№4(60)/2010 Серия филологияжүктеу 2.07 Mb.
Pdf просмотр
бет19/20
Дата29.12.2016
өлшемі2.07 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Жүсіпов А.Е.,  РЗИ  проректоры  филология  ғылымдарының  кандидаты,  Рудный  индустриалды 
институты. 
Идрисова Э.Т., старший преподаватель кафедры русской филологии, Актюбинский государственный 
университет им.К.Жубанова 
Исенова Ф.К., старший преподаватель кафедры классической и русской филологии кандидат фило-
логических наук, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова. 
Каренов Р.С.,  экономика  ғылымдарының  докторы,  профессор,  Е.А.Бөкетов  атындағы  Қарағанды 
мемлекеттік университеті. 
Кенжеғалиев С.А.,  аға  оқытушы  филология  ғылымдарының  кандидаты,  Е.А.Бөкетов  атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университеті. 
Көкеева Р.Т., № 44 жалпы білім беретін негізгі мектептің қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі, 
Қарағанды. 
Кішкенбаева Ж.Қ., ізденуші,  Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана.  
Нуртазина М.Б., профессор кафедры русской филологии, доктор филологических наук, Евразийский 
национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г. Астана. 
Пірімбетов Т.Т.,  қазақ  тіл  білімі  кафедрасының  доценті  филология  ғылымдарының  кандидаты, 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 
Рахманова Н.М.,  филология  ғылымдарының  кандидаты,  доцент,  Қазақ  мемлекеттік  қыздар 
педагогикалық университеті, Алматы. 
Рүстемова Ж.А.,  қазақ  əдебиеті  кафедрасының  аға  оқытушысы  филология  ғылымдарының 
кандидаты, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 
Савченко Т.Т. профессор кафедры классической и русской филологии доктор филологических наук, 
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 
Сапарова  К.О.,  № 29  орта  мектебінің  қазақ  тілі  мен  əдебиет  пəнінің  мұғалімі,  Қарағанды  облысы 
Осакаров ауданы Сенокосное ауылы. 
Тұрсынова М.А.,  қазақ  тіл  білімі  кафедрасының  доценті  филология  ғылымдарының  кандидаты, 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 

Серия «Филология». № 4(60)/2010 
137 
Уразаева К.Б.,  и.о.  профессора  кафедры  русской  филологии  доктор  филологических  наук, 
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана. 
Флерко Л.В., докторант Ph.D, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана. 
Шигабиева А.И.,  магистрант  кафедры  классической  и  русской  филологии,  Карагандинский 
государственный университет им. Е.А.Букетова. 
 

138 
Вестник Карагандинского университета 
2010 жылғы «Қарағанды университетінің хабаршысында»  
жарияланған мақалалардың көрсеткіші.  
«Филология» сериясы 
 
 
 
№ 
б. 
 
ҚАЗАҚ  ТІЛ  БІЛІМІ 
Ажарбекова Э.Н.  Белгілілік/белгісіздік  мəннің  белгісіз  жақ,  белгісіз  мүше  арқылы  берілуі 
жəне контекстке қатысы...............................................................................................................................  

21 
Ашкенова А.Қ. Физикалық күйді білдіретін сын есімдердің етістік сөздермен тіркескендегі се-
мантикалық валенттілігі ...............................................................................................................................  

29 
Баймұрынов Ж.М. Ығысу құбылысы жəне грамматикалық синкреттену ......................................  

38 
Байсарина Ж.С. Символдың зерттелуіне қысқаша шолу .................................................................  

25 
Досжанов Б. Қазақ тіліндегі антропонимжасамдық қосымшалардың тілдік ерекшеліктері .......  

26 
Жуынтаева З.Н.  Тарихи  ескерткіштердегі  бастауышсыз  толымсыз  сөйлемдердің  қолданылу 
сипаты ............................................................................................................................................................  

30 
Жұмақанова Л.Т., Мұхамеджанова Ш.М. Қазақ жəне француз тілдеріндегі соматикалық фра-
зеологиялық синонимдердің салыстырмасы ..............................................................................................  

31 
Жүсіпов А.Е. Паремиологиялық қайшылықтар ................................................................................  

42 
Жүсіпов А.Е. Фразеологиялық энантиосемия ...................................................................................  

48 
Кенжеғалиев С.А. Психолингвистикадағы лексикон туралы пайымдаулар ..................................  

58 
Кенжеғалиев С.А. Психолингвистикадағы лексиконды зерттеудің ұстанымдары .......................  

53 
Қожахметова Г.А. Қазіргі қазақ тіліне шетелдік лексиканың кіру жолдары ...............................  

34 
Құсайынова Ж.А. Контекст — семиотикалық бірлік .......................................................................  

38 
Қызырова Ə.М. Паремиялық бірліктер-жұмбақтардың əлемнің тілдік бейнесін образдау үде-
рісінде орындайтын қызметтері ..................................................................................................................  

42 
Мажитаева  Ш.М.,  Синбаева  Г.  Көркем  проза  тіліндегі  эвфемизмдер  мен  дисфемизмдердің 
қолданылу ерекшеліктері .............................................................................................................................  1 34 
Мажитаева Ш.М., Қалыбаева С.Б. ХХ ғасыр басындағы қазақша оқулықтардың тілі туралы .  

33 
Оймаутов Р. Дін аясындағы шешендік сөздер .................................................................................  

42 
Пірімбетов Т.Т., Сапарова К.О. Еліктеу сөз табының кейбір морфологиялық жəне сөзжасам-
дық сипаты ....................................................................................................................................................  

61 
Сыздықова Г.О. Зат есімдердің тіркесімділігі мен семантикалық валенттілігі .............................  

38 
Тұрсынова М.А. Қазіргі түркі тілдеріндегі кейбір дауыстылардың сипаты ...................................  

69 
 
ЖАЛПЫ  ЖƏНЕ  ОРЫС  ТІЛ  БІЛІМІ 
Ағадилова Л.Ж. Аудармашының екі тілде қалыптасатын қабілеттілігі жəне оның деңгейлері ...  

15 
Ағманова А.Е. Екінші тілді меңгерудің экстралингвистикалық факторлары 
................................ 
 4 4 
Аманбаева  Г.Ю.,  Əшірбекова  Г.Н.  Менталдық  концепт  саласы  салғастырмалы  зерттеудің 
объектісі ретінде ...........................................................................................................................................  

15 
Аманбаева Г.Ю., Кривая Л. Фразеологизмдер семантикасының этномəдениеттілік вариативті-
лігі .................................................................................................................................................................. 
 1 3 
Аманбаева Г.Ю., Шигабиева А.И. Тағдыр концептісі лингвомəдениеттік əмбебап ретінде ........  

10 
Бейсенова Ж.С. Терминологияны жүйелі сипаттаудың мотивациялық аспектісі .........................  

10 
Бүрібаева М.А. Түркі сөздер орыс тарихи лексикографияның сипаттау объектісі ретінде ..........  

18 
Григорьева И.В. Қазіргі лингвистикадағы түс белгілеуді оқыту мəселесі жөнінде ......................  

11 
Жақыпова А.Д. Уəждемелік лексиканы орыс жəне қазақ тілдері таратушылары негізінде тану 
стратегиясы: салғастырмалы-уəждемелік көзқарас 
................................................................................... 
 3 4 
Жұмағұлова Н.С. Қазақстан ғылыми дискурсындағы тілдік тұлға мəселесі 
................................. 
 2 9 
Жұмағұлова Н.С. Қазақстанның оқу дискурсындағы еуразия тілдік тұлғасының идеалдық ти-
пі жөніндегі мəселеге ................................................................................................................................... 
 2 4 
Исенова  Ф.К.  Көркем  мəтін  кеңістігіндегі  окказионалдық  тілдік  бірліктің  сөзжасамдық  мо-
дельдерін белсендіру ....................................................................................................................................  

22 
Қиынова Ж.К. Түсініктеме мəдени-тарихи ақпараттар экспликацияларының тəсілі ретінде ......  

18 
Медетова М.Е. Аударматанудағы негізгі бағыттар .........................................................................  

20 
Мырзашова А.К. Қазақ жəне орыс интеллектуалдық концептосферасының зооморфтік сипат-
тары ................................................................................................................................................................  

13 

Мақалалардың көрсеткіші 
Серия «Филология». № 4(60)/2010 
139 
Нұртазина М.Б. Əрекеттердің бір уақыттылық жəне реттеушілік идеясының тілдік интерпре-
тациясы ..........................................................................................................................................................  

33 
Нұртазина М.Б. Функционалдық грамматика шеңберіндегі уақыт семантикасының репрезен-
тация ерекшелігі ...........................................................................................................................................  

28 
Пак М.К. Диалектілік жүйедегі синономияның ерекшеліктері .......................................................  

23 
Смағұлова Г.К. Бейнелі теңеу: оның құрылымы жəне ассоциативтік типтері...............................  

15 
 
ƏДЕБИЕТТАНУ  ЖƏНЕ  ФОЛЬКЛОРТАНУ 
Əлмашұлы Ж. М.Əуезовтің отызыншы жылдардағы шығармалары жөнінде ...............................  

40 
Əшірбекова Г.Е. Діни дастандардағы антропогондық мифтердің көрінісі ....................................  

102 
Əшірбекова Г.Е. Космогониялық мифтердің діни дастандардағы қолданысы ..............................  

46 
Балтабаева Ж.Қ. Ұнамды кейіпкер сомдау мəселесі жəне дəстүр жалғастығы ...........................  

47 
Бейсентай А.Б. Мағжан поэзиясындағы символизм ........................................................................  

53 
Демеуғалиева Н.Ə. Ұлттық тарихи драматургиядағы Абылай тақырыбы ......................................  

59 
Жарылғапов Ж.Ж. Абсурдтық идея жəне сана ағымы (М.Мағауиннің «Тазының өлімі», Т.Əб-
діковтың «Ақиқат» повестері негізінде) .....................................................................................................  

50 
Жұмағали З.Т. Тарихи-құжаттық жанр жөнінде ...............................................................................  

50 
Жұмағұлов С.Б. Əлкей Хақанұлы Марғұлан.....................................................................................  

55 
Жұмағұлов С.Б., Жолданова Д. Хандық дəуір əдебиетіндегі жырау тұлғасы ................................  

66 
Жұмағұлов С.Б., Жүнісов С.Т. Ұлттық əдебиеттанудағы фарабитану бастаулары .......................  

61 
Золотарева Л.Р. Бейнелеу өнері мен əдебиеттің өзара қатынасы ..................................................  

43 
Идрисова Э.Т. А.С.Пушкин жəне А.Ахматова: дəстүр жəне диалог ..............................................  

75 
Каренов Р.С. Айтыс өнерін дамытуға мол үлес қосқан кемеңгер ақын .........................................  

63 
Каренов Р.С. Алаш саясаткері Міржақып Дулатұлы қазақ əдебиеттану ғылымына нақты үлес 
қосқан тұлға ретінде .....................................................................................................................................  

81 
Каренов Р.С. Арқалы жырдың кең сабазы Орынбай ақын (туғанына 190 жыл толуына орай) ...  

78 
Каренов Р.С. Жұмабек Тəшенев — жиырмасыншы ғасырдың Кенесарысы (туғанына 95 жыл 
толуына орай) ................................................................................................................................................  

68 
Каренов Р.С. Қазақтың «Көмекей əулиесі» — Бұқар жырау Қалқаманұлы ...................................  

79 
Каренов Р.С. Сəбит Бексейіт — бүгінгі қазақ поэзиясындағы шоқтығы биік ақындарымыздың 
бірі (60 жасқа толуына орай) .......................................................................................................................  

57 
Каренов Р.С.  Ұлтымыздың  ұлы  перзенті  туралы  ой-толғам. (Міржақып  Дулатұлының 
туғанына 125 жыл толуына орай)................................................................................................................  

93 
Кішкенбаева Ж.Қ.  Қазіргі  қазақ  психологиялық  драмасы  (З.Шашкиннің  «Ақын  жүрегі» 
пьесасы бойынша) ........................................................................................................................................  

101 
Маханов Ғ.Қ. Баян бейнесі — қазақ мəдениетіндегі сұлулықтың, ақыл-парасаттылықтың, шы-
найы махаббаттың жəне тұрақтылықтың айнымас үлгісі .........................................................................  

72 
Маханов Ғ.Қ. Қазақ əйелі бейнесінің эволюциясы ...........................................................................  

69 
Оралбаев Ө. Ақындық жауапкершілік жəне тəуелсіздік тынысы ...................................................  

95 
Рамазанова  Ж.С.  Өнегелі  өмір. (Сыншы,  ғалым,  аудармашы,  түркітанушы  А.Егеубаев 
туғанына 60 жыл) ..........................................................................................................................................  

105 
Рахманова Н.М. Ұлттық күйініштің лебі ..........................................................................................  

104 
Рүстемова Ж.А., Медеубаева М.Қ. ХХ ғасыр басындағы қазақ ақын-жазушылары жəне Абай, 
Ыбырай дəстүрлері .......................................................................................................................................  

78 
Савченко Т.Т. Ойдан шығармаудың көркемдік болмысы: Е.А.Бөкетовтың прозасы ....................  

91 
Савченко  Т.Т.  Симеон  Полоцкий  жəне  оның  орыс  лирикасының  қалыптасу  жолындағы 
мектебі ...........................................................................................................................................................  

107 
Смағұлов Ж.Қ., Асан М. С.Мұқанов поэзиясына жаңаша көзқарас ................................................  

76 
Тапанова С.Е. Жыр-дастандардағы ғашықтық сарын ......................................................................  

94 
Тілешов Е. Қазақ əдебиеті тарихын дəуірлеу хақында .....................................................................  

100 
Уразаева К.Б. Гоголь мəтіні оқу концепциясы ретінде ....................................................................  

118 
Флерко  Л.В.  Орыс  поэзиясындағы  күнтізбелік  пасхальдік  цикл  (Б.Пастернак  пен  В.Набоков 
поэзиясының материалында) .......................................................................................................................  

124 
Хамзин  М.Х.,  Ақжүнісова  Н.Б.  С.Сматаевтың  «Елім-ай»  романындағы  тарихи  тұлғалардың 
сомдалуы .......................................................................................................................................................  

83 
Шыныбекова А.С. Көркем-драмалық коммуникация онтологиясы ................................................  

98 

Мақалалардың көрсеткіші 
140 
Вестник Карагандинского университета 
ТІЛ  МЕН  ƏДЕБИЕТТІ  ОҚЫТУ  ƏДІСТЕМЕСІ 
Əбдірахманова Г.Х. Кредиттік жүйедегі қазақ тілін деңгейлеп оқыту тəжірибесінен ..................  

123 
Бəделхан М. Қытай тілін оқытуда назар аударатын кейбір мəселелер ...........................................  

106 
Рүстемова Ж.А., Көкеева Р.Т. «Қазақ əдебиеті» пəні бойынша өткізілетін сабақ түрлері ..........  

130 
 
ЖУРНАЛИСТИКА  МƏСЕЛЕЛЕРІ 
Жапек М.С., Голубцова Т.А. Қазақстанның аймақтық жастар баспасөзінің қалыптасуы («Пят-
ница» қарағандылық облыстық газет мысалында) ....................................................................................  

111 
Нұрманова  Ж.К.  Қазақ  жазушыларының  ғылыми-публицистикалық  еңбектеріндегі  əдебиет 
пен кинематограф арасындағы қарым-қатынас мəселелері (мəселе тарихы бойынша) .........................  

131 
 
САЛҒАСТЫРМАЛЫ  ТІЛ  БІЛІМІ 
Байғонысова Г.И.  Қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде сандарды қолданудың  когнитивті  негіз-
дері .................................................................................................................................................................  

112 
 
СЫН 
Жұмағали З., Қазбеков Т.Б. Өмірін күреспен өткізген Алаштың ардақты арысы туралы құнды 
зерттеу............................................................................................................................................................  

117 
Хамзин М., Қазбеков Т.Б. Өрен жүйрік Ахметбек ақынның құрметіне ..........................................  

120 
 

Серия «Филология». № 4(60)/2010 
141 
 
Указатель статей, опубликованных  
в «Вестнике Карагандинского университета» в 2010 году. 
Серия «Филология»  
 
 
 
№ 
с. 
КАЗАХСКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Ажарбекова Э.Н. Об определенности / неопределенности, выраженной посредством неопре-
деленного лица, неопределенного члена предложения и контекста ........................................................  

21 
Ашкенова А.К.  Семантическая  валентность  сочетания  прилагательных  физического  состоя-
ния с глаголами .............................................................................................................................................  

29 
Баймурынов Ж.М. Явление деактуализации и грамматический синкретизм .................................  

38 
Байсарина Ж.С. Краткое исследование символа ..............................................................................  

25 
Досжанов Б. Специфические особенности антропонимических аффиксов казахского языка ....  

26 
Жумаканова Л.Т.,  Мухамеджанова Ш.М.  Сопоставление  фразеологических  синонимов-
соматизмов казахского и французского языков .........................................................................................  

31 
Жусипов А.Е. Паремиологические противоречия .............................................................................  

42 
Жусипов А.Е. Фразеологическая энантиосемия ................................................................................  

48 
Жуынтаева  З.Н.  Особенности  употребления  неполного  предложения  (без  подлежащего)  в 
исторических письменных памятниках ......................................................................................................  

30 
Кенжегалиев С.А. Принципы исследования лексикона в психолингвистике ................................  

53 
Кенжегалиев С.А. Суждения о лексиконе в психолингвистике ......................................................  

58 
Кожахметова Г.А. Пути ввода иностранной лексики в казахский язык .......................................  

34 
Кусайынова Ж.А. Контекст — семиотическая единица ...................................................................  

38 
Кызырова А.М. Функции паремиологических единиц-загадок в процессе образной репрезен-
тации картины мира .....................................................................................................................................  

42 
Мажитаева Ш., Калыбаева С.Б. Лингвистические особенности учебников на казахском язы-
ке начала ХХ века .........................................................................................................................................  

33 
Мажитаева Ш.М., Синбаева Г. Особенности употребления эвфемизмов и дисфемизов в язы-
ке художественного текста ..........................................................................................................................  

34 
Оймаутов Р. Специфика религиозной риторики .............................................................................  

42 
Пиримбетов Т.Т.,  Сапарова К.О.  Характеристика  некоторых  морфологических  и  словообра-
зовательных методов подражательных слов ..............................................................................................  

61 
Сыздыкова Г.О. Сочетательные и валентные отношения имен существительных .......................  

38 
Турсынова М.А. Характеристика некоторых гласных звуков в современных тюркских языках .  

69 
 
ОБЩЕЕ  И  РУССКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Агадилова Л.Ж. Формирование биязыковой способности переводчика и ее уровней ..................  

15 
Агманова А.Е. Экстралингвистические факторы усвоения второго языка..................................... 
 4 4 
Аманбаева Г.Ю., Аширбекова Г.Н. Ментальная концептосфера как объект сопоставительного 
исследования .................................................................................................................................................  

15 
Аманбаева Г.Ю., Кривая Л. Этнокультурная вариативность семантики фразеологизмов 
........... 
 1 3 
Аманбаева Г.Ю.,  Шигабиева А.И.  Концепт  судьба  как  лингвокультурологическая  универса-
лия ..................................................................................................................................................................  

10 
Бейсенова Ж.С. Мотивационная аспектность системного описания терминологии .....................  

10 
Бурибаева М.А. Тюркизмы как объект описания русской исторической лексикографии ............  

18 
Григорьева И.В. К вопросу об изучении цвета в современной лингвистике .................................  

11 
Жакупова А.Д.  Стратегия  осмысления  мотивированной  лексики  носителями  русского  и  ка-
захского языков: сопоставительно-мотивологический подход 
................................................................ 
 3 4 
Жумагулова  Н.С.  К  вопросу  о  евразийской  языковой  личности  идеального  типа  в  учебном 
дискурсе Казахстана ..................................................................................................................................... 
 2 4 
Жумагулова Н.С. Проблема языковой личности в научном дискурсе Казахстана ........................  


Исенова Ф.К. Активизация словообразовательных моделей окказиональных языковых единиц 
в пространстве художественного текста ......................................................................................................  

22 
Киынова Ж.К. Комментирование как способ экспликации культурно-исторической информа-
ции ..................................................................................................................................................................  

18 
Медетова М.Е. Основные направления в переводоведении ...........................................................  

20 

Указатель статей 
142 
Вестник Карагандинского университета 
Мырзашова А.К. Зооморфные признаки интеллектуальной концептосферы казахов и русских .  

13 
Нуртазина М.Б. Особенность репрезентации семантики времени в ракурсе функциональной 
грамматики ....................................................................................................................................................  

28 
Нуртазина М.Б. Языковая интерпретация идеи одновременности и соотнесенности действий .  

33 
Пак М.К. Особенности синонимии в диалектной системе ..............................................................  

23 
Смагулова Г.К. Образное сравнение: его структура и ассоциативные типы .................................  

15 
 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет