№№4-9(49-54), сәуір-қыркүйек, апрель-сентябрь, April-September, 2014жүктеу 4.99 Mb.
Pdf просмотр
бет1/19
Дата02.01.2017
өлшемі4.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

№№4-9(49-54), сәуір-қыркүйек, апрель-сентябрь, April-September, 2014         ISSN 2307-020X 
Elorda ġylymi habaršysy – Naučnyj vestnik stolicy – Scientific messenger of the capital 
______________________________________________________________
 
 
 
 

Елорда ғылыми хабаршысы
 
Научный вестник столицы
 
Scientific messenger of the capital  
 
ғылыми журнал
 
• научный журнал
 

 scientific journal 
 
№№
4-9(49-54), 
сәуір
-
қыркүйек

2014 
жыл
 
 
2010 
жылдың сәуірінен шығады   •   Издается с апреля 
2010 
года
 
 
«Білім», «Гуманитарлық ғылымдар», «Құқық», «Ӛнер», «Әлеуметтік ғылымдар», 
«Экономика және бизнес» және «Қызмет кӛрсету» бағыттары бойынша 
қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы 
зерттеулердің ӛзекті мәселелері бойынша ғылыми еңбектер жарияланады. 
 
Білім: Педагогика ғылымдары
 
Образование: Педагогические науки
 
Education: Teaching Science 
 
Бас редактор 
Мырзантай Қожабайҧлы ЖАҚЫП, филол.ғ.к., доцент 
 
Ғылыми редактор 
Ләззат Байқоңырқызы БАЙБОЛАТ, магистр 
 
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі 
Ақпарат және мұрағат комитетінің мерзімді баспасӛз басылымдарын және (немесе) 
ақпарат агенттіктерін есепке алу туралы 07.03.2013 ж. №13435-Ж куәлігі берілген. 
Алғашқы есепке қою кезіндегі нӛмірі мен мерзімі №11211-Ж, 28.10.2010 ж. 
 
Меншік иесі және баспагер: 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы. 
ҚР Ұлттық мемлекеттік кітап палатасында баспа ретінде тіркелген. 
Халықаралық тіркеу коды 978-601-7440. Сертификат №278, 28.03.2013ж. 
 
Журналды тарату аумағы: 
Қазақстан Республикасы, жақын және алыс шетелдер 
 
Журналдың тілі: қазақша, орысша, ағылшынша, испанша, 
қытайша, арабша, французша және тҥрікше 
 
Мекен-жайымыз: 
010010, Қазақстан, Астана қаласы, А. Янушкевич кӛшесі, №4 үй, №213 бӛлме 
Тел.: +7 701 397 17 13, +7 777 519 13 73, +7 702 105 97 53 
 
Жазылу индексі: 74643 
 
Біздің сайт: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
 
© «Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы, 
 
№№4-9(49-54), сәуір-қыркүйек, 2014 ж. 

№№4-9(49-54), сәуір-қыркүйек, апрель-сентябрь, April-September, 2014         ISSN 2307-020X 
Elorda ġylymi habaršysy – Naučnyj vestnik stolicy – Scientific messenger of the capital 
______________________________________________________________
 
 
 
 

Елорда ғылыми хабаршысы
 
Научный вестник столицы
 
Scientific messenger of the capital  
 
ғылыми журнал
 
• научный журнал
 

 scientific journal 
 
№№
4-9(49-54), 
апрель
-
сентябрь
, 2014 
год
 
 
2010 
жылдың сәуірінен шығады   •   Издается с апреля 
2010 
года
 
 
Публикуются научные работы по актуальным проблемам фундаментальных 
и прикладных исследований в области общественных и гуманитарных наук 
по направлениям: «Образование», «Гуманитарные науки», «Право», 
«Искусство», «Социальные науки», «Экономика и бизнес» и «Услуги». 
 
Білім: Педагогика ғылымдары
 
Образование: Педагогические науки
 
Education: Teaching Science 
 
Главный редактор 
Мырзантай Қожабайҧлы ЖАҚЫП, к.филол.н., доцент 
 
Научный редактор 
Ләззат Байқоңырқызы БАЙБОЛАТ, магистр 
 
Комитетом информации и архивов Министерства связи и информации 
Республики Казахстан выдано свидетельство о постановке на учет периодического 
печатного издания и (или) информационного агентства №№13435-Ж от 07.03.2013 г. 
Номер и дата первичной постановки на учет №11211-Ж, 28.10.2010 г. 
 
Собственник и издатель: 
Республиканский научно-образовательный центр «Зерттеуші». 
Зарегистрирован в Национальной государственной книжной палате РК 
как издающая организация. Международный регистрационный код 
978-601-7440. Сертификат №278, 28.03.2013г. 
 
Территория распространения: 
Республика Казахстан, ближнее и дальнее зарубежье 
 
Язык журнала: казахский, русский, английский, испанский, 
китайский, арабский, французский и турецкий 
 
Наш адрес: 
010010, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А. Янушкевича, дом №4, комната №213 
Тел.: +7 701 397 17 13, +7 777 519 13 73, +7 702 105 97 53 
Индекс: 
74643
 
Наш сайт: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
© Республиканский научно-образовательный центр «Зерттеуші», 
№№4-9(49-54), апрель-сентябрь, 2014 г. 

№№4-9(49-54), сәуір-қыркүйек, апрель-сентябрь, April-September, 2014         ISSN 2307-020X 
Elorda ġylymi habaršysy – Naučnyj vestnik stolicy – Scientific messenger of the capital 
______________________________________________________________
 
 
 
 

Елорда ғылыми хабаршысы
 
Научный вестник столицы
 
Scientific messenger of the capital  
 
ғылыми журнал
 
• научный журнал
 

 scientific journal 
 
№№
4-9(49-54), 
April-September
, 2014 
 
2007 жылдың шілдесінен шығады 
        

         Published in July 2007 
 
Published scientific papers on the issues of fundamental and applied research 
in the social sciences and humanities directions: «Education», «Humanities», «Right», 
«Аrt», «Social Science», «Economy and Business» and «Services». 
 
Білім: Педагогика ғылымдары
 
Образование: Педагогические науки
 
Education: Teaching Science 
 
Editor in chief 
Myrzantay Kozhabayuly JAKYPOV, PhD, Associate Professor 
 
Scientific editor 
Lazzat Baykonyrkyzy BAYBOLAT, MA 
 
Information and Archives Committee of the Ministry of Communications and Information 
Republic of Kazakhstan issued a certificate of registration of a periodical and (or) 
information agency number №№13435-Ж от 07.03.2013 year. 
Number and date of registration of the primary number №11211-Ж, 28.10.2010 year. 
 
Owner and publisher: 
Republican Scientific-Educational Center «Zertteushі». 
Registered in the State National Book Chamber of the Republic of Kazakhstan 
as a publishing agency. International registration code 978-601-7440. 
Certificate №278, 28.03.2013 year. 
 
Distribution: 
Republic of Kazakhstan, CIS and other countries 
 
Language The magazine: Kazakh, Russian, English, Spanish, 
Chinese, Arabic, French, Turkish 
 
Our address is: 
010000, Republic of Kazakhstan, Astana, st. Yanushkevich, № 4, students home №1, №213 
 
Tel.: +7 701 397 17 13, +7 777 519 13 73, +7 702 105 97 53 
 
Index:
 
74643
 
Our website: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
© Republican Scientific-Educational Center «Zertteushі», 
№№4-9(49-54), April-September, 2014. 
 

№№4-9(49-54), сәуір-қыркүйек, апрель-сентябрь, April-September, 2014         ISSN 2307-020X 
Elorda ġylymi habaršysy – Naučnyj vestnik stolicy – Scientific messenger of the capital 
______________________________________________________________
 
 
 
 

«ЕЛОРДА ҒЫЛЫМИ ХАБАРШЫСЫ – НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК 
СТОЛИЦЫ – SCIENTIFIC MESSENGER OF THE CAPITAL» 
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫНЫҢ «БІЛІМ», «ЖУРНАЛИСТИКА», 
«ҚОҒАМДЫҚ БАЙЛАНЫС» ЖӘНЕ «САЯСАТТАНУ» 
СЕРИЯЛАРЫ БОЙЫНША РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚАСЫ 
 
Жолдасбекова Сауле Абдразаққызы – педагогика ғылымдарының 
докторы,  М.О.  Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақстан  мемлекеттік 
университеті  Жаратылыстану-педагогикалық  факультеті  «Кәсіби  оқыту 
теориясы  мен  әдістемесі»  кафедрасының  профессоры  (Шымкент, 
Қазақстан Республикасы) 
 
Манов  Борис  Филипов  –  философия  докторы,  Н.  Рильский 
атындағы 
Оңтүстік-батыс 
университеті 
Философия 
факультеті 
Философиялық және саяси пәндер кафедрасының доценті (Благоевград, 
Болгария Республикасы) 
 
Нҧртазина  Роза  Әутәліпқызы  –  саяси  ғылымдардың  докторы, 
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық  университеті  журналистика 
және  саясаттану  факультеті  саясаттану  кафедрасының  профессоры 
(Астана, Қазақстан Республикасы) 
 
Сандыбаев  Жалғас  Садуахасович  –  философия  ғылымдарының 
кандидаты,  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  жанындағы 
Мемлекеттік  басқару  академиясы  Мемлекеттік  саясаттың  ұлттық 
мектебі  Әлеуметтік  саясат  кафедрасының  доценті,  Астана  қаласының 
Дін 
істері 
департаментінің 
сарапшысы 
(Астана, 
Қазақстан 
Республикасы) 
 
Федоров  Александр  Викторович  –  педагогика  ғылымдарының 
докторы,  профессор,  А.П.  Чехов  атындағы  Таганрог  институты 
директорының 
ғылыми 
жұмыс 
жӛніндегі 
орынбасары, 
«Медиаобразование»  журналының  бас  редакторы,  Ресей  Федерациясы 
Президенті  жанындағы  Ресей  экономикасын 
жаңғырту  және 
технологиялық  дамыту  жӛніндегі  Комиссия  жобалары  бойынша  РФ 
Үкіметі  жанындағы  Талдау  орталығының  сарапшысы,  РФ  Білім  және 
ғылым  министрлігінің  сарапшысы,  Еуропалық  одақтың  Еуропалық 
медиабілім беру және медиасауаттылық жӛніндегі EMEDUS жобасының 
сарапшысы,  Ресей  кинематографтар  Одағының  мүшесі,  Ресей 
кинематограф ӛнері және ғылымдары Ұлттық академиясының академигі 
(Таганрог, Ресей Федерациясы) 
 
 

№№4-9(49-54), сәуір-қыркүйек, апрель-сентябрь, April-September, 2014         ISSN 2307-020X 
Elorda ġylymi habaršysy – Naučnyj vestnik stolicy – Scientific messenger of the capital 
______________________________________________________________
 
 
 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
«ЕЛОРДА ҒЫЛЫМИ ХАБАРШЫСЫ – НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК 
СТОЛИЦЫ – SCIENTIFIC MESSENGER OF THE CAPITAL» 
ПО СЕРИЯМ «ОБРАЗОВАНИЕ», «ЖУРНАЛИСТИКА», 
«СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» И «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 
Жолдасбекова  Сауле  Абдразаковна  –  доктор  педагогических 
наук,  профессор  кафедры  «Теория  и  методика  профессионального 
обучения» 
Естественно-педагогического 
факультета 
Южно-
Казахстанского  государственного  университета  имени  М.О.  Ауезова 
(Шымкент, Республика Казахстан) 
 
Манов  Борис  Филипов  –  доктор  философии,  доцент  кафедры 
Философские  и  политические  науки  Философского  факультета  Юго-
западного  университета  имени  Н.  Рильского  (Благоевград,  Республика 
Болгария) 
 
Нуртазина  Роза  Ауталиповна  –  доктор  политических  наук, 
профессор  кафедры  политологии  факультета  журналистики  и 
политологии  Евразийского  национального  университета  имени  Л.Н. 
Гумилева (Астана, Республика Казахстан) 
 
Сандыбаев Жалгас Садуахасович  – кандидат философских наук, 
доцент  кафедры  «Социальная  политика»  Национальной  школы 
государственной политики Академии государственного управления при 
Президенте  Республики  Казахстан,  эксперт  Департамента  по  делам 
религий города Астаны (Астана, Республика Казахстан) 
 
Федоров  Александр  Викторович  –  доктор  педагогических  наук, 
профессор, зам. директора по научной работе Таганрогского  института 
им.  А.П.  Чехова,  главный  редактор  журнала  «Медиаобразование», 
эксперт Аналитического  центра  при  Правительстве  РФ  по проектам 
Комиссии  при  Президенте  Российской  Федерации  по  модернизации  и 
технологическому  развитию  экономики  России,  эксперт  Министерства 
образования  и  науки  РФ,  эксперт  Европейского  проекта  по 
медиаобразованию  и  медиаграмотности  EMEDUS  Европейского  союза, 
член  Союза  кинематографистов  России,  академик  Национальной 
академии  кинематографических  искусств  и  наук  России  (Таганрог, 
Российская Федерация) 
 
 
 
 

№№4-9(49-54), сәуір-қыркүйек, апрель-сентябрь, April-September, 2014         ISSN 2307-020X 
Elorda ġylymi habaršysy – Naučnyj vestnik stolicy – Scientific messenger of the capital 
______________________________________________________________
 
 
 
 

THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC JOURNAL 
«ELORDA ĠYLYMI HABARŠYSY – NAUČNYJ VESTNIK 
STOLICY – SCIENTIFIC MESSENGER OF THE CAPITAL» 
ON THE SERIES «EDUCATION», «JOURNALISM», 
«PUBLIC RELATIONS» AND «POLITICAL SCIENCE» 
 
Zholdasbekov Saule  Abdrazakovna – Doctor of Pedagogical 
Sciences, Professor (Shymkent, Kazakhstan) 
 
Manoff  Boris  Filipov  –  Ph.D.,  Associate  Professor 
(Blagoevgrad, Bulgaria) 
 
Nurtazina  Rosa  Autalipovna  –  Doctor  of  Political  Sciences, 
Professor (Astana, Kazakhstan) 
 
Sandybaev  Zhalgas  Saduahasovich  –  Ph.D.,  Associate 
Professor (Astana, Kazakhstan) 
 
Fedorov  Alexander  Victorovich  –  Doctor  of  Pedagogical 
Sciences, Professor (Taganrog, Russia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№№4-9(49-54), сәуір-қыркүйек, апрель-сентябрь, April-September, 2014         ISSN 2307-020X 
Elorda ġylymi habaršysy – Naučnyj vestnik stolicy – Scientific messenger of the capital 
______________________________________________________________
 
 
 
 

БІЛІМ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ – 
ОБРАЗОВАНИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
УДК 32.019.51 
 
YESPAGAMBETOV Yerlen, 
Master Candidate, College of Environmental Science and Engineering 
of Tongji University, UNEP Tongji Institute of Environment for Sustainable 
Development, Tongji University, China. E-mail: yes.yerlen@gmail.com 
 
YANG Haizhen, 
Professor, College of Environmental Science and Engineering 
Of Tongji University, Professor of UNEP, UNEP Tongji Institute of Environment 
for Sustainable Development, Tongji University, China. 
E-mail: haizhen@tongji.edu.cn 
 
IMPACT OF OIL POLLUTION ON SOIL BIOLOGICAL ACTIVITY 
AND BIOREMEDIATION APPROACHES OF OIL-POLLUTED SOIL 
 
Abstract 
Studies  have  been  conducted  to  assess  the  impact  of  oil  pollution  on  different  soil 
types and their recovery using specialized hydrocarbon biological products. Studies of the 
biological  activity  of  the  soil  showed  a  positive  trend  of  groups  of  microorganisms 
involved in the degradation of petroleum hydrocarbons. 
Key  words:  environmental  impacts;  bioremediation;  biological  activity;  soil 
pollution; oil pollution elimination. 
 
INTRODUCTION 
Environmental  problems  in  the  world  today  come  out  on  top.  «Today,  the  threat 
came  from  the  survival  of  the  environment,  rapidly  deteriorating  under  the  impact  of 
human  activity»,  -  said  the  Secretary  General  of  the  UN  Conference,  Maurice  Strong. 
Earth's resources are drying up. 
Over  the  past  century  there  have  been  two  important  developments.  First  the  sharp 
increase  in  population  of  the  Earth,  second  even  more  dramatically  increased  industrial 
production, energy and agricultural products. As a result, humanity is to have a noticeable 
effect on the functioning of the biosphere. The critical situations in the end of the twentieth 
century form the following negative trends: 
a)  The  consumption  of  the  earth's  resources  so  outpacing  their  natural  reproduction 
that the depletion of natural resources has to have a noticeable impact on their use, on the 
national  and  global  economy  has  led  to  an  irreversible  depletion  of  the  lithosphere  and 
biosphere. 
b) The waste by-products and household pollute the biosphere, cause deformation of 
ecological systems, violate global cycling of matter and threaten human health. 
One of the major problems with a clear social and environmental focus is to study the 
state of the surrounding  environment,  forecasting its changes under human influence, the 
definition from the ecological point of safe levels of man-made stress [1]. 
Importance  of  environmental  issues  and  environmental  protection  in  the  world  is 
increasing, dangerous to  humans and natural  ecosystems  substances into the environment 
and  accumulate  in  its  various  elements.  Environmental  pollution  increases  due  to  the 
widespread  introduction  of  energy-and  chemical  technologies,  the  production  of  new 

№№4-9(49-54), сәуір-қыркүйек, апрель-сентябрь, April-September, 2014         ISSN 2307-020X 
Elorda ġylymi habaršysy – Naučnyj vestnik stolicy – Scientific messenger of the capital 
______________________________________________________________
 
 
 
 

chemical products, the growth in international trade in chemicals and technologies, lack of 
environmental monitoring in all areas of human activity. 
A typical  example of the negative human impact  on the natural environment in  the 
economic  performance  of  our  planet  can  serve  the  oil  industry.  At  the  current  rate  of 
development  of  the  productive  forces  and  the  development  of  hydrocarbon  resources, 
environmental issues are of particular urgency and importance to society [2]. 
In  areas  of  intense  oil  production  over  the  last  decade  has  seen  a  significant 
deterioration  of  the  environment  due  to  degradation  including  soil.  This  is  largely  due  to 
the contamination of soil, which occurs in almost all stages of the process of oil production 
from oil spills and oil products [3]. 
The results of scientific research in recent years in the field of fertility restoration of 
contaminated  soils  showed  that  the  existing  physical-chemical  methods  of  remediation 
couldn’t  ensure  the  complete  removal  of  oil  and  petroleum  products  from  the  soil. 
Therefore,  at  the  present  stage  of  development  of  technologies  for  treatment  of 
contaminated  soils,  the  focus  is  given  to  methods  of  bioremediation  based  on  the  use  of 
hydrocarbon-oxidizing  microorganisms.  Preference  is  given  to  technologies  using  natural 
oxidizing soil micro biota as the most environmentally friendly [4]. 
 
GENERAL DESCRIPTION OF WORK 
The relevance of research 
In  today's  society,  independent  of  hydrocarbon  energy  resources,  one  of  the  largest 
man-made pollutants is oil. Falling into the soil, oil has both a direct and an indirect impact 
on the biological activity of the soil [5]. 
The results of these tests can show a significant correlation with the magnitude of the 
estimated factor (usually the concentration of the pollutant), but  may not  fully reflect  the 
cumulative toxicity of the environment [6]. 
In  this  regard,  relevant  is  the  use  of  such  diagnostic  systems  that  would  allow 
assessing the overall biological activity of the soil on the results of the aggregate response 
of each level of organization of life on the stress factor [7]. 
The  use  of  microbial  agents  is  one  of  the  most  economically  and  environmentally 
sounds  methods  for  remediation  of  contaminated  soils.  However,  the  introduction  of 
artificial  soil  microbial  complexes  with  multicomponent  contaminant  such  as  oil,  in  the 
course  of  restoration  is  always  a  probability  of  persistent  and  toxic  compounds 
(Pleshakova).  To  test  the  environmental  safety  of  microbial  agents  and  to  evaluate  the 
effectiveness  of  bio  augmentation  is  required  summarizing  the  criteria  that  would 
determine the functional state of the soil and its  toxicity. In such a criterion may be used 
the level of biological activity of the soil [8]. 
Aims and objectives of the research 
The purpose of research was to develop a multi-level test system for measuring the 
biological  activity  of  the  oil-contaminated  and  reclaimed  soils,  as  well  as  finding  a 
generalized  criterion  for  assessing  the  effectiveness  of  bio  augmentation  with  microbial 
preparations Azolen, Belvitamil, Lenoyl. 
In accordance with the intended purpose of the following tasks: 
1.  Examine  the  individual  responses  of  each  group  of  test  objects  on  the  land 
application of various concentrations of oil and reclamation. 
2. Test system using the most diagnostically significant of reaction. 
3. Develop a generalized coefficient of biological activity that allows comparisons of 
soil with varying degrees of anthropogenic stress. 
4.  To  evaluate  the  effectiveness  of  remediation  in  contaminated  soils  using  the 
developed coefficient. 

№№4-9(49-54), сәуір-қыркүйек, апрель-сентябрь, April-September, 2014         ISSN 2307-020X 
Elorda ġylymi habaršysy – Naučnyj vestnik stolicy – Scientific messenger of the capital 
______________________________________________________________
 
 
 
 

Каталог: docs
docs -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет