№4 (18366) 15 ќањтар 2016 ж ж±ма Облысымыздыњ ќ±рылѓанына 80 жыл толуын мереке- леу аясында «Ењбек Дањќы кітабы»



жүктеу 10.41 Mb.
Pdf просмотр
бет2/9
Дата10.01.2017
өлшемі10.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Зањсыз тексерулер азаймай отыр

Ш±ѓа

      ЌОЊЌАБАЙ

Интернет-порталдыњ

жања н±сќасы іске ќосылды

11 ќањтардан бастап Ќостанай

облысы єкімдігініњ ресми интернет-

порталыныњ жања н±сќасы іске

ќосылды. Б±л 2015 жылы басталѓан

облыстыњ барлыќ атќарушы орган-

дарыныњ бірыњѓай интернет-ресур-

сын жањѓырту жμніндегі ауќымды

ж±мысыныњ ќорытындысы.

Техникалыќ шешімі єкімніњ ресми

порталын, электрондыќ ќызметтер

сайтын, блог-платформасын, сон-

дай-аќ облыстыќ басќармалардыњ,

ќалалар мен аудандар єкімдіктерініњ

барлыќ  сайттарын бірыњѓай плат-

формаѓа кμшіруге м‰мкіндік берді.

Б±л мемлекеттік органдар сайттарын

єкімшіліктендіру жєне аќпараттыќ

ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету дењгейін

сапалы арттырады.

Бірыњѓай интернет-платформаѓа

кμшу сондай-аќ контентті ж‰йеленді-

руді жєне біріздендіруді ќамтамасыз

етеді, б±ѓан б±рынѓы жаѓдайларда

ќол жеткізу м‰мкін болмады, ол кез-

де єр мекеме б±л ж±мысты μз бетте-

рінше ж‰ргізген еді.

Пайдаланушылардыњ "юзабили-

ти" сапасын жєне сайттыњ жања

м‰мкіндіктерін баѓалайтындыќта-

рына сенімдіміз. Ќазіргі уаќытта

контентті толыќтыру жєне μзектен-

діру, деректерді жєне кμзбен шолу

ќ±ралдарын редакциялау жμнінен

белсенді ж±мыс ж‰ргізілуде.

Облыс єкімініњ

баспасμз ќызметі.

Таѓылымды ж‰здесу

Таѓылымды ж‰здесу

Таѓылымды ж‰здесу

Таѓылымды ж‰здесу

Таѓылымды ж‰здесу



Тауар шыѓаруѓа ќатысты шектеу

Ќостанай облысы бойынша Мемлекеттік

кірістер департаменті 2016 жылдыњ 1 ќањтарынан

бастап Ресей Федерациясына тауарларды шыѓа-

руѓа шектеу ќоюѓа ќатысты сыртќы экономикалыќ

ќызметке ќатысушыларына бірќатар талаптар

ќойылѓанын мєлімдеді.

Департамент Ресей федералдыќ кедендік ќыз-

метініњ 2015 жылѓы 25 желтоќсандаѓы №01-07/

64818 хатына сєйкес, Ресей Федерациясы

‡кіметініњ 2014 жылѓы 7 тамыздаѓы №778 ќаулы-

сына сєйкес, Украинадан шыѓарылѓан ауыл ша-

руашылѓы μнімдері, шикізат жєне азыќ-т‰лік тау-

арларына Ресей Федерациясыныњ аумаѓына єке-

луге шектеу ќойылѓаны туралы хабарлайды.

Сонымен бірге, Украинадан келген тауарлар

Кеден одаѓы кењістігі арќылы Ресей Федерация-

сы аумаѓына єкелінген жаѓдайда, Ќазаќстан Рес-

публикасы кеден органдарыныњ лауазымды т±лѓа-

лары тауарларды кедендік транзит рєсімімен

шыѓарудан бас тарта алады.

Кедендік транзит кедендік рєсімімен тауарлар-

ды  орналастырудан бас тарту ‰шін негіздеме ре-

тінде "Кеден одаѓыныњ Кедендік кодексі 216-ба-

быныњ 1-тармаѓында белгіленген талаптарды

орындамау" бμлігін кμрсету ќажет.



4

15 ќањтар 2016 жыл

Ж±мыс уаќытыныњ ќалыпты ±заќтыѓы

аптасына 40 саѓаттан аспауѓа тиіс екендігі

2007 жылѓы 15 мамырдаѓы Ќазаќстан Рес-

публикасы Ењбек кодексініњ (б±дан єрі –

Кодекс) 77-бабында кμзделген.

Ењбек шартында, ±жымдыќ шартта

ж±мыс уаќытыныњ ќалыпты ±заќтыѓы ‰шін

тμленетіндей тμлемаќымен ±заќтыѓы аз

ж±мыс уаќыты кμзделуі м‰мкін.



Сондай-аќ Кодексте ќызметкерлердіњ

жекелеген санаттары ‰шін ж±мыс

уаќытыныњ ќысќартылѓан ±заќтыѓын

белгілеу кμзделген:

1. Он тμрт жастан он алты жасќа дейінгі

ќызметкерлер ‰шін – аптасына 24 саѓат-

тан аспайтын; он алты жастан он сегіз

жасќа дейінгі ќызметкерлер ‰шін – апта-

сына 36 саѓаттан аспайтын (Кодекстіњ 181-

бабы);

2. Білім беру мекемелерінде оќитын



жєне оќу жылы ішінде оќуды ж±мыспен

ќатар алып ж‰ретін он тμрт жастан он алты

жасќа дейінгі оќушыларѓа  – к‰ніне 2,5

саѓат, он алты жастан он сегіз жасќа

дейінгі оќушыларѓа к‰ніне 3,5 саѓат ж±мыс

уаќытыныњ ќысќартылѓан ±заќтыѓы белгі-

ленеді (Кодекстіњ 181-бабы);

3. Ауыр ж±мыстарда, ењбек жаѓдайла-

ры зиянды (ерекше зиянды) жєне (неме-

се) ќауіпті ж±мыстарда істейтін ќызмет-

керлер ‰шін аптасына 36 саѓаттан аспай-

тын (Кодекстіњ 202-бабы);

4. Бірінші жєне екінші топтаѓы м‰гедек

ќызметкерлерге аптасына 36 саѓаттан ас-

пайтын (Кодекстіњ 224-бабы).

Ењбек шартында, ±жымдыќ шартта Ко-

декстіњ 181, 202, 224-баптарында кμрсе-

тілген ж±мыс уаќытыныњ ќалыпты ±заќты-

ѓынан аз ж±мыс уаќыты кμзделуі м‰мкін.

Кодекстіњ 91-бабына сєйкес ±йымдар-

да ќызметкердіњ наќты ж±мыс істеген

ж±мыс уаќытын есепке алу ж‰зеге асы-

рылуѓа тиіс.

Кодекстіњ 82-бабына сєйкес бес к‰ндік

ж±мыс аптасы кезінде к‰нделікті ж±мыс-

тыњ (ж±мыс ауысымыныњ) ±заќтыѓы апта-

лыќ норма 40 саѓат болѓанда – 8 саѓат-

тан, апталыќ норма 36 саѓат болѓанда – 7

саѓат 12 минуттан аспауѓа тиіс; алты

к‰ндік ж±мыс аптасы кезінде к‰нделікті

ж±мыстыњ (ж±мыс ауысымыныњ) ±заќтыѓы

апталыќ норма 40 саѓатќа тењ болѓанда –

7 саѓаттан, апталыќ норма 36 саѓат бол-

ѓанда – 6 саѓаттан аспауѓа тиіс жєне т.б.



Осыѓан байланысты ж±мыс уаќыты-

ныњ ±заќтыѓы тμмендегіні ќ±райды:

40 саѓаттыќ ж±мыс аптасында:

 



бес к‰ндік ж±мыс аптасы кезінде – 8

саѓаттан бес ж±мыс к‰ні;

 

алты к‰ндік ж±мыс аптасы кезінде – 7



саѓаттан бес ж±мыс к‰ні жєне ±заќтыѓы 5

саѓат болатын бір ж±мыс к‰ні.



36 саѓаттыќ ж±мыс аптасында:

 



бес к‰ндік ж±мыс аптасы кезінде – 7

саѓат 12 минут болатын (7,20 саѓат) бес

ж±мыс к‰ні;

 



алты к‰ндік ж±мыс аптасы кезінде – 6

саѓаттан алты ж±мыс к‰ні.

"Ќазаќстан Республикасындаѓы мере-

келер туралы" Ќазаќстан Республикасы-

ныњ 2001 жылѓы 13 желтоќсандаѓы N 267

Зањына сєйкес Ќазаќстан Республикасын-

даѓы ±лттыќ жєне мемлекеттік мерекелер

атап μтілетін к‰ндер Ќазаќстан Республи-

касыныњ ењбек зањнамасына сєйкес ме-

реке к‰ндері деп танылады.

Ќазаќстан Республикасындаѓы мереке

к‰ндері ж±мыс істемейтін к‰ндер болып

табылады.

Демалыс жєне мереке к‰ндері

сєйкес келген жаѓдайда мерекеден

Ќазаќстан Республикасыныњ

2016 жылѓы

¤НДІРІСТІК К‡НТІЗБЕСІ

Аудан єкімі

Асќарбек

Кенжеѓарин

"Ерен ењбегі

‰шін" медалініњ

иегері, жеке

кєсіпкер Болат

Ќосќолов пен

"Шапаѓат"

медалініњ иегері,

балалар мен

жасμспірімдер спорт мектебініњ аѓа жаттыќтырушысы

Єділбек Молдаѓасымовты  ќабылдады.

Кездесу барысында μњір басшысы ауданныњ єлеуметтік-эконо-

микасыныњ дамуы жμнінде єњгіме μрбітті. Сондай-аќ, жазѓы жєне

ќысќы жолдарды к‰тіп ±стау т±рѓысында жеке кєсіпкер Болат Молда-

халыќ±лыныњ тынымсыз ењбегі ел игілігі ‰шін тиімді екендігін атап

μтті. ¤зіне міндеттелген жауапкершілікті жауыр ќылмайтын кєсіпкер

аудан экономикасыныњ μркендеуіне с‰белі ‰лес ќосып келеді. Ал,

"Шапаѓат" медалініњ иегері Єділбек Єлімжан±лыныњ аудан спортын

дамыту жолындаѓы елеулі ењбегі жемісті. Ол салауатты μмір салтын

ќалыптастыру маќсатында ќазаќ к‰ресін кењінен насихаттап ж‰рген

жаттыќтырушы. Спорт шеберлерін дайындап, республикаѓа таныт-

ќан Єділбек аѓамыздыњ шєкірттерініњ санында шек жоќ. Осы орайда

аудан басшысы Асќарбек Ахметбек±лы оныњ аудан абыройын ас-

ќаќтатып, мєртебемізді биіктететін кейінгі жас буындар арасынан

спорт майталмандарын шыѓаратындыѓына сенім мол деді.

Мемлекеттік марапат иегерлері де аудан єкімдігі мен аудан

ж±ртшылыѓына ризашылыќ сезімдерін жеткізіп, алдаѓы уаќытта

ауданныњ єлеуметтік-экономикасын жєне б±ќаралыќ спорт т‰рін

дамытамыз деп сенім білдірді.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.

Жанкелдин ауданы.



кейінгі ж±мыс к‰ні демалыс к‰ні болып

табылады.

Ќазаќстан Республикасындаѓы атап

μтілетін мереке к‰ндері:

¦лттыќ мереке:

 



16-17  желтоќсан – Тєуелсіздік к‰ні;

мемлекеттік мерекелер:

 



1-2 ќањтар – Жања жыл;

 



8 наурыз – Халыќаралыќ єйелдер к‰ні;

 



21-23 наурыз – Наурыз мейрамы;

 



1 мамыр – Ќазаќстан халќыныњ бірлігі

мерекесі;

 

7 мамыр – Отан ќорѓаушы к‰ні;



 9 мамыр – Жењіс к‰ні;

 

6 шілде – Астана к‰ні;



 

30 тамыз – Ќазаќстан Республикасы-



ныњ Конституциясы к‰ні.

 



1 желтоќсан – Ќазаќстан Республика-

сыныњ Т±њѓыш Президенті к‰ні.

2016 жылѓы ж±мыс уаќытыныњ балан-

сын ќ±ру кезінде Ќазаќстан Республика-

сыныњ "Ќазаќстан Республикасындаѓы

мерекелер туралы" Зањыныњ нормаларын

есепке ала отырып, демалыс к‰ндеріне

(сенбі, жексенбі) сєйкес келетін мереке

к‰ндері мерекеден кейінгі ж±мыс к‰ніне

ауыстырылды:



бес к‰ндікте:

 



2 ќањтардан  4 ќањтарѓа;

 



1 мамырдан  2 мамырѓа;

 



7 мамырдан 10 мамырѓа;

 



17 желтоќсаннан 19 желтоќсанѓа

алты к‰ндікте:

 



1 мамырдан 2 мамырѓа.

Кодекстіњ 96-бабына сєйкес бес к‰ндік

жєне алты к‰ндік ж±мыс аптасында жек-

сенбі жалпы демалыс к‰ні болып табы-

лады. Бес к‰ндік ж±мыс аптасындаѓы

екінші демалыс к‰ні ж±мыс берушініњ ак-

тісінде немесе ауысым кестесінде белгі-

ленеді. Егер ±жымдыќ шартта, ењбек шар-

тында μзгеше белгіленбесе, екі демалыс

к‰ні ќатар беріледі.

М±сылман к‰нтізбесі бойынша атап

μтілетін Ќ±рбан айттыњ бірінші к‰ні, 7

ќањтар – православиелік Рождество де-

малыс к‰ндері болып табылады.

2016 жылы Ќ±рбан айттыњ бірінші к‰ні

12 ќырк‰йекке тура келеді.

¤ндірістік к‰нтізбеде ай, тоќсан жєне

2016 жылдыњ т±тастай ж±мыс к‰ндері(са-

ѓаттары) бойынша ж±мыс уаќытыныњ нор-

масы келтірілген. Ол 40 саѓаттыќ жєне 36

саѓаттыќ ж±мыс аптасында сегіз, жеті

жєне алты саѓаттыќ ж±мыс к‰нініњ не-

гізінде бес к‰ндік жєне алты к‰ндік ж±мыс

аптасыныњ к‰нтізбесі бойынша есептел-

ген.

2016 жылы ж±мыс уаќытыныњ нор-

масы:

40 саѓаттыќ ж±мыс аптасында:

 



бес к‰ндік - 1960 саѓатты (245 к‰н *

8,00 саѓат);

 

алты к‰ндік - 1986 саѓатты (248 к‰н *



7,00 саѓат+ 50 к‰н * 5,00 саѓат);

36 саѓаттыќ ж±мыс аптасында:

 



бес к‰ндік - 1764 саѓатты (245 к‰н *

7,20 саѓат);

 

алты к‰ндік - 1788 саѓатты (298 к‰н *



6,00 саѓат) ќ±райды.

2016 жылѓа арналѓан ж±мыс

к‰ндерініњ орташа айлыќ саны:

 



бес к‰ндік ж±мыс аптасында  – 20,42

к‰нді;


 алты к‰ндік ж±мыс аптасында  – 24,83

к‰нді ќ±райды.

2016 жылѓа арналѓан к‰нтізбелік

к‰ндердіњ орташа айлыќ саны (Ќазаќстан

Республикасыныњ зањнамасында белгі-

ленген мереке к‰ндерін ќоспаѓанда) 29,33-

ті ќ±райды.



Аудан єкімі ќабылдады

Ењбеккерлерімен

ерекше ¦ЗЫНК¤Л

¦зынкμл μњірінде наѓыз ењбек майталмандары ењбек етеді. Со-

циалистік Ењбек Ері атаѓын бес ±зынкμлдік иеленген. Б‰гінде орденді

ардагерлер,  єр саланыњ ењбек μкілдері єлі де μз ‰лестерін ќосуда.

"Ењбек Дањќы кітабына" ¦зынкμл μњірініњ ењбек шежіресінен сыр шертетін

ењбек адамдары жайлы мазм±нды да таѓылымды материалдар жинаќта-

лып, енгізіледі.

Салтанатты шара барысында  аудан єкімі Ќ.Сєрсембаев осы шараныњ

Ќазаќстан Республикасыныњ Тєуелсіздігіне 25 жыл  толу ќарсањында "Ењбек

Дањќы кітабыныњ" жобасы ењ алдымен жастарымыздыњ бойына патриоттыќ

сезімді ќалыптастыруѓа, μз еліне, жеріне, туѓан μлкесіне, єсіресе ењбекті ќа-

дірлеуге жетелейтіндігін атап μтті.  Іс-шара аясында ±зынкμлдік μнер май-

талмандары жиналѓандарѓа арнап μздерініњ μнерлерін тарту етті.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.

1-бет

Єріптесіміз – Одаќќа м‰ше

 Жуырда  облыстаѓы  ќазаќ кμсемсμзініњ

аќтангері, журналист – ќаламгер, ќалалыќ

"Наш Костанай" газетініњ редакторы Ора-

залы  Жаќсанов Єлем Халыќтары Жазу-

шылар одаѓыныњ м‰шесі болып ќабыл-

данды.

 Жиырмадан астам кітаптыњ авторы, та-



нымал жерлесіміздіњ туындылары  еліміз-

ге белгілі бірќатар жинаќтарѓа еніп, жур-

налдар мен басылымдарда жарыќ кμрді.

 Орекењ –  Ќазаќстан Жазушылар ода-

ѓыныњ м‰шесі, Ќазаќстанныњ мєдениет

ќайраткері, Ќ±рметті журналисі. Ол Бейім-

бет Майлин атындаѓы, облыстыќ меценат-

тар клубыныњ "Ќазына" сыйлыѓыныњ лауреаты ретінде де белгілі.

Жас журналистердіњ тєлімгері.

Ќара шањыраѓымыз "Ќостанай тањында" ќызмет істеп, ‰лгі-μнеге

алѓан єріптесімізді  ќ±ттыќтай отырып,  жања жылда тыњ  ізденістер-

мен ќуантады деген ‰міттеміз.



Ќ¦ТТЫЌТАЙМЫЗ!

5

15 қаңтар  2016 жыл

ТӘУЕЛСІЗДІК – ТУЫМЫЗ

bc

Бір  қаламның  ұшымен  жа



-

зылып, барша қауымның жүрегі

-

не ор


наған, бір ауыздан айтылып, 

кең өлкемді шарлаған осынау бір 

ыстық сөз, ыстық көңіл лебізі бү

-

гін ғана емес, бар уақытта да қан 



тамырымыздың лүпіл-бүлкіліндей 

естіледі бізге. Иә, бұл – бүкіл қазақ 

жұртының, дүйім Қазақстан елінің 

қызу  құштарлықпен,  сарқылмас 

сүйіспеншілікпен  айтар,  ардақ 

тұтар асыл лебізі. Елдік туымыз 

тігілген үлкен үйіміз, алтын шаңы

-

рағымыз да осында. Жарастығы



-

мыздың  да,  жақсылығымыздың 

да, тыныштығымыздың да қиясы, 

махаббатымыздың да ұясы – Қазақстан.

Жыл санап өмірімізге өркениеттің игілігі көптеп енуде. Мұның бар

-

лығы Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың көсемдігі мен көрегендігінің 



нәтижесі, еліміздегі ұлттар мен ұлыстардың өзара тіл табысуы мен 

достығының айғағы болса керек. Жыл сайын болашаққа үлкен үмітпен 

қараған, мемлекеттің дамуына өз үлесін қоса білетін азаматтар саны 

артып келеді. 

Көкірекке қуаныш сыйлаған бұл уақыттың барша қазақстандықтар 

үшін маңызды екені таңсық емес. «Кең даладан, бос даладан не 

пайда, Бос далада Бостандығың болмаса!» – деп Қадыр ақынның 

бостандықты жырлауы ата-бабамыздың аңсаған асыл арман амана

-

ты – азаттыққа үн қосып, аға ұрпақтың жас ұрпаққа артқан сенімі еді. 



Жер бетіндегі қай халық үшін де тәуелсіздіктен асқан ұлы мұрат жоқ. 

Сол тәуелсіздіктің арқасында елдің кеудесі қайта көтерілді, рухы қайта 

шалқыды. Тәуелсіз қазақ елінің басты байлығы бостандығын бағала

-

ды.Тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ.Бұл жолда аққан тер, төгілген қан 



есепсіз.Соңғы үш ғасырдың өзінде-ақ ел тарихында үлкенді-кішілі екі 

жүзден аса азаттық қозғалыстары болыпты. Мұның бәрі – еркіндікке 

ұмтылудың, азаттықты аңсаудың айқын көрінісі. 

1986 жылдың желтоқсанында бодандық құрсауын бұзуға ұмтылған 

қара қазақтың қайсар ұл-қыздарының ақиқат астарын ұғып, шындық 

бетін айқара ашып, асқан төзімділік пен батылдықтың үлгісін көрсет

-

кенін мақтан етемін. Желтоқсан оқиғасы тарих қойнауында хатталып, 



ұрпақ жадында жатталатыны анық. Желтоқсанда жазықсыз жапа шек

-

кен Қайрат, Сәбира, Ләззат сынды ерлердің ісі қашан да үлгі. Асқан 



зорлыққа, өктем саясатқа қарсы қаймықпай, қазағы үшін қар жастанды, 

мұз құрсанды, қорланды, ар-намысы тапталды. Желтоқсан ызғары мен 

батыр аға-апаларымыздың айбары естен кетер ме, сірә?! Астарын

-

да аярлық, алдамшы қулық-сұмдығы басым құйтырқы қызыл саясат 



тұйыққа тіреліп, шындық шындалды.Ұлттық рухтың қуатын, елдік пен 

ерліктің мұратын, қайыспайтын қара нардай қайратын, мұқалмайтын 

алдаспандай айбатын танытқан Желтоқсан қозғалысы – тәуелсіздік 

жолындағы көп қозғалыстардың бірі емес, бірегейі.

Жылдар жылжып, уақыт өткен сайын Тәуелсіздігіміздің мәні жарқы

-

рай ашылып, маңызы арта түскенін бүгінгі қол жеткен табыстарымыз 



бен жеңістеріміз дәлелдеуде. Иә, көк байрағымыз самал желмен тер

-

беліп, әнұранымыз көгімізде қалқып, Елтаңбамыз төрімізде тұр! Менің 



елім – тәуелсіз Қазақстан.  Жерім киелі, бай, халқым мейірімді, жо

-

март. Қонақ келсе, қымызы мен қазысын сыйға тартқан, төрін ұсынған, 



досына ас, жасына қайрат берген, барға қанағат еткен халқым мен 

кіндік кескен жеріме деген менде ерекше сезім бар. Ұлы далам ұлттық 

сезімді ұлықтап, ынтымақ пен бірліктің ұясына айналып отыр.Туған 

мекенімді, тәуелсіз елімді менің бала жүрегім мәңгілікке сүйіп өтеді, 

мақтаныш етеді. Жаңа әлемдегі Қазақстан – менің Отаным дамудың 

сара жолында.Әлемдік аренада айқындалып, өркениеті өсіп келеді.

Көрші елдермен ынтымақты қарым-қатынас жасап, түрлі келеңсіз 

көріністерден аман, күннен-күнге биіктеп барады.Бүгінгі елдің басты 

бәсекелестік деңгейіне көтерілу мен жаһандану үрдісінен үлес алу.  

«Арыстандай айбатты, Жолбарыстай қайратты. Қырандай күшті қанат

-

ты, Мен жастарға сенемін» – деп Мағжан ақын айтқандай, ел ертеңгі 



жастарға сенім артуда. Ел болашағы – жас ұрпақ алдындағы үлкен 

міндет – Тәуелсіздікті қолдан шығарып алмау. 



Мөлдір МАХАНБЕТЖАНОВА, 

жас маман.

Бақытымыздың  

ұясы – 

Қазақстан 



bc

Қ

азіргі ауылдың тұрмыс-тір-



шілігі  қандай?. .  Нарық 

қыспағынан  соң  еңсесін  тіктей 

алмай  жатқан  ауылдар  бар  ма? 

Оларға  не  себеп  дегенде  «Ең 

бірінші жергілікті басқару әкімді-

гі»  деп  таңдайды  тақ  еткіземіз. 

Жоқ.  Сол  ауылда  тұратын  әрбір 

азамат «мынау менің  туған елім, 

кіндік қаным тамған жерім, балала-

рымның ертеңі» деп жаны ауырса, 

ауылдың өсуі де осыдан басталмақ. 

Жалғыз әкім, мектеп басшысы, мә-

дениет басшысы, кітапхана,  ауыл 

инспекторы,  аурухана  басшысы-

ның қолынан не келеді? Олардың 

халыққа  көмегі –  тұрғындардың 

хал-жағдайын жоғары жаққа жет-

кізіп, елге көмек сұрау, басшылық 

жасап отырған соң тәртіпті қадаға-

лау. 


Қайыңды ауылында жыл бойы 

жергілікті халыққа қызмет көрсету 

мекемелері – әкімшілік, аурухана, 

кітапхана,  мектеп,  мәдениет  са-

лаларының бірлесуімен көптеген 

іс-шаралар  жүзеге  асырылуда. 

Мәселен, «Қазақ хандығының 550 

жылдығы», «Мектепке жол акция-

сы»,  «Қарттар  күні»,  «Ұлы  Жеңіс 

мерекесі»,  «Жазғы  демалыс  ла-

гері»,  «Наурыз»  мерекелері  кең 

көлемде аталып өтілді. Сондай-ақ, 

жыл басында «Нұр Отан» партия-

сы бастауыш ұйымы мен жергілікті 

әкімшілік бірлесе атқарған, соның 

ішінде көктемгі су тасқыны  кезін-

дегі алдын-алу жұмыстары, жазғы 

маусым  кезіндегі  өрт  сөндіруді 

ұйым дастыру, «Ажарлы аула, көрікті 

көше» бағдарламасы бойын ша сен-

біліктер өткізу, әлеуметтік салалар-

дағы мекемелердің қалыпты жұмыс 

жасауын  бақылау,  жемқорлыққа 

қарсы күрес кезінде ұжымдармен 

нәтижелі жұмыс жасау, қысқы жем-

шөп, отынмен ауыл тұрғындарының 

қамтамасыз етілуін назарда ұстау, 

ауыл дүкендеріндегі азық-түлік та-

уарлары бағасының айлық монито-

рингін жүргізу сияқты жұмыстарды 

ауыл  ахуалы  үшін  атқарылар  игі 

істер деп білеміз. Жалпы, «жұмыла 

көтерген жүк жеңіл» демекші, қай 

ауылда  болмасын,  сондағы  бас 

көтерер азаматтар бір кісідей жұ-

мылса, «алынбас қамал, салынбас 

сарай» да болмас еді. Әрине, елдің 

мәдениетін, өркениетін көтеруде 

біраз атқарылар жұмыстарды қа-

ражаттың шешетіні де рас, сондай 

кезде ауылдардағы жеке кәсіпкер-

лікпен айналысатын ел азаматта-

ры қолдау көрсетсе, істің де алға 

басқаны емес пе?!

Біздің  Қайыңды  ауылындағы 

орта мектепке жас мамандардың 

көптеп тартылуы, олардың жұмыс 

жасауына  қолдау  көрсетілуі  де 

атап  айтарлықтай  үлкен  іс  деп 

білеміз. Өз жұмысында үлгі тұтар 

ұстаздарымыз да алғысқа бөленіп 

жүр. Елдегі қызмет атқарып жүрген 

азаматтарымыздың да марапатқа 

ие болулары біз үшін зор мақта-

ныш. Атап айтсақ, 8-Наурыз мере-

кесіне орай ауыл кітапханашысы  

Гүлайым Қуанышева, мемлекеттік 

қызметкерлер күнінде бас маман 

Қарлығаш Ерманова Арқалық қала-

сы әкімінің марапатына ие болды. 

Сондай-ақ, полицейдің қоғамдық 

көмекшісі  Мерей   Абдееваның 

алған  марапаты  да  ауылдың 

учаскелік инс пекторы Медет Жұма-

назарұлымен бірлесе атқарған жұ-

мысының нәтижесі екендігі анық.

Ауыл жағдайы үшін атқарылар 

жұмыс көп. Соның ең бастысы әрі 

өзектісі – жол мен ауыз су мәселесі. 

Оның да «ауылы алыс емес шығар» 

деген үлкен үмітпен өр халық өмір 

сүруде.


Халықтың  бірлігі  мен  береке 

келісімі  ауылдың  өркендеуінің 

шешуші  шарты  болып табылады. 

Бірлік пен келісімнің негізі – ын-

тымақшылдық. Сондықтан әр ауыл 

тұрғыны, яғни біздер ынтымақпен 

ауылымыздың  өркендеп  өсуі-

не  барынша  ықпал  етуге тиіспіз. 

Қазір ауылдың дамуына сондағы 

әрбір  тұрғынның  өз  ауылының 

тұрмыс-тіршілігіне  белсенді  әрі 

жауап ты  қатысуы  ғана  кепілдік 

бере алады.

Біз,  ауылда  тұратын  әрбір 

тұрғын жасампаздық  күш-қуаты-

мызды, болашаққа деген сеніміміз 

бен  алған  білімімізді  өз  туған 

жеріміздің  игілігіне  жұмсауға 

тиіспіз.Туған жерді қорғау – біздің 

тарих  алдындағы,  болашақ  ұр-

пақтар алдындағы парызымыз.

Мерей ҚУАНЫШҚЫЗЫ,

Қайыңды ауылындағы

 «Нұр Отан» партиясы  

бастауыш ұйымының жетекшісі.

Арқалық қаласы.

         Ауыл – 

мемлекеттің керегесі 

Елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың 

биылғы  30  қараша  күнгі  қа

-

зақстандықтарға  кезекті  Жол



-

дауын тыңдап айрықша әсерге 

бөлендім. Жолдауды жыл сайын 

күтіп отыратынымыз рас. Елбасы 

өзінің әр Жолдауында елдің күтіп, 

мақсаттап  отырған  жобаларын 

қарастыратынын білеміз. 

Мен ауылда тұратын болға

-

сын салық туралы айтқанда өте 



қуандым. Жеке қожалықтардың 

жағдайы бірде жақсы, бірде мәз 

болмай  жатады.  Сондықтан, 

салықтың  тұрақты  болуы  ауыл 

тұрғындары үшін аса маңызды 

мәселе. 


Халықтың  көбі  дағдарыс 

кезінде ауылдан көшіп кетті. Пре

-

зидент айтқандай жас мамандар 



әсіресе,  малшы-механизатор 

сынды  көптеген  мамандықтар

-

дан қол үзіп қалдық десе болады. 



Ауылда жұмыс істейтін азамат

-

тардың жағдайымен санасу өте 



орынды.   

Елбасының  «2017  жылдан 

бастап кәсіптік -техникалық білім 

жалпыға бірдей тегін беріледі» 

дегені  жастарға  көрсетілетін 

үлкен қамқорлық. Жоғары білім 

алуға мүмкіндіктері бола бермей

-

тін шалғайдағы ауыл балалары



-

ның мектеп бітірген соң кәсіптік 

білім алғаны өте маңызды мәсе

-

ле деп есептеймін. 



Мен  қазақстандық  ретінде 

Елбасының  патриоттық  ұлы 

істерін  әрдайым  мақтан  тұтып 

отырамын.  Президенттің  «Қа

-

зақстан бүгіннен бастап, Бүкіл-



одақтық  Сауда  ұйымына  кірді» 

деген  сөзін  естігенде  біртүрлі 

жүрегім дүрсілдеп, бойымда бір 

ерекше сезім пайда болды. Бұл 

өте  мақтанарлық  жағдай.  Қа

-

зақты бұрын кім білген. Елбасы



-

ның арқасында Қазақстан бүкіл 

әлемге қай жағынан болмасын 

танылып жатыр. Елбасымыз қай 

елде болмасын өте сыйлы. Қай 

елдің басшысына болсын ақыл 

айтатын аға. Ол кісінің атын бәрі 

жоғары деңгейде айтып, құрмет

-

теп отырады.  



Елге  айтарым,  Елбасының 

Жолдауына бәріміз ел болып қо

-

лымыздан келгенше үн қосуымыз 



қажет. Қазақстан дамыған отыз 

мемлекеттің қатарына тұру үшін 

әр  отандасымыз  өзіне  «Менің 

қолымнан не келеді?» деп сұрақ 

қойып, алға қойған мақсаттарды 

орындауға талпыну керек.

Елбасының  дағдарысқа  қа

-

рамастан  мұғалімдердің,  дәрі



-

герлердің,  мемлекеттік  қыз-

меткерлердің  айлықтарын, 

зейнеткерлердің, мүгедектердің, 

асыраушысынан  айрылғандар

-

дың  жәрдемақыларын  көтеруі 



үлкен ерлік.  

 Осындай елді ойлаған Елба

-

сымыз барда мәңгілік ел болуды 



мұрат тұтқан еліміздің ертеңі нұр

-

лы болатынына сенімім мол. 



Каталог: wp-content -> pdf -> 2016
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> №141-142 (18502-503) 30 желтоќсан 2016 ж ж±ма
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Боданға түскен бұл басым
2016 -> 25 қараша 2016 ж жұма №130 (18492) 2-бет. Жандос
2016 -> 18 наурыз 2016 ж жұма
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет