№4(40)/2005 Серия филология


ОРЫС  ЖƏНЕ  ШЕТЕЛ  ƏДЕБИЕТІжүктеу 2.34 Mb.
Pdf просмотр
бет16/16
Дата15.03.2017
өлшемі2.34 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ОРЫС  ЖƏНЕ  ШЕТЕЛ  ƏДЕБИЕТІ 
Əбішева С.Д. Б.Кенжеевтің поэзиясындағы ең ұзын өлшемнің феномені.....................................  1 64 
Əбішева Ұ.Қ. Ф.Ницшенің «Так говорил Заратустра» шығармасы көркем мəтіннің мəдени-фи-
лософиялық жұмбақ белгісі ретінде (Б.Зайцевтің «Студент Бенедиктов» жəне Л.Андреевтің «Рас-
сказ о Сергее Петровиче»)...........................................................................................................................  4 27 
Бөкішева Г.А. Н.А.Некрасовтың «Современники» поэмасындағы тасымал мен метр (өлшем) ..  1 69 
Иост О.А.  А.С.Пушкин  шығармашылығындағы  «русский  человек  на rendes-vous» жағдайы-
ның дүниетанымдық негіздері ....................................................................................................................  2 64 
Оспанов Н.К. Кекесінді анықтау мəселесіне ....................................................................................  1 73 
Савельева В.В. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақстандық əдебиеттануында орыс əде-
биетінің оқытылу тарихнамасы ..................................................................................................................  2 70 
ЖАҢА  ДƏУІРДІҢ  ЖАҢА  ƏДЕБИЕТІ 
Бралина С.Ж. Postfolklore қазіргі мəдениетке тəн феномен ретінде...............................................  4 44 
Горбунова Г.З. Виктор Ерофеевтің «Дети Пушкина» атты пьесасындағы Пушкин образы............  4 40 
Савченко Т.Т. И.Бродскийдің «Разговор с небожителем» өлеңіндегі постмодернизм эстетика-
сы ...................................................................................................................................................................  4 35 
Тряпочкина В.Р. Б.Кенжеевтің «Иван Безуглов» романындағы деконструкция нысандары мен 
тəсілдері ........................................................................................................................................................  4 50 
Филимонова А.П. Джон Фаулздың «Женщина французского лейтенанта» романындағы театр-
ландырылған көркем əлем...........................................................................................................................  4 55 
Харитонова Л.М., Задорожнева О.В. Постмодернизмдегі субъектінің кейіпсізденуі .................  4 46 

116 
ШЕТЕЛ  ТІЛДЕРІ 
Изақова С.Б. Эмоционалдық категориясының тілдегі көрінісі ......................................................  1 88 
Исина Г.И.  Ағылшын  тіліндегі  фразеологиялық  теңеулердің  құрылымдық  сипаты  мен 
мағыналық ерекшеліктері............................................................................................................................  1 78 
Қақжанова Ф.А. Сыпат категориясы мен «істің тəсілі» ұғымы .....................................................  2 82 
Нестерик Э.В. Ақырындалған жəне тоқталған уақыттың лексикалық берілу түрлері.................  2 85 
Сибирцева Е.П. Американдық сленгтегі «өлім» концептісінің қызметі ........................................  1 85 
ТІЛ  МЕН  ƏДЕБИЕТТІ  ОҚЫТУ  ƏДІСТЕМЕСІ 
Айтбаева Б.М. Қазақ тілін мамандыққа байланысты оқыту...........................................................  2 93 
Бейсенова Ж.С., Нұрқасымова А.Қ. Несиелік оқыту жүйесінде студенттердің өздік жұмысы-
ның ролін күшейту .......................................................................................................................................  2 91 
Шахина С.Ж. Өтірік өлеңдерді жоғары оқу орындарында оқыту жолдары..................................  3 77 
Яковлева Н.Н.,  Алясова И.В.  Қазақстан  мектептеріндегі  «Русская  словесность»  оқулығы: 
дəстүрлі жəне баламалы мазмұн .................................................................................................................  1 93 
ЖУРНАЛИСТИКА  МƏСЕЛЕЛЕРІ 
Асанұлы Қ.Д. БАҚ-тағы тіл мəдениетінің өзекті проблемалары ....................................................  1 96 
Будан А.С. Тың игеру жəне қазақ баспасөзі......................................................................................  1 98 
ЖАС  ҒАЛЫМ  МІНБЕСІ 
Серікова А.А. «Тілдік ахуал» терминінің əлеуметтік-лингвистикалық анықтамасы туралы .......  2 
110 
Федосова С.А. Газет тақырыптарының ерекшеліктері (ағылшын жəне қазақ газеттерінің тақы-
рыбы негізінде).............................................................................................................................................  2 
105 
Ыбрайымова Ж.Ж. Мүшеленбейтін сөйлемдердің мəселелері жайында ......................................  2 96 
ШОЛУ,  СЫН  ЖƏНЕ  БИБЛИОГРАФИЯ 
Естаева Ж.Е.  Жоғары  оқу  орындарындағы  орыс  бөлімдерінде  қазақ  тілін  оқытуға  арналған 
оқулықтар мен оқу құралдарына сипаттама ..............................................................................................  1 
102 
ХРОНИКА 
Бралина С.Ж. Белгородтағы кездесулер (Белгород мемлекеттік университетінде өткен халық-
аралық ғылыми конференция туралы) .......................................................................................................  
4 109 
Горбунова Г.З. Халықаралық Замятин оқулары ...............................................................................  3 95 
Жақан Ə.Қ. «Сыр сандығым — Сарыарқа» («Орталық Қазақстандағы халық шығармашылы-
ғы мен əдебиеттің қалыптасуы жəне дамуы» атты республикалық ғылыми-практикалық конферен-
циядан хабар)................................................................................................................................................  2 
114 
МЕРЕЙТОЙ  ИЕЛЕРІ 
Асанұлы Қ.Д. Бөкетов парасаты.........................................................................................................  
1 107 
Жүнісова Ж.Н.  Филология  ғылымдарының  докторы,  профессор  Э.Д.Сүлейменованың 60 
жылдығына орай өткізілген халықаралық конференция жайлы..............................................................  2 
116 
Савченко Т.Т. Республикадағы екінші университеттің бірінші ректоры .......................................  1 
105 
ЕСКЕ  АЛУ 
Ғалымға тағзым ету.............................................................................................................................  1 
4 
Мұстояпова А.Т. Анна Николаевна Тэн (Туғанына 85 жыл толуына орай)..................................  2 
118 
 

117 
Указатель статей, опубликованных  
в «Вестнике Карагандинского университета» в 2005 году. 
Серия «Филология»  
 
 
 
№ 
с. 
КАЗАХСКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Абдикарим Н. Синтаксическая нагрузка обращений .......................................................................  2 15 
Абдрахманов Р.Х. Структура клише в казахском языке ..................................................................  1 24 
Адилова А.С. Ономастические интертексты .....................................................................................  1 5 
Алкебаева Д.А. Стилистическая функция имен прилагательных....................................................  3 63 
Атабаева М. Лексическое значение и коннотация (по материалам диалектной лексики) ..........  3 67 
Ашимов Ж.М. К вопросу о становлении государственного языка в Казахстане...........................  1 13 
Бекмашева А.Н. Вопросы исследования паронимов........................................................................  2 19 
Боранбаев С. Проблемы исследования глаголов кипчакского языка.............................................  2 11 
Даирбекова А.К.  Языковые  особенности  внутреннего  монолога  в  романах  А.Кекилбаева 
«Үркер», «Елең-алаң»..................................................................................................................................  2 25 
Ескеева М.К. Единство формы и содержания в динамике языковой системы ..............................  4 71 
Жакупов Ж.А. К вопросу о делимитации сложного синтаксического единства ...........................  4 60 
Жапаков С.И., Жубанова С.Х. Понятия и суждения о «фоновых знаниях» ..................................  3 59 
Казанбаева А.З. Употребление этнокультурных наименований в художественном произведе-
нии (на материале повести Ж.Аймауытова «Күнікейдің жазығы» («Грех Куникей»)) .........................  2 4 
Каукербекова Б.С. Мотивы семантической двусмысленности в речеупотреблении....................  1 20 
Кенжегалиев С.А. Проблема ментального лексикона .....................................................................  4 81 
Кузембаева Б.Т. Языковая характеристика эпонимов и антропонимов .........................................  1 18 
Махметова А.С. Грамматическая характеристика и лексико-семантические особенности гла-
гольных фразеологизмов (по материалам поэзии М.Жумабаева) ...........................................................  3 72 
Нурмуханов Х.М., Балапанова К.Ж. Семантико-стилистическая и структурная характеристика 
сравнений в трилогии Х.Есенжанова «Ақ Жайық»...................................................................................  3 57 
Рапишева Ж.Д. Морфологические особенности применения первых образцов в научно-попу-
лярной литературе........................................................................................................................................  4 64 
Рапишева Ж.Д. Терминоупотребления в первых образцах научной литературы .........................  1 9 
Тлеубердиев Б. Географические названия и этномаркеры, характеризующие казахские водные 
источники и земледелие ..............................................................................................................................  
4 74 
Шадыкенов А.К. Из истории экзотической лексики ........................................................................  4 78 
Шокым Г.Т. Гендерная характеристика казахских пословиц и поговорок....................................  2 7 
ОБЩЕЕ  И  РУССКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Алямкина Д.С. Определение понятия «креолизованный текст» .....................................................  3 26 
Аманбаева З.Ж. Прагматический аспект эмотивно-экспрессивных пунктуационных приемов, 
используемых в казахском газетном тексте...............................................................................................  4 14 
Ахатова Б.А. О соотношении понятий «сознание» и «языковое сознание» .................................  4 4 
Ашимов Ж.М. Казахский язык как государственный язык: социолингвистический  срез проб-
лемы...............................................................................................................................................................  1 36 
Бейсембаева С.Б. Явления звукового характера и их связь с жестово-мимической коммуника-
цией ...............................................................................................................................................................  3 15 
Жумагазиева С.Х. Сменность и взаимопроникновение композиционно-речевых форм в газет-
но-публицистическом тексте ......................................................................................................................  3 21 
Исаев М.К.,  Шобрис Т.,  Габдуллина Г.  Некоторые  проблемы  контрастивной  лингвистики  в 
теоретическом и прикладном аспектах ......................................................................................................  3 4 
Каиржанов А.К. Синергетическая основа языковой системы ........................................................  2 49 
Ли В.С. Инфинитивная пропозиция в русском языке и проблема модальности ...........................  2 60 
Мадиева Г.Б. О дифференциации периферийных разрядов ономастического пространства ......  1 29 
Окушева К.К. Лингвистические аспекты рефлексии .......................................................................  4 8 
Пак М.К. Архаичные значения общерусских существительных в диалектной системе ..............  3 10 
Пак М.К. Семантика широкозначных слов в архангельских говорах ............................................  2 52 
Сиривля М.А. Типы лексических значений перифраз по характеру употребления.......................  1 43 
Смагулова А.Б. Национально-культурная значимость фразеосемантических полей в средневе-
ковой русской библейской фразеологии....................................................................................................  4 18 
Тажибаева Р.Д. Антропоцентризм как один из принципов исследования пословиц...................  1 39 

118 
Торпакова Е.А. О контрастивном изучении структурных схем предложения...............................  2 57 
Успанова А.А. Лингвистические экскурсы Л.Н.Гумилева-полиглота ............................................  3 32 
Шайбакова Д.Д. Языки-посредники в полиэтническом обществе .................................................  3 18 
Шингарева М.Ю. «Картина мира» как лингвокогнитивный феномен ...........................................  4 23 
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Айкенова Р.А., Галимова А.М. Учет специфики родного языка при художественном переводе .  3 85 
Алибекова Г.М.  Билингвальное  сопоставление  как  метод  выявления  эквивалентности  между 
единицами русского и казахского языков (на материале исследований «школы Г.А.Мейрамова») ...  2 78 
Жунусова Ж.Н. Билингвальные словари в сопоставительно-типологическом аспекте................  4 85 
Лю Чжимэй. Нулевое обращение......................................................................................................  4 88 
Найманова Ч.К. К вопросу о теории моделей предложения в английском, кыргызском и рус-
ском языках...................................................................................................................................................  3 91 
Насырова А.Б. Экспрессивные образования в разговорной речи билингвов ................................  3 80 
КАЗАХСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  И  ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
Абдуов М.И. Возникновение религиозного эпоса ............................................................................  1 47 
Абдуов М.И. Проблема вариантности в религиозных эпосах..........................................................  2 28 
Амренов А.Д. Переводы татарской литературы М.Калтаева ...........................................................  4 
103 
Аширбекова А.Б. Художественные поиски в прозе..........................................................................  2 39 
Бралина С.Ж. Принципы порождения фольклорного текста ..........................................................  1 51 
Жарылгапов Ж.Ж. Экзистенциальное познание в повести Д.Исабекова «Сүйекші» ...................  4 
100 
Жумабеков М.К. Обрядовая обусловленность loci communes в фольклоре...................................  3 44 
Жумагулов А.Б. Методологические проблемы периодизации истории казахской литературы ...  1 58 
Жумагулов С.Б. Публицистика Гумара Караша ...............................................................................  4 93 
Жумагулов С.Б., Жунусова Н.Ш. Жанр детективного романа ........................................................  2 44 
Калыбекова К.С. Литературная критика 60-х годов ХХ века .........................................................  2 34 
Кулбараков С. Полифонизм в романе «Буран» ................................................................................  3 49 
Рысбеков Б.Т. А.Коныратбаев — исследователь казахского фольклора .......................................  1 54 
Савельева В.В. К историографии изучения русской литературы в казахстанском литературо-
ведении второй половины ХХ века. (Часть ІІ) ..........................................................................................  3 36 
Шахина С.Ж. Закономерности становления небылиц .....................................................................  3 52 
РУССКАЯ  И  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
Абишева С.Д. Феномен сверхдлинных размеров в поэзии Б.Кенжеева .........................................  1 64 
Абишева У.К.  «Так  говорил  Заратустра»  Ф.Ницше  как  культурно-философский  код  художе-
ственного текста («Студент Бенедиктов» Б.Зайцева и «Рассказ о Сергее Петровиче» Л.Андреева)...  4 27 
Бокушева Г.А. Стихотворный перенос и метр (размер) в поэме Н.А.Некрасова «Современни-
ки»..................................................................................................................................................................  1 69 
Иост О.А. Мировоззренческие основы ситуации «русский человек на rendes-vous» в творче-
стве А.С.Пушкина ........................................................................................................................................  2 64 
Оспанов Н.К. К определению понятия иронии ................................................................................  1 73 
Савельева В.В. К историографии изучения русской литературы в казахстанском литературо-
ведении второй половины ХХ века ............................................................................................................  2 70 
НОВАЯ  ЛИТЕРАТУРА  НОВОГО  ВРЕМЕНИ 
Бралина С.Ж. Postfolklore как феномен современной культуры.....................................................  4 44 
Горбунова Г.З. Образ Пушкина в пьесе Виктора Ерофеева «Дети Пушкина» ..............................  4 40 
Савченко Т.Т. Эстетика постмодернизма в стихотворении И.Бродского «Разговор с небожите-
лем» ...............................................................................................................................................................  4 35 
Тряпочкина В.Р. Объекты и приемы деконструкции в романе Б.Кенжеева «Иван Безуглов».....  4 50 
Филимонова А.П.  Театральность  в  романе  Джона  Фаулза  «Женщина  французского  лейте-
нанта»............................................................................................................................................................  4 55 
Харитонова Л.М., Задорожнева О.В. Деперсонализация субъекта в постмодернизме ...............  4 46 
ИНОСТРАННЫЕ  ЯЗЫКИ 
Изакова С.Б. К проблеме выражения категории эмоциональности в языке..................................  1 88 
Исина Г.И.  Особенности  структуры  и  семантики  компаративных  фразеологизмов  в  ан-
глийском языке.............................................................................................................................................  1 78 
Какжанова Ф.А. Категория аспекта и понятие «способ действия» ...............................................  2 82 

119 
Нестерик Э.В. Лексические средства выражения замедленного и застывшего времени ............  2 85 
Сибирцева Е.П. Функционирование концепта «смерть» в американском сленге .........................  1 85 
МЕТОДИКА  ПРЕПОДАВАНИЯ  ЯЗЫКА  И  ЛИТЕРАТУРЫ 
Айтбаева Б.М. Обучение казахскому языку по особенностям специальности.............................  2 93 
Бейсенова Ж.С.,  Нуркасымова А.К.  Усиление  роли  самостоятельной  работы  студентов  в  
условиях кредитной системы обучения .....................................................................................................  2 91 
Шахина С.Ж. Способы преподавания небылиц в высших учебных заведениях ..........................  3 77 
Яковлева Н.Н., Алясова И.В. Традиционное и альтернативное в казахстанском учебнике «Рус-
ская словесность» для средней школы.......................................................................................................  1 93 
ПРОБЛЕМЫ  ЖУРНАЛИСТИКИ 
Асанов К.Д. Актуальные проблемы культуры речи в СМИ ............................................................  1 96 
Будан А.С. Поднятие целины и казахская печать.............................................................................  1 98 
ТРИБУНА  МОЛОДОГО  УЧЕНОГО 
Ибраимова Ж.Ж. К вопросам нечленимых предложений ...............................................................  2 96 
Серикова А.А. Об определении социолингвистического термина «языковая ситуация» .............  2 
110 
Федосова С.А.  Особенности  газетного  заголовка  (на  примере  казахстанской  и  деловой  анг-
лийской прессы) ...........................................................................................................................................  2 
105 
ОБЗОР,  КРИТИКА  И  БИБЛИОГРАФИЯ 
Естаева Ж.Е.  Характеристика  учебников  и  учебных  пособий  по  казахскому  языку  для  рус-
ских отделений высших учебных заведений .............................................................................................  1 
102 
ХРОНИКА 
Бралина С.Ж.  Белгородские  встречи  (О  международной  научной  конференции  в  Бел-
городском государственном университете)...............................................................................................  4 
109 
Горбунова Г.З. Международные замятинские чтения......................................................................  3 95 
Жакан А.К.  О  конференции  «Становление  и  развитие  народного  творчества  и  литературы  в 
Центральном Казахстане» ...........................................................................................................................  2 
114 
НАШИ  ЮБИЛЯРЫ 
Асанов К.Д. Букетов о воспитании молодежи ..................................................................................  1 
107 
Жунусова Ж.Н.  Диалог  языков  и  культур  (международная  конференция,  посвященная  юби-
лею профессора Э.Д.Сулейменовой)..........................................................................................................  
2 116 
Савченко Т.Т. Первый ректор второго университета в республике................................................  1 
105 
ПАМЯТИ 
Мустояпова А.Т. Анна Николаевна Тэн (К 85-летию со дня рождения) .......................................  2 
118 
Памяти выдающегося ученого ...........................................................................................................  1 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правила оформления статей 
 
Для публикации в «Вестник Карагандинского университета» принимаются ста-
тьи на казахском, русском и английском языках, содержащие результаты научных и 
научно-методических работ в области естественных и гуманитарных наук, посвящен-
ные проблемам высшего образования, а также материалы, отражающие деятельность 
различных структурных подразделений университета. 
Объем  статьи  не  должен  превышать 12 страниц  текста,  набранного  на  компь-
ютере (редактор Microsoft Word). В издательство необходимо представлять дискету с 
работой и распечатку. 
В  таблицах,  рисунках,  формулах  не  должно  быть  разночтений  в  обозначении 
символов,  знаков.  Ссылки  в  работе  на  литературу  должны  соответствовать  библио-
графическому списку, данному в конце статьи; выходные сведения приводимой лите-
ратуры должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТа. 
Представляемая статья должна содержать УДК и аннотацию на казахском (или 
русском) и английском языках. Статьи подаются с сопроводительными документами 
(решение  кафедры,  внешняя  и  внутренняя  рецензии).  Отдельно  необходимо  указать 
сведения  об  авторах — Ф.И.О. (полностью),  домашний  адрес,  телефон,  должность, 
ученую степень, место работы, город. Статья должна быть подписана всеми автора-
ми.  
 
 
Более  подробная  информация  о  параметрах  страницы,  размере  шрифта,  распо-
ложении таблиц, рисунков, подрисуночных подписях, формулах, списке литературы 
находится в файле Требования к Вестнику.doc, который Вы можете получить, обра-
тившись по адресу izd_kargu@mail.ru, или у ответственных секретарей серий. 

Каталог: download -> PBD -> vestniki
download -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
download -> А. Әшімбаев Әбілхан қастеев шығармашылығы арқылы білімгерлердің
download -> Семинар-тренинг 3-4 октября 2014 года в Таразском государствен ном педагогическом институте был проведен семи
download -> Вестник пгу №4, 2010 134 Түйіндеме Доцент Нұрманова Ж. К. мақаласы «Компаративистиканың ғылыми өрісінде қазақ әдебиеті мен кинематографының шектесуі»
download -> Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік ж ары п, ба ғы нд а бұлбұлы сайр а ға н
download -> Сабақтар "Қазақ хандығының құрылуы" "Өз тарихын білмеген халық, өзін де сыйламайды "
download -> М. тынышбаев және 1916 жылғЫ Ұлт-азаттық КӨтеріліс с. К. Тулбасиева
vestniki -> Сəуір–мамыр–маусым 1996 жылдан бастап шығады Жылына 4 рет шығады
vestniki -> №1(41)/2006 Серия история. Философия. Право
vestniki -> Шілде–тамыз–қыркүйек 1996 жылдан бастап шығады Жылына 4 рет шығады


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет