3 (25) • 2012 1 Караганды 2012жүктеу 5.11 Mb.
Pdf просмотр
бет64/64
Дата24.03.2017
өлшемі5.11 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64
m
r
d
o
c
/
p
d
f
/
5545lsype_user_guide_wave_1_to_wave_6.pdf>.
2. Pampaka  M.  et al.  The association between
mathematics  pedagogy and learners' dispositions for
university study. British Educational Research Journal,
2011, pp. 1-24 [e-journal] Available through: Routledge:
Taylor and Francis group.
3. Zeldin A.  L.,  Britner S.  L.  and Pajares  F. A
Comparative  Study  of  the  Self-Efficacy  Beliefs  of
Successful Men and Women in Mathematics,  Science,
and  Technology  Careers.  Journal  of  Research  in
Science Teaching, 2007,  45(9) [e-journal]. Available
through:  Wiley  Online  Library.
4. Seymour E. Tracking the process of change
in  US  undergraduate  education  in  science,
mathematics,  engineering,  and  technology,
Science  Education,  2002,  86(1)  [e-journal].
Available  through:  Wiley  Online  Library.
5. James  K.  Factors  influencing  students'
choice  (s)  of  experimental  science  subjects  within
the  International  Baccalaureate  Diploma
Programme,  Journal  of  Research  in  International
Education,  6(1),  2007,  [e-journal]  Available
through:  Sage  Publications.
6. Fullarton  S.  and  Ainley  J.  Subject  Choice
by  Students  in  Year  12  in  Australian  Secondary
Schools, LSAY Research Report 15, 2000. Available
at: 

http://research.acer.edu.au/cgi/
viewcontent.cgi?article=1012&context=lsay_research
7. Francis B. The Gendered Subject: students'
subject  preferences  and discussions  of  gender  and
subject ability, Oxford Review of Education. 26(1),
2000  [e-journal].  Available  through:  JSTOR.
8. Siann  G.  and  Callaghan  M.  Choices  and
Barriers:  factors  influencing  women's  choice  of
higher  education  in  science,  engineering  and
technology.  Journal  of  Further  and  Higher
Education,  2001,  Vol.  25  (1)  pp.  85-95.

ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
334
9. Bratti  M.  Social  Class  and  Undergraduate
Degree Subject in the UK, The institute for the Study of
Labor, IZA Discussion Paper No. 1979, 2006,  pp. 4, 5
[online] Available  at:  <  ftp://repec.iza.org/RePEc/
Discussionpaper/dp1979.pdf>
10. HESA 2009/10.  2009/10 students  by Subject.
[online].  Available  at:  <  http://www.hesa.ac.uk/
index.php/content/view/1897/239/>.
11. UKRC 2010. STEM subject classification, 2010.
[online] Available at: < http://www.theukrc.org/files/
u s e r u p l o a d s / f i l e s / r e s o u r c e s /
stem_subject_classification.pdf>.
12. Cronin C. and Roger A. Theorizing Progress:
Women in  Science,  Engineering, and Technology in
Higher  Education.  Journal  of  Research  in  Science
Teaching,  1999, 36(6)  [e-journal]. Available  through:
Wiley  Online library.
13. Siann  G.  and  Callaghan  M.  Choices  and
Barriers: factors influencing women's choice of higher
education  in  science,  engineering  and  technology.
Journal of Further and Higher Education, 2001, Vol. 25
(1) pp. 85-95.
Ж.М. Жартай -
Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ
"Экономика және халықаралық бизнес"
кафедрасының 1 курс  магистранты
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЭКОНОМИКАДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ
ЖАҢА РОЛІ
Б і л і м   э ко но м ик ас ы  -  и нд ус тр иа лд ы
ж ә н е  по с т ин д ус тр иа лд ы  э ко но м и ка да н
кейін  жүретін  қоғамдық  дамудың  жаңа  са-
тысы.  Соңғы  он  жылдықтарда  біз  экономи-
каның, яғни жалпы кәсіпорындардың, соны-
м е н  қат ар  ә р қай с ым ыз дың   ж ұм ы с   і с т еу
жағдайымыздың  өзгерістері  мен  трансфор-
м ациялары  серия с ының  куә герлері  ж әне
қатысушылары  болдық.
Ең  ірі  экономикалық  трансформация-
ларға  келесілерді  жатқызған  жөн:  жоспар-
лы-директивалық  экономикадан  нарықтық
қ ар ым -қ ат ын а с т ар ға   а уы с у ,   а в т ар ки я н ы
ж еңу,  бұрынғы  КСРО  елдері  арас ындағы
шаруашылық  байланыстардың  нашарлауы.
Бүгінгі  күні  экономика  білім  экономи-
касына  трансформация лану  үсті нде  жә не
б ұл   б ар лы қ  с ал ал ар да ғы   ке ң  ау қы м д ы
түрленулерге  ілесіп  жатқанын  көруге  бола-
ды.  Барлық  транс форм ациялар  арас ынан
б і з ді ң  ә р қа йс ым ыз ға ,   б і р і н ші   к ез ек те ,
жұмысшыларға  үнемі  пайда  болатын  жаңа
талаптар  пайда  болып  жатады.
Осы,  бұрынғыдан  да  жоғары  талаптарға
с ә й ке с   ке лу   ү ші н  п ер с о на лд ы  уа қт ыл ы
оқыту  қажет.  Өзгеріс тер  заманында  білім
өзгерістердің  алға  итермелеуші  күштерінің
бірі  болады  және  өзгерістер  жұмысшылар-
дың өмір мен  жұмыстың жаңа принциптер-
іне  сәйкестігін  қамтамасыз  етуге  арналған.
Бастапқыда  дене  еңбегі  мен  ауыл  шару-
ашылығына  негізделген  экономика  болды.
Оны  табиғат  ресурстарын  пайдалануға  не-
гізделген  индустриалды  экономика  алмас-
тырды.
С оң ғы ны ң  о рн ын а  ж ә не   бі рт і н де п
білімге  негізделген  экономика  келді.  Ака-
демик В.Л. Макаров бойынша, ол "білім сек-
торы  шешуші  рөлді  атқаратын,  ал  білімді
өндіру  экономика  өсімінің  ең  маңызды  көзі
болып табылатын экономика түрі болып та-
былады.  Бүгінгі  күні  "білім  экономикасы"
термині  экономиканың  дамуының  жаңа  са-
тыларын  белгілеу  үшін  қолданылады  және
келесі  ұғымдарға  жақын:
-
инновациялық  экономика;
-
жоғары  технологиялы  өркениет;
-
білім  қоғамы  (knowledge  society);
-
ақпараттық  қоғам".
Дәстүрлі  экономиканың білім  экономи-
кас ына  трансф орм ация лануының  түйі нді
ерекшелігі тереңде жатыр және мәні өндіріс
негіздерін  өзгертуде:  оның  әртүрлі  фактор-
ларының  қатынасын  өзгертуде.
Классикалық,  капиталистік  экономика-
да  өндірістің  үш  негізгі  факторлары  ерек-
шеленеді:  еңбек,  капитал  (өндіріс  ортасы),
табиғат  ресурстары.
Постиндустриалды  қоғам  кезеңінде  же-
текші  рөлге  кәсіпкерлік  белсенділік  факто-
ры  ие  болды.  Зерттеушілердің  көпшілігінің
пікірі  бойынша,  білім  экономикасының  ма-
ңызды  ерекшелігі  өндірістің  маңызды  фак-
торлары  арас ынан  интеллектуалды  капи-
т ал ды   е ре кш ел еу   б о лы п  та бы лд ы,   я ғн и
ж ұмыс шылардың  білі м і,  дағдылары,  м а-
шықтары,  мүмкіндіктері  осы  категорияла-
рға  тиесілі.
 Осы фактор бұрын да көбейтілген еңбек,
адами  капитал,  еңбек  мөлшері  факторы  ке-
зіндегі  салмақтық  коэффициент  ретінде  ес-
керілген,  яғни  өндірістің  негізгі  факторла-
рын  пайдаланудың  тиімділігін  арттыратын
сыртқы  (экзогенді)  себеп  ретінде  қолданыл-
ды.
Экономикалық  дамудың  бүгінгі  кезеңі
интеллектуалды  капиталды  бұрынғыдан  да
толық,  нақтырақ  қарас тыруды  ж әне  оны
өндірістің  басқа  да  негізгі  факторларымен
бір  қатарға  қоюды  талап  етеді.  Өндірістің
негізгі  факторлары  құрамының  эволюция-
сы  1  кестеде  ұсынылған.

3 (25) • 2012
335
Нарықтық  экономиканың  дамуының  әртүрлі  кезеңдеріндегі  өндірістің  негізгі  факторлары
Даму кезеңі 
Еңбек 
Капитал 
Табиғи 
ресурстар 
Кәсіпкерлік 
белсенділік 
Интеллектуалды 
капитал 
Классикалық 
капитализм 

Индустриальды қоғам  

Білім экономикасы  

 
Бүгінгі  күнгі  экономика  трансформация-
сы  ерекшеліктерінің  бірі  білім  беру  жүйесінің
үздіксіз  қызмет  етуін  талап  ету  болып  табыла-
ды, себебі  білім оларды  үнемі өзектендіруді  та-
лап  етеді.  Еңбектің,  кәсіпкерлік  белсенділіктің
және  интеллектуалды  капиталдың  деңгейі  мен
мүмкіндіктері  білім  беру  жүйесімен  анықтала-
ды (сурет 1).
Сурет 1. Өндірістің негізгі қорларын қолдану әсерлілігін  
жоғарылату жолдары 
Қазіргі таңда білім экономикасы қызметкер-
лердің  білім  деңгейі  мен  жалпы  білім  жүйесіне
талаптарды  жоғарылатқанын  мойындауымыз
қажет.  Егер  негізгі  өндірістік  қорды  жетілдіру
инновациялық  жүйені  дамытуды  талап  ететін
болса (ғылыми зерттеулер - өңдеу - жаңашылдық
енгізу),  ал  еңбектің  сапасына  талаптардың  өсуі
қызметкерлердің  кәсіби  дайындығына алып кел-
се,  ал  интелектуалды  капиталдың  жетілуі
білімнің үнемі  дамуына  негізделуі  керек.
Білім  экономикасының  негізгі  ерекшелiгi
бiлiм  жүйесiне жаңа талаптарды енгізеді.  Олар-
дың  iшiнен  негізгілерін  атасақ:
-  үздіксіздік;
-  бiлiм  беру  бағдарламаларының  деңгейiнiң
тұрақты  өсуi;
-  бiлiмнiң  әр  түрлi  деңгейлерiнiң  сабақтас-
тығы;
-  бағдарламалардың  тәжірибелік  бағытты-
лығы;
- экономиканың  барлық салаларындағы  жо-
ғарғы  бiлiм  беру деңгейлеріне  жету.
Бiлiм  жүйелерiнiң  және  талаптарының  эко-
номикаға  ауысқандағы  өзгерістері өте  әсерлі.
Демек, бiлiм жүйесi қазіргі таңға дейін кадр-
ларды  даярлауда,  еңбек  факторлары  мен
кәсіпкерлік  белсенділікті  қамтамасыз ететін  эко-
номиканың  бір  саласы  ретінде  дамып келген  еді.
Жаңа экономикада білім беру өндірістің бар-
лық факторларын әсерлі қолдануды анықтай оты-
рып,  маңызды  орынды  алып отыр.  Қазіргі  таңда
өзіміз көріп  отырғанымыздай,  еңбек,  кәсіпкерлік
белсенділік  және  интеллектуалды  капиталдың
деңгейі мен мүмкіндіктері білім беру  жүйесімен
анықталады.  Зияткерлік  капиталдың  мөлшері
адами активтер сапасының әрдайымғы өсуін қам-
тамасыз ететін қосымша білім беруге, кәсіпкерлік
белсенділік  -  бизнес-білім  беруге  байланысты.
Капитал  және  табиғи  ресурстарды  қолдану
әсерлілігі  инновациялық-өнеркәсіптік  жүйе  мен
ғылыми  зерттеу және  конструкторлық зерттеме-
лерге,  ал  олар  өз  алдына  қызметкерлердің  дай-
ындығы мен  кретивтілігіне байланысты.  Осының
барлығы білім беру жүйесімен ұштасып, анықта-
лады.
Әдебиеттер  тізімі:
1. Макаров  В.Л.  Экономика  знаний:  уроки
для  России  \  Экономическая  наука  современной
России. Экспресс-выпуск. - 2003. - № 1 (11);
2. Макаров В.Л., Клейнер  Г.Б.  Микроэконо-
мика знаний. - М.: Издательство "Экономика", 2007.

ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
336
Серикова Г.С.,   к.э.н., доцент,
 Карагандинский экономический
университет Казпотребсоюза
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
На  современном  этапе  развития  рыночной
экономики функционирование страхового рын-
ка  как  важнейшего  сегмента  финансового  рын-
ка  позволяет обеспечить  условия и  возможнос-
ти для стабильного развития предприниматель-
ской деятельности и общества в целом.
На  сегодняшний  день  казахстанский  стра-
ховой  рынок  находится  в  стадии  значительных
качественных  преобразований.  В  качестве  глав-
ной отличительной черты страхового рынка Ка-
захстана можно выделить высокий уровень раз-
вития  нормативной  базы  и  государственного
регулирования.  Действительно,  многие  норма-
тивно-правовые  акты,  посвящённые  регулиро-
ванию отношений в сфере страхования, основа-
ны  на  положениях  законодательства  ЕС  и  на
актах,  принятых  в  рамках  ВТО.  Главным  госу-
дарственным регулирующим  органом выступа-
ет  Национальный  банк  Республики  Казахстан,
который  проводит  целенаправленную  полити-
ку  по  повышению  прозрачности  и  законности
страховых  операций.
Несмотря на незначительные объёмы капи-
тализации  и  сравнительно  небольшое  число
страховых  компаний,  страховой  рынок  Казах-
стана  занимает  достойное  место  среди  страхо-
вых рынков стран СНГ по качественным показа-
телям  функционирования.
Устойчивый  рост  экономики  республики  в
последние годы и принятые государством меры
по  реформированию  национальной  страховой
индустрии  способствовали  ускоренному  разви-
тию этой отрасли.
Данные  таблицы  1  подтверждают  каче-
ственные  сдвиги  в  развитии  страхового  рынка
Республики  Казахстан.  За  анализируемый  пе-
риод  произошло  заметное  укрупнение  отече-
ственных  страховых  компаний  по  объему  сово-
купных активов, собственного капитала, страхо-
вых резервов.
                                                                         Таблица 1
Показатели  развития  страхового  рынка  Казахстана
млн. тенге 
№ 
показатели        
2009 
2010 
2011 
сумма 
темп 
роста 
сумма 
темп 
роста 

количество 
страховых компаний 
41 
41 
8,1 
38 


совокупные активы 
333 426,3  
 
343 234,4  
 
 
9,9 
387 672,0  
 
12,9 

собственный 
капитал 
205 528,7  
 
208 657,6  
 
8,8 
231 162,4  
 
10,8 

страховые премии 
113289,7 
139 963,9 
23,5 
175528,7 
25,4 

страховые выплаты 
27 756,0 
 
25250,6 
-9,03 
43139,1 
70,8 

обязательства 
127 897,6  134 576,8 
6,6 
156 509,5  
 
16,3 
6.1 
в т.ч. чистые 
страховые резервы 
112 489,4  114 919,2 
 
6,9 
127 858,4  
 
11,3 
6.2 
Прочие 
обязательства 
15 408,2 
16 137,5 
4,7 
19 657,7 
 
24,7 
П р и м е ч а н и е - составлено на основе статистических данных НБ РК 
 
Значительно возросли в республике объемы
страховых операций, вследствие этого увеличи-
лось поступление страховых премий и  выплата
страховых возмещений,  которые свидетельству-
ют о выполнении страховыми компаниями при-
нятых  обязательств  по  договорам  страхования
страховых  организаций  [1].
 При рассмотрении страховых премий, при-
нятых по договорам прямого страхования в 2012
году  по  регионам  Республики  Казахстан,  мож-
но  отметить,  что  основная  доля  приходится  на
город Алматы - 50,1%, Карагандинскую область
-  8,6%,  город  Астана  -  7,4%,  Мангистаускую  об-
ласть 4,2%, и прочие - 29,7%.
Наибольшая  доля  страховых  премий  по
видам  экономической  деятельности  приходит-
ся  на страхование  в отрасли  горнодобывающей
промышленности  -  20,0%  ,  по  физическим  ли-
цам - 33,7%, по операциям с недвижимым иму-
ществом, аренде и предоставлению услуг потре-

3 (25) • 2012
337
бителям - 8,3%, прочие - 38,0%.
 Из общей суммы страховых выплат, произ-
веденных  за  2012  год,  наибольший  объем  стра-
ховых  выплат  приходится  на  страхование  на
случай  болезни  -  25,4%  от  совокупной  суммы
выплат.
При  рассмотрении  страховых  выплат,  осу-
ществленных  по  договорам  прямого  страхова-
ния по регионам Республики Казахстан, можно
отметить,  что  основная  доля  приходится  на  го-
род Алматы  - 36,2), город Астана - 13,4%, Кара-
гандинскую  область  - 13,6%, и прочие -  36,8%.
Наибольшая доля страховых выплат по ви-
дам  экономической  деятельности  приходится
на  страхование  в  отрасли  горнодобывающей
промышленности  -  23,3%  (5  881,9  млн.  тенге),
по физическим лицам - 46,2% (11 662,3 млн. тен-
ге), по операциям с недвижимым имуществом,
аренде и предоставлению услуг потребителям -
6,7% (1 685,5 млн.  тенге), прочие - 23,8%.
Серьезной  позитивной  тенденцией  разви-
тия  отечественного  страхового  рынка  является
повышение  финансовой  устойчивости  страхо-
вых  компаний.  Согласно  Инструкции  о  норма-
тивных  значениях и  методике  расчетов  пруден-
циальных  нормативов  страховой  (перестрахо-
вочной)  организации,  норматива  достаточнос-
ти маржи платежеспособности  страховой груп-
пы,  формах  и  сроках  представления  отчетов  о
выполнении пруденциальных нормативов от 03
сентября  2010  года  в  зависимости  от  характера
осуществляемой  ими  деятельности,  минималь-
но  размер  уставного  капитала  для  вновь  созда-
ваемой  страховой  (перестраховочной)  органи-
зации  составляет:
-
при  получении  лицензии  по  отрасли
"общее  страхование"  -  1 100  000  000  (один  мил-
лиард  сто  миллионов)  тенге;
-
при  получении  лицензии  по  отрасли
"страхование жизни" - 1 200  000 000 (один мил-
лиард  двести  миллионов)  тенге;
-
при  получении  лицензии  по  отрасли
"общее  страхование"  и  лицензии  по  перестра-
хованию - 1 200 000 000 (один миллиард  двести
миллионов)  тенге;
"
при  получении  лицензии  по  отрасли
"страхование  жизни"  и  лицензии  по  перестра-
хованию - 1 300 000 000 (один миллиард  триста
миллионов)  тенге;
"
при  получении  лицензии  по  перестра-
хованию с осуществлением перестрахования как
исключительного  вида  деятельности -  1  000  000
000  (один  миллиард)  тенге  [2].
Основными  причинами  увеличения  требо-
ваний  к  минимальному  размеру  собственного
капитала являются высокий темп роста объема
собираемых страховых премий, необеспеченный
соответствующим  темпом  роста  собственного
капитала,  приближение  к  требованиям,  уста-
новленным Директивами ЕС, а именно 2-3 млн.
евро.
Несмотря на достижения и неплохие пока-
затели  роста  показателей  развития  страхового
рынка, по оценкам аналитиков, темпы развития
казахстанского  страхового  бизнеса  недостаточ-
ны,  а  уровень  страховых  организаций  не  удов-
летворяет  растущие  потребности  экономики  и
рынка  финансовых  услуг.  Как  и  в  других  стра-
нах СНГ в структуре совокупной страховой пре-
мии  казахстанских  страховщиков  доминирует
отрасль  "общее  страхование,  т.е.  иное,  чем
жизнь",  доля  которой  на  01.01.2012г.  составила
82,6%,  тогда  как  доля  поступлений  по  страхо-
ванию жизни - всего 17,4% (таблица 2). С одной
стороны, данная  ситуация вызвана  низкой пла-
тежеспособностью  населения.  С  другой  сторо-
ны, такая  структура страхового  портфеля явля-
ется вполне нормальной, так как страховой ры-
нок Казахстана  сейчас находится в стадии свое-
го  развития  и  национальные  страховщики  не
заинтересованы  вкладывать  средства  в  долго-
срочное  страхование  жизни,  предпочитая  на-
капливать  капитал  за  счёт  краткосрочных  ви-
дов  страхования.
Таблица  2
Поступление  страховых  премий  по  отраслям  страхования
млн. тенге 
№ 
Страховые 
премии по 
отраслям 
страхования 
2009 
2010 
2011 
Сумма 
доля 
 
темп 
роста 
Сумма 
доля 
 
темп 
роста 

Всего по 
отраслям 
страхования 
113289,7 
139 963,9 
100 
23,5 
175528,7 
100 
25,4 

Страхование 
жизни 
9 331,3  
 
18 645,8  
 
13,3 
99,8 
30 478,8  
 
17,4 
63,5 

Общее 
страхование 
103958,4  
 
121318,1  
 
86,7 
16,7 
145049,9  
 
82,6 
19,6 
П р и м е ч а н и е - составлено на основе статистических данных НБ РК 
 

ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
338
Для  выявления  страховых  интересов  насе-
ления  нами  проведено  исследование:  "Страхо-
ватель  2012:  выявление  страховых  интересов".
Опрос  проводился  среди  респондентов  Кара-
гандинской  области  в  возврате  от  20  до  60  лет.
На  основе  данного  исследования  нами  выявле-
но  следующее:
-
среди  опрошенных  респондентов    заст-
раховано  всего  лишь  27%  от  общего  числа  рес-
пондентов (по обязательным видам страхования
- 60%);
-
уровень  полного  доверия  к  страховым
компаниям составляет 26% от общего числа рес-
пондентов,  не  полностью  доверяют  -  65%,    не
доверяют  - 9%;
-
28%  от  общего  числа  респондентов  ин-
формировано  о  новых  страховых  продуктах,
52% - знают частично, 20% - не знают;
-
по  мнению  респондентов,  основными
причинами,  сдерживающими  развитие  страхо-
вания, являются: недоверие к страховым компа-
ниям  - 47% от общего числа рецензентов, отсут-
ствие  информации  о  страховых  услугах  -  24%,
отсутствие  материальных  возможностей  -  17%,
отсутствие  гарантий  со  стороны  государства  -
15%;
-
качеством  услуг  удовлетворены  31%  от
общего  числа  респондентов,  частично  удовлет-
ворены - 45%, не удовлетворены  - 24%.
Полученные  результаты  свидетельствуют  о
наличии  ряда  существенных  проблем,  сдержи-
вающих  полноценное  функционирование  рын-
ка  страховых  услуг  Казахстана:
-
отсутствие  доверия  населения  к  страхо-
вым компаниям, низкий интерес к страхованию
жизни  потенциальных  страхователей,  которые
предпочитают  вкладывать  временно  свободные
денежные средства на депозитные счета банков;
-
узкий  ассортимент  предлагаемых  стра-
ховщиками  услуг  по  добровольному  страхова-
нию,  включая  долгосрочное  и  накопительное
страхование  жизни;
-
сравнительно  низкая  капитализация
страховых компаний,  недостаточная активность
отдельных  страховых  организаций  на  рынке;
-
невостребованность  страховых  услуг  со
стороны  потенциальных  страхователей,  обус-
ловленная  относительной  дороговизной  стра-
ховых продуктов (за исключением обязательных
видов  страхования,  где  стоимостные  условия
определены  законодательством);
-
несовершенство  системы  предоставле-
ния  займов  страхователям  по  договорам  нако-
пительного  страхования  жизни;
-
дефицит специалистов, как в самой стра-
ховой индустрии, так и в регулирующих ее орга-
нах;
-
отсутствие экономических стимулов для
участия населения в долгосрочном личном стра-
ховании.
Для  обеспечения  полноценного  развития
страхового  рынка  Республики  Казахстан,  необ-
ходимо  принятие  следующих  мер:
1. Для    повышения  доверия  населения    к
страховым  компаниям  государству  необходи-
мо разработать дополнительные гарантии, обес-
печивающие  защиту  интересов  страхователей.
Такая  система  гарантий  существует  лишь  по
обязательным  видам  страхования.  Так,    с  2003
года  в  Казахстане  функционирует  фонд  гаран-
тирования  страховых  выплат,  гарантирующий
выплату  страховых  возмещений  в  случае  банк-
ротства  страховых  компаний.
2. Для  обеспечения  развития  рынка  стра-
ховых  услуг  страховщикам  необходимо  прово-
дить  маркетинговые  исследования,  внедрять
положительный  зарубежный опыт, расширять
ассортимент  предлагаемых  услуг,  активизиро-
вать  информационную  работу  по  разъяснению
прав  потребителей  страховых  услуг  и  повыше-
нию страховой культуры населения, тем самым,
повысив  качество  предоставляемых  страховых
услуг.
3. Для  подготовки  кадрового  потенциала
необходимо проведение семинаров и конферен-
ций по  вопросам страхования  и страховой дея-
тельности для страховых организаций и других
профессиональных  участников  страхового  рын-
ка на постоянной основе; определение квалифи-
кационных  требований    к  отдельным  категори-
ям специалистов страховых организаций; повы-
шение  квалификации  и  улучшение  практичес-
ких навыков работников надзорного органа; со-
здание  на  базе  средних  и  высших  профессио-
нальных  учебных  заведений  центров  по  подго-
товке  специалистов  страхового  дела.
Таким  образом,  современный  страховой
рынок  Казахстана  ха-рактеризуется  ростом
объемов  операций,  появлением  новых  направ-
лений  страховой  деятельности,  обострением
конкуренции, что оказывает влияние на успеш-
ное  развитие  страхового  дела  в  современных
условиях. Вместе с тем, наличие  определенных
проблем требует государственной поддержки и
активизации деятельности самих страховщиков
путем  применения  новых  видов  страхования,
повышения  ответственности  участников  рынка,
культуры  обслуживания  страхователей,  повы-
шения уровня профессиональной подготовки и
создания  соответствующей  инфраструктуры
страхового  рынка.  На  наш  взгляд,  практичес-
кая  реализация  предлагаемого  нами  комплек-
са  мер  позволит  обеспечить  эффективное  раз-
витие  страхового  рынка  Казахстана.
Список литературы:
1.Текущее состояние страхового  рынка на 1
января    2012г.  // www.  afn. kz
2.Инструкция  о  нормативных  значениях  и
методике  расчетов  пруденциальных  нормати-
вов страховой (перестраховочной) организации,
норматива  достаточности  маржи  платежеспо-
собности  страховой  группы,  формах  и  сроках
представления  отчетов  о  выполнении  пруден-
циальных  нормативов  от  03.09.2010г.,  №  146  //
www.  afn.  kz

3 (25) • 2012
339
Басуға  қол  қойылды
Пішімі
Көлемі,  ес.б.т.
Таралымы
Тапсырыс
Келісімді  баға
05.11.2012
60х84/4
42 ,3
12 0
№1 19 0
Подписано   к  печати
Формат
Объем,  п.л.
Тираж
Заказ
Цена  договорная
Редакцияның  мекен-жайы  -  Адрес  редакции
100009,  г.  Караганды,  ул.  Академическая,  9.
Отпечатано  в  типографии  Карагандинского  экономического  университета
Мнение  авторов  не  всегда  отражает  точку  зрения  редакции.
Перепечатка  материалов,  опубликованных  в  журнале,  допускается  только
с  письменного  разрешения  редакции.  Ссылка  на  журнал  обязательна.
ҚЭУ ЖАРШЫСЫ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ,
ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ,
ПЕДАГОГИКА,  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ

     ЖУРНАЛ
    •
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
№  3( 25)

Каталог: attachments -> article
article -> Н. К. Кибатаева педагогика ғылымының
article -> Мал шаруашылығЫ Өнімдерін өндіру және өҢдеу
article -> Деся ru №24 апрель 2015
article -> Алматы облысы Қаратал аудандық әдістемелік кабинеті Интыбекова Нургуль Агдарбековна әдіскер Деңгейлік оқу бағдарламасының іс
article -> Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
article -> Род имён существительных
article -> Истинная вежливость. Цель. Воспитывать чувство уважения и вежливости. Оформление


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет