3 (25) • 2012 1 Караганды 2012жүктеу 5.11 Mb.
Pdf просмотр
бет5/64
Дата24.03.2017
өлшемі5.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

3 (25) • 2012
23
ты  стали  формой  финансирования,  приспособ-
ленной  к  характеру научного  труда.  Они  ориен-
тированы, прежде всего, на результат, а не на рег-
ламентацию  самого  процесса  труда.  Не  случай-
но,  например,  в  США,  по  гибкому  расписанию
работают  трое  из  пяти  ученых и  только один из
девяти  операторов-станочников.
Следует принять во внимание, что в условиях
глобализации развивается трудовая  мобильность.
Растущая  мобильность  меняет  традиционную
привязку  коллектива    ученых  к    организацион-
ной  структуре,  в которой выполняются исследо-
вания [5].  В тех же, в США существуют програм-
мы  исследовательских  грантов (полевых грантов)
для выпускников  университетов. Основным усло-
вием является  выполнение исследований на тер-
ритории Европы [6].
В Казахстане также  идет поиск   возможнос-
тей  адаптации  лучших  зарубежных  образцов  в
сфере образования и науки. Однако, зачастую ко-
пируется одна, видимая формальная часть, тогда
как другие внутренние процессы остаются без вни-
мания, в результате  возникают   институциональ-
ные противоречия, которые могут выступать серь-
езным  препятствием  креативности.
Усиливающаяся  мобильность  человеческого
капитала сделала необходимым появление новых
видов товаров и услуг, новых видов  предприни-
мательства,  новых  секторов  экономики.  Одним
из  таких секторов стал, например, туризм.
Список литературы:
1. Назарбаев  Н.А. Двадцать  шагов  к Обще-
ству  Всеобщего  Труда.//akorda.kz
2. Алешина И. Глобальные рынки, культура
и инновации. // Капитал страны, 27.09.2011, //http:/
/www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/
191807
3. Алешина И. Глобальные рынки, культура
и инновации. // Капитал страны, 27.09.2011, //http:/
/www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/
191807
4. Bjоrn  Asheim.  The  Urban  Turn:  From
regional  clusters  to  creative  cities.  Universities  of
Lund  and  Oslo.  Session  IV:  From  Creative  Clusters
to  Creative  CitiesInnovation  Systems  Research
NetworkSeventh Annual  Meeting,  Toronto,  May  5-
6  2005
5. Дежина И., Киселева В.  Тенденции разви-
тия научных школ в современной России. Москва,
Институт  экономики  переходного  периода,- 2008
-  126 с.
6. Arts 

Science.// 
http://
history.artsci.wustl.edu/node/274
Исабек Б.Н., э.ғ.д,
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
 ұлттық университетінің профессоры
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА
"ХАЛЫҚТЫҚ" ІРО-ны МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ МЕН ДАМЫТУ
БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ
Шет  елдердің  тәжірбиелерінің,  соның
ішінде  негізінен  Ресейде  (мемлекеттік  басқару
стандарттары  мен  менталитетіміз  ұқсас)  ІРО-
ны  ендірудің  теріс  нәтижелерінің  салдарлары-
нан және Қазақстан  халықының ІРО-ны  ендіру-
де ақпараттық денгейде сауаттылығының төмен-
дігінен   дайын  болмауы Қазақстан  Республика-
сындағы ІРО-ны мемлекеттік қолдау мен дамы-
ту  мәселелерін  жүйелі  шаралар  түрінде,  яғни
тұжырымдамалық  деңгейде  пысықтауды  қажет
етеді.  Себебі бүкіл халыққа тиесілі және менш-
ікке қатысты мәселенінің тоқсаныншы жылдар-
дағы  купондық  жекшелендірудің  кебін  кию
қауіпі  төніп  тұр.    Ресейлік  "халықтық  IPO"
тәжірибесі  (2006  жылдың  жазынан  "Роснефть"
мемлекеттік компаниясының акцияларын тара-
тылуынан  бастау  алды)  акцияға  салынатын  ин-
вестициямен  байланысты  тәуекелділіктің  жо-
ғарлығы  және  аталған  тәуекелдерді  басқару
қағидаларын түсінбеушіліктің орын алуы, мем-
лекет  басшысының  үндеуіне  еріп,  жеке  тұлға-
лардың инвесторлар болып табылатындығымен
айғақталады.  ІРО-ға  қатысушылардың  ешқай-
сысы  да    акциялар  таратылған  жағдайда  акци-
яның  бағаларының  төмендеуінен  сақтандырыл-
маған.  Әсіресе,  Ресейде  "халықтық"  ІРО-ны  та-
ратқаннан  кейін  акция  бағасы  3-7  есе  дейін
төмендеген.  Нәтижесінде  кең  жарнамаланған
халықтық ІРО ресейліктерде теріс әсер қалдыр-
ды,  яғни  "халықтық"  ІРО  шеңберінде  акцияны
сатып  алған  мыңдаған  адамдар,  табыстан
бұрын  шығынға  ұшырады.
Жүргізілген  зерттеулер  негізінде  төмендегі
шарттарды  міндетті  түрде  ұстанса  қазақстан-
дық "халықтық" ІРО жетістікке жетуі мүмкін:

 
Халықтың  қаржылық  сауаттылығын  ар-
ттыру;

 
Аталмыш  таратуларды  нарықтық  теті-
ктер  арқылы  жүзеге  асырғанда  олигархиялық
құрылымдарды  үрдіске  тартпау;

 
Эмитент-компаниялардағы  корпора-
тивтік  басқарудың  жоғарғы  стандарттарының
орын  алуы;

 
Акцияларды  нарықтық  бағадан  төмен
тарату;

ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
24

 
Эмитенттердің  дивиденттік  және  ақпа-
раттық  саясатының  ашықтығы;

 
Компанияның  спекулятивті  келісім-
шартты  жүргізуге  талпынысы  деп  бағаланбауы
үшін  акцияны  таратылған  акция  бағасынан
қайта  төмен  бағамен  сатып  алудан  бас  тартуы;

 
Тәуелсіз  ұлттық  рейтингтік  агенттік-
тердің  шараға  тартылуы.
"Халықтық" ІРО-ны дайындау кезінде 3-6 ай
мерзімінде  мемлекеттің  барлық  аймақтарын
қамтитын  терең,  белсенді  зерттеу  жұмыстарын
жүргізу  қажет  екендігін  ескеру  қажет.  Нәтиже
ретінде  ғылыми-әдістемелік  ақпарат  "халық-
тық"  ІРО-ға  қатысушыларға  бағытталған,  атау-
лы  болуы  керек.  Халыққа  түсінікті  қарпайым
сөздікпен,  акцияларды  сатып  алу  кезіндегі  тәу-
екел  ашық  ескертіліп,  және  жалпы  жарнама
ағымының ықпалына түспеуі кетпеуі қажет. Со-
нымен қатар халыққа акцияны  сатып алу депо-
зит емес және құнды қағаздың бағасы болашақ-
та  өсететініне  кепілдің  жоқ  екендігін  жеткізу
қажет.  Келесідей  қажетті  кепілдіктерді  беру
міндет:    компаниялар  өз  акцияларын  сатқан
бағасынан  төмен  бағамен    сатып  алу
мүмкіншілігінен айыру қажет. Ең бастысы ком-
панияны  ІРО-ға  шығарғанда,  халықтың  қаржы-
лық  сауаттылығын  жоғарлату  бойынша  жұмыс
жасау қажет.
Қазақстан жайлы.
Қазіргі жағдайда халықтың дайын болмауы
Қазақстан  үшін  негізгі  тәуекел  болып  сипатта-
лады.  Әзірге  Қазақстанда  жоғарыда  аталған
бірде-бір  жағдай  жасалмаған.  Қоғам  құнды
қағаздардың не екендігі және ІРО компаниялар
алатын  пайда  мен  активтер  жайлы  және  олар-
дың акцияларына инвестиция салу арқылы қан-
дай  пайда  табуға  болатынын  әлі  жетік  түсінбе-
ген.  Отандық  брокерлердің  ойынша,  республи-
кадағы  листингтік  талаптарға  сәйкес  потенци-
алды эмитенттер саны барлық  орташа және  ірі
компаниялардың  15-20%-нан  аспайды.
"Халықтық" ІРО-ны жүргізудегі негізгі мәсе-
лелердің  бірі  акция  бағасы  және  кепілдіктер
бойынша сұрақтардың орын  алуы болып табы-
лады.  "РД  КМГ"  компаниясының  бір  акциясы
шамамен  20  мың  теңгені  құрайды.  Қазақстан-
дағы  орташаайлық  номиналды  жалақы  87,5
мың теңгені (ауыл шарушылық қызметкерлері-
нде  -33,8  мың  теңге)    құрайды  деп  есептесек,
көпшілік  үшін  бұл  баға  айтарлықтай  жоғары
болып  табылады.  Саяси  шешімдер  Институты-
ның  жүргізген  "Қазақстандықтардың  халықтық
ІРО-ға  қарым-қатынасы"  әлеуметтік  сауалнама-
сы бойынша  қоғамның 70% ІРО-ға қатыспайты-
нын және тек   8% ғана акцияларды сатып алуғы
дайын екенін көрсетті. Осыған орай, Қазақстан-
дағы  "халықтық"  ІРО  расымен  "халықтық"  бо-
луына  күмән  бар.  Әрине,  бір-екі  акция  сатып
алуға  болады,  бірақ  мұндай  жағдайда  үлкен
табысқа ие болу мүмкін емес. Мысалы, "РД КМГ"
директорлар  кеңесі  2010  жылдың  қорытынды
төлемі бойынша бір акцияға 800 теңге дивиденд
көлемін  (заңнамаға  сәйкес  ұсталынатын  салық-
тарды есептегенде) ұсынды. 2010 жылдың қоры-
тындысы  бойынша  "Қазақмыс"  акциясының
құны шамамен 3 мың теңге бола тұра дивиден-
ттері 25-30 тенгені құрады.  Сондықтан 100 мың
теңге  шамасындағы  активпен  пайлық  инвести-
циялық қорлар мен екінші денгейлік банктердің
депозиттерінің  қызметін  қолдану  дұрыс  бола-
ды.
          Ұзақ  мерзімге  инвестициялауға дайын
және эмитентердің арасындағы көлемді салым-
дарды  әртараптандыруға  дайын  инвесторлар-
мен бірігіп, IPO қатысуға құлұқ білдірген  жеке
тұлғаларға  тиімді  болуы  ықтимал.
Бірақ  көзделген  "халықтық"  ІРО-да
көпшілік  азаматтардың  қатысуы  біршама
мүмкін  емес,  себебі,  алшақ  (мамандарға
жүгінуге  болатын  сәйкес  инфраструктурасы
жоқ)  аудандарда  тұрады,  екіншіден  экономи-
калық  тұрғыдан  аталмыш  акциялар  қол-
жетімсіз,  себебі  Қазақстанның  қарапайым  аза-
матының  табысы  күнкөріс  минимумын  қамта-
масыз етуге әзер жетеді.
Сонымен, ішкі ІРО жергілікті қор  нарығын
дамытуға  жағдай  жасап,  қаржылық-экономи-
калық көрсеткіштер мен  компанияны корпора-
тивтік  басқару  деңгейін  өсіреді,  бірақ  ресейлік
және  бірқатар  батыс  елдерінің  "халықтық"  ІРО
тәжірибесі  қарапайым  халық  үшін  акциялар-
ды  сатып  алу  "табыстылық"  фактісіне  ие  емес
екендігін  айғақтап,  Қазақстан  Республикасын-
дағы  ІРО-ны  мемлекеттік  қолдау  мен  дамыту
мәселесін  тұжырымдық  денгейде  қайта  қарас-
тыру  қажеттілігіне  дәлел  болып  табылады.
  Мемлекеттің  ірі  холдингі  "Самрұқ-Қазы-
на" ҰӘҚ (бірлескен активтері 78 млрд. теңгеден
астам)  құрамына  кіретін  ірі  компаниялардың
акцияларын  біріншіреттік  және  ашық  тарату
бойынша  тұрақты  жұмысты  қамтамасыз  ету
мақсатында  қызмет  ортасының дамуына  бағыт-
талған  шаралар  кешенін  қарастыратын  Қазақ-
стан  Республикасындағы  ІРО-ны  мемлекеттік
қолдау  мен  дамыту  Тұжырымдамасын  әзірлеу
қажет
Қазақстан  Республикасындағы  ІРО-ны
мемлекеттік  қолдау  мен  дамыту  жүйесін  құру-
дағы  тұжырымдық  әдісі бағалы  қағаздар  нары-
ғындағы  компания  акцияларын  біріншіреттік,
ашық  тарату  бағдарламасын  әзірлеу  мен  жүзе-
ге  асырудағы  және  басқарушылық,  экономика-
лық,  құқықтық-нормативтік,  қаржылық  және
ұйымдастырушылық сипаттағы мәселелі аспек-
тілердің уақтылы жойылуын  қамтамасыз етуге,
жүзеге асыру тетіктеріне әрекеттік сипат беруге
бағытталған.  Қазақстан  Республикасындағы
ІРО-ны  мемлекеттік  қолдау  мен  дамытуда  қол-
данылатын  қолданбалы  шаралар  орта-
мерзімдік  басымдылыққа  бағытталған  нақты
даму  жолдары  белгіленген  айқын  сипатқа  ие
болуы қажет.
Тұжырымдаманы  әзірлеген  кезде  мемле-
кеттің сондай-ақ, халықтың көпаспектілі мүдде-
лерін  және  аймақтық  ерекшеліктерін  ескере
отырып, құқықтық-нормативтік базаның, қолда-

3 (25) • 2012
25
удың  қаржы-несиелік  механизмінің  оң  және
теріс  байланысын  қарастыратын    жүйелі-ке-
шендік  әдіс  қолданылған.  Тұжырымдама  құра-
ушы, қамтамасыз етуші және нәтижелілік блок-
тарынан  тұрады.
1.Тұжырымдаманың мақсаты мен міндет-
тері
Тұжырымдаманың  мақсаты  Қазақстан
|Республикасындағы  ІРО-ны  мемлекеттік  қол-
дау  және  дамыту  стратегиялары  мен  оларды
жүзеге  асырудың  нақты  механизмдерін  өңдеу
болып  табылады.
Осы мақсатқа жету  үшін төмендегідей бас-
ты  міндеттерді  шешу  қажет:

 
 мемлекеттік басқару деңгейлері бойын-
ша  бағыттау  мен  реттеуді  есепке  ала  отырып
заңнамалық және құқықтық-нормативтік ресур-
стармен  қамсыздандыру;

 
  ресурстармен  қамсыздандыру  мен
тұжырымдаманы әзірлеу мен жүзеге асырудың
құрылуы;

 
  нарықтық  инфрақұрылымдар  инсти-
туттарын  дамыту;

 
  Қазақстан  |Республикасындағы  ІРО-
ның  сыртқы  экономикалық  қызметін  мемле-
кеттік  қолдау  және  ынталандыру;

 
  Қазақстан  |Республикасындағы  ІРО-
ның  қызметіне  қатысты  құрылымдарында
жұмыс  істейтін  мамандарды  дайындау,  қайта
даярлау;

 
Қазақстан  |Республикасындағы  ІРО-ны
ақпараттық және ғылыми-әдістемелік тұрғыдан
қолдау;

 
  Қазақстан  |Республикасындағы  ІРО-ны
мемлекеттік  реттеу  органдары  жүйесін  жетілд-
іру.
2.Қазақстан  Республикасындағы  ІРО-ны
мемлекеттік қолдау мен дамыту саласын заң-
намалық базамен қамтамасыз ету.
Аталмыш бөлім жұмыс жасайтын ынталан-
дыру жүйесін құру және  заңнамалық қамтама-
сыз  етуді  жүзеге  асыру  механизмін  құру  арқы-
лы  Қазақстан  Республикасындағы  ІРО-ны  мем-
лекеттік  қолдау  мен  дамыту  бағдарламасын
жүзеге  асыратын  векторларды  анықтайтын
мемлекеттің  қолданысындағы  заңнамаға  өзге-
рістер  мен толықтырулар енгізуді, жаңа  заңдар
мен  нормативтік  актілерді әзірлеуді    қарасыта-
рады.
Сонымен  қоса  одақтар  мен  кәсіпкерлер
бірлестігінің  қатысуымен  Қазақстан  Республи-
касындағы  ІРО-ның  дамуын  одан  әрі  жетілдіру
бойынша ұсыныстар  мен тұжырымдарды  есеп-
ке  ала  отырып,  аналитикалық  зерттеулер  мен
құқықтық  қорғау  ерекшеліктерін  практикалық
жалпылауды  жүзеге асыру қажет.
3.  Қазақстан  Республикасындағы  ІРО-ны
мемлекеттік қолдау мен дамыту бағдарлама-
сын ресурстық қамтамасыз ету.
Қазақстан|  Республикасындағы  ІРО-ны
мемлекеттік  қолдау  мен  дамыту  шеңберіндегі
Үкімет  саясаты  Қазақстан  Республикасының
резиденттері-қор  нарығы  қатысушыларының
тез өсуі үшін жағдай тудыруы қажет.
Тұжырымдама  Қазақстан  Республикасын-
дағы  ІРО-ны  мемлекеттік  қолдау  мен  дамыту
жүйесін  құру  тиімділігі  және  тұрақты  қызмет
жасауын  қамтамасыз  ету  бойынша  шаралар
кешенін  ұсынады.
Қазақстан  Республикасындағы  ІРО-ны
мемлекеттік  қолдау  мен  дамытудың  маңызды
шарты  инвестициялар  салу  болып  табылады,
соның ішінде, әсіресе,  ұлттық компания  акция-
ларына  салынған  инвестициялар.
Бағалы  қағаздардың  екіншіреттік  нары-
ғында  Қазақстан  Республикасындағы  ІРО-ны
мемлекеттік  қолдау  мен  дамыту  бағдарлама-
сын жүзеге асыру және шетелдік компаниялар-
ды  тарту  үрдісін  реттеу,  координациялау,  со-
нымен  қоса  еліміздегі  ІРО-ны  дамытуға  ше-
телдік  ұйымдар  мен  қорлардың  қаражатын
тартуға  жағдайлар  жасау(қаматамсыз  ету)
қажет.
Тұжырымдама  Қазақстан  Республикасын-
дағы  ІРО-ны  мемлекеттік  қолдау  мен  дамыту
бағдарламасын  жүзеге  асырудың  экономика-
лық  ортасын  жақсартуға  бағытталғын  несиелік,
салықтық, сақтандырушылық   жүйе сияқты  на-
рықтық  реттегіштерді  қолдану  арқылы  өзгері-
стер  енгізуді  қарасытарды.
Салықтық саясат  аумағында Қазақстан Рес-
публикасындағы  ІРО-ны  мемлекеттік  қолдау
мен дамыту жүйесінде тиімді құрылуы мен қыз-
мет  етуін  ынталандыруды  салық  салу  базасы
анықтамасына  рұқсат  етілетін  максималды
шекті  салықтық  алымдар  сомасын  бекітіп,
міндетті  төлемдер  деңгейінде  ғылыми-әдісте-
мелік әдістерді жүзеге асыруды алдын-ала қара-
стыру және  қамтамасыз ету.
Қазақстан  Республикасындағы  ІРО-ны
мемлекеттік  қолдау  мен  дамыту  тұжырымда-
масын  жүзеге  асыруға  тартылған  халықаралық
ұйымдар  мен  қорлардың  қаражаттарын  тарту
динамикасын  күшейту  қажет.
Тұжырымдамада  аталмыш  салаға  азамат-
тарды  көптеп  тарту  мақсатында        Қазақстан
Республикасындағы  ІРО-мен  айналысатын
қоғам  тобына  мемлекеттік  несиелермен  қамта-
масыз  ету  механизмі  қарастырылған.
Тұжырымдамада  Қазақстан  Республика-
сындағы ІРО-ның қызмет етуінің экономикалық
ортасын  жетілдіруге  бағытталған  сақтандыру,
несиелеу  және  салық  жүйесі  механизмдеріне
өзгерістер  енгізілген.
Сонымен  қатар,  Қазақстан  Республикасын-
дағы  ІРО  саласына  мүмкіндіктер  құру  деңгейі-
нде максималды түрде тарту үшін салық қойы-
лымдары мен міндетті төлемдер көлемін анық-
тау  арқылы    салық  саясатына  толықтырулар
енгізу  міндетті.
4.  Қазақстан  Республикасында    IPO-ны
мемлекеттік қолдау мен дамыту бағдарлама-
сының әлеуметтік инфрақұылымының саяси
институттарын дамыту .

ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
26
Қазақстан  Республикасында    IPO-ны  мем-
лекеттік  қолдау  мен  дамыту  бағдарламасын
институционалды  қамтамасыз  ету  Қазақстан
Республикасында  IPO-ға қызмет жасайтын  ры-
ноктық  инфрақұрылымның  көпфункционалды
элементтерінің  тиімді  қалыптасуы  мен  даму-
ын  көздейді.
Мемлекет әсіресе дағдарысқа қарсы саясат-
ты қалыптастыру мен жүзеге асыру және эконо-
микалық  сипаттағы  әлемдік  теденциялар  кезе-
ңінде  рыноктық  инфрақұрылымдарды  қалып-
тастыру  мен  дамыту  үрдісіне  нормативтік-
құқықтық және заңнамалық базаны құруда, сон-
дай-ақ  осы  заңнаманың  орындалуына  бақылау
жүргізуде  үлкен  ұйымдастырушылық  әсер  ти-
гізуі қажет. Мемлекет  экономикалық тұрақтан-
дыруды  және  макро,  мезо  және  микродеңгей-
лерде  экономикалық  өсудің  баланстылығын
қамтамасыз  ететін  рыноктық  инфрақұрылым-
ның  реттеуші  және  қадағалаушы  функциясын
толық  жүзеге  асыруға  мүдделі.
Қазақстан  Республикасында    IPO-ны  мем-
лекеттік  қолдау  мен  дамыту  бағдарламалары-
ның сәтті жүргізілуі үшін ұлттық пошта  желісі
мен банк жүйесінің жалпыға қолжетімді болуы,
аталған  қызметтердің  жеңіл  және  ыңғайлы,  со-
нымен  қатар  олардың  жоғары  сапалы  болуы
үлкен  маңызға  ие.  Аталмыш  фактор  Қазақстан
экономикасының осы салаларында мемлекеттік
реттеу  мен  басқару  жүйесін  одан  әрі  дамыту
және  жетілдірудің  қажеттілігін  анықтайды.
Сақтандыру  жүйесінің  мехнизмдерін  және
оның  құрылымдық  элементтерін  жетілдіру  на-
рықтық  институттарды  дамытудың  негізгі  ба-
ғыттарының  бірі  болып  табылады.  Осыған  бай-
ланысты  ол  Қазақстан  Республикасында    IPO-
ны  мемлекеттік  қолдау  мен  дамыту  бағдарла-
масын  тимді  жүзеге  асыруға  әсер  ететіндігі
сөзсіз.  Сол  себепті  Қазақстан  Республикасында
IPO  секторына  қызмет  жасауға  бағытталаған
сақтандыру  компанияларына  мақсатты,  нәти-
желі көмек көрсету ұсынылып отыр.
Сақтандыру  ісінің  сенімділігін  арттыру,
саөтандыру қызметерінің жоғары сапалылығын
қамтамасыз  ету,  Қазақстан  Республикасында
IPO-ны мемлекеттік қолдау мен дамыту бағдар-
ламасыз  сақтандырушы  тарапынан  түрлі
қиянаттардан  қорғау  мақсатында  сақтандыру
компанияларының  қызметін  міндетті  лицензи-
ялау  және    тұрақты  қадағалау  көзделуде.  Бұл
шараны  жүзеге  асыру  мақсатында  арнайы  ба-
қылау-реттеу  органын  құру  қажет.
Инвестициялық  қызметтерді  шоғырланды-
ру  саласында,  сондай-ақ  жекешелендіру  ісінде
аукциондар мен инвестициялық сауда орталық-
тары  маңызды  орын  алуы  тиіс.  Бұл  ретте  осы
орталықтар қандай да бір жылжымайтын мүлік
немесе  инвестициялық  ресурстары  сатып  алу-
ды  қалайтын  кез-келген  экономикалық  субъек-
тіге  көрсетілуі  мүмкін.  Қазақстанның  барлық
облыстары  мен  ірі  қалаларында  осындай  орта-
лықтарды  ашу  ұсынылады.
Қазіргі  жағдайларда  халықтың  көп  бөлігі
ұлттық  қазақстандық  компаниялардың  акция-
ларын  иемдену  аясында  Қазақстан  Республи-
касында    IPO-ны  мемлекеттік  қолдау  мен  да-
мыту  бағдарламасын  жүзеге  асыруға  қатысу
үшін жеткілікті қаржылық ресурстарға ие емес.
Халықтың  ақпараттандырылғандығын  ар-
ттыру  Қазақстан  Республикасында    IPO-ны
тиімді  ұйымдастыру  мен  дамытудың  анықтау-
шы факторларының бірі болып табылады, осы-
ған  байланысты  консалтингтік,  маркетингтік,
инвестициялық,  құқықтық  және  тағы  да  басқа
маманданған  фирмалар  мен  компаниялардың
қызмет  етуінің  тиімді  саласын  қалыптастыу
өзекті сипатқа ие.
Қазақстанда  осы  саланың  дамымағандығы
салдарынан  және  қызметтерге  деген  аса
қажеттіліктің  тууынан  аталмыш  қызметтерді
ұсынатын  шетелдік  компаниялар  мен  фирма-
лардың  бөлімшелерін  ашуға  мүмкіндік  жасау
қажет.
5.  Қазақстан  Республикасында    IPO-ны
мемлекеттік қолдау мен дамыту бағдарлама-
сын мемлекеттік қолдау және ынталандыру
Қазақстан  Республикасында    IPO-ны  мем-
лекеттік  қолдау  мен  дамыту  бағдарламасын
жүзеге  асыру  бөлігінде  сыртқы  экономикалық
қызметті  жүзеге  асыру  үшін  қолайлы  жағдай
жасау бойынша мемлекеттік орган қызметі сыр-
тқы  экономикалық  байланыстарды  реттеуге,
барлық  кәсіпкерлерге  үшін  теңдей  жағдай  жа-
сауға және  олардың  шетелдік  капиталды алып,
тиімді  қолдануын  қамтамасыз  етуге  бағытта-
луы керек.
Осыған  байланысты  төмендегі  шаралар
ұсыныады:
* Қазақстан Республикасында  IPO-ны мем-
лекеттік  қолдау  мен  дамыту  бағдарламасын
жүзеге  асырумен  айналысатын  ұйымдарға  ше-
телдік  серіктестерімен  іскерлік  байланыстарды
орнатып,  шетелдік  технологиялар,  құрал-жаб-
дықтар,  ноу-хау,  сондай-ақ  лизингтік  компани-
яладың  қатысуымен  кешенді  түрде  жабдықтау
жұмыстарын  ұйымдастыруына қолдау  көрсету.
Қазақстан  Республикасында    IPO-ны  мемле-
кеттік қолдау мен дамыту бағдарламасын  жүзе-
ге  асырумен  айналысатын  ұйымдарға  сыртқы
сауда қызметін дербеc жүргізу құқықығын беру;
* Қазақстан Республикасында  IPO-ны мем-
лекеттік  қолдау  мен  дамыту  бағдарламасын
жүзеге  асыру  аясында  мемлекеттің  сыртқа  бағ-
дарланған  жұмыстарды    несиелендіруін  қам-
тамсыз  ету  және  оған  салық салудың  жеңілдет-
ілген  режимін  қолдану.
6.  Қазақстан  Республикасында    IPO-ны
мемлекеттік қолдау мен дамыту бағдарлама-
сы  саласының  құрылымдарында  жұмыс
істейтін кадрларды дайындау .
Қазақстан Республикасында   IPO-ны  дамы-
ту  саласында  құрылымдарды  қалыптастыру-
дың  ең  маңызды  элементі  нарықтық  экономи-
ка  аясында  қызмет  атқаратын  кадрларды  да-
ярлау  мен  қайта  дайындау  болып  табылады.
Әрбір қатысушы табысқа жету үшін маркетинг,
бизнесті  басқару,  қаржылық  менеджмент  және
т.б.  сияқты  кәсіби  сұрақтар  мен  ғылыми  бағыт-

3 (25) • 2012
27
тарды жетік  білуі  қажет.  Сонымен қатар, Қазақ-
стан  Республикасында   IPO-ны мемлекеттік  қол-
дау  мен  дамыту  бағдарламасы  туралы  өте
қажетті,  абыройлы  және  пайдалы  іс  екендігі
жөнінде  қоғамдық  ой-пікірді  қалыптастыру,
кәсіпкерлік  құрылымдар  туралы  білімдерді  ын-
таландыру  бойынша  кеңейтілген  ақпараттық
компания қажет.
Осыған  байланысты  білім  және  кеңес  беру
орталықтарын  ұйымдастыру  арқылы  төмендегі-
дей міндеттерді атқару көзделуде:
*  Қазақстан  Республикасында    IPO-ны  мем-
лекеттік  қолдау  мен  дамыту  бағдарламасын
жүзеге  асыруды  ақпаратты  қамтамасыз  ететін
негізгі  ғылыми-білім  беру  бағыттары  бойынша
кадрлрды  дайындау  және  қайта  даярлау;
*  Қазақстан  Республикасында    IPO-ны  мем-
лекеттік  қолдау  мен  дамыту  бағдарламасын
жүзеге  асыру шараларына тартылған қатысушы
құрылымдарда қызмет  жасайтын  оқытушы  кад-
ларды дайындау  және  қайта  даярлау;
*  шетелдік  ғылыми  орталықтар  мен  компа-
нияларда білім алу және кәсіби деңгейін жақсар-
ту  үшін  мамандар  арасында  конкурстар  өткізу.
Нарықтық қатынастарды және Қазақстан Рес-
публикасында    IPO-ны  мемлекеттік  қолдау  мен
дамыту  бағдарламасын   жүзеге  асыруға  қатыса-
тын  тұрғындарды  қолдаудағы  мемлекеттік  сая-
саттың  маңызды  міндеті  -  жастардың  білім  бе-
рудің барлық  кезеңдерінде ІРО-ны  ұйымдастыру
мен  жүргізу біліктілігіне  баулу  болып табылады.
Осыған  байланысты,  оқу  бағдарламаларында
Қазақстан Республикасында  IPO-ны  мемлекеттік
қолдау  мен  дамыту  бағдарламасының  негіздері
бойынша арнайы  курстарды  енгізу жөнінде ұсы-
ныс  жасау  көзделуде.
Каталог: attachments -> article
article -> Н. К. Кибатаева педагогика ғылымының
article -> Мал шаруашылығЫ Өнімдерін өндіру және өҢдеу
article -> Деся ru №24 апрель 2015
article -> Алматы облысы Қаратал аудандық әдістемелік кабинеті Интыбекова Нургуль Агдарбековна әдіскер Деңгейлік оқу бағдарламасының іс
article -> Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
article -> Род имён существительных
article -> Истинная вежливость. Цель. Воспитывать чувство уважения и вежливости. Оформление


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет