3 (25) • 2012 1 Караганды 2012


 Қазақстан Республикасында  IPO-ны мем-жүктеу 5.11 Mb.
Pdf просмотр
бет6/64
Дата24.03.2017
өлшемі5.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

7. Қазақстан Республикасында  IPO-ны мем-
лекеттік  қолдау  мен  дамыту  бағдарламасын
ақпараттық  және  ғылыми-әдістемелік  тұрғы-
дан қолдау Нарықтық инфрақұрылымның  ажы-
рамас  бөлігі болып  табылатын  ақпараттық  қам-
сыздандыру  ісінің  Қазақстан  Республикасында
IPO  саласына  халықты  белсенді  тартудың  орны
ерекше.  Сондықтан  ақпараттық  қамсыздандыру
мен  құқықтық,  статисикалық,  ғылыми-әдісте-
мелік,  конъюктуралық  және  ұйымдық  қызмет-
терді қамтитын мемлекеттік жүйені орнату; әрбір
потенциалды ІРО  қатысушысыны  барлық қолда-
ныстағы  заңдық  актілер,  нормативтік  құжаттар,
экономикалық  және  конъюктуралық  мәліметтер
туралы хабардар  етуге  мүмкіндік  беретін  кеңей-
тілген  ақпараттық  орталықтар  жүйесін құру  ма-
ңызды  болып  табылады.    Мұндай  орталықтар
барлық  жергілікті  әкімшіліктерде  ұсынылып,
олардың  басқарылуында  болуы  және  негізінен
республикалық және  жергілікті  бюджет  есебінен
қаржыландырылуы  тиіс.
Ақпараттық  және  ғылыми-әдістемелік  база-
ны  дамыту  үшін  оқу  құралдарын,  соның  ішінде
қазақстандық  ерекшеліктерге  бейімделген  ше-
телдік  оқу-әдістемелік  материалдарды  басып
шығару  керек.
Қазіргі  таңда  шаруашылық-қаржылық  қыз-
метті  реттейтін  қолданыстағы  заңдық  және нор-
мтивтік  актілерді,  сондай-ақ  олардың  қызметін
ұйымдастыру  бойынша үлгілі келісім  шарт,  жа-
рғы  сияқты  өзге  де  құжаттарды  бір  орталықтан
жариялау  қажеттілігі туындап  отыр.
Қоғамдық ойды қлыптастыру және жағымды
имиджді  құру  үшін  бұқаралық  ақпарат  құрал-
дары  арқылы  Қазақстан  Республикасында    IPO-
ны  мемлекеттік  қолдау  мен  дамыту бағдарлама-
сын    жүзеге  асырудың қатысушылары  мен  оған
қатысуға  үгіт насихат жүргізу  қажет.
  8.  Қазақстан  Республикасындағы  ІРО-ны
қолдау мен дамыту бойынша мемлекеттік реттеу
органдары жүйесін  жетілдіру
Қазақстан  Республикасындағы  ІРО-ны  қол-
дау мен дамытудағы концептуалды әдісті әзірлеу
үкіметтің  жүргізетін  экономикалық  және  әлеу-
меттік  саясатының  негізгі  бөлігі, сонымен  қатар,
мемлекеттік  басқару  органдары  құрылымының
мақсатына сәйкес осы негізде мемлекеттік қолда-
удың  біртұтас  механизмін  және  Қазақстан  Рес-
публикасындағы ІРО-ны мемлекеттік қолдау мене
дамыту бағдарламасын жүзеге асыру сұрақтарын
қарастыру  бойынша  ҚР  Сенаты  мен  Мәжілісі
қарамағынан тұрақты комиссия (комитет) құруды
көздейді.
Басқарушылық ықпалды  даярлау мен  жүзе-
ге  асыру  үрдісінің  кезеңдері бойынша  бөлу  арқ-
ылы мемлекеттік басқару  органдарының қызмет-
тері мен құзыретін нақтылау қажет. Алға қойыл-
ған  мақсат  пен  тапсырмаларды,  әртүрлі мемле-
кеттік  және  мемлекеттік  емес  құрылымдардың
өзара  қарым-қатынасын  координациялау  бойын-
ша  Қазақстан  Республикасындағы  ІРО-ны  қол-
дауды  дамытуға  бағытталған  ҚР  Президенті
маңынан  Мемлекеттік  комиссия  құру  қажет.
Атқарушы  орган  ретінде  Экономикалық
даму  және сауда  министрлігі  мен сәйкес  облы-
стық құрылымдарда Қазақстан Республикасын-
дағы  ІРО-ны  қолдау  мен  дамыту  бойынша
Агенттік  құрған  дұрыс
Турдукожаева А.М.
д. т.н, профессор, лауреат Государственной премии РК,
главный научный сотрудник ХМИ им. Ж. Абишева
КОНЦЕПЦИЯ ХАОТИЗИРОВАННЫХ
ЧАСТИЦ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
До  сих  пор  отсутствовала  единая  теория
твердого,  жидкого  и  газообразного  состояний
вещества.  Чем  глубже  и  детальнее  разрабаты-
вается  теория  каждого  из  этих  состояний,  тем
более разобщенными они оказываются. Это свя-
зано  с  действительной  сложностью  строения

ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
28
кристалла,  жидкости  и  реального  газа.  Между
тем физически  они связаны  неразрывно, путем
перехода из одного состояния в другое в точках
плавления  или  кипения.  Чисто  структурный
подход к созданию общей теории разрабатыва-
ется  давно  и  с  нарастающим  успехом для  каж-
дого  из  состояний,  но  обрастая  своими  терми-
нами  и  понятиями,  затрудняет  их  объединен-
ное отображение.
Между тем в науке все шире и  глубже раз-
вивается  подход,  основанный  на  первозданнос-
ти  хаотического начала  во всем  сущем. Есть  ос-
нования использовать этот подход и для разра-
ботки единой теории твердого, жидкого и газо-
образного  состояний.
Так, при равновесных условиях над твердым
веществом при любой температуре, вплоть до са-
мой низкой существует пар. Этот пар появляется
вследствие различия частиц твердого вещества по
кинетическим  энергиям  согласно  распределения
Больцмана, которым обосновывается возможность
обладания частицами  любой сколь  угодно высо-
кой энергией, в том числе и энергией испарения,
благодаря хаотическим колебательным движени-
ям  и соударениям  частиц в  узлах  кристалличес-
кой решетки. Подобное же распределение частиц
по энергиям существует и в  газе над твердым ве-
ществом, вследствие чего частицы газа с энергия-
ми  меньше  энергии  конденсации  переходят  в
твердое  состояние,  тем  самым  поддерживая  ди-
намический  обмен  между  кристаллом и газом.
Точно  такое  же  равновесие  осуществляется
между жидкостью  и  паром  с  взаимным  перехо-
дом частиц из одного состояния в другое в случае
обладания  ими  большей  или  меньшей  энергией
испарения.
В  связи  с  этим  правомерна  и  постановка
вопроса  о  существовании  равновесия  между
жидкостью и твердым веществом в кристалле.
Таким  образом, имеется  возможность  систе-
матически  рассмотреть  все три  состояния  веще-
ства  с  точки зрения подчинения распределению
Больцмана  и  на основе  превышения  или  непре-
вышения энергетических барьеров плавления или
кипения определенной долей частиц связать каж-
дое  состояние  с  практически  важными  их харак-
теристиками.
Автор  статистического  обоснования  второ-
го  начала  термодинамики  Людвиг  Больцман
увековечил свое имя статистическим выражени-
ем  энтропии  [1]
                      (1)
и  равновесным  распределением  частиц  по
кинетическим энергиям хаотического (теплово-
го)  движения  в  зависимости  от  температуры  в
форме
    (2)
Одним из свойств распределения Больцма-
на  является  необходимость  увеличения  доли
надбарьерных  частиц  с  повышением  темпера-
туры
                                (3)
Последний  из  всеобщих  законов  сохране-
ния  -  закон  сохранения  суммы  информации  и
энтропии, оказывается тесно связанным с мате-
матической  энтропией  Больцмана  и  расширя-
ет ее смысл как бесструктурную составляющую
системы, неразрывно связанную со структурной,
т.е. с информацией. Кроме того, на основе этого
закона  возможно  установить  наиболее  сораз-
мерные и устойчивые соотношения структурной
и  хаотизированной  (бесструктурной)  составля-
ющих, в частности, равная пропорции золотого
сечения. При переходе к  физической энтропии
достаточно  умножить  выражение
                                      (4)
на  постоянную Больцмана  и получим
                                     (5)
Как  и  всякий  закон  сохранения,  последний
из  них  имеет  большое  число  приложений.  Для
выяснения единой природы устойчивости твердо-
го, жидкого  и  газообразного  состояний,  решаю-
щее значение может иметь анализ оптимального
сочетания  информационной  и  энтропийной  со-
ставляющих  системы,  прямо  относящихся  к  ее
структурной и  хаотизированной частям.
Поскольку  во  всех  случаях  рассматриваются
частицы, отличающиеся только по величине энер-
гии  хаотического движения,  то  их  объединенное
и дифференцированное отображение можно ква-
лифицировать в качестве концепции хаотизиро-
ванных частиц [2].
Более  детально  концепция  хаотизирован-
ных  частиц  выражается  следующим  образом.
Частицы,  энергия  которых  не  превышает
среднюю  тепловую  энергию  для  точки  плавле-
ния, RTm. Эти частицы находятся в узлах крис-
таллической решетки или ее фрагментах, совер-
шают  тепловые  хаотические  колебания  и  отве-
чают за дальний порядок  связи. Такие  частицы
названы кристаллоподвижными. Зависимость
доли  таких  частиц  от температуры  выражается
уравнением
P
crm
 = 1 – exp(T
m
/T).
 
                         (6)
Частицы, энергия которых превышает сред-
нюю  тепловую  энергию  в  точке  кипения,  RTb.
Эти частицы не способны участвовать ни в даль-
нем,  ни  в  ближнем  порядках  связи.  Благодаря
им  создается  равновесный с  твердым или  жид-
ким веществом пар, находящийся в динамичес-
ком  обмене  с  конденсированным  веществом.
Эти частицы названы пароподвижными. Темпе-
ратурная  зависимость  их  доли  определяется
уравнением

3 (25) • 2012
29
P
vm
 = exp(T
b
/T). 
                               (7)
Частицы, энергия которых превышает сред-
нюю  тепловую  энергию  для  точки  плавления,
RTm, но меньше средней тепловой энергии для
точки кипения RTb. Такие частицы обеспечива-
ют  только  ближний  бесструктурный  порядок
связи, характерный для жидкости. Поэтому они
названы жидкоподвижными. Для них темпера-
турная  зависимость  выглядит  как
    (8)
Согласно  концепции  хаотизированных  час-
тиц  кристаллоподвижные,  жидкоподвижные  и
пароподвижные частицы присутствуют в каждом
из  агрегатных  состояний вещества,  но  с  повыше-
нием  температуры  и  преодолением  различных
энергетических  барьеров  хаотизации  соотноше-
ние  долей этих  частиц  меняется, чем могут  быть
обусловлены специфические свойства таких состо-
яний.
Предварительный  анализ  основных  уравне-
ний концепции хаотизированных частиц обнару-
живает для точек  плавления  и  кипения инвари-
анты,  близкие  к  пропорции  золотого  сечения  и
указывающие на их отношение к общесистемным
критериям устойчивости.
Хаотизированные  частицы,  названные  крис-
таллоподвижными,  жидкоподвижными  и паро-
подвижными,  в  целом  создают  более  или менее
упорядоченное множество  в  каждом  из  трех со-
стояний вещества. При повышении температуры
в кристалле увеличивается количество хаотизиро-
ванных частиц, которые имеются при любой тем-
пературе. Наоборот,  число кристаллоподвижных
частиц уменьшается  и  при  температуре плавле-
ния их доля становится критической.
Динамика  изменения  хаотизированных  час-
тиц  всех  трех  сортов проиллюстрирована  на  ри-
сунке 1 на примере одного из типичных металлов
-  бария.
Рисунок 1 - Зависимость долей хаотизированных частиц от температуры  для бария
Прежде  всего  обращает  на  себя  внимание
экстремальный  характер  зависимости  доли
жидкоподвижных  частиц  от  температуры  в  от-
личие  от  убывающего  и  возрастающего  харак-
тера  зависимостей соответственно  для  кристал-
лоподвижных  и  пароподвижных  частиц.
Детализация  отношений  долей  всех  хаоти-
зированных  частиц  в  точках  плавления  и  кипе-
ния  обнаруживает  подчинение  пропорции  зо-
лотого  сечения  их  иерархической  градации  по
уровню  хаотизации,  или  что  то  же  самое  -  по
уровню  структурной  связности,  причем  истин-
ная пропорция золотого сечения должна соблю-
даться  в  каждом  из подуровней системы,  как и
получается при фазовых переходах. В этом смыс-
ле  можно  говорить  о  впервые  установленных
общесистемных,  энтропийно-информацион-
ных причинах плавления и кипения, объединен-
ных  концепцией  хаотизированных  частиц  [3].
На  основе концепции  хаотизированных  ча-
стиц и  по аналогии  с законом  сохранения сум-
мы информации и энтропии разработана фор-
мула для расчета полезной механической энер-
гии  при пластической  деформации  в виде  раз-
ности между запасами тепловой энергии в точ-
ке плавления и при данной температуре, Е
mec
 =
R(T
m
  -  T)  [4].  Для  многоклетевых  закрытых  ста-
нов  на  основе  формулы  Ньютона  для  теплопо-
терь  при  конвекции  получена  итерационная
модель распределения температуры по клетям,
а  степень  деформации  в  каждой  клети  учтена
по  вновь  образованной  поверхности.  Расчет  по
результирующей модели деформации показал,
что  затраты  механической  энергии  находятся  в
сильной  зависимости  от  температуры  катанки
на выходе из стана. Между тем эта температура
из-за  больших  технических  трудностей  не  кон-
тролируется  ни  на  одной  из  53  линий  непре-

ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
30
рывного литья и прокатки, установленных фир-
мой Саусвайер (США) в 24 странах мира, в том
числе на Жезказганском заводе "Казкат". С этой
целью  разработан  специальный  фотоэлектри-
ческий прибор, защищенный патентом Респуб-
лики  Казахстан,  который  был  впервые  в  мире
внедрен  на  заводе  "Казкат".  С  помощью  этого
прибора  был  определен  энергетический  кпд
прокатного стана, установлен оптимальный тем-
пературный  режим  прокатки,  что  обеспечило
резкое  повышение  выпуска  катанки  высшего
качества.
Детально проанализировано жидкое состо-
яние  вещества  и  найдено  распределение  клас-
теров  по  числу  входящих  в  них  кристаллопод-
вижных  частиц как функции от их общей доли
при  различных  температурах  с  обособлением
разновидностей жидкостей по насыщенности их
кластерами  на  квазиидеальные,  типичные  и
кристаллоподобные  [5,  6].  Дана  оценка  разме-
ров кластеров, общего их  числа и  площади  по-
верхности  виртуальной  твердой  фазы  в  жидко-
сти. Представлена новая трактовка текучести жид-
кости, обусловленная присутствием в ней свобод-
ных одиночных частиц, в результате чего текучесть
оказывается не обратной, а противоположной ве-
личиной вязкости,  измеряемой  в  относительных
единицах и определяемой возведенной в квадрат
долей  агрегированных кристаллоподвижных  ча-
стиц.
На основе нормированной зависимости доли
этих  частиц  от  температуры  разработана  полу-
эмпирическая  кластерно-ассоциатная  модель
вязкого течения жидкости, позволяющая оценить
агрегации кластеров в  ассоциаты  по  энергии  ак-
тивации  вязкого  течения.  Модель  проверена  на
большом числе простых веществ с установлением
ее высокой адекватности в полном диапазоне жид-
кого  состояния  и  с  выявлением  специфических
особенностей  ее  применения  для  некоторых  ве-
ществ и ошибочных справочных  данных.
Аналогичная  модель  разработана  для  тем-
пературной  зависимости  плотности  жидкости.
Здесь  определяющее значение  сохраняет  убыва-
ющая доля  кристаллоподвижных  частиц, имею-
щих в составе кластеров и ассоциатов более высо-
кую плотность в сравнении с системой одиночных
частиц.
На  основе  концепции  хаотизированных
частиц  предложена  новая  формула  темпе-
ратурной  зависимости  давления  насыщен-
ного  пара,  выраженная  только  через  темпе-
ратуру и теплоту кипения при атмосферном
давлении [7]. Вывод формулы базируется на
отождествлении  нормированного  по  точке
кипения  давления  пара  с  нормированным
по этой  же точке  распределением Больцма-
на  -  универсальным  энергетическим  спект-
ром  для  теплового  (хаотизированного)  дви-
жения  частиц  в  твердом  и  жидком  состоя-
ниях, с помощью которого возможно строго
рассчитывать  долю  сверхбарьерных  по  теп-
лоте  испарения  частиц.
В  целом  проверка  предлагаемой  моде-
ли  испаряемости  на  примере  металлов  по-
казала,  что  она  подходит  для  высокоадек-
ватного  описания  s-,  sp-,  sd-  и  f-металлов  в
сравнении со сглаживающими зависимостя-
ми  в  виде  трансцедентных  дробных  поли-
номов  с  четырьмя  подгоночными  парамет-
рам и.  Э то  я вля етс я  с ледств ием   того,  что
температура  и  теплота  кипения,  входящие
в новую модель в качестве единственных па-
раметров,  а  также  сама  форма  модели,  не-
посредственно  связанная  с  распределением
Больцмана,  которое  одинаково  справедли-
во  для  твердого  и  жидкого  состояний,  ока-
зываются достаточно информативными в от-
ношении  природы  испаряемости  и  наибо-
лее  компактно  отображают  этот  процесс  в
ра в но в ес ном   с о с то я ни и.  Сле дов ате льн о,
можно  считать,  что  концепция  хаотизиро-
ванных  частиц  получает  свое  обоснование  и
приложение  и  в  этом  аспекте  взаимоотно-
шений  и  единства  твердого,  жидкого  и  га-
зообразного состояний. Сказанное также от-
носится к  единому отображению  вязкости и
плотности  жидкости  и  газа.
В  целом  же  единое  отображение  каких-
либо  раз роз ненных   представлений  о  раз-
личных  объектах  соответствует  подлинному
единству  материального  мира  и  яв ляется
наиболее  фундаментальной  проблемой  на-
уки.
Список литературы:
1. Больцман  Л.  Избранные  труды.  Моле-
кулярно-кинетическая  теория  газов.  Термоди-
намика.  Статистическая  механика.  Теория  из-
лучения.  Общие  вопросы  физики.  -  М.:  Наука,
1984.  - 590  с.
2. Турдукожаева А.М. Применение распре-
деления  Больцмана и  информационной  энтро-
пии Шеннона к анализу твердого, жидкого и га-
зообразного  состояний  вещества  (на  примере
металлов):  автореф.  дисс.  …  докт.  техн.  наук:
05.16.08.  -  Караганда:  ХМИ, 2008.  -  32  с.
3. Малышев В.П., Телешев К.Д., Нурма-
гамбетова  (Турдукожаева)  A.M.  Разрушае-
мость  и  сохранность  конгломератов.  Алма-
ты:  Fылым,  2003.  336  с.
4. М алышев   В.П .,  Абдрах м анов  Б .Т.,
Нурмагамбетова  A.M. Плавкость  и  пластич-
ность  металлов.      М.:  Научный  мир,  2004.
148  с.
5. М а лыш ев   В.П .,  Б ек тур ган ов   Н.С .,
Турдукожаева  А.М.  Вя зкость,  текучес ть  и
плотность  веществ  как  мера  их  хаотизации.
- М.:  Научный мир,  2012. -  288 с.
6. Малышев  В.П.,  Турдукожаева  А.М.
Уточнение  кластерно-ассоциатной  модели
вязкости расплавов на основе учета влияния
температуры  на  степень  ассоциации  клас-
теров //  Расплавы. -  2011. -  № 6.  - С.  72-79.
7. Малышев  В.П.,  Турдукожаева  А.М.,
Оспанов  Е.А.,  Саркенов  Б.  Испаряемость  и
кипение  прос тых  в ещес тв.  -  М.:  Научный
мир,  2010.  -  304  с.

3 (25) • 2012
31
Альжанова Ф.Г.
д.э.н., доцент, гнс ИЭ КН МОН РК
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА В СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ
КАЗАХСТАНА
В  последние  годы  в  Казахстане  развитие
инновационной деятельности и поощрение раз-
личных  инноваций является приоритетным  на-
правлением  роста  конкурентоспособности  на-
циональной  экономики.  В  поиске  решения  по-
лезен  учет  последних  тенденций  развития  ми-
ровой  экономики,  проявляющихся  в  условиях
глобализации  и  превращения  знаний  в  веду-
щий фактор  экономического роста.  К числу  та-
ких  тенденций  относятся  становление  и  разви-
тие  креативной  экономики.
О креативности как характеристике отдель-
ного индивида, его способностей творчески мыс-
лить,  оригинально  подходить  к  решению  раз-
личных  задач,  известно  давно.  В  условиях  но-
вой экономики,  где все больше возрастает роль
идей  и  интеллектуальных  ресурсов,  креатив-
ность  становится  значимым  экономическим
фактором.  Высокими  темпами  развиваются
мировые рынки  креативных индустрий, к кото-
рым относятся отрасли, требующие творческих
навыков, возникающие на пересечении искусст-
ва, культуры, бизнеса и технологии, в том числе
визуальное  и  исполнительское  искусство,  ди-
зайн,  НИОКР,  новый  цифровой  контент,  про-
граммные  услуги  и  продукты,  традиционную
культуру  и  историко-культурные  источники,
публикации, телевидение и кино.
Креативная  экономика  основана  на  высо-
кой  концентрации  креативной  рабочей  силы,
превращающейся  в  самостоятельный  креатив-
ный  класс.  Он  является  двигателем  инноваций
в  области  науки  и  новых  подходов  в  предпри-
нимательства,  искусства,  дизайна.  Ядро  креа-
тивного  класса  в  мировой  экономике  составля-
ют специалисты, занятые в науке, технике, про-
граммировании,  архитектуре,  дизайне,  образо-
вании,  искусстве,  музыке  и  индустрии  развле-
чений, креативные специалисты в бизнесе и фи-
нансах,  праве,  здравоохранении и  смежных  об-
ластях  деятельности.
Становление  креативности  как  движущей
силы экономического роста и инноваций потре-
бовало  научного  осмысления  этого  процесса,  в
результате  чего  появилась  концепция  креатив-
ной экономики.  Она развивается с начала 2000-
годов,  причем  в  основном  усилиями  социоло-
гов,  культурологов,  архитекторов.
Экономическая  наука  пока  не  уделяет  это-
му  направлению  должного  внимания.  Между
тем  креативная  экономика  меняет  традицион-
ные  представления  о  моделях  экономического
роста,  источниках  создания  добавленных  сто-
имостей,  факторах  размещения  бизнеса.  Креа-
тивная  экономика  предъявляет  иные,  чем  ин-
дустриальная экономика требования  к  рабочей
силе, производственной инфраструктуре, инсти-
туциональному  окружению.
Кратко  сформулируем  научные  предпо-
сылки, которые сделали возможным сформиро-
вать представления о креативности как социаль-
ном процессе и  креативной экономике:
Парадокс  "воды  и  бриллиантов"  (А.С-
мит);
.
Представления  о переходе  от эпохи  ру-
тины к эпохе переворотов в производстве (креа-
тивности) и  исторической роли,  которую берут
на  себя  определенные  социальные  классы
(К.Маркс);
.
Представления о роли  "креативной дес-
трукции"  (creative    destruction)  в  экономичес-
ком развитии. (Й. Шумпетер);
.
Представления  о  принципах  капитали-
стического  хозяйства,  о  соотношении  рацио-
нального и  иррационального,  о формировании
особого  типа  отношения  к  профессиональной
деятельности,  в котором  сочетается  рациональ-
ность и сильное творческое начало, о начале ста-
дии  специализации  творческих  профессий,  в
частности  науки.  (М.Вебер);
.
Исследования  моды  и  художественной
промышленности и культуры (Зомбарт В.);
.
Представления  о  знаниях  и  информа-
ции как ресурсе, имеющем экономическую цен-
ность, (М. Порат, Ф.Махлуп);
.
Теория  человеческого  капитала  (Т.
Шульц, Г.Беккер);
.
Критика "культурных индустрий" и мас-
совизации "культурного производства" (Т.Адор-
но);
.
Представления  о  культурном,  социаль-
ном, институциональном, символическом капи-
тале (П.Бурдье);
Концепция креативной экономики вызвала
много  дискуссий,  имеет  своих  сторонников  и
критиков [1,2].  Категориально-понятийный ап-
парат  этой  теории  активно  развивается  с  нача-
ла  2000-х  годов  и пополнился  такими понятия-
ми как "креативный этос", "homocreativus", "кре-
ативная  индустрия",  "креативный  класс",  "кре-
ативное  общество",  "креативный  кластер",  "кре-
ативный  капитал",  "креативное  пространство",
"креативный  город",  "креативные  столицы",  а
также "креативное сообщество", "креативная эко-
логия".  Однако  консенсуса  относительно  поня-
тий  креативная  экономика,  креативный  класс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет