№4(56)/2009 Серия история. Философия. Право


МƏСЛИХАТ  ҚЫЗМЕТІНІҢ  ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУ  ТƏРТІБІ  ЖƏНЕ  ҚҰЗЫРЕТТЕРІжүктеу 6.1 Mb.
Pdf просмотр
бет34/39
Дата22.12.2016
өлшемі6.1 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

МƏСЛИХАТ  ҚЫЗМЕТІНІҢ  ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУ  ТƏРТІБІ  ЖƏНЕ  ҚҰЗЫРЕТТЕРІ 
В статье освещаются вопросы организации и функционирования местных представительных 
органов  Республики  Казахстан.  Автором  анализируются  законодательные  акты,  регламен-
тирующие  правовой  статус  маслихатов.  Статья  написана  на  основе  изучения  новейшего 
конституционного законодательства и поправок в Конституцию Республики Казахстан от 
21 мая 2007 г. 
The article illuminates guestions of organization and functioning of local representative agency of the 
Republic of Kazakstan. The author analyses legislative acts, which regulation the legal status of 
maslihats. The article was written on basic of studding the new constitutional legislation and amend-
ment in Constitution of the Republic of Kazakhstan from the 21 of may 2007. 
 
Бүгінгі  таңда  Қазақстан  саяси  жүйенің  реформалық  сатысындағы  демократиялық  нысанды 
дамыту  арқылы  азаматтардың  қатысуымен  əлеуметтік,  экономикалық  мəселелерді  демократиялық 
өкілетті  орган  арқылы  шешуге  бағытталған.  Қазіргі  кезде  мəслихаттардың  жұмыс  істеу  тəжірибесі 
жинақталып анықталған, 10 жылдық мерзімнен астам уақыт ішінде бұл тəжірибе өкілетті биліктің əрі 
қарай дамуына құнды болып табылмақ. 
Уақыт  нормативтік-құқықтық  базаны  талдауды  сын  көзбен  қарауды  керек  етеді,  осыған  орай 
өкілетті  билік  органының  мəнісіне  радикалды  өзгерістер  енгізу  қажет  болып  табылады.  Мəслихат 
өкілеттігі  мен  мəртебесін,  атап  айтқанда,  тəртібі  мен  оның  нысаны  жəне  құрылымы  əділетті  сын 
айтуымен,  отандық  саяси-ғылыми  көзқараспен,  сонымен  қатар  олар  жергілікті  өкілетті  органдар — 
бұл сайланбалы тұрғылықты жалғыз орган болып табылатындықтан, бірақ қазіргі заманда ешқандай 
мəселелерді  бұл  аталған  аймақтарда  атсалыспай  тұр.  Мəслихаттардың  өкілеттік  демократиясын 
бірден-бір  жандандырып  дұрыс  жұмыс  істеуіне  септігін  тигізетін  саяси  жергілікті  институттардың 
жоқтығынан, өзін-өзі ұстап тұратын жəне тепе-теңдік тежемелік қағидасын тармағының болмауынан, 
демократиялық мəслихаттың бірден-бір жолын ашу көзі болмай отыр. 
Қандай да мемлекет болмасын, олар заң атқару жəне соттың билігінсіз өмір сүру мүмкін емес. 
Қазақстан  Республикасының  Конституциясына  сəйкес  мəслихат  деген  атау  пайда  болды,  ол 
жергілікті өкілді орган, облыстың халқы сайлаған, халықтың еркін білдіретін ҚР-ның Заңына сəйкес, 
халықтың  еркін  жүзеге  асырып  отыратын  жəне  оны  бақылап  қадағалап  отыратын  орган.  ҚР 
«Қазақстан Республикасының Жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңына сəйкес 23 қаңтар 2001 
жылғы мəслихаттарды тиісті əкімшілік-аумақтық бөліністің халқы жалпыға бірдей, тең, төте сайлау 
құқығы  негізінде,  жасырын  дауыс  беру  арқылы  төрт  жыл  мерзімге  сайлайды.  Қазіргі  жұмыс  істеп 
тұрған отанымыздың заңына сəйкес, қаржылық, экономикалық негізді құрайтын жергілікті бюджет, 
демек,  өзінде  анықталған  тиісті  əкімшілік-аумақтық  бөліністегі  бюджет  болып  табылады.  Мүлік 
коммуналды, заңды тұлғаларға бекітілген, мүлік, демек, мүлік заңды мамандандырылған адамдардың 
басқару жұмыстарын атқарылу үшін бекітіліп берілген мүлік жəне ҚР-ның заңына сəйкестендірілген 
өзге де мүліктер құрайды. 
Мемлекеттік  саясат,  жергілікті  мемлекеттік  саясат,  жергілікті  өкілді  органдардың  ара 
қатынасында,  мəслихаттардың  құзыреттілігіне  оларға  құқықтық  ой-өрісі  мен  міндеттерінің 
шекараларын анық белгілеп берді. Сондай-ақ іс жүзіндегі қолданыстағы заңға сəйкес мəслихаттардың 
қызметінің  негізгі  нысандарын  анықтап,  оларға  жататындар,  шешім  қабылдауға  жатпайтын 
жағдайлар,  жалпы  мемлекеттік  ішкі  жəне  сыртқы,  қаржы  жəне  инвестициялық  саясатқа  қайшы 
келетін саясаттарға тəн жайт деп анықтайды. 
Демек,  ҚР-ның  ұлттық  қауіпсіздігін  сақтап,  оның  мүддесін  қорғау  көзделу  керек,  қабылданған 
шешімдер  жалпы  мемлекеттік  стандартқа  сəйкес  келуі  қоғамдық  қолданыс  төңірегіндегі 
қызметтердегі  азаматтардың  заңды  мүддесі  мен  құқықтарын  сақтап  қорғау,  жалпыға  бірдей  еңбек 
рыногын  ұйымдастыруға,  капиталға  қарсы  келетін,  қаржы  жүйесіне,  тауарлардың  айырбастау 
кезіндегі  жəне  олардың  қызметтеріне  қарсы  келетін,  ҚР-ның  аумағында,  сондай-ақ  ҚР-ның 
Стратегиялық даму жоспарына қарсы келетін шешімдерді ешқашан қайтаруға рұқсат берілмейді. 
Мəслихат депутаты болып Қазақстан Республикасының жиырма жасқа толған азаматы сайлана 
алады.  Қазақстан  Республикасының  заңына  сəйкес,  ҚР-ның  азаматы  тек  қана  бір  мəслихаттың 

251 
депутаты  бола  алады.  Əрбір  мəслихаттардың  санын  Қазақстан  Республикасының  Орталық  сайлау 
комиссиясы  анықтап  жəне  ол  төмендегідей  болуы  мүмкін:  облыстық  мəслихатта,  Астана  жəне 
Алматы  қалалық  мəслихаттарында — елуге  дейін;  қалалық  мəслихатта — отызға  дейін;  аудандық 
мəслихатта  жиырма  беске  дейін  белгіленеді.  Қазақстан  Республикасының  Орталық  сайлау 
комиссиясы белгілеген оның депутаттары жалпы санының кемінде төрттен үші сайланған жағдайда 
мəслихат  заңды  болып  есептеледі.  Мəслихат  депутаттарының  сайлану  уақыты  бекітіледі. 
Мəслихаттың  өкілеттілігі  бірінші  сессия  ашылған  сəттен  басталып  жəне  жаңадан  сайланған 
мəслихаттың  бірінші  сессиясының  жұмысы  басталғанда  аяқталады.  Əкімшілік-аумақтық  бөлініс 
қайта  ұйымдастырылған  (біріккен,  қосылған,  қайта  құрылған,  бөліп  шығарылған  немесе  бөлінген) 
жағдайда жаңадан сайланған мəслихат сессиясының жұмыс бастылғанға дейін мəслихат депутаттары 
өз  өкілеттігін  сақтайды  жəне  құрамына  өз  сайлаушыларының  басым  бөлігі  кірген,  қайта 
ұйымдастырылған мəслихаттардың депутаттары болып табылады. 
Əкімшілік-аумақтық  бөлініс  таратылған  жағдайда  тиісті  мəслихат  таратылады.  Сонымен  қатар 
мəслихаттың заңды тұлға құқығы болмайды, бірақ ол дербес мемлекеттік орган болып көрініс тауып 
жəне  ол  жергілікті  жердегі  халықтың  мұң-мұқтажын  қарастырып  шешіп  отырады.  Мəслихат 
депутаттарының  үштен  екі  бөлігінің  даусымен  əкімге  сенімсіздік  білдіруге  құқылы.  Қазақстан 
Республикасының Президентіне ол əкімнің босатылуын талап ете алады немесе одан жоғары тұрған 
əкімге  орнынынан  босатылуын  талап  ете  алады.  Жергілікті  бюджеттің,  экономикалық  жəне 
əлеуметтік  даму  жоспарының  сол  аумақта  орындалмауы  жəне  екі  дүркін  əкімнің  есебін  мəслихат 
депутаттары бекітпесе, əкімге сенімсіздік беру көрінісін береді. 
Қолданыстағы  заңға  сəйкес,  мəслихат  депутаты  құқылы;  өзі  сайлайды  жəне  мəслихат 
сессиясының төрағасы бола отырып, мəслихаттың өзге де органдарына сайлана алады. 
Мəслихат  сессиясы  мен  оның  тұрақты  комиссияларында,  өзгеде  органдарды  қарау  үшін 
мəселелер ұсынуға, жəне шешімдер қабылдауға қатысуға депутат құқылы болып табылады. Сонымен 
қатар  өз  округінің  сайлаушыларымен,  сондай-ақ  жергілікті  өзін-өзі  басқару  органдарымен  жəне 
ұйымдар  мен  мекемелер  кездесулер  мен  жиналыстар  енгізуге;  сессияда  тиісті  мəслихат  аумағанда 
орналасқан  жергілікті  атқарушы  орган  мен  ұйымдардың  лауазымды  адамдарының  мəслихаттың 
құзыретіне  жатқызылған  мəселелер  бойынша  есептерін  тыңдау  туралы  ұсныстар  енгізуге;  тиісті 
акимат  отырыстарының  жұмысына  қатысуға,  мəслихат  пен  оның  органдары  отырыстарының 
хаттамаларымен  танысуға,  саяси  партиялардың  депутаттық  тобы  түрінде  депутаттық  бірлестіктер 
құруға  құқылы.  Депутаттық  топ  мəслихаттың  кем  дегенде  бес  депутатын  біріктіруі  тиіс.  Саяси 
партиялардың  депутаттық  тобын  тіркеу  мəслихат  сессиясында  жүзеге  асырылады.  Саяси 
партиялардың депутаттық тобының өкілеттілігі, қызметін ұйымдастыру мəслихаттың регламентінде 
белгіленеді. 
Сонымен қатар депутат мəслихаттың жəне өз құрамына сайланған оның органының жұмысына 
қатысуға міндетті. 
Заңға  сəйкес  мəслихат  хатшысы  мəслихат  сессиясын  жəне  оның  қарауына  енгізілетін 
мəселелерді əзірлеуді ұйымдастырады, хаттама жасалуын қамтамасыз етеді жəне сессия төрағасымен 
бірге  мəслихат  сессиясында  қабылданған  немесе  бекітілген  шешімдерге,  өзгеде  құжаттарға  қол 
қояды;  мəслихат  депутаттарының  өз  өкілеттіктерін  жүзеге  асыруына  жəрдемдеседі,  депутаттарды 
мəслихат  сессияларына,  оның  тұрақты  комиссияларының  жəне  өзге  де  органдарының  жұмысына 
жəне  сайлау  округтеріндегі  жұмысқа  қатысуы  үшін  қызметтік  міндеттерін  орындаудан  босатуға 
байланысты  мəселелерді  қарайды;  депутаттар  сауалдарының  депутаттық  өтініштердің  қаралуын 
бақылайды;  мəслихат  аппаратының  қызметіне  басшылық  жасайды,  оның  қызметтерін  қызметке 
тағайындайды  жəне  қызметтен  босатады;  сайлаушылар  өтініштер  туралы  жəне  олар  бойынша 
қабылданған шаралар туралы мəслихатқа үнемі ақпарат беріп отырады; мəслихаттың жергілікті өзін-
өзі  басқару  органдарымен  өзара  іс-қимылын  ұйымдастырады;  өз  құзыретіндегі  мəселелер  бойынша 
өкімдер шығарады; мəслихаттың тұрақты комиссияларымен, өзге де органдарының жəне депутаттық 
топтардың қызметін үйлестіреді, сондай-ақ мемлекеттік органдармен, ұйымдармен жергілікті өзін-өзі 
басқару  органдарымен  жəне  қоғамдық  бірлестіктермен  қарым-қатынастарда  мəслихат  атынан  өкіл 
болады;  мəслихат  шешімдерінің  жариялануын  қамтамасыз  етеді,  олардың  орындалуына  бақылау 
жасау жөніндегі іс-шараларды белгілейді. 
Мəслихат  хатшысының  мəслихаттың  тұрақты  комиссияларында  болуға  құқығы  жоқ. 
Мəслихаттың  хатшысы  болмаған  кезде  оның  өкілеттігін  мəслихат  сессиясы  төрағасының  шешімі 
бойынша  мəслихат  тұрақты  комиссияларының  бірінің  төрағасы  уақытша  жүзеге  асырады. 
Мəслихаттардың  ұйымдасуы  ҚР-ның  Конституциясымен  уақыт  тəртібі  белгіленеді  жəне  ҚР-ның 

252 
«Қазақстан  Республикасының  сайлау  туралы»  Заңымен,  ҚР-ның  «Қазақстан  Республикасының 
жергілікті мемлекеттік басқару туралы» жəне осы Заңның өзге де нормаларымен реттеледі. 
Конституция  мазмұнында  мəслихаттың  ұйымдасуына  арналған  бірнеше  нормалар  бар.  Оларда 
көрсетілгендей,  мəслихаттарды  тиісті  əкімшілік-аумақтық  бөліністе  облыстық  қаланың  халқы 
жалпыға бірдей. 
ҚР  Конституциясы  «Қазақстан  Республикасының  сайлау  туралы»  Заңы  мəслихаттардың  жан-
жақты сайлануын уақыт тəртібін реттейді. 
ҚР-ның  «Қазақстан  Республикасының  жергілікті  мемлекеттік  басқару  туралы»  Заңында 
конституциялық  жағдайлары  қайталанып  жəне  «Сайлау  туралы»  Заңында  көрсетілегндей,  мəслихат 
депутаттарының  сайлануы  республикалық  сайлау  туралы  заңымен  күн  тəртібі  реттелетіндігін 
көрсетеді. 
Мəслихат  тек  мемлекеттік  өкілді  орган  болып  сайланады,  заңды  тұлғалық  құқығы  болмайды, 
қандай  да  бір  шаруашылық  акцияларды  жүзеге  асырмайды.  Бұл  түсінікті.  Кім  болмасын,  қандай 
жағдай болмасын, шаруашылық акцияларды жүзеге асырмайды. Мəслихат мемлекеттік орган болып 
табылып,  мемлекеттік-құқықтық  мəселелерді  шешетін  жəне  барлық  халықтың,  азаматтардың 
əлеуметтік, экономикалық ұлттық жағдайларына қарамастан, еркін білдіреді. 
ҚР-ның  «Қазақстан  Республикасының  жергілікті  мемлекеттік  басқару  туралы»  Заңының 6-
бабында мəслихаттың жалпы құзыреттілігінің облыстық, қалалық жəне аудандық, барлық деңгейіне 
өз  мазмұнын  береді [1]. Бұл  мəслихаттардың  осы  сұрақтардың  барлығына  біркелкі  түрде  жауап 
беретіндігін  білдірмейді.  Олар  жергілікті  өкілді  органның  жүйесінің  араласуына  байланысты 
мəслихатта шешіледі. Бұл құзыреттіліктерді екі топқа бөліп қарастыруға болады: атқарушы органдар 
мен құзыреттілік жəне айрықша құзыреттілік сұрақтарды қарастырып, бекіту. 
Бірінші топтағы құзыреттілікке қатысты [2]: 
 тиісті  аумақты  дамытудың  жоспарларын  экономикалық  жəне  əлеуметтік  бағдарламаларын, 
жергілікті  бюджетті  жəне  атқарылуы  туралы  есептерді  бекіту,  соның  ішінде  республикалық 
маңызы бар қалада (астанада), ауданда, кентте, ауылда (селоны), ауылдық селолық округте; 
 тиісті аумақтарда қоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдалану жөніндегі бағдарламаларды 
жəне қоршаған ортаны қорғау, сауықтыру жөніндегі шығыстарды бекіту, сондай-ақ қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы заңдарға сəйкес өзге де мəселелерді шешу; 
 əкімнің ұсынуы бойынша əкімшілік-аумақтық бөліністі басқару схемасын бекіту; 
 өздерінің  қарауына  жатқызылған  əкімшілік-аумақтық  құрылыс  жəне  жергілікті  қауымдастық 
ұйымның шекараларын айқындау мəселесін шешу; 
 халықтың жұмыспен қамтылуына жəрдемдесу кедейлік пен күрес бағдарламаларын бекіту. 
Бұл мəслихаттың құзыреттілігі анықталған негізде қорытындыға келуге мүмкіндік береді. 
Мəслихаттар  тиісті  аумақта  экономикалық,  қаржылық  жəне  əлеуметтік  сұрақтар  шешіміне 
белсенді қатысып, осыған орай өз үлестерін енгізуге құқылы. 
Оларға жоспарлар мен бағдарламалардың бекітілуі жай ғана бекітілмей, сонымен қатар олардың 
қызметі  туралы  есептерді  тыңдау  мен  жоспарлар  мен  бағдарламалар  өзге  де  мəселелерді  шешу. 
Қазіргі  кезде  Қазақстанның  барлық  аймақтарында  төтенше  жағдайға  қоршаған  ортаны  қорғау  өткір 
мəселе  туындап  отыр.  Қоршаған  ортаның  жақсаруына  мəслихаттарға  жетерліктей  құзыреттілік 
берілген.  Қоршаған  ортаны  қорғау  мен  табиғатты  пайдалану,  табиғат  байлықтарын  қарқынды 
деңгейде  пайдаланатын  жəне  жиі  ластанатын  қоршаған  ортасында  олардың  белсенділігі  мен 
жұмысты  əзірлеу  мен  бағдарламаларды  жүзеге  асыруының  нəтижесінде  қоршаған  ортаны  қорғауға 
болады. 
Мəслихаттар өздерінің маңызды құзыреттіліктерін деңгейлік негізде жүзеге асырмайтындығын, 
атап айтқанда, жалпы мемлекеттік мүдделер мен халықтың еркін білдіріп, қорғамайтындығын сенімді 
бекітіп айтуға болады. Мəслихаттың осындай қатынаста болуы олардың құзыреттіліктері мен беделін 
көтермейтіндігі белгілі. 
Мəслихаттың ерекше құзыреттілігіне қатысты: 
 өздерінің  қарауына  жатқызылған  əкімшілік-аумақтық  бөлініс  жəне  жергілікті  қауымдастық 
ұйымның мəселелерін шешу; 
 атқарушы  органдар  басшыларының  есептерін  қарау  жəне  тиісті  органдарға  мəслихат 
шешімдерін  орындамағаны  үшін  мемлекеттік  органдардың  лауазымды  адамдарын,  сондай-ақ 
ұйымдарды жауапқа тарту мен ұсыныстарын енгізу; 

253 
 ҚР-ның  Əкімшілік  құқықбұзушылық  туралы  кодексіне  сəйкес  бұзғаны  үшін  əкімшілік 
жауаптылық белгіленетін ережелерді бекіту; 
 заңдарға  сəйкес  азаматтардың  құқықтары  мен  заңды  мүдделерін  қамтамасыз  ету  жөніндегі 
өкілеттіктерді жүзеге асыру; 
 жер заңдылықтарына сəйкес жер қатынастарын реттеуді жүзеге асыру; 
 азаматтар  мен  ұйымдардың  ҚР-сы  Конституциясының,  заңдарының,  ҚР  Президенті  мен 
Үкіметі актілерінің, орталық жəне жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік-құқықтық 
актілерінің орындалуына жəрдемдесу. 
Екінші топтағы құзыреттілік тек қана мəслихаттың өзімен пайда болып, нормативтік-құқықтық 
жəне ұйымдық нысанда білдіріледі. 
Президент алдында əкімге сенімсіздік білдіріліп, оны қызметтен босату туралы, сұрақты қоюға 
мəслихат  құқылы,  егер  əкім  оларға  қатысты  тағайындалса,  одан  жоғары  тұрған  əкімге  ұсынуға 
болады. 
Мəслихаттар  ұйымдық  қатынаста  өздеріне  берілген  құзыреттілікте  əкімшілік-аумақтық 
бөліністің сұрақтарын шешеді. Мəслихаттың бұл құзыреттіліктері нормативтік-құқықтық қатарында 
нақты  бекітілген.  Норма  шығармашылық  мəслихаттардың  құзыреттілігінде  жер  қатынастарын 
реттеуде  ҚР-ның  «Жер  туралы»  Заңына  сəйкес  əкімшілік  жауапкершілік  бекітілуінде,  əкімшілік 
құқықбұзушылық қатарында маңызды. 
Мəслихаттың қабылдаған актілері шешімдер деп аталады. Олар нормативтік-құқықтық та жəне 
нормативтік емес те бола алады. 
Мəслихаттың  азаматтық  құқықтарына  бостандықтары  мен  міндеттеріне  қатысты  шешімдерін 
заңда  белгілеген  тəртіпте  Əділет  министрлігінің  аумақтық  органдарының  мемлекеттік  тіркеуіне 
жатады. 
Егер  де  мəслихат  ҚР-ның  Конституциясы  мен  заңдарына  сəйкес  келмейтін  шешімдерін 
мəслихаттың өзінің жоюы не сот тəртібімен жойылуы мүмкін. ҚР-ның «Қазақстан Республикасының 
жергілікті  мемлекеттік басқару туралы» Заңның 6-бабында  мəслихаттардың кейбір құзыреттіліктері 
буындарға бөліп көрсетілген. 
Облыстар,  республикалық  маңызы  бар  қалалар  жəне  астана  мəслихаттарының  құзыретіне 
жататындар: 1) облыстық аудандық жоспарлау схемасын, облыс орталығын, республикалық маңызы 
бар қаланы жəне астананы салудың бас жоспары жобасын бекіту туралы ҚР- ның Үкіметіне ұсыныс 
енгізу; 2) əкімшілік  аудандардың  аудандық  жоспарлануы  жобаларын,  облыстық  (облыс 
орталықтарынан  басқа)  жəне  аудандық  маңызы  бар  қалаларды  салудың  бас  жоспарларын  бекіту  де 
жатады.  Аудандық  мəслихаттар  құзыретіне  қалалар,  тиісті  аумағында  орналасқан  кенттер  мен 
ауылдар салудың бас жоспарларын бекіту де жатады. 
Сонымен қатар облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың жəне ҚР-сы астанасының 
мəслихаттары  тиісті  акиматтардың  ұсыныстары  бойынша  ҚР-ның  заң  актілеріне  сəйкес  қарыз  алу 
туралы шешімдер қабылдауға құқылы. 
Мəслихат  сессиясының  төрағасы — өкілетті  органның  басты  жетекші  тұлғасы,  босатылмаған 
негізде өзінің басты қызметін атқарып, депутаттардың арасынан сайланады. Оның міндеттерінің бірі 
болып сессияның дайындалуына жетекшілік етіп, сессияның шақырылу күнін қалыптастырады. 
Бұл  мəслихаттың  жұмысындағы  басты  саяси,  ұйымдастырушылық  сəті  болып  табылады. 
Депутат  өзінің  жұмысын  орындауда,  сонымен  қатар  өзінің  негізгі  міндетті  жұмысын  орындаудан 
босатылмай, ең жоғарғы билік органы мен сессияның дайындалуына депутат қалай жетекшілік етеді. 
Мəслихаттың  хатшысы  тұрақты  негізде  жұмыс  істейтін  лауазымды  адам  болып  табылып,  оны 
мəслихат  сессиясында  депутаттардың  арасынан  сайлап,  мəслихат  сессиясының  дайындалуы  мен 
ұйымдастырылуын жəне оның сұрақтарын қарастырумен айналысады. Сондықтан өзінен-өзі мынадай 
нəтижеге əкеліп соқтырады: 
Мəслихатта  төрағалық  қызметті  босатылған  негізде  атқару  мəслихат  сессиясында  төрағалық 
қызмет  пен  хатшылық  қызметті  біріктіріп  немесе  мəслихат  сессиясында  төрағалық  құзыреттілікті 
хатшы қызметіне ауыстыру. 
Мəслихат  аппараты  қадағалау  функциясын  жүзеге  асыруға  тырысады,  бірақ  сайланушы  орган 
ретінде танылмай, сайлаушылардың еркін білдіре алмайды [3]. 
Бүгінгі  күннің  депутаттары  көптеген  себептердің  салдарынан  өздерінің  алға  қойылған 
мақсаттарын іске асыра алмай отыр. Кімде кім тұңғыш рет дауысқа салып, шынайы сеніп, олардың 
жоғарғы  жағдайды  иеленуі  мен  олар  шақырған  уақытта  сайлаушылардың  көзқарасымен  қарағанда 
оларға берген үмітін атқара алады.  Мəслихатқа  қатысты құзыреттілік  жетерлік. Облыстық, қалалық 

254 
жəне  аудандық  мəслихаттардың  тізбесінің  функциясының  айырмашылығы  байқала  қоймайды,  ал 
құзыреттілік  жағынан  алып  қарағанда  түсініксіз  көрінеді.  Егер  де  атқарушы  органдар  анық 
белгіленген  тікелейлікті  иеленсе,  онда  мəслихаттар  бір-бірімен  өзара  əрекеттестікке  түсе  алмайды. 
Бір  жағынан  алып  қарағанда,  əрбір  мəслихат  тұрақтылықты  иеленіп,  басқаша  айтқанда, — олар 
қандай да бір əдістемелік жəне тəжірибелік көмектен құр қалады. Бұл жұмысты, ереже сияқты, алып 
қарағанда  ерікті  түрде  мəслихат  аппараты  өзіне  жүктейді.  Осылайша  өкілді  органдар,  атқарушы 
жергілікті  мемлекеттік  басқару  мен  бірлесуіне  жол  ашып,  жергілікті  өзін-өзі  басқару  жүйесіне 
шектеулі  түрде  жазыла  алып,  тиісті  аумақтағы,  бюджетті  бекітіп,  жоспармен  əлеуметтік-
экономикалық  бағдарламаның  дамуына,  ведомстволық  облыстық  жетекшілерін  тағайындап  жəне 
басшыны (əкімді) сайлау арқылы жүзеге асырады. 
Ең тікелей байланыста болашақта мəслихаттар ауылдық, кенттік аумақтар мен қалалық ықшам 
аудандарымен болу керек. 
Мəслихаттардың  құзыреттілігіне  құқық  шығармашылық  қызметі  де  жатады.  Осылайша, 
мəслихаттың  негізгі  актісі  болып  өзінің  құзыреттілігінің  сауалнамаларының  жарлығын  шығарып, 
осында  мəслихаттың  шешімдері  көрініс  табады.  Мəслихат  шешімдерінің  жобаларына,  жергілікті 
бюджет  кірістері  мен  қысқартумен  немесе  жергілікті  бюджеттің  шығысын  ұлғайтуды  қарастыру 
əкімнің қорытындысымен мақұлданған жағдайда ғана енгізілуі мүмкін. 
Өзінің  құзыреттілігіне  байланысты  мəслихат  азаматтардың  құқықтары  мен  бостандықтарына 
жəне міндеттеріне қатысты қабылдаған шешімдері ресми түрде жарияланып, анықталған заңдылыққа 
сəйкес тиісті аумақта атқарылуы міндетті болып табылады. Мəслихаттың жалпыға міндетті мəні мен 
ведомстволық  сипаттағы  немесе  азаматтардың  құқықтары  мен  бостандықтарына  жəне  міндеттеріне 
қатысты  шығарылған  шешімдері  мен  анықталған  заңдылыққа  сəйкес,  аумақтағы  мемлекеттің 
тіркелуіне  жатады.  Мəслихаттар  Қазақстан  Республикасы  Конституциясы  мен  заңдарына  сəйкес 
келмейтін шешімдерін мəслихаттың өзінің жоюы немесе сот тəртібі мен жойылуы мүмкін. 
 
 
Əдебиеттер тізімі 
1.  Баишев Ж.Н. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы: Оқу-əдіст. құрал. — Алматы: Жеті жарғы, 2001. 
2.  ҚР Жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңы. — 2001. — 23 қаңт. 
3.  Сағындықова  А.Н.,  Жанұзақов  Л.Т.  Қазақстан  Республикасының  жергілікті  өкілді  органдарын  қалыптастырудағы 
кейбір мəселелер // ҚР Қоғамдық ғылымы. — 1999. — № 4. 
 
 
 
 
 

255 
УДК 343.2/.7:343.140.02:159.9 
К.Е.Рахимбеков 
Казахский государственный юридический университет, Астана 
ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  ПО  ВНУТРЕННЕМУ  УБЕЖДЕНИЮ 
Қазіргі  таңда  дəлелдемелерді  бағалау  мəселесі  үлкен  өзектілікке  ие.  Осыған  орай  автор 
дəлелдемелерді  ішкі  сенім  бойынша  бағалауға  үлкен  назар  аударып  отыр.  Қазақстан 
Республикасының қылмыстық іс жүргізудегі ішкі сенім талабын анықтау өте қиын. Аталған 
мəселені жетілдіру жолдарын қорытындылай отырып, ішкі сенімнің ұғымы, мазмұны жəне 
талабы  қарастырылады.  Ішкі  сенім  бойынша  бағалау  барысында  дəлелдеу  субъектілеріне 
қандай талапты басшылыққа алу қажеттілігі ескертіледі. 
At present, more relevant are the issues related to the assessment of evidence. Therefore, in this arti-
cle, the author pays much attention to assessing the evidence on inner conviction. In criminal proce-
dure of Republic Kazakhstan it is difficult to set the criteria of internal persuasion. An author on the 
basis of own conclusions offers the ways of perfection on this issue and exposes a concept, mainte-
nance and criteria of internal persuasion. An author shows what requirements the subjects of proving 
must have at the estimation of proofs on internal persuasion. 
 
Под оценкой доказательств в теории доказывания принято считать сложный логический мысли-
тельный процесс субъектов доказывания по определению роли и значения собранных доказательств 
для  установления  объективной  истины  по  уголовному  делу.  По  мнению  М.С.Строговича, «оценка 
доказательства заключается в выводе о достоверности или недостоверности доказательства... и о до-
казанности  или  недоказанности  факта,  сведения  о  котором  содержатся  в  данном  доказательстве 
[Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. — С. 303–304]. Нельзя не принять точку 
зрения А.Р.Белкина, который не соглашался с мнением М.С.Строговича о том, что необходимо раз-
граничивать понятия оценки доказательств и оценки доказательств факта [1; 303–304].   
Авторы «Теории доказательств в советском уголовном процессе» считают, что «оценка доказа-
тельств — это  мыслительная  деятельность  следователя,  прокурора  и  судей,  которая  состоит  в  том, 
что  они,  руководствуясь  законом  и  социалистическим  правосознанием,  рассматривают  по  своему 
внутреннему  убеждению  каждое  доказательство  в  отдельности  и  всю  совокупность  доказательств, 
определяя их относимость, допустимость, достоверность и достаточность для выводов по делу» [Тео-
рия доказательств в советском уголовном процессе / Под ред. Н.В.Жогина. — 1998. — 428 с.]. 
Этой  точки  зрения  придерживались  и  авторы  «Курса  советского  уголовного  процесса».  В  нем 
также идет речь об определении относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказа-
тельств и к этому перечню добавляется (сила) доказательства» [Курс советского уголовного процес-
са. Общая часть. — 2001. — С. 614–615]. 
В.Д.Арсеньев,  раскрывая  понятие  оценки  доказательств,  делал  акцент  на  определении  силы  и 
значения  каждого  доказательства [2], А.И.Трусов — на  установление  достоверности  сведений,  со-
держащихся в доказательстве [3]. 
Когда мы приступаем к оценке доказательств, то мы уже имеем в наличии сформированную сис-
тему доказательств и доказательственную базу. Таким образом, при оценке доказательств выяснится 
значение доказательств в отдельности и системы доказательств в целом. Определение значения дока-
зательств будет являться необходимым условием того, какую роль имеет доказательство или система 
доказательств в расследовании конкретного уголовного дела и как оно повлияет на установление объ-
ективной  истины  по  уголовному  делу.  Оценивая  фактические  данные,  мы  можем  установить  цен-
ность  одного  доказательства  над  другим  в  системе  доказательств,  проследить  связь  между  доказа-
тельствами.  Важности  значения  доказательств  уделяется  внимание  многими  учеными-правоведами. 
Например, М.М.Гродзинский отмечал, что «правильная и успешная судебная работа... требует научно 
обоснованной постановки учения о доказательствах и, в частности, той его области, которая создается в 
наши дни... именно в области вопросов, относящихся к определению ценности доказательств» [4]. 
Оценка доказетльств по внутреннему убеждению до сих пор остается камнем преткновения для 
всех ученых-правоведов и практиков. Оценивая доказательства по внутреннему убеждению, необхо-
димо исходить из совокупности всех обстоятельств дела, обнаруженных на отдельном этапе рассле-
дования преступления или на конкретной стадии уголовного процесса. 

256 
Внутреннее  состояние  субъектов  оценки  доказательств — это  психологическое  эмоциональное 
состояние человека, основанное на рациональном сознании, логическом мышлении и внутреннем ин-
стинкте, отвечающее требованиям допустимости, относимости, достоверности и достаточности. Пра-
вильная оценка доказательств позволит должным образом прийти к выводу о виновности или неви-
новности обвиняемого, уверенности в правильности своих выводов и готовности к принятию важных 
решений. 
Поэтому  на  ценность  доказательства  указывал  М.С.Строгович: «Мы  имеем  в  виду  не  какие-то 
внешние, формальные, заранее данные независимо от существа дела признаки... Мы имеем в виду его 
качество в обстановке данного конкретного дела, в том сложном переплетении общественных отно-
шений, из которых складываются обстоятельства дела» [5]. 
Нельзя забывать, что принцип свободной оценки доказательств не приемлет того, что ценность 
доказательства не определяется ни видом доказательства, ни его источником, ни, тем более, опреде-
лении ценности доказательства без исследования его содержания и роли в процессе доказывания. 
Оценка доказательств по внутреннему убеждению отрицает теорию формальных доказательств, 
которая  говорит  о  том,  что  сила,  значение  доказательств  разнообразного  вида  заранее  устанавлива-
ются законодателем, а суд, разрешая дело, обязан исходить из этой предпосылки при вынесении ре-
шения по тому или иному уголовному делу. 
Так,  при  розыскном  или  инквизиционном  процессе,  определяющем  вину  обвиняемого,  было 
признание своей вины, которой было достаточно для вынесения обвинительного приговора. Призна-
ние своей вины обвиняемым считалось полным, «совершенным» доказательством, а все другие дока-
зательства  воспринимались  как  неосновные, «половинчатые»  или  незначительные  для  разрешения 
уголовного дела. Такие доказательства приводили к вынесению формальных, несправедливых реше-
ний по уголовному делу. 
Теория формальных доказательств, при которой любое доказательство оценивалось, прежде все-
го, количественно, частями, признававшееся «как лучшее доказательство» признания вины обвиняе-
мого,  была  неприемлема  в  России,  в 1864 г.  в  Судебных  уставах  сказано: «В  уголовном  процессе, 
стремящемся к материальной истине, предустановленных доказательств быть не может» [6; 99]. 
В то время ученые-правоведы высказывались по-разному в отношении оценки доказательств по 
внутреннему убеждению. Высказывались в отношении того, что никакие доказательства не должны 
иметь  какой-либо  приоритет  по  отношению  к  друг  другу,  а,  например,  Н.Вороновский,  И.Якимов, 
В.Громов, А.Вышинский и другие процессуалисты и криминалисты высказывались об определенных 
приоритетах тех или иных доказательствах [7]. 
По  поводу  оценки  свидетельских показаний, И.Н.Якимов  отмечал, что «здоровый, основанный 
на научном знании и житейском опыте, не переходящий за грани дозволенного законом скептицизм 
—  вот  наиболее правильное отношение к  свидетельским показаниям» [7]. Аналогичное  мнение вы-
сказывал и Н.Вороновский: «Считается установленным, что сведения, получаемые путем допроса, не 
являются таким прочным фундаментом, на котором можно было бы во всех случаях построить рас-
следование» [8; 5]. В.Громов говорил, что  «сравнительная  оценка  отдельных  видов  доказательств  с 
точки зрения их достоверности и заставила криминалистов еще с конца прошлого века признать пер-
венствующее значение за теми доказательствами, которые могут быть подвергнуты научной проверке 
и достоверность которых основана на данных, установленных методами научно-уголовной техники, 
т.е. за вещественными доказательствами» [9]. 
А.Я.Вышинский считал, что свидетельские показания являются важнейшим средством раскры-
тия  преступления,  а  исключительным доказательством — признание  обвиняемого  [Курс  советского 
уголовного процесса. Общая часть. — 2001. — С. 614–615]. 
В статье 25 УПК РК закреплен основной принцип оценки доказательств: 
1. Судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства 
по  своему  внутреннему  убеждению,  основанному  на  совокупности  рассмотренных  доказательств, 
руководствуясь при этом законом и совестью. 
2.  Никакие  доказательства  не  имеют  заранее  установленной  силы  [Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Казахстан, утвержденный 13 декабря 1997. — № 206–1]. 
Таким образом, оценка доказательств в уголовном процессе осуществляется по двум критериям: 
с точки зрения соблюдения законности и с точки зрения внутреннего убеждения. Таким образом, при 
формировании  общей  и  частной  систем  доказательств  определенные  проблемы  возникают,  когда 
субъекты доказывания приступают к оценке доказательств по внутреннему убеждению. В частности, 
речь идет о понятии внутреннего убеждения, критериев внутреннего убеждения и других вопросов. 

257 
В литературе уголовного процесса по вопросу о понятии и содержании внутреннего убеждения 
сложилось несколько точек зрения. 
Так, А.Р.Ратинов подчеркивает, что «указание  закона на внутреннее убеждение нужно, прежде 
всего, понимать как исключительность компетенции лица, ведущего производство по делу» [10]. 
П.А.Лупинская определяет  внутреннее убеждение как принцип оценки  доказательств, в основе 
которого должно лежать всестороннее, полное и объективное рассмотрение всех обстоятельств дела в 
их совокупности [11]. 
Другими учеными внутреннее убеждение рассматривалось как критерий [12], метод или резуль-
тат оценки доказательств [13]. 
На  наш  взгляд,  данные  позиции  не  совсем  раскрывают  сущность  и  содержание  понятия  внут-
реннего убеждения. По своей природе сущности внутреннее убеждение является сложным и много-
гранным понятием. Понятие внутреннего убеждения включает в себя различные стороны деятельно-
сти органов предварительного расследования и суда по формированию доказательств: психологиче-
скую, гносеологическую, морально-этическую, правовую и процессуальную. 
«В психологическом аспекте, — отмечает Ю.К.Орлов, — внутреннее убеждение означает чувст-
во  уверенности  и  убежденности  в  правильности  своих  выводов.  Морально-этическая  сторона  внут-
реннего убеждения характеризует действия, поступки, совершенные в соответствии со своими убеж-
дениями, в согласии с самим собой. Гносеологический аспект выражает соответствие в чем-либо объ-
ективной действительности» [14]. 
Содержание понятия «внутреннее убеждение раскрывает, в первую очередь, закон»


Статья 25 УПК РК говорит, что «никакие доказательства... не имеют заранее установленной си-
лы» [Уголовно-процессуальный  кодекс  Республики  Казахстан,  утвержденный 13 декабря 1997. — 
№ 206–1]. Это означает, что следователь, суд (судья), прокурор и лицо, производящее дознание, при 
формировании выводов по уголовному делу оценивают все имеющиеся доказательства по делу сво-
бодно, по своему внутреннему убеждению, основанному на всей совокупности обстоятельств дела, и 
не связаны при их оценке никакими формальными предписаниями. 
Термин  «внутреннее  убеждение», — отмечает  Г.М.Миньковский, — определяет,  в  частности, 
что подход к оценке доказательств на любой стадии включает непредвзятость, отсутствие предуста-
новленности, независимость [15]. 
Анализ законодательства, следственной и судебной практики показывает, что формирование до-
казательств по внутреннему убеждению производится всеми субъектами доказывания как на отдель-
ном этапе расследования, отдельной стадии уголовного процесса, обязательно, при отсутствии зара-
нее установленных правил о значении и силе доказательств, и должно завершиться категорическими 
положительными  или  отрицательными  выводами  и  решениями,  исключающими  всякое  сомнение  в 
их правильности. 
Таким образом, внутреннее убеждение в оценке доказательств необходимо рассматривать в двух 
аспектах: как формирование метода оценки доказательств и как формирование результата оценки. 
Как формирование метода оценки доказательств внутреннему убеждению присущи следующие 
признаки. 
1. Уголовно-процессуальный закон категорически запрещает установление заранее силы доказа-
тельства, не говорит, какими доказательствами должны быть определены те или иные обстоятельст-
ва,  не  устанавливает  преимущественного  значения  одного  вида  доказательства  над  другим.  Содер-
жащаяся в деле информация о преступлении, о собранных доказательствах оценивается судом, про-
курором, следователем и лицом, производящим дознание, не по формальным признакам, а по внут-
реннему  убеждению,  с  точки  зрения  соблюдения  морально-нравственных  норм  и  соответствия  их 
нормам закона. 
2. Все субъекты, оценивающие доказательства, свободны в своих оценочных суждениях, выво-
дах, которые они делают на основании исследования и рассмотрения всех обстоятельств дела. Крите-
рием оценки доказательств, на наш взгляд, будут являться морально-нравственные нормы, подкреп-
ленные законодательными нормами. Оценка доказательств по внутреннему убеждению не означает, 
что лицо, производящее оценку доказательств, должно быть связано той оценкой, которую дали дру-
гие лица или органы в предшествующих стадиях процесса или на конкретном этапе. В этом случае 
обязательным должно быть оценивание всех доказательств заново. Так, следователь может не согла-
                                                      

 Внутреннее — это склонность человека одушевлять предметы окружающего мира, наделять их смыслом и, обнару-
живая их сущность, включать в круг ценностей. См.: Философский энциклопедический словарь. — М., 2005. — С. 72. 

258 
ситься с указаниями начальника следственного отдела о привлечении лица в качестве обвиняемого, о 
характере и объеме обвинения, а также по другим вопросам, перечисленным в законе. Суд, оценивая 
доказательства, не связан с выводами обвинительного заключения, мнениями обвинителя или защит-
ника. 
Оценка доказательств, которая была произведена в предыдущей процессуальной инстанции, не 
является обязательной для следующей. Обязательной в этом случае является проверка предыдущих 
оценок. Если вышестоящий суд отменяет приговор нижестоящего суда и направляет дело для допол-
нительного расследования или повторного рассмотрения в суде, то он не вправе предрешать вопрос о 
доказанности или недоказанности обвинения, о достоверности или недостоверности того или иного 
доказательства, о преимуществах одних доказательств перед другими; а если такие указания  в пря-
мой  или  косвенной  форме  содержатся  в  определении  суда,  следователи  и  судьи,  оценивая  доказа-
тельства, должны руководствоваться не этими указаниями, а своим внутренним убеждением [16]. 
Оценки, даваемые доказательствам различными участниками процесса в объяснениях, показани-
ях, ходатайствах и т.п., не являются обязательными для лица, ведущего производство по делу. Также 
не признаются обязательными оценки, которые дают лица и органы вне уголовного процесса (СМИ, 
представители профсоюзов и общественности, должностные лица различных учреждений). 
При проведении анкетирования сотрудников правоохранительных органов перед следователями, 
прокурорами  и судьями был поставлен вопрос о том, чем они руководствуются  при  оценке  доказа-
тельств. 
Большинство  респондентов (83 %) указали  главенствующую  роль  внутреннего  убеждения; 9 % 
анкетированных отметили, что на их мнение влияет сложившаяся следственная и судебная практика; 
не  последнее  место  занимают  и  указания  вышестоящих  органов  и  должностных  лиц (6 %); 4,5 % 
субъектов оценки доказательств учитывают мнение участников процесса, в частности, защитника, и, 
наконец,  никаким  образом  не  влияет  на  выводы  следователей,  прокуроров  и  судей  оценка  средств 
массовой информации, других участников процесса (кроме адвоката), а также общественное мнение 
[Материалы анкетных данных сотрудников ДВД Карагандинской области]. 
Внутреннее убеждение, как результат оценки доказательств, означает уверенность органов рас-
следования, прокурора, судей в достоверности доказательств и правильных выводов, к которым они 
пришли  в  ходе  уголовно-процессуального  доказывания.  Каждый  процесс  доказывания  должен  за-
вершаться  возникновением  такой  уверенности.  Если  ее  нет,  то  доказывание  страдает  изъянами  и, 
значит, от оценки доказательств необходимо вернуться к собиранию и проверке доказательств. 
И в завершение мы не можем не согласиться с мнением А.Р.Белкина, что внутреннее убеждение 
имеет гносеологический, логический и психологический аспекты. 
1. Как гносеологический (познавательный) результат — это убеждение в наличии (или отсутст-
вии)  искомых  обстоятельств  дела,  полученное  на  начальном,  промежуточном,  заключительном  эта-
пах  доказывания  знаний  обстоятельств  дела  и  дающее  основания  для  принятия  по  нему  соответст-
вующих данным этапам доказывания решений (начальных, промежуточных, итоговых). Эти фактиче-
ские основания, предусмотренные законом, являются достаточными на данный момент производства 
по делу пределами доказывания. 
2. С логической стороны суждения, будучи достоверными и единственно возможными, при ито-
говой  оценке  доказательств  должны  включать  в  себя  и  знание  о  невозможности  противоположного 
или какого-либо иного мнения по тем же вопросам. Внутреннее убеждение должно представлять со-
бой,  чтобы  быть  достоверным,  категорический  однозначный  вывод  из  материалов  дела,  не  допус-
кающий никаких сомнений. 
3.  Как  определенное  психологическое  состояние  лица,  оценивающего  доказательства,  внутрен-
нее убеждение представляет собой чувство уверенности в правильности выводов об обстоятельствах 
дела. В этом качестве оно является важным волевым стимулом, побуждающим к практическим дей-
ствиям, основания которых (фактические, юридические) обоснованы и мотивированы следователем и 
судом в принятых ими решениях. По мере развития процесса доказывания, возрастания уровня зна-
ния, крепнет и чувство уверенности в его правильности, пока, наконец, уголовное дело не будет раз-
решено по существу [17; 253]. 
Внутреннее  убеждение  в  значительной  мере  формируется  на  подсознательном  уровне,  не  сво-
дясь к формально-логическим выводам, несмотря на то, что на него (убеждение) оказывают влияние 
объективные факторы. Поэтому нельзя смешивать внутреннее убеждение с интуицией, догадками и 
другими безотчетными чувствами. Оно достигается в ходе объективного познания реальной действи-
тельности, основанной на всесторонних исследованных и оцененных доказательствах и их источни-

259 
ках по внутреннему убеждению. Значит, нужно осознать единственно  правильное  утверждение или 
отрицание, иметь строго обоснованную уверенность в истинности своих суждений и располагать не-
обходимым для этого объективным материалом. 
Кроме того, можно выделить еще один аспект оценки доказательств по внутреннему убеждению 
— это правовой аспект. То есть субъекты доказывания, оценивающие доказательства по внутреннему 
убеждению, не связаны заранее установленными правилами о силе доказательств, ни в коем случае 
не должны отдавать предпочтение, а другие отклонять ввиду противоречий. 
Вопросы  о  достоверности  или  недостоверности  должны  решаться  в  зависимости  от  обстоя-
тельств: 
 события преступления; 
 состава преступления; 
 конкретного следственного действия; 
 конкретного оперативно-розыскного мероприятия; 
 планирования расследования преступления; 
 конкретного процессуального действия; 
 конкретного этапа расследования преступления; 
 конкретной стадии уголовного процесса; 
 деятельностного подхода субъектов доказывания; 
 выдвижения версий; 
 тактических операций, комбинаций и др. 
Данный перечень в полной мере не отражает всех обстоятельств дела, поэтому он может всегда 
дополняться, в особенности, по конкретному уголовному делу. 
Оценка доказательств по внутреннему убеждению включает определение достаточности для: 
 принятия отдельных решений; 
 формулирования окончательных выводов по уголовному делу; 
 формулирования выводов и принятия решений на определенном этапе расследования преступ-
лений; 
 формулирования выводов и принятия решений на определенной стадии уголовного процесса; 
 формулирования выводов и принятия решений по окончании конкретного следственного дей-
ствия; 
 формулирования  выводов  и  принятия  решений  по  окончании  конкретного  оперативно-
розыскного процесса; 
 формулирования выводов и принятия решений при составлении обвинительного заключения; 
 формулирования выводов и принятия решений при вынесении приговора. 
Кроме того, оценивая доказательства, субъекты доказывания  никак не связаны чьим-либо мне-
нием, и  эта  оценка должна определять их компетенцию. Оценивать  доказательства по внутреннему 
убеждению  должен  тот  субъект,  у  которого  находится  производство  конкретного  уголовного  дела, 
никто не вправе требовать от него выводов, не соответствующих его личным убеждениям. 
Принцип  свободной  оценки  доказательств  сочетается  с  принципом  всестороннего,  полного  и 
объективного  исследования  обстоятельств  дела,  предусмотренного  в  ст. 24 УПК  РК  [Уголовно-
процессуальный  кодекс  Республики  Казахстан,  утвержденный 13 декабря 1997. — № 206–1].  Внут-
реннее убеждение не должно быть произвольным, его обоснованность должна опираться на материа-
лы уголовного дела. 
Любое  предпочтение  одного  из  видов  доказательств,  в  особенности  признание  вины  обвиняе-
мым,  влечет  за  собой  волокиту,  предвзятость,  тенденциозность  и,  наконец,  нарушение  законности 
при доказывании. 
Более  того,  закон,  применительно  к  важнейшим  решениям  требует,  чтобы  в  них  приводились 
доказательства, обосновывающие выводы по делу. При этом недостаточны ссылки на доказательства; 
в решении должно быть изложено существо содержащейся в них информации и мотивы, по которым 
доказательство оценено как достоверное или недостоверное; объяснены мотивы вывода о доказанно-
сти (недоказанности) виновности обвиняемого и др. [Морозова Т.А. Автореф. дис. ... канд. юрид. на-
ук. — Нижний Новгород, 2007. —  8 с.]. 
Для  окончательного  решения  о  признании  добытых  доказательств  достаточными  требуется 
твердое убеждение в том, что обстоятельства, входящие в предмет доказывания, определены, объем и 

260 
пределы доказывания достигнуты на определенном этапе расследования преступлений или на опре-
деленной стадии уголовного процесса. 
Определение  достаточности  доказательств — необходимый,  существенный  и  окончательный 
элемент оценки доказательств. 
 
 
Список литературы 
1.  Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно-метод. пособие. — М.: Изд-во «НОРМА», 2000. — 429 с. 
2.  Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. — М., 1964. — 130 с. 
3.  Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. — М., 1960. — 87 с. 
4.  Гродзинский М.М. Учение о доказательствах и его эволюция. — Харьков, 1925. — 20 с. 
5.  Строгович  М.С.  Основные  вопросы  оценки  доказательств  в  уголовном  процессе // Советская  юстиция. — 1936. — 
№ 22. — 500 с. 
6.  Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. — Харьков, 1881. — 99 с. 
7.  Якимов И.Н. Криминалистика. — М., 1925. — 21 с. 
8.  Вороновский Н. Уголовная техника. — М., 1931. — 231 с. 
9.  Громов В.И. Вещественные улики и научно-уголовная техника. — М., 1932. — 72 с. 
10.  Ратинов А.Р. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. Теория доказательств в советском уголовном процессе. 
— М., 1973. — 475 с. 
11.  Лупинская П.А. Оценка доказательств. Уголовно-процессуальное, право. — М., 1998. — 162 с. 
12.  Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. — М., 2004. — 38 с.; Дорохов В.Я., Hиколаев B.C. Обоснованность приго-
вора в советском уголовном процессе. — М., 1959. — С. 44–45. 
13.  Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. — М., 2004. — 157 с.; Ульянова Л.Д. Внутреннее убеж-
дение в условиях формирования и его роль в оценке доказательств. — М., 1974. — С. 52–58. 
14.  Орлов Ю.К. Заключение эксперта как источник выводного знания в судебном доказывании: Дис. ... д-ра юрид. наук. — 
М., 1985. — 51 с. 
15.  Миньковский Г.М. Оценка доказательств. — М., 2009. — 145 с. 
16.  БВС РК, 1997, № 8. С. 8–10; № 11. — С. 16–20 и др. 
17.  Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. — М.: Изд-во «НОРМА»,  2007. — 528 с. 
 
 
 

261 
УДК 341.244.3 
Р.Т.Шуменова 
Академия финансовой полиции, Астана 
КРИТЕРИИ  И  ПРЕДЕЛЫ  ИМПЛЕМЕНТАЦИИ  НОРМ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРАВА 
В  НАЦИОНАЛЬНОЕ  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  ПРАВО  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 
Мақала  халықаралық  құқық  нормалары  Қазақстан  Республикасының  ұлттық  қылмыстық  іс 
жүргізу құқығына енгізу белгісі мен шегіне арналған. Оның үш белгімен байланысы бекітілуі 
тиіс,  олар:  əрекеттерінің  уақыты,  тұлғалар  жəне  кеңістік  бойынша  шектелуі,  олардың 
мəнін түсіну негіздері Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілуі. 
In given clause (article) questions of criterions and limits of implementation of norms of international 
law in a national criminal — procedural right of Republic Kazakhstan are analyzed. Also author con-
siders that limits of implementation of international law in national law of criminal procedure must 
be established in interrelation of 3 attributes: restriction of their action in time, in space and on per-
sons, bases of understanding of essence which are incorporated in the Constitution of Republic Ka-
zakhstan. 
 
Сотрудничество  Республики  Казахстан  с  иностранными  государствами  по  борьбе  с  преступ-
ностью и в области уголовного судопроизводства на современном этапе осуществляется в рамках ши-
рокого взаимодействия государств по социальным вопросам и ведется по следующим направлениям: 
1) участие  в  признании  опасности  для  международного  сообщества  определенных  уголовных 
деяний и необходимости применения совместных мер для их пресечения путем принятия многосто-
ронних  соглашений.  Определение  уголовных  преступлений,  представляющих  особую  опасность, 
производится по следующим признакам: 
а) совершение преступления на территории нескольких государств или на территории, не подпа-
дающей под юрисдикцию ни одного государства; 
б) преступления, отягощенные иностранным элементом; 
в)  если  борьба  с  такого  рода  деяниями  не  может  дать  должного  эффекта  при  использовании 
только национальных средств; 
2) оказание  помощи  в  деле  розыска  скрывающихся  на  территории  Республики  Казахстан  пре-
ступников и передача их заинтересованному государству через дипломатические каналы или путем 
непосредственных  связей  правоохранительных  органов  различных  государств.  Данное  направление 
сотрудничества  носит  двусторонний  характер,  так  как  Республика  Казахстан  также  имеет  возмож-
ность направить иностранному государству требование о выдаче гражданина Республики Казахстан, 
если  в  отношении  этого  лица  вынесен  обвинительный  приговор  или  постановление  о  привлечении 
его в качестве обвиняемого. 
Необходимо  также  отметить,  что  если  раньше  государства  обращались  к  конкретной  стране  с 
просьбой о розыске или выдаче преступника, то в настоящее время возможен розыск во всемирном 
масштабе, причем не только преступника, но и похищенного имущества; 
3) оказание и получение помощи в деле приобретения необходимых материалов по уголовному 
делу  путем  направления  поручения  о  производстве  необходимых  следственных  действий  за  грани-
цей.  Поручения  могут  передаваться  различными  путями,  как  дипломатическими,  так  и  непосредст-
венно между судебно-следственными органами; 
4) изучение проблем преступности и борьбы с ней в форме участия в международных конгрес-
сах, в создании и работе международных организаций, научно-исследовательских институтов; 
5) оказание практической помощи отдельным государствам в разрешении проблем, связанных с 
преступностью,  а  также  в  изучении  данных  проблем.  Эта  помощь  выражается,  главным  образом  в 
направлении в отдельные страны экспертов, призванных оказать конкретную помощь; 
6) обмен информацией по различным правовым вопросам, например, о приговорах, вынесенных 
в отношении граждан другой страны. 
Анализ перечисленных направлений участия Республики Казахстан в международном сотрудни-
честве  по  борьбе  с  преступностью  показывает,  что  данная  сфера  деятельности  находится  в  тесной 
связи с взаимодействием государств по другим вопросам, переплетаясь с ним, и, главным образом, с 
сотрудничеством государств по защите прав человека, которое в настоящий период развития между-
народных  отношений  вполне  обоснованно  можно  считать  основополагающим.  Это  связано,  прежде 
всего, с тем, что соблюдение отдельными государствами общепризнанного международного принци-

262 
па приоритета общечеловеческих ценностей над внутригосударственными и национальными интере-
сами оказывает существенное влияние не только на установление политических контактов, но и не-
посредственно сказывается на экономическом развитии данных стран, в числе которых и Республика 
Казахстан. 
Международная борьба с преступностью ведется в определенных формах: 
а)  заключение  международных  соглашений  об  оказании  правовой  помощи,  о  выдаче  пре-
ступников, признании преступными определенных деяний и прочих вопросах; 
б) использование международных организаций следующих типов: 
 всеобщих международных организаций (ООН); 
 региональных международных организаций (ШОС и т.д.); 
 специализированных учреждений ООН (МОТ, ВОЗ и т.д.); 
 специальных международных организаций (Интерпол, ОДКБ — Организация Договора о коллек-
тивной безопасности). 
Вопросы борьбы с преступностью рассматриваются и разрешаются как постоянными междуна-
родными организациями (все указанные выше), так и временными — международными конгрессами 
и конференциями, как межгосударственными организациями, так и неправительственными. Предста-
вители Республики Казахстан входят в состав почти всех перечисленных международных организа-
ций. Другими словами, Республика Казахстан принимает участие в международном сотрудничестве в 
области борьбы с преступностью во всемирном масштабе, на региональном уровне и на двухсторон-
ней основе. 
Таким образом, можно отметить тот факт, что на современном этапе участие Республики Казах-
стан  в  международной  борьбе  с  преступностью  приобрело  новое  звучание,  которое  выражается  не 
только в заключении договоров и соглашений с иностранными государствами об оказании правовой 
помощи в сфере уголовного судопроизводства и выдаче преступников, имплементации конвенцион-
ных преступлений в национальное уголовное законодательство, представительстве в различных меж-
дународных организациях, осуществляющих деятельность по борьбе с преступностью, но и в разра-
ботке механизма взаимодействия национальной системы права и норм международного права в об-
ласти  уголовного  судопроизводства,  порядка  взаимоотношений  судебно-следственных  органов  Рес-
публики с органами международной юстиции. 
В этой связи остановимся на критериях и пределах имплементации норм международного права 
в  национальную  систему  права,  в  частности,  в  уголовно-процессуальное  право.  Одним  из  способов 
сближения  национальной и международной  правовой  систем  является имплементация  международ-
ных норм. Под имплементацией (от лат. Impleo — наполняю, исполняю) следует понимать осуществ-
ление, исполнение государством международных правовых норм. Каждое государство само опреде-
ляет методы и средства имплементации. В 1985 г. Р.А.Мюллерсон разработал понятие и дал опреде-
ление национально-правовой имплементации норм международного права как процесса осуществ-
ления  требований  международного  права  на  территории  государства  (в  сфере  действия  нацио-
нального  права)  при  помощи  норм  национального  права.  Национально-правовая  имплементация 
является стадией фактической имплементации (осуществления) норм международного права, соз-
дает для последней необходимые юридические предпосылки [1; 9]. 
Под  имплементацией  в  широком  смысле  слова  понимается  совокупность  мер  по  реализации 
норм международного права. Именно так понимают имплементацию юристы-международники, спе-
циально исследовавшие эту проблему. 
«Национальная правовая система, — отмечал А.М.Васильев, — так же суверенна, как и государ-
ство,  поэтому  на  территории  страны  без  санкции  (в  той  или  иной  форме)  национальной  государст-
венной власти не могут действовать нормы, созданные помимо ее правотворческих органов» [2; 69]. 
Регулирование соотношения международного и национального права находится в области внут-
ригосударственной  компетенции,  так  как  создаются  нормативные  положения,  направленные  на  со-
гласование этих систем права. Внутригосударственное право устанавливает необходимую процедуру 
реализации положений международно-правовых актов, определяет обязательства для органов, ответ-
ственных  за  осуществление  этих  положений.  Выделяется  особая  группа  норм,  регулирующих  про-
цесс  выполнения  договорных  обязательств.  Они  составляют  внутригосударственный  институт  вы-
полнения норм международного права [3; 12–22]. 
При  осуществлении  международного  сотрудничества  в  сфере  расследования  преступлений  ос-
новным правовым документом является Конституция Республики Казахстан, которая провозгласила 
(ст.4),  что  действующим  правом,  наряду  с  соответствующими  ей  законами,  иными  нормативными 

263 
правовыми актами, являются и международные договорные и иные обязательства. Конституция Рес-
публики  Казахстан  не  определяет  места  международных  правовых  норм  в  национальной  правовой 
системе, но говорит о том, что в случае коллизии применяются нормы международных договоров. 
Но  даже  при  закреплении  в  Конституции  положения  о  включении  международных  правовых 
норм в структуру действующего права эти нормы не могут действовать вне механизма, определяю-
щего их реализацию во внутреннем праве. 
Так, особенностью применения международных договоров и соглашений Республики Казахстан, 
в том числе и в сфере уголовного судопроизводства, является то, что пределы действия таких догово-
ров  прямо зависят от  содержания  тех законов, которыми они  ратифицировались.  В  подобного рода 
законах нередко содержатся заявления-оговорки по поводу конкретных положений ратифицируемого 
договора. 
В Венской декларации и Программе действий, принятых 25 июня 1993 г. Всемирной конферен-
цией по правам человека, говорится, что региональные механизмы играют основополагающую роль в 
защите прав людей, они должны  содействовать укреплению универсальных (международных) стан-
дартов  в  области  прав  человека.  Там  же  отмечается,  что  каждое  государство  имеет  право  избирать 
такие  структуры,  которые  в  наибольшей  мере  соответствуют  его  конкретным  потребностям  на  на-
циональном уровне [4; 156]. 
В соответствии с ч. 1 ст. 4 Конституции РК действующим правом в Республике Казахстан явля-
ются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, между-
народных договорных и иных обязательств Республики. Из смысла указанного следует, что между-
народные договора, обязательства должны соответствовать Конституции Республики Казахстан. 
Помимо этого, в Конституции Республики Казахстан определен механизм контроля за соответ-
ствием национальному праву принимаемых международных обязательств. В частности, Конституци-
онный Совет на основании п.3 ч.1 ст. 72 Конституции Республики Казахстан рассматривает до рати-
фикации международные договоры Республики на соответствие их Конституции. В соответствии с ч. 
1 ст. 74 Конституции Республики Казахстан, законы и международные договоры, признанные не со-
ответствующими Конституции Республики Казахстан, не могут быть подписаны либо, соответствен-
но, ратифицированы и введены в действие. Таким образом, здесь необходимо отметить следующее: 
Конституционный Совет рассматривает вопрос о конституционности международного договора, а не 
о его соответствии или несоответствии международному праву, т.е. договор после объявления его не 
соответствующим  Конституции  Республики  Казахстан  не  может  быть  трансформирован  в  «дейст-
вующее право» в контексте ч.1 ст. 4 Конституции РК. Следовательно, признанные не соответствую-
щими Конституции международные договоры, не вступившие в силу, не подлежат введению в дейст-
вие и применению. 
Конституция  как  основа  правовой  системы  государства  обладает  высшей  юридической  силой, 
приоритетом  в  отношении  всех  остальных  норм.  Международное  право  учитывает  особый  статус 
конституции,  определяющей  и  закрепляющей  законодательно  социально-политическое  устройство 
страны, ее правовой системы. Утверждая суверенное право свободно выбирать и развивать свою пра-
вовую систему, оно требует уважения к установленному конституцией правопорядку. 
Вместе с тем свобода государства в определении характера своей правовой системы не является 
неограниченной. Принцип суверенного равенства государства, закрепляя право на свободный выбор 
политико-правовой  системы,  в  то  же  время  взаимосвязан  с  другим  основополагающим  принципом: 
каждое государство обязано выполнять полностью добросовестно свои международные обязательст-
ва.  Добросовестное  выполнение  обязательств  по  международному  праву  предусматривает,  что  при 
осуществлении  своих  суверенных  прав,  включая  право  устанавливать  законы  и  административные 
правила, государства «будут сообразовываться со своими юридическими обязательствами по между-
народному праву» [4; 25]. Данные положения реализуются посредством ч.1 ст. 20 Закона Республики 
Казахстан  от 30 мая 2005 г.  № 54 «О  международных  договорах  Республики  Казахстан»,  который 
гласит: «Каждый действующий международный договор Республики Казахстан подлежит обязатель-
ному и добросовестному выполнению Республикой Казахстан» [5]. 

Каталог: journals
journals -> Национальной академии наук республики казахстан
journals -> №3(63)/2011 Серия филология
journals -> Казахский национальный
journals -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №1 / 2015
journals -> Рецензируемый медицинский научно-практический журнал
journals -> Редакционная коллегия: В. В. Тулупов — главный редактор
journals -> Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> Issn 2306-7365 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет