№23 (5411) 6 маусым


НҰРА АУДАНЫ ƏКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫжүктеу 2.04 Mb.
Pdf просмотр
бет5/10
Дата15.03.2017
өлшемі2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

НҰРА АУДАНЫ ƏКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2015 жылғы 4 мамырдағы № 09/02Қарағанды облысының Əділет департаментінде

2015 жылы 28 мамырда № 3221 болып тіркелді

«Нұра ауданы Баршын ауылы əкімінің аппараты» мемлекеттік 

мекемесінің Ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы»

Заңына жəне Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2012 жылғы 29 қазандағы № 410

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының үлгі ережесін бекіту туралы»

Жарлығына сəйкес, Нұра ауданының əкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Нұра ауданы Баршын ауылы əкімінің аппараты» мемлекеттік

мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Нұра ауданы əкімі аппаратының басшысы Сал-

танат Аққошқарқызы Мұқановаға жүктелсін.

3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудан əкімі                                                                        Қ. Бексұлтанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА НУРИНСКОГО РАЙОНА

От 4 мая 2015 года № 09/02Зарегистрировано Департаментом юстиции

Карагандинской области 28 мая 2015 года № 3221

Об утверждении Положения государственного учреждения 

«Аппарат акима села Баршино Нуринского района»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и Указом

Президента Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 410 «Об утверждении

Типового положения государственного органа Республики Казахстан», акимат Нурин-

ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения «Аппарат акима

села Баршино Нуринского района».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппа-

рата акима Нуринского района Муканову Салтанат Аккошкаровну.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опуб-

ликования.Аким района                                                               К. Бексултанов

1. Жалпы ережелер

1. «Нұра ауданы Баршын ауылы əкімінің аппа-

раты» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – ауыл

əкімінің аппараты) ауыл əкімінің ақпараттық – тал-

дау, ұйымдық – құқықтық жəне материалдық –

техникалық жағынан қамтамасыз етуді жүзеге

асыратын Қазақстан Республикасының мемлекет-

тік органы болып табылады.

2. Ауыл əкімінің аппараты өз қызметін Қазақстан

Республикасының Конституциясына жəне

заңдарына, Қазақстан Республикасының Прези-

денті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де норматив-

тік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге

сəйкес жүзеге асырады.

3. Ауыл əкімінің аппараты мемлекеттік мекеме

ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға

болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар

мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі блан-

кілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының

заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында

шоттары болады.

4. Ауыл əкімінің аппараты азаматтық-құқықтық

қатынастарға өз атынан түседі.

5. Ауыл əкімінің аппараты егер заңнамаға сəйкес

осыған уəкілеттік берілген болса, мемлекеттің

атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың та-

рапы болуға құқығы бар.

6. Ауыл əкімінің аппараты өз құзыретінің

мəселелері бойынша заңнамада белгіленген

тəртіппен, Қазақстан Республикасының

заңнамасында көзделген актілермен ресімделетін

шешімдер қабылдайды.

7. Ауыл əкімінің аппараты құрылымы мен штат

санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сəйкес

бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 100907,

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Баршын ауылы,

Аблахатов көшесі, 15 үй.

9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Нұра

ауданы Баршын ауылы əкімінің аппараты» мем-

лекеттік мекемесі.

10. Осы Ереже ауыл əкімі аппаратының құрылтай

құжаты болып табылады.

11. Ауыл əкімі аппаратының қызметін

қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асы-

рылады.

12. Ауыл əкімінің аппараты кəсіпкерлік субъекті-лерімен ауыл əкімі аппаратының функциялары

болып табылатын міндеттерді орындау

тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым

салынады.

Егер ауыл əкімінің аппаратына заңнамалық акті-

лермен кірістер əкелетін қызметті жүзеге асыру

құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған

кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндет-

тері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

13. Ауыл əкімі аппаратының миссиясы: мемлекет-

тік басқару саласында Қазақстан

Республикасының қолданыстағы заңнамасына

сəйкес мемлекеттік саясатты жүргізу. 

14. Міндеттері:

1) аудан əкіміне ақпараттық жəне талдау

сипатындағы құжаттарды дайындау;

2) нормативтік құқықтық актілердің жобаларын да-

йындау жəне оларды əділет органдарына мемле-

кеттік тіркеуге уақытылы жолдау;

3) Қазақстан Республикасы Президентінің,

Үкіметінің, облыс əкімінің, аудан əкімінің актілерін

іске асыру;

4) заңнамамен жүктелген өзге де тапсырмаларды

орындау.

15. Функциялары:

1) өтініштерді, хаттарды қарау жəне заңмен белгі-

ленген тəртіпте жауаптар дайындау;

2) мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге

асыру;


3) мемлекеттік мекеменің сұрақтарына қатысты,

қызметтік хат алмасуды жүргізу.

16. Құқықтары мен міндеттері:

1) жиналыстарды өткізу тəртібін ұйымдастырады,

аудан əкімдігінің отырыстарына қатысады;

2) мемлекеттік мекеме қызметінің бұқаралық

ақпарат құралдарында жария етілуін қамтамасыз

етеді;


3) халықтың арасында өзекті мəселелер бойынша

түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырады;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар

қабылдайды;

5) Қазақстан Республикасының заңдарына,

Қазақстан Республикасы Президентінің жəне

Үкіметінің актілеріне, осы Ережеге сəйкес өзге де

өкілеттіктерді жүзеге асырады.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

17. Ауыл əкімінің аппаратына басшылықты ауыл

əкімінің аппаратына жүктелген мiндеттердiң орын-

далуына жəне оның функцияларын жүзеге

асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы

жүзеге асырады.

18. Ауыл əкімі аппаратының бірінші басшысын

аудан əкімі қызметке тағайындайды жəне

қызметтен босатады.

19. Ауыл əкімі аппаратының бірінші басшысының

өкілеттігі: 

1) ауыл əкімі аппаратының жұмыс жоспарларын

бекітеді;

2) ауыл əкімінің аппараты атынан əрекет етеді;

3) сенімхаттарды береді;

4) заңнамамен белгіленген тəртіпте ауыл əкімінің

аппараты қызметкерлерін көтермелейді жəне

оларға тəртіптік жаза береді; 

5) өз құзыреті шегінде өкімдер шығарады,

қызметтік құжаттамаға қол қояды; 

6) ауыл əкімі аппаратының ішкі еңбек тəртібін бе-

кітеді;


7) азаматтарды жеке қабылдауды жүзеге асы-

рады;


8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен

көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады; 

9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың

орындалуына дербес жауапты болады;

10) коммуналдық мүліктің пайдаланылуына жəне

сақталуына бақылауды қамтамасыз етеді.

Ауыл əкімі аппаратының бірінші басшысы

болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындау

қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыра-

тын тұлғамен жүзеге асырылады.

4. Мемлекеттік органның мүлкi

20. Ауыл əкімінің аппаратында заңнамада

көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында

оқшауланған мүлкi болу мүмкін. 

Ауыл əкімі аппаратының мүлкi оған меншік иесі

берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі нəтижесінде

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса

алғанда) жəне Қазақстан Республикасының

заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер

есебінен қалыптастырылады. 

21. Ауыл əкімінің аппаратына бекiтiлген мүлiк

коммуналдық меншiкке жатады.

22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, ауыл

əкімінің аппараты, өзiне бекiтiлген мүлiктi жəне

қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлiнген

қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетi-

мен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей

тəсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру жəне

тарату


23. Ауыл əкімінің аппаратын қайта ұйымдастыру

жəне тарату Қазақстан Республикасының

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Нұра ауданы əкімдігінің

2015 жылғы 4 мамырдағы

№ 09/02 қаулысымен бекітілген

«Нұра ауданы Баршын ауылы əкімінің 

аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

Ережесі

1. Общие положения

1. Государственное учреждение «Аппарат акима

села Баршино Нуринского района» (далее – ап-

парат акима села) является государственным ор-

ганом Республики Казахстан, осуществляющим

информационно – аналитическое, организа-

ционно – правовое и материально – техническое

обеспечение акима села.

2. Аппарат акима села, осуществляет свою дея-

тельность, в соответствии с Конституцией и за-

конами Республики Казахстан, актами

Президента и Правительства Республики Казах-

стан, иными нормативными правовыми актами, а

также настоящим Положением.

3. Аппарат акима села является юридическим

лицом в организационно-правовой форме госу-

дарственного учреждения, имеет печати и

штампы со своим наименованием на государст-

венном языке, бланки установленного образца, в

соответствии с законодательством Республики

Казахстан счета в органах казначейства.

4. Аппарат акима села вступает в гражданско-

правовые отношения от собственного имени.

5. Аппарат акима села имеет право выступать

стороной гражданско-правовых отношений от

имени государства, если оно уполномочено на

это в соответствии с законодательством.

6. Аппарат акима села по вопросам своей компе-

тенции в установленном законодательством по-

рядке принимает решения, оформляемые

актами, предусмотренными законодательством

Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности аппа-

рата акима села утверждаются в соответствии с

действующим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: 100907,

Карагандинская область, Нуринский район, село

Баршино, улица Аблахатова, дом 15.

9. Полное наименование государственного ор-

гана - государственное учреждение «Аппарат

акима села Баршино Нуринского района».

10. Настоящее Положение является учредитель-

ным документом аппарата акима села.

11. Финансирование деятельности аппарата

акима села осуществляется из местного бюд-

жета.


12. Аппарату акима села запрещается вступать в

договорные отношения с субъектами предприни-

мательства на предмет выполнения обязанно-

стей, являющихся функциями аппарата акима

села.

Если аппарату акима села законодательными ак-тами предоставлено право осуществлять прино-

сящую доходы деятельность, то доходы,

полученные от такой деятельности, направ-

ляются в доход государственного бюджета.2. Миссия, основные задачи, функции, права

и обязанности государственного органа

13. Миссия аппарата акима села: ведение госу-

дарственной политики в сфере государственного

управления в соответствии с действующим зако-

нодательством Республики Казахстан.

14. Задачи:

1) подготовка документов информационного и

аналитического характера для акима района;

2) подготовка проектов нормативных правовых

актов и своевременное отправление их на госу-

дарственную регистрацию в органы юстиции;

3) реализация актов Президента, Правительства

Республики Казахстан, акима области, акима рай-

она;


4) осуществление иных задач, возложенных за-

конодательством.

15. Функции:

1) рассмотрение заявлений, писем и подготовка

ответов в установленном законом порядке;

2) осуществление реализации государственной

политики;

3) ведение служебной переписки по вопросам,

отнесенным к ведению государственного учреж-

дения.


16. Права и обязанности:

1) организует порядок проведения совещания,

участвует в заседаниях акимата района;

2) обеспечивает освещение деятельности госу-

дарственного учреждения в средствах массовой

информации;

3) организует разъяснительные работы по акту-

альным вопросам среди населения;

4) принимает меры по противодействую корруп-

ции;


5) осуществляет иные полномочия в соответ-

ствии с законами Республики Казахстан, актами

Президента и Правительства Республики Казах-

стан, настоящим Положением.3. Организация деятельности государствен-

ного органа

17. Руководство аппарата акима села осуществ-

ляется первым руководителем, который несет

персональную ответственность за выполнение

возложенных на аппарат акима села задач и осу-

ществление им своих функций.

18. Первый руководитель аппарата акима села

назначается на должность и освобождается от

должности акимом района.

19. Полномочия первого руководителя аппарата

акима села:

1) утверждает планы работ аппарата акима села;

2) действует от имени аппарата акима села;

3) выдает доверенности; 

4) в установленном законодательством порядке

поощряет работников аппарата акима села и на-

лагает на них дисциплинарные взыскания;

5) издает распоряжения, подписывает служебную

документацию в пределах своей компетенции;

6) утверждает внутренний трудовой распорядок

аппарата акима села;

7) осуществляет личный прием граждан;

8) осуществляет иные полномочия, предусмот-

ренные законодательством Республики Казах-

стан;

9) несет персональную ответственность за ис-полнение антикоррупционного законодательства;

10) обеспечивает контроль за использованием и

сохранностью коммунального имущества.

Исполнение полномочий первого руководителя

аппарата акима села в период его отсутствия осу-

ществляется лицом, его замещающим в соответ-

ствии с действующим законодательством.

4. Имущество государственного органа

20. Аппарат акима села может иметь на праве

оперативного управления обособленное имуще-

ство в случаях, предусмотренных законодатель-

ством.

Имущество аппарата акима села формируется засчет имущества, переданного ему собственни-

ком, а также имущества (включая денежные до-

ходы), приобретенного в результате собственной

деятельности иных источников, не запрещенных

законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за аппаратом

акима села, относится к коммунальной собствен-

ности.


22. Аппарат акима села не вправе самостоя-

тельно отчуждать или иным способом распоря-

жаться закрепленным за ним имуществом и

имуществом, приобретенным за счет средств,

выданных ему по плану финансирования, если

иное не установлено законодательством.5. Реорганизация и упразднение государст-

венного органа

23. Реорганизация и упразднение аппарата акима

села осуществляются в соответствии с законода-

тельством Республики Казахстан.Утверждено

постановлением акиматаНуринского района

от 4 мая 2015 года № 09/02

Положение 

государственного учреждения «Аппарат

акима села Баршино Нуринского района»

НҰРА АУДАНЫ ƏКІМІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2015 жылғы 4 мамырдағы № 09/04Қарағанды облысының Əділет департаментінде

2015 жылы 28 мамырда № 3223 болып тіркелді

«Нұра ауданы Изенді ауылы əкімінің аппараты» мемлекеттік 

мекемесінің Ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы»

Заңына жəне Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2012 жылғы 29 қазандағы № 410

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының үлгі ережесін бекіту туралы»

Жарлығына сəйкес, Нұра ауданының əкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Нұра ауданы Изенді ауылы əкімінің аппараты» мемлекеттік

мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Нұра ауданы əкімі аппаратының басшысы Сал-

танат Аққошқарқызы Мұқановаға жүктелсін.

3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудан əкімі                                                                        Қ. Бексұлтанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА НУРИНСКОГО РАЙОНА

От 4 мая 2015 года № 09/04Зарегистрировано Департаментом юстиции

Карагандинской области 28 мая 2015 года № 3223

Об утверждении Положения государственного учреждения 

«Аппарат акима села Изенда Нуринского района»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и Указом

Президента Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 410 «Об утверждении

Типового положения государственного органа Республики Казахстан», акимат Нурин-

ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения «Аппарат акима

села Изенда Нуринского района».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппа-

рата акима Нуринского района Муканову Салтанат Аккошкаровну.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опуб-

ликования.Аким района                                                               К. Бексултанов

11 бет

6 маусым  2015 жыл

Н   Ў   Р   А  

1. Жалпы ережелер

1. «Нұра ауданы Изенді ауылы əкімінің аппараты»

мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – ауыл əкімінің ап-

параты) ауыл əкімінің ақпараттық – талдау, ұйымдық

– құқықтық жəне материалдық – техникалық жағынан

қамтамасыз етуді жүзеге асыратын Қазақстан

Республикасының мемлекеттік органы болып табы-

лады.


2. Ауыл əкімінің аппараты өз қызметін Қазақстан

Республикасының Конституциясына жəне

заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті

мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік

құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сəйкес

жүзеге асырады.

3. Ауыл əкімінің аппараты мемлекеттік мекеме

ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып

табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен

мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сон-

дай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына

сəйкес қазынашылық органдарында шоттары бо-

лады.

4. Ауыл əкімінің аппараты азаматтық-құқықтыққатынастарға өз атынан түседі.

5. Ауыл əкімінің аппараты егер заңнамаға сəйкес

осыған уəкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан

азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға

құқығы бар.

6. Ауыл əкімінің аппараты өз құзыретінің мəселелері

бойынша заңнамада белгіленген тəртіппен, Қазақстан

Республикасының заңнамасында көзделген актілер-

мен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Ауыл əкімінің аппараты құрылымы мен штат

санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сəйкес бе-

кітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 100912,

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Изенді ауылы,

Боқаев көшесі, 12 үй.

9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Нұра ауданы

Изенді ауылы əкімінің аппараты» мемлекеттік меке-

месі.


10. Осы Ереже ауыл əкімі аппаратының құрылтай

құжаты болып табылады.

11. Ауыл əкімі аппаратының қызметін қаржыландыру

жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

12. Ауыл əкімінің аппараты кəсіпкерлік субъектілері-

мен ауыл əкімі аппаратының функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық

қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер ауыл əкімінің аппаратына заңнамалық акті-

лермен кірістер əкелетін қызметті жүзеге асыру

құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кі-

рістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,

функциялары, құқықтары мен міндеттері

13. Ауыл əкімі аппаратының миссиясы: мемлекеттік

басқару саласында Қазақстан Республикасының

қолданыстағы заңнамасына сəйкес мемлекеттік сая-

сатты жүргізу. 

14. Міндеттері:

1) аудан əкіміне ақпараттық жəне талдау

сипатындағы құжаттарды дайындау;

2) нормативтік құқықтық актілердің жобаларын да-

йындау жəне оларды əділет органдарына мемлекет-

тік тіркеуге уақытылы жолдау;

3) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің,

облыс əкімінің, аудан əкімінің актілерін іске асыру;

4) заңнамамен жүктелген өзге де тапсырмаларды

орындау.


15. Функциялары:

1) өтініштерді, хаттарды қарау жəне заңмен белгілен-

ген тəртіпте жауаптар дайындау;

2) мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыру;

3) мемлекеттік мекеменің сұрақтарына қатысты,

қызметтік хат алмасуды жүргізу.

16. Құқықтары мен міндеттері:

1) жиналыстарды өткізу тəртібін ұйымдастырады,

аудан əкімдігінің отырыстарына қатысады;

2) мемлекеттік мекеме қызметінің бұқаралық ақпарат

құралдарында жария етілуін қамтамасыз етеді;

3) халықтың арасында өзекті мəселелер бойынша

түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырады;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар

қабылдайды;

5) Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан

Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің актіле-

ріне, осы Ережеге сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге

асырады.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

17. Ауыл əкімінің аппаратына басшылықты ауыл

əкімінің аппаратына жүктелген мiндеттердiң орында-

луына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дер-

бес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

18. Ауыл əкімі аппаратының бірінші басшысын аудан

əкімі қызметке тағайындайды жəне қызметтен боса-

тады.

19. Ауыл əкімі аппаратының бірінші басшысыныңөкілеттігі: 

1) ауыл əкімі аппаратының жұмыс жоспарларын бекі-

теді;

2) ауыл əкімінің аппараты атынан əрекет етеді;3) сенімхаттарды береді;

4) заңнамамен белгіленген тəртіпте ауыл əкімінің ап-

параты қызметкерлерін көтермелейді жəне оларға

тəртіптік жаза береді; 

5) өз құзыреті шегінде өкімдер шығарады, қызметтік

құжаттамаға қол қояды; 

6) ауыл əкімі аппаратының ішкі еңбек тəртібін бекітеді;

7) азаматтарды жеке қабылдауды жүзеге асырады;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен

көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады; 

9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орын-

далуына дербес жауапты болады;

10) коммуналдық мүліктің пайдаланылуына жəне

сақталуына бақылауды қамтамасыз етеді.

Ауыл əкімі аппаратының бірінші басшысы болмаған

кезеңде оның өкілеттіктерін орындау қолданыстағы

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлғамен

жүзеге асырылады.

4. Мемлекеттік органның мүлкi

20. Ауыл əкімінің аппаратында заңнамада көзделген

жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған

мүлкi болу мүмкін. 

Ауыл əкімі аппаратының мүлкi оған меншік иесі бер-

ген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі нəтижесінде сатып

алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне

Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым

салынбаған өзге де көздер есебінен

қалыптастырылады. 

21. Ауыл əкімінің аппаратына бекiтiлген мүлiк

коммуналдық меншiкке жатады.

22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, ауыл əкімінің

аппараты өзiне бекiтiлген мүлiктi жəне қаржыландыру

жоспары бойынша өзіне бөлiнген қаражат есебiнен

сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға

немесе оған өзгедей тəсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру жəне та-

рату

23. Ауыл əкімінің аппаратын қайта ұйымдастыру жəнетарату Қазақстан Республикасының заңнамасына

сəйкес жүзеге асырылады.Каталог: files -> chinovnik
chinovnik -> Нұра окж нұралықтар Ұлы Отан соғысы жылдарында Киевка 2015 жыл
chinovnik -> Сборник сценариев
chinovnik -> Өмірбаяны. Сәкен (Сәдуақас) Сейфуллин
chinovnik -> Тематические списки за ІV квартал 2014 года Жаратылыстану ғылымдары Естественные науки
chinovnik -> 5416 18 шілде 2015 жыл Àóäàíäûқ қîғàìäûқ-ñàÿñè ãàçåò³ н ұ р а с ǿ з а т а с ы а ќ и ќ а т «Жўмыспен ќамту жол картасы – 2020»
chinovnik -> А т а с ы а ќ и ќ а т àóäàíäûқ қîғàìäûқ-ñàÿñè ãàçåò³ президент 18 марта прошло заседание
chinovnik -> №21 (5409) 23 мамыр 2015 жыл
chinovnik -> №27 (5414) 4 шілде 2015 жыл


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет