№47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыржүктеу 19.06 Mb.
Pdf просмотр
бет2/10
Дата22.12.2016
өлшемі19.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

29 сєуір 2015 жыл

Сєуірдіњ 22-і ж±лдызында

Астанада Ќазаќстан халќы Ас-

самблеясыныњ 22-ші сессия-

сы μткен болатын. "Мєњгілік

ел: бір ел – бір таѓдыр" ±ра-

нымен ±йымдастырылѓан сес-

сия Ќазаќстан халќыныњ же-

тістіктерін паш етуге арнал-

ды. ¦йымныњ 20 жылдыѓына

орайластырылѓан осы жиынѓа

біздіњ Ќостанай облысынан да

33 делегат барды. Сессияда

Ќазаќстандаѓы ішкі саяси

т±раќтылыќ, ±лтаралыќ, кон-

фессияаралыќ бірлікті ныѓай-

ту мен ќоѓамдыќ-саяси келісім,

‰ш т±ѓырлы тіл мєселесі ќарал-

ды. Елбасымыз μз сμзінде

тєуелсіздіктіњ алѓашќы жылда-

ры бастан μткерген ќиыншы-

лыќтар мен б‰гінгі жеткен же-

тістіктеріміз жайлы тебірене

айтты. Сонау 90-шы жылдары

біздіњ Ќазаќстаннан 3 млн.

астам адам сыртќа кеткен

екен. Б±л єрине μз кезегінде

елдегі ењбек жєне экономи-

калыќ єлеуетті єлсіреткені

сμзсіз. Ал, ќазір ќ±дайѓа

ш‰кір, сан жаѓынан да, сапа

жаѓынан да маќтанып айта-

тын д‰ниелер баршылыќ. Сес-

сияда Елбасы б‰гінде Ќазаќ-

стан халќы Ассамблеясыныњ

Ќоры 5 жылдан бері Ана мен

бала орталыѓыныњ онкогема-

тология бμлімшесініњ балала-

рына ќолдау кμрсетіп келе

жатќандыѓын ерекше атап

μтті. Б±ѓан ќоса, "Дустлик"

μзбек этномєдени бірлестігі

мен немістердіњ "Возрожде-

ние" ассоциациясыныњ бала-

лар ‰йлеріне, ќарттар ‰йіне,

м‰мкіндігі шектеулі жандарѓа

ќолдау білдіріп отыратындыѓын

¦лттар достыѓы оќу

ордасынан бастау

алады

Ќазаќстан кμп ±лтты мемлекет. ¦лттар арасындаѓы

достыќ біздіњ басты байлыѓымыз. Елімізде μзге ±лт

μкілдерінен ќ±ралѓан т‰рлі орталыќтар бар. Олар μз

ж±мыстарын ж‰ргізуде. Осындай орталыќтыњ бірі Рудный

индустриалдыќ институтыныњ ќабырѓасында да ќ±рылѓан

екен. Оќу ордасы студенттерініњ Кіші Ассамблея м‰шелері

єр ±лттыњ мєдениетін, т‰рлі мерекелерін атап μтіп,

шаралар ±йымдастырып т±рады.

Жаќында облыс орталыѓында Ќазаќ-

стан халќы Ассамблеясыныњ 20 жылдыѓы

аясында "Бір шањыраќ астында" атты об-

лыстыќ студенттік фестиваль μткен еді.

Осы шарада жоѓары оќу орындарыныњ

арасында Рудный индустриалдыќ инсти-

тутыныњ есімі ерекше аталып, ‰здік деп

танылды. Оќу орны "Елбасыныњ ±лтара-

лыќ ќатынастар жμніндегі саясатын на-

сихаттаѓаны ‰шін" номинациясы беріліп,

бірлік кубогы мен алѓыс хат тапсырылды.

Айта кетейік, аталѓан фестивальѓа оќу

ордасы студенттерініњ Кіші Ассамблея

м‰шелері ќатысып, μзбек жєне украин

±лттыќ μнерін паш ететін ќойылым ќойып,

єн шырќап, би билеп, кμрермен назарын

жаулап алѓан еді. Жастар шара барысын-

да μздерін тек биіктерден кμрсете білді.

"Бір шањыраќ астында"

Ќазаќстан халќы ас-

самблеясыныњ 20 жыл-

дыѓына орай Рудный

ќаласындаѓы  №18 орта

мектебініњ 3"Є" сыны-

бында  ±стаз Ж.Н±рпейі-

сованыњ ±йымдастыуы-

мен осындай таќырып-

пен тєрбие саѓаты μтті.

Тєрбие саѓатыныњ маќ-

саты – елімізде, облысы-

мызда т±рып жатќан  μзге

±лт μкілдері арасындаѓы

достыќты,  ынтымаќтас-

тыќты, бірлікті кμрсету.

Оќушылар тєрбие саѓатында ‰ш яѓни ќазаќ, орыс, μзбек тілдерінде

сμйлеп, єн-жыр айтты, ±лттыќ салт-дєст‰рлерін кμрсетті, єр ±лттыњ

таѓамдарын таныстырды.  Єсел Рысбаева мен  Ќ±ндыз Ќ±лназарова

μзбек халќыныњ  ±лттыќ биін билесе, ќазаќ  к‰йшілерініњ к‰йін Рус-

лан Жењісбеков наќышына келтіріп тартты. Орыс халќыныњ частуш-

касын Альмира Акќпарова мен Аќтоты Шарапатова билеп т±рып ай-

тты. Тєрбие саѓаты келген ќонаќтардыњ кμњілінен шыѓып, μте жоѓа-

ры дењгейде μтті.Айнаг‰л  ЄЛМАЃАНБЕТОВА,

№ 18 орта мектебініњ м±ѓалімі.

 

"Тіл-парасат"

Міне, осындай таќырыппен  облыстыќ тілдерді дамыту

басќармасыныњ ±йымдастыруымен ќазаќ тілін білетін

μзге ±лт μкілдері жастары арасында байќау болып μтті.

– Осы байќаудыњ басты маќсаты – мемлекеттік тілді мењгерген

орыс жастарын аныќтау жєне ынталандыру. Мемлекеттік тілге ќ±рмет-

пен ќарауды ќалыптастыру, тіл мєдениетініњ дењгейін, мєртебесін

арттыру.  Тіл байќауына 15-22 жас аралыѓындаѓы  жастар, соныњ

ішінде оќушылар, жоѓары оќу орындарыныњ студент жастары ќаты-

сты, – деді бізге облыстыќ тілдерді дамыту басќармасыныњ  бас ма-

маны Айжан Садуаќасова.

Ќатысушылар байќау барысында ±сынылѓан таќырып бойынша

мемлекеттік жєне аѓылшын тілдерінде билет алу арќылы ауызша т±са-

укесер жасады, ж±ппен диалог ќ±рды жєне  "Шабыт ж±лдызы" деп

аталатын шыѓармашылыќ тапсырма орындады. Єр ќатысушы тап-

сырмада ќазаќтыњ халыќ немесе заманауи єнін орындады болмаса

кμркем шыѓарма ‰зіндісінен (пьеса, ертегі)  кμрініс ќойды. Єр кезењде

ќатысушылар  тапсырмаларды орындай отырып, μздерініњ ќанша-

лыќты  мемлекеттік тілді мењгергендіктерін кμрсете білді.  Байќау нєти-

жесінде №2 мектеп-лицейдіњ 9 сынып оќушысы Анна Уварова бірінші,

ЌМПИ 2 курс студенті Ольга  Тихова екінші, ЌР  ІІМ Ќостанай академи-

ясыныњ 1 курс тыњдаушысы Богдан Медведев ‰шінші орынды иеленді.

Жењімпаздар дипломдармен, алѓыс хаттармен жєне баѓалы сыйлыќ-

тармен марапатталды.

да ерекше атап μтіп, сондай

ж‰здеген ±йымдарѓа зор ал-

ѓысын білдірді. Б±л жаѓынан

біздіњ ќостанайлыќ этномєде-

ни орталыќтар да ќалыс ќалып

жатќан жоќ. Мєселен, былтыр

білім басќармасыныњ баста-

масымен тоѓыз баланы асы-

рап алѓан Тμлегеновтар от-

басына екі ќабатты отбасы-

лыќ пєтер салуды ќолѓа алып,

оѓан 5 млн. тењге жиналѓан

еді. Ал, ‰йді толыќтай аяќтауѓа

єлі де 14 млн. тењге ќажет

кμрінеді. Соныњ 7 млн. тењ-

геге жуыѓын біздіњ этномєде-

ни орталыќтар жинап берді.

¦лтќа бμлінбей, ауызбіршілік

пен ±йымшылдыќ танытќан ол

орталыќтарѓа біздіњ де айтар

алѓысымыз шексіз. Таяуда

британдыќ "Ипсос МОРИ" со-

циологиялыќ ќызметі б‰кіл

Ќазаќстан бойынша тєуелсіз

зерттеу ж‰ргізіп, соѓан орай

ќазаќстандыќтардыњ 93 пай-

ыздан астамы елдегі жаѓдай-

ды жоѓары баѓалайтындыѓын

атап кμрсеткен кμрінеді. Міне,

осыдан-аќ біздіњ еліміздегі

жаѓдайдыњ ќаншалыќты т±раќ-

ты екендігін, бейбітшілік пен

келісімніњ салтанат ќ±рып

отырѓандыѓын ерекше айтып

μтуге болады. Сондай-аќ, Ел-

басы "Ќазаќстан–2050" стра-

тегиясы, жања индустриялан-

дыру, "Н±рлы жол", бес халыќ-

тыќ реформа, "Мєњгілік Ел"

бастамалары туралы да кењі-

нен єњгімелеп, Ассамблеяныњ

алдына жеті міндетті ж‰ктеді.

Сондыќтан еліміздегі барлыќ

этномєдени бірлестіктер Пре-

зидент ж‰ктеген міндеттерді

б±лжытпай орындап, еліміздегі

Г‰лназым

     САЃИТОВА

Айтолќын

       АЙЌАДАМОВА

1 МАМЫР – ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫНЫЊ БІРЛІГІ К‡НІ

татулыќ пен т±раќтылыќтыњ ор-

ныѓуына, береке-бірліктіњ ор-

науына ‰немі атсалысып оты-

рады деген ‰міттеміз.

Міне, санаулы к‰ннен

кейін ел болып 1 мамыр –

Ќазаќстан халќыныњ бірлігі

к‰нін атап μтеміз. Б±л к‰ні

елімізде μмір с‰ріп жатќан

130-дан астам ±лт пен ±лыс

μкілдері киелі ќара шањыраќ-

та тату-тєтті, береке мен

бірлікте, бейбітшілік пен ын-

тымаќта μмір с‰ріп жатќанды-

ѓын тойлайды. Себебі, еге-

мендігіміздіњ жиырма ‰ш жылы

ішінде алѓан асуларымыз бен

жеткен жетістіктерімізде елі-

мізде μмір с‰ріп жатќан бар-

ша ±лт μкілдерініњ де еншісі

бар. ¦лттар татулыѓы мен

келісімініњ арќасында барша-

мыз алањсыз μмір с‰ріп, білім

алып, ењбек етудеміз. Ењ бас-

тысы, ±лтаралыќ татулыќ пен

береке-бірліктіњ арќасында ел

аман, ж±рт тыныш. Ќазаќта

"Бірлік болмай, тірлік болмас"

деген жаќсы сμз бар ѓой. Ал,

осы береке-бірлікті кμздеген

халќымыз мерекелі тірлік жа-

саудан жалыќпай келеді. Сон-

дыќтан, біз ‰шін, еліміз ‰шін

б±л мейрамныњ орны ерек-

ше. Єрдайым бірлігіміз жара-

сып, еліміз тыныш болып, ±лт

демей, басќа демей татулыќ-

та, бейбіт μмірде к‰н кешейік,

достар!


Баѓыт±р ДЄНДІБАЕВ,

Ќазаќстан халќы

Ассамблеясыныњ

облыстыќ филиалы

тμраѓасыныњ

орынбасары-

хатшылыќ мењгерушісі.

сколько глубоко уноследовал он мудрость

своих родителей, учителей и своей собствен-

ной жизни», – деп жазады автор.

3.Ресей жолы

1999 жылы Ресей Президенті Б.Н.Ельцин

Федеральдыќ Ќауіпсіздік Ќызметініњ (ФСБ)

директоры, б±рын саяси ортада ешкімге

белгісіз Владимир Путинді Премьер-министр

ќылып таѓайындап, алдаѓы уаќытта оны

Президент ќызметінде μзініњ ізбасары ретін-

де кμргісі келетінін мєлімдегенде Ресей сая-

саткерлерініњ кμпшілігі жєне беделді БАЌ шо-

лушылары м±ны «алжыѓан шалдыњ» жμнсіз

фантазиясы деп ќабылдаѓаны рас. Ал Ба-

тыс болса б±л хабарды алањдаушылыќпен

ќарсы алды. ¤йткені биліктіњ м±рагері ќалып-

тасќан ќатањ принциптері бар, билік бас-

палдаќтарыныњ бєрінен μткен танымал адам

болуы керек-ті. Сол т±ста Голландияныњ «Те-

леграф» газеті былай деп жазыпты: «Ельцин

Путинді премьер ќызметіне єдейі  ќойды,

μйткені ол жања президент болып сайлан-

ѓан соњ «шалдыњ» мамыражай ќарттыѓын

ќамтамасыз етуге тиіс».

Ќалай десек те Борис Ельцинніњ μзініњ

ізбасарын дєл тапќанын μмірдіњ μзі дєлел-

деді. Ельцин Путиннен наѓыз патриотты29 сєуір 2015 жыл

5

1.Єлќисса

Иє, біздіњ єріптесіміз, «Костанайские но-

вости» аймаќтыќ газетініњ директор-бас

редакторы, єлеуметтану ѓылымыныњ докто-

ры, кμптеген беделді деген ±йымдардыњ

м‰шесі, профессор Сергей Харченконыњ

осынау ерекше кітаптары жаќында Москва

ќаласыныњ «Перо» баспасынан жарыќ кμрді.

Біріншіден, кітапты біз неге «ерекше» деп

атап отырмыз. Алты ж‰з беттен астам, ќырыќ

баспа табаќтай б±л кμлемді ењбек екі туын-

дыдан т±рады. Бірінші туынды «Две страны,

две судьбы и одна цель. Н±рс±лтан Назар-

баев: Лидер Нации, евразийский мыслитель»

деп аталса, екіншісі: «Две страны, две судь-

бы и одна цель. Владимир Путин: развед-

чик, политик, патриот» деп аталады. Туын-

дылардыњ аттары айѓаќтап т±рѓындай, б±л

кітаптар екі Ел басшыларыныњ т±лѓалыќ

портреттерін жасауѓа арналѓан. Жєне ал-

дын ала айта кетейік, автор осынау іргелі

маќсатына  жеткен,  єлем таныѓан белгілі

саясаткерлердіњ кμшбасшылыќ ќасиеттері,

олардыњ табысќа жету ќырлары жаќсы

ашылѓан.


Екіншіден, автор б±л к‰рделі таќырыпќа

±заќ жылдар бойѓы ізденісі мен шыѓарма-

шылыќ мол тєжірибесі арќылы келген. Олай

дейтініміз автордыњ б±дан б±рын жарыќ

кμрген «Казахстан: от суверенитета к ми-

ровой конкурентоспособности», «Лица вре-

мен: ХІІ-ХХІ вв» атты зерттеу-публицистика-

лыќ кітаптары осынау айтары мол, таным-

дыќ-таѓылымдыќ ењбекке бастаѓан жол еді.

2.Ќазаќстан жолы

Б±дан 550 жыл б±рын ќазаќ хандыѓы

ќ±рылып, ќазаќ мемлекеттігі д‰ниеге келген-

де таѓдырдыњ μзі Ресей мен Ќазаќ елініњ

μзара тату кμршілік ќарым-ќатынасын, олар-

дыњ келер ±рпаќ м‰ддесі ‰шін жан-жаќты

іскерлік байланысын зањдастырып берген-

дей еді. Ал биылѓы ќањтардан бастап Бе-

ларусь, Ќазаќстан, Ресей арасындаѓы Еуро-

азиялыќ экономикалыќ одаќ д‰ниеге келді.

Жања тарих жєне жања ќарым-ќатынастар

туралы осынау мањызды, таѓдырлы ќ±жатќа

ќол ќою ‰шін Ќазаќстан мен Ресей мемле-

кеттері басшыларыныњ єлеуметтік-психоло-

гиялыќ, саяси жєне жеке бастыќ ±станымда-

ры ќандай еді? Б±л одаќты ж‰зеге асыру-

дыњ б‰гінгі жєне ±заќ мерзімді экономика-

лыќ нєтижелері жєне саяси салдарлары ќан-

дай болмаќ? Жєне, сайып келгенде, тєуелсіз

елдердегі т±раќтылыќ ќандай мєселелерге

ќатысты?

Ќысќаша айтќанда, публицист-ѓалым μз

ењбегінде осынау кμкейтесті мєселелерге

жауап іздейді. Кμптеген деректер мен дєйек-

тер келтіре отырып, б‰гінгі заманныњ ењ

басты деген проблемалары туралы ой ќоры-

тады.

Туындыда  Елбасы  Н±рс±лтан Назар-баевтыњ б‰кіл μмір жолына шолу жасала-

ды жєне ол μзініњ μскен, ењбек еткен орта-

сыныњ жаѓдайында кμрсетіледі. Кітапта

оќиѓалар хронологиялыќ дєлдікпен берілді

десек, аѓаттыќ болар, біраќ Елбасы μмірініњ

негізгі деген кезењдері б‰кпесіз, боямасыз

барынша дєл келтіріледі. Кейбір т±ста Пре-

зидент Назарбаевтыњ елге жєне б‰кілд‰ние-

ж‰зілік ќауымдастыќќа ќатысты мєселелер

кμтерген сμздері толыќ берілген, м±ныњ μзі

кейіпкердіњ ќаншалыќты с±њѓыла саясаткер

екенін аныќ ањѓартады. «Мне довелось слу-

шать вживую десятки выступлений, читать

сотни текстов Нурсултана Назарбаева и

всякий раз, вслушиваясь в тембр, звучание

его голоса, вчитываясь в газетные строки

его речей и выступлений, понимаешь, на-

жєне μз ісіне шын берілген шенеунікті кμре

білді, оны кењ байтаќ Ресей ‰шін «Бірден бір

лайыќты адам» деп баѓалады. «Труд» газе-

тінде 1999 жылы 16 ќазан к‰ні шыќќан Бо-

рис Ельцинніњ с±хбатында былай деп атап

кμрсетілді: «Он может повести, будучи пре-

зидентом, Россию за собой. Посмотрите

только на его действенность, на его поступ-

ки. Насколько они  логичны, умны, сильны с

точки зрения ума, воли, анализа. Поэтому

моя поддержка его кандидатуры была, есть.

Мало того, она остается. Убежденность моя

нарастает с каждым днем».

Ресейдіњ алѓашќы Президенті Ельцин Пу-

тинге оныњ саяси карьерасыныњ алѓашќы

кезењінде осылайша жоѓары баѓа берді. Ал

Путин болса сол сенімді, Ельцинніњ де, елдіњ

де сенімін аќтады, аќтап та келеді. Кітаптыњ

μн бойында осы ой μз шешімін тауып оты-

рады.

Єрине, Ресей сияќты алып елді басќару,сыртќы жєне ішкі саясатта байсалды баѓыт

±стау, елдіњ халыќаралыќ аренада беделін

арттыру оњай шаруа емес.

1999 жылы, Жања жыл ќарсањында,  яѓни

31 желтоќсан к‰ні, Б.Ельцин істі В.Путинге

тапсырып, ќоштасарда «Берегите Россию!»

деп μсиет айтќаны белгілі. Ал Владимир Пу-

тин болса μз ќызметі барысында елді саќ-

тап ќана ќалѓан жоќ, оныњ табыстарын да

еселеді, беделін де асќаќтатты. «Тіпті Укра-

инадаѓы жаѓдайлар жєне оѓан АЌШ пен

Батыстыњ берген баѓасы да  Президент Пу-

тинніњ ролін тμмендете алмайды», – деп

жазады автор.

Сол сμзіне дєлел ретінде саяси т±лѓаныњ

ќадір-ќасиеттерін єр ќырынан кμрсетеді.

Кітаптыњ єр тарауы ВВП-ныњ μмірініњ ерек-

ше бір кезењдеріне арналѓан, оларда сая-

си т±лѓаныњ алѓырлыѓы, батылдыѓы, ењ бас-

тысы μз елініњ шынайы азамат-патриот

екендігі жарќын кμрініс табады.

Профессор С.Харченко былай деп ќоры-

тынды жасайды: «Путина как миролюбиво-

го политика до сих пор не воспринимают

на Западе.  Да и самой России не все с

серезностью осознают его роль в станов-

лении  современной России. Но это время

придет, и за то, что поднял Россию с колен,

Владимиру Путину будет поставлен памят-

ник. И вполне заслуженно».

Кітапты оќып, ондаѓы айтылѓандарды

зердеден μткізіп, талдаѓанда автордыњ б±л

пайымыныњ жаны бар екеніне кμзіњ жетеді.

4.Тоѓысќан

таѓдырлар

КСРО-ныњ, Кењес Социалистік Республи-

калар Одаѓыныњ т‰біне Горбачев пен Ель-

цин жетті. Михаил Сергеевич м±ны т‰сіне

т±рып жасады, Борис Ельцин науќас болуы

салдарынан мєселеге терењ бойламады.

Оларды айыптауѓа да ешкімніњ ќ±ќыѓы жоќ.

Уаќыт м‰лдем к‰рделі еді. Олар сол т±стаѓы

саясат пен экономиканыњ ќарама-ќайшы-

лыѓы мен к‰рделілігіне назар аудармады.

Дєлірек айтсаќ, б±л мєселелерді Батысќа

жалтаќтамай шеше алмады. Халыќ оны

біледі, бєрі де халыќтыњ жадында. Сондыќ-

тан да тарих пен халыќ тезі  єлі алда.

Єрине, ол б‰гін-ертењ емес, єйтеуір т‰бі бір

болады жєне ол барынша єділ шешім бо-

лады, деп т‰йеді автор.

Ал б‰гін КСРО тараѓаннан кейін сан

мыњдаѓан  т‰йіні ќиын т‰йткілдерге тап бол-

ѓан μзара ынтымаќтас, кμршілес, ежелден

елі аралас, малы ќоралас екі елді, халќы-

ныњ сеніміне ие болѓан екі лидер –

Н±рс±лтан Назарбаев пен Владимир Пу-

тин сеніммен алѓа бастап келеді.

Айтары бар кітаптаѓы айшыќты ойлар

екі ел ‰шін де ерекше мањызды, екі елдіњ де

маќтаныш сезімін тудырары аныќ.

Сєлім

   МЕЊДІБАЙ

ТАРИХТЫ

ТАРИХТЫ

ТАРИХТЫ

ТАРИХТЫ

ТАРИХТЫ

т±лѓалар жасайды

т±лѓалар жасайды

т±лѓалар жасайды

т±лѓалар жасайды

т±лѓалар жасайды

Журналист, ѓалым, ќайраткер Сергей Харченконыњ

ерекше екі кітабы туралы сμз

КІТАП ЄЛЕМІНДЕ

Ата зањ –

елдігімніњ

ењсесі

Ќазаќстан  Республикасы  Конститу-

циясыныњ 20 жылдыѓына орай Рудный

ќаласы єкімдігі "оралмандарды ќоѓам-

дыќ  єлеуметтік ортаѓа бейімдеу іс-ша-

раларын ±йымдастыру" бμлімініњ жоба

жетекшісі  Рысбике С‰ймекова зият-

керлік сайыс ±йымдастырды.

Ќ±ќыќтыќ шараѓа 10 сынып оќушы-

лары, ±стаздар мен ата-аналардан ќ±-

ралѓан   "Болашаќ", "Ата зањ", "¦ландар"

тобы ат салысты. Сайыстыњ "Бєйге" ке-

зењінде  Ата зањныњ ќабылдану уаќыты,

Жеті жарѓы, Конституция баптары, Ќа-

заќстан  халќы Ассамблеясы туралы  с±-

раќтарды  ќамтыса,  "Зањды білесіњ бе?"

кезењінде єр топ конверт  тањдады.  "Бо-

лашаќ" тобы "Президент жєне ±заќ  жыл-

дар Жолдаулар" , "Ата зањ" тобы "Конс-

титуция бойынша μмір с‰ру – азат адам-

дардыњ артыќшылыѓы"  ал, "¦ландар "

тобы "‡кімет мемлекеттік биліктіњ дербес

буыны" таќырыбында жоба ќорѓады.

"Полиглот" атауымен μткен ‰шінші кезењ-

де сайыскерлер термин сμздерге  ‰ш

тілде аныќтама берді.

Сайыстыњ шешуші кезењінде кμшбас-

шылардыњ шыѓармашылыѓы сынаќќа

т‰сті.  "Болашаќ" тобыныњ кμшбасшысы

Алижан Жолымбетов "Мен Ќазаќстан

Республикасыныњ азаматымын" деген

таќырыпта μзін туѓан жерініњ ±лтжанды

перзенті екенін тілге тиек етсе, "Ата зањ"

тобыныњ  кμшбасшысы Ж±лдыз Алим-

баева  Ќазаќстан т±рѓындары "Бір ел, бір

таѓдыр" ќаѓидасын ±станып ынтымаќта

μмір с‰ріп отырѓанын єдеби тілде ше-

бер жеткізуімен ерекшеленді. Ал,  "¦лан-

дар" тобыныњ кμшбасшысы  Н±рлан

Ѓалым  "Меніњ арманымдаѓы Ќазаќстан"

таќырыбында  келелі ойлар ќозѓап  "ту-

ѓан жеріміздіњ болашаѓы біздіњ ќолымыз-

да"  деп ой т‰йді. Сайыс ќорытындысын-

да бірінші орынды "¦ландар", екінші

орынды " Ата зањ" ал ‰шінші орынды

"Болашаќ"  тобы иеленді.Роза ЖАРЌЫНБЕКОВА.

 Рудный ќаласы.Аќпараттыќ-

насихат тобы μз

ж±мысын бастады

2012 жылы  Жанкелдин ауданы

єкімініњ жанындаѓы терроризмге ќарсы

комиссия ќ±рылып, осы ќ±рылѓан жыл-

дан бастап, аќпарттыќ-насихат тобы

ауыл, ауылдыќ округтерді аралап, жос-

парѓа сєйкес т‰сінік ж±мыстарын нєти-

желі ж‰ргізіп келеді. Б±л топтыњ негізгі

маќсаты жат аѓымѓа арбалып, ел ішіне

б‰лік салып, асыл дініміздіњ тамырына

балта сілтеп ж‰рген μзге діни секталар-

дыњ оныњ сотќарларыныњ  арбауынан

саќтап, алдын-алу. Єзірге біздіњ аудан-

да жат аѓымныњ жетегінде ж‰ргендер

жоќ. Десекте, саќтанѓанныњ да артыќшы-

лыѓы бола ќоймас.

Осы маќстатта аќпараттыќ-насихат

тобы Ќалам-Ќарасу ауылдыќ округі мен

Ш±балањ ауылыныњ т±рѓындарымен

жєне жоѓарѓы сынып оќушыларымен

кездесу μткізіп, насихат ж±мыстарын

нєтижелі бастады.

Ш.Уєлиханов атындаѓы орта мек-

тебініњ тарих пєнініњ м±ѓалімі Талѓат

Н±рмаѓанбетов "Ќазаќстандаѓы ислам

дінін жамылѓан деструктивті аѓымдар:

негізі мен сипаттамалары" жайлы т‰сінік

беріп, басты таќырыпты толыќ ќамтыды.

Комиссия хатшысы, ішкі саясат бμлімініњ

басшысы Алма Єбішева егерде сырт-

пішіндері, киім киістері, іс-ќимылдары

ерсіз кμрінсе, ауыл єкіміне немесе

жергілікті учаскелік полицияѓа, аудандыќ

ішкі істер бμліміне хабарласып, аќпарат

берулеріне болатындыѓын жеткізді. Со-

нымен ќатар ќыз баласы жат аѓымѓа кіріп

кетіп, ќайѓыдан ќан ж±тќан жазыќсыз

ананыњ жапа шеккені туралы деркті

фильм кμрсетілді. Аќпараттыќ-насихат

тобы жоспарлы т‰рде басќа да ауыл,

ауылдыќ округтарды аралайтын болады.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.

Жанкелдин ауданы.6

29 сєуір 2015 жыл

ЄР ХАТТА – ЕРЛІК ШЕЖІРЕСІ

ОЛ К‡НДЕРДІЊ ¤ШПЕС ДАЊЌЫ

Аманкелді ауданынан

1941 жылы соѓысќа атта-

нып, 64 жыл хабарсыз кет-

кендер санатында болѓан

98-атќыштар дивизиясы

166-атќыштар полкініњ жау-

ынгері Іскендір Н±ржанов-

тыњ м‰рдесі "Долина" іздес-

тіру тобыныњ кμмегімен Ле-

нинград облысы, Иванго-

род ќаласы мањынан та-

былды. Іздестіру ќ±жатында

рет санымен №17 болып

тіркелген. Тізімдегі барлыќ

жауынгерлер 13 аќпан 1944

жылы ќаза болѓан.

Жауынгер м‰рдесін із-

дестіру кезінде табылѓан

гильзаныњ ішінде І.Н±ржа-

новтыњ єйелініњ есімі Аќба-

ла, туѓан жері – Ќостанай

облысы, Аманкелді ауданы

Чкалов колхозы деп кμрсетілген. Жауынгер опат

болѓан жердегі м‰рде ќасынан табылѓан ас ќасыќ

ішінде "Н±ржанов" деген жазу ойылып жазылѓан.

Бас киіміне таѓылѓан ж±лдызша, пистолеттіњ оќта-

ры, "Ленинградты ќорѓаѓаны ‰шін" медалі жєне єске-

ри ќаруы, оќќаѓары, сапер к‰регі, т.б. заттарыныњ

кейінгі ±рпаќ ‰шін мањызы зор.

Ќазаќстаннан жауынгерді "Бауырластар зираты-

на" ќайта жерлеу рєсіміне баласы Мираш Н±ржа-

нов 2008 жылы барып ќайтты.

Ленинград облысына барѓан сапарында

М.Н±ржанов єкесініњ жанынан табылѓан жєдігерлер-

мен естелік суреттерді жєне  жерлеу рєсімі кезінде

"Долина" іздестіру тобы, ќала мэрімен т‰скен сурет-

терді аудандыќ м±ражайѓа тапсырды. Б±л тарихи

жєдігерлер аудан тарихы ‰шін μте мањызды.

Жењістіњ 50 жылдыѓы ќарсањында Аманкелді

ауданындаѓы тыл ардагері Биѓатша Байбμринаныњ

¦лы Отан соѓысы кезінде Волхов майданында ќаза

тауып, хабарсыз кеткен аѓасы Рахымбек Есеевтіњ

м‰рдесі "Долина" іздестіру тобыныњ кμмегімен та-

былѓандыѓы  туралы ќуанышты хабар жетті.

2005 жылы Жењіс тойынан кейін хабарсыз кет-

кен аѓасы Р.Есеевтіњ зиратыныњ басына туѓан

жердіњ бір уыс топыраѓын апарып, д±ѓа баѓыштап

ќайтуѓа жауынгердіњ ќарындасы Биѓатша Байбμри-

на барып ќайтты.

Волхов сапарынан кейін жауынгердіњ ќарында-

сы аѓасы Р.Есеевті "Бауырластар зиратына" жер-Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
pdf -> №141-142 (18502-503) 30 желтоќсан 2016 ж ж±ма
2015 -> №117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбі
2015 -> Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезінде
2015 -> 5 маусым 2015 ж жұма
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»
2015 -> Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының да
2015 -> №149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±ма
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет