46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары


Асанов Н.А., Ибрагимова М.Нжүктеу 8.28 Mb.
Pdf просмотр
бет39/44
Дата22.12.2016
өлшемі8.28 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

Асанов Н.А., Ибрагимова М.Н. 
 
ТЫҢДАУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРДІҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
ХХІ  ғасыр  озық  және  жаңа  технологиялар  ғасыры  болғандықтан,  бүгінгі  таңда  білім 
жүйесінде  де  осы  технологияларды  заман  талабына  сай,  кеңінен  қолдану  сапалы  білімге 
жетелейді. Әсіресе халықаралық деңгейдегі кредиттік жүйеге өткен жоғарғы оқу орындарында 
білім  алушыға  инновациялық  үрдісте  білім  берудің  жаңа  жолдарын  ашары  сөзсіз.  Ал 
«инновация»  деген  ұғымға  қысқаша  тоқталатын  болсақ,  бұл  нақты  қойылған  мақсатқа,  ойға 
алынған жаңа нәтиже.  
Қазақстан  Республикасының  әлеуметтік,  экономикалық  салаларында  инновацияны 
қолдану  практикасы  басымдылық  танытты.  Соның  қатарында  білім  беру  жүйесіндегі 
инновациялардың  көп  көлемін  байқаймыз.  Бұл  үрдіс  педагогикалық  ғылымның  зерттеу 
феноменіне айналды.   
Қазақстан  Республикасында  білім  беру  саласындағы  педагогикалық  инновация  мен 
оқытудың  жаңа  технологиясы  мәселелерін  Ш.  Таубаева,  Н.Н.  Нұрахметов,  С.Н.  Лактионова, 
Е.З.  Батталханов,  Қ.Қ.  Қадашева,  Т.О.  Балықбаев,  Ж.А.Қараев,  Г.К.  Нұрғалиева,  
К. Бұзаубақова, С.Д. Мұқанова, Н.И. Хван,  Л.Е. Румянцева, Н. Алғожаева, У. Төлешова және 
т.б. педагог ғалымдар зерттеген.  
Оқу-әдістемелік  жұмыста  инновацияларды  қолданудың    ғылыми  мәселелерін  шешу 
бойынша А.Қ.Мыңбаева, С.С.Хасенов, Е.Ш.Қозыбаев еңбектері сапалы үлес қосты.  
Инновациялық  үдерістерді  зерттеу  барысында  жүйенің  бір  жағдайдан  екінші  жаңа 
жағдайға  көшуі  және  жаңалықты  енгізу  үдерісіне  басшылық  жасау  мәселелерін  зерттеу 
маңыздылығы алыс және жақын шетел ғалымдарының К.Ангеловски, М.В.Кларин, В.Я.Ляудис, 
М.М.Поташник,  С.Д.Поляков,  Т.И.Шамова,  О.Г.Хомерики,  Н.Р.Юсуфбекова,  В.И.Загвязин-
ский,  П.И.Пидкасистый,  Н.И.Лапин,  А.И.Пригожин,  Ю.Н.Кулюткин,  А.К.Маркова,  Н.Д.Ни-
кандров, Я.А.Пономарев, В.А.Сластенин, Л.С.Подымова, Л.Н.Фридман және т.б. еңбектерінде 
қарастырылған.  
«Инновация»  термині  латын  тілінен  аударғанда  (іnnove – жаңа) – жаңаны  енгізу  деген 
этимологиялық  мағынаны  білдіреді.  Инновация - бұл  жаңаны  енгізу  үрдісі  болып  табылады.  
Жаңашылдық – өз бойында жаңаның мазмұнын, технологияларын, әдістемесін, тәсілін, мәнін 
білдіруші құбылыс.  
Инновация  терминіне  Қазақстан  ғалымдары 2005 жылдары  ең  алғаш  рет  назар  аудара 
бастады.  Инновация  терминіне  бірінші  анықтама  берген  Немеребай  Нұрахметов  болды.  Ол 
“Инновация,  инновациялық  үрдіс  деп  отырғанымыз  білім  беру  мекемелерінің  жаңалықтарды 
жасау,  меңгеру,  қолдану  және  таратуға  байланысты  бір  бөлек  қызметі”-деген  анықтаманы 
ұсынды. 
Осы  жылдардан  бастап  Қазақстан  елінде  әлеуметтік-экономиканың  жан-жақты 
саласында инновация мәселесі талдана бастады.  
Бұл  мәселені  педагогика  саласында  А.Қ.Мыңбаева,  Н.Р.Юсуфбекова,  Ш.Т.Таубаева, 
С.Н.Лактионова, З.М.Садывақасова, Г.Д.Урастаева зерттеген.  

285 
 
«Инновация»  деген  ұғымды  кейбір  авторлар  «жаңалық», «жаңа  әдіс», «өзгеріс», 
«әдістеме», «жаңашылдық»  деп  атауға  болатындығын  атап  көрсетеді.  Демек  инновациялық 
технологияларды пайдалану дегеніміз тек қана  жаңа әдіс ойлап табу деген сөз емес, сонымен 
қатар  бұрын  қолданып  келген  әдістерге  жаңаша  түр  беру  немесе  сол  әдіске  өзгеріс  енгізу 
болып табылады.  
Жылдан жылға жан-жақты дамып жатқан еліміздің білім жүйесі де түрлі жаңа бағыттарға 
бет бұруда. Алдымен жоғары оқу орындары кредиттік жүйеге бет алған болатын, енді жоғары 
оқу  орнына  дейінгі  білім  беру  мекемелеріне  де  енгізіле  бастады.  Бұл  ЖОО-ға  дейінгі  білім 
беруде инновациялық технологиялардың жаңа бағыттарын қарастыруды талап етеді.  
ҚазҰУ-дың  жоғарғы  оқу  орнына  дейінгі  білім  беру  факультетінің  ерекшелігі  мұнда 
шетелден  келген  қазақ  диаспора  өкілдері  мен  шетел  азаматтары  оқитындықтан  кез-келген 
пәнді  оқытуда  жаңаша  әдіс-тәсілдерді  пайдалануды  талап  етеді.  Шетелдік  тыңдаушыларды 
оқытуда  біздің  алдымыздағы  басты  міндет – пәндерді  оқытудың  ең  қолайлы  амал-тәсілдерін  
таңдап  алу.Қазіргі  кезде  шетел  тыңдаушылары  мен  шетелден  келген  қандастарымызға  қазақ 
тілін меңгертуде кез-келген пән бойынша жаңа инновациялық  технологияларды қолдану әдісі 
өте  тиімді  деп  айтуымызға  болады.  Сонымен  күнделікті  сабақта  жаңа  инновациялық 
технологияларды пайдалану арқылы сабақ жүргізу білім  сапасын арттырады. 
Шетелден  келген  қандастарымызға  ана  тілімізді  меңгерту  үлкен  проблемалардың  бірі 
болып табылады. Мысалға Қырғызстан, Өзбекстан, Монғолия елдерінен келген қазақ диаспора 
өкілдерінің  басым  көпшілігі  орыс  тілдерін  жақсы  біледі  де  ана  тілін  шала  біледі.  Бұл  жағдай 
кеңестік  дәуірде  орыстанып  кеткен  қалаларымызды  қалай  қазақтандырамыз  деп  жүргенде 
жанымызға  қатты  батады.  Өздерін  қазақпын  деп  орыс  тілінде  ғана  сөйлейтіндерінің  келешегі 
бізді  ойландырмай  қоймайды.  Ал  Қытайдан,  Түркменстан  елдерінен  келген  қандастарымыз 
қазақ  тілінде  сөйлеп,  орыс  тілінде  ақсайды.  Алайда  олар  қазақ  тілінде  сөйлегенімен 
орфографиялық қателерді көп жібереді. Өйткені Қытайда олар қытайша немесе қазақша оқыса 
да  төте  жазумен  жазғандықтан  кириллица  әріптерінде  жазу  оларға  қиынға  соғады.ЖОО-ға 
дейінгі  кафедраның  тыңдаушыларды  оқытудағы  инновациялық  ерекшелігі  осы  жаңа 
технологияларды қолдана отырып бір жыл көлемінде қазақ тілін үйретіп, басқа да сабақтарды 
меңгеруіне  ықпал  жасайды.Мысалға  қазақ  диаспора  өкілдерінің  негізгі  бөлігі  Қазақстан 
тарихынан  мүлдем  бейхабар.  Сонымен  қатар  өзіміздің  Қазақстан  азаматтарымен 
салыстырғанда  олар  еліміздің  тарих  беттерін  жаңадан  ашады.  Сондықтан  оларға  еліміздің 
тарихын  жеңіл  әрі  түсінікті  тілмен  және  неғұрлым  көрнекілік  құралдар  қолдана  отырып 
түсіндіру  қажет.  Шетелден  келген  қандастарымыздың  тарихқа  деген  көзқарасын  дұрыс 
қалыптастыру үшін тарих сабағын оқытуда мынадай әдіс-тәсілдерді қолдану қажеттігі туындап 
отыр: 
1.  Бұрында  сабақ  барысында  қолданып  келген  көрнекілік  әдісі.  Мұнда  әрине  бірінші 
кезекте сабаққа қатысты суреттер, кітаптар, кестелер.  
2.  Проектор  қолдану  арқылы  ауызша  баяндау  әдісі  тек  әңгімелеу,  түсіндіру,  баяндау, 
әңгімелесу,  проблемалық  баяндаулармен  шектелмейді.  Дәріс  слайд  түрінде  жасалып,  сабақ 
барысында  кездесетін  термин  сөздер  басқа  түспен  айрықшаланып,  көрсетіліп  отырады.  Яғни 
дәріс  тыңдаушының  көз  алдында  интерактивті  тақтада  көрсетіліп  тұрады.  Дайын  дәрістерді 
кез-келген  тыңдаушы  өзіне  көшіріп  алып,  сол  арқылы  алдын-ала  дайындалып  келуіне 
мүмкіндік береді. Бұлтыңдаушының даралануына жағдай туғызады.  
3.  Ойын
 
технологиялары
 
әлі де білім беру саласында
 
жаңа инновация болып
 
табылады. 
Педагогикалық технология ұғымы
 
түрлі
 
педагогикалық
 
ойын
 
түрлерін
 
педагогикалық
 
процесте
 
әдістер мен тәсілдердің
 
кең
 
көлемді
 
топтарын
 
біріктіреді, оның
 
жалпы
 
ойындардан
 
ерекшелігі
 
оқытуда
 
нақты
 
мақсатының
 
қойылуымен
 
және
 
оның
 
оқу
 
танымдық
 
бағыты
 
сипатталған, негізі
 
салынған
 
педагогикалық
 
нәтижесіне
 
сай
 
анықталады. 
4.  Қазіргі кезде тарих сабағында интербелсенді әдістерді қолданудың да тиімділігі артып 
отыр. «Интербелсенді  оқыту  бірінші  мезетте  білім  игеру  процесінде  қатысушылардың  тиімді 
қарым-қатынасына негізделеді.»    
Тыңдаушының  есінде  фактілерді,  даталарды  бекіту  тәсілдерінде  де  слайдтар  түрінде 
жасалған  кестелер,  тірек-сызбалар  маңызды  рөл  атқарады.  Дәріс  барысында  тыңдаушыға 
логикалық  сұрақтар  қою  арқылы  танымдық-шығармашылық  қабілеттерін  дамыту  да  қарас-
тырылады.  
Үй  тапсырмасын  сұрау  барысында  интербелсенді  семинар  сабағын  жүргізуге  болады. 
Оның  ішінде  пікір-сайыс  семинар  сабақтарының  қолданылуы  тыңдаушының  өзіндік  пікір 

286 
 
қалыптастыруына  септігін  тигізеді.  ЖОО-ға  дейінгі  білім  беру  факультеті  тыңдаушыларды 
кешенді  тест  тапсыруға  дайындайтындықтан  міндетті  түрде  тыңдаушының  білімін  тест  алу 
арқылы  тексеру  әдісі  қолданылып  отырады.  Сонымен  қатар  сабақ  барысында  сұрақ-жауап 
тәсілдері  де  үздіксіз  пайдаланылып,  неғұрлым  тыңдаушының  білімін  шыңдауға  септігін 
тигізеді.  
Шетелден  келген  өзге  ұлт  өкілдеріне  кез-келген  пәнді  дәріс  түрінде  ғана  оқыту  бұл 
қателік.  Өйткені  көптеген  дүниелердің  барлығын  құр  сөзбен  айтып  жеткізе  алмаймыз.  Олар 
оның аудармасын күтеді. Бұл кезде де бізге проектор арқылы слайдтармен суреттерді көрсету 
арқылы  түсіндіру  тыңдаушыға  сөздік  қорының  дамуына  ықпал  етеді.  Мысалға  ежелгі  кездегі 
адамдардың  тұрмыста  пайдаланған  заттарын,  тұрған  жерлерін  слайдтағы  суреттер  арқылы 
көрсетіп, «бұл  не?»  деген  сияқты  сұрақтар  қою  арқылы,  оның  жауабын  қазақша  айтып  өз 
тілдерінде қалай айтылатындығын сұрап, тілдік қорын дамыту технологиясын пайдаланымыз. 
Осылайша тыңдаушыларды оқытудағы қолданылатын жаңа инновациялық технологиялар білім  
сапасын арттырады.  
 
 
Аскарова М.А. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» И «КАДАСТР» 
 
В  настоящее  время  учебный  процесс  требует  постоянного  совершенствования,  так  как 
происходит  смена  приоритетов  и  социальных  ценностей:  научно-технический  прогресс  все 
больше  осознается  как  средство  достижения  такого  уровня  производства,  который  в 
наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно повышающихся потребностей человека, 
развитию  духовного  богатства  личности.  Поэтому  современная  ситуация  в  подготовке 
специалистов  требует  коренного  изменения  стратегии  и  тактики  обучения  в  вузе.  Главными 
характеристиками  выпускника  любого  образовательного  учреждения  являются  его   компе-
тентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся 
на  сам  процесс  познания,  эффективность  которого  полностью  зависит  от  познавательной 
активности самого студента. Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что 
усваивается  (содержание  обучения),  но  и  от  того,  как  усваивается:  индивидуально  или 
коллективно,  в  авторитарных  или  гуманистических  условиях,  с  опорой  на  внимание, 
восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных 
или активных методов обучения [1]. 
Наиболее удачными методами в усвоении студентами знаний  являются активные методы 
обучения.  Суть  активных  методов  обучения,  направленных  на  формирование  умений  и 
навыков,  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  выполнение  студентами  тех  задач,  в  процессе 
решения которых они самостоятельно овладевают умениями и навыками. 
Проявление  и  развитие  активных  методов  обучения  обусловлено  тем,  что  перед 
обучением  были  поставлены  задачи  не  только  усвоения  студентами  знаний  и  формирования 
профессиональных  умений  и  навыков,  но  и  развития  творческих  и  коммуникативных 
способностей личности, формирования личностного подхода к возникающей проблеме. 
Так,  непосредственное  вовлечение  студентов  в  активную  учебно-познавательную 
деятельность  в  ходе  учебного  процесса  связано  с  применением  приемов  и  методов,  получив-
ших обобщенное название «активные методы обучения» [2]. Такие  как: 
 Работа в малых группах (команде) - совместная деятельность студентов в группе под 
руководством  лидера,  направленная  на  решение  общей  задачи  пут м  творческого  сложения 
результатов  индивидуальной  работы  членов  команды  с  делением  полномочий  и 
ответственности. 
  Проектная  технология – индивидуальная  или  коллективная  деятельность  по  отбору, 
распределению  и  систематизации  материала  по  определенной  теме,  в  результате  которой 
составляется проект.  

287 
 
  Анализ  конкретных  ситуаций (case study) - анализ  реальных  проблемных  ситуаций, 
имевших  место  в  соответствующей  области  профессиональной  деятельности,  и  поиск 
вариантов лучших решений. 
 Ролевые  и  деловые  игры - ролевая  имитация  студентами  реальной  профессиональной 
деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 
   Модульное  обучение – использование  знаний  в  виде:  а)  отдельных  модулей, 
автономных частей курса, интегрируемых с другими частями курса; б) блоков взаимосвязанных 
курсов, которые можно изучать независимо от другого блока дисциплин. 
   Контекстное  обучение - мотивация  студентов  к  усвоению  знаний  пут м  выявления 
связей между конкретным знанием и его применением. 
   Развитие  критического  мышления – образовательная  деятельность,  направленная  на 
развитие у студентов разумного, рефлексивного мышления, способного выдвинуть новые идеи 
и увидеть новые возможности.  
  Проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 
знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 
   Индивидуальное  обучение - выстраивание  студентом  собственной  образовательной 
траектории  на  основе  формировании  индивидуальной  образовательной  программы  с  уч том 
интереса студента. 
  Опережающая самостоятельная работа - изучение студентами нового материала до 
его изучения в ходе аудиторных занятий. 
  Междисциплинарное  обучение - использование  знаний  из  разных  областей,  их 
группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 
Резкое  ускорение  научно-технического  прогресса  вызвало  массированное  давление 
человека на природу, что привело к изменению окружающей среды. Острейшие противоречия 
между обществом и природой привели к угрозе всемирного экологического кризиса. Одним из 
важнейших направлений работы по выходу из экологического кризиса является становление и 
развитие  экологического  образования  у  студентов,  которое  будет  способствовать  форми-
рованию  у  них  нового  экологического  мышления  и  отношения  к  окружающему  миру.  Тем 
более  студенты,  выбравшие  специальность  «землеустройство»  и  «кадастр»  должны  развивать  
экологическую  культуру,  которая  предполагает  готовность  к  экологической  деятельности, 
способность решать социально-экономические задачи с позиций знания природных процессов, 
прогнозирования результатов воздействия человека и общества на окружающую среду. 
Под  экологической  деятельностью  понимаются  все  виды  и  формы  деятельности, 
связанные с рациональным решением экологических проблем и нацеленные на формирование 
экологического  мышления.  С  целью  поиска  эффективных  путей  экологической  подготовки 
студентов,   строятся  учебные  планы,  разрабатываются  спецкурсы,  практикумы,  перерабаты-
ваются старые и создаются новые методы преподавания [3].  
При  этом  наряду  с  традиционными  методами  обучения  можно  использовать  такой 
эффективный  метод  обучения,  как  метод  проектов.  Проектный  метод  обучения – это 
совокупность  таких  при мов  и  способов  обучения,  при  которых  студенты  с  помощью 
коллективной или индивидуальной деятельности по отбору, распределению и систематизации 
материала по определенной теме, составляют проект.  Технология проектного обучения являет 
собой  совокупность  самых  современных  подходов  к  обучению.  Задача  преподавателя – с 
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  студентов,  их  интересов,  потребностей, 
планов  на  будущее – создать  такую  рабочую  атмосферу,  которая  бы  стимулировала  их 
мыслительную, коммуникативную и творческую деятельность. Проект – это самостоятельная, 
оригинальная  работа,  выполняемая  студентами  в  соответствии  с  избранной  ими  темой-
проблемой  и  включающая  в  себя  отбор,  распределение  и  информатизацию  материала. 
Результатом  этой  деятельности  всегда  должен  быть  какой-то  продукт:  программа,  комплект 
технической  документации,  брошюра,  альбом,  сценарий,  радиопередача  и  т.д.  Студенты  
самостоятельно  и  с  желанием  получают  знания  из  разных  источников,  учатся  пользоваться 
этими  знаниями  для  решения  новых  познавательных  и  практических  задач.  В  процессе  они 
приобретают  коммуникативные  умения,  работая  в  разных  группах;  развивают  свои 
исследовательские  умения  (выявление  проблемы,  сбор  информации  из  литературы, 
документов, анализ и обобщение), развивают аналитическое мышление.  

288 
 
При  изучении  курса  «Ландшафтно-экологическое  проектирование»  для  студентов 
специальности «землеустройство» и «кадастр» особое значение приобретает привлечение  их к 
процессу экологического поиска, в котором важным является не столько сам результат, сколько 
процесс  достижения  результата.   Выполнение  экологического  проекта  ставит  перед  собой 
задачу  научить  студента  использовать  имеющиеся  у  него  знания  по  экологии,  географии  и 
другим предметам для решения конкретных экологических задач и (или) проблем. Формирует  
экологическое мышление, уровень знаний, культуры, воспитания, при котором каждый в своей 
профессиональной  и  непрофессиональной  деятельности  преследует  цели  создания  и  орга-
низации  оптимальных  условий  природной  среды  для  дальнейшего  ее  развития  и  сохранения 
[4]. Во время работы над проектом преподаватель выполняет функцию консультанта, помогая 
студенту  в  поиске  информации  и  координируя  процесс  работы  над  проектом.   На 
заключительном этапе  подводит итоги работы в качестве независимого эксперта (контрольно-
оценочная функция). 
Работа над созданием проекта «Экологический каркас г. Алматы».       
Согласно Е.Ю.Колбовскому [5], экологический каркас региона – это система природных 
и  культурных  ландшафтов,  построенная  на  основе  крупных  резерватов,  соединенных 
экологическими  коридорами,  дистанцированная  от  центров  хозяйственной  активности  и 
обеспечивающая  экологическую  стабильность  территории  соответствующего  уровня. 
Экологический каркас любого региона должен включать такие основные блоки-элементы как:  
 крупноареальные элементы – базовые резерваты; 
 линейные элементы – экологические коридоры; 
 локальные  элементы – наиболее  большая  группа,  которая  объединяет  разнообразные 
объекты, выполняющие эстетические и социальные функции. 
Экологический каркас г. Алматы состоит из таких крупноареальных элементов как Иле-
Алатауский  национальный  природный    парк,  Государственный  природный  парк  Медеу, 
Алматинский государственный заповедник, памятник природы «Роща Баума».  
Линейные элементы это озелененные коридоры транспортной и инженерно-технической 
инфраструктуры,  защитные  лесопосадки,  зеленые  насаждения  вдоль  русел  рек  Большая  и 
Малая Алматинка, Весновка, которые образуют так называемые экологические коридоры.  
Локальные  элементы  как  составляющая  экологического  каркаса  самая  многочисленная 
группа, в г. Алматы много различных парков,  сквер и садов. Из них самые крупные:  
 парк имени 28  гвардейцев панфиловцев; 
 парк имени Первого Президента РК; 
 центральный парк культуры и отдыха; 
 Family парк; 
 Ботанический сад; 
 зоопарк.       
                            Проект «Экологический каркас г. Алматы» 
Стадия 
работы над 
проектом 
Содержание 
работы 
Деятельность 
студентов 
Деятельность 
преподавателя 
Подготовка 
а)  Определение    проблемы, 
темы, актуальности,  цели и 
задачи проекта.  
Обсуждение  с  препо-
давателем 
темы 
проекта,  получение 
дополнительной 
информации. 
Для 
выполнения 
проекта  ознакомить 
студентов  с  темой 
«Экологический 
каркас», дать понятие 
термину,  определить  
функцию  и  показать 
его составные части. 
 Ознакомление 
со 
смыслом  проектного 
подхода  и  мотивация 
студентов.  Помощь  в 
определении 
цели 
проекта.  Наблюдение 
за работой студентов. 

289 
 
 
б) 
формирование 
творческих групп 
Сформированы 4 
группы.  
Координация 
подбора  студентов  в 
группы по интересам  
Результат:  Выявление  студентами  проблемы:  роль  зеленых  насаждений  для  городского 
жителя,  его  функции  и  их    состояние  в  г.Алматы  для  формирования  экологического  каркаса. 
Определение  студентами  цели:  изучить  рекреационное  (нагрузка  отдыхающих  на  место 
отдыха) и средообразующее значение крупных городских парков города. 
 
 
2. 
Планирование 
а)  определение  источников 
необходимой информации 
Формирование 
задачи 
проекта. 
Выбор 
темы 
групповых  проектов, 
объединенных  общей 
темой: 
«Экологический 
каркас  г.  Алматы».  
Вырабатывание 
плана 
действий. 
Определение 
источников 
необходимой 
информации. 
Распределение 
задачи 
между 
членами групп.   
 
 
 
 
 
 
 
Предложение идеи. 
Высказывание 
предложения. 
Наблюдение 
за 
работой  студентов. 
 
б)  выбор  тем  групповых 
проектов 
в)  определение  способов 
сбора 
и 
анализа 
информации  
г) 
определение 
способа 
представления  результатов 
(формы проекта)  
д)  установление  процедуры 
оценки результатов проекта  
 
е) 
распределение 
задач 
(обязанностей) 
между 
членами рабочей группы  
Результат: : Основная  цель  проекта  «Экологический  каркас  г.  Алматы»:  принять  участие  в  
изучении  природы  городской  экологической  системы,  внести  свой  вклад  в  их  сохранение  и 
озеленение.  Формулировка  студентами  задач  проекта:  осуществить  поиск  информации  об 
объектах  исследования;  составить  карту-схему  парка,  произвести  инвентаризацию  видов 
растений. Выбор студентами источников информации: энциклопедии, справочники, периодика, 
собственные знания, информация из Интернета.  
Выбор студентами тем групповых проектов:  
«Парк имени 28  гвардейцев панфиловцев»; 
«Парк имени Первого Президента РК»; 
«Центральный парк культуры и отдыха»; 
 «Familу парк».  
 Выбор  студентами  тем  индивидуальных  проектов: «Историко-культурные  сведения  о 
городском парке», «Современное использование городского парка отдыха», «Композиционное 
построение  пейзажей  парка»  Распределение  обязанностей  между  членами  групп:  поиск 
информации,  наблюдения,  фотографирование  парка  для  социологического  исследования, 
составление вопросов анкеты.  
 
3. Исследования 
а) 
сбор 
и 
уточнение 
информации 
 
 
Поэтапное 
выполнение 
задачи 
проекта. 
 
 
Наблюдает,  советует, 
косвенно  руководит 
деятельностью 
студентов.  
 
 
б)  выявление  и  обсуждение 
альтернатив,  возникших  в 
ходе выполнения проекта 
в) 
выбор 
оптимального 
варианта хода проекта 
г)  поэтапное  выполнение 
исследовательских задач 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет