4 апта 40сұрақ Q=∆U формуласы сәйкес келеді +изохоралык процестің жылулық эффектісі Формуласы арқылы анықтауға болады: dS=nr in V2/V1 = nr in P1/P2


Кондуктометриялық титрлеу әдісінің кемшілігібет146/146
Дата26.04.2022
өлшемі2.71 Mb.
#32327
1   ...   138   139   140   141   142   143   144   145   146
Кондуктометриялық титрлеу әдісінің кемшілігі: төменгі селективтілігі

Кольрауштың екінші заңы әлсіз электролиттер үшін қолданылмайды, себебі: олардың толық диссоциациясы өте төмен концентрацияларды жүреді

Күшті электролиттер үшін электрөткізгіштік коэффициенті былай өрнаектеледі: fλ=λ/ λ∞

Кедергіге кері мән: электрөткізгіштік

Электролиттің электрлік өткізгіштігі  (λ ) шегіне жетеді: сұйық ерітінділерде

Диссициациялану дәрежесі- бұл эквивалентті электрөткізгіштіктің шекті электрөткізгішке қатынасы: әлсіз электролиттер үшін

Электрөткізгіштікті өлшеудің қосымша әдісі: жанама кондуктометрия

Әлсіз электролиттер: ерітіндіде иондарға жекеленген түрде ыдырайды

 1. Газ заңдары дегеніміз не?

 1. Параметрлерінің біреуінің мәні өзгермей қалған кездегі процестер

 2. Газдың бір параметрінің мәні тағайындалып қалған екі мәндер арасындағы сандық тәуелділік

 3. Газдың екі параметрлерінің мәні тұрақты болған кездегі процестер

2.Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясын анықтайтын формула

  1. ΔU=A+Q

  2. U=RT

  3. U=3m/2M RT

 1. Адиабаталық процесс

  1. Параметрінің біреуінің мәні өзгермей қалған кезде өтетін процесс

  2. Жылу алмайтын, жылу бермейтін процесс

  3. Қысым тұрақты болған кезде термодинамика жүйе күйінің өзгеру процессі

 2. Термодинамика ғылымы нені зерттейді?

  1. Жұмыс атқармай энергияның бір денеден екінші денеге берілу процессі

  2. Жылу құбылыстарына арналған энергияның сақталу заңы

  3. Денелердің молекулалық құрылымы ескерілмейтін жылулық процестер теориясы

 3. Ішкі энергия дегеніміз не?

  1. Барлық молекулалардың кинетикалық энергиясымен осы бөлшектердің өзара әсерлесуін потенциялдық энергиясының қосындысына тең

  2. Жылу алмасу (жылу беру) кезінде дене алатын не жоғалтатын энергия

  3. Механикалық жұмыс жасау кезінде дененің энергия бөлуі

 4. Менделеев-Клапейрон теңдеуі:

  1. P=nKT  2. P1V1=P2V2

 5. Егер сыртқы күштер идеал газбен, уақыттың кез келген мезетінде атқарылған жұмыс газдың қоршаған денелерге беретін ΔQ жылу мөлшерінде тең болатындай етіп, жұмыс істесе, онда бұл процесс ... аталады:

  1. Изобаралық

  2. Изохоралық

  3. Изотермиялық

 6. Егер идеал газ қоршаған денелерге жылу мөлшерін бергенде уақыттың кез келген мезетінде берілген жылу мөлшері газдың ішкі энергиясының ΔU өзгеруіне тең болса, онда бұл процесс ... деп аталады:

  1. Изобаралық

  2. Изохоралық

  3. Изотермиялық 1. Идеал газдың жұмысы қай процессте нөлге тең?

  1. Изобаралық

  2. Изохоралық

  3. Изотермиялық

 2. Термодинамиканың бірінші заңы

  1. Денелердің молекулалық құрылымы ескерілмейтін жылулық процестер теориясы

  2. Жылу құбылыстарына арналған энергияның сақталу заңы

  3. Ішкі энергияның механикалық түрге айналу процесін көрсететін заң

 3. Уақыттың кез келген мезетінде берілген жылу мөлшері газдың атқарған жұмысына тең болатындай етіп, идеал газға жылу берілу қай процесте жүзеге асырылады?

  1. Изобаралық

  2. Изохоралық

  3. Изотермиялық

 4. Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегін көрсетіңіз:

  1. Q=A

  2. Q=ΔU

  3. Q=ΔU+A

 5. Газдың сығылу жұмысы оның ішкі энергиясының өзгерісіне тең . Бұл қандай процеске сәйкес келеді?

  1. Изобаралық

  2. Адиабаттық

  3. Изотермиялық

 6. Қандай процесс кезінде ең көп жұмыс атқарылады?

  1. Изобаралық

  2. Изохоралық

  3. Изотермиялық

 7. Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегін көрсетіңіз:

  1. Q=A

  2. Q=ΔU

  3. Q=ΔU+A

 8. Термодинамиканың бірінші заңының анықтамасы:

  1. Оқшауланған жүйелерде энергия қоры тұрақсыз

  2. Жылу ыстық денеден салқын денеге ауыса алады

  3. Энергия бір түрден екінші түрге эквиваленттік мөлшерде ауыса алады

 9. Изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегін көрсетіңіз.

  1. Q=A

  2. Q=ΔU

  3. Q=ΔU+A

 10. Адиабаталық процесс кезінде жүйеде жұмыс неге тең?

  1. A=Q

  2. A=-ΔU

  3. A=-ΔQ

 11. Изотермиялық процесс кезінде жүйе энергиясы қалай анықталады?

  1. Q=A=PV/νRT

  2. Q=ΔU=m/MCvΔT

  3. Q=A=m/MRTlnV2/V1

 12. 127 0С температурадағымассасы 4г гелийдіңішкіэнергиясы неге тең?  (М(Не)=4*10-3 кг/моль) 

  1. 4986Дж

  2. 4986кДж

  3. 498,6Дж

 13. t=  270C температурадабіратомды идеал  газдыңішкіэнергиясы U=15кДж. Осы газмолініңзат мөлшерінанықтаңыз:

  1. 3моль

  2. 4моль

  3. 5моль

 14. Массасы 4 кг гелийді 100 К-ге изохоралы  қыздыру үшін  қажетті жылу мөлшерін және газдың  жұмысын анықтаңыз?

  1. 1246.5кДж; 0

  2. 1246.5Дж; 2493Дж

  3. 0; 2493кДж

 15. Газдың 800 молін 500 К-геизобаралыққыздырған. Газдыңжұмысынанықтаңыз? (R=8,31 Дж/моль ) 

  1. 831*104Дж

  2. 831*106Дж

  3. 831 Дж

 16. Тұрақты қысымдағы жүйе жылуларының өзгерісі қалай аталады?

  1. Жұмыс

  2. Энтальпия

  3. Адиабата

 17. Интенсивті шамаларға жатады:

  1. Тұтқырлық, масса, ішкі энергия

  2. Қысым, көлем, жылусыйымдылық

  3. Тығыздық, концентрация, температура

 18. Экстенсивті шамаларды көрсетіңіз:

  1. Тұтқырлық, масса, ішкі энергия

  2. Көлем, жылусыйымдылық, термодинамикалық потенциал

  3. Тығыздық, концентрация, температура

 19. Жанасу беттері жоқ, қасиеттері бірдей, бір текті жүйе қалай аталады?

  1. Гетерогенді

  2. Гомегенді

  3. Ашық

 20. Энтальпия неге тең?

  1. H=Q-A

  2. H=U+Pv

  3. H=Pv

 21. Жүйе атқаратын жұмыс ұлғаю жұмысы?

  1. Оң

  2. Теріс

  3. Ноль

 22. Кинетикалық энегрия

  1. Бөлшектердің ілгерлемелі, тербелмелі, айналмалы қозғалыстарының энергиясы

  2. Жүйенің толық энергиясы

  3. Энегияның сақталуы, бңр түрден екінші түрге айналуы

31. Қай процесс қайтымды термодинамикалық процесс деп аталады?

а) әрекеттесуші және қарама-қарсы күштер арасындағы шектеулі айырмашылықпен жүретін процессб) жүйе сырттан қосымша энергияны қажет етпей, бастапқы күйіне келе алатын процесс

в) минималды жұмыс орындалатын процесс

д) тура және кері бағыттағы жолдары сәйкес келмейтін процесс

е) бастапқы заттардың өздігінен түзілуі жүрмейтін процесс

32. Көбінесе фармацевтикалық технологияда температура мен қысым тұрақты жағдайды қолдайды. Бұл процестің атауы қалай?

а) изохоралық

б)изохора- изотермиялық

в)изобаралық

д) изобара –изотермиялық

е)изотермиялық.

33. Қысым және температура тұрақты жағдайда химиялық тепе-теңдік шарты қай теңдеуде көрсетілген:

а)dG=0

б)dH=0

в)dU=0

д)dS=0

е)dF=0

34. Кез-келген процесстің қарқындылық факторы ... аталады?

а) Термодинамикалық потенциал

б)Бос энергия

в) Байланысқан энергия

д) Химиялық потенциал

е) Ішкі энергия

35. Дәрілік зат синтезі оқшауланған жүйеде жүреді. Өздігінен жүретін процесс ағынының критерийі қандай?

а)Ішкі энергия

б)Гиббс энергиясы

в) Гельмгольц энергиясы

д)Энтальпияе) Энтропия өзгерісі

36. Фугитивтілік (ұшқыштық) бұл-

а) Жоғары концентрациядағы идеал газдар үшін термодинамикалық қатынасты пайдаланып, реал газдардың қасиеттерін есептеу үшін қолданылатын термодинамикалық функция

б) Реакцияның қозғалыс күші болып табылатын химиялық күштерв)Жоғары қысымдағы идеал газдар үшін термодинамикалық қатынасты пайдаланып, реал газдардың қасиеттерін есептеу үшін қолданылатын термодинамикалық функция

д) Химиялық реакцияның бөлінген немесе сіңірілген жылу мөлшерін көрсетеді

е) Ерітіндінің каныққан концентрациясы

37. Фугитивтілік қалай есептеледі?а) f=ℽ*P

б) f=ℽ*С


в) f=ℽ*a

д) a=ℽ*P


е) f=a*C

38. Изобара-изотермиялық тепе- теңдікте тұрған процессті қалай өрнектеуге болады?

а) dH=TdS + PdV

б) dU=Q-Ав) dG=∆H-T∆S

д) dF=∆U-T∆S

е) dS= δQ/ T

39. Стандартты емес жағдайдағы химиялық потенциал анықталады:

а) µ=µ0+RTln f/a

б) µ=µ0+RTlnP

в) µ=G0

д) µ=0


е) µ=µ0+RTlnG

40. Егер жүйе бастапқы күйден соңғы күйге изотермиялық жолмен ауысса, онда:

а) ∆G=0

б) ∆G=∆H+Т(∂G/∂T)p

в) ∆G=∆S/T+T(∂G/∂T)p

д) ∆F=∆H-T∆S

е) ∆G=−TdS +VdP

41. Термодинамикада ашық жүйелер үшін фундаменталды теңдеуді көрсетіңіз:а) dU= TdS – PdV+

б) dU=−TdS +VdP +

в) dU=TdS+VdP+

д) dG=dS/T+T(∂G/∂T)p+

е) dH ≤ −TdS +VdP+

42.Егер жүйе тек қана ұлғаю жұмысын жасаса, келесі дифференциалды теңдеу қолданылады:а) dH ≤ TdS + PdV ;

б) dH ≤ SdT +VdP

в) dH ≤ TdS +VdP;

д) dH ≤ −TdS +VdP ;

е) dU=−TdS +VdP +

43. Химиялық тепе-теңдік жағдайы сипатталады

А) тікелей және кері химиялық реакциялардың жүруін тоқтатумен

Б) тікелей және кері реакциялар жылдамдығының теңдігімен

С) өнімдердің жиынтық массасының реагенттердің жиынтық массасына теңдігімен

Д) реагенттер затының жиынтық санына өнім затының жиынтық санының теңдігі

44. Динамикалық тепе-теңдік күйіндегі жүйеге катализаторды енгізуА) тек тікелей реакция жылдамдығын арттырады

Б) тек кері реакция жылдамдығын арттырады

C) тікелей және кері реакция жылдамдығын арттырады

Д) жылдамдыққа тікелей де, кері де реакция әсер етпейді

45. N2 + 3Н2↔2NH3 + Q жүйесіндегі химиялық тепе-теңдікті араластыруға

әсер етпейді

А) температураның төмендеуі

Б) қысымның жоғарылауы

С) реакция аймағынан аммиакты шығару

Д) катализаторды қолдану

46. Қандай жағдайларда реакция өздігінен жүре алмайды:А) ΔS > 0,

Б) ΔG < 0,

С) ΔH =0,

Д) ΔG = 0

47. Қандай жағдайда реакция өздігінен алға бағытта жүреді?

А) ΔG=0,

Б) ΔS< 0,

С) ΔG < 0

Д) ΔG = 0

48. Химиялық реакция изохорасының теңдеуіА)

Б)

С) 

Д)


49. Химиялық реакция изобарасының теңдеуі

А)

Б)

С) 

Д)
50. Идеал жүйелердегі Кр және Кс тепе-теңдік константаларына әсер ететін факторлар:

А) қысым және концентрация;

Б) температура және қысым;

C) әрекеттесетін заттардың табиғаты және температура;

Д) әрекеттесетін заттардың табиғаты және қысым

51. Температураның тепе-теңдік константасына әсерінің өлшемі:

А) Гиббстің бос энергиясының өзгеруі;

B) энтальпияның өзгеруі;

C) энтропияның өзгеруі;

E) Гельмгольцтің бос энергиясының өзгеруі.

52. Температураның көтерілуі тепе-теңдіктің ... реакцияға ауысуын тудырады.

A) изотермиялық;

B) эндотермиялық;

C) экзотермиялық;

E) адиабаталық.

53. Температураны төмендету тепе-теңдіктің ... реакцияға ауысуын тудырады.

A) изотермиялық;

B) эндотермиялық;C) экзотермиялық;

E) адиабаталық.

54. Егер тепе-теңдік константасы бірден кіші болса, онда олар тепе-теңдік жүйесінде басым болады.

A) бастапқы заттар;

B) реакция өнімдері;

C) қайтымсыз;

E) қарама-қарсы бағытта баяу ағымдар

55. Химиялық тепе-теңдік күйінде тура реакция жылдамдығы ... кері реакция жылдамдығы. A) аз;

B) тәуелді емес;C) тең;

D) көп.
56.pΔV көбейтіндісімен өлшенетін шаманың өлшем бірлігін көрсетіңіз

А) ватт

Б) паскаль

С) литр

Д) джоуль

57.Джоульмен өлшенетін физикалық шамаларды таңдаңыз:

А) температура

Б) жылу мөлшері

С) жылусыйымдылық

Д) энтропия

58.Жылусыйымдылығын өлшеу бірліктерін таңдаңыз:

А) Дж/моль

Б) Дж


С) Дж/ г

Д) Дж/моль⋅К

59.Энтропия бірліктерін таңдаңыз:

А) Дж/моль⋅К

Б) Дж/моль

С) кал/град

Д) Дж/град

60. Жылу суық денеден ыстық денеге өте алмайды:

А) Гесс заңынан шығатын бірінші салдар

Б) Гесс заңынан шығатын екінші салдар

С) термодинамиканың екінші заңы

Д) термодинамиканың бірінші заңы

61. Қайтымды процесс -

А) тікелей және кері бағытта жүруі мүмкін процесс

Б) кері процесс өздігінен жүрмейді

С) сыртқы денелердің әсерінсіз жүретін процесс

62.Өздігінен жүретін үдеріс -

А) алға және артқа орын алуы мүмкін үдеріс

Б) өздігінен кері айналмайтын үдерісС) сыртқы денелердің әсерінсіз үдеріс

63. Термодинамиканың екінші заңы шағылыстырады...

А).. жабық жүйелердегі термодинамикалық процестердің бағыттылығы

Б) ... термодинамикалық процестердегі энергияны үнемдеу

С) ... термодинамикада энергияны бір түрден екінші түрге ауыстыру

Д) ... ішкі энергияның өздігінен жұмысқа айналу қабілеті

64. Оқшауланған жүйе:

А) қоршаған ортамен жылу және жұмыс алмаспайды;

Б) қоршаған ортамен тек жылу энергиясын алмастыра алады;

С) егер температура бірдей болса, оны тек сыртқы ортамен алмастыруға болады;

Д) барлық жауаптар дұрыс емес.

65. Қандай процестің жұмысы оны жүзеге асыру жолына байланысты емес:

А) изобарлық;

Б) изохорлық;

С) изотермиялық;

Д) тепе-теңдік процесі.
66. Идеал газдар үшін СР мен СV арасындағы айырмашылық қандай:

А) 9,3 Дж/моль⋅К

Б) 8,31 Дж/моль⋅К

С) 22,3 Дж/моль⋅К

Д) ол барлық нақты газдардың сипатына байланысты.

67. Қандай жүйелер ашық болуы мүмкін:

А) кез келген жылу тепе-теңдік жүйелері;

Б) қоршаған ортамен жылу және материалдық алмасу мүмкін болатын жүйелер;

С) материалдық алмасу мүмкін болатын жүйелер;

Д) сыртқы ортамен тек жылу алмасу мүмкін болатын жүйелер.

68. Химиялық реакцияға түсетін жүйенің жылу сыйымдылығын өзгерту арқылы анықтауға болады:

А) химиялық реакцияның жылу эффектінің температуралық коэффициенті;

Б) химиялық реакцияның бағыты;

В) химиялық реакция өнімдерінің шығымы;

Д) реакция өнімі түзілетін жылудың температуралық коэффициенті.

69. Заттардың түзілуі мен жануының стандартты жылу негізінде:

А) абсолютті энтропиялар;

Б) заттардың бірінің қайнау температурасы;

С) химиялық реакциялардың жылуы;

Д) химиялық реакцияның тепе-теңдік константасы.

70. Т≠298 к кезіндегі химиялық реакциялардың жылуын есептеу үшін:

А) реакцияға қатысушылардың түзілу (немесе жану) жылуы және жылу сыйымдылығы;

Б) заттардың бірінің қайнау температурасы;

С) балқу диаграммасы;

Д) Т=298 К кезіндегі химиялық реакцияның тепе-теңдік константасы.

71. Жүйенің күй функциясы жүйені жүргізу жолынан:

А) тәуелді;

Б) тәуелді емес;

С) идеалды жүйелер үшін тәуелді емес;

Д) тек қатты фазада болатын реакцияларға тәуелді емес.

72. Оқшауланған жүйенің энтропиясы тепе-теңдікке жеткенде қалай өзгереді:

А) өседі және өзінің максималды мәніне жетеді;

Б) құлап, тепе-теңдік нүктесінде минимумға жетеді;

С) алдымен ол өседі, содан кейін құлайды;

Д) алдымен құлап, содан кейін өседі.

73. TDS≥dU + pΔV теңдеуі мынаны көрсетеді:

А) T=const кезінде жүйенің ішкі энергиясы көлемге байланысты емес;

Б) тепе-теңдік процесінің жұмысы максималды;

С) энтропия процесс бағытының өлшемі ретінде оқшауланған жүйелер үшін ғана қолданыла алады.

Д) жүйенің ішкі энергиясы көлемнің өсуімен өсуде.

74. Оқшауланған жүйеде жүретін процесс бағытының өлшемі ретінде термодинамикалық функциялардың қайсысын қолдануға болады:

А) U


Б) S

С) G


Д) H
75. Қайтымсыз процестер үшін 2 термодинамика заңы:

А)

Б) TΔS=0


С) ΔG=ΔH-TΔS

Д)

76. Фазалық ауысулар үшін энтропияның өзгеруі:А)

Б)

С)

Д)

77. Әр түрлі температурада энтропияның өзгеруін есептеу:А)

Б)

С)

Д)

78. Термодинамиканың екінші басталу теңдеуі:

А) екінші типтегі мәңгілік қозғалтқышты құру мүмкін еместігі туралы постулаттың аналитикалық нысаны;

Б) химиялық тепе-теңдікті зерттеу нәтижелерін теориялық қорыту;

С) заттардың агрегаттық түрленуін талдаудан алынған теориялық;

Д) бұл идеалды шешімдер заңдарының теориялық жалпылауының нәтижесі.

79. «Абсолютті нөлдегі жеке кристалды заттың энтропиясы нөлге тең»

А) термодинамиканың нөлдік заңы

Б) термодинамиканың бірінші заңы

С) термодинамиканың екінші заңы

Д) термодинамиканың үшінші заңы

80. Қандай тұжырым Гесс заңына сәйкес келеді:

А) реакцияның жылу эффектісі күй функциясы болып табылады;

Б) реакцияның жылу эффектісі процестің өту жолына байланысты;

С) реакцияның жылу эффектісі технологиялық жолға байланысты емес

Д) барлық мәлімдемелер шындыққа сәйкес келеді 1. Газ заңдары дегеніміз не?

 1. Параметрлерінің біреуінің мәні өзгермей қалған кездегі процестер

 2. Газдың бір параметрінің мәні тағайындалып қалған екі мәндер арасындағы сандық тәуелділік

 3. Газдың екі параметрлерінің мәні тұрақты болған кездегі процестер

2.Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясын анықтайтын формула

  1. ΔU=A+Q

  2. U=RT

  3. U=3m/2M RT

 1. Адиабаталық процесс

  1. Параметрінің біреуінің мәні өзгермей қалған кезде өтетін процесс

  2. Жылу алмайтын, жылу бермейтін процесс

  3. Қысым тұрақты болған кезде термодинамика жүйе күйінің өзгеру процессі

 2. Термодинамика ғылымы нені зерттейді?

  1. Жұмыс атқармай энергияның бір денеден екінші денеге берілу процессі

  2. Жылу құбылыстарына арналған энергияның сақталу заңы

  3. Денелердің молекулалық құрылымы ескерілмейтін жылулық процестер теориясы

 3. Ішкі энергия дегеніміз не?

  1. Барлық молекулалардың кинетикалық энергиясымен осы бөлшектердің өзара әсерлесуін потенциялдық энергиясының қосындысына тең

  2. Жылу алмасу (жылу беру) кезінде дене алатын не жоғалтатын энергия

  3. Механикалық жұмыс жасау кезінде дененің энергия бөлуі

 4. Менделеев-Клапейрон теңдеуі:

  1. P=nKT  2. P1V1=P2V2

 5. Егер сыртқы күштер идеал газбен, уақыттың кез келген мезетінде атқарылған жұмыс газдың қоршаған денелерге беретін ΔQ жылу мөлшерінде тең болатындай етіп, жұмыс істесе, онда бұл процесс ... аталады:

  1. Изобаралық

  2. Изохоралық

  3. Изотермиялық

 6. Егер идеал газ қоршаған денелерге жылу мөлшерін бергенде уақыттың кез келген мезетінде берілген жылу мөлшері газдың ішкі энергиясының ΔU өзгеруіне тең болса, онда бұл процесс ... деп аталады:

  1. Изобаралық

  2. Изохоралық

  3. Изотермиялық 1. Идеал газдың жұмысы қай процессте нөлге тең?

  1. Изобаралық

  2. Изохоралық

  3. Изотермиялық

 2. Термодинамиканың бірінші заңы

  1. Денелердің молекулалық құрылымы ескерілмейтін жылулық процестер теориясы

  2. Жылу құбылыстарына арналған энергияның сақталу заңы

  3. Ішкі энергияның механикалық түрге айналу процесін көрсететін заң

 3. Уақыттың кез келген мезетінде берілген жылу мөлшері газдың атқарған жұмысына тең болатындай етіп, идеал газға жылу берілу қай процесте жүзеге асырылады?

  1. Изобаралық

  2. Изохоралық

  3. Изотермиялық

 4. Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегін көрсетіңіз:

  1. Q=A

  2. Q=ΔU

  3. Q=ΔU+A

 5. Газдың сығылу жұмысы оның ішкі энергиясының өзгерісіне тең . Бұл қандай процеске сәйкес келеді?

  1. Изобаралық

  2. Адиабаттық

  3. Изотермиялық

 6. Қандай процесс кезінде ең көп жұмыс атқарылады?

  1. Изобаралық

  2. Изохоралық

  3. Изотермиялық

 7. Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегін көрсетіңіз:

  1. Q=A

  2. Q=ΔU

  3. Q=ΔU+A

 8. Термодинамиканың бірінші заңының анықтамасы:

  1. Оқшауланған жүйелерде энергия қоры тұрақсыз

  2. Жылу ыстық денеден салқын денеге ауыса алады

  3. Энергия бір түрден екінші түрге эквиваленттік мөлшерде ауыса алады

 9. Изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегін көрсетіңіз.

  1. Q=A

  2. Q=ΔU

  3. Q=ΔU+A

 10. Адиабаталық процесс кезінде жүйеде жұмыс неге тең?

  1. A=Q

  2. A=-ΔU

  3. A=-ΔQ

 11. Изотермиялық процесс кезінде жүйе энергиясы қалай анықталады?

  1. Q=A=PV/νRT

  2. Q=ΔU=m/MCvΔT

  3. Q=A=m/MRTlnV2/V1

 12. 127 0С температурадағымассасы 4г гелийдіңішкіэнергиясы неге тең?  (М(Не)=4*10-3 кг/моль) 

  1. 4986Дж

  2. 4986кДж

  3. 498,6Дж

 13. t=  270C температурадабіратомды идеал  газдыңішкіэнергиясы U=15кДж. Осы газмолініңзат мөлшерінанықтаңыз:

  1. 3моль

  2. 4моль

  3. 5моль

 14. Массасы 4 кг гелийді 100 К-ге изохоралы  қыздыру үшін  қажетті жылу мөлшерін және газдың  жұмысын анықтаңыз?

  1. 1246.5кДж; 0

  2. 1246.5Дж; 2493Дж

  3. 0; 2493кДж

 15. Газдың 800 молін 500 К-геизобаралыққыздырған. Газдыңжұмысынанықтаңыз? (R=8,31 Дж/моль ) 

  1. 831*104Дж

  2. 831*106Дж

  3. 831 Дж

 16. Тұрақты қысымдағы жүйе жылуларының өзгерісі қалай аталады?

  1. Жұмыс

  2. Энтальпия

  3. Адиабата

 17. Интенсивті шамаларға жатады:

  1. Тұтқырлық, масса, ішкі энергия

  2. Қысым, көлем, жылусыйымдылық

  3. Тығыздық, концентрация, температура

 18. Экстенсивті шамаларды көрсетіңіз:

  1. Тұтқырлық, масса, ішкі энергия

  2. Көлем, жылусыйымдылық, термодинамикалық потенциал

  3. Тығыздық, концентрация, температура

 19. Жанасу беттері жоқ, қасиеттері бірдей, бір текті жүйе қалай аталады?

  1. Гетерогенді

  2. Гомегенді

  3. Ашық

 20. Энтальпия неге тең?

  1. H=Q-A

  2. H=U+Pv

  3. H=Pv

 21. Жүйе атқаратын жұмыс ұлғаю жұмысы?

  1. Оң

  2. Теріс

  3. Ноль

 22. Кинетикалық энегрия

  1. Бөлшектердің ілгерлемелі, тербелмелі, айналмалы қозғалыстарының энергиясы

  2. Жүйенің толық энергиясы

  3. Энегияның сақталуы, бңр түрден екінші түрге айналуы

31. Қай процесс қайтымды термодинамикалық процесс деп аталады?

а) әрекеттесуші және қарама-қарсы күштер арасындағы шектеулі айырмашылықпен жүретін процессб) жүйе сырттан қосымша энергияны қажет етпей, бастапқы күйіне келе алатын процесс

в) минималды жұмыс орындалатын процесс

д) тура және кері бағыттағы жолдары сәйкес келмейтін процесс

е) бастапқы заттардың өздігінен түзілуі жүрмейтін процесс

32. Көбінесе фармацевтикалық технологияда температура мен қысым тұрақты жағдайды қолдайды. Бұл процестің атауы қалай?

а) изохоралық

б)изохора- изотермиялық

в)изобаралық

д) изобара –изотермиялық

е)изотермиялық.

33. Қысым және температура тұрақты жағдайда химиялық тепе-теңдік шарты қай теңдеуде көрсетілген:

а)dG=0

б)dH=0

в)dU=0

д)dS=0

е)dF=0

34. Кез-келген процесстің қарқындылық факторы ... аталады?

а) Термодинамикалық потенциал

б)Бос энергия

в) Байланысқан энергия

д) Химиялық потенциал

е) Ішкі энергия

35. Дәрілік зат синтезі оқшауланған жүйеде жүреді. Өздігінен жүретін процесс ағынының критерийі қандай?

а)Ішкі энергия

б)Гиббс энергиясы

в) Гельмгольц энергиясы

д)Энтальпияе) Энтропия өзгерісі

36. Фугитивтілік (ұшқыштық) бұл-

а) Жоғары концентрациядағы идеал газдар үшін термодинамикалық қатынасты пайдаланып, реал газдардың қасиеттерін есептеу үшін қолданылатын термодинамикалық функция

б) Реакцияның қозғалыс күші болып табылатын химиялық күштерв)Жоғары қысымдағы идеал газдар үшін термодинамикалық қатынасты пайдаланып, реал газдардың қасиеттерін есептеу үшін қолданылатын термодинамикалық функция

д) Химиялық реакцияның бөлінген немесе сіңірілген жылу мөлшерін көрсетеді

е) Ерітіндінің каныққан концентрациясы

37. Фугитивтілік қалай есептеледі?а) f=ℽ*P

б) f=ℽ*С


в) f=ℽ*a

д) a=ℽ*P


е) f=a*C

38. Изобара-изотермиялық тепе- теңдікте тұрған процессті қалай өрнектеуге болады?

а) dH=TdS + PdV

б) dU=Q-Ав) dG=∆H-T∆S

д) dF=∆U-T∆S

е) dS= δQ/ T

39. Стандартты емес жағдайдағы химиялық потенциал анықталады:

а) µ=µ0+RTln f/a

б) µ=µ0+RTlnP

в) µ=G0

д) µ=0

е) µ=µ0+RTlnG

40. Егер жүйе бастапқы күйден соңғы күйге изотермиялық жолмен ауысса, онда:

а) ∆G=0


б) ∆G=∆H+Т(∂G/∂T)p

в) ∆G=∆S/T+T(∂G/∂T)pд) ∆F=∆H-T∆S

е) ∆G=−TdS +VdP

41. Термодинамикада ашық жүйелер үшін фундаменталды теңдеуді көрсетіңіз:

а) dU= TdS – PdV+

б) dU=−TdS +VdP +

в) dU=TdS+VdP+

д) dG=dS/T+T(∂G/∂T)p+

е) dH ≤ −TdS +VdP+

42.Егер жүйе тек қана ұлғаю жұмысын жасаса, келесі дифференциалды теңдеу қолданылады:а) dH ≤ TdS + PdV ;

б) dH ≤ SdT +VdP

в) dH ≤ TdS +VdP;

д) dH ≤ −TdS +VdP ;

е) dU=−TdS +VdP +

43. Химиялық тепе-теңдік жағдайы сипатталады

А) тікелей және кері химиялық реакциялардың жүруін тоқтатумен

Б) тікелей және кері реакциялар жылдамдығының теңдігімен

С) өнімдердің жиынтық массасының реагенттердің жиынтық массасына теңдігімен

Д) реагенттер затының жиынтық санына өнім затының жиынтық санының теңдігі

44. Динамикалық тепе-теңдік күйіндегі жүйеге катализаторды енгізуА) тек тікелей реакция жылдамдығын арттырады

Б) тек кері реакция жылдамдығын арттырады

C) тікелей және кері реакция жылдамдығын арттырады

Д) жылдамдыққа тікелей де, кері де реакция әсер етпейді

45. N2 + 3Н2↔2NH3 + Q жүйесіндегі химиялық тепе-теңдікті араластыруға

әсер етпейді

А) температураның төмендеуі

Б) қысымның жоғарылауы

С) реакция аймағынан аммиакты шығару

Д) катализаторды қолдану

46. Қандай жағдайларда реакция өздігінен жүре алмайды:А) ΔS > 0,

Б) ΔG < 0,

С) ΔH =0,

Д) ΔG = 0

47. Қандай жағдайда реакция өздігінен алға бағытта жүреді?

А) ΔG=0,

Б) ΔS< 0,

С) ΔG < 0

Д) ΔG = 0

48. Химиялық реакция изохорасының теңдеуі

А)Б)

С) 

Д)
49. Химиялық реакция изобарасының теңдеуі

А)

Б)

С) 

Д)


50. Идеал жүйелердегі Кр және Кс тепе-теңдік константаларына әсер ететін факторлар:

А) қысым және концентрация;Б) температура және қысым;

C) әрекеттесетін заттардың табиғаты және температура;

Д) әрекеттесетін заттардың табиғаты және қысым

51. Температураның тепе-теңдік константасына әсерінің өлшемі:

А) Гиббстің бос энергиясының өзгеруі;

B) энтальпияның өзгеруі;

C) энтропияның өзгеруі;

E) Гельмгольцтің бос энергиясының өзгеруі.

52. Температураның көтерілуі тепе-теңдіктің ... реакцияға ауысуын тудырады.

A) изотермиялық;

B) эндотермиялық;

C) экзотермиялық;

E) адиабаталық.

53. Температураны төмендету тепе-теңдіктің ... реакцияға ауысуын тудырады.

A) изотермиялық;

B) эндотермиялық;C) экзотермиялық;

E) адиабаталық.

54. Егер тепе-теңдік константасы бірден кіші болса, онда олар тепе-теңдік жүйесінде басым болады.

A) бастапқы заттар;

B) реакция өнімдері;

C) қайтымсыз;

E) қарама-қарсы бағытта баяу ағымдар

55. Химиялық тепе-теңдік күйінде тура реакция жылдамдығы ... кері реакция жылдамдығы. A) аз;

B) тәуелді емес;C) тең;

D) көп.
56.pΔV көбейтіндісімен өлшенетін шаманың өлшем бірлігін көрсетіңіз

А) ватт

Б) паскаль

С) литр

Д) джоуль

57.Джоульмен өлшенетін физикалық шамаларды таңдаңыз:

А) температура

Б) жылу мөлшері

С) жылусыйымдылық

Д) энтропия

58.Жылусыйымдылығын өлшеу бірліктерін таңдаңыз:

А) Дж/моль

Б) Дж


С) Дж/ г

Д) Дж/моль⋅К

59.Энтропия бірліктерін таңдаңыз:

А) Дж/моль⋅К

Б) Дж/моль

С) кал/град

Д) Дж/град

60. Жылу суық денеден ыстық денеге өте алмайды:

А) Гесс заңынан шығатын бірінші салдар

Б) Гесс заңынан шығатын екінші салдар

С) термодинамиканың екінші заңы

Д) термодинамиканың бірінші заңы

61. Қайтымды процесс -

А) тікелей және кері бағытта жүруі мүмкін процесс

Б) кері процесс өздігінен жүрмейді

С) сыртқы денелердің әсерінсіз жүретін процесс

62.Өздігінен жүретін үдеріс -

А) алға және артқа орын алуы мүмкін үдеріс

Б) өздігінен кері айналмайтын үдерісС) сыртқы денелердің әсерінсіз үдеріс

63. Термодинамиканың екінші заңы шағылыстырады...

А).. жабық жүйелердегі термодинамикалық процестердің бағыттылығы

Б) ... термодинамикалық процестердегі энергияны үнемдеу

С) ... термодинамикада энергияны бір түрден екінші түрге ауыстыру

Д) ... ішкі энергияның өздігінен жұмысқа айналу қабілеті

64. Оқшауланған жүйе:

А) қоршаған ортамен жылу және жұмыс алмаспайды;

Б) қоршаған ортамен тек жылу энергиясын алмастыра алады;

С) егер температура бірдей болса, оны тек сыртқы ортамен алмастыруға болады;

Д) барлық жауаптар дұрыс емес.

65. Қандай процестің жұмысы оны жүзеге асыру жолына байланысты емес:

А) изобарлық;

Б) изохорлық;

С) изотермиялық;

Д) тепе-теңдік процесі.
66. Идеал газдар үшін СР мен СV арасындағы айырмашылық қандай:

А) 9,3 Дж/моль⋅КБ) 8,31 Дж/моль⋅К

С) 22,3 Дж/моль⋅К

Д) ол барлық нақты газдардың сипатына байланысты.

67. Қандай жүйелер ашық болуы мүмкін:

А) кез келген жылу тепе-теңдік жүйелері;

Б) қоршаған ортамен жылу және материалдық алмасу мүмкін болатын жүйелер;

С) материалдық алмасу мүмкін болатын жүйелер;

Д) сыртқы ортамен тек жылу алмасу мүмкін болатын жүйелер.

68. Химиялық реакцияға түсетін жүйенің жылу сыйымдылығын өзгерту арқылы анықтауға болады:А) химиялық реакцияның жылу эффектінің температуралық коэффициенті;

Б) химиялық реакцияның бағыты;

В) химиялық реакция өнімдерінің шығымы;

Д) реакция өнімі түзілетін жылудың температуралық коэффициенті.

69. Заттардың түзілуі мен жануының стандартты жылу негізінде:

А) абсолютті энтропиялар;

Б) заттардың бірінің қайнау температурасы;

С) химиялық реакциялардың жылуы;

Д) химиялық реакцияның тепе-теңдік константасы.

70. Т≠298 к кезіндегі химиялық реакциялардың жылуын есептеу үшін:

А) реакцияға қатысушылардың түзілу (немесе жану) жылуы және жылу сыйымдылығы;

Б) заттардың бірінің қайнау температурасы;

С) балқу диаграммасы;Д) Т=298 К кезіндегі химиялық реакцияның тепе-теңдік константасы.

71. Жүйенің күй функциясы жүйені жүргізу жолынан:А) тәуелді;

Б) тәуелді емес;

С) идеалды жүйелер үшін тәуелді емес;

Д) тек қатты фазада болатын реакцияларға тәуелді емес.

72. Оқшауланған жүйенің энтропиясы тепе-теңдікке жеткенде қалай өзгереді:

А) өседі және өзінің максималды мәніне жетеді;Б) құлап, тепе-теңдік нүктесінде минимумға жетеді;

С) алдымен ол өседі, содан кейін құлайды;

Д) алдымен құлап, содан кейін өседі.

73. TDS≥dU + pΔV теңдеуі мынаны көрсетеді:

А) T=const кезінде жүйенің ішкі энергиясы көлемге байланысты емес;

Б) тепе-теңдік процесінің жұмысы максималды;

С) энтропия процесс бағытының өлшемі ретінде оқшауланған жүйелер үшін ғана қолданыла алады.

Д) жүйенің ішкі энергиясы көлемнің өсуімен өсуде.

74. Оқшауланған жүйеде жүретін процесс бағытының өлшемі ретінде термодинамикалық функциялардың қайсысын қолдануға болады:

А) U


Б) S

С) G


Д) H
75. Қайтымсыз процестер үшін 2 термодинамика заңы:

А)

Б) TΔS=0


С) ΔG=ΔH-TΔS

Д)

76. Фазалық ауысулар үшін энтропияның өзгеруі:А)

Б)

С)

Д)

77. Әр түрлі температурада энтропияның өзгеруін есептеу:А)

Б)

С)

Д)

78. Термодинамиканың екінші басталу теңдеуі:А) екінші типтегі мәңгілік қозғалтқышты құру мүмкін еместігі туралы постулаттың аналитикалық нысаны;

Б) химиялық тепе-теңдікті зерттеу нәтижелерін теориялық қорыту;

С) заттардың агрегаттық түрленуін талдаудан алынған теориялық;

Д) бұл идеалды шешімдер заңдарының теориялық жалпылауының нәтижесі.

79. «Абсолютті нөлдегі жеке кристалды заттың энтропиясы нөлге тең»

А) термодинамиканың нөлдік заңы

Б) термодинамиканың бірінші заңы

С) термодинамиканың екінші заңыД) термодинамиканың үшінші заңы

80. Қандай тұжырым Гесс заңына сәйкес келеді:

А) реакцияның жылу эффектісі күй функциясы болып табылады;

Б) реакцияның жылу эффектісі процестің өту жолына байланысты;

С) реакцияның жылу эффектісі технологиялық жолға байланысты емес

Д) барлық мәлімдемелер шындыққа сәйкес келеді.

1.Егер жүйе бастапқы күйден соңғы күйге изотермиялық жолмен ауысса, онда:

(Баллов: 1)

∆G=∆H+Т(∂G/∂T)p
2.Н2 (г) + СО2 (г) = СО (г) + Н2О (с) теңдеуі бойынша жүретін реакция үшін Гиббс энергиясының згеруін есептеңіз. ∆G(СО)=-137.27 ∆G(Н2О)=- 237.19 ∆G(Н2)=0 ∆G(СО2)=-394.38 кД. Реакцияның стандартты жағдайдағы Гиббс энергиясының өзгерісі қаншаға тең?

(Баллов: 1)


19,92 кДж
-19,92 кДж
34,26 кДж
-34,26 кДж
3.Көбінесе фармацевтикалық технологияда температура мен қысым тұрақты жағдайды қолдайды. Бұл процестің атауы қалай?

(Баллов: 1)


изохоралық- изотермиялық
изохоралық-изобаралық
изобара –изотермиялық
изобаралық- адиабаталық
4.Химиялық реакция изохорасының теңдеуі:

(Баллов: 1)5.Термодинамиканың I және II заңының бірлескен теңдеуін көрсетіңіз:

(Баллов: 1)
dU ≥ TdS - pdV
6.Стандартты емес жағдайдағы химиялық потенциал анықталады:

(Баллов: 1)


µ=µ0+RTlnP
7.Қысым және температура тұрақты жағдайда химиялық тепе-теңдік шарты қай теңдеуде көрсетілген:

(Баллов: 1)


dG=0
dU=0
dF=0
dS=0
8.Газдың сығылу жұмысы оның ішкі энергиясының өзгерісіне тең . Бұл қандай процеске сәйкес келеді?

(Баллов: 1)


Изобаралық
Изохоралық
Изотермиялық
Адиабаталық
9.Изобарлық-изотермиялық потенциал -

(Баллов: 1)


Н
G
F
U
10.Kp мен Кс арасындағы байланыс:

(Баллов: 1)11.Термодинамикалық жүйенің бір күйден екінші күйге ауысуында энергия жоғалып кетпейді, өздігінен пайда болмайды, тек бір түрден екінші түрге эквивалентті түрде ауысады

(Баллов: 1)
термодинамиканың бірінші заңы
термодинамиканың екінші заңы
термодинамиканың үшінші заңы
Гесс заңы
12.Қай теңдеу қате жазылған?

(Баллов: 1)


Ср=∆H/(Т2-Т1)
Ср=Q/(Т2-Т1)
(∂∆U/∂T)p=∆Cp
(∂∆Н/∂T)p=∆Cp
13.Заттардың түзілуі мен жануының стандартты жылу негізінде анықталады:

(Баллов: 1)


абсолютті энтропиялар;
заттардың бірінің қайнау температурасы;
химиялық реакциялардың жылуы;
химиялық реакцияның тепе-теңдік константасы.
14.Оттектің концентрациясын екі есе арттырса С(т)+ О2(г) =СО2(г) реакция жылдамдығы:

(Баллов: 1)


2 есе кемиді
2 есе артады
4 есе артады
өзгермейді
15.Температураны өзгерткендегі реакцияның жылу эффектісінің өзгерісі жылу

сыйымдылыққа тең болады:

(Баллов: 1)
термодинамиканың бірінші заңы
Лавуазье-Лаплас заңы
Гесс заңы
Кирхгофф заңы
16.Термодинамикада жабық жүйелер үшін фундаменталды теңдеуді көрсетіңіз:

(Баллов: 1)


dU=TdS-pdV немесе dU=TdS-δA

17.Температураны 40 С-ға төмендесе реакция жылдамдығы қалай өзгереді егер реакцияның температуралық коэффициенті ү=3 болса:

(Баллов: 1)
12 есе артады.
12 есе кемиді.
81 есе артады.
81 есе кемиді.
18.Келтірілген қайтымды процестердің қайсысында энтропия өзгерісі болмайды?

(Баллов: 1)


изобаралық
изохоралық
изотермиялық
адиабаталық
19.Әрекеттесуші заттардың концентрациясын 2 есе арттырса, 2NO +O2=2NO2 реакция жылдамдығы:

(Баллов: 1)


2 есе артады.
8 есе артады
6 есе артады.
8 есе кемиді.
20.Белсенділік, белсенділік коэффициенті не үшін қолданылады?

(Баллов: 1)


идеал ерітінділердің қасиеттерін сипаттау
гетерогенді ерітінділердің қасиеттерін сипаттау
өте сұйылтылған ерітінділердің қасиеттерін сипаттау
реал ерітінділердің қасиеттерін сипаттау
21.Q>0, ΔH<0 шарты орындалатын процесс:

(Баллов: 1)


Экзотермиялық процесс
Эндотермиялық процесс
Өздігінен жүретін процесс
p=const кезінде жүретін процесс
22.Энтропияға S сәйкес келетін сипаттамаларды таңдаңыз:

(Баллов: 1)


Жүйенің бір күйден екінші күйге өту жолына байланысты емес, бірақ жүйенің бастапқы және соңғы күйімен анықталады
Жүйенің бір күйден екінші күйге өту жолына байланысты
Жылу мен температураға кері пропорционал
Температураға тура пропорционал, ал жылуға кері пропорционал
23.С6Н12О6(глюкоза)+С6Н12О6(фруктоза)=C12H22O11+H2O, ∆G=23 кДж/моль реакциясы қалыпты жағдайда (298К) тепе-теңдік тұрақтысының шамасын Кр есептеңіз:

(Баллов: 1)


9,3*10^-5

24.Активтілік коэффициенті 0,85 CaCl2 кальций хлориді ерітіндісінде Cl- концентрациясы 0.034 моль/л болса, хлор ионының активтілігін есептеңіз.

(Баллов: 1)
0,0289
25.H3PO4+аденозин=АМФ + H20 , ∆G=14 кДж/моль реакциясы қалыпты жағдайда (298К) тепе-теңдік тұрақтысының шамасын Кр есептеңіз:

(Баллов: 1)


3,5*10^-3
26.Тепе-теңдік күйдегі химиялық реакция изотермасының теңдеуі:

(Баллов: 1)


ΔG = ΔG ° + RTlnKp;
G ° = -RTlnKp;
ΔG = RTlhKp;
- ΔF ° = RTlnKp
27.μ=μ*+RTlnf есептеу үшін теңдеу:

(Баллов: 1)


нақты газдың химиялық потенциалы
таралу коэффициенті
сұйық заттардағы қатты заттардың ерігіштігі
таралу тұрақтылығы
28.Термодинамикалық параметрлердің ішінен термодинамикалық функцияны табыңыз:

(Баллов: 1)


H
C
T
P
29.Стандартты жағдайда жай заттардан 1 моль күрделі зат түзілгенде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері

(Баллов: 1)


Химиялық қосылыстың ыдырау (жылуы)
Химиялық қосылыстың түзілу стандартты энтальпиясы
Жану энтальпиясы (жылуы)
Жай заттардың түзілу жылуы
30.Мына теңдеу бойынша есептеледі:

(Баллов: 1)

31.Фугитивтілік (ұшқыштық) бұл-

(Баллов: 1)


Жоғары концентрациядағы идеал газдар үшін термодинамикалық қатынасты пайдаланып, реал газдардың қасиеттерін есептеу үшін қолданылатын термодинамикалық функция
Реакцияның қозғалыс күші болып табылатын химиялық күштер
Жоғары қысымдағы идеал газдар үшін термодинамикалық қатынасты пайдаланып, реал газдардың қасиеттерін есептеу үшін қолданылатын термодинамикалық функция
Вариант 4Химиялық реакцияның бөлінген немесе сіңірілген жылу мөлшерін көрсетеді
32.H2S(г) + 3/2 O2 = SO2 (г) + H2O(ж) + 562,8 кДж реакциясы бойынша нәтижесінде 281,4 кДж жылу бөлінсе, реакцияға қатысқан күкіртті газдың көлемі?

(Баллов: 1)


22,4л
11,2л
44,8л
6,72л
33.Изобара-изотермиялық тепе- теңдікте тұрған процессті қалай өрнектеуге болады?

(Баллов: 1)


dG=∆H-T∆S
dH=TdS + PdV
dF=∆U-T∆S
dH=TdS - PdV
34.Егер идеал газ қоршаған денелерге жылу мөлшерін бергенде уақыттың кез келген мезетінде берілген жылу мөлшері газдың ішкі энергиясының ΔU өзгеруіне тең болса, онда бұл процесс ... деп аталады:

(Баллов: 1)


Изобаралық
Изохоралық
Изотермиялық
Адиабаталық
35.Жүйенің бос энергиясының шексіз өзгерісінің жүйеге енгізілген компоненттің шексіз аз мөлшеріне қатынасы ... .. құрайды.

(Баллов: 1)


жүйеде осы компоненттің химиялық потенциалы
жүйеде берілген компоненттің жылу мөлшері
жүйеде берілген компоненттің энтропиясы
жүйеде берілген компоненттің энтальпиясы
36.Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясын анықтайтын формула

(Баллов: 1)


ΔU=A+Q
U=2/3CvRT
U=3m/2M RT
U=5/2MRT
37.Төмендегілердің қайсысы дұрыс?

А. Циклдік жылу қозғалтқышын құру мүмкін емес, оның көмегімен қыздырғыштан алынған энергия толығымен механикалық жұмысқа айналуы мүмкін.

В. Оң жылу мөлшері өздігінен жылы денеден суыққа өте алмайды.

С. Оқшауланған жүйеде өздігінен процесс жүргенде жүйенің энергиясы төменгі деңгейден жоғары деңгейге ауысады

(Баллов: 1)
А
В
С
А,В,С
38.Изотермиялық процесс кезінде жүйе энергиясы қалай анықталады?

(Баллов: 1)


Q=A=m/MRTlnV2/V1

39.Бромбензолдың меншікті булану жылуы 120 ° С температурада 245,3 Дж / г-қа тең. 196, 25 г бромбензол буланған кезде фазалық ауысудың энтропиясының өзгеруін анықтаңыз.

(Баллов: 1)

122,49427 Дж/К


40.Гесс заңының орындалу шарттары:

(Баллов: 1)
А=p∆V, p= const немесе V= const
А=p∆V, p= const немесе H=const
А=p∆V, p= const немесе U=const
А=-∆U, p= const немесе V= const
41.TdS≥dU + pΔV теңдеуі мынаны көрсетеді:

(Баллов: 1)


энтропия процесс бағытының өлшемі ретінде оқшауланған жүйелер үшін ғана қолданыла алады.
жүйенің ішкі энергиясы көлемнің өсуімен өсуде.
тепе-теңдік процесінің жұмысы максималды;
T=const кезінде жүйенің ішкі энергиясы көлемге байланысты емес;
42.Өздігінен өтетін реакциялар үшін Кр және ПР қалай өзара байланысқан?

(Баллов: 1)


Кр = ПР
Кр> ПР
Кр = 1
Кр< ПР
43.Реакция зонасында қысымды 3 есе арттырса, 2CO +O2=2CO2 реакция жылдамдығы:

(Баллов: 1)


9 есе артады.
9 есе кемиді.
27 есе артады.
27 есе кемиді.
44.Қандай тұжырым Гесс заңына сәйкес келеді:

(Баллов: 1)


реакцияның жылу эффектісі технологиялық жолға байланысты емес
реакцияның жылу эффектісі процестің өту жолына байланысты;
барлық мәлімдемелер шындыққа сәйкес келеді.
реакцияның жылу эффектісі тұрақты болады
45.Т≠298 к кезіндегі химиялық реакциялардың жылуын есептеу үшін:

(Баллов: 1)


заттардың бірінің қайнау температурасы;
реакцияға қатысушылардың түзілу (немесе жану) жылуы және жылу сыйымдылығы;
балқу диаграммасы;
Т=298 К кезіндегі химиялық реакцияның тепе-теңдік константасы.
46.Төменде келтірілген теңдеулердің қайсысы жай жүйенің термиялық теңдеуі болып табылады:

(Баллов: 1)


U=U(V,T)
U=U(P,T)
P=U(V,T)
P=P(V,T)
47.Төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс емес?

А. Мәңгі қозғалтқыштың екінші түрін жасауға болмайды

В. Жұмыс жасау арқылы энергияны температурасы төмен денеден температурасы жоғары денеге беруге болады.

С. Циклдық жылу қозғалтқышының тиімділігі 100% -дан жоғары.

Д. Энтропия ретсіздік дәрежесін көрсетеді

(Баллов: 1)


В,С
А,В
С,Д
А,С
48.400 К температурада, 1 моль газдың көлемі 2-ден 7 метр кубқа дейін өседі. Изотермиялық процесс үшін жылу мөлшерін есептеңіз.

(Баллов: 1)


8314 Дж
5314 Дж
4164 Дж
2879 Дж
49.Химиялық реакцияның жылу эффектісі:

(Баллов: 1)


химиялық реакцияның жылу эффектісі температураға тәуелсіз
химиялық реакцияның жылу эффектісі температураға тәуелсіз, қысымға тәуелді
температураның жоғарылауымен өседі, егер реакцияның жылусыйымдылығының өзгерісі оң болса
температураның төмендеуімен өседі, егер реакцияның жылусыйымдылығының өзгерісі оң болса
50.Қысым көтерілгенде жүйеде химиялық тепе-теңдік бастапқы заттарға қарай ығысады. Мұндай жүйені анықтаңыз.

(Баллов: 1)

51.Қандай тұжырымдама ұғымға сәйкес келмейді: химиялық потенциал-

(Баллов: 1)


бұл жүйенің ішкі энергиясының оның компоненттерінің массасының өзгеруіне байланысты өзгеруін анықтайтын шама
сәйкес түрлендірулермен берілген компоненттің бір фазадан екінші фазаға өздігінен өтуінің бағыты мен шегін анықтайтын функция бар
күйдің функциясы болып табылады және оның мәні температураға, қысымға (немесе көлемге), концентрацияға байланысты
күйдің функциясы емес және оның мәні температураға, қысымға (немесе көлемге), концентрацияға байланысты
52.Егер жүйе тек қана ұлғаю жұмысын жасаса, келесі дифференциалды теңдеу қолданылады:

(Баллов: 1)


dH ≤ TdS + PdV ;
dH ≤ TdS +VdP;
dH ≤ −TdS +VdP ;
dU ≤ TdS + PdV ;
53.Термодинамиканың 2-заңы бойынша энтропияның өзгерісі қолданылады:

(Баллов: 1)


dS≤0 ашық жүйеде өтетін процестің бағытын анықтайтын белгі ретінде
dS<0жабық жүйе өтетін процестің бағытын анықтайтын белгі ретінде
dS≥0 - оқшауланған жүйеде өтетін процестің бағытын анықтайтын белгі ретінде
dS=0- ашық жүйедегі тепе-теңдік күйдің белгісі ретінде
54.100-ден 300 градус цельсий температураға дейін қыздыру кезінде 1 кг этиленгликольдың энтропиясының өзгеруін есептеңіз. Ср(этиленгиколь)=151.0 Дж/моль*К

(Баллов: 1)


1243Дж/моль*К
506,8Дж/моль*К
609,9Дж/моль*К
467,7Дж/моль*К
55.Интенсивті шамаларға жатады:

(Баллов: 1)


Тұтқырлық,масса,ішкіэнергия
Қысым,көлем,жылусыйымдылық
Тығыздық, концентрация, температура
масса, көлем, қысым
56.Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегін көрсетіңіз:

(Баллов: 1)


Q=A

57.«Дәнекерленген ампуладағы глюкозаның сұйытылған ерітіндісі» термодинамикалық

жүйесі:

(Баллов: 1)


Ашық, гомогенді
Оқшауланған, гомогенді
Оқшауланған, гетерогенді
Жабық, гомогенді
58.Дәрілік зат синтезі оқшауланған жүйеде жүреді. Өздігінен жүретін процесс ағынының критерийі қандай?

(Баллов: 1)


Гиббс энергиясы
Гельмгольц энергиясы
Энтропия өзгерісі
Энтальпия өзгерісі
59.H2+Br2→2HBr реакциясы үшін тепе-теңдік тұрақтысы:

(Баллов: 1)
60.Келтірілген термодинамикалық жүйелерден гомогенді жүйені табыңыз:

(Баллов: 1)
Тірі организм
қан плазмасы
глюкоза ерітіндісі
мұз+ауа
61.Бейорганикалық заттардың жылу сыйымдылығы

(Баллов: 1)

62.Тұрақты қысым мен концентрациядағы тепе-теңдік константалары бір-біріне тең болады

Kc = Kp, егер:

(Баллов: 1)
жүйедегі жалпы қысым атмосфераға тең
реакция оқшауланған жүйеде жүреді
реакциядағы барлық өнімдер газ тәрізді
изотермиялық процесс
газ тәрізді заттардың тұрақты мөлшері
63.(∂∆Н/∂T)p=∆Cp теңдеуі:

(Баллов: 1)


тұрақты көлем кезіндегі химиялық реакцияның жылу эффектісінің Т-ға тәуелділігін көрсетеді
химиялық реакцияның жылу эффектісінің Т-ға тәуелділігін көрсетеді
тұрақты қысым кезіндегі химиялық реакцияның көлемінің Т-ға тәуелділігін көрсететін теңдеу.
Гесс заңының дифференциалдық теңдеуі
64.Реакцияның тепе-теңдік константасы: реакцияға қатысушылардың ішінара қысымы кезінде

H2(г)+ I2(г) ↔️ 2HI(г) ; P(I2) = 0,4 атм; P(H2) = 0,2 атм; P(HI) = 0,8 атм тең:

(Баллов: 1)
2
4
6
8
65.Q=∆H формуласы:

(Баллов: 1)


термодинамиканың бірінші заңы
Гесс заңынан шығатын бірінші салдар
изобаралық процестің жылулық эффектісі
изохоралық процестің жылулық эффектісі
66.Төменде келтірілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс?

(Баллов: 1)


процесске қатысушы заттардың табиғатына және процесс сипатына бәрі тәуелді
P немесе V= const кезде процесстің жылуы оның өту жолына тәуелсіз
тек қана қайтымсыз процесстер үшін жылу процесстің өту жолына тәуелді емес
процесске қатысушы заттардың табиғатына және процесс сипатына бәрі тәуелсіз
67.Табиғи параметрлер қалай тұжырымдалады?

(Баллов: 1)


бұл термодинамикалық функциялар мен олардың туындылары сипаттамаға ие болатын тұрақтылықтағы параметрлер
Вариант 2бұл энтальпия, өйткені оның мәні ең қарапайым және табиғи түрде процестің бағытымен байланысты
бұл ішкі энергия, өйткені оның мәні химиялық заттардағы байланыстың беріктігімен байланысты және жүйенің термодинамикалық тұрақтылығының сипаттамасын береді
бұл мәндер жүйенің термодинамикалық күйіне тікелей сипаттама беретін параметрлер
68.Изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегін көрсетіңіз.

(Баллов: 1)


Q=A
Q=ΔU
Q=ΔU+A
Q=P
69.Идеал газдар үшін Сp мен Сv арасындағы айырмашылық қандай:

(Баллов: 1)


9,3 Дж/моль*К
8,31 Дж/моль*К
22,31 Дж/моль*К
ол барлық нақты газдардың сипатына байланысты.
70.Теңдеулердің қайсысында қате бар:

(Баллов: 1)


H=f(S,T)
G=f(P,T)
F=f(V,T)
U=f(S,V)
71.Тепе-тең емес жүйелерде зат өздігінен өтеді

(Баллов: 1)


химиялық потенциалы үлкен фазадан, химиялық потенциалы аз фазаға дейін
химиялық потенциалы аз фазадан бастап, химиялық потенциалы үлкен фазаға дейін
барлық фазалардағы әр заттың химиялық потенциалы тең бір фазадан екінші фазаға
дұрыс жауап жоқ
72.Процесстің қайтымсыз түрі үшін термодинамиканың 2 заңы:

(Баллов: 1)


TΔS=0
∆S=Sөнім-Sбаст.зат
ΔG=ΔH-TΔS
dS >δQ /T
73.Тұрақты қысымдағы жүйе жылуларының өзгерісі қалай аталады?

(Баллов: 1)


Жұмыс
Энтальпия
Энтропия
Ішкі энергия
74.Барлық дұрыс тұжырымдарды келтіріңіз. Жұмыс -

1) бұл скаляр шама;

2) бұл векторлық шама;

3) Джоульмен өлшенген;

4) киловатт-сағатпен өлшенген;

5) джоуль мен ватт - екіншісі бірдей;

(Баллов: 1)
1,2 және 4
2,4,3,1 және 5
3,2,5,4
1,2,3,4
75.Жылу мөлшері 450 кПа, жұмыс 230 кПа болса, оттегі үшін ішкі энергияның өзгерісін есептеңіз.

(Баллов: 1)


520 кПа
220кПа
280кПа
0 кПа
76.Идеал газдың жұмысы қай процессте нөлге тең?

(Баллов: 1)


Изобаралық
Изохоралық
Изотермиялық
Адиабаталық
77.Жылу суық денеден ыстық денеге өте алмайды:

(Баллов: 1)


Гесс заңынан шығатын бірінші салдар
Гесс заңынан шығатын екінші салдар
термодинамиканың екінші заңы
термодинамиканың бірінші заңы
78.Егер сыртқы күштер идеал газбен, уақыттың кез келген мезетінде атқарылған жұмыс газдың қоршаған денелерге беретін ΔQ жылу мөлшерінде тең болатындай етіп, жұмыс істесе, онда бұл процесс ... аталады:

(Баллов: 1)


Изобаралық
Изохоралық
Изотермиялық
Адиабаталық
79.Реакцияның жылу эффектісі жүру жолына тәуелді емес, бастапқы және өнім

заттарының күйіне және табығатына тәуелді:

(Баллов: 1)
термодинамиканың бірінші заңы
Лавуазье-Лаплас заңы
Гесс заңы
термодинамиканың нөлінші заңы
80.Термодинамиканың бірінші заңы:Иммерсивное средство чтения

(Баллов: 1)


Денелердің молекулалық құрылымы ескерілмейтін жылулық процестер теориясы
Жылу құбылыстарына арналған энергияның сақталу заңы
Ішкі энергияның механикалық түрге айналу процесін көрсететін заң
Жылудың өздігінен суық денеден ыстық денеге ауыса алмауы туралы

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   138   139   140   141   142   143   144   145   146
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет