4 апта 40сұрақ Q=∆U формуласы сәйкес келеді +изохоралык процестің жылулық эффектісі Формуласы арқылы анықтауға болады: dS=nr in V2/V1 = nr in P1/P2бет32/146
Дата26.04.2022
өлшемі2.71 Mb.
#32327
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   146
Кр = ПР ΔG=0

20.Тепе-теңдік константаларының шамасы тәуелді:әрекеттесуші заттардың температурасы мен химиялық табиғатына;

21.Реагенттер концентрациясының химиялық реакция жылдамдығына сандық тұрғыдан әсерін сипаттайды:Әрекеттесуші масалар заңы.

22.Температураны 25 С-тен 45 С-ке арттырса реакция жылдамдығы қалай өзгереді егер реакцияның температуралық коэффициенті ү=3 болса:9 есе артады.

23.Химиялық тепе-теңдік константасына қандай факторлар әсер етеді.әрекеттесуші заттардың температурасы мен химиялық табиғатына, концентрациясы;

24.Температураны 40 С-ға төмендесе реакция жылдамдығы қалай өзгереді егер реакцияның температуралық коэффициенті ү=3 болса:81 есе кемиді.

25.Kp мен Кс арасындағы байланыс:

(Баллов: 2)

26.Идеал жүйелердегі Кр және Кс тепе-теңдік константаларына әсер ететін факторлар:

(Баллов: 2)

Әрекеттесетін заттардың табиғаты және температура;

27.N2 + 3H2 = 2NH3 реакция өнімдерінің тепе-теңдік шығымын арттыру үшін қандай факторды өзгертуге болатындығын анықтаңыз:

(Баллов: 2)

Қысымның жоғарылауы.

28.Тепе- теңдік жағдайының ерекшелігіне жатпайды:

(Баллов: 2)

Жүйе құрамының өзгермеуі

Тура және кері процесстердің теңдігі

Гиббс және Гельмгольц энергияларының өзгермей минималды шамада болуы

Сыртқы әсер тоқтағаннан кейін тепе-теңдіктің өздігінен орнықпауы

29.Оттектің концентрациясын екі есе арттырса С(т)+ О2(г) =СО2(г) реакция жылдамдығы:

(Баллов: 2)

4 есе артады

36.Фармацевтика технологиясында маңызды рөл атқарады: қысым, температура, концентрация. Қай процестің температурасын төмендету реакция өнімдерінің шығымын арттырады?

(Баллов: 2)

изотермиялық;

эндотермиялық;экзотермиялық;+

адиабаталық

37.Қандай жағдайда реакция өздігінен алға бағытта жүреді?

(Баллов: 2)

ΔG=0,

ΔS< 0,


ΔG < 0 +

ΔG = 0


38.Реакция жылдамдығының тұрақтысы тәуелді болады:

(Баллов: 2)

Массаға.

Салмаққа.Температураға.+

Уақытқа.


39.Реакция зонасында қысымды 3 есе арттырса, 2CO +O2=2CO2 реакция жылдамдығы:

(Баллов: 2)

9 есе артады.

9 есе кемиді.27 есе артады+

27 есе кемиді.

40.Динамикалық тепе-теңдік күйіндегі жүйеге катализаторды енгізу:

(Баллов: 2)тек тікелей реакция жылдамдығын арттырады+

тек кері реакция жылдамдығын арттырады

тікелей және кері реакция жылдамдығын арттырады

жылдамдыққа тікелей де, кері де реакция әсер етпейді

Термодинамика, фазалық тепе-теңдіктер.

! Химиялық термодинамика зерттейді:

*+химиялық энергияның электрлік, жылулық, механикалық, беттік және т.б. түрлеріне айналуының негізгі заңдылықтарын.

* химиялық реакциялардың жылдамдықтары.

* химиялық процесстің өту механизмін.

* жекеленген заттардың химиялық қасиеттері.

* тепе-теңдіксіз жүйелер.
! Ашық термодинамикалық жүйе қоршаған ортамен алмасады:

*+қоршаған ортамен массасымен және энергиясымен алмасады.

* қоршаған ортамен энергиясымен алмаспайды.

* қоршаған ортамен массасымен де, энергиясымен де алмаспайды.

* қоршаған ортамен энергиясымен алмасады, массасымен алмаспайды.

* қоршаған ортамен массасымен алмасады, энергиясымен алмаспайды.


! Гетерогендік жүйе:

*+екі және одан да көп фазалардан тұрады.

* Әр нүктесінде бірдей қасиеттері болады.

* Біртекті. * бір фазалық.

* ішінде бір немесе бірнеше бөлу беті болмайды.
! Гомогендік жүйедегі фазалар саны φ:

* φ=0. *+φ=1. * φ>1. * φ=2. * φ>2.


! Гетерогендік жүйедегі фазалар саны φ:

* φ=0. * φ=1. *+φ>1. * φ<2. * φ<2.


! Гомогендік термодинамикалық жүйе:

* бірнеше фазадан тұрады.

* жүйе ішінде бөліну беті болады.

*+әрбір нүктесінде қасиеттері бірдей және бір фазадан тұрады.

* әрбір нүктесінде қасиеттері әр түрлі.

* Біртексіз.


! Келтірілген термодинамикалық параметрлердің ішінен термодинамикалық функцияларды таңдаңыз:* m. * V.

*+H. * Р. * C.
! Келтірілген термодинамикалық параметрлердің ішінен термодинамикалық функцияларды табу керек:* V. *+S.

* T. * m. * P.


! Интенсивтік термодинамикалық параметрлерді таңдаңыз:* m. * n.

*+C. * U. * V.
! Тек экстенсивтік термодинамикалық параметрлерді таңдаңыз:* T, m, H, S, U.

* m, V, T, G, F. * U, S, F, p, C.

* C, V, p, T, m. *+m, V, U, H, G.
! Тікелей өлшенетін келесі термодинамикалық параметрлер:* +масса.

* Энтальпия. * ішкі энергия. * Энтропия.

! Келтірілген термодинамикалық жүйелерден гетерогендік жүйені табыңыз:

* кристалл тұзы.

* қанттың судағы қанықпаған ерітіндісі.

* натрий хлоридінің судағы қанықпаған ерітіндісі.

* глюкозаның судағы ерітіндісі.

*+жүйе: сұйық су – мұз.
! Жабық термодинамикалық жүйелерді таңдаңыз:* Адам. * Өсімдік.

*+суыған тас. * Әлем. * Жасуша.
! Ашық термодинамикалық жүйені таңдаңыз:* суыған пеш.

* ішінде суы бар термос.

* Дьюар ыдысындағы сұйықтық.

*+өсімдік.

* жабық ыдыстағы натрий хлоридінің ерітіндісі.


! Тікелей өлшенетін термодинамикалық жүйе параметрлерін айтады:

* Интенсивтік. * Экстенсивтік.

* тепе-теңдік. *+негізгі.

* күй функциясы.


! Тікелей өлшенбейтін термодинамикалық жүйе параметрлерін айтады:

* Интенсивтік. * Экстенсивтік.

* тепе-теңдік. * негізгі .

*+күй функциясы.

! Адам термодинамикалық жүйе ретінде болып табылады:* Гомогендік.*+гетерогендік, ашық. * Бірфазалы.

* Жабық. * Оқшауланған.


! Эндотермиялық реакциялар үшін:

* Q>0. * ∆H=0. * ∆H<0.*+Q<0, ∆H>0. * ∆ S =0.
! Экзотермиялық реакциялар үшін:

* +Q>0, ∆H<0. * ∆H=0. * ∆ S =0.

* Q<0. * ∆H>0.
! Термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнектелуі:*+ Q=∆U + A.

* Q=∆U - p∆V. * Q=∆U - p∆V.

* Q=∆U – A. * Q=∆U + p∆A.
! Экзотермиялық реакцияларда:

* Q>0. * ∆H<0. * +жылу бөлінеді.

* жылу сіңіріледі.

* жүйенің жылу мөлшері артады.


! Эндотермиялық реакцияларда:* Q>0.

* ∆H<0. * жылу бөлінеді.*+жылу сіңіріледі.

* жүйенің жылу мөлшері азаяды.


! Термодинамикалық функция болып табылады:* p. * T. * V. *+U. *C.
! Гиббстің еркін энергиясы анықталатын формула:*+∆G = ∆H - T∆S. * ∆G = T∆S.

* ∆G = ∆U - T∆S. * ∆G = ∆H + T∆S.

* ∆G = ∆U + T∆S.
! ∆G = ∆H - T∆S теңдеуіндегі T∆S шамасы сипаттайды:* жүйенің бос энергиясын.

*+жүйенің байланысқан энергиясын.

* изобаралық-изотермиялық потенциалды.

* изохоралық-изотермиялық потенциалды.

* Гельмгольцтың энергиясын.


! Джоульмен өлшенетін физикалық шамаларды таңдаңыз:* Көлем.

* Температура. *+жылу мөлшері.

* Жылусыйымдылық * Энтропия.
! Жылусыйымдылықтың өлшем бірліктерін анықтаңыз:* Дж/моль.

*+Дж/моль*К. * Дж/г. * Дж/К. * Дж/г*К.
! Келтірілген заттардан қайсысының түзілу жылу нөльге тең:* С2Н2. * СО2.

* СН4. * СО. *+Н2.


! Энтропия өзгерісі ∆S>0 болатын реакцияны табыңыз:*+2Н2О = 2H2 + O2.

* N2 + 3H2 = 2NH3. * J2 + H2 = 2HJ.

* Cl2 + H2 = 2HCl. * 2NO + O2 = 2NO2.
! Энтропия өлшем бірліктерін табыңыз:

*+Дж/мольК. * Дж/моль. * Кал/град.

* Кал/моль.град. * Дж/град.


! Абсолюттік ноль температурасында дербес кристалл затының энтропиясы нөлге тең:

* термодинамиканың нөлінші заңы.

* термодинамиканың бірінші заңы.

* термодинамиканың екінші заңы.*+термодинамиканың үшінші заңы.

* Кирхгофф заңы.


! Қайтымды изобаралық-изотермиялық процессте жүйе жасайтын максималды жұмыс абсолюттік шамасы бойынша тең:

* Энтропияға. *+Гиббс энергиясына.

* Энтальпияға.

* изохоралық-изотермиялық потенциалға.

* Гельмгольц энергиясына.
! Қайтымды изохоралық- изотермиялық процессте жүйе жасайтын максималды жұмыс абсолюттік шамасы бойынша тең:

* Энтропияға. * Гиббс энергиясына.

* Энтальпияға.

* изохоралық-изотермиялық потенциалға.*+Гельмгольц энергиясына.
! кДж/моль өлшенетін шамалар:

* S. * V. *+∆H. * ∆ S. * p.


! Химиялық жүйенің реакциялық қабілетін анықтайтын шама: * ішкі энергия.

* жүйенің температурасы.

* реакция өнімдерінің түзілу жылулары.

*+Гиббс энергиясы.

* қоршаған ортаның температурасы.


! «Мұз-су-бу» жүйесінің құрамында:

* бір компонент, тривариантты.

* бір компонент, бивариантты.

*+бір компонент, инвариантты.

* үш компонент, моновариантты.

* екі компонент, бивариантты.
! Судың күй диаграммасындағы екі фазаның тепе-теңдікте болуы нені көрсетеді:

* 1,2,3 өрістері.

* үштік нүкте О.

*+АО, ВО, СО сызығы.

* АВ сызығы.

* ВС сызығы.
! Q=∆H формуласы:

* Лавуазье-Лаплас заңы.

* термодинамиканың бірінші заңы.

* Гесс заңынан шығатын бірінші салдар.*+изобаралық процестің жылулық эффектісі.

* изохоралық процестің жылулық эффектісі.


! Q=∆U формуласы:

* Лавуазье-Лаплас заңы.

* термодинамиканың бірінші заңы.

* Гесс заңынан шығатын бірінші салдар.

* изобаралық процестің жылулық эффектісі.

*+изохоралық процестің жылулық эффектісі.

! Жылу суық денеден ыстық денеге өте алмайды:

* термодинамиканың нөлінші заңы.

* Лавуазье-Лаплас заңы.* +термодинамиканың екінші заңы.

* термодинамиканың бірінші заңы.

* Гесс заңынан шығатын бірінші салдар.
! Термодинамиканың жүйенің бір түрінен екінші түріне өтуінде энергия жоқ болып кете алмайды, жоқтан пайда бола алмайды, тек бір күйден 2-шіге ауысқанда қатаң эквивалентті қатынас жүреді:

* +термодинамиканың бірінші заңы.

* Лавуазье-Лаплас заңы.

* термодинамиканың екінші заңы.

* Гесс заңы.

* термодинамиканың нөлінші заңы.
! Реакцияның жылу эффектісі жүру жолына тәуелді емес, бастапқы және өнім заттарының күйіне және табығатына тәуелді:*термодинамиканың бірінші заңы.

*Лавуазье-Лаплас заңы.

*термодинамиканың екінші заңы.

*+Гесс заңы.

* термодинамиканың нөлінші заңы.


! Температураны өзгерткендегі реакцияның жылу эффектісінің өзгерісі жылу сыйымдылыққа тең болады:

* термодинамиканың бірінші заңы.

* Лавуазье-Лаплас заңы.

* термодинамиканың екінші заңы.

* Гесс заңы. *+Кирхгофф заңы.

!. Тепе-теңдік константасы тең парциалды қысым арқылы көрсетілген идеал газ фазасының реакциясында мольдік үлесі немесе молярлы концентрациясы сандық жағынан сәйкес келеді * 2NO2 = 2NO + O2

* N2 + 3H2 = 2NH3 * 2SO2 + O2 = 2SO3

* +CO + H2O(г) = CO2 + H2

* CH4 + H2O(г) = CO + 3H2
!. Идеал газ фазасы реакциясында, жалпы қысымды азайтқан кезде тепе-теңдік солға қарай ығысады (бастапқы заттар жағына қарай): *2NO2 = 2NO + O2

* H2 + J2(г) = 2HJ(г) *+ 2SO2 + O2 = 2SO3

* CO + H2O(г) = CO2 + H2

* CH4 + H2O(г) = CO + 3H2


!. Идеал газ фазасы реакциясында, жалпы қысымды азайтқан кезде тепе-теңдік оңға қарай ығысады (өнім жағына қарай):

* +2NO2 = 2NO + O2 * N2 + 3H2 = 2NH3

* H2 + J2(г) = 2HJ(г)

* CO + H2O(г) = CO2 + H2

* CH4 + H2O(г) = CO + 3H2
! Идеал газ фазасында реакция тепе-теңдігіне жалпы қысымның өзгеруі әсер етпейді* 2NO2 = 2NO + O2

* N2 + 3H2 = 2NH3 * 2SO2 + O2 = 2SO3

* CH4 + H2O(г) = CO + 3H

* + CO + H2O(г) = CO2 + H2


! Кейбір температурада химиялық тепе- теңдіктегі А(Г) + В(Г) ↔ С(Г) + D(Г) жүйеде, А, В, С және D заттарының концентрациясы сәйкесінше 6, 2, 4 және 3 моль/л тең. Берілген температурада тепе-теңдік константасы қанша* +1 * 2 * 4

!. Дұрыс тұжырымдаманы табыңыз: Химиялық реакцияның реті – бұл

* тура молекулярлығы секілді

* стехиометриялық коэффициенттің қосындысы

* +кинетикалық теңдіктегі дәреже көрсеткіштерінің қосындысы

* элементарлы актіге қатысатын бөлшектер саны

* стехиометриялық коэффициенттер саны
!. Дұрыс тұжырымдаманы табыңыз

* ΔG > 0 - бұл химиялық тепе- теңдіктің белгісі*+ ΔG = 0 - бұл химиялық тепе- теңдіктің белгісі

* ΔG < 0 - бұл химиялық тепе- теңдіктің белгісі

* ΔG ≥ 0 - бұл химиялық тепе- теңдіктің белгісі

* ΔG ≤ 0 – бұл химиялық тепе- теңдіктің белгісі


!. Бір уақытта бірдей заттар әртүрлі өнім түзуге әсер ететін реакцияны атайды

* +параллельді * кезектес * қатарлы

* тізбекті * фотохимиялық


! Дұрыс тұжырымдаманы табыңыз: химиялық реакцияның молекулярлығы – бұл: *тура реакцияның реті секілді

*стехиометриялық коэффициенттің қосындысы

* +кинетикалық тепе- теңдіктегі дәреже көрсеткіштерінің қосындысы

* элементарлық актіге қатысатын бөлшектер саны

* әсерлесуші заттардың концентрацияларының қосындысы
! Қате тұжырымдаманы табыңыз

* тура және кері реакцияның жылдамдық тепе- теңдігі – бұл химиялық тепе- теңдік белгісі

*ΔG = 0 – бұл химиялық тепе- теңдік белгісі

* +қайтымсыз реакция – бұл химиялық тепе- теңдік белгісі

* ΔG = ΔH-TΔS * ΔF = ΔU-TΔS

! Егер сыртқы факторлардан тек температура мен қысым әсер ететін болса, екі фазалы бір компонентті жүйедегі еркіндік дәрежесінің санын көрсетіңіз

* +1 * 2 * 3 * 4 * 5
! Тепе теңдік күйіндегі жүйе 2SO2(Г) + О2(Г) = 2SO3(Г)*гетерогенді *+бір фазалы

*екі фазалы *үш фазалы *төрт фазалы

! К компонеттен және Ф фазадан тұратын, сыртқы факторлардан тек қысым мен температура әсер ететін жүйенің еркіндік дәрежесінің санын (күйдің варианттылығы) анықтаңыз* К+Ф+2

* К-Ф-2 * К+Ф-2 *Ф-К+2 *+ К-Ф+2

! К компонеттен және Ф фазадан тұратын, сыртқы факторлардан тек температура әсер ететін (қысым тұрақты) жүйенің еркіндік дәрежесінің санын (вариантты күйінде) анықтаңыз* К+Ф+1 * К-Ф-1

* К+Ф-1 * Ф-К+1 * +К-Ф+1


!. 2 моль азот және 5 моль аммиакты араластырған кезде, N2(Г) + 2H2(Г) = 2NH3(Г), жүйедегі тәуелсіз компоненттер саны * 1

*+2 * 3 * 4 * 5
! NH4Cl(К) = NH3(Г) + HСl(Г) мына тепе теңдік жүйедегі фазалар саны

* 1 *+2 * 3 * 4 * 5


!. Егер сыртқы факторлардан тек температура мен қысым әсер етсе, екі фазалы бір компонентті жүйедегі еркіндік дәрежесінің саны*+1 * 2 * 3 * 4 * 5
!. сыртқы факторлардан тек температура мен қысым әсер ететін, тепе теңдікте бола алатын гетерогенді екі компонентті жүйенің әртүрлі фазалардың көптеген саны* 1 * 2 * 3 *+4 * 5
! Ерітінділерді тұрақты қысымда бастапқы ерітіндінің қайнау температурасы мен еріткіштің қайнау температурасын салыстыра отырып зерттеуге негізделген әдіс:* калориметрия * криоскопия

* тензиметрия * фотометрия


*+эбулиоскопия
!.Компонент – бұл

* жүйені құрайтын бөлігі

* берілген жүйені құраушы молекулалар мен иондар

* +жүйе компонентінің санын өзгертпей ақ мөлшерін өзгертуге болатын жүйенің құрам бөлігі

* жүйенің фазалық құрамын анықтайтын зат

* элементарлы актіге қатысатын бөлшектер саны


! Айдау температурасы бұл – қатты зат...

* Буға айналады

*+Өз бумен тепе-теңдікте болады

* Буының қысымы сыртқы қысымға тең болады

*Конденсацияланады

*Сублимацияланады


! Көп компонентті жүйелер – құралады:

*Компоненттердің үлкен санымен

*Екі компонентпен

*Бір компоненттен көбірек

*+Екі компоненттен көбірек

*Бір компоненттен


!. Фаза – бұл

*Гетерогенді жүйенің гомогенді бөлігі

* жүйенің бірдей агрегаттық күйдегі бөліктерінің жиынтығы

* жүйенің химиялық құрамы бірдей бөлігі

*+жүйенің химиялық құрамы мен физикалық қасиеттері бірдей болатын гомогенді бөліктерінің жиынтығы

* гетерогенді жүйе


!. Мына келтірілген заттардың қайсысының түзілу жылуы нольге тең болады:* С2Н4 * СО* * СН4 * +Н2

!. Энтропиясының өзгерісі S>0 болатын рекацияны көрсетіңіз

*+2Н20 = 2Н2+ О2 * N2+ ЗН2 = 2NН3

* J2 + H2 = 2HJ * Сl2 + Н2 = 2НС1

* 2NO + 02= 2N02
!.Энтропияның өлшем бірлігін көрсетіңіз

*+Дж/мольК *Дж/моль *Кал/град

* Кал∙моль∙град * Дж/град
!. Жеке кристалды заттың энтропиясы абсолютті нөлде тең 0-ге"

* Термодинамиканың нөлінші заңы

* Темродинамиканың бірінші заңы

* Термодинамиканың екінші заңы

* +Термодинамиканың үшінші заңы

* Кирхгоф заңы


!. Қайтымды изобаралық-изотермиялық процестегі максималды жұмысты жасай алатын жүйе, абсолютті түрде тең:

* Энтропияға * +Гиббс энергиясына

* Энтальнпияға

* Ихозора-изотермиялық потенциалға

* Гельмгольц энергиясына
!. кдж/мольмен өлшенетін шама

* S * V *+H * S * P


! химиялық жүйенің реакциялық қабілеттілігінің мөлшері болып табылатын шама *Ішкі энергия

*Жүйенің температурасы

* Өнімнің түзілу жылуы

*+Гиббс энергиясы

* Қоршаған орта температурасы
!. Q=H формуласын тап:

* +Изобаралық процесстің жылу эффектісі

* Термодинамиканың бірінші заңы

* Гестің бірінші заңының салдары

* Лавуазье-Лапласа заңы

* изохоралық процесстің жылу эффектісі


! Q = U Формуласы қандай:

* Лавуазье-Лаплас заңы

* Термодинамиканың бірінші заңы

* +изохоралық процесстің жылу эффектісі

* Изобаралық процесстің жылу эффектісі

* Гестің бірінші заңының салдары


! Суығырақ денеден жылырақ денеге жылу өте алмайды

*Термодинамиканың нөлінші заңы

* Лавуазье-Лаплас заңы

*+Термодинамиканың екінші заңы

* Термодинамиканың бірінші заңы

* Гесс заңының салдары


! Термодинамикалық жүйенің бір күйден екінші күйге өтуі кезінде, энергия өздігінен пайда болмайды әрі жоғалып кетпейді, ол бір түрден екінші түрге қатаң эквивалентті түрде өзгереді

*+Термодинамиканың бірінші заңы

*Лавуазье-Лаплас заңы

*Термодинамиканың екінші заңы

* Гесс заңы

*Термодинамиканың нөлінші заңы


!. реакцияның жылу эффектісі реакцияның жүру жолына тәуелсіз, реакция түсетін заттардың және түзілетін өнімнің табиғатына байланысты:

* +Гесс заңы * Лавуазье-Лаплас заңы

* Термодинамиканың екінші заңы

* Кирхгоф заңы

* Термодинамиканың нөлінші заңы
! реакцияның жылу эффектісінің өзгеруі температура өзгергенде әртүрлі жылу сыйымдылыққа тең

* Термодинамиканың бірінші заңы

* Лавуазье-Лаплас заңы

* Термодинамиканың екінші заңы

* Гесс заңы *+Кирхгоф заңы

!. Тепе – теңдік константасының өлшемі тәуелді:

*+ химиялық реакцияның жүру жылдамдығына

*Сұйықтық тепе – теңдігі – қайнау диаграммасының буы

*экстракцияның эффективтілігі

*Сұйықтық тепе – теңдігі

*сұйықтық тепе-теңдігі – балқу диаграммасына
! Жоғары температурада тепе-теңдік реакциясы қай жаққа қарай ығысады:

2H2S ↔ 2H2 + S2; ∆Н = 41,9 кДж

*тура және кері бағытқа *+оңға

*солға *ығыспайды

*қорытындыға келмейді
! Жоғары қысымда тепе-теңдік реакциясы қай жаққа қарай ығысады:

H2 + J2 ↔ 2HJ*оңға *+әсер етпейді

*солға *тура және кері бағытқа

*барлық жауап дұрыс


!. Тепе – теңдікті оң жақ реакцияға қарай ығыстыру үшін қай фактордың өзгеруімен жүзеге асыруға болады: 2SO2 + O2 ↔ 2 SO3; ∆Н = - 176 кДж*Т жоғарлауымен

*қысымның төмендеуімен

*+Т төмендеуімен

*катализатордың қатысымен

*қысымның жоғарлауымен
!. ∆Н = 0 химиялық реакция үшін Кр температураға қалай әсер етеді?

*жоғарлайды *+тәуелді емес

*төмендейді *Кр = 0 **Кр< 1
!. Өздігінен жүретін реакция үшін Кр және Пр қалай өзара байланысты?*Кр < Пр

р = Пр *+Кр > Пр р = 1 р ≥ Пр


! Химиялық реакцияның изотермиялық теңсіздігі қай жағдайда тепе-теңдік жағдайға көшеді?*Кр < Пр, ∆G>0

*+Кр = Пр, ∆G = 0 *Кр > Пр, ∆G<0

р < Пр, ∆G<0 *Кр ≥ Пр, ∆G>0
!. Қай функцияның стандартты өлшемі химиялық теңдікпен сипатталада:

*+Гиббс энергиясы *химиялық потенциал

*энтальпия *энтропия

*Гиббс-Гельмгольц энергиясы


!. Ле-Шателье принципі бойынша 3Н2 + N2 ↔NH3 реакция үшін тепе-теңдік ығысуы егер ∆H0298 = - 92,3/8 кДж болса, өнім түзілген жаққа міндетті түрде:

*қысымды жоғарлату керек

*+температураны төмендету керек

*аммиакты реакциялық сферадан шығару керек

*реакциялық қоспаға бастапқы затты қосу керек

*қысымды төмендету керек


!. Әсер ететін заттың стандартты химиялық тепе-теңдік өлшемі :*∆S

*∆H *+∆G *химиялық ауыспалы

*химиялық ауыспалы емес
!. Егер реакция жылу жұтылумен (∆Н>0) өтетін болса, температураны жоғарлатқанда тепе-теңдік константасы :

*төмендейді *+жоғарлайды

*өзгермейді *басында жоғарлайды, содан кейін төмендейді

*қорытындыға келмейді

!. СаСО3 ↔ СаО + СО2 жүйесінде қысымды жоғарлату үшін:

*тепе-теңдікті оңға ығыстырады

*+тепе-теңдікті солға ығыстырады

*ештеңке өзгермейді

*тепе-теңдік константасы жоғарлатады

*барлық жауап дұрыс


!. А + 2В = АВ2 жүйесіне А компонентін қосқанда:

*+тепе-теңдік өнім реакциясына қарай ығысады

*жылдамдатылған АВ2 диссоциациясы басталады

*реакция тоқталады

*А компонентін қосу реакцияға әсер етпейді

*В компонентін қосу реакцияға әсер етпейді


!. Химиялық реакцияның изотермиялық теңдеуі қолданылады:

*бастапқы заттың жылулық жануын анықтау

*өнім реакцияларының жылулық түзілуін есептеу

*+берілген шарт бойынша химиялық реакцияның бағытын орнату

*әсерлесетін өнімнің құрамын анықтау

*барлық жауап дұрыс


! Фаза дегеніміз не? Фаза – бірдей сипатталатын фазаның бөлігі:

*барлық нүктеде химиялық потенциал болып келеді

*барлық нүкте параметрлеріндегі химиялық, физикалық және термодинамикалық қасиеттерімен сипатталады

*+ барлық нүктедегі қасиеттермен сипатталады

*барлық нүктеде

*барлық нүкте параметрлері физикалық қасиеттермен сипатталады


!. Фазалы диаграмма нені сипаттайды?

*жүйелік құрамын

*фазалық тепе – теңдікті

*фазалық құрамының сыртқы ортаға тәуелділігін

*+аймағы мен тепе – теңдік фазаны

*фазаның құрамын


! Гиббс ережесі бойынша тәуелсіз көрсеткіші неге байланысты?

*табиғатына және фазалық санына

*санына және фазаның табиғатына, компоненттен

*компоненттің саны мен табиғатына және ауыспалы тәуелсіздігіне

*+компоненттер санына, фазаның табиғаты мен ауыспалы тәуелсіздігіне

*фазаның табиғатына


!. Бір – біріне тәуелсіз Т және Р еркіндік дәреже кезінде, бір компоненттік жүйе үшін С санының еркіндік дәрежесі қандай теңдеумен сипатталады?*С = к – Ф + 1

*+С = к – Ф + 2 *С = к – Ф + 3

*С = к – Ф *C= Ф-к
!. Эвтектикалық нүктеде тәуелсіздік дәреже саны:*+0 *2 *3 *1

*барлық жауабы дұрыс емес

!. Бір мезгілде гетерогенді жүйенің тепе – теңдік күйінде болатын фазалық саны:

*термодинамиканың бірінші заңы

*Рауль заңы

*Кирхгофф заңы

*+Гиббстың фазалық ережесі

*Клайперон-Клаузиус теңдеуі


!. Фазалық ауысуда жылулық эффект реакциясы кімнің теңдеуімен анықталады?

*Гиббс – Гельмгольц *Аррениус

*+Клайперон – Клаузиус

*Кирхгофф

*Барлық жауап дұрыс
! Компоненттің ликвидус қисығы нені көрсетеді:

*+қосындының кристаллизация сызығын көрсетеді

*сұйық пен будың тепе – теңдік сызығын

*компоненттік құрғақ айдау сызығын

*сұйық пен сұықтықтың тепе –теңдік сызығы

*kомпоненттердің тепе-теңдік сызығын


!. Бір эвтетикалық балқу диаграммасындағы гомогенді аймақтың санымен агрегаттық күйі неге тең?

*екі аймақтан: сұйық және қатты

*+бір, сұйық балқымадан

*бір, қатты ерітіндіден

*үш аймақтан: екі сұйық және екі қатты

*төрт аймақ; екі сұйық және екі қатты


! Гиббстың 100 % әдісі арқылы үш компонентті жүйенің құрамын анықтау үшін нені қолданады?

*үшбұрыштың қабырғасын

*+үшбұрыш биіктігін

*перпендикуляр ұзындығын, үшбұрыштың кез – келген төбесінен түсірілген

*үшбұрыштың ауданын

*төртбұрыштың бір қабырғасын


! Рауль заңына қандай еріткіштер бағынады?*концентрлі *+идеалды

*полярлы *органикалық *неорганикалық


! Идеалды ерітінді неге тәуелді?

*Коновалов заңына *Алексеев ережесіне

*+Рауль заңына *Гесс заңына

*Массаға әсер беруші заң теңдеуіне

!. Коноваловтың I заңы қандай? Будың құрамында компонент артық болса:

*+ қайнау температурасын төмендетеді немесе ерітіндіге қаныққан будың қысымын арттырады

*ерітіндідегі қайнау температурасын арттырады

*ерітіндідегі қаныққан будың жалпы қосымын кемітеді

*Мах қисықтың пайда болуы

*минималды қисықтың пайда болуы


! Коноваловтың II заңының дұрыс анықтамасы? Жалпы булы қысымның (немесе қайнау температурасы) қисықты mах және min нүктесі екі компонентті жүйенің ерітіндісімен анықталады, оның құрамы:*Т және Р байланысты өзгермейді

*Тепе – теңдік булы құрамнан үлкен

*Тепе – теңдік булы құрамнан кіші

*Т және Р байланысты өзгереді

*+Тепе – теңдік булы құраммен бірдей
!. Қандай сұйықтық шектелген ерітінді деп аталады? Сұйықтар, анықталған концентрация мен температура шегінде берілсе:*+бір гомогенді фаза түзеді

*барлық қатынаста ериді

*Гомогенді және гетерогенді фаза түзеді

*өзара әрекеттеспейді

*тек қана гетрогенді фаза түзеді
!. Шегерілген екі сұйықтық бір – бірінде ерісе, олар мынадай диаграмма түзеді:

*балқымалы бір эвтектика

*+ерітіндінің жоғарғы және төменгі аумалы күйдегі температурасы

*Bайнау, Коноваловтың бірінші заңы

*максимумды балқу

*Минимумды балқу


!. Еріткіш қасиеттері немесе еріген заттар эбуллиоскопиялық тұрақтылықпен анықталады:*+еріткіште *еріген затта

*еріткіште және еріген затта

*еріген затта және ерітіндінің қайнау Т

*Дұрыс жауабы жоқ


II тарау: Химиялық термодинамика

!. "Дәнекерленген ампуладағы глюкозаның сұйытылған ерітіндісі» термодинамикалық жүйесі: * Оңашаланған, гомогенді.

*+Жабық, гомогенді. * Ашық.

* Оңашаланған, гетерогенді. *Гетерогенді.


! «Жабық ампуладағы изотоникалық ерітінді» термодинамикалық жүйесі:

* Оңашаланған. * Жабық.

*+Ашық, гомогенді. * Гетерогенді.

* Гомогенді, оңашаланған.


!. Изокинетикалық процесс барысында жүйедегі температура өзгермейтін жүйе:

* Изохоралық. * Изобаралық.

*+Изобаро-изотермиялық.

* Изохорo-изобаралық. * Изотермиялық


!. Изобаралық термодинамикалық процесске тән:* Көлем тұрақтылығы.

* Температура тұрақтылығы.*+QP=. * QP=. * QP=.

!. Изохоралық термодинамикалық процесске тән:

*Температура тұрақтылығы.

* Қысым тұрақтылығы.

* Qv = G. *+Qv = U. * Qv = Н.
!. Изобаралық-изотермиялық потенциал:

* Изобаралық-изотермиялық жағдайда термодинамикалық жүйенің энергия қорын сипаттайды.

* Изобаралық-изотермиялық жағдайда термодинамикалық жүйе сыртқы күшке қарсы атқара алатын максимальды жұмысты сипаттайды.

* Tермодинамикалық жүйеде ретсіздік шамасы болып табылады.

*+Бос энергияның шамасы болып табылады.

* Ішкі және потенциальды энергияның қосындысы.


!. Изобаралық-изотермиялық жағдайда химиялық реакция нәтижесінде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері:

* Сстандартты түзілу жылуы.

*+Энтальпия.

* Иизобаралық-изотермиялық потенциал.

* Реакцияның жылу эффектісі.

* Меншікті жылу сыйымдылық.


!. Стандартты жағдайда реакция нәтижесінде жай заттардан 1моль күрделі зат түзілгенде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері:

* Стандартты түзілу жылуы.

* Түзілу энтальпиясы.

*+Стандартты түзілу энтальпиясы.

* Реакцияның жылу эффектісі.

* Меншікті жылу сыйымдылық.


! Стандартты жағдайда реакция нәтижесінде 1моль күрделі зат жай заттарға ыдырағанда бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері

* Стандартты ыдырау жылуы.

* Реакция энтальпиясы.

*+Стандартты ыдырау энтальпиясы.

* Реакцияның жылу эффектісі.

* Меншікті жылу сыйымдылық.


!. С+О2=СО2 +393,5 кДж термохимиялық теңдеуі бойынша көміртек оксидінің (IV) стандартты түзілу жылуын көрсетіңіз:

* +393,5 кДж/моль. * + -393,5 кДж/моль.

* -786,4 кДж/моль. * +786,4 кДж/моль.

* +120,8 кДж/моль.


! Глюкозаның СО2 және Н2О-ға дейін тотығу үшін ∆Gт=-2879,01 кДж/моль; ∆Нт=-2801,69 кДж/моль, сондықтан:

* Реакция өздігінен жүреді.

* Реакция өздігінен жүрмейді.

* Жылу бөлінеді.

*+Экзотермиялық реакция.

* Эндотермиялық реакция.


! Тепе-теңдік күйінде:* ∆G=0.

* ∆Н=Т∆S. *+Тура және кері процестердің жылдамдығына тең.

* ∆G<0. * ∆Н>Т∆S.
!. С+О2=СО2+Q1

C+1/2 О2=СО2+Q2

CO+1/2 О2=СО2+Q3

Реакциялары үшін дұрыс пікірлерді таңдаңыз:*+Q1=Q2+Q3. * Q1=Q2-Q3.

* Q3=Q1-Q2. * Q3=Q1+Q2. * Q2=Q1-Q3.
!. N2+O2=2NO+Q1

2NO+O2=2NO2+Q2

N2+2O2=2NO2+Q3

Реакциялары үшін дұрыс пікірлерді таңдаңыз:* Q1=Q2+Q3. * Q1=Q3-Q2.

* Q3=Q1-Q2. *+Q3=Q1+Q2. * Q2=Q3-Q1
!. S+O2=SO2+Q1

SO2+1/2O2=SO3+Q2

S+3/2O2=SO3+Q3

Реакциялары үшін дұрыс емес пікірлерді таңдаңыз:* Q1=Q2+Q3. * Q1=Q3-Q2.* Q3=Q1-Q2. *+Q3=Q1+Q2. *Q2=Q3+Q1.
!. +3H22NH3 теңдеуі үшін тепе-теңдік константасын көрсетіңіз:

*+K= . * K= .

* K= . * K= .

* K= .

!. Энтропия артады:
*+Газ тәріздес өнімдердің көлемі өсуімен жүретін реакцияларда.

* Газ тәріздес өнімдердің көлемі азаюмен жүретін реакцияларда.

* Газ тәріздес өнімдердің көлемі өзгермейтін реакцияларда.

* Сұйықтықтардың булану процестерінде.

* Сұйық заттардың кристаллдану процестерінде.
!. Энтропия азаяды:

* Газ тәріздес өнімдердің көлемі өсуімен жүретін реакцияларда.

*+Газ тәріздес өнімдердің көлемі азаюмен жүретін реакцияларда.

* Газ тәріздес өнімдердің көлемі өзгермейтін реакцияларда

* Сұйықтықтардың булану процестерінде.

* Сұйық заттардың конденсациялау процестерінде


!. Энтропия шамасы кемитін процесс:

* Сұйықтықтардың конденсациясы.

* Сублимация. *+Кристалдардың балқуы.

* Кристалдардың булануы.

* Сұйық заттардың кристалдануы.
! Энтропия шамасы кемитін процесс:

*+Сұйықтықтардың конденсациясы.

* Сублимация. * Балқу.

* Кристалдардың булануы.

* Сұйық заттардың кристалдануы.
!. Гиббстың бос энергиясы G- жүйе күйінің термодинамикалық функциясы:

* Изохоралық-изотермиялық жағдайда процестің өздігінен жүру мүмкіндігін сипаттайды.

*+Изобаралық- изотермиялық жағдайда процестің өздігінен жүру мүмкіндігін сипаттайды.

* Абсолютті мәні бойынша жүйенің сыртқы күшке қарсы атқара алатын жұмысқа тең.

* Өздігінен жүретін процестер үшін мәні теріс болады

* Жүйеде ретсіздік шамасы болып табылады.


!. Изобаралық- изотермиялық потенциал G-жүйе күйінің термодинамикалық функциясы:

*+Бос энергияның шамасы болып табылады.

* Изобаралық- изотермиялық жағдайда процестің өздігінен жүру мүмкіндігін сипаттайды.

* Абсолютті мәні бойынша жүйенің сыртқы күшке қарсы атқара алатын жұмысқа тең.

* Өздігінен жүретін процестер үшін мәні оң болады.

* Егер жүйе термодинамикалық тепе-теңдік күйінде болса,мәні 0-ге тең.


!. Гельмгольц бос энергиясы F-жүйе күйінің термодинамикалық функциясы:

*+Изохоралық-изотермиялық жағдайда процестің өздігінен жүру мүмкіндігін сипаттайды.

* Изобаралық- изотермиялық жағдайда процестің өздігінен жүру мүмкіндігін сипаттайды.

* Абсолютті мәні бойынша жүйенің сыртқы күшке қарсы атқара алатын жұмысқа тең.

* Процестің өздігінен жүруі мүмкін болмаған жағдайда мәні оң болады.

* Байланысқан энергияның шамасы болып табылады.


! Стандартты жағдайда жүретін 2С+3Н2+1/2О22Н5ОН реакция эффектісі аталады:

* Көміртектің стандартты жану жылуы.

* Сутектің стандартты жану жылуы.

* Стандартты тотығу жылуы.

*+Этанолдың түзілу жылуы.

* Этанолдың стандартты түзілу жылуы.


! Гиббс энергиясын есептеу үшін қолданылатын теңдеу:

* .

* 

* 

* .

*=

!. Изохоралық-изотермиялық потенциалды есептеуге болатын теңдеу:* .

*

*.

* .

* .

!. Химиялық реакцияның изобаралық теңдеуін көрсетіңіз:*+ = . * = .

* = * 

* .
! Химиялық реакцияның изохоралық теңдеуін көрсетіңіз:

* = . *+ = 

* = . * 

* .
!. Термодинамиканың бірінші заңына сәйкес, жүйенің атқаратын жұмысы:

* Жүйеге жұмсалынған жылу мөлшеріне тең.

* Жүйеге жұмсалынған жылу мөлшерінен әрдайым артық.

* Жүйеге жұмсалынған жылу мөлшерінен әрдайым кіші.

*+A=Q-∆U теңдеуі бойынша анықталады.

* A=Q+∆U теңдеуі бойынша анықталады.


! Термодинамикалық функция –энтропия S:* Барлық денелер үшін кез-келген температурада нөлге тең емес.

* Өлшем бірлігі – Дж/моль.

*+Өлшем бірлігі – Дж/моль*К.

* Байланысқан энергияның мәні болып табылады.

* Бос энергияның мәні болып табылады.

! Энтропияға S сәйкес келетін сипаттамаларды таңдаңыз:

*+Жүйенің бір күйден екінші күйге өту жолына байланысты емес, бірақ жүйенің бастапқы және соңғы күйімен анықталады.

* Жүйенің бір күйден екінші күйге өту жолына байланысты.

* Жылу мен температураға кері пропорционал.

* Температураға тура пропорционал, ал жылуға кері пропорционал.

* Идеалды түзілген кристал үшін абсолютті нөл температурада нөлге тең емес.
!. Аммиактың түзілу энтальпиясы – 46,0 кДж/мольге тең.2NH3→N2+3H2 реакция нәтижесінде энтальпия өзгерісі тең болады:* +46,0 кДж/мольге.

*+ +92,0 кДж/мольге. * -23,0 кДж/мольге.

* -92,0 кДж/мольге. * +23,0 кДж/мольге.
! Төменде көрсетілген шамалардың қайсысы күй функциясы болып табылады:

* Энтропия. * Энтальпия. * Ішкі энергия.

* Гиббстің бос энергиясы. *+Жұмыс.
!. Барлық элементтердің энтальпиясы стандартты жағдайда тең болады:

*+Нөлге тең. * Айнымалы шамаға тең.

* Нөлден кіші. * Нөлден артық.

* Нөлден артық, бірақ бірден кіші.


!. Экзотермиялық реакция үшін энтальпия шамасы болуы мүмкін:

* Тек қана оң мәнде. * Нөлге тең.

*+Тек қана теріс мәнде.

* Оң және теріс мәнде. * Кез-келген мәнде.


!. Эндотермиялық реакция үшін энтальпия шамасы болуы мүмкін:

*+Тек қана оң мәнде. * Нөлге тең.

* Тек қана теріс мәнде.

* Оң және теріс мәнде. * Кез-келген мәнде.


! Н2(г)+Сl2(г)=2НСl(г) +44ккал реакциясы үшін хлорсутектің түзілу энтальпиясы тең болады:* -44 ккал/моль. * +22 ккал/моль.

*+ -22 ккал/моль. * +44 ккал/моль


!. H2+J2=2HJ, ∆H=12,40ккал реакциясы үшін сутекті иодтың түзілу жылуын есептеңіз:*-12,4 ккал/моль.

*+12,4 ккал/моль. * + -6,20 ккал/моль.

*+6,20 ккал/моль. * 42,80 ккал/моль.
!. С6Н6 +15/2О2→3Н2О+6СО2 реакциясының жылу эффектісі ∆Н=-3264,6 кДж/мольге тең. 7,8г бензол жанғанда бөлінетін жылуын есептеңіз:

* 3264,6 кДж/моль. * 3,2646 кДж/моль

* 32,646 кДж/моль. *+ 326,46 кДж/моль.

* 32646 кДж/моль.


! Төменде келтірілгеннен эндотермиялық реакцияларды таңдаңыз:* С+О2=СО2.

* С6Н6+15/2О2→3Н2О*6СО2.

*+ СаСО3=СаО+СО2.

* NaOH+HCl=NaCl+H2О.

* Cu(OH)2=CuO+H2O.
! Экзотермиялық реакцияларды көрсетіңіз:

* 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O.

*+ С6Н6+15/2О2→3Н2О*6СО2.

* MgCO3=MgO+CO2.

* NaOH+HCl=NaCl+H2О.

* Cu(OH)2=CuO+H2O.


!. Изобаралық жағдайда жүйенің ішкі энергиясы ∆U мен энтальпиясы ∆H арасындағы айырмашылық тең болады:

*+ р∆V. * V∆p. * R. * 3/2R. * 1/2R.

! Жүйенің ішкі энергиясының қасиеттері жалпы жағдайда неге байланысты

* +жүйенің күй функциясы

* үрдістің функциясы

* интенсивті функция

* жылу үрдісіне тең функция

* жұмыс үрдісіне тең функция

!Кеңейтілген жүйедегі жылуұстағыштық - бұл* энтропия *+энтальпия * ішкі энергия

* температура * масса


!. Термодинамикалық жүйенің экстенсивті қасиеті* температура * қысым *+көлем

* концентрация * жылу сыйымдылық


!. Изохоралық үрдісте * р=const * T= const

* Q=const *+V=const * V, Т =const


!. Энергияның өлшем бірлігі *+Джоуль

* Кельвин * Ватт * килограмм * литр

!жылу мен жұмыстың ауысуын химияның қай саласы зерттейді* электрохимия

* химиялық кинетика * фотохимия

*+термодинамика * кинетика
!. Кило- мәні тең* 10-3 *+103 * 10-6

* 106 * 10-9


!. N2+3H2=2NH3 реакция жүрген кезде

* ΔS>0 *+ΔS <0 * ΔS =0 * ΔS = ΔН

* ΔS = ΔТ
!Жүйенің жұмысы W мен жылуын Q термодинамиканың 1 заңына байланыстырып жаз * Q = ΔU - W

*+Q = ΔU + W * ΔU = Q + W

* A = Q - W * W =ΔU + Q
!. Адиабата үрдісі арқылы идеал газды сипатта (W – жүйенің жұмысы, Q - үрдістің жылуы)* P = const

* V = const * T = const * ΔU=0

*+ΔU = - W
!. Кирхгофтың термохимиялық теңдеуі көрсететін тәуелділік

* тұрақты қысымдағы зат энтальпиясының температураға тәуелділігі

* тұрақты қысымдағы зат жылусыйымдылығының температураға тәуелділігі

* тұрақты температурадағы зат энтальпиясының қысымға тәуелділігі

* тұрақты температурадағы зат жылусыйымдылығының қысымға тәуелділігі

*+ тұрақты қысымдағы үрдістегі энтальпияның өзгеруінің температураға тәуелділігі


! Термодинамиканың екінші бастамасының математикалық өрнегі

* ΔS=ΔH/T * dS= Q/T * TdS=dU + PdV

* ΔS=Q/T *+dS≥δQ/T
! Оқшауланған жүйе энтропиясының тепе-теңдікке өз бетімен ұмтылуы

* 0-ге ұмтылады * шексіздікке ұмтылады

* минимумға жетеді

*+максимумға ұмтылады

* бірқалыпты өшеді
! Индивидуалды заттың Гиббс dG энергиясының толық дифференциалы мына түрге ие: * TdS + VdP

* TdS – PdV *+VdP – SdT * -PdV – SdT

!Температура бойынша тұрақты көлемде индивидуалды заттың Гельмгольц энергиясының жеке туындысы неге тең

* –P * V *+–S * T * G


!. Жалпы жағдайда жүйе компонентiнің химиялық потенциал қасиеті

*+жүйенің күй функциясы

* үдеріс функциясы * экстенсивті функция

* үдеріс жылуына тең функция

* үдеріс жұмысына тең функция
!. Термодинамикалық жүйенің ретсіздік өлшемі*+энтропия * энтальпия

* ішкі энергия * температура * масса


!. Термодинамикалық жүйенің интенсивті қасиеті * температура *ішкі энергия

* объем * энтропия *+энтальпия


! Изобаралық үдеріс жүреді

*+р=const * T= const * Q=const

* V=const *р, Т=const
!. Температура бірлігі * Джоуль

*+Кельвин * Ватт * Килограмм

* Цельсий
!. Реакцияның жылдамдығы мен механизмін зерттейді* электрохимия

*+химиялық кинетика * фотохимия

* термодинамика * термохимия
! Микро сөзі нені білдіреді?* 10-3

* 103 *+10-6 * 106 * 10-9


! Электрлық шам бұл:

* ашық термодинамикалық жүйе

*+жабық термодинамикалық жүйе

* оқшауланған термодинамикалық жүйе

* термодинамикалық жүйе болып табылмайды * мінсіз жүйе
!. Қай термодинамикалық шама (қалыпты жағдайда) нөлге тең емес*+энтропия

* энтальпия * Гиббс энергиясы

* Гельмгольц энергиясы

* ішкі энергия


! Химиялық термодинамика нені оқытады

*+химиялық энергияның электрлік, жылулық, механикалық, беткі деңгейлік және тағы басқа энергияларға айналының негізгі заңдылықтарын

* химиялық реакцияның жылдамдығын

* химиялық үдерістердің жүру механизімін

* жеке заттардың химиялық құрамын

* біртекті емес жүйені


! Гиббстің еркін энергиясы мына формулас бойынша анықталады:

*+G = H - TS *G = TS

* G = U - TS * G = H + TS

* G = U - TS


!. .Қай келтірілген заттардың түзілу жылуы нөлге тең болуы керек:* +Н2

* СО* * СН4 *СО * С2Н4


! Химиялық жүйенің реакциялық қабілеттілігінің өлшемі болып табылатын шаманы тап:* Ішкі энергия

* Температуралық жүйе

* Реакция өнімінің түзілу жылуы

* +Гиббс энергиясы

* Қоршаған орта температурасы

!.Q=H формуласы білдіреді:

* Лавуазье-Лаплас заңы

* термодинамиканың бірінші заңы

* Гесс заңының бірінші салдары

* изохоралық процесстің жылу эффектісі

*+изобаралық процесстің жылу эффектісі
!.Q = U формуласы нені білдіреді:

*+Изохоралық процесстің жылу эффектісі

* Лавуазье-Лаплас заңы

* Термодинамиканың бірінші заңы

* Гесс заңының бірінші салдары

* Изобаралық процесстің жылу эффектісі


!. Жылу суық денеден едәуір жылырақ денеге өтуі мүмкін емес:

* Термодинамиканың нөлінші заңы

* Лавуазье-Лаплас заңы

* +Термодинамиканың екінші заңы

* Термодинамиканың бірінші заңы

* Гесс заңының бірінші салдары


! Термодинамикалық жүйенің бір күйден екінші күйге ауысу кезінде, энергия жоқтан пайда болмайды бардан жоғалмайды, тек қатаң эквиваленттік мөлшерде бір күйден екінші күйге ауысады:

*+Термодинамиканың бірінші заңы

* Лавуазье-Лаплас заңы

* термодинамиканың екінші заңы

* Гесстің заңы

* термодинамиканың нөлінші заңы


!."Реакцияның жылу эффектісі реакция жолына тәуелсіз, ал бастапқы зат пен ақырғы өнімнің күйі мен табиғатына тәуелді"

* термодинамиканың бірінші заңы

* Лавуазье-Лаплас заңы

* термодинамиканың екінші заңы

*+Гесс заңы

* термодинамиканың нөлінші заңы


! Термодинамикалық жүйе түсінігі қай анықтама үшін дұрыс? Жүйе – бұл дене немесе денелер тобы:

*+ әрекеттесуде және ойша айналадағы ортадан тыс өзімен-өзі орналасқан

*қоршаған ортамен алмасады

*қоршаған ортамен алмаспайды

*әлем бөліктерін жасаушы денелер тобы

*жылу жұтылумен жүреді


! Қай анықтама жабық жүйеге жатады? Жабық жүйе, бұл:

* қоршаған ортамен энергия алмасу болмайтын жүйе

*жылу, масса алмастырмайтын және көлемі өзгермейтін жүйе

*қоршаған ортамен жылу, масса алмастыратын жүйе

*қоршаған ортамен үнемі жылу алмасу болып тұрады

*+ қоршаған ортамен жылу алмасуы болып, бірақ масса алмасуы болмайтын жүйе


! Қай анықтама ашық жүйеге жатады?

*барлық термодинамикалық тепе – теңдік жүйелері

*+ қоршаған ортамен жылулық және материалдық алмасу болып тұратын жүйелер

*тек сыртқы ортада жылулық алмасу болып тұратын жүйе

*Арасында материалдық алмасу болып тұратын жүйе

*арасында жылулық алмасу болып тұратын жүйе


!. Қоршаған ортамен жылу алмасуы болып, бірақ масса алмасуы болмайтын жүйе. Бұл жүйе:*ашық *+ жабық

*бөлектенген *тұйықталған

*индукцияланған
! Термохимия негізі болып табылады:

*химиялық тепе-теңдік заңы

*термодинамиканың екінші заңы

*идеалды ерітінді заңы

*термодинамиканың үшінші заңы

*+термодинамикнаың бірінші заңы және оның нәтижесі


!. Қандай мөлшерлер функция күйі болып табылады?*+ ** *
! Келтірілген теңдеулердің қайсысы термодинамиканың I заңын сипаттайды?

*+ *

*

*

*
! Термодинамиканың бірінші заңы:

*+ Ішкі энергиялық жүйенің жұмысы мен жүйе арасындағы байланысты орнатады

*Жылу машинасының ПӘК-ін есептеуді көрсетеді

*Экзотермиялық реакция өздігінен жүретінін көрсетеді

*Эндотермиялық процесі қайтымсыз екенін көрсетеді

*эндотермиялық реакция өздігінен жүретінін көрсетеді


!. Гесс заңының қай тұжырымдамасы дұрыс. Химиялық реакцияның жылу эффектісі тәуелді тек қана:

*+бастапқы және соңғы күйінен, бірақ өту жолына тәуелді емес

*аралық реакцияға

*реакция процесінде бөлініп шығатын жылу мөлшеріне

*реакцияға түсетін зат концентрациясына

*реакция процесінде сіңіретін жылу мөлшеріне


! Изобаралық процесс үшін термодинамиканың I заңының формуласын көрсет:

*+ *

* * *
! Егер жылу сиымдылық өзгерісі оң болса, онда температураның өсуімен реакцияның жылу эффектісі – ΔН0 өзгереді:

*органикалық заттар үшін өседі, ал бейорганикалық үшін кемиді

*әсер ететін заттың табиғатына байланысты *кемиді

*+ өседі *тұрақты


! Жылу эффектісінің температураға тәуелділігі көрсетеді:*Рауль заңын

*+Кирхгофф заңын *Аррениус теңсіздігін

*Гиббс-Гельмгольц теңсіздігін

*Менделеев-Клайперон заңын


! Келтірілген тұжырымдардың қайсысы термодинамиканың II заңы болады?

*+ аналитикалық форма постулаты бойынша II типтегі мәңгі двигательдің болуы

*химиялық тепе-теңдіктің зерттеу нәтижесін теориялық талдап қорыту

*заттың агрегаттық өзгеру анализ негізін теориялық көрсеткен

*идеалды ерітіндінің теориялық нәтижесін талдап қорыту

*барлығы дұрыс жауап


!. Қайтымды процесс үшін термодинамиканың II заңының аналитикалық түрін көрсет?

* *+* * *ΔS=U
! Изобар-изотермиялық (Гиббс энергиясы) потенциалды сипаттайтын теңсіздікті көрсет:*+*

* *

*
!. Изохор-изотермиялық (Гельмгольц энергиясы) потенциалды сипаттайтын теңсіздікті көрсет:*+

* ** *
! Өздігінен жүретін процесс үшін болғанда, қандай термодинамикалық потенциалды таңдап алуға болады?

*+изабаро-изотермиялық потенциал

*изохора – изотермиялық потенциал

*энтропияны *ішкі энергияны*сыртқы энергияны
!. Өздігінен жүретін процесс үшін болғанда Гиббс энергиясы қалай өзгереді?* *+ *;

*өзгермейді *


! Келтірілген жағдайлардың қайсысында кез-келген температурада реакция жүруі мүмкін емес?*+

* *

*

*


!. Ашық жүйе үшін қай функция процестің бағыттылық критериі болып табылады?

*энтропия *Гиббс энергиясы *энтальпия

*Гиббс-Гельмгольц энергиясы

*+ химиялық потенциал


! Қай функция бос энергияны сипаттайды?

*энтропия *+ Гиббс энергиясы

*энтальпия *ішкі энергия

*Гельмгольц энергиясы


! Жүйеде тепе-теңдік күйі қай Гиббс энергиясының мәніне сәйкес келеді?

*∆G >0 *∆G <0 *+∆G =0

*ондай функция жоқ *∆G≥0
!. Компоненттің химиялық потенциалы бұл:*(dG/dP)T *(dF/dT)V *(dS/dT)V

*+(dG/dTi)P,T, n1 *Н = О

IІI тарау. Ерітінділер. Буферлік ерітінділер

!. Коллигативтік қасиеттерге жатады:

*+ерітінді бетіндегі еріткіштің қаныққан бу қысымының төмендеуі, ерітіндінің қайнау температурасының жоғарылауы, ерітіндінің қату температурасының төмендеуі.

* ерітіндінің қайнау температурасының төмендеуі.

* ерітіндінің қату температурасының жоғарылауы.

* ерітіндінің қату температурасы және қайнау температурасы немесе ерітіндінің қатуы.

* ерітінді бетіндегі еріткіштің қаныққан бу қысымының жоғарылауы.
! Таза еріткішпен салыстырғанда ерітіндінің айырмашылығы:

* қаныққан бу қысымы жоғарылайды.

* қайнау температурасы төмендейді.

* қаныққан бу қысымы жоғарыламайды.

* қату температурасы жоғарылайды.

*+қату температурасы төмендейді.


! «Таза еріткішке қарағанда бейэлектролит ерітіндісі бетіндегі қаныққан бу қысымының салыстырмалы төмендеуі еріген заттың мольдік үлесіне тең»:

* Гиббс-Коноваловтың бірінші заңы.

* Гиббс-Коноваловтың екінші заңы.

* Вант-Гофф заңы.

*+Раульдің бірінші заңы.

* Рауль заңынан шығатын салдар.


! Қай теңдеу Вант- Гофф заңына сәйкес келеді: * ∆Тқай=Еm2. * ∆Тқат=Кm2. *∆Р/Р12. *+ π=CRT. * p1=p10x1 .
! Эбулиоскопиялық константа Е:

*+еріткіш табиғатына тәуелді.

* еріген зат табиғатына тәуелді.

* еріткіш табиғатына тәуелсіз.

* еріген зат температураға тәуелді.

* еріткіш және еріген зат табиғатына тәуелді.


!. Криоскопиялық константа К:

* еріткіш табиғатына тәуелсіз.

* еріген зат табиғатына тәуелді.

*+еріткіш табиғатына тәуелсіз.

* еріген зат температурасына тәуелді.

* еріткіш және еріген зат табиғатына тәуелді.


!. Осмостық қысымы жоғары ерітіндіге эритроцитті салғанда байқалатын құбылыс:*+плазмолиз. * Гемолиз.

* судың плазмадан жасушаға өтуі.

* Эндоосмос.

* жасуша қабының жарылуы.


!. Вена ішіне жіберілетін препарат ретінде қолданылатын дәрілік зат ерітіндісі қан плазмасымен салыстырғанда болу керек:

*+изотонды. * Гипертонды. * Гипотонды.

* Қаныққан. * Қанықпаған.

!. Жоғары осмостық қысымның әсерінен жасушаның осмотикалық серпімділік күйі аталады:* Эндоосмос. * Плазмолиз.

* Гемолиз. *+тургор. * Экзоосмос.
!. Дәрілік заттардың изотондық концентрациясын есептеуге болады:

* Аррениус заңы бойынша.

* фазалардың орналасуы бойынша.

* термодинамикалық әдіс бойынша.

*+Раульдің екінші заңы бойынша.

* кинетикалық әдіс бойынша.


!. Теңіз суына шомылғанда көздің қызарып, аздаған ауру белгілерінің сезілуі байланысты:

*+көз алмасынан судың осмосына.

* көз алмасының ішіне қарай судың осмосына.

* суда еріген заттардың көз алмасының ішіне қарай өтуіне.

* еріген заттардың көз алмасынан теңіз суына қарай өтуіне.

* Плазмолизге.


! Ащы суда шомылғанда көздің кенеттен ашып, ауру белгілерінің сезілуі байланысты:

* көз алмасынан судың осмосына.

*+көз алмасының ішіне қарай судың осмосына.

* суда еріген заттардың көз алмасының ішіне қарай өтуіне.

* еріген заттардың көз алмасынан теңіз суына қарай өтуіне.

* Плазмолизге.


!. Егер 2 литр суда 2 моль фруктозаны ерітсе, судың қату температурасы қалай өзгереді? Судың криоскопиялық константасы 1.860:* Өзгермейді.

* 1.86 есе артады. * 1.86 есе азаяды.

* 1.86 градусқа өседі.

*+1.86 градусқа азаяды.


!. Ерітінділері үшін изотонды коэффициенті үшке тең болатын заттарды көрсетіңіз:*С12Н22О11. * NaCl. * KNO3.

* CuSO4. *+CuCl2.


!. Ерітінділері үшін изотонды коэффициенті бірден ерекшеленетін болатын заттарды көрсетіңіз:* Лактоза.

* Глюкоза. * Фруктоза. * Галактоза.

*+натрий гидрокарбонаты.
!. Буферлік ерітінді құрамында:

* күшті негіз бен оның әлсіз қышқылмен әрекеттесуінен түзілген тұзынан.

*+әлсіз негіз бен оның күшті қышқылмен әрекеттесуінен түзілген тұзынан.

* күшті қышқыл және оның күшті негізбен әрекеттесуінен түзілген тұзынан.

* күшті қышқыл және оның күшті негізбен әрекеттесуінен түзілген тұзынан.

* әлсіз қышқылмен әлсіз негіз.


! Сутектік көрсеткіш рН анықталатын формула:* рН=+lgCH+. *+рН=-lgCH+.

* рН=-lnCH+. * рН=+lnCH+. * рН=-lnCOH-.


!. Қышқылдық орта*+pH<7.

!. Бейтарап орта:*+рН=7.


!. Концентрациясы 0,1 моль/л хлорсутек қышқылы ерітіндісі үшін рН мәні:*+1.

* 7. * 0,1. * 13. * 5.


! Концентрациясы 0,01 моль/л және иондану дәрежесі α=0,001 болатын сірке қышқылы ерітіндісі үшін рН мәні:

* 11. * 12. * 2. * 10-4. *+4.


!. Молярлық концентрациясы 0,01 моль/л натрий гидроксиді ерітіндісі үшін рН мәні:

* 10-2. * 10-12. * 7. *+12. * 2.


! Молярлық концентрациясы 0,01 моль/л ж2не иондану ережесі α=0,001 болатын аммоний гидроксиді ерітіндісі үшін рН мәні:*+9. * 10-10. * 2. * 10-5. * 5.
! 250С температурада судың иондық көбейтіндісі*10. *10-7. *1014 *+10-14.
!. Қышқылдық буфердің рН-н анықтауға болатын Гендерсон-Гассельбах теңдеуін көрсетіңіз:* рН=pKklg (CkVk/CCVC).

* рН=pKk-lg (CcVc/CkVk).

* рН=14-pKo+lg (CkVk/CCVC).

*+рН=pKk+lg (CkVk/CCVC).

* рН=pKk-lg (CkVс/CCVк).
! Негіздік буфердің рН-н анықтауға болатын Гендерсон-Гассельбах теңдеуін көрсетіңіз:* рН=pKklg (CоVо/CCVC).

*+рН=14-pKо+lg (CоVо/CсVс).

* рН=14-pKк+lg (CkVk/CCVC).

* рН=pKо+lg (CоVо/CCVC).

* рН=pKо-lg (CсVс/CоVо).
!. Фосфатты буферге сәйкес келетін қоспаның құрамын таңдаңыз:

* H3PO4+Na2PO4. * H3PO4+NaH2PO4.

* Na2HPO4+Na3PO4. *+NaH2PO4+Na2HPO4.

* H3PO4+Na2HPO4.


! Гидрокарбонатты буферге сәйкес келетін қоспаның құрамын таңдаңыз:

* H2СO3+Na2СO3. * Na2CO3+CO2.

*+H2CO3+NaHCO3. * H2CO3+NaOH.

* NaHCO3+NaOH.


!. Егер рН 3-ке тең болса:

* сутек иондарының концентрациясы 0,1моль/л.

* сутек иондарының концентрациясы 0,01моль/л.

* гидроксил иондарының концентрациясы 0,001моль/л.

* pOH=4. *+pOH=11.
!. Егер рОН=3, онда:

* гидроксил иондарының концентрациясы 0,2моль/л.

* гидроксил иондарының концентрациясы 0,1моль/л.

* сутек иондарының концентрациясы 0,001.

*+рН=11. * рН=10.
!. Вант-Гофф заңына сәйкес берілген температурада ерітіндінің осмостық қысымы тура пропорциональды болады:

* еріткіштің мольдік үлесіне.

* еріген заттың моляльды концентрациясына.

* еріген заттың мольдік үлесіне тең.

* еріткіштің молярлы концентрациясына.

*+еріген заттың молярлы концентрациясына.


!. Белоктардың қатысуынан пайда болатын қысым аталады:*Осмостық.

*+онкотикалық. * Гидростатикалық.

* Атмосфералық. * Парциальды.
! Ерітіген заттың молярлы массасын анықтау үшін мына арақатынас қолданылады:* Тзам = Еm2.

* Ткип = Кm2. * + S = Q/T.

* . * Г = -C/RT(d/dC).
!. і- изотондық коэффициент:

*электролиттер үшін 1-ге тең.

* бейэлектролиттер үшін 1-ден артық.

* электролиттер үшін 1-ден кем.

* бейэлектролиттер үшін 1-ге тең

* +электролиттер үшін 1-ден артық.


! (n-* + 1 өрнегі ненің мөлшерін анықтайды:* иондану деңгейін.

* иондану константасын.

* рН мөлшерін.

*+изотониялық коэффициентін.

* иондарға ыдыраған бөлшектер санын.
! Күшті электролиттер теориясын ұсынған: *+Дебай и Хюккель.

* Вант-Гофф. * Аррениус. * Гиббс.

! Булану кезінде бастапқы заттың құрамы сақталатын ерітінділер: * гомогенді.

*гетерогенді. *тепе – теңдік.

*қайтымды. * +азеотропты.
! Ерітіндінің негізгі коллигативтік қасиетіне жатады:

* ерітіндінің қайнау температурасының жоғарылауы.

* ерітіндінің қату температурасының төмендеуі.

*+қаныққан ерітінді бетіндегі қысымның төмендеуі.

* осмостық қысым.

* қаныққан бу қысымы.


! Эбулиоскопиялық константа Е:

* Ерітіндінің қату температурасыныі артуы мен молялді концентрациясы сандық түрде 1 моль/кг тең.

* Ерітіндінің қату температурасыныі кемуі мен молялді концентрациясы сандық түрде 1 моль/л тең.

* еріткіш табиғатына тәуелсіз.

*+еріткіш табиғатына тәуелді.

* еріткіш және еріген зат табиғатына тәуелді.


! Криоскопиялық константа К:

* Ерітіндінің қату температурасыныі артуы мен молялді концентрациясы сандық түрде 1 моль/кг тең.

* Ерітіндінің қату температурасыныі кемуі мен молялді концентрациясы сандық түрде 1 моль/л тең.

* еріткіш табиғатына тәуелсіз.

*+еріткіш табиғатына тәуелді.

* еріткіш және еріген зат табиғатына тәуелді.


IV тарау. Химиялық кинетика.

! H2+Cl2→2HCl реакциясы келесі механизм бойынша жүреді

Cl2→Cl+Cl (баяу)

Сl+H2→HCl +H (жылдам)

Сl+H→HCl (жылдам)

Реакция реті тең болады:*+1.

* 2. * 3. * ½. * 0.
! M2+N2→2MN реакциясы келесі механизм бойынша жүреді

M2→M+M (жылдам)

M+N2→MN+N (баяу)

M+N→MN (жылдам)

Реакция реті тең болады:* 1.

*+2. * 3. * ½. * 0.


! H2+Br2→2HBr реакциясы үшін тепе-теңдік тұрақтысы:

*+ арақатынасымен анықталады.

* арақатынасымен анықталады.

* арақатынасымен анықталады.

* Өлшемсіз. * Өлшем бірлігі-моль*л-1.


!. Егер жылдамдық үшін теңдеу түрінде жазылса, онда реакция ретін анықтаңыз:

*+0. * ½. * 1. * 1,5. * 2.


!. Химиялық реакцияның жылдамдық теңдеуі бойынша оның ретін анықтаңыз:*+-2,5. * 1,5. * 1. * -1,5. * -1.
! Химиялық реакцияның жылдамдық теңдеуі бойынша оның ретін анықтаңыз:* -3,5. * 0,25. *+1. * -1,5. * -1.
! 2А+В=2С реакция үшін:

*+Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2A*CB.

* Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2A+CB.

* Тура бағыттағы реакция 2 ретті.

* Тура бағыттағы реакция 3 ретті.

* Кері реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2С.


! 2А+В=2С реакция үшін тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі:

*+W=kC2A*CB. * W=kC2A+CB.

* W=kCA*CB. * W=kCA+CB. * W=C2A*CB.
! 2СО +О2=2СО2 реакция үшін:

* Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2CO+Co2.

*+Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2CO*Co2.

* Тура бағыттағы реакция 2 ретті.

* Тура бағыттағы реакция 3 ретті.

* Кері реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2co3.

!. 2CO +O2=2CO2 реакция үшін тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі:

* W=kC2CO+Co2. * W=kC2CO*Co2.

*+W=kC2co2. * W= C2co2. * W= kCco2.

!. Температураны 250С-тен 45 0С-ке арттырса реакция жылдамдығы қалай өзгереді егер реакцияның температуралық коэффициенті ү=3 болса:* 6 есе артады.

* 6 есе кемиді. *+9 есе артады.

* 9 есе кемиді.

* Өзгермейді.

!. Температураны 50 0С-ке арттырса реакция жылдамдығы қалай өзгереді егер реакцияның температуралық коэффициенті ү=2 болса:*+32 есе артады.

* 32 есе кемиді. * 8 есе артады.

* 8 есе кемиді. * Өзгермейді.


!. Температураны 400С-ға төмендесе реакция жылдамдығы қалай өзгереді егер реакцияның температуралық коэффициенті ү=3 болса:* 12 есе артады.

* 12 есе кемиді. * 81 есе артады.

*+81 есе кемиді * Өзгермейді.

! Егер ұсынылған стехиометриялық реакция теңдеуі 2CO +O2=2CO2 механизміне сәйкес келсе, онда реакция молекулалығы тең болады:* 0. * 1.

* -3. * 2. *+3.

!. Егер ұсынылған стехиометриялық реакция теңдеуі 2NO +O2=2NO2 механизміне сәйкес келсе, онда реакция молекулалығы тең болады:* 0. * 1. * 2.

*+3. * 4.

!. Әрекеттесуші заттардың концентрациясын 2 есе арттырса, 2CO +O2=2CO2 реакция жылдамдығы:

* Өзгермейді. * 4 есе арталы.

*+8 есе артады. * 6 есе артады.

* 8 есе кемиді.

!. Ыдыстың көлемін 3 есе азайтса, 2CO +O2=2CO2 реакция жылдамдығы:

* Өзгермейді. * 9 есе артады.

* 9 есе кемиді. *+27 есе артады.

* 27 есе кемиді.

!. Реакция зонасында қысымды 3 есе арттырса, 2CO +O2=2CO2 реакция жылдамдығы:* 32 есе артады.

* 9 есе артады. * 9 есе кемиді.

*+27 есе артады. * 27 есе кемиді.

!. Әрекеттесуші заттардың концентрациясын 2 есе арттырса, 2NO +O2=2NO2 реакция жылдамдығы:

* Өзгермейді. * 2 есе артады.

*+8 есе артады. * 6 есе артады.

* 8 есе кемиді.

!. Ыдыстың көлемін 3 есе азайтса, 2NO +O2=2NO2 реакция жылдамдығы:

* Өзгермейді. *+9 есе артады.

* 6 есе кемиді. * 27 есе артады.

* 54 есе кемиді.

!. Реакция зонасында қысымды 3 есе арттырса, , 2NO +O2=2NO2 реакция жылдамдығы:* 32 есе артады.

* 6 есе артады. * 9 есе кемиді.

*+27 есе артады. * 54 есе кемиді.

! Әрекеттесуші заттардың концентрациясының уақыт бірлігінде өзгертетін графикалық тәуелділігі аталады:* Беттік керілуі изотермасы.

*+Кинетикалық қисық.

* Реакцияның энергетикалық профилі.

* Титрлеу қисығы.

* Адсорбсия изотермасы.

!. Реагенттер концентрациясының химиялық реакция жылдамдығына сандық тұрғыдан әсерін сипаттайды:* Рауль заңы.

* Гесс заңы. * Аррениус теңдеуі.

* Вант-Гофф ережесі.

*+Әрекеттесуші масалар заңы.

!. Әрекеттесуші масалар заңының авторлары:* Менделеев және Клапейрон.

* Клапейрон және Клаузиус.

*+Гульберг және Вааге.

* Шульц және Гарди.

* Гендерсон және Гассельбах.

! химиялық реакция жылдамдығының температураға тәуелділігі анықталады:

* Вант-Гофф ересімен.

* Михаэлиса- Ментен теңдеуімен.

*+Аррениус теңдеуімен.

* Шульце-Гарди ережесімен.

* Әрекеттесуші масалар заңы.

!. Ле- Шатель принципіне сәйкес Н22=2НІ реакциясын тепе-тендік оңға жылжиды, егер:

*+ Сутектің және йодтың концентрацияларын арттырса.

* Сутектің концентрациясын азайтса.

* Иодтың концентрациясын арттырса.

* Иодтың концентрациясын азайтса.

* Иодсутектің реакция зонасын бөлі шығарса.

!. Оттектің концентрациясын екі есе арттырса С(т)+ О2(т) =СО2(т) реакция жылдамдығы:* Өзгермейді.

*+2 есе артады. * 3 есе артады.

* 4 есе артады. * 6 есе артады.

!. СО концентрациясын 2 есе арттырса, 2СО +О2=2СО реакция жылдамдығы:

* 2 есе артады. * 3 есе артады.

* 6 есе кемиді. *+4 есе артады.

* Өзгермейді.

!. Реакция жылдамдығы тұрақтысының температураға тәуелділігін теңдеу:

* k= AEa/RT. * k= AEaRT.

*+Ink= In A – Ea/RT. * Ink=In A - Ea RT.

* Ink=In A + Ea RT.

!. Катализатор қатысында химиялық реакцияның жылдамдығы артады:

* Ішкі энергияның азаюы арқылы.

* Энтальпияның азаюы арқылы.

*+Активтендіру энергиясының азаюы арқылы.

* Энтропияның артуы арқылы.

* Активтендіру энергиясының артуы арқыл.

! w=-dC/dt өрнегі білдіреді:

* реакция өнімнің концентрациясының өзгеруі бойынша анықталатын реакцияның орташа жылдамдығын.

* бастапқы заттар концентрациясының өзгеруі бойынша анықталатын реакцияның орташа жылдамдығын.

* реакция өнімнің концентрациясының өзгеруі бойынша анықталатын реакцияның шын мәніндегі жылдамдығын.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   146
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет