46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары


Пайдаланылған әдебиеттер тізіміжүктеу 8.28 Mb.
Pdf просмотр
бет35/44
Дата22.12.2016
өлшемі8.28 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   44

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
1  Садыбекова  Ж.  Оқу-тәрбие  үрдісінде  ақпаратты-коммуникациялық  технологияны  қолдану 
қажеттілігі. // Информатика негіздері. – №4 – Алматы, 2008. – 115 б. 
2 Актымбаева А.С. Туроперейтинг. Оқу құралы– Алматы, 2014. – 110 б.  
3 Жүнісбек Ә. Жаңа технология негізі – сапалы білім. – // Қазақстан мектебі. – №4 – Алматы, 2008. 
–  Б. 18-25. 
4 Нұрғалиева Г.К. Электронды оқулықтар – мұғалім мен оқушылар қызметін ізгілендіру құралы. // 
Компьютер әлемі (республикалық журнал). - Алматы, 2012.- N2. – Б. 20-21. 
5  Плотникова  Н.И.  Комплексная  автоматизация  туристского  бизнеса. //Информационные 
технологии в турфирме. – Ч. 1. – М: Современный спорт, 2010. – С. 215-228. 
6 Ильина Е.Н. Туроперейтинг: Стратегия и финансы: Учебник – М.: Финансы и статистика, 2012. – 
215 с. 
 
 
Ақымбек С.Ш. 
 
ҚАЗАҚ ТІЛІ ФОНЕТИКАСЫН ОҚЫТУДАҒЫ  
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
 
Қазақ  тілі  фонетикасы  пәні  бойынша  кейбір  дыбыстардың  табиғатын  ашу,  олардың 
өзіндік  ерекшеліктерін  танып  білу  жолында  бірнеше  технологияны  пайдалануға  болады. 
Мұның өзі білім алушылардың қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне деген қызығушылығын оятып, 
кейбір  түйткілді  мәселелерді  жылдам  әрі  оңай  қабылдауына,  сонымен  бірге  жаңадан  білім 
жасауына игі ықпалын тигізетіні анық. Жалпы қазақ тілінің грамматикалық құрылымын ғылым 
мен  техниканың  соны  жаңалықтарына  икемдеу  оқыту  кез  келген  тілші  қауымның  күн 
тәртібінен  түспейтін  өзекті  мәселелер  қатарына  жатуы  тиіс.  Енді  солардың  кейбіреуіне 
тоқталып көрейік.   
1.  Дауысты  дыбыстарды  жасалым  ерекшелігіне  сәйкес  модельдеу:  Дыбыстардың 
өзіндік жасалу ерекшеліктерін түсіну оның фонетикалық тұрғыдан түрлену себептерін аңғаруға 
жол  ашады.  Дыбыстардың  бір-бірімен  ықпалдасуында  жасалым  тұрғысынан  белгілі  бір 
заңдылықтар  бар  екені  қазіргі  кезде  теориялық  тұрғыдан  азды-көпті  айтылып  жүргені  рас. 
Мұнда пәнаралық мәселелерді де шет қалдырмау қажеттігі күн санап артып келеді.  
Жалпы  тюркологияда  дабыстарды  куб  үлгісімен  моделдеу  тәжірибесі  бар.  Ал  қазақ 
тіліндегі  дыбыстарды    призма  үлгісіне  салған  дұрыс  деп  есептелінеді [1]. Себебі  ол  жалаң 
дауыстылардың  құрамы  мен  айырым  белгілер  жүйесін  өте  дәл  көрсетеді.  Мұнда  жауан 
дауыстылар  жеке  үшбұрышты  құраса,  екінші  үшбұрышқа  жіңішке  дауыстылар  орналасады. 

259 
 
Мұндағы  А  және  Ә  дыбыстарының  екі  ортақ  (екеуі  де  ашық,  езулік),  бір  айырым  (А  дыбысы 
жуан, ал Ә дыбысы жіңішке) белгісі бар. Сондықтан ол дыбыстар белгілі бір ортақ белгілерінің 
сапасы  бойынша  тұстасатын  аймаққа  орналасады.  Керісінше  А  және  І  дыбыстарын 
салыстыратын болсақ, екі айырым (А жуан, ашық; І жіңішке, қысаң) және бір ортақ (екеуі де 
езулік) белгісі арқылы ажыратылады. Сондықтан А және І дыбыстары диагонал бойынша ғана 
байланысқа түседі. 
 
 
1-сурет. Дара және құранды дыбыстардың беттескен моделі 
 
Осы моделге қарап қазақ дауыстыларының жасалым сипаттамасын бере беруге болады. 
Модельден  ең  алдымен  дауыстылардың  жалаң  және  құранды  болып  екі  топқа  бөлінетіні 
көрінеді. Әрі қарай әр топ өзінше талданады.  
Жалаң  дауыстылардың  тілдің  көлденең,  тік  және  ерін  қалпына  қарай  жіктелімі  көрнекі 
берілген.  Ал  құранды  дауыстылардың  құрамындағы  тірек  дыбыстың  қай  дауысты  екені 
тұсындағы  дауыстыдан  көрініп  тұр.  Модельдеу  нәтижесінде  төменде  көрсетілгендей 
қорытындылар жасауға болады:  
Қазақ тілі дауыстыларының осы жасалым моделіне енбеген дыбыстар төл дыбыстар 
қатарына жатпайды.  
Жалаң  дауысты  дыбыстардың  жиынтық  көрнекі  моделі  олардың  өздеріне  тән 
жасалым белгілерінің бәрін түгел қамтып отыр.  
Әрбір дауысты дыбыстың физиологиялық қасиетін дұрыс түсінуге ықпал етеді. 
2.  Дыбыстарды  компьютерлік  қолданбалы  бағдарламалар  арқылы  сараптаудан 
өткізу:  Дыбыстардың  табиғатын  физикалық  тұрғыдан  танып  білу  үшін  қолданбалы 
бағдарламалардың  пайдасы  жоғары.  Ол  үшін  дауыстыларды  акустикалық  жағынан  зерттеу 
үшін фонетикалық сараптау бағдарламасы Praat-ты қолдануға болады [2].  Бағдарлама Windows 
операциялық  жүйесінде  оңай  жұмыс  жасайды  және  бағдарламаның  тәжірибелік  мақсаттарды 
шешудегі  мүмкіндігі  мол.  Біздің  қарастыруымызда: 1. Формант  (форманттық  талдау), 2. 
Спектограмма  (спектрлік  талдау), 3. Осциллограф  (осциллографтық  талдау)  белгілері  негізге 
алынады.  Зерттеу  нысаны  ретінде  мысалға  алынған  «ө»  құранды  дыбыстың  құрамы  қандай 
дыбыстардан  тұратынын  аталған  бағдарлама  нақты  шешіп  бере  алады.  Бағдарлама 
мүмкіндіктерінің ішіндегі форматтық талдау дыбыстың құрамын анық ашық береді. Ол дауыс 
тонының жиілік деңгейімен байланысты және дыбыс тембрін жасаушы сөз дыбыстарының (ең 
алдымен  дауысты)  акустикалық  мінездемесін  білдіретін  құрал  болып  табылады.  Бағдарлама 
бойынша жазылып зерттелген құранды Ө дыбысының кескіні 2-суретте берілген. 
 

260 
 
 
 
2-сурет. Ө дыбысының осциллографтық, спектрлікформанттық кескіні 
 
Суреттегі кескінге қарасақ Ө дыбысының құрамы құранды екенін байқалады. Ол әсіресе 
кескіннің төменгі бөлігіндегі нүкте түрінде көрінетін форманттардан анық байқалады.  4465 Hz 
жиілікте форматтардың жиілігі тұрақсыз екенін анық көрініп тұр. Енді компьютерлік сараптау 
қорытындысы бойынша Ү дыбысының 6-суретте берілген дара кескініне зер салайық.  
 
 
 
3-сурет. Ү дыбысының осциллографтық, спектрлікформанттық кескіні 
 
  Суреттегі  кескінге  қарап  Ү  дыбысының  құрамы  дара  екенін,  ешқандай  қосамжар 
белгілердің  жоқтығын  байқауға  болады.  Сонымен  бірге  бұл  дыбыстың  сараптау  кескініндегі 
белгілердің  Ө  дыбысының  бастапқы  позициясындағы  белгілермен  белгілі  бір  дәрежеде 
ұқсастығы  бар  екенін  аңғару  қиын  емес.  Сонда  Ө  дыбысының  бастапқы  позициясында  Ү 
дыбысының белгілері бар деп айтамыз. Бұдан басқа Е мен І, О мен Ұ дыбыстарын зерттеудің 
сараптамасы  Ө  және  Ү  дыбысына  байланысты  жасалған  сараптау  қорытындысын  растап 
шықты.  Дыбыстық  сараптау  нәтижесін  талдай  келе  төменде  көрсетілгендей  қорытындылар 
жасауға болады:  
Қазақ тілі дауыстыларының дара немесе құранды екенін ажыратуға мүмкіндік береді.  
Фонетикалық жағынан ұқсас дыбыстардың өзіндік айырым белгілері ашыла түседі. 
Бұрын-соңды дыбыстардың құрамына байланысты айтылып келген әр түрлі пікірлерді 
жүйелеуге септігін молынан  тигізеді.  
3.  Үндеспе-үндес  дыбыс  теориясы  арқылы  қазақтың  төл  дыбыстарын  анықтау 
жолдары: Қазіргі қазақ тіліне арналған оқулықтарды дауыссыз дыбыстардың санына қатысты 
пікірлер  сан  алуан  түрлі  болып  келеді.  Мұнда  қазіргі  қазақ  тілі  мен  байырғы  қазақ  тілінің 
айырым  санына  қатысты  пікірлердің  шоғырын  жүйелеу  үшін  ұсынылатын  әдістің  берері 
жоғары.  Соңғы  зерттеулер  қазақ  тіліндегі  дауыссыз  дыбыстардың  саны 19 екенін  толық 
растайды.  Бірақ  оны  анықтау  жолы  қалай  екенін  ашық  айтпайды.  Ол  үшін  үндеспе-үндес 
дыбыс теориясына сүйену қажет деп есептейміз. Ол бойынша, қазақ тіліндегі  жүрген қазақтың 
төл  сөзінде  қолданылатын  әрбір  дауыссыз  дыбыстың  [у]-дан  басқа,  қай-қайсысы  болмасын 
төрт түрлі әуезбен айтылатын варианттары және тоғыз реңі болады. Бұл қазақ тек қазақ тіліне 
тән дыбыстарды ажырату үшін қолданылатын бірден бір тәсіл болып табылады. 4-суретте <д> 
үндеспесінің үндес дыбыстарына жасалған түрленімінің толық нұсқасы берілген.  

261 
 
 
 
4-сурет. <д> үндеспесінің толық түрленімі. 
Мұндай  түрленімге  көнбейтін  дыбыстар  (ф,  х,  ц,  щ,  в  және  т.б.)  қазақ  тіліне  тән  емес 
және  қазақ  тілінде  түрлі  себептерге  байланысты  жүрген  дыбыстар  болып  саналады.  Бұл 
теориялық  мәселені  практикамен  ұштастыра  келе    төменде  көрсетілгендей  қорытындылар 
жасауға болады:  
Қазақ  тіліндегі  дауыссыз  дыбыстар  тарихтың  ұзақ  қайнау  қойнауынан  дами  келе 9 
дауысты дыбыспен толық тіркесе алу қасиетіне ие болған.  
Мұнда дыбыстардың сөз ішіндегі орфоэпиялық сипаты басты болып саналады. 
Бұл  заңдылыққа  бағынбайтын  дыбыстар  кейінен  қазақ  тіліне  кірген  кірме  сөздермен 
ілесіп келген дыбыстар қатарынан орын алады.  
4. Қазақ тілінің орфоэпиясын меңгерту үшін пәнаралық материалдарды пайдалану 
жолы:  Тілші  ғалымдар  арасында  өлең  жолдарының  орфоэпиялық  құрылымы,  айтылу  сазы, 
оның  лингвистикалық  табиғаты  туралы  бір  пікірге  келген  ортақ  түйін жоқ,  аз-кем  болғанның 
өзінде  ұсынылатын  ғылыми-әдістемелік  пікірлер  әр  қилы  келеді.  Оның  себебін  қазақ 
поэзиясын  арнайы  түрде  әдеби  және  тілдік  тұрғыдан  зерттеудің,  соның  ішінде  орфоэпиялық 
және  интонациялық  жағынан  түгендеп  талдаудың  болмағандығымен  түсіндіруге  болады.  Бұл 
мәселе  қазақ  тіл  білімінде  ұйқас  деңгейінде  Абай  поэзиясының  негізінде  қарастырылғанмен, 
түбегейлі де, тұлғалы түрде зерттелуі жағынан толыққанды дәрежеге жете қойған жоқ. Әйтсе 
де мұндай әдістерді қазақ тілінің орфоэпиясын меңгерту үшін пайдаланудың берері өте мол. 
Мақсатты  іске  асыру  үшін  өлеңдерінің  жазылым  нұсқасы  мен  айтылым  нұсқасын 
жарыстыра бергенді дұрыс санаймыз. Бұл салыстыруды жеңілдету мақсатында жасалып отыр. 
Ал  бунақтардағы  буын  санын  жоғары  регистрлі  санмен  көрсетіп  отыру  тәжірибесін 
қолданамыз. Осы жолмен мына өлеңді оқып көрейік. 
Жазылымы: 
Болсаңдар, балаларым, хатқа ұста, 
   
 
Төрден жай аларсыңдар, тұрмай тыста. 
   
 
Төр түгіл, төменнен де тимейді орын 
Жүрсеңдер жалқаулықпен жазы-қыста. 
Айтылымы:  
   
 
 
 
деген  шумақтың  бірінші  тармағының  үшінші  бунағында  қос  дауысты  дыбыс  бір  бунақ 
ішінде қатар тұрып айтыла береді. Олардың мұндағы басты шартты буын санын толтыру. Бұл 
бунақтың  интонациясы  да  басқалардан  жоғарылап  барып  бәсеңденуі  арқылы  ерекшеленіп 
тұрады.  Ал  үшінші  тармақтың  үшінші  бунағында  буын  санының  толымдығына  байланысты 
дауысты  дыбыстың  түсіп  қалуы  сөз  ағымында  сақталуы  тиісті.  Өлең  тармақтарындағы 
бунақтардың буын санының сақталуында тұтастық заңы бар.  

262 
 
Бұл  пәнаралық  мәселені  фонетика  сабағында  қолдана  келе  төменде  көрсетілгендей 
қорытындылар жасауға болады:  
Сөздердің  орфоэпиялық  заңдылығын  игеру  үшін  міндетті  түрде  мәтінге  жүгіну 
қажет.  
Орфоэпиялық заңдылықтарды пәнаралық деңгейде игеру үшін әдебиеттану, мәтінтану 
ғылымдарының материалдарына сүйеніп отыру қажет . 
Қорытындылай  келгенде,  осындай  әдіс-тәсілдер  арқылы  фонетикада  түсіндірілуі  қиын 
болып саналатын мәселелердің кейбірін оңай жолмен түсіндіруге болады.  Ал ол өз кезегінде 
білім алушылардың аталған пәнді сүйіп оқуына жол ашатыны анық.  
 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Ә.Жүнісбек. Қазақ фонетикасы. –Алматы: Арыс, 2009. –312 бет. 
2. Мырзабеков С. Қазақ тілі фонетикасы. –Алматы: Қазақ университеті, 2004. –277 бет. 
3. http://www.praat.org 
 
 
 
Алиева Ж.Н.,  Уварова А.К. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ  «МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА» 
 
В настоящее время проблема перехода от классической модели преподавания в высших 
учебных  заведениях  к  инновационной  является  наиболее  актуальной.  Это  связано  с  тем,  что 
назрела  необходимость  обеспечить  соответствие  между  квалификацией  выпускников  и 
потребностями  работодателей.  При  этом  работодатели  выдвигают  все  более  жесткие 
требования  к  выпускникам,  а  именно  владеть  различными  передовыми  технологиями,  уметь 
быстро  ориентироваться  на  рынке,  конкурировать,  активно  продвигать  свой  продукт, 
максимально  извлекать  прибыль  и  т.  д.  Т.е.  можно  сказать,  что  работодатель  в  качестве 
важного  условия  для  трудоустройства  выдвигает  способность  выпускника  быть  инноватором. 
Поэтому  в  рамках  обучения  в  ВУЗе  и  возникает  необходимость  все  больше  использовать 
инновационные методы обучения, что способствует студенту овладеть определенным объемом 
необходимых компетенций.  
Как  правило,  существуют  традиционные  и  инновационные  методы  обучения.  Тради-
ционные  методы  предполагают  определенную  последовательность  построения  и  освоения 
материала. Эта последовательность строилась по принципу «от простого» (единичных понятий) 
– к более сложному (включению понятий в более сложные системы ассоциативных связей). На 
этой основе  формируются суждения  и умозаключения, а также осуществляются все  операции 
мышления  (индукция,  дедукция,  анализ,  синтез,  обобщение).  Это – классические  методы 
образования (формирования теоретического мышления) [1].  
Инновационные методы обучения – это методы, которые стимулируют познавательную и 
творческую  активность  студентов.  К  ним  в  большой  мере  относится  обучение  студентов  на 
английском  языке,  которое, cогласно  требованиям  Государственного  Образовательного  Стан-
дарта  и  Экспериментальной  Образовательной  Программы,  акцентировано  на  формировании 
коммуникативной  иноязычной  компетенции  профессионально-направленного  характера.  На 
кафедре  рекреационной  географии  и  туризма  КазНУ  им.  аль-Фараби,  в  связи  с  открытием 
английского  отделения  в 2012-2013 учебном  году,  накоплен  определенный  потенциал  по 
разработке  и  преподаванию  ряда  дисциплин  на  английском  языке,  в  том  числе "Tourism 
Marketing". 
Изучение  английского  языка  является  особенно  значимым  для  студентов  туристского 
профиля,  поскольку  Казахстан  ежегодно  расширяет  международные  связи,  растет  число 
международных  проектов,  туристских  фирм,  увеличивается  число  иностранных  туристов, 
приезжающих в страну. Исходя из реальных условий обучения, преподаватели пытаются найти 
различные  эффективные  инновационные  средства  развития  профессиональной  англоязычной 
компетенции  студентов,  например,  использовать  аутентичную  виртуальную  интерактивную 
языковую Интернет-среду, который предоставляет широкий спектр всевозможных ресурсов [2]. 

263 
 
Задачами англоязычных инноваций является создание условий для развития творческого 
потенциала  молодых  специалистов,  инициативы  и  новаторства,  получение  знаний  на  трех 
языках в рамках дисциплины "Маркетинг туризма", приобретение ими практических навыков, 
необходимых  конкурентоспособному  менеджеру  туризма.  Важным  является  освоение 
англоязычной  терминологии  маркетинга  туризма,  знакомство  на  языке  оригинала  с  новыми 
технологиями в данной сфере, обслуживание иностранных гостей на английском языке; знание 
принципов работы в глобальных системах бронирования и резервирования (GDS) и пр.  
Инновационные  методы  обучения  также  называют  активными  методами  обучения, 
поскольку они стимулируют познавательную и творческую активность студентов. Появление и 
развитие  активных    методов  обусловлено  тем,  что  студентам  необходимо  не  только  дать 
знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и способностей,  
творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда. 
Активные методы обучения предполагают
-  формирование активности как личностного качества студентов; 
-  активизацию  самого  процесса  обучения  с  целью  повышения  его  эффективности  и 
достижения значимых образовательных результатов.  
Активные  методы  обучения  направлены  на  стимулирование  познавательной  активности 
студентов (как групповой, так и индивидуальной).  
К активным методам обучения относятся [1]: 
В рамках информирующей стратегии: 
- лекция с элементами эвристической беседы; 
- лекция-дискуссия; 
- лекция с обратной связью; 
- лекция-консультация.  
В рамках проблемно-дискуссионной стратегии: 
- дискуссия (дебаты); 
- модерация (с ее техниками: синектики, мозгового штурма и др.); 
В рамках игровой стратегии: 
- ролевая (деловая, имитационно-моделирующая) игра; 
- презентация; 
- социально-психологический тренинг; 
- кейс-ситуации; 
- мастер-класс. 
Методы  мастер-класса  и  кейс-ситуаций  могут  быть  применимы  ко  всем  трем  обра-
зовательным  стратегиям:  информирующей,  проблемно-дискуссионной,  социально-ролевой 
(игровой). 
Использование  инновационных  методов  обучения  особую  значимость  приобретает  при 
подготовке  студентов  специальности  «Туризм».  В  частности  при  преподавании  такой 
дисциплины  как  «Маркетинг  туризма»  можно  сочетать  различные  инновационные  методы. 
Например  лекция – дискуссия  позволяет  развитию  критического  мышления;  активизации 
процесса  принятия  материала;  более  глубокого  понимания  изучаемого  материала.  При  этом 
процедура  проведения  лекции  такова:  между  изложением  логических  разделов  лекции  лектор 
организует  беглый  обмен  мнениями.  Студенты,  являясь  участниками  дискуссии,  могут 
высказывать  свое  мнение  с  места.  Дискуссия  может  проводиться  также  в  конце  занятия  по 
всему  содержанию  лекции.  Использование  дискуссии  в  процессе  лекции  позволяет 
преподавателю активизировать  познавательную деятельность студентов. 
Лекция – консультация  способствует  формированию  у  студентов  умений  задавать 
вопросы; усвоению материала с целью его последующего практического применения. При этом 
процедура  проведения  лекции  такова:  лектор    излагает  учебный  материал  (на  это  уходит 50-
70%  учебного  времени),  акцентирует  внимание  на  ряде  нюансов  практического  применения 
рассматриваемого теоретического положения, остальное время отвечает на вопросы студентов. 
Лекция  с  обратной  связью  предполагает  активизацию  процесса  усвоения  излагаемого 
материала;  получение  быстрой  оперативной  информации  о  степени  усвоения  учебного 
материала.  При  этом  процедура  проведения  лекции  такова:  в  начале  и  в  конце  каждого 
логического  раздела  занятия  задаются  вопросы  с  вариантами  ответов.  После  первого 
логического  раздела,  чтобы  узнать,  насколько  студенты  осведомлены  в  излагаемой  проблеме. 

264 
 
Если  аудитория  достаточно  верно  отвечает  на  вводные  вопросы,  лектор  может  ограничить 
изложение материала  лишь краткими тезисами и перейти к следующему разделу занятия.  
Если  число  правильных  ответов  ниже  желаемого  уровня,  лектор  продолжает  читать 
соответствующий раздел лекции, после чего студентам опять предъявляются вопросы, которые 
задавались вначале. Благодаря включению в лекцию обратной связи существенно повышаются 
процессы восприятия, осмысления, понимания, запоминания.  
При  проведении  такой  лекции  обязательно  использование  технических  средств – 
проектора, компьютера. Опыт показывает, что лекции на трех преподаваемых языках (русском, 
казахском,  английском)  проходят  успешнее,  если  они  представлены  в  виде  презентации  или 
студентам  предоставлен  материал  в  текстовом  виде,  т.к.  группа  даже  студентов  английского 
отделения  не  всегда  однородна  в  плане  уровня  знания  вокабуляра  того  или  иного  научного 
направления.  При  этом,  следует  отметить,  что  профессиональные  адаптированные  тексты 
воспринимаются  легче,  чем  неадаптированные.  Очень  важной  задачей  подобных  профес-
сионально-ориентированных  дисциплин  на  английском  языке  является  изучение  профес-
сиональных  терминов  и  лексики,  без  знания  которых  не  будет  в  дальнейшем  развиваться  и 
устная речь. Использование различных инновационных методических приемов во время лекции 
дает  возможность  студентам  передохнуть  и  лучше  усваивать  новый  материал.  Опыт 
подготовки  дисциплины  на  английском  языке  показывает,  что  основной  трудностью  является 
разность  в  представлении  материала  и  используемой  терминологии  в  отечественной  и 
зарубежных научных школах. 
Кроме  того,  по  курсу  «Маркетинг  туризма»  на  трех  отделениях  кафедры  широко  ис-
пользуется  метод  проектов.  Цель  метода – развитие  самообразовательной  активности  у 
студентов.  Проект  определяется  как  организованная  целенаправленная  деятельность.  Резуль-
татом  проектной  деятельности  студентов  под  руководством  преподавателя  является  новое 
знание. По изучаемой дисциплине запланировано два проекта различной категории сложности.  
Один  проект  осуществляется  в  рамках  темы  «Фирменный  стиль  туристского  пред-
приятия».  Студенты  на  примере  любой  компании  (туристской  фирмы) – по  выбору  самих 
студентов – характеризуют  элементы  фирменного  стиля,  раскрывают  цели  формирования  и 
носителей  фирменного  стиля.  Второй  проект  реализуется  в  рамках  темы  «Новые  продукты  в 
маркетинговой  деятельности».  Студентам  дается  задание  разработать  новый  туристский 
продукт  с  полным  описанием  основных  этапов  разработки  продукта-новинки  вплоть  до 
внедрения нового туристского продукта на рынок. При этом нельзя пользоваться материалами 
Википендии, а предпочтительнее использовать академические ресурсы. Все проекты являются 
групповыми, они представляются в виде презентаций и защищаются. Следует заметить, что во 
время защиты проектов, активность проявляют не только студенты, выполнявшие проект, но и 
слушающая  их  аудитория.  Они  задают  вопросы,  сами  предлагают  различные  ситуации,  тем 
самым еще больше активизируя выступающих.   
На  практических  занятиях  также  используются  и  ролевые  игры  и  кейс-ситуации,  что 
позволяет студентам активизировать свою творческую деятельность, моделировать различные 
ситуации и находить более выгодные решения. Семинары по дисциплине "Tourism Marketing" 
также  посвящены  проверке  усвоенного  материала,  контролю  знаний  профессиональной 
лексики  и  терминологии,  говорению,  активизации  ситуативной  лексики,  произношению  и 
интонации  и  др.  Как  и  в  прежние  времена,  основная  масса  студентов  читают  и  переводят 
специальную  литературу  в  области  маркетинга  туризма  лучше,  чем  могут  говорить  и 
обсуждать  заданные  темы.  При  этом,  остро  чувствуется  недостаток  техники  на  подобных 
занятиях (например, оборудованных классов, элементарных проекторов и ноутбуков, магнитол 
небольших  размеров  для  прослушивания  дисков),  отсутствие  лингафонного  кабинета  и 
возможности на занятиях подключаться к системе Интернет и выполнять задания в режиме on-
line.  Важным  компонентом  инновационной  деятельности  в  процессе  обучения  на  английском 
языке  является  использование  заданий  с  применением  метода  имитации  профессиональной 
деятельности, анализа производственных ситуаций.  
Таким  образом,  с  учетом  высказанных  пожеланий,  использование  инновационных 
методов обучения при преподавании дисциплины «Маркетинг туризма» способствует:  
-  повышению  эффективности  процесса  обучения  и  будет  положительно  влиять  на 
качество усвоения теоретического материала;  
-  интеграции  различных  видов  деятельности  студентов – учебной,  научной,  прак-
тической, создавая условия, максимально приближенные к реальным; 

265 
 
-  формированию  навыков  практических  исследований,  позволяющих  принимать  про-
фессиональные решения;  
-  инициированию  самостоятельного  поиска  студентом  знаний  через  проблематизацию 
преподавателем учебного материала;  
-  решать  задачи  перехода  от  простого  накопления  знаний  к  созданию  механизмов 
самостоятельного поиска и навыков исследовательской деятельности;  
-  формируют ценностные ориентации личности;  
-  создают  дидактические  и  психологические  условия,  способствующие  проявлению 
активности студентов; 
- развивают творческие способности студентов.  
Применение инновационных методов обучения не только отвечает требованиям времени, 
но  и  стимулирует  познавательную  мотивацию  студентов  в  области  профессиональной 
деятельности,  а  также  значительно  повышает  их  уверенность  полученных  знаниях  и  в  своих 
силах. 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   44


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет