№17 (18379) 16 аќпан 2016 ж сейсенбіжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата06.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
  1   2   3   4   5

№ 17 (18379)

16 аќпан  2016  ж.                     сейсенбі

Кμктемгі су тасќыныныњ алдын алу шаралары т±рѓын-

дарды жиі мазалайды. Облыстыќ тμтенше жаѓдайлар

жμніндегі департаменттіњ мєліметтеріне ќараѓанда, биыл

ќырыќ тоѓыз елдімекенге ќар суыныњ ќаупі туып т±р.

Осыѓан сєйкес, жергілікті бюджеттен тμтенше жаѓдай-

ды болдырмау ‰шін 50 млн.тењге ќарастырылѓан.

– Су тасќынынан зардап шегуі м‰мкін 1840 ‰й мен

35 автокμлік жолдары аныќталды, – деді облыс єкімініњ

бірінші орынбасары Ѓауез Н±рм±хамбетов.– Т±рѓын-Тасќынѓа – тосќауыл

¤њір басшысы ќоѓамдыќ

кењес алдында есеп берді

Б±ѓан дейін жазѓанымыздай,

Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ 2015

жылѓы 2 ќарашадаѓы "Ќоѓамдыќ

кењестер туралы"  зањы жарияла-

нып, биылѓы жылдыњ 1 ќањтары-

нан бастап зањ μз к‰шіне енген-

ді. Оѓан себеп – Президенттіњ

"Мемлекеттік ќ±рылыстыњ одан

арѓы 100 наќты ќадамы" атты ¦лт

Жоспары баѓдарламасы бола-

тын. Ќоѓамдыќ кењестіњ басты

маќсаты – жергілікті атќарушы

органдардыњ ж±мысын жетілдіру

єрі халыќ пен билік арасын жа-

болатын. Ќоѓамдыќ кењестіњ

негізгі маќсаты – ќоѓамдыќ м‰дде-

ге ќатысты кμптеген мєселелер

бойынша азаматтыќ ќоѓамныњ

пікірін жеткізу болып табылады.

Біз сіздермен бірлесе отырып,

аумаќты дамыту баѓдарламасы,

облыстыќ бюджет жобасы, аза-

маттардыњ ќ±ќыќтары мен бос-

тандыќтарына ќатысты есептер

мен нормативті ќ±ќыќтыќ актілер

сияќты мањызды ќ±жаттарды

талќылаймыз.

"Ќоѓамдыќ кењестер туралы"

Ќазаќстан Республикасыныњ За-

њына сєйкес б‰гін сіздердіњ на-

зарларыњызѓа 2015 жылѓы Ќос-ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

ќындастыра т‰су. Елімізде Ќоста-

най облысы ѓана б±л ќадамѓа ал-

ѓашќылардыњ бірі болып барды.

Облыс єкімдігінде μњір басшы-

сы Архимед М±хамбетов ќоѓам-

дыќ кењес м‰шелерініњ алдында

Ќостанай облысыныњ 2015 жыл-

ѓы єлеуметтік-экономикалыќ да-

муы жєне биылѓы жылы атќа-

рылар ж±мыстардыњ барысы

жайында есеп берді.

– 5 институционалды рефор-

маны іске асыру бойынша "100

наќты ќадам" ¦лт жоспары шењ-

берінде Мемлекет басшысы

μњірлерде Ќоѓамдыќ кењестер

ќ±ру туралы тапсырма берген

100

80

6040

20

10080

60

4020

100


80

60

4020

Синий


Красный

Желтый


Черный

100


80

60

4020

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

дарында кездеседі.

Облыс єкімі Архимед М±хамбетов бμгеттер мен то-

ѓандарды су тасќыны басталѓанша жμндеу  ќажеттігін

айтты. Ол ‰шін аќша бюджетпен ќатар тартылѓан ќара-

жат есебінен ж±мсалуы тиіс. Айтпаќшы, ЌР ІІМ вице-

министрі Владимир Божко су тасќыныныњ ќаупі басым

облыстыњ бірќатар μњірлерін ±шаќпен аралап шыќпаќ.

Єсіресе, Торѓай μњірі, Арќалыќ ќаласы мен Таран,

Денисов аудандарыныњ аумаќтары жіті баќыланбаќ.Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Айбек

        КЄДІР¦ЛЫ

дарды ќауіпсіз жерге кμшіру ‰шін алдын-ала уаќытша

баспаналар єзірленді. Дєрі-дєрмектер, азыќ-т‰лік ќорын

ќ±ру туралы мєселелер пысыќталып жатыр.

Ѓауез Н±рм±хамбетовтыњ айтуынша, μзенге жаќын

орналасќан  аумаќтардан ќар шыѓару арќылы  су тас-

ќынын бєсењдетуге болады.

Жалпы, облыстаѓы 123 гидротехникалыќ ќ±рылымдар-

дыњ 33-і аѓымдаѓы жєне к‰рделі жμндеулерді ќажет

етеді. Мєселен, Алтынсарин ауданындаѓы Ќараѓайлы

жєне Докучаев бμгеттерініњ жаѓдайы сын кμтермейді.

М±ндай келењсіз кμріністер облыстыњ басќа да аудан-Н±рболат

        МЕШІТБАЕВ

танай облысыныњ єлеуметтік-

экономикалыќ даму ќорытынды-

лары туралы аќпаратты ±сына-

мын, – деп Архимед Бегежан±лы

єр сала бойынша жеткен жетіс-

тіктер мен кем-кетік т±старды

баяндап берді.

Облыс басшысы μњірдегі мем-

лекеттік-жекеменшік єріптестікті

дамытуѓа ерекше назар аударды.

Оныњ айтуынша, ќарым-ќатынас-

тыќтыњ б±л тетігі мемлекет ‰шін де,

бизнеске де аса ќолайлы болмаќ.

Б‰гінде облыста жиырма шаќты

осындай жобалар т‰зілген. Мыса-

лы, Таран ауданындаѓы Тобыл

бекеті мен Лисаков, Ќостанай,

Жітіќара ќалаларындаѓы нысан-

дарда бала-баќшаларын ашу

ќажет. Рудный мен Затобол кент-

інде емхана ќ±рылысын салу

тєрізді ауќымды жобалар бірінші

кезекте ж‰зеге асуы тиіс.

Содан соњ облыстыќ мєслихат

хатшысы Сайлаубек Ещанов

жєне ќоѓамдыќ кењестіњ  тμраѓа-

сы, Ќазаќстанныњ Ењбек Ері Сай-

ран Б±ќанов сμз сμйледі.

Ќоѓамдыќ Кењес м‰шелері об-

лыс єкімініњ баяндамасын бір-

ауыздан ќабылдады. Ал келесі ап-

тада облыс єкімі халыќ алдында

атќарылѓан істер мен алда т±рѓан

міндеттер жайлы есеп береді.


2

16 аќпан 2016 жыл

Онкологиялыќ емхана

наурызда іске

ќосылады

Б±л туралы баспасμз клубында μткен брифингте облыстыќ

денсаулыќ саќтау басќармасыныњ басшысы О.Бекмаѓамбетов

мєлімдеді. ¤њірдіњ денсаулыќ саќтау саласында атќарылѓан

ж±мыстарѓа тоќталѓан басќарма басшысыныњ айтуынша, μткен

жылы "Саламатты Ќазаќстан" баѓдарламасы аясында

облысымыздыњ елді мекендерінде 16 дєрігерлік-амбулатория

ашылып, емдеу мекемелері заманауи медициналыќ

ќ±рылѓылармен жабдыќталѓан. Б±л баѓыттаѓы ж±мыстар биыл

да жалѓасын таба бермек.

Басќарма басшысыныњ сμзінше, μњірде єлеуметтік мањызы бар аурулар-

дыњ кμрсеткіші біршама тμмендеген. Єсіресе, туберкулез дертіне шалдыѓу-

шылыќ дењгейі осыдан 3-4 жыл б±рын кμњіл кμншітпейтін, ал ќазір б±л баѓыт-

та оњ нєтиже байќалады. Ќ±рт ауруымен сырќаттану μњірде 38 пайызѓа тμмен-

деген.


– Ќ±рт ауруы бойынша μњірде жаѓдай т±раќтанды. 2003 жылы єлеуметтік

мањызы бар б±л ауруѓа шалдыѓушылыќ дењгейі жоѓары болатын, ал "Сала-

матты Ќазаќстан" баѓдарламасыныњ арќасында осы баѓыттаѓы емдеу мекеме-

лері заманауи медициналыќ ќ±рылѓыларѓа ќол жеткізіп, нєтижесінде ауру-

дыњ алдын алуѓа, толыќ емдеп жазуѓа м‰мкіндік туды. Б±рын дерттіњ нєти-

жесін аныќтауѓа ‰ш-тμрт ай кететін, ал ќазір небєрі бір-екі саѓаттыњ ішінде-аќ

аныќтай алатын жаѓдайѓа жеттік, – дейді О.Бекмаѓамбетов.

Басќарма басшысы μњірде онкологиялыќ ауруларды ерте аныќтау ж±мы-

сыныњ да жењілдегендігін айтады. Б±ѓан скринингтік тексеріс пен сапалы

диагностика зор ыќпал етіп отырѓан кμрінеді. Дегенмен, μњірдіњ бас дєрігері

т±рѓындардыњ єлі к‰нге дейін маманѓа дер кезінде ќаралмайтындыѓына, яѓни

ауруын єбден асќындырѓанда ѓана дєрігерге келетіндігіне ќынжылады. Ал,

асќынѓан дертті емдеп жазудыњ ќиынѓа соѓатыны айтпаса да белгілі.

Баспасμз брифингінде тілшілер ќауымы медициналыќ аныќтамалар мен

ењбекке жарамсыз параќша турасында да сауалдарын ќойды. Себебі, соњѓы

кездері б±л ќ±жаттарды єлеуметтік желілер арќылы саудалап ж‰ргендер де

кμбейген. Біраќ, жењіл жолмен аќша табуды кμздеген ондай алаяќтардыњ б±л

єрекеті аќырында єшкереленді. Басќарма басшысы м±ндай олќылыќтарѓа

жол бермес ‰шін б±л мєселені ќадаѓалауѓа алѓандарын, енді осындай єр

ќ±жатќа ќол ќояр алдында м±ќият тексерілетіндігін алѓа тартты.

Брифинг соњында басќарма басшысы тапсырылуы ±заќќа созылып кеткен

300 орындыќ онкологиялыќ емхананыњ биыл наурыз айында пайдалануѓа

берілетіндігін тілге тиек етті.

Ќолда бар ќаражат пайда

єкелетін жобаларѓа ж±мсалмаќ

¤темаќы тμлеуге μтініш

ќабылдап жатыр

 

Ќостанай облысында "Ќазаќстанныњ т±рѓын ‰й ќ±рылысжинаќ банкі" АЌ-ныњ  22 мыњ салымшысы μтемаќы алатын

болды. Тењге баѓамыныњ μзгеруіне байланысты μтемаќы 2015

жылдыњ 18 тамызына дейін ашылѓан депозиттердіњ иелеріне

ѓана тμленеді. Б±л туралы облыстыќ баспасμз клубында μткен

брифингте "Ќазаќстанныњ т±рѓын ‰й ќ±рылыс жинаќ банкі" АЌ

Ќостанай облыстыќ филиалыныњ директоры Дєурен Саудабаев

айтты.

¤темаќы алу ‰шін

www.egov.kz  порталы немесе

Банктіњ www.hcsbk.kz ресми сай-

тында ќосымша келісім-шарт жа-

сау керек. Ол ‰шін Халыќќа ќыз-

мет кμрсету орталыѓынан элект-

ронды цифрлыќ ќолтањба аласыз.

Ќостанай ќаласы бойынша б‰гінге

дейін 900 салымшы ќосымша шарт

жасап ‰лгерген. Ќосымша шартќа

ќол ќою 2016 жылдыњ 8 аќпаны-

нан басталып, 1 маусымѓа дейін

жалѓасады. ¤тінім ќабылдаудыњ

соњѓы к‰ні 2016 жылдыњ 31 ма-

мыры деп белгіленіп отыр.

– Ќазіргі уаќытта салымшылардыњ μтініштерін ќабылдап жатырмыз. Банк

ќызметкерлері белсенді т‰рде ж±мыс істеп жатыр. Ќосымша келісім-шарт

жасау тєртібін наќтылап т‰сіндірудеміз. Сайтта арнайы бейнероликтер бар.

Ќосымша шарт жасаѓан салымшылардыњ бєріне μтемаќы тμленеді, – деді

"Ќазаќстан т±рѓын ‰й ќ±рылысы жинаќ банкі" АЌ ЌОФ директоры Дєурен

Саудабаев.

¦лттыќ валюта баѓамы μзгеріске ±шыраѓаннан кейін Мемлекет басшысы

‡кіметке ЌТЌЖБ салымшыларыныњ жинаѓын саќтау ‰шін дербес механизм

жасауды тапсырѓан болатын. Осыѓан орай, былтырѓы жылдыњ соњында "Бєйте-

рек" басќарушы Холдингі ЌР Ќаржы министрлігі, ¦лттыќ экономика ми-

нистрлігі, Инвестиция жєне даму министрлігі жєне ¦лттыќ Банкпен бірігіп

μтемаќы тμлеудіњ тетігін єзірледі. "Ќазаќстанныњ т±рѓын ‰й ќ±рылыс жинаќ

банкі" АЌ республика бойынша 467 мыњнан астам шарт иелеріне μтемаќы

тμлемек.


СУРЕТТЕ: "Ќазаќстанныњ т±рѓын ‰й ќ±рылыс жинаќ банкі" АЌ

ЌОФ директоры Дєурен Саудабаев.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‰збай.

Рудныйлыќтарды алањдатып ж‰рген мєселе-

лердіњ кμбі осы жылы шешімін табады. Оны

аймаќ басшысы Архимед М±хамбетов пен

т±рѓындар алдында есеп берген ќала єкімі Ба-

ќытжан Ѓаязовтыњ сμзіне сілтеме жасап айтып

отырмыз.

Мєселен, 600 т±рѓыны бар Перцев елді меке-

нінде мамыр айында 150 орындыќ су жања мек-

теп пайдалануѓа беріледі. Оныњ ќ±рылысын

аяќтау ‰шін ќажетті 134 млн. тењге бμлінді. Еске

сала кетейік, осыдан екі жыл б±рын апатты жаѓ-

дайына байланысты жабылѓан мектептіњ оќушы-

лары осы уаќытќа дейін арнайы автобуспен

ќалаѓа ќатынап оќуѓа мєжб‰р болѓан еді. Енді жања

оќу жылын олар жања мектепте ќарсы алмаќ.

Ал аймаќќа зор экологиялыќ ќауіп тμндіріп,

б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары жарыса жазѓан

Соколов су жинаѓыш тоѓаны ќала єкімдігініњ

"Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы бμлімі"

ММ балансынан жеке меншікке μткізілетін болды.

Себебі єбден тозыѓы жеткен ќ±бырлар мен су

сорѓыштарды ауыстырып, оны ‰немі баќылауын-

да ±стауѓа єкімдік ќауќарсыз.

Сондай-аќ ел маќтанышы, олимпиада ж‰лде-

гері Иван Дычконыњ жаттыѓатын бокс мектебі

к‰рделі жμндеуден μтіп, ауруханалар мен емха-

налар орын тепкен А.Жантеміров кμшесіне авто-

бус ж‰ретін болды. Б±л – жаќын арада іске аса-

тын жобалар легі. Жоспарланѓан шаруалар одан

да кμп.

Іргелі істерімен танылѓан Баќытжан Темір±лы-ныњ баяндамасын жиналѓан ж±рт, єсіресе, жур-

налистер ќауымы бір сμзін ќалт жібермей тыњда-

ды. Ќала басшысы μткен жылы атќарылѓан ж±-

мыстарѓа аз-кем тоќталып, негізгі экономикалыќ

кμрсеткіштерді алѓа тартты.

Єкім сμзіне с‰йенсек, μнеркєсіптік μндіріс кμлемі

164 млрд. тењгені ќ±раѓан. Б±л 2014 жылѓымен са-

лыстырѓанда 28,1 пайызѓа кем. Басты себеп – ме-

таллургия μнімдері баѓасыныњ ќ±лдырауы. Деген-

мен ауыл шаруашылыѓы єкелген табыс 15,6 пай-

ызѓа артып, 4 млрд. тењгеге жетіп отыр. Негізгі ка-

питалѓа салынѓан инвестиция кμлемі де μсіп, 62

млрд. тењгені ќ±рады. Орташа жалаќы кμлемі 116

483 тењге болды.

Индустриялыќ-инновациялыќ баѓдарлама

шењберінде жалпы ќ±ны 19 млрд. тењге т±ратын 9

ірі жоба ж‰зеге асырылып, 886 жања ж±мыс орны

ашылды.


Облыс пен республиканы санамаѓанда ќала-

ныњ μз инвестициялыќ баѓдарламасы ќолѓа

алынѓан. Жалпы ќ±ны 147 млрд тењгені ќ±райтын

45 жобаныњ б‰гінде 22-і іске ќосылып, 249 адам

т±раќты ж±мыспен ќамтылды.

"Ж±мыспен ќамту орталыѓы" былтыр 1168 адам-

ныњ ж±мысќа орналасуына ќолдау кμрсеткен.

Соныњ арќасында ќаладаѓы тіркелген ж±мыссыз-

дыќ кμлемі – 0,2 пайыз, яѓни 175 адам.

Єкім баяндамасында "¤њірлерді дамыту", "Биз-

нестік жол картасы 2020", "Аќб±лаќ" баѓдарлама-

сы бойынша атќарылѓан ж±мыстарѓа да кењінен

тоќталды. Білім, мєдениет пен спорт саласындаѓы

игі μзгерістерді атады.

Ќала басшысыныњ сμзінен кейін с±раќтарѓа

кезек берілді. Баќытжан Темір±лы т±рѓындар мен

тілшілердіњ єрбір с±раѓына объективті, єрі еш

б‰кпесіз жауап берді. С±раќ оныњ алатын жала-

ќысына ќатысты болѓанда да, єкім шамамен 345

мыњ тењге алатындыѓын жасырып ќалмады. Ал

ќала ќ±раушы кєсіпорынныњ таѓдырына алањда-

ѓан т±рѓындарѓа Баќытжан Ѓаязов ж±мыскерлер

ќысќармайды деп кесіп айтты. "ССК¤Б" АЌ-ныњ

жања басшысы Береке М±хаметќалиев жаѓдайды

жан-жаќты талдап, μндірісті ±стап т±рудыњ оњтай-

лы шараларын ќолданѓандыѓын атап μтті.

Жиын барысында сμз тізгінін алѓан облыс єкімі

Архимед Бегежан±лы атќарылѓан ж±мыстарѓа оњ

баѓасын беріп, мањызды міндеттерге тоќталды.

– Рудный ќаласыныњ экономикалыќ дамуы

басќа моноќалалар секілді бір ѓана кєсіпорынѓа

тєуелді. Б±дан арылу ‰шін шаѓын жєне орта биз-

несті дамытып, жања μндіріс орындарыныњ ашы-

луына жаѓдай жасау ќажет. Бір ѓана мысал, ќала-

даѓы Цемент зауыты 2008 жылдан бері салынып

келеді. Бюджетке мол ќаражат єкеліп, 250 адам-

ды ж±мыспен ќамтитын б±л зауытты биылдан ќал-

май іске ќосу керек. Себебі μнімге деген с±раныс

зор, – деді аймаќ басшысы.

Архимед М±хамбетов ќаладаѓы м±з спорт са-

райын к‰рделі жμндеуден μткізуге жоспарлап

отырѓан 1,6 млрд. тењгеге жањасын салуѓа бола-

тындыѓын айтып, ќаражатты екі есеге дейін ќыс-

ќартуды тапсырды. Сондай-аќ иесі кμшіп кеткен

"Казшинсервис" кєсіпорныныњ ж±мысын ќайта

жалѓастыру ќажет екендігін ќадап айтты.

– Биыл облыстаѓы 20 аудан мен ќала

єкімдіктері мемлекет-жекеменшік єріптестігі шењ-

берінде кем дегенде 20 єлеуметтік жобаныњ ж‰зе-

ге асыру ќажет. Ќаладаѓы балабаќша, спорт алањ-

дарын салу сияќты мањызды мєселелерді осылай

біртіндеп шешуге болады. Ќазір ќолда бар ќара-

жатты мейлінше ‰немдеп, тек пайда єкелетін жо-

баларѓа баѓыттайыќ, – деді ол.

Есептік кездесуден кейін облыс єкімі мінген кор-

теж Цемент зауыты мен м±зды спорт сарайына

баѓыт алып, онда мєртебелі мейман алда атќа-

рылар ж±мыстармен танысты.  БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Ќарлыѓаш

     ОСПАНОВА

Ќымбат

     ДОСЖАНОВА

Ќуаныш

   ЕСЌАБЫЛ

"Н±р Отан" партиясыныњ Ар-

ќалыќ ќалалыќ филиалында

мемлекеттік "Бизнестіњ жол кар-

тасы 2020" бизнесті дамыту мен

ќолдаудыњ Бірыњѓай баѓдарла-

масы" аясында "Кепілдендіріл-

ген кредит" таќырыбында семи-

нар-кењес μткізілді.

Кењеске республикалыќ

"Даму" кєсіпкерлікті дамыту ќоры-

ныњ, "Атамекен" кєсіпкерлер па-

латасыныњ ќаладаѓы μкілдері

С.Байт±ров, Б.Хасенов, ќалалыќ

кєсіпкерлік бμлімініњ басшысы

Д.Хамзиндер ќатысып, кєсіп-

керлікті μркендету жолындаѓы

тыњ маѓл±маттармен бμлісті.

– Шаѓын жєне орта бизнесті

дамыту мемлекетіміздіњ басты

±станымы. Даѓдарысќа ќарамас-

тан ¦лттыќ ќордан биыл да

кμптеген ќаражат бμлініп отыр.

Маќсатымыз кєсіпкерлерімізге

осы жањалыќтарды жеткізіп,

олардыњ ж±мыс ауќымдарын арт-

тыруѓа ќолдау кμрсету, – дейді

"Даму" кєсіпкерлікті дамыту ќоры-

ныњ μкілі Серік Тойлыбай±лы.

 Жалпы, аталѓан баѓдарлама

бойынша Арќалыќ ќаласында

М±рат

       Ж‡НІС¦ЛЫ

Кєсіпкерлікке – кењ μріс

2013 жылы – 2 жоба, 2014 жылы

– 4 жоба, 2015 жылы – 12 жоба

ж‰зеге асќан.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: семинардан кμ-

рініс.

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ: ЄКІМДЕР  ЕСЕБІ


16 аќпан 2016 жыл

3

Облыста он бір кєсіпорын μзмамандарыныњ басым бμлігін

тμрт к‰ндік ж±мыс кестесіне ауыс-

тырѓан. Барлыѓы 2 024 адам

осындай ж‰йе арќылы істеп ж‰р.

Б±л туралы даѓдарысќа ќарсы

штабтыњ отырысында облыс

єкімініњ орынбасары Марат

Ж‰ндібаев мєлімдеді.

Мєселен, Ќостанайдаѓы "Са-

рыарќаАвтоПром" ЖШС-і мен

"Аграмашхолдинг" АЌ-ында 1 093

адам 25-наурызѓа дейін аптасы-Сан салалы

Сарыкμл

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

на тμрт к‰н ѓана ењбек ететін бо-

лады. Атаѓы алысќа кеткенмен,

ішкі жаѓдайы осы таќылеттес

μндіріс ошаќтары жетерлік. Ќос-

танай локомотив депосыныњ

бμлімшесі 71 адамды уаќытша

ж±мыстан босатќан. Ал, Лисаков

ќаласындаѓы ќ±рама жем мен

алкоголь μндіретін "Арай Хол-

динг" ЖШС-інде  326 адамныњ

ж±мыс саѓаты ќысќартылѓан, 106

маман м‰лде ќысќартылѓан. 19

адам мєжб‰рлі демалысќа шыѓа-

рылыпты. Яѓни, холдинг ж±мыс-

шыларыныњ 74%-іне осылайша

даѓдарыстыњ "салќыны" тиіп

отыр. Арќалыќтаѓы "Алюминст-

рой" ЖШС-ніњ де жаѓдайы аса

мєз емес. Ондаѓы 270 адам

аќысыз демалысќа шыѓарылса,

7 адам толыќ емес ж±мыс кесте-

сіне кμшірілген. Облыс єкімініњ

орынбасары μз баяндамасында

м±ндай мысалдарды кμптеп

келтірді.

–  Аудан жєне ќала єкімдеріне

халыќты ењбекпен ќамту мєсе-

лесін наќты баќылауда ±стаѓан

жμн. Ал ќысќарѓан мамандарды

басќа ж±мыспен ќамтамасыз ету

шараларын ќарастыру керек, –

деп атап μтті М.Ж‰ндібаев.

Єлібек

       ЫБЫРАЙ

Кєсіпорындар даѓдарып т±р

Ќостанай облысы єкімініњ єлеуметтік саласы бойынша

орынбасары Марат Ж‰ндібаев Сарыкμл ауданыныњ єкімі

Эльдар К‰зенбаевтыњ халыќ алдында атќарылѓан ж±мыстар

мен алдаѓы кезењініњ міндеттері туралы есеп беру жиынын

ќорытындылау ‰шін μњірге келді.

Алдымен,  билік  μкілдері  республикалыќ жол бойында орналас-

ќан "Трио" сервистік орталыѓына бас с±ќты. Белгілі кєсіпкер Ваник

Мелоянныњ туѓан жерді т‰лету маќсатында ашќан ТЌБ, автожуѓыш,

дємхана жєне ќонаќ ‰йін кμріп, кμњілі марќайды. Б‰гінде ісі ілгері

басќан орталыќ барлыѓы 13 адамды ж±мыспен ќамтып отыр. Одан

кейін олар Урицк орта мектебінде болып, 700-ден астам оќушыны

білім нєрімен сусындатќан білім ордасындаѓы жањашылдыќты жылы

ќабылдады. Оќушылардыњ оќу ‰лгерімі мен мектептіњ жылу ж‰йесі

жайында с±рап, т‰лектердіњ ¦БТ-ѓа дайындыќтарын да назардан

тыс ќалдырѓан жоќ.

Осыдан кейін мєдениет ‰йіне келіп, ж±ртшылыќ жыл бойы к‰ткен

ќорытынды жиынѓа ќатысты. Аудан єкімі Эльдар К‰зенбаев "2015

жылѓы єлеуметтік-экономикалыќ даму ќорытындылары жєне алдаѓы

жылѓа арналѓан міндеттер мен баѓыттары туралы" баяндап, ел ал-

дында есеп берді. Эльдар Ќонысбай±лыныњ айтуынша, ауданда

аграрлыќ салаѓа айрыќша кμњіл бμлінген. Оны дамытуѓа 2015 жылы

мемлекеттен 702 млн. тењге субсидия бμлініп, соныњ 574 млн. тењ-

гесі егін шаруашылыѓына, ал, 129 млн. тењгесі мал шаруашылыѓына

ж±мсалды. Нєтижесінде, ІЌМ басы 3%-ѓа немесе 15422 басќа жетті.

¤ндірістік саладаѓы ‰лесі 28%-ѓа немесе 4100 басќа μсті. Осы орай-

да сєтті ж‰зеге асырылып жатќан  "Сыбаѓа" мемлекеттік баѓдарлама-

сыныњ септігі с‰белі. ¤йткені, μткен жылы 329 бас ІЌМ сатып алын-

ды. Сондай-аќ, "Алтын асыќ", "Ќ±лан" мемлекеттік баѓдарламалары

да μз жемісін беруде.

2015 жылы ауыл шаруашылыѓыныњ  жалпы μнімініњ кμлемі 3 млрд.

291 млн. тењгені немесе наќты кμлем индексі 105 пайызды ќ±рады.

Аталѓан салаѓа 4 млрд. 785 млн.тењгеніњ инвестициясы тартылды.

‡демелі индустриалдыќ-инновациялыќ даму баѓдарламасы аясын-

да индустрияландыру картасына 1 млрд.324 млн. тењгеніњ 4 жобасы

тартылды. Одан тыс таѓы 10 жоба іске ќосылды. Нєтижесінде, 75

ж±мыс орны ашылды.

Сондай-аќ, Эльдар Ќонысбай±лы аудан экономикасына тікелей

ќатысы бар єлеуметтік, ќ±рылыс, кєсіпкерлік, денсаулыќ, білім  жєне

спорт салаларыныњ саралы істерін салмаќтады. "Бизнестіњ жол кар-

тасы – 2020", "Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы – 2020"  баѓдарла-

малары жєне кєсіпкерліктіњ белсенділігін арттыру бойынша кμпте-

ген шаралар ж‰зеге асырылды. Ж±мыс істейтін шаѓын жєне орта

бизнес субъекті саны – 1323 бірлікті ќ±рады. Соныњ  кєсіпорындар-

да ж±мыс істейтіндер саны – 1034 адам.

– Ауыл халќымен есептік кездесу 18 ќањтарда басталды. 34 ауыл-

да болдыќ. Оѓан барлыѓы 2253 адам ќатысып, 50 сауал-±сыныс тыњ-

далды. Оныњ 35-і μз шешімін тапты.

Болашаќта аудан экономикасын, халыќтыњ єл-ауќатын одан єрі

жаќсарту барысында кμптеген міндеттер т±р. Б±л т±рѓыда ењ єуелі

Елбасы Н±рс±лтан Назарбаевтыњ Ќазаќстан халќына арнаѓан Жол-

дауы аса мањызды рμл атќарары сμзсіз, – деп атап кμрсетті аудан

єкімі.


Аудан басшысы μз баяндамасын ќорытындылаѓан соњ, мінбер-

ден облыс єкімініњ орынбасары Марат Ж‰ндібаев сμз алып, жалпы

ауданныњ ќарќынды ќадаммен дамып жатќандыѓын жєне міндетті

ж±мыстар тек 2016 жылѓа емес, 2017 жылѓа да жоспарланѓандыѓын

айрыќша атап μтті. М±ндаѓы мал шаруашылыѓы саласына арналѓан

мемлекеттік баѓдарламалардыњ мардымдылыѓына мєн берді. Оѓан

ќоса "Аќб±лаќ" жобасыныњ да ойдаѓыдай орындалып, аудан орта-

лыѓыныњ 85 пайызы ауыз сумен ќамтылѓанына тоќталып, т±ќымдыќ

ќордыњ ж‰з пайыз ќамдалѓанын жєне "Тобыл" ААК несиелері толыќ

игерілгенін игі істіњ біріне жатќызды. Єсіресе, дене тєрбиесі жєне

спорт саласындаѓы жаѓымды μзгерістерге ерекше кμњіл бμлді.  Біраќ,

кейбір келте істердіњ де бар екенін ескертіп, алдаѓы уаќытта ж±мыла

ж±мыс жасап, бір жаќты етуді тапсырды. Жалпы, аудан экономика-

сыныіњ дамуына сарыкμлдіктер алдаѓы уаќытта да жањаша серпін-

мен ‰лес ќоса береді деп сенім білдірді.

Айта кеткен жμн, ќорытынды жиынѓа ауданныњ мемлекеттік меке-

ме басшылары, облыс жєне аудандыќ мєслихат депутаттары, ауыл-

дыќ округ єкімдері, шаѓын жєне орта бизнес μкілдері, ењбек ардагер-

лері, білім саласыныњ ќызметкерлері де ќатысты.

Сарыкμл ауданы.

Ќала єкімі Ѓ.Бекм±ха-

медов 2015 жылѓы ќала-

ныњ єлеуметтік-эконо-

микалыќ даму ќорытын-

дысы жайлы халыќ ал-

дында есебін берді. Ел

μміріндегі мањызды ша-

раѓа облыс єкімініњ

бірінші орынбасары

Ѓ.Н±рм±хамбетов ќатыс-

ты.

Жалпы, ќала эконо-миканыњ негізі: μндіріс жєне ауыл шаруашылыѓы-

нан ќ±ралады. 2015 жылы даѓдарысќа ќарамас-

тан 6 млрд. 230 млн. тењге μнеркєсіп μнімініњ

μсіміне ќол жеткізілді. ¤сім аѓымдаѓы баѓамен

108,6%-ды ќ±рады.  Осы орайда екі ірі жоба: "Аг-

роинтерќ±с" ЖШС жєне "Н±р Жайлау НС" ЖШС

ж‰зеге асыру оњ ыќпалын берді. Ќ±с  фабрика-

сында  213 адам ж±мыспен ќамтылѓан. Фабрика-

ны жоспарлы т‰рде жетілдіру – 488 млн. тењге

μнеркєсіп μнімі кμлемініњ μсіміне ќол жеткізді.

Б‰гінгі тањда тартылѓан инвестицияныњ 2 млрд.

230 млн. тењгесі игерілді.

¤ткен жылы ќ±с фабрикасы 100 млн. ж±мыртќа

(1 млрд. 355 млн. тењге) μндірді. Жылдыќ салыќ

дењгейі 30 млн. тењгені т‰зді. Серіктестік 301 млн.

тењге субсидияѓа ие болды. Инфраќ±рылымды

жетілдіру ‰шін 35кВ подстанция салу к‰тілуде. Б±л

– мемлекет тарапынан ќайтарымсыз жасалып

отырѓан ‰лкен ќолдау.

"Н±р Жайлау НС" ЖШС ірі бизнесін ж‰зеге асы-

рып, ќазірдіњ μзінде 1 млрд. 359 млн. тењге иге-

рілді. 2015 жылы ауыл шаруашылыѓы μнімдерін

сату кμлемі 151 млн. тењгені ќ±рады. М±нда 50

адамѓа ж±мыс орны ќ±рылды. Асыл т±ќымды 2 мыњ

140 бас ірі ќара мал μсірілуде. Тек, осы серік-

тестіктіњ μзінен ќала бюджетіне 8,6 млн. тењге кіріс

кірді.

Сондай-аќ, 2016-2018 жылдар аралыѓындаμнеркєсіптік μндіріс кμлемін арттыру маќсатында

154 ж±мыс орнын ќ±руды кμздеген екі инвестиция-

лыќ жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Олар:

Акжал кен орнынан нефрид μњдеу арќылы 88 т±-

раќты ж±мыс орындарын ќ±ру, отќа тμзімді кірпіш

μндіретін зауыт ќ±рылысы арќылы 66 т±раќты

ж±мыс орындарын ќ±ру.

¤кінішке ќарай μњірдегі ауа-райыныњ ќолай-

сыздыѓы егіннен мол μнім алуѓа м‰мкіндік бере бер-

мейді. ¤ткен жылы ауыл шаруашылыѓындаѓы жал-

пы μнімніњ ќ±ны 9 млрд. 307 млн. тењгені ќ±рады,

б±л алдыњѓы жылмен салыстырѓанда 93,1%.

2016 жылдыњ 1 ќањтарына шаќќанда мал басы:

ірі ќара 18 857 бас немесе 101,3%. Оныњ ішінде

тμлдейтін мал басы 2904. ¤сім – μзге т‰лік т‰рлер-

інде де байќалады. Мысалы, ±саќ мал 26 335 бас

(101,5%), жылќы – 5618 (108,5%), шошќа – 5445

(100,1), ќ±с – 549.192 (90,7%), т‰йе – 16 (114,3%).

С‰т μндіру – 13,2 мыњ

тонна (108,4%), ет – 2,5

мыњ тонна (97,5%), ж±-

мыртќа 104 млн, 346 мыњ

дана (98,7%).

Ќала єкімініњ есеп бе-

ру кездесуінде кμтерілген

басты мєселе – μњірде

бірнеше жылдан бері

ќ±рылысы ж‰ріп жатќан

"Арќалыќ-Торѓай" тас

жолыныњ жалѓасын та-

буы. Б±л жол шалѓайдаѓы

ауыл-аудандармен ба-

рыс-келісті жењілдетеді.

Єрі ќалада мыњнан астам адамды ж±мыспен ќам-

тып отырѓан "Алюминќ±рылыс" ЖШС болашаѓы-

на алањдаушылыќ бар. ¤йткені, осы мыњ адам-

ныњ тμрт ж‰здейі сол жол ќ±рылысында ж±мыс

істейді. Облыс єкімініњ орынбасары мєселеніњ

шын мєнінде де μзектілігімен келісетінін, сондыќ-

тан б±л жаѓдайдыњ облыс басшылыѓыныњ наза-

рында болатынын жеткізді.

Балабаќша мєселесі де к‰н тєртібінен т‰спейді.

Ќалада екі мыњѓа жуыќ бала кезегін к‰туде. Ѓауез

Торсан±лы б±л мєселені шешудіњ жолы кєсіпкер-

лерді тарту екендігін айтты. Ќазір елімізде жеке-

меншік балабаќшалар кμптеп ашылуда. Арќалыќ-

та оѓан м‰мкіндік мол деді ол μз сμзінде.

Ќойылѓан сауалѓа орай биылдан бастап еліміз-

де техника сатып алуѓа жењілдіктер ќарастыры-

лып жатќанын с‰йіншіледі. Техникасы тозѓан ди-

хандар ‰шін б±л шын мєнінде де ќуанарлыќ жаѓ-

дай. Ѓауез Н±рм±хамбетов Арќалыќ μњірінде

кμктемгі т±ќым себу науќанына ќажетті т±ќымныњ

жетіспеушілігіне назар аударып, оѓан ерте бастан

ќамдануѓа шаќырды. Кμктемніњ єр к‰ні жылды

асырайтынын еске салды. Жекеніњ иелігіне бері-

луі тиіс обьектілердіњ жеделдетілуін тапсырды.

Соњы  кењеске  ±ласќан  кездесуде  ж‰йке   ау-

руларына шалдыќќан балаларѓа мемлекет тара-

пынан жєрдемаќыныњ сыртында оларды μмірге

бейімдейтін жеке к‰туші ќарастырылса деген μті-

ніштер де айтылды. Кондоминиум нысаныныњ

кемшіліктерін жіпке тізгендер де табылмай ќалма-

ды.


Облыс єкімініњ орынбасары Ѓ.Н±рм±хамбетов

халыќтыњ ќойѓан талап-тілектерініњ ешбірі де ес-

керусіз ќалмайтындыѓына сендірді. ¤з кезегінде

т±рѓындардыњ єрќайсымен наќты ж±мыс жасап,

мєселені оњтайландыруѓа ‰ндеді.

Торѓай ќазаќтыњ ќастерлі жерініњ бірі. Б±л μлке

даму мен μркендеудіњ талабынан ешќашан т‰спек

емес. Ќаланыњ 60 жылдыќ мерейтойын "Алпыс

ізгілікті іс" тєрізді айшыќты шаралармен μткізуді

±сынды.


Алда т±рѓан ‰лкен міндет – Ќазаќстан Респуб-

ликасы Парламенті Мєжілісініњ жєне мєслихатта-

рыныњ  депутаттарын  сайлауѓа  зор жауапкерші-

лікпен ‰н ќосуѓа шаќырды.

Арќалыќ ќаласы.


Каталог: wp-content -> pdf -> 2016
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> №4 (18366) 15 ќањтар 2016 ж ж±ма Облысымыздыњ ќ±рылѓанына 80 жыл толуын мереке- леу аясында «Ењбек Дањќы кітабы»
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> №141-142 (18502-503) 30 желтоќсан 2016 ж ж±ма
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Боданға түскен бұл басым
2016 -> 25 қараша 2016 ж жұма №130 (18492) 2-бет. Жандос
2016 -> 18 наурыз 2016 ж жұма


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет