№4(56)/2009 Серия история. Философия. Право


ФИЛОСОФИЯ  Аймағамбетов А.КPdf көрінісі
бет38/39
Дата22.12.2016
өлшемі6.1 Mb.
#151
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

ФИЛОСОФИЯ 
Аймағамбетов А.К. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына қоғамдық сенім деңгейін анық-
таудың əдістемелік аспектілері ................................................................................................................... 2 
274 
Аймағамбетов А.К. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының тиімділігін анықтаудың кейбір 
тұрғылары (Петрозаводск жəне Новосібір қалаларының мысалында).................................................... 2 
280 
Айтбаев О.А. Дүниетанымдықтағы рационалдық жəне иррационалдық көзқарастың мазмұны  2 
211 
Айтбаев О.А. Орталық-Азиялық аймақтағы діни-саяси экстремизм ............................................. 2 
216 
Арыстамбаева С.А. Құқықтық танымды зерттеу контекстіндегі еуропалық философия ............ 4 
142 
Арыстамбаева С.А. Құқықтық танымды зерттеудің тарихи аспектісі........................................... 4 
149 
Ахметжанова К.Б., Рақымжанова С.Қ. Бүгінгі Қазақстандағы дін мен мəдениеттің біртұтас-
тығы ............................................................................................................................................................... 1 
134 
Əлімова С.Б. Жаһандану кезеңіндегі саяси əмбебаптылықтың елесі ............................................. 4 
129 
Əлімова С.Б. «Күшті мемлекет» парадигмасы əлемдік даму баламалары контекстінде .............. 3 55 
Əлімова С.Б. Қазіргі заманғы университеттер ұлттың интеллектуалдық қуатының генераторы 
ретінде............................................................................................................................................................ 1 
128 
Əлімова С.Б. Модернизацияның өркениеттік қайшылықтары ........................................................ 2 
226 
Баянова А.К., Мамырова К.Т. Жаһандану теориясының қалыптасуының кейбір аспектілеріне..........  2 
251 
Бəкішева Б.М. Этика философиясы мəселесіне: қоғамның парасаттылық-рухани негіздері ....... 3 78 
Бекежан Ө. Əлеуметтік мифологиядағы техниканың орны мен мəні............................................ 1 
122 
Болысова Қ.М. Мəңгүрттік қоғамдық құбылыс ретінде................................................................... 1 
153 
Бұлұмбаев О.Р. Халықаралық саясаттағы күш факторының мəні .................................................. 2 
256 
Бүрбаев Т.К. Жаһандану жəне қазақ менталитеті............................................................................. 1 
117 
Дағарова Ж.У. Батыс пен Шығыс дүниетанымының диалогы........................................................ 3 72 
Жұмасұлтанова Ғ.Ə. Құқықтық мемлекет туралы идеялар жəне оның қазіргі Қазақстанда қа-
лыптасуының алғы шарттары...................................................................................................................... 2 
244 
Иманқұл А.Н. Академик Ж.Əбділдиннің теориялық таным процесіндегі бастама мəселесін не-
гіздеуінің кейбір аспекттері......................................................................................................................... 4 
155 
Исмағамбетова З.Н. Плюральдік онтология мəдениет философиясындағы релятивистік нұс-
қа ретінде....................................................................................................................................................... 2 
221 
Медведев А.В. Орыс поэзиясындағы Құран образы, немесе мəдени диалог туралы..................... 3 49 
Нұғман Б.Г. Философиялық дəстүрдегі өркениеттік амалдарға шолу ........................................... 2 
262 
Орел Е.В. Этностар мен коммуникациялар: теориялық таптауырындардың халық пен мемле-
кеттік саясаттың өзара түсіністігіне кедергі келтіретіндігі туралы кейбір ойлар................................... 3 60 
Рақымжанов Б.Қ. Шəкəрім дүниетанымының басты философиялық мəселелері ........................ 4 
135 
Рақымжанов Б.Қ., Рақымжанова С.Қ. Шəкəрім Құдайбердіұлының даналық дүниетанымы ... 2 
268 
Рақымжанов Б.Қ.,  Рақымжанова  С.Қ. Шəкəрім  Құдайбердіұлының  ХІХ  ғасырдағы  Еуропа 
философиясы туралы ой-толғамдары ......................................................................................................... 1 
140 
Резвушкина Т.А. Этносаралық некелер этносаралық толеранттылықтың шарты ретінде ............ 1 
148 
Сағатова Ə.С., Дүйсалинова Б.К. Еуразияшылдық идеясы Қазақстанның қазіргі заманғы қо-
ғамдық-саяси ойы контекстінде .................................................................................................................. 3 66 
Садықова Т.М. Менталділіктің қалыптасуындағы экотабиғи жағдайдың əсері............................ 4 
161 
Саттарова Ф.Ф. Əлемді танудың мəдени-тарихи бейнелері синтездік дəрежеге шығу үрдісі 
ретінде............................................................................................................................................................ 2 
232 
Саттарова  Ф.Ф.  Əлемнің  голографиясы  жəне  Г.А.Югай  шығармашылығындағы  əмбебап 
философия ..................................................................................................................................................... 4 
122 
Саттарова Ф.Ф. Танымдағы диалектикалық принциптер, көлемдік синтездер .......................... 4 
113 
Саттарова Ф.Ф. Философия жəне білім беру саясаты іс-əрекет ретінде ..................................... 2 
237 
 
ҚҰҚЫҚ 
Адышев  Б.Т.  Шетелдіктердің  Қазақстан  Республикасының  заңнамасы  бойынша  мұрагерлік 
құқық иеленудің кейбір аспектілері............................................................................................................ 3 
168 
Амандықова С.К. Конституцияның мəні мен моделі туралы .......................................................... 3 87 

296 
Амандықова С.К., Жазыбаева Г.Г. Германия, Франция мемлекеттері мен Қазақстан Респуб-
ликасында салық заңнамасының бұзылғаны үшін жауапкершіліктер: салыстырмалы-құқықтық тал-
дау .................................................................................................................................................................. 4 
176 
Амандықова С.К., Рүстембекова Д.К. Қазақстан халқы Ассамблеясының Қазақстан Респуб-
ликасы конституциялық органдары жүйесіндегі рөлі............................................................................... 4 
169 
Арыстамбаева С.А. Құқықтық сананы зерттеу контекстіндегі еуропалық философия ............... 3 
123 
Ахметова Н.С., Бейсембеков Д. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативті қау-
лыларының құқықтық негіздері мен заңдық күші..................................................................................... 1 
171 
Ахметова Н.С., Бейсембеков Д.А. Билікті бөлу принципін жүзеге асырудағы соттық заң шы-
ғарудың орны мен рөлі................................................................................................................................. 3 93 
Ахметова Н.С., Ғалы Ж.О. Муджтахидтердің құқық қолдану қызметінің мұсылмандық құқық 
түсінушілікке əсері ....................................................................................................................................... 2 
293 
Əбдəкімова Д.А. Халықаралық келісім-шарт жəне халықаралық əдет интеллектуалды меншік-
тің халықаралық құқығының бастау көзі ретінде...................................................................................... 1 
192 
Əлібаева Г.А. Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқару түсінігі мен жергілікті 
мемлекеттік басқару арасындағы үздіксіз өзара байланыс мəселесі ....................................................... 4 
182 
Əліғазы Д.Н. Қор биржасының даму тарихы .................................................................................... 1 
246 
Базарова Г.С. Мемлекеттік меншіктің конституциялық-құқықтық негіздері ............................... 4 
195 
Бейсембеков А.С.  Қазақстан  Республикасы  бюджет  құқығы  қағидаларының  қаржы  құқығы 
қағидалары жүйесіндегі орны...................................................................................................................... 3 
136 
Божқараұлы А. Халықаралық көші-қонның тарихи сипаттамасы жəне көші-қон құқығы нор-
маларының қалыптасу барысы.................................................................................................................... 1 
185 
Ботағарин Р.Б., Мусин Қ.Қ. Қазақстан Республикасындағы көшіп-қону үрдісін əкімшілік-құ-
қықтық реттеу мəселелері............................................................................................................................ 2 
351 
Волгина А.П. Пропорциялық сайлау жүйесінің құқықтық аспектісі: Қазақстан Республикасы 
жəне шетелдік тəжірибе ............................................................................................................................... 4 
238 
Воронцова И.В. Еуропалық Соттың қаулылары ............................................................................... 2 
330 
Греку Р. Өтпелі қоғамдағы құқықты жүзеге асырудың кейбір проблемалары.............................. 3 
154 
Елубаев Ж.С.  Қазақстан  Республикасының  заңнамасы  бойынша  «өндіріс  қалдықтары  жəне 
тұтыну» түсінігінің заңдылық талдауының құқықтық аспектісі.............................................................. 4 
206 
Еременко  Н.С.  Қазақстан  Республикасындағы  жергілікті  өзін-өзі  басқару  органдарының  қа-
лыптасу жəне даму тарихы .......................................................................................................................... 3 
159 
Естібаев А.С. Ұлы Отан соғысы кезіндегі əскери трибуналдардың сот жүйесіндегі жетекші 
қызметі........................................................................................................................................................... 2 
371 
Жақсылықова А.Б.  Шетел  мемлекеттерінің  мемлекеттік-құқықтық  институттар  жүйесіндегі 
прокуратура органдарының конституциялық-құқықтық бекітілуі .......................................................... 4 
188 
Жансүйгенова А.Е. Қылмыстық процесс принциптері мен соттық қараудағы дəлелдеу.............. 1 
253 
Захарова С.В., Сұлтанбекова Г.Б. Өкілеттілік институты сотқа дейінгі өндірістегі жəбірлену-
шінің құқығы мен заңдық мүдделерін қорғау кепілі ретінде ................................................................... 3 
130 
Корякин И.П. Қылмыстық-құқықтық ғылымдағы тəуекелділік түсінігі ........................................ 2 
340 
Қожахметов Ғ.З. ХХ ғасырдың 20-жж. басында Қазақстандағы өнеркəсіпті индустриализа-
циялау мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асуы ................................................................................. 2 
299 
Қыздарбекова А.С., Əсетова Г.Б. Бағалау қызметін құқықтық реттеудегі халықаралық стан-
дарттардың кейбір мəселелері..................................................................................................................... 4 
211 
Қыздарбекова А.С., Масаев В.Б. Оффшорлық жəне арнайы экономикалық зоналардың құқық-
тық табиғатының арақатынасы туралы мəселеге ...................................................................................... 1 
179 
Машабаев А.Ж., Ыбыраев Е.М. Зорлық сипатындағы жыныстық қылмыстар құрамындағы қо-
сарланған кінə формасы ............................................................................................................................... 1 
164 
Машабаев А.Ж. Зорлау құрамындағы жеке тұлғаның қылмыстық-құқықтық маңызы ................ 4 
222 
Мизанбаев А.Е. Құрамдық қылмысты нақтылаудағы қылмыс жасау құрамының рөлі ................ 4 
233 
Мусин Қ.С. Халықаралық əскери қарым-қатынастың негізгі сипаты мен бағыттарын анықтай-
тын негізгі шарттар мен факторлар............................................................................................................. 1 
239 
Мусина К.А. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша келісім-шарттың жалпы түсі-
нігі .................................................................................................................................................................. 2 
368 
Мұқанова М.Ж., Арутюнян Е. Жанұялық құқықтағы келісімдер мен шарттар ............................. 4 
227 
Мұқанова М.Ж., Шипачев И.А. ҚР заңнамасы бойынша ерлі-зайыптылардың мүліктерінің ке-
лісімдік тəртібі .............................................................................................................................................. 1 
198 
Мұқанова М.Ж. Отбасы саясаты туралы мəселеге ........................................................................... 3 
112 
Мүсенова Э.Е.  Қылмыстық  іс  бойынша  сот  тергеуінде  сотталушыдан  жауап  алу  жəне  ай-
ғақтардың мəні.............................................................................................................................................. 4 
244 
Мүсілімова К.С. Мемлекеттік қызмет принциптерінің жүйесін жетілдірудің кейбір мəселелері 1 
159 

297 
Мүсілімова Қ.С. Мемлекеттік басқарудың транспаренттілігі мен жеке жəне заңды тұлғалар-
дың өтініштерін қарау тəртібін жетілдірудің кейбір мəселелері.............................................................. 2 
288 
Мырзағұлова Б. Мəслихат қызметінің ұйымдастырылу тəртібі жəне құзыреттері ....................... 4 
250 
Мырзалиева Ж.Т. Адамгершілікке қарсы бағытталған кейбір қылмыстардың мəні жəне қыл-
мыстық құқық бойынша түсінігі ................................................................................................................. 1 
233 
Нұрмағамбетов Р.Г. Конституциялық-құқықтық тыйым салу мен шектеу белгілері.................. 2 
345 
Оралбаев Н.К. Исламдағы неке тəртіптері мен талаптары жəне оның біздің қоғамда атқарылу 
мəселелері...................................................................................................................................................... 1 
216 
Полева И.А. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік əлеуметтік жеңілдіктер мен кепілдік-
терді жүзеге асыру тетіктерінің кейбір мəселелері ................................................................................... 1 
204 
Рахимбеков К.Е. Ішкі сенім бойынша айғақтарды бағалау ............................................................. 4 
255 
Сатбаева Қ.Ж. Алдын ала тергеу сатысының ұғымы, мазмұны, түрлері жəне аяқталуы............ 2 
361 
Сембекова Б.Р. Қылмыстық іс-əрекеттің субъектісін анықтаудағы тұлға рөлі............................. 3 
118 
Спицина В.А. Туризм түсінігі туралы мəселеге................................................................................. 1 
228 
Сұлтанова С.С., Шəкірова А.Б. Адам жəне азамат құқықтарын қорғау институтының қалып-
тасу, даму кезеңдері жəне мəні.................................................................................................................... 1 
210 
Тоғайбаева Ш.С. Құнды қағаздарды шығару жəне оның айналымы саласындағы қылмыстар-
ды жіктеудің даулы мəселелері ................................................................................................................... 2 
304 
Турлаев А.В. Азаматтық қоғам теориясының қалыптасуы мен дамуы (тарихнамалық тұрғы) .... 2 
334 
Түсіпов Н.М., Шайхаденов Р.Н. Отпен атылатын қарудың жəне ату іздерін қарау ерекшелік-
тері ................................................................................................................................................................. 3 
141 
Уақасов Д.А. Ішкі істер органдарының іздеу топтарымен қылмыстарды ашу мен тергеу бары-
сында жүргізілетін іздеу-бөгеу шараларының ұйымдастырылуы мен жүзеге асырылуы ..................... 2 
356 
Уəлиева Ж.Б. Тұрмыс аясындағы абайсыз қылмыстар маңызды əлеуметтік жəне қылмыстық-
құқықтық мəселе ретінде ............................................................................................................................. 1 222 
Умаров С.С.,  Бодықова М.Е.  Қазақстан  Республикасының  экономикасының  сыбайлас-
жемқорлығының дəрежесін талдау жəне онымен күресу жолдарының болашағы ................................ 4 
268 
Шапак У. Қалмақ хандық билігі: саяси-құқықтық аспектісі........................................................... 2 
322 
Шуменова Р.Т.  Халықаралық  құқықтың  Қазақстан  Республикасының  ұлттық  қылмыстық 
процессуалды-құқық нормаларына имплементациялану критерийлері мен шегі.................................. 4 
261 
Ыбыраев М.А. Медицина қызметкерлерінің кəсіби міндеттерін тиісінше орындамауы қылмы-
сының қылмыстық-құқықтық жəне криминалистикалық сипаттамасы .................................................. 2 
310 
Ыбыраев М.А. Медицина қызметкерінің кəсіби міндеттерін тиісінше атқармауы туралы қыл-
мыстық істерді тергеу барысындағы тергеу əрекеттерінің өндіріс ерекшеліктері................................. 3 
147 
 
ЖАС  ҒАЛЫМДАР  МІНБЕСІ 
Əмірбек  К.С.  Мемлекетішілік  құқықтағы  халықаралық  құқық  нормаларының  имплемента-
циясының конституциялық тетіктерінің жіктелуі ..................................................................................... 1 
267 
Баймағамбетова А.А., Адамбеков Б.К. ТМД шеңберіндегі Орталық Азиялық интеграция: миф 
немесе шынайылық?..................................................................................................................................... 1 
260 
Бермұхамедов Ч.Ю. Мемлекет дамуының шығыстық жолы........................................................... 1 
272 
Евдокимов В.В., Вишнёва О.С. Жаһандану жағдайындағы мəдени мұраны сақтаудың халықа-
ралық тəжірибесі жəне жаңа бағыттар........................................................................................................ 2 
375 
Масаев А.Б. Қазақстан Республикасында акционерлік қоғам құрудың кейбір мəселелері .......... 1 
278 
Мұқажанова К.С. Адам болмысының маргиналды феномендерінің онтологиялық мағынасы.........  2 
397 
Мұстафина Т.В. Қытай философиясындағы кемелдену идеясының өзіндік ерекшеліктері...........  4 
282 
Рахимов Р.М. Тарихи ретроспективадағы жəне қазіргі замандағы Қырғызстан мен Қазақстан-
ның жартылай көшпелі қауымдастықтарының салыстырмалы талдауы................................................. 2 
385 
Смағұлова Г.М., Сүйінова A.С. 1950–1990 жылдардағы күрдтер қозғалысы .................................. 2 
381 
Тұяқбаева А.Б. Германияның Орта-азиялық саясатының мақсаттары ........................................... 2 
391 
 
БІЗДІҢ  МЕРЕЙГЕРІМІЗ 
Ұстаз, тəлімгер, əріптес жөнінде сөз.................................................................................................. 4 
289 

298 
Указатель статей, опубликованных  
в «Вестнике Карагандинского университета» в 2009 году. 
Серия «История. Философия. Право» 
 
 
 
№ 
с. 
МАТЕРИАЛЫ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВО  И  РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 
Алимов К.З. Теории трансформации и имплементации норм международного права в право-
вой доктрине ................................................................................................................................................. 1 21 
Андреева О.И. Проблемы имплементации и применения общепризнанных принципов и норм 
международного права в уголовном процессе Российской Федерации .................................................. 1 9 
Гамбарян  А.С.  Некоторые  проблемы  применения  принципа  свидетельского  иммунитета  в 
уголовном процессе Республики Армения................................................................................................. 1 18 
Кудайбергенов М.Б. Правовой статус специального суда по Сьерра-Леоне.................................. 1 35 
Dr. Hab. Krystian Complak The Impossibility of the liberal democratic Order to defeat  the global 
Terrorism ........................................................................................................................................................ 1 5 
Марковичева Е.В., Конин В.В. Некоторые размышления о законодательной активности в до-
работке Уголовно-процессуального комплекса Российской Федерации ................................................ 1 12 
Сарсембаев  М.А.,  Сарсембаев  К.М.  Юридические  последствия  отказа  от  оферты  в  между-
народных сделках ......................................................................................................................................... 1 31 
Yakovlev N. Consequences of mistakes at application of criminally-procedural law of the Russian 
Federation ....................................................................................................................................................... 1 15 
 
МАТЕРИАЛЫ  КРУГЛОГО  СТОЛА  НА  ТЕМУ  «АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ  НАУКИ  В  УСЛОВИЯХ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ» ................................................ 2 5 
 
ИСТОРИЯ 
Абденов А.Ж. Развитие нефтепроводной системы в Урало-Эмбинском регионе в 60–90 годы 
ХХ века.......................................................................................................................................................... 3 30 
Абдрахманова  К.К.  Повседневный  досуг  городского  населения  Центрального  Казахстана  в 
послевоенный период................................................................................................................................... 2 
160 
Абилов К.Ж. К вопросу о развитии постоянной (стационарной) торговли в дореволюционном 
Казахстане (конец XIX – начало XX века)................................................................................................. 2 
125 
Абилов К.Ж. К вопросу об эволюции менталитета казахов в условиях перехода к рыночным 
отношениям (конец XIX — начало XX века)............................................................................................. 3 4 
Абилов К.Ж.  Некоторые  особенности  становления  национальной  буржуазии  в  дореволюци-
онном Казахстане (конец XIX – начало XX века) ..................................................................................... 2 
132 
Адамбек Б.К. Политика Советского государства в период гражданской войны и иностранной 
итервенции (1918–1920 гг.).......................................................................................................................... 4 5 
Адилова  А.К.  Пути  обеспечения  металлургического  производства  Казахстана  инженерно-
техническими кадрами (50–60-е годы ХХ века) ........................................................................................ 1 
106 
Айтмухамбетов А.А. Культурно-просветительская работа казахских  служащих  в  XIX–XX  
веках............................................................................................................................................................... 4 41 
Алпысбаева Н.К. Классификация документов фонда Совнаркома КАССР и их разновидности. 2 
146 
Альмагамбетова  Д.Р.  Обзор  современных  информационных    ресурсов  по    истории    Казах-
стана............................................................................................................................................................... 1 
111 
Аманова А.С.  Из истории размещения и устройства эвакуированного и депортированного 
населения в Казахстане (на основе материалов по Павлодарской области) ........................................... 2 
167 
Амрина М.С. Материалы по землепользованию киргизов (казахов) «... как источник родовой 
структуры Павлодарского уезда конца ХІХ – нач. ХХ вв. ....................................................................... 4 34 
Ауанасова К.М. Евразийская интеграция в современных условиях ............................................... 2 
199 
Баймагамбетова Р.С. Активизация колониальной политики царизма в Новоилецком регионе 
в конце XVIII – начале XIX веков............................................................................................................... 1 78 
Бейсенов А.З. Исследование поселений — новое направление в археологии раннего железно-
го века Центрального Казахстана................................................................................................................ 2 41 
Бейсенов А.З. Проблемы изучения древних культур Центрального Казахстана ........................... 1 49 
Билялов С.А. Генезис политической организации древних усуней................................................. 1 55 

299 
Бисембаев А.А.  Памятники  Огузо-Печенежского  времени  Западного  Казахстана  (общий  об-
зор) ................................................................................................................................................................. 2 71 
Евдокимов В.В., Жауымбаев С.У. Исследования производственной площадки Алат в 2007 году ....  2 62 
Ешпанов В.С. Принудительный труд рабочих и служащих на Оренбургской железной дороге 
в период Великой Отечественной войны ................................................................................................... 4 45 
Ешпанов В.С.  Развитие  системы  государственных  трудовых  резервов  на  Оренбургской  же-
лезной дороге накануне и в период Великой Отечественной войны....................................................... 3 24 
Жакин М.С. Байсеит бий: факты и легенды (опыт критического анализа).................................... 2 93 
Жумабеков Ж.А.  Историография  проблемы  исторической  географии  в  отечественных 
исследованиях............................................................................................................................................... 4 19 
Жумабеков Ж.А. Историческая география Улытауской окрестности в период Золотой Орды ... 4 26 
Жумабеков Ж.А. Становление и развитие исторической географии в России .............................. 3 10 
Жумашев Р.М., Жумабеков Ж.А. Историческая география и топонимика Улытауского региона .. 2 87 
Захаренко А.Л. Николай Ильич Потанин как жертва социальной дискриминации казачества.... 4 64 
Захаров С.В. История изучения энеолита Северного Казахстана ................................................... 2 31 
Зуева Л.И. Методологические инновации в школьном историческом образовании..................... 2 
205 
Зуева Л.И. Подготовка педагогических кадров в 1985–2008 годы: необходимость перемен ...... 2 
181 
Зуева Л.И. Проблемы национальной образовательной модели Казахстана в условиях глобали-
зации и государственной программы развития образования на 2005–2010 годы .................................. 3 43 
Искак А.С.  Опыт  внедрения  электронного  документооборота  в  государственных  органах 
Республики Казахстан.................................................................................................................................. 3 38 
Калыбекова М.Ч. Теоретико-историографический анализ проблемы насильственного пересе-
ления народов ............................................................................................................................................... 4 71 
Карсыбаева Ж.А.  Развитие  народного  хозяйства  Казахской  ССР  в  годы  Великой  Оте-
чественной войны ......................................................................................................................................... 4 78 
Кузнецова О.В. Комплекс керамики со средневекового городища Чилик ..................................... 1 70 
Кусаинов Ш. Иранское наследие в хикметах Ахмеда Йасави ......................................................... 4 
101 
Кушкумбаев  А.К.  Внезапность  как  фактор  неожиданного  нападения  в  войнах  монгольской 
эпохи (к вопросу организации караульной службы) ................................................................................. 2 78 
Мажитова Ж.С. Ч.Валиханов о бийском правосудии в Казахской степи .................................... 2 
113 
Мовкебаева Г.А. Теоретические подходы к определению характера внешней политики Евро-
пейского Союза............................................................................................................................................. 2 
194 
Муканова А.Н. Источниковедческий анализ сведений о политической истории Золотой Орды 
и Центральной Азии в труде Курбангали Халида «Тауарих хамса» («Пять историй»)......................... 4 11 
Мусырман А.Ш. Стратегия Казахстана в эпоху глобализации........................................................ 4 56 
Мухамадеев Т.М. Эволюция военной доктрины Казахстана ........................................................... 4 51 
Мырзаханов Е.Н. Некоторые  тенденции  социально-экономического  развития  Степного  края 
во второй половине ХIХ – начале ХХ века ................................................................................................ 2 
120 
Рысбекова С.Т. Социально-политическая активность масс в 20-е годы: создание новых типов 
идентичности и солидарности ..................................................................................................................... 2 
138 
Садуакасова П.К. Становление общественно-политических взглядов Ж.Садуакасова ............... 1 99 
Садуакасова П.К. Политические репрессии в Казахстане............................................................... 3 16 
Сактаганова З.Г., Попов Ю.Г. Жакып Акбаев — годы в Санкт-Петербурге ................................ 1 93 
Самашев З. Святилища с наскальными изображениями ................................................................. 2 57 
Cамашев З. Некоторые вопросы изучения памятников наскального искусства Казахстана........ 2 48 
Сейткалиев  М.К.  Месторасположение  остатков  поминальных  тризн  в  курганах  ранних  ко-
чевников Южного Урала и Западного Казахстана (VII–IV вв. до н.э.) ................................................... 1 43 
Сергазина Г.М.  О  некоторых  аспектах  социально-демографических  процессов  в  Восточно-
Казахстанской области (1991–2006 гг.) ...................................................................................................... 3 34 
Серкпаев М.О. Исторический опыт создания структуры младших командиров русской армии 
и современность............................................................................................................................................ 2 
187 
Смагулов Б.А. Некоторые аспекты истории Кояндинской ярмарки ............................................... 2 
109 
Тапаева А.Б. Население Семипалатинской области (1802-й – 70-е годы ХIХ в.).......................... 2 
104 
Тлегенова Л.Т.  Принципы  применения  количественного  анализа  в  исторических  иссле-
дованиях ........................................................................................................................................................ 2 
154 
Торланбаева К.У. Дуализм и почитание луны и солнца в манихействе ......................................... 4 91 
Турдалиева Ч. Религия, традиции и обряды кыргызов в трудах западных путешественников 
(XIX – начало XX века)................................................................................................................................ 1 84 
Турдалиева Ч.  К  вопросу  происхождения  кыргызского  народа в  трудах  западных  путешест-
венников (XIX – начало XX века)............................................................................................................... 1 89 
Хабдулина М.К. К средневековой истории Сарыарки ...................................................................... 1 64 

300 
Хасенова Б.М. Костюм эпохи средневековья как культурный индикатор (по материалам ки-
макских погребений Обь-Иртышского междуречья) ................................................................................ 1 60 
Цыкина Ю.Ю. Сталинские репрессии и марийское музыкальное искусство ................................ 4 84 
Sharad K.Soni  Еxploring the history of Tuva-Mongolia linkages in the context of Sino-
Russian/Soviet rivalry..................................................................................................................................... 4 
107 
 
Каталог: journals
journals -> Национальной академии наук республики казахстан
journals -> №3(63)/2011 Серия филология
journals -> Казахский национальный
journals -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №1 / 2015
journals -> Рецензируемый медицинский научно-практический журнал
journals -> Редакционная коллегия: В. В. Тулупов — главный редактор
journals -> Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> Issn 2306-7365 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет