2016 жыл, сәрсенбі


Tv АПТА 17 //   «Жамбыл - Тараз»  //  №22 (1310), 1 маусым 2016 Жыл  // дүЙСЕНБІжүктеу 6.18 Mb.
Pdf просмотр
бет8/13
Дата20.02.2017
өлшемі6.18 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Tv АПТА

17

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №22 (1310), 1 маусым 2016 Жыл  //дүЙСЕНБІмаусым

СЕЙСЕНБІмаусым

                            

6:00 Әнұран

6:05 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


7:00 мемлекеттік уақыт қызметі: 

дәлме-дәлуақыт. 

7:00 «ТаҢШОлПаН». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама(8:00; 9:30 KAZN

EWS)                                                           

10:00 «лесси». мультхикая. 

9-бөлім (Франция, аҚШ, алма-

ния, 2014-2015 ж.)режиссері: 

Жан-Кристоф рожер

10:25 ТҰсауКЕсЕр! «аЮлар». 

мультхикая. 77-78 бөлімдері 

(Қытай, 2010 ж.)

10:50 «аяулыарман». Теле-

хикая. 34-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

11:45 «айтуға оңай...»

12:30 «Үштіл - үштұғыр». 

арнайы жоба

12:50 «муз-ТВ» премиясы 

2016». Күнделік

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир

14:10 «Келін». Телехикая.1827, 

1828-бөлімдері (Үндістан, 2014-

2015 жж.) (с субтитрами)

15:00 «ӘЙЕл баҚыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир

16:40 «Жүрегім сізге аманат». 

Телехикая.205-бөлім (Филип-

пин, 2013 ж.) (с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «Табыс сыры». арнайы 

жоба

18:15 «Қылмыс ПЕН Жаза»18:35 ТҰсауКЕсЕр! 

«ЖҮрЕГІм сІзГЕ амаНаТ». 

Телехикая.206-бөлім (Филип-

пин, 2013 ж.) (с субтитрами)

19:30 KAZNEWS

20:20 «аЙТуҒа ОҢаЙ...» 

21:05 ТҰсауКЕсЕр! «аЯулы 

армаН». Телехикая. 35-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық телеарна-

сы, 2015 ж.) (с субтирами)

22:00 ТҰсауКЕсЕр! «КЕлІН». 

Телехикая.1829, 1830-бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

22:50 «муз-ТВ ПрЕмИЯсы 

2016». Күнделік

22:55 «ТҮНГІ сТуДИЯДа 

НҰрлаН ҚОЯНбаЕВ»

23:30 KAZNEWS

0:20 «Қыздар». 25-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық телеарна-

сы, 2014 ж.) (с субтитрами)

1:05 «Қылмыс пен жаза»

1:30 «Үштіл - үштұғыр». арнайы 

жоба

1:50 «бүгінгі күннің батырлары»2:00 «Дауа»

2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 

Қоянбаев» 

3:00 «Ғасырлар үні». Деректі 

фильм. 7-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2014 ж.) 

3:35 Әнұран

         ХАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «айтұмар»

08:00 «Жаңа күн» таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарламасы 

-утренняя информационно-раз-

влекательная программа

10:00 Таңғы жаңалықтар

10:10 Премьера!! Телесериал. 

«Дерево жизни» 

11:00 утренний выпуск новостей 

11:10 Кулинарная программа 

«магия кухни»

11:40 «Подари детям жизнь»

11:45 Тұсаукесер!!! «Тағдыр 

тартысы» деректі драмасы

12:15 Телехикая. «Қыз жолы»-2 

13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 Телесериал. «семейные 

мелодрамы»

14:10 Телесериал. «Катина 

любовь»   

15:00 Дневной выпуск новостей

15:15 Телехикая. «Күләш»

16:00 Кешкі жаңалықтар

16:15 «біздің үй»

17:00 Вечерний выпуск 

новостей


17:25 Футбол. Товарищеский 

матч. Китай - Казахстан.                                                   

Прямая трансляция из г.Далянь.

19:35 «Қайсар жандар»

19:55 «Негізінде...» 

20:00 Қорытынды жаңалықтар

20:30 «бюро расследований»

20:55 «По сути»

21:00 Итоги дня

21:30 Премьера!! Телесериал. 

«Дерево жизни» 

22:20 Телесериал. «след»

23:00 «бетпе-бет» 

23:30 «Тағдыр тартысы» деректі 

драмасы

00:00 «арнайы хабар»00:25 Қорытынды жаңалықтар

00:55 «сотқа жеткізбей» деректі 

драмасы

01:25 Жаңалықтар03:00 Қр Әнұраны

                        қАЗАқСТАН

ТАРАЗ

7:25 Әнұран                                     

7:30 «ҚаЙырлы 

ТаҢ,ӘулИЕаТа! « Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама                                                                                             

9:30 ЖаҢалыҚТар. /қайталау/

9:50 НОВОсТИ. /повтор/

10:10 «сазДы ӘуЕН»

10:25 ТЕлЕблОКНОТ

10:30 ТЕлЕмарКЕТ

10:35 Хабар: «бірінші студия» 

/Д.молдашұлы//қайталау/

11:00 «балаларҒа 

базарлыҚ» /балапан арна-

сынан/

11:25 «сӨз марЖаН» /ұлттық мақал-мәтелдер/

11:30 Күй күмбірі

11:45 ТЕлЕХИКаЯ 

12:35 ДЕрЕКТІ ФИлЬм

13:00 ТҮсКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир

13:10 ДНЕВНыЕ НОВОсТИ. 

Прямой эфир

13:20 «балаларҒа 

базарлыҚ» /балапан арна-

сынан/

13:45 ТЕлЕблОКНОТ13:50 ТЕлЕмарКЕТ

13:55 Әулиеата әуендері

14:05 аҢДаТПа

4:00-17.55 Техникалық үзіліс 

17:50 аҢДаТПа

17:55 Хабар: «алтын бесік» /

ауыл тіршілігі/ /а.Қарашев/

18:10 Хабар: «Грани» 

18:20 КЕШКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир 

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВОсТИ. 

Прямой эфир 

18:50 ТЕлЕмарКЕТ

18:55 ТЕлЕблОКНОТ

19:00 «сазДы ӘуЕН»

19:15 ТЕлЕХИКаЯ 

20:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар. Тікелей эфир 

20:20 ИТОГОВыЕ НОВОсТИ. 

Прямой эфир

20:40 ТЕлЕблОКНОТ

20:45 «Күй күмбірі»

20:55 Хабар: «сыр перне»

21:25 «сӨз марЖаН» /ұлттық 

мақал-мәтелдер/

21:30 ТЕлЕмарКЕТ

21:40 ТЕлЕблОКНОТ

21:45 «Әулиеата әуендері»

21:55 Көркем фильм

23:25 ТЕлЕХИКаЯ  

0:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

0:20 ИТОГОВыЕ НОВОсТИ

0:40 ТЕлЕблОКНОТ

0:45 сазДы ӘуЕН

1:05 аңдатпа.Әнұран

1:10 арНаНыҢ Жабылуы

 

7 канал

06.00 Т/п «Қыздар арасында»

06.40 Т/с «Нәпсі мен намыс»

07.30 Т/с «Қарагүл»

08.30 Т/п «саламатты 

Қазақстан»

09.00 Х/ф «робосапиенс. Пере-

загрузка»

10.30 Т/п «смеяться раз-

решается»

12.00 Т/п «Әп,бәрекелде!»

12.40 «Жан сырым»

13.15 Т/с «1001 түн»

15.00 Т/п «мои прекрасные»

16.00 Т/с «биение сердца

17.00 Т/п «смеяться раз-

решается»

18.30 «Q- елі»

19.00 Т/с «Қарагүл»

20.00 Т/с «1001 түн»

21.30 Т/п «Человек-невидимка»

22.30 Т/с «секретные мате-

риалы»


23.30 Т/с «Ответный удар»

00.20 Т/с «Темное дитя»

01.00 Т/с «Ходячие мертвецы»

02.00 «Кәсіби бокс»

03.00 Т/с «арам ақша. адал 

махаббат»

04.00 Т/с «Нәпсі мен намыс»

05.00 «Женіп көр!»     КТК

06.00 Открытие вещания. Қр 

ӘНҰраНы

06.05 мультфильмдер 06.20 “ҚараДаЙы” түрiк теле-

хикаясы


07.25 “алаҢ бОлма, ЖаНым” 

түрiк телехикаясы

08.30 ЖаҢалыҚТар (повтор)

09.00 “ФаТмаГҮлДІҢ ЖазыҒы 

НЕ?” түрiк телехикаясы (повтор)

10.00 “ЧуЖОЙ” остросюжетная 

драма (фильм 4, 1-2 серии, 

повтор)  

12.00 НОВОсТИ (повтор вечер-

него выпуска)

12.40 “ГлаВНаЯ рЕДаКЦИЯ” 

(повтор)


13.20 “ЖЕНЩИНы На ГраНИ” 

(15-16 серии) детективная мело-

драма с участием анастасии за-

воротнюк, александра бухарова, 

Галины Польских

15.00 “барыШНЯ – КрЕсТЬЯН-

Ка-3”. Документальное реалити. 

Премьера! 

16.00 “КӨрІПКЕл” (повтор) 

17.00 “ТаҒДырмЕН ТарТыс ” 

үнді телехикаясы (389-390 с.). 

Тұсаукесер! с субтитрами на 

русском языке 

17.50 “маХаббаТ мҰҢы” 

үнді телехикаясы (802-803 с.). 

Тұсаукесер!

18.40 “маХаббаТТа ШЕК бар 

ма?” үнді телехикаясы. (323-324 

с.)  Тұсаукесер! с субтитрами на 

русском языке.

19.30 “ФаТмаГҮлДІҢ ЖазыҒы 

НЕ?” түрiк телехикаясы. с суб-

титрами на русском языке. 

20.30 ЖаҢалыҚТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОсТИ

21.40 “ДИаГНОз” – Очертя 

голову

22.10 “сОлНЦЕ В ПОДарОК” (11-12 серии), мелодрама с 

участием Елены Шиловой, 

Владмира Жеребцова, Кирил-

ла Жандарова, Юрия Цурило. 

Премьера! 

00.00 “ЧуЖОЙ” (фильм 4, 3-4 

серии), остросюжетная драма 

с участием сергея Горобченко, 

сергея Кошонина

01.50 “КТК” ҚОрЖыНыНаН” 

ойын-сауықты бағдарлама 

(повтор)


02.35-03.00 ЖаҢалыҚТар 

(повтор)


КАНАЛ

05.58 Қр ӘНҰраНы

06.00 музыкальный час

07:00 Информбюро

08:00 развлекательная про-

грамма «ризамын» (каз)

09:00 сериал «аЙНа» (по-

втор)  


10:00 «ӘзІл сТуДИО» (каз)

11:00 мультсериал «ЮНыЕ 

ТИТаНы» (рус)

12:00 мультсериал «ФИКсИ-

КИ» (рус)

13:00 ЕралаШ

14:00 сериал «рОДИТЕлИ»

15:00 сериал «аЙНа» (каз)

16:00 сериал «КҮЙЕу бала» 

(каз)


17:00 сериал «маХаббаТ 

ПЕН Жаза» (каз)

19:00 сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз)


20:00 Информбюро

21:00 сериал «лЮбОВЬ И 

НаКазаНИЕ» (рус)

23:00 сериал «ЕрТуГрул» 

(рус)

23:55 КИНО «рОК-зВЕзДа»01:50 сериал «ГраНЬ» (каз)

02:15 Қазақша концерт (каз)

05:00 мультсериал Ворнер 

(каз)


 

   ЕвРАЗИя

6:00 ЖаҢалыҚТар субТИТ-

рлЕрмЕН  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» (каз) 

7:00 ЖаҢалыҚТар субТИТ-

рлЕрмЕН  

7:15 «саПа баҚылауДа» 

7:55 ЖаҢалыҚТар субТИТ-

рлЕрмЕН  

8:00 «ДОбрОЕ уТрО»  

11:00 многосерийный фильм 

«сКлИФОсОВсКИЙ 3»  

12:00 «бAсТы ПаТрулЬ» 

бағдарламасы    

12:10 «П@уТINA» 

бағдарламасы 

12:30 «ДЖОДХа ЖӘНЕ аК-

бар». ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯсы  

13:25 ТОК-ШОу «ВсЕ мы 

лЮДИ» (каз)  

14:20 «ПраВДа»   

14:25 Премьера. андрей Ча-

дов, Татьяна арнтгольц, ана-

стасия заворотнюк,  Дмитрий 

Исаев,  Даниил спиваковский 

в многосерийном фильме 

«ПрОВОКаТОр» 

16:35 «ДаВаЙ ПОЖЕНИмсЯ»  

17:40 «ПусТЬ ГОВОрЯТ»  

18:50 «лЕсТНИЦа В НЕбЕ-

са». многосерийный фильм  

20:00 «ГлаВНыЕ НОВОсТИ»  

21:00 «ҒаЖаЙыП ЖаН». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯсы  

22:00 «басТы 

ЖаҢалыҚТар»  

22:45 «ҒаЖаЙыП ЖаН». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯсы  

23:35 «П@уТINA» 

бағдарламасы    

0:00 алексей Демидов, Ксения 

роменкова, александр робак, 

Наталья рогожкина в много-

серийном фильме «ЧуЖОЙ 

срЕДИ сВОИХ»  

2:00 «бAсТы ПаТрулЬ» 

бағдарламасы   

2:10 «басТы ЖаҢалыҚТар»   

2:50 ТОК-ШОу «ВсЕ мы 

лЮДИ»  


3:35 «саПа баҚылауДа»  

До 4:00 


 

7:00 «Қалжың-қоржын» 

бағдарламасы

7:35 «Әзілстан» жасырын 

түсірілім

8:00 Жаңалықтар

8:30 Новости «20:30»

9:00 сериал «Дом с лилиями». 

18 серия

10:00 «Фериха» түрік теле-

хикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді теле-хикаясы

13:10 сериал «меч 2».6, 7 

серии

15:15 «Kaznet» ғаламторға шолу

15:40 «Ғашық жандар» үнді 

телехикаясы

16:30 «бетперде» корей теле-

хикаясы

17:30 «стамбул көшелері» түрік телехикаясы

18:30 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы

20:00 Жаңалықтар20:30 Новости «20:30»

21:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясының жалғасы

21:30 «стамбул көшелері» 

түрік телехикаясы

22:30 сериал «Дом с лилия-

ми». 19 серия

23:30 Новости «20:30»

0:00 Жаңалықтар

0:30 «бетперде» корей теле-

хикаясы

1:40 Ән шашу6:00 Әнұран

6:05 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


7:00 мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәлуақыт

7:00 «ТаҢШОлПаН». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама(8:00; 9:30 KAZ

NEWS)                                                              

9:50 «апта.kz»

10:50 «Дара жол» 

12:20 «Дауа»

12:50 «муз-ТВ» премиясы 

2016». Күнделік

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир 

14:10 «Келін». 

Телехикая.1825,1826-

бөлімдері (Үндістан, 2014-

2015 жж.) (с субтитрами)

15:00 «ӘЙЕл баҚыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Жүрегім сізге аманат». 

Телехикая.204-бөлім (Филип-

пин, 2013 ж.) (с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «бҮГІНГІ КҮННІҢ 

баТырлары»

18:05 «мЕНІҢ 

ҚазаҚсТаНым!». (с субти-

трами)


18:35 ТҰсауКЕсЕр! 

«ЖҮрЕГІм сІзГЕ амаНаТ». 

Телехикая.205-бөлім (Филип-

пин, 2013 ж.) (с субтитрами)

19:30 KAZNEWS

20:20 «сЕрПІлІс»

21:05 ТҰсауКЕсЕр! «аЯ-

улы армаН». Телехикая. 

34-бөлім («Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

22:00 ТҰсауКЕсЕр! 

«КЕлІН». Телехикая.1827, 

1828-бөлімдері (Үндістан, 

2014-2015 жж.) (с субти-

трами)


22:50 «муз-ТВ ПрЕмИЯсы 

2016». Күнделік

22:55 «ТҮНГІ сТуДИЯДа 

НҰрлаН ҚОЯНбаЕВ»

23:30 KAZNEWS

0:15 «SPORT.KZ» 

0:35 «Қыздар». 24-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық телеар-

насы, 2014 ж.) (с субтитрами)

1:20 «серпіліс» 

2:05 «менің Қазақстаным!» (с 

субтитрами)

2:35 «Түнгі студияда Нұрлан 

Қоянбаев» 

3:05 «Ғасырларүні». Деректі 

фильм. 6-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2014 ж.) 

3:35 Әнұран

 

         ХАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «айтұмар»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -утренняя 

информационно-развлека-

тельная программа

10:00 Информационный 

канал - аналитическая про-

грамма «7 күн»

11:00 «Экономкласс»

11:10 аспаздық бағдарлама. 

«сиқырлы ас үй»

11:40 «Подари детям жизнь»

11:45 Тұсаукесер!!! «Тағдыр 

тартысы» деректі драмасы

12:15 Телехикая. «Қыз 

жолы»-2

13:00 Түскі жаңалықтар13:15 Телесериал. «семей-

ные мелодрамы»

14:10 Телесериал. «Катина 

любовь»    

15:00 Дневной выпуск 

новостей


15:15 Телехикая. «Күләш»

16:00 Кешкі жаңалықтар

16:15 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

17:00 Вечерний выпуск 

новостей


17:15 Телесериал. «след»

17:55 «Орталық Хабар» 

19:10 Телехикая. «Қыз 

жолы»-2 


19:55 «Негізінде...» 

20:00 Қорытынды 

жаңалықтар

20:30 «арнайы хабар»

20:55 «По сути»

21:00 Итоги дня

21:30 Премьера!! Телесери-

ал. «Дерево жизни» 

22:20 Телесериал. «след»

23:00 «бетпе-бет»

23:25 «Тағдыр тартысы» 

деректі драмасы  

23:55 Қорытынды 

жаңалықтар   

00:25 «сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

00:55 Жаңалықтар

03:00 Қр ӘнұранықАЗАқСТАН

ТАРАЗ

7:25 Әнұран,аңдатпа

7:30 «ҚаЙырлы 

ТаҢ,ӘулИЕаТа! « Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама   

9:30 «аПТа 

ЖаҢалыҚТары» (апталық 

шолу)


10:10 сазды әуен

10:25 ТЕлЕблОКНОТ

10:30 ТЕлЕмарКЕТ

10:35 Хабар: «Тіл сақшысы»

11:10 «балаларҒа 

базарлыҚ» /балапан 

арнасынан/

11:25 «сӨз марЖаН» /

ұлттық мақал-мәтелдер/

11:30 ТЕлЕблОКНОТ

11:35 Хабар: «Дәстүр дидар»

11:45 ТЕлЕХИКаЯ 

12:35 ДЕрЕКТІ ФИлЬм

13:00 ТҮсКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир 

13:10 ДНЕВНыЕ НОВОсТИ. 

Прямой эфир

13:20 Хабар: «айша бибі» /

қайталау/

13:45 ТЕлЕблОКНОТ

13:50 ТЕлЕмарКЕТ

13:55 «Әулиеата әуендері»

14:05 аҢДаТПа

4:05-17.50 Техникалық үзіліс 

17:50 аҢДаТПа

17:55 Хабар: «бІрІНШІ сТу-

ДИЯ» /тікелей эфир/

18:20 КЕШКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир 

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВОсТИ. 

Прямой эфир 

18:50 ТЕлЕмарКЕТ

18:55 ТЕлЕблОКНОТ

19:00 «сазДы ӘуЕН»

19:15 ТЕлЕХИКаЯ 

20:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар. Тікелей эфир 

20:20 ИТОГОВыЕ НОВОсТИ. 

Прямой эфир

20:40 ТЕлЕблОКНОТ

20:45 «КҮЙ КҮмбІрІ»

20:55 Хабар: «мұғалім 

мәртебесі»

21:10 Хабар: «заң және 

қоғам»

21:25 «сӨз марЖаН» /ұлттық мақал-мәтелдер/

21:30 ТЕлЕмарКЕТ

21:40 ТЕлЕблОКНОТ

21:45 «Әулиеата Әуендері»

21:55 Көркем фильм

23:25 ТЕлЕХИКаЯ 

0:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

0:20 ИТОГОВыЕ НОВОсТИ

0:40 ТЕлЕблОКНОТ

0:45 «сазДы ӘуЕН»

1:05 аңдатпа.Әнұран

1:10 арНаНыҢ Жабылуы

7 канал

06.00 Т/п «Қыздар арасында»

06.40 Т/с «Нәпсі мен намыс»

07.30 Т/п «ТОЙlike»

08.30 Т/п «саламатты 

Қазақстан»

09.00 Т/с «моя новая жизнь»

12.00 Т/п «Әп,бәрекелде!»

12.40 «айнаonline»

13.15 Т/с «1001 түн»

15.00 Т/п «Вечерний Киев»

15.30 Шоу «Один в один 4»

18.30 «Q- елі»

19.00 Т/с «Қарагүл»

20.00 Т/с «1001 түн»

21.30 Т/п «Человек-неви-

димка»

22.30 Т/с «секретные мате-риалы»

23.30 Т/с «Ответный удар»

00.20 Т/с «Темное дитя»

01.00 Х/ф «Из Парижа с 

любовью»

02.40 «айнаonline»

03.00 Т/с «арам ақша. адал 

махаббат»

04.00 Т/с «Нәпсі мен намыс»

05.00 «Женіп көр!»     КТК

06.00 Открытие вещания. Қр 

ӘНҰраНы

06.05 мультфильмдер06.20 “аҚ ЖауыН” көркем 

фильм  


08.00 “Қыз ҚылыҒы”

08.40 “алаҢ бОлма, Жа-

Ным” түрiк телехикаясы 

09.40 “сЕмЬЯ”  (повтор)

11.00 “ПОрТрЕТ НЕДЕлИ” 

(повтор)


12.10 “КаКТус И ЕлЕНа”, 

драма с участиемТатьяны 

арнтгольц, александра Паш-

кова, Кирилла Жандарова 

(повтор)  

14.00 “ДруГаЯ ПраВДа” 

(повтор)

15.00 “НЕ ВрИ мНЕ”, псевдо-

реалити

16.00 “КӨрІПКЕл” (повтор) 17.00 “ТаҒДырмЕН ТарТыс 

” үнді телехикаясы (388-389 

с.). Тұсаукесер! с субтитра-

ми на русском языке 

17.50 “маХаббаТ мҰҢы” 

үнді телехикаясы (801-802 

с.).  Тұсаукесер!

18.40 “маХаббаТТа ШЕК 

бар ма?” үнді телехикаясы. 

(322-323 с.)  Тұсаукесер! 

с субтитрами на русском 

языке.


19.30 “ФаТмаГҮлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?” түрiк теле-

хикаясы. с субтитрами на 

русском языке.  

20.30 ЖаҢалыҚТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОсТИ

21.40 “ГлаВНаЯ рЕДаКЦИЯ” 

–  Этапом на родину

22.20 “сОлНЦЕ В ПОДарОК” 

(9-10 серии), мелодрама с 

участием Елены Шиловой, 

Владмира Жеребцова, 

Кирилла Жандарова, Юрия 

Цурило. Премьера! 

00.10 “ЧуЖОЙ” (фильм 4, 

1-2 серии), остросюжетная 

драма с участием сергея Го-

робченко, сергея Кошонина

01.50 “КТК” ҚОрЖыНыНаН” 

ойын-сауықты бағдарлама 

(повтор)

02.35-03.00 ЖаҢалыҚТар 

(повтор)

КАНАЛ

05.58 Қр ӘНҰраНы

06.00 Информбюро (повтор)

06:50 развлекательная про-

грамма «ризамын» (каз)

07:15 сериал «КИЕлИ 

НЕКЕ» (повтор)

09:00 сериал «аЙНа» (по-

втор)

10:00 Кулинарная программа «Готовим с адель» 

10:30 бен Кингсли в боевике 

«ХраНИТЕлЬ ВрЕмЕНИ» 

(повтор) 

12:55 мультсериал «ФИКсИ-

КИ» (рус)

14:00 сериал «рОДИТЕлИ»

15:00 сериал «аЙНа» (каз)

16:00 аЙТа бЕрсІН (каз)

17:00 сериал «маХаббаТ 

ПЕН Жаза» (каз) (повтор)

18:55 сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз)

20:00 Информбюро21:00 сериал «лЮбОВЬ И 

НаКазаНИЕ» (рус)

23:00  сериал «ЕрТуГрул» 

(рус)


23:55 КИНО «ФИлОсОФы: 

урОК ВыЖИВаНИЯ»

01:50 сериал «ГраНЬ» (каз)

02:15 Қазақша концерт (каз)

05:00 мультсериал Ворнер 

(каз)


 

   ЕвРАЗИя

6:00 ЖаҢалыҚТар субТИТ-

рлЕрмЕН  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз) 

7:00 ЖаҢалыҚТар субТИТ-рлЕрмЕН  

7:15 «саПа баҚылауДа» 

7:55 ЖаҢалыҚТар субТИТ-

рлЕрмЕН  

8:00 «ДОбрОЕ уТрО»  

11:00 «ЖДИ мЕНЯ»   

12:00 «бAсТы ПаТрулЬ» 

бағдарламасы    

12:10 «П@уТINA» 

бағдарламасы 

12:30 «ДЖОДХа ЖӘНЕ аК-

бар». ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯсы  

13:25 «ӘЙЕл сыры…» 

бағдарламасы   

14:20 «ПраВДа»   

14:25 Премьера. андрей 

Чадов, Татьяна арнтгольц, 

анастасия заворотнюк,  Дми-

трий Исаев,  Даниил спи-

ваковский в многосерийном 

фильме «ПрОВОКаТОр» 

16:35 «ДаВаЙ ПОЖЕНИм-

сЯ»  

17:40 «ПусТЬ ГОВОрЯТ»  18:50 «лЕсТНИЦа В НЕбЕ-

са». многосерийный фильм  

20:00 «ГлаВНыЕ НОВО-

сТИ»  


21:00 «ҒаЖаЙыП ЖаН». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯсы  

22:00 «басТы 

ЖаҢалыҚТар»  

22:45 «ҒаЖаЙыП ЖаН». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯсы  

23:35 «П@уТINA» 

бағдарламасы    

0:00 алексей Демидов, Ксе-

ния роменкова, александр 

робак, Наталья рогожкина 

в многосерийном фильме 

«ЧуЖОЙ срЕДИ сВОИХ»  

2:00 «бAсТы ПаТрулЬ» 

бағдарламасы   

2:10 «басТы 

ЖаҢалыҚТар»   

2:50 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз) 

3:40 «саПа баҚылауДа»  До 4:00 

     


 

7:00 «Қалжың-қоржын» 

бағдарламасы

7:25 «Әзілстан» жасырын 

түсірілім

7:50 «біздің уақыт» 

ақпараттық-сараптамалық 

бағдарламасы

8:40 «Kaznet» ғаламторға 

шолу


9:00 сериал «Дом с лилия-

ми». 17 серия

10:00 «Фериха» түрік теле-

хикаясы


11:10 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

13:10 сериал «меч 2». 4, 5 

серии


15:00 Информационно-

аналитическая программа 

«Избранное за неделю»

15:40 «Ғашық жандар» үнді 

телехикаясы

16:30 «бетперде» корей 

телехикаясы

17:30 «стамбул көшелері» 

түрік телехикаясы

18:30 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясының жалғасы

21:30 «стамбул көшелері» 

түрік телехикаясы

22:30 сериал «Дом с лилия-

ми». 18 серия

23:30 Новости «20:30»

0:00 Жаңалықтар

0:30 «бетперде» корей теле-

хикаясы

1:40 Ән шашуTv АПТА

18

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №22 (1310), 1 маусым 2016 Жыл  //СӘРСЕНБІмаусым

БЕЙСЕНБІмаусым

                            

6:00 Әнұран

6:05 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


7:00 мемлекеттік уақыт қызметі: 

дәлме-дәл уақыт. 

7:00 «ТаҢШОлПаН». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама(8:00; 9:30 KAZN

EWS)                                                             

10:00 «лесси». мультхикая. 

11-бөлім (Франция, аҚШ, алма-

ния, 2014-2015 ж.) режиссері: 

Жан-Кристоф рожер

10:25 ТҰсауКЕсЕр! «аЮлар». 

мультхикая. 81-82 бөлімдері 

(Қытай, 2010 ж.)

10:50 «аяулы арман». Теле-

хикая. 36-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

11:45 «айтуға оңай...»

12:30 «айбынды әскер - 

тәуелсіздіктірегі». арнайы жоба

12:50 «муз-ТВ» премиясы 

2016». Күнделік

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир

14:10 «Келін». Телехикая. 1831, 

1832-бөлімдері (Үндістан, 2014-

2015 жж.) (с субтитрами)

15:00 «ӘЙЕл баҚыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Жүрегім сізге аманат». 

Телехикая. 207-бөлім (Филиппин, 

2013 ж.) (с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:50 «ҚОрҒалЖыН ҚОрыҒы». 

арнайы жоба

18:15 «аГрОбИзНЕс» (с 

субтитрами)

18:35 ТҰсауКЕсЕр! «ЖҮрЕГІм 

сІзГЕ амаНаТ». Телехикая. 

208-бөлім (Филиппин, 2013 ж.) (с 

субтитрами)

19:30 KAZNEWS

20:20 «аЙТуҒа ОҢаЙ...» 

21:05 ТҰсауКЕсЕр! «аЯулы 

армаН». Телехикая. 37-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық телеарна-

сы, 2015 ж.) (с субтитрами)

22:00 ТҰсауКЕсЕр! «КЕлІН». 

Телехикая.1833, 1834-бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

22:50 «муз-ТВ» ПрЕмИЯсы 

2016». Күнделік

22:55 «Түнгі студияда Нұрлан 

Қоянбаев»

23:30 KAZNEWS

0:20 «Қыздар». 27-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық телеарна-

сы, 2014 ж.) (с субтитрами)

1:05 «Қорғалжын қорығы». 

арнайы жоба

1:25 «айбынды әскер – 

тәуелсіздік тірегі». арнай ыжоба

1:45 «Жан жылуы»

2:05 «агробизнес» (с субти-

трами)


2:25 «Түнгі студияда Нұрлан 

Қоянбаев» 

2:55 «Ғасырларүні». Деректі 

фильм.  9-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2014 ж.) 

3:30 ӘнұранКаталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Ерлер денсаулығы елеусіз қалмауы тиіс
PDF-kaz -> №9 (1244) 3 наурыз 2015 жыл, сейсенбі „ «Адамдықты айт, ерлікті айт, батырлықты айт, Ел бірлігін сақтаған татулықты айт!»
PDF-kaz -> «Жасыл белдеулер» қанат жайып келеді
PDF-kaz -> Конференцияда талқылады басқосуда облыс әкімінің орынбасары Ерқанат манжуов ашып, жүргізіп отырды. Ол ағымдағы жыл аймақта өтетін қазақ
PDF-kaz -> Құрметті тұтынушылар!
PDF-kaz -> Бақытты, Базарлы Балалық! №22 (1257)
PDF-kaz -> №1 (1341) 5 қаңтар 2017 жыл, бейсенбі „ Жаңа жыл мерекесінде облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев жүзуден ҚР халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Рио-де-Жанейро қаласында өткен XV жазғы Паралимпиада ойындарының жеңімпазы Зульфия Габидуллинаның арманын
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2 бет. Тарихыңды таны


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет