4 апта 40сұрақ Q=∆U формуласы сәйкес келеді +изохоралык процестің жылулық эффектісі Формуласы арқылы анықтауға болады: dS=nr in V2/V1 = nr in P1/P2


*+Еріген заттар молярлық концентрациясынабет74/146
Дата26.04.2022
өлшемі2.71 Mb.
#32327
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   146
*+Еріген заттар молярлық концентрациясына

* Еріткіштің мольдік үлесіне

* еріген заттың молялдық концентрациясына

* еріген заттын массалық үлесіне

*Еріткіштің молярлық концентрациясына

!. Ақуыз қатысына негізделген қысым ... қысым деп аталады* осмостық*+онкотическалық * гидростатикалық

* атмосфералық * парциалдық

!. Төменде көрсетілгендердің қайсысы фосфат буферге сәйкес келеді?

* H3PO4 + Na3PO4 * H3PO4+NaH2PO4

*Na2HPO4+Na3 PO4 * H3PO4+Na2HPO4

* +NaH2PO4+Na2HPO4

1-7 апта


Газ заңдары дегеніміз не?

Газдың бір параметрінің мәні тағайындалып қалған екі мәндер арасындағы сандық тәуелділік

Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясын анықтайтын формула U=3m/2M RT

Адиабаталық процесс

Жылу алмайтын, жылу бермейтін процесс Термодинамика ғылымы нені зерттейді?

Жылу құбылыстарына арналған энергияның сақталу заңы Ішкі энергия дегеніміз не?

Барлық молекулалардың кинетикалық энергиясымен осы бөлшектердің өзара әсерлесуін потенциялдық энергиясының қосындысына тең

Менделеев-Клапейрон теңдеуі:PV m RT

M

Егер сыртқы күштер идеал газбен, уақыттың кез келген мезетінде атқарылған жұмыс газдың қоршаған денелерге беретін ΔQ жылу мөлшерінде тең болатындай етіп, жұмыс істесе, онда бұл процесс ... аталады:

Изотермиялық

Егер идеал газ қоршаған денелерге жылу мөлшерін бергенде уақыттың кез келген мезетінде берілген жылу мөлшері газдың ішкі энергиясының ΔU өзгеруіне тең болса, онда бұл процесс ... деп аталады:

Изохоралық

Идеал газдың жұмысы қай процессте нөлге тең? Изохоралық

Термодинамиканың бірінші заңы

Жылу құбылыстарына арналған энергияның сақталу заңы

Уақыттың кез келген мезетінде берілген жылу мөлшері газдың атқарған жұмысына тең болатындай етіп, идеал газға жылу берілу қай процесте жүзеге асырылады?

Изотермиялық

Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегін көрсетіңіз:

Q=A


Газдың сығылу жұмысы оның ішкі энергиясының өзгерісіне тең

. Бұл қандай процеске сәйкес келеді? Адиабаттық

Қандай процесс кезінде ең көп жұмыс атқарылады? Изобаралық

Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегін көрсетіңіз:

Q=ΔU

Термодинамиканың бірінші заңының анықтамасы:Энергия бір түрден екінші түрге эквиваленттік мөлшерде ауыса алады

Изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегін көрсетіңіз.

Q=ΔU+A

Адиабаталық процесс кезінде жүйеде жұмыс неге тең? A=-ΔUИзотермиялық процесс кезінде жүйе энергиясы қалай анықталады?

Q=A=m/MRTlnV2/V1

127 0С температурадағымассасы 4г гелийдіңішкіэнергиясы неге тең? (М(Не)=4*10-3 кг/моль)

4986Дж

t= 270C температурадабіратомды идеал газдыңішкіэнергиясы U=15кДж. Осы газмолініңзат мөлшерінанықтаңыз:5моль

Массасы 4 кг гелийді 100 К-ге изохоралы қыздыру үшін қажетті жылу мөлшерін және газдың жұмысын анықтаңыз?

1246.5кДж; 0

Газдың 800 молін 500 К-геизобаралыққыздырған. Газдыңжұмысынанықтаңыз? (R=8,31 Дж/моль ) 831*104Дж

Тұрақты қысымдағы жүйе жылуларының өзгерісі қалай аталады ?

Энтальпия

Интенсивті шамаларға жатады:

Тығыздық, концентрация, температура Экстенсивті шамаларды көрсетіңіз: Тұтқырлық, масса, ішкі энергия

Жанасу беттері жоқ, қасиеттері бірдей, бір текті жүйе қалай аталады?

Гомегенді

Энтальпия неге тең? H=U+Pv

Жүйе атқаратын жұмыс ұлғаю жұмысы?

Оң Теріс Ноль

Кинетикалық энегрия

Бөлшектердің ілгерлемелі, тербелмелі, айналмалы қозғалыстарының энергиясы

Қай процесс қайтымды термодинамикалық процесс деп аталады?

жүйе сырттан қосымша энергияны қажет етпей, бастапқы күйіне келе алатын процесс

Көбінесе фармацевтикалық технологияда температура мен қысым тұрақты жағдайды қолдайды. Бұл процестің атауы қалай?

а) изохоралық

б)изохора- изотермиялық в)изобаралық

д) изобара –изотермиялық е)изотермиялық.

Қысым және температура тұрақты жағдайда химиялық тепе-теңдік шарты қай теңдеуде көрсетілген:

dG=0


Кез-келген процесстің қарқындылық факторы ... аталады? Термодинамикалық потенциал

Дәрілік зат синтезі оқшауланған жүйеде жүреді. Өздігінен

жүретін процесс ағынының критерийі қандай? Энтропия өзгерісі

Фугитивтілік (ұшқыштық) бұл-

Жоғары қысымдағы идеал газдар үшін термодинамикалық қатынасты пайдаланып, реал газдардың қасиеттерін есептеу үшін қолданылатын термодинамикалық функция Фугитивтілік қалай есептеледі?

f=ℽ*P


Изобара-изотермиялық тепе- теңдікте тұрған процессті қалай өрнектеуге болады?

dG=∆H-T∆S

Стандартты емес жағдайдағы химиялық потенциал анықталады:

µ=0


Егер жүйе бастапқы күйден соңғы күйге изотермиялық жолмен ауысса, онда:

∆F=∆H-T∆S

Термодинамикада ашық жүйелер үшін фундаменталды теңдеуді көрсетіңіз:𝒊=𝟏
dU= TdS – PdV+∑∞

µ𝒅𝒏


Егер жүйе тек қана ұлғаю жұмысын жасаса, келесі дифференциалды теңдеу қолданылады:

dH ≤ TdS + PdV ;

Химиялық тепе-теңдік жағдайы сипатталады

тікелей және кері реакциялар жылдамдығының теңдігімен Динамикалық тепе-теңдік күйіндегі жүйеге катализаторды енгізу

тек тікелей реакция жылдамдығын арттырады

N2 + 2↔2NH3 + Q жүйесіндегі химиялық тепе-теңдікті араластыруға

әсер етпейді катализаторды қолдану

Қандай жағдайларда реакция өздігінен жүре алмайды: ΔS > 0,

Қандай жағдайда реакция өздігінен алға бағытта жүреді? ΔG < 0

Химиялық реакция изохорасының теңдеуі


d ln KC

dT

U RT 2

Химиялық реакция изобарасының теңдеуі

d ln KP

dT

H RT 2

Идеал жүйелердегі Кр және Кс тепе-теңдік константаларына әсер ететін факторлар:

температура және қысым;

Температураның тепе-теңдік константасына әсерінің өлшемі: энтальпияның өзгеруі;

Температураның көтерілуі тепе-теңдіктің ... реакцияға ауысуын

тудырады.

эндотермиялық;

Температураны төмендету тепе-теңдіктің ... реакцияға ауысуын тудырады.

экзотермиялық;

Егер тепе-теңдік константасы бірден кіші болса, онда олар тепе-теңдік жүйесінде басым болады.

бастапқы заттар;

Химиялық тепе-теңдік күйінде тура реакция жылдамдығы ... кері реакция

тең;


pΔV көбейтіндісімен өлшенетін шаманың өлшем бірлігін

көрсетіңіз

джоуль

Джоульмен өлшенетін физикалық шамаларды таңдаңыз: энтропияЖылусыйымдылығын өлшеу бірліктерін таңдаңыз: Дж/ г

Энтропия бірліктерін таңдаңыз:

Дж/моль⋅ К

Жылу суық денеден ыстық денеге өте алмайды: термодинамиканың екінші заңы

Қайтымды процесс -

тікелей және кері бағытта жүруі мүмкін процесс Өздігінен жүретін үдеріс -

сыртқы денелердің әсерінсіз үдеріс

Термодинамиканың екінші заңы шағылыстырады...

... ішкі энергияның өздігінен жұмысқа айналу қабілеті Оқшауланған жүйе:

барлық жауаптар дұрыс емес.

Қандай процестің жұмысы оны жүзеге асыру жолына байланысты емес:

тепе-теңдік процесі.Идеал газдар үшін СР мен СV арасындағы айырмашылық қандай:

8,31 Дж/моль⋅ К

Қандай жүйелер ашық болуы мүмкін:

қоршаған ортамен жылу және материалдық алмасу мүмкін болатын жүйелер;

Химиялық реакцияға түсетін жүйенің жылу сыйымдылығын өзгерту арқылы анықтауға болады:

химиялық реакцияның жылу эффектінің температуралық коэффициенті;

Заттардың түзілуі мен жануының стандартты жылу негізінде: химиялық реакциялардың жылуы;

Т≠298 к кезіндегі химиялық реакциялардың жылуын есептеу үшін:

Т=298 К кезіндегі химиялық реакцияның тепе-теңдік константасы.

Жүйенің күй функциясы жүйені жүргізу жолынан: тәуелді;

Оқшауланған жүйенің энтропиясы тепе-теңдікке жеткенде қалай өзгереді:

құлап, тепе-теңдік нүктесінде минимумға жетеді;Оқшауланған жүйеде жүретін процесс бағытының өлшемі ретінде термодинамикалық функциялардың қайсысын қолдануға болады:

S

Қайтымсыз процестер үшін 2 термодинамика заңы:

Фазалық ауысулар үшін энтропияның өзгеруі:Әр түрлі температурада энтропияның өзгеруін есептеу: Термодинамиканың екінші басталу теңдеуі:

екінші типтегі мәңгілік қозғалтқышты құру мүмкін еместігі туралы постулаттың аналитикалық нысаны;«Абсолютті нөлдегі жеке кристалды заттың энтропиясы нөлге тең»

термодинамиканың үшінші заңы

Қандай тұжырым Гесс заңына сәйкес келеді:

А) реакцияның жылу эффектісі күй функциясы болып табылады; Б) реакцияның жылу эффектісі процестің өту жолына байланысты; С) реакцияның жылу эффектісі технологиялық жолға байланысты емес

Д) барлық мәлімдемелер шындыққа сәйкес келеді.  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   146
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет