№2(70)/2013 Серия филология


Кредит-сағат тақырыпшаларыжүктеу 1.59 Mb.
Pdf просмотр
бет14/14
Дата15.03.2017
өлшемі1.59 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Кредит-сағат тақырыпшалары: 
Əдептің басы — амандық. 
Сəлемдесу. Танысу. Қоштасу. 
Қарым-қатынас мəдениеті. 
Сабақ кестесі. 
Ертеңгі сабақ. Пəндер. 
Орындалатын жұмыс түрлері жəне тапсырмалар: 
1. «Қарым-қатынас мəдениеті» конспект. 

Кредиттік жүйемен оқытудағы студенттермен ... 
Серия «Филология». № 2(70)/2013 
105 
2. Əдептілік туралы нақыл сөздер, мақал-мəтелдер.
ІІ-модуль. Отбасы — бақыт негізі. 
ІІІ–ІV апта. СӨЖ 7–12 сағ. 
Кредит-сағат тақырыпшалары: 
Біздің отбасымыз. Туыстық атаулар. 
Отбасы жəне менің туыстарым. Үш жұрт. 
Кім жақын? Не қымбат? Не қиын? Қазыбек бидің шешендік сөздерінен. 
Орындалатын жұмыс түрлері жəне тапсырмалар: 
1. Досыңыздың отбасы туралы жазыңыз.
2. Қазыбек бидің шешендік сөздері (реферат).
ІІІ-модуль. Алтын қазына (Үй жəне тұрмыс). 
V–VІ апта. СӨЖ 13–18 сағ. 
Кредит-сағат тақырыпшалары: 
Ауылым — алтын бесігім. Қала өмірінен. Біздің үй. Мекенжай. Есімхат. 
Менің пəтерім. Үй жиһаздары мен тұрмыстық заттар. Киіз үй. 
Орындалатын жұмыс түрлері жəне тапсырмалар: 
1. Қазақстандағы өзіңіз жақсы білетін бір қала туралы жазыңыз.
2. Менің ауылым. Менің қалам (реферат).
ІV-модуль. Уақыт а
лтыннан қымбат. 
VІІ–VІІІ апта. СӨЖ 19–24 сағ. 
Кредит-сағат тақырыпшалары: 
Уақыт. Мезгіл. Қалаға келу. 
Жұмыс күні. Тəулік. Апта. 
Қашан, қай уақытта кездесеміз? 
Менің бір күнім. 
Орындалатын жұмыс түрлері жəне тапсырмалар:  
1. Жылдар сөйлейді (тарихи деректер) (реферат).
2. Бір айға күнделік жазыңыз.
VІІ–VІІІ-модуль. Мен жəне қоршаған орта. 
ХІІІ–ХV апта.СӨЖ 37–42 сағ. 
Кредит-сағат тақырыпшалары: 
Менің досым. Менің оқытушым. Менің тобым. 
Университетте. Кітапханада. 
Дүкенде. Вокзалда. Мұражайда. 
Асханада. Спорт кешенінде. 
Орындалатын жұмыс түрлері жəне тапсырмалар: 
1. Мəдени орындар (реферат).
2. Менің сүйікті оқытушым (шығарма).
Х-модуль. Салтын білмеген сауапты түсінбейді. 
ІІІ–VІ апта. СӨЖ 7–12 сағ. 
Кредит-сағат тақырыпшалары: 
Қазақтың салт-дəстүрлері. 
Үйлену тойы. Шілдехана. 
Қазақ дастарханы. 
Ас — адамның арқауы. 
Орындалатын жұмыс түрлері жəне тапсырмалар: 
1. «Қыз Жібек» бейнетаспасы бойынша қазақ халқының салт-дəстүрлерін суреттеп жазыңыз.
2. Салт-дəстүрлері (реферат).

Г.Х.Əбдірахманова 
106 
Вестник Карагандинского университета 
ХІ-модуль. Отан оттан да ыстық (жалғасы). 
ІХ–Х апта. СӨЖ 25–30 сағ. 
Кредит-сағат тақырыпшалары: 
Менің елім — Қазақстан. 
Менің қалам (сырттай саяхат). 
Отан туралы нақыл сөздер. 
Ұлы тұлғалар: 
1. Ұлы тұлғалар (реферат).
2. Менің елім — Қазақстан (мультимедиалық көрсетілім) [5].
Қосымша рефераттар тақырыптары: 
1. ҚР Президенті Н.Ə.Назарбаевтың Жолдауынан.
2. Салауатты өмір-салты.
3. Артық болмас білгенің.
4. Əлемде талай қызық бар.
5. Қазақстанның пайдалы қазбалары.
6. Салт-дəстүрлер əлемінде.
7. Қазақстанның экологиялық жағдайы т.б.
Əдебиеттер тізімі 
1  Қадашева Қ. Қазақ тілі: Оқытудың тиімді əдістемелері. — Алматы: ҚазМЗА, 2000. 
2  Көбеев  Е.Қ.  Студенттердің  оқытушымен  өздік  жұмысын  ұйымдастыру:  Əдіст.  нұсқау. — Қарағанды,  ҚарМУ 
баспасы, 2006. 
3  Əбдірахманова Г.Х. Қазақ тілі: Оқу-əдіст. кешен. Химия факультетіне арналған. — Қарағанды: ҚарМУбаспасы, 2008. 
4  Айтбаева  Б.М.,  Сатеева  Б.С.  Қазақ  тілі:  Оқу-əдіст.  кешен.  Барлық  мамандықтар  үшін. — Қарағанды:  ҚарМУ 
баспасы, 2012. 
Г.Х.Абдрахманова 
Проблемы проведения самостоятельной работы студентов  
по кредитной системе обучения 
Статья  посвящена  самостоятельной  работе  студентов  под  руководством  преподавателя  в  рамках 
кредитной  системы  обучения,  внедренной  в  последние  годы  в  учебный  процесс.  С  целью  изучения 
казахского языка рассмотрены содержание, цель, задачи, сроки проведения самостоятельной работы 
студентов под руководством преподавателя. Для углубления знаний и закрепления навыков студентов 
автором статьи предложены активные методы проведения СРСП с образцами видов заданий. 
G.Kh.Abdrakhmanova 
Problems of carrying out independent work of students on credit system of training 
The present article is devoted to independent work of students under the leadership of the teacher within the 
credit system of training introduced in recent years in educational process. With I aim studying of the Kazakh 
language in article the contents, the purpose, tasks, terms of carrying out independent work of students under 
the leadership of the teacher are considered. For increasing knowledge and fixing of skills of students the 
author of article, relying on the practical experience, предлегает active methods of carrying out SRSP with 
samples of types of tasks. 

 
Серия «Филология». № 2(70)/2013 
107 
АВТОРЛАР  ТУРАЛЫ  МƏЛІМЕТТЕР 
СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ 
Ayazbayeva B.K., Associate Professor of Chair of methods and practice of Russian Language and Literature 
named after G.A.Meyramov, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 
Абишева В.Т.,  профессор  кафедры  журналистики  доктор  филологических  наук,  Карагандинский 
государственный университет им. Е.А.Букетова. 
Акеева А.Р.,  қазақ  əдебиеті  кафедрасының  магистранты,  Е.А.Бөкетов  атындағы  Қарағанды 
мемлекеттік университеті. 
Əбдірахманова Г.Х.,  қазақ  тілінің  практикалық  курсы  кафедрасының  аға  оқытушысы,  Е.А.Бөкетов 
атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 
Əділова А.С.,  қазақ  тіл  білімі  кафедрасының  профессоры  филология  ғылымдарының  докторы, 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 
Дəулеткелдіұлы Н., қазақ тіл-əдебиет кафедрасының аға оқытушысы, Іле педагогикалық филология 
институты, Құлжа, Қытай Халық Республикасы. 
Жақыпов Ж.А.,  филология  ғылымдарының  докторы,  профессор,  Л.Н.Гумилев  атындағы  Еуразия 
ұлттық университеті, Астана. 
Жалмаханов Ш.Ш.,  филология  ғылымдарының  докторы,  профессор,  Қазақстан  Республикасы  ІІМ 
Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы. 
Жалмаханова Ж.Ш.,  филология  факультетінің 4-курс  студенті,  Е.А.Бөкетов  атындағы  Қарағанды 
мемлекеттік университеті. 
Жарылғапов Ж.Ж., қазақ əдебиеті кафедрасының профессоры филология ғылымдарының докторы, 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 
Золтан А., профессор кафедры балтийской и русской филологии доктор филологических наук, Буда-
пештский университет, Венгрия 
Каренов Р.С.,  менеджмент  кафедрасының  меңгерушісі  экономика  ғылымдарының  докторы, 
профессор, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 
Қабанов М.Ш.,  қазақ  тіл  білімі  кафедрасының  магистранты,  Е.А.Бөкетов  атындағы  Қарағанды 
мемлекеттік университеті. 
Қазанбаева А.З.,  қазақ  тіл  білімі  кафедрасының  доценті  филология  ғылымдарының  кандидаты, 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 
Қапанова А.Е.,  қазақ  тіл  білімі  кафедрасының  магистранты,  Е.А.Бөкетов  атындағы  Қарағанды 
мемлекеттік университеті. 
Мaтeйко Л., Университет им. Я.А.Коменского, Братислава, Словакия. 
Мұратова А.Н.,  қазақ  тілі  кафедрасының  оқытушысы  филология  магистрі,  Қарағанды  мемлекеттік 
медицина университеті. 
Такиров С.У.,  қазақ  əдебиеті  кафедрасының  доценті  филология  ғылымдарының  кандидаты, 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 
Түйте Е.Е.,  қазақ  тіл  білімі  кафедрасының  доценті  филология  ғылымдарының  кандидаты, 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 
Фурсанова Т.В.,  старший  преподаватель  кафедры  классической  и  русской  филологии, 
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет