№47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыржүктеу 19.06 Mb.
Pdf просмотр
бет8/10
Дата22.12.2016
өлшемі19.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ата рухына таѓзым

Меніњ атам –

майдангер

Соѓыстан кейінгі бейбіт μмірде

атам μзініњ ±стаздыќ кєсібіне ќайта

оралып, 40 жылдан астам уаќыт

ќатардаѓы м±ѓалімнен оќу ісі мењге-

рушісі, мектеп директоры ќызмет-

терін абыроймен атќарып, 1976

жылы ењбек демалысына шыѓады.

Атамныњ жеке іс-ќаѓаздарынан со-

ѓыс уаќытында жєне ±стаздыќ ењбек

еткен жылдарындаѓы жетістіктері

‰шін бірнеше орден-медальдарымен

ќатар "Білім беру ісініњ ‰здігі", Ќазаќ

ССР Жоѓарѓы Советініњ, Оќу ми-

нистрлігініњ Ќ±рмет Грамоталары,

басќа да марапаттауларѓа ие болѓанын,

1953 жылы Алматыда μткен Ќазаќстан

м±ѓалімдерініњ 1-ші съезіне Ќостанай

облысынан делегат болып ќатысќаны

жєне μзініњ алѓашќы ±стазы, Торѓай-

да б±ќара халыќ арасында аѓартушы-

лыќ ќызмет атќарѓан Н.Г.Иванов ту-

ралы Орталыќ баспасμзде жариялан-

ѓан маќалалары, фотосуреттері мен

ќ±жаттарыныњ ±ќыптылыќпен саќ-

талѓанын кμруге болады.

Атам єжеміз К‰нжамал екеуі бей-

нетті μмірдіњ зейнетін де кμрді. 10

бала μсіріп, тєрбиелеген берекелі,

баќытты жан±я болды. Б‰гін де ба-

лалары, немерелері атамыздыњ

дєст‰рлі ±стаздыќ жолын жалѓасты-

руда. 9 мамыр – ¦лы Жењіс к‰ні  ар-

дагер аталарымыздыњ рухына таѓзым

ете отырып, келешегіміз жарќын,

тєуелсіздігіміз баянды, халќымыз

достыќта, бірлікте, ынтымаќтыќта

болсын деген тілегімді білдіремін.

Атам Хакім Анапин 1996 жылы 78

жасында д‰ние салды.

Индира 

Индира 


Индира 

Индира 


Индира  АНАПИНА.

АНАПИНА.


АНАПИНА.

АНАПИНА.


АНАПИНА.

 Арќалыќ ќаласы.

Абыройы асќан

Абыройы асќан

Абыройы асќан

Абыройы асќан

Абыройы асќан

Асќар атам

Асќар атам

Асќар атам

Асќар атам

Асќар атамМ±хтар ЄУЕЗОВ

17

29 сєуір 2015 жыл

Отан – елдіњ анасы,

Ел – ердіњ анасы.

Соѓыстан кейінгі  жылдарда

ауыл  арасында сыйлы болѓан,

азамат жаќын туыс-туѓандарды,

балалары, к‰йеулері соѓыстан

ќайтпаѓан єйел-апаларды, олар-

дыњ балаларын ќамќорлыѓына

алып, ќарасып, жетімдерін

оќытып, кμмектескен еді деп

‰лкендер айтып  отырѓанын ба-

лалары жеткізді.  50-ші жылда-

ры ќайтыс болѓанѓа дейін Тор-

ѓайдыњ Ќараарыќ, Тоќанай

ауылдарында м±ѓалім болѓан.

Ол ќайтыс болѓанда Кμбенов

Єбдірахман деген  майдандас досы

тμмендегі  μлењ-шумаќтарымен

єйеліне кμњіл айтќан екен.

Ж±байы – Бірм±ханбетќызы

Орындыќ.


Май к‰ні самалдай жырым ескен,

Кеудемде асыл сμздер б±лтша

кμшкен.

Адайым жетім ќалѓан айналайын,Кларам т‰сіп ойѓа шыќпайды

естен.


Кешегі Ќуанышым баќилыќќа,

Пєндемен ќош айтысып сапар

шеккен.

Емес пе туып, μлмек μмір зањы,Жауынгер Н±рмановтар

Осы атаулы ме-

реке ќарсањында

єулетімнен шыќќан

соѓыс ардагерлері,

Н±рман балалары

аѓайынды Шайдах-

мет, Єбдіхамит жєне

Шєймерден єке-

лерім туралы  айт-

паќпын.

...Осы єкелерімсоѓыстан б±рын Ке-

њестік заманныњ

репрессиясын да

кμргенін айту керек.

Байѓабыл табанын

жайлаѓан ќыпшаќ-

тыњ Ќаз руынан

шыќќан атаќты

Ќаралдылармен (Баќытжан Байќадамовтыњ атасы) ќатар ел басќарѓан Н±рман ата-

мыз діни сауатты болѓан, мектеп ашып, мешіт салдырѓан кісі екен. ¤те ауќатты болѓан

атамыз 28-діњ компескесіне ілінеді, балалары ќудаланып, бастарына к‰н туып, ‰лкені

Шайдахметті (жазушы Аќан Н±рмановтыњ єкесі) Єліби Жанкелдин атамыз Жетісу

μњіріне асырып жібереді, ќ±жаттарындаѓы мєліметтерін μзгертіп,  талдыќорѓандыќ бо-

лып кетеді, єйтпесе "Алаш" ќозѓалысына ќатынасќан, Аманкелдініњ сарбазы болѓан

єкеміз "‰штіктіњ" сотынан не жер аударылып, не атылып кетуі м‰мкін еді. Сμйтіп Н±рман

єулетініњ бір ±рпаѓы репрессиядан аман ќалѓанымен соѓыс басталѓанда μзі с±ранып,

(білімініњ арќасында банк басќарѓан, соѓысќа бармайтындардыњ броньмен  елде ќалуы

керек болса да) ќан майданѓа аттанады. Шайдаќ (Шайдахмет) єкеміз 1943 жылдан

хабарсыз кетеді, тек "ќызыл ізшілердіњ" кμмегімен, біздер Шайдахмет єкеміздіњ Бела-

русь жерінде 2 ќазан 1943 жылы ерлікпен ќаза болѓанын аныќтадыќ. Б‰гіндері ќолы-

мызда Кењес Одаѓы Ќорѓаныс министрлігініњ орталыќ архивінде саќталѓан ќ±жаты

бар. Єкеміздіњ жерленген жері де белгілі, "Бауырластар зиратында", Беларуссия орма-

нында орналасќан селода екен, амандыќ болса ±рпаѓы барып басына елден топыраќ

салып, таѓзым жасаймыз...

Меніњ μз єкем Єбдіхамит Н±рман±лы да 1928 жылы, не бєрі 16 жасында канпескеге

ілігіп, жер аударылуѓа тиіс, ауыр науќас єкесініњ орнына, бай т±ќымы ретінде сотталып

кетеді, біраќ 1932 жылы сауаттылыѓыныњ арќасында арыздана отырып, аќталып шы-

ѓады.


¦лы Отан соѓысы басталѓаннан соњ єкеміз  1942 жылы соѓысќа алынады, Ш±бар-

кμлде єскери жаттыѓудан μткеннен соњ Беларуссия майданына аттанып, минометті

игереді. Єкемніњ ерліктері сол с±рапыл соѓыс кезењініњ μзінде баѓаланып, медаль-

ордендермен, Бас ќолбасшы Сталинніњ мадаќтамалары, Жуковтыњ ќолы ќойылѓан

алѓыс хаттармен марапатталады.  Тек єкеміздіњ  ‰шінші дєрежелі "Дањќ "орденіне

±сынылѓанын осы жаќында біліп отырмыз, кμрмедік, шамасы єжеміз таза к‰міс ме-

даль-ордендерден саќина-білезік соќтырып жіберді ме екен...

Б‰гін ортамызда єкеміз болмаѓанмен біздер  μз балаларымыз бен немере, шμбере-

леріне аталарыныњ ерлік жолы мен ењбек жолын айтып отырамыз. Жењістіњ 70 жылдыќ

мерекесін єкеміз бен анамыз кμрмесе де, біздер сол соѓыс ардагерлерініњ салып бер-

ген сара жолымен бейбіт аспан аясында μмір с‰ріп жатќанымызѓа тєуба айтып, жыл

да Жењіс к‰ні ата-анамыздыњ зиратыныњ басына барып д±ѓа баѓыштаймыз.

Анамыз Бєтен Жарасќанќызы – "Ардаќты ана", тыл ардагері еді.

 С‰гірбай ЄБДІХАМИТ¦ЛЫ.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: аѓайынды Єбдіхамит жєне Шаймерден Н±рман±лдары.

¦лы Отан соѓысы

жылдарында басќа

одаќтас республика-

лар тєрізді Ќазаќстан

халќы μздерініњ ауыр

т±рмыс-жаѓдайларына

ќарамастан, майданѓа

жєне жаудан азат етіл-

ген аудандарѓа матери-

алдыќ,моральдыќ жа-

ѓынан ‰лкен ќолдау

кμрсетіп отырѓан. Ќос-

танай облысы Жанкел-

дин ауданы 1943  жыл-

дыњ 17 апрелінде 44

колхоздан  ќысќа

мерзім ішінде 3046 ірі

ќараны жинап, оныњ

екі табыны ќашар,тμрт

табыны  ірі сиырлар

болѓан. Тиісті документтер

мен жол жабдыќтары  єзірлен-

геннен  кейін шыѓарып салуѓа

арналѓан  ‰лкен жиын μткізіп,

сол кездегі партия комитетініњ

бірінші секретары Д.Бμкешов

сμз сμйлеп,сапарларыныњ μте

жауаптылыѓымен єрќайсысы-

ныњ μз ісіне зор жауапкерші-

лікпен ќарауына, игі тілек тіле-

ген. Барлыѓы 44 адам майдыњ

10-ы к‰ні жолѓа шыќќан.  Мал

айдаушылардыњ ќ±рамы єрќи-

лы болѓан. Соѓыстан ќайтќан

7-8 солдат пен 6 єйелден басќа-

сы ќарт адамдар жєне  жас

мμлшері єрі кетсе 16-17-ден ас-

пайтын екі бала болѓан. Азыќ-

т‰лік жаѓы єр адамѓа 6 п±т ќара

тары, 4 кг-нан май, сондай-аќ 6

м-ден бμз (ол кезде ќолѓа т‰се

бермейтін мата) бір-бір тапа

шай, 150 сомнан аќша жєне 80

ќой сойылып, бμлініп беріл-

ген. Кμлік мєселесі алѓашќыда

ќиынѓа т‰скен. Бірер апта

ж‰рістен соњ елден шыќќан

арбалары іске жарамсыз бо-

лып, дμњгелектердіњ ќ±рсауы

т‰сіп, к‰пшегімен ж‰ргізген

кездері болып, ќиындыќ туѓыз-

Кμшенов Ќуаныш 1917 жылы

Ќостанай облысы, Батпаќќара

ауданы, М±ќыр ауылында туѓан.

Жас кезінде кμп ќиыншылыќ,

жетімдік, 1928-32 жылдарѓы ашар-

шылыќты кμрген.

Єскер жасына келіп, 1941

жылы соѓысќа аттанып, 1947

жылы ѓана елге оралѓан. Ќанды

ќырѓында бастан-аяќ болып, Ев-

ропа ќалаларын азат ету жорыќ-

тарына ќатысќан. Кейін Мењді-

ќара м±ѓалімдер даярлайтын учи-

лищесін бітіріп, елде м±ѓалімдік

ќызмет атќарѓан.

ТАЃДЫР

¦ЛЫ ЖЕЊІС – 70

Сєлім

     МЕЊДІБАЙ

ѓан. Тек Аќтμбе облысыныњ

жеріне  жеткеннен кейін, тμрт

темір арба сатып алып, жол

жабдыќтарын бμгелмей алып

ж‰руге себебін тигізген. Жол-

да б±заулаѓан сиырлардыњ

с‰тінен айран  ±йытып, кμже

істеп отырѓан, біраќ тμлді к‰ту

ќиындыќќа т‰сірген. ¦рыс бо-

лып μткен майдан шептерінде

ж‰ру μте ќауіпті, μйткені жа-

рылѓыш заттар кμптеп кезде-

седі екен, соны араларында

бастап барѓан басшылары

Бек Баспаќов пен Рсалды

Ш‰йіншалин деген кісілер 10-

15 шаќырымдай алѓа т‰сіп,

барлау жасап отырѓан. Ста-

линград ќаласы мањынан μту,

ќауіпті кезењ, ќыраѓылыќтыњ

арќасында  μткен.

  ¦заќ жол ж‰ріп, к‰нніњ ап-

тап ыстыѓы, к‰здіњ ќара

суыѓы єбден шаршатќан,

біраќ ќиындыќты мойымауѓа

тырысќан. Арада алты-ай

μткен соњ, межелі  жерге жет-

кен. Облыс, аудан басшылары,

жергілікті т±рѓындар ќ±шаќ

жая ќарсы алѓан. Ол кездегі

жаѓдай белгілі. Б±л елді мекен

аз-аќ уаќыт б±рын жаудан та-

зартылѓан екен. Дегенмен, Ук-

раин халќы ќонаќжай болып

шыќќан, ќираѓан ‰йлер мен

б‰лінген егістіктер, ауыр азап

ел ењсесін т‰сіре алмапты.

Єзіл-ќалжыњ мен кμњілді

єндер ±заќ жолдан ќажыѓан-

ды серпілтіп, тіл білмесе де

т‰сінуіне ќиындыќ т‰спеген.

Барѓан бетте малды тапсырѓан

соњ, адамдарды ‰йді-‰йге

бμлген. Меніњ анам "Татьяна"

деген ќарт кісініњ ‰йіне

бμлінген. Жалѓыз басты ана,

б±л кісініњ шалын "партизан-

дарѓа  болыстыњ" деп немістер

атып тастаса керек, ал жалѓыз

ќызы м‰лде хабарсыз кеткен.

Ќарт  ана  ќызын  орманда,

партизандар арасында деп ой-

лап, жиі жолѓа ќарап к‰теді

екен. Барѓан  адамдар малды

тапсырып, сегіз к‰н болѓан

соњ, осы уаќыт ішінде т‰скен

‰йлердіњ шаруашылыѓына ќол

±шын беріп, к‰з айы болѓан-

дыќтан, баќша μнімдерін жи-

насып, кейбір ‰йлерді  ќалпы-

на келтіруге жєрдемдескен.

Украин халќы кетерде ќоше-

метпен шыѓарып салѓан. Жаз-

да кетіп, єрине осыншама 3046

ірі ќараны, ќосымша тμлімен

сонау Украина жеріне жеткі-

зу оњайѓа т‰спеген.

 Бригада сол сапарында

5500 шаќырым жолды ж‰ріп

μткен. 5500 шаќырым! Осын-

шама цифрлар  μрнектеп

т±рѓан жолды сіздер мен

біздер біле бермейтін  меніњ

анам ж‰ріп μткен. Оныњ сол

кездегі серіктері  де ж‰ріп

μткен.   Жаяулап μткен 5500

шаќырым...  Анамныњ аты Ша-

рапхан Ќ±лмаѓанбетова.

 К.


 К.

 К.


 К.

 К. Ќ¦ЛМАЃАНБЕТОВА,

 Ќ¦ЛМАЃАНБЕТОВА,

 Ќ¦ЛМАЃАНБЕТОВА,

 Ќ¦ЛМАЃАНБЕТОВА,

 Ќ¦ЛМАЃАНБЕТОВА,

№1 орта мектебініњ

№1 орта мектебініњ

№1 орта мектебініњ

№1 орта мектебініњ

№1 орта мектебініњ

м±ѓалімі.

м±ѓалімі.

м±ѓалімі.

м±ѓалімі.

м±ѓалімі.

 Таран ауданы.

Ойласаќ ата-баба бєрі де μткен!

С±м ажал кейбіреуге ерте келіп,

Кей жанныњ жасын тμгіп зар

ењіреткен.

Ќалайша естен шыѓар

ќызыќты кез,

Жастыќ шаќ асыќ атып,

бірге ер жеткен.

Гарнизон бірге болды, бμлім басќа,

К‰ніне ќатынастыќ жан жолдасќа.

Бір ‰зім ќара нанды бμліп жедік,

Т‰скенде ќиын к‰ндер ѓазиз басќа.

Атадан жалѓыз едіњ жетім ќалѓан,

Басыњнан μтті дєурен таѓдыр

жазѓан.


‡йленіп μз алдыња μмір с‰ріп,

Жаяулап μткен 5500 шаќырым

Аз к‰нде орындалды ойдаѓы арман.

Аз к‰нде мал мен басты кμрдіњ

бірдей,


Ќадамыњ ќатарыњнан кейін

ж‰рмей.


Басыњнан μтті-ау шіркін

ќызыќты шаќ,

Оралып ќайтып келмес

 бір к‰нгідей.

Толыќсып толып едіњ ай мен

к‰ндей,


Аѓайын аймаѓыња болып бірдей.

Сыр шашып ешбір жанѓа елп

етпестен,

Я жаќсы, я жаманды бір білгізбей.

( Ќ ы с ќ а р т ы л ы п   а л ы н д ы .

( Ќ ы с ќ а р т ы л ы п   а л ы н д ы .

( Ќ ы с ќ а р т ы л ы п   а л ы н д ы .

( Ќ ы с ќ а р т ы л ы п   а л ы н д ы .

( Ќ ы с ќ а р т ы л ы п   а л ы н д ы .

¤лењді редакцияѓа єкелген май-

¤лењді редакцияѓа єкелген май-

¤лењді редакцияѓа єкелген май-

¤лењді редакцияѓа єкелген май-

¤лењді редакцияѓа єкелген май-

дангердіњ ќызы Клара Ќуаныш-

дангердіњ ќызы Клара Ќуаныш-

дангердіњ ќызы Клара Ќуаныш-

дангердіњ ќызы Клара Ќуаныш-

дангердіњ ќызы Клара Ќуаныш-

ќызы).


ќызы).

ќызы).


ќызы).

ќызы).


СУРЕТТЕРДЕ:

СУРЕТТЕРДЕ:

СУРЕТТЕРДЕ:

СУРЕТТЕРДЕ:

СУРЕТТЕРДЕ: Ќуаныш Кμше-

 Ќуаныш Кμше-

 Ќуаныш Кμше-

 Ќуаныш Кμше-

 Ќуаныш Кμше-

нов (Сурет сыртындаѓы жазу:

нов (Сурет сыртындаѓы жазу:

нов (Сурет сыртындаѓы жазу:

нов (Сурет сыртындаѓы жазу:

нов (Сурет сыртындаѓы жазу:

«Єлпия, немістіњ бір ќаласынан

«Єлпия, немістіњ бір ќаласынан

«Єлпия, немістіњ бір ќаласынан

«Єлпия, немістіњ бір ќаласынан

«Єлпия, немістіњ бір ќаласынан

жолдап отырмын. 5 жыл бойы бір-

жолдап отырмын. 5 жыл бойы бір-

жолдап отырмын. 5 жыл бойы бір-

жолдап отырмын. 5 жыл бойы бір-

жолдап отырмын. 5 жыл бойы бір-

бірімізді кμрмедік ќой...).

бірімізді кμрмедік ќой...).

бірімізді кμрмедік ќой...).

бірімізді кμрмедік ќой...).

бірімізді кμрмедік ќой...).

Р.S. Єлпия майдангердіњ с‰йген

Р.S. Єлпия майдангердіњ с‰йген

Р.S. Єлпия майдангердіњ с‰йген

Р.S. Єлпия майдангердіњ с‰йген

Р.S. Єлпия майдангердіњ с‰йген

ќызы екен. Біраќ таѓдыр бір болу-

ќызы екен. Біраќ таѓдыр бір болу-

ќызы екен. Біраќ таѓдыр бір болу-

ќызы екен. Біраќ таѓдыр бір болу-

ќызы екен. Біраќ таѓдыр бір болу-

ды жазбапты. Єлпия μмір бойы

ды жазбапты. Єлпия μмір бойы

ды жазбапты. Єлпия μмір бойы

ды жазбапты. Єлпия μмір бойы

ды жазбапты. Єлпия μмір бойы

т±рмысќа шыќпады деседі...

т±рмысќа шыќпады деседі...

т±рмысќа шыќпады деседі...

т±рмысќа шыќпады деседі...

т±рмысќа шыќпады деседі...

Е к і н ш і   с у р е т т е г і   б і р   т о п

Е к і н ш і   с у р е т т е г і   б і р   т о п

Е к і н ш і   с у р е т т е г і   б і р   т о п

Е к і н ш і   с у р е т т е г і   б і р   т о п

Е к і н ш і   с у р е т т е г і   б і р   т о п

ќыздыњ ішінде Єлпия да бар екен.

ќыздыњ ішінде Єлпия да бар екен.

ќыздыњ ішінде Єлпия да бар екен.

ќыздыњ ішінде Єлпия да бар екен.

ќыздыњ ішінде Єлпия да бар екен.

Майдандас досыныњ μлењі екен...

Майдандас досыныњ μлењі екен...

Майдандас досыныњ μлењі екен...

Майдандас досыныњ μлењі екен...

Майдандас досыныњ μлењі екен...Атам Шємшиев Аќыбай

1900 жылы Ќостанай облысы,

Аманкелді ауданына ќарасты

Нарμлген деген жерде, Мой-

ылды бойында д‰ниеге кел-

ген. 1941 жылы армияѓа ша-

ќырылып, Челябі облысыныњ

Миасс ќаласында дайындыќ-

тан μткен. 1942 жылы гене-

рал-майор Ф.Толбухин басќа-

рѓан 57-ші армияѓа жібері-

леді.  Сонда Сталинград

т‰біндегі шайќаста болып,

ќаланы неміс-фашистерінен

босатып, Курск жєне Орёл

ќалаларын жау ќолынан азат

етуге ќатысады. Одан кейін

Украина мен Белоруссия май-

дандарына ќатысќан.

Атамныњ есінде ќалѓаны

Украинаныњ астанасы Киев

ќаласындаѓы ќанды соѓыс.

Кейін, 1976 жылы немересі

Батырбек пен келіні Ермек

атаны Киев ќаласында ертіп

барып, соѓысќан жерлерін

кμрсеткен. Атам μзге майдан-

дас-жауынгерлермен бірге

Болгария, Венгрия, Чехосло-

вакия жерлерін жаудан боса-

тып, Берлинге дейін барѓан.

Берлинді алѓаннан кейін атам-

ды Ќиыр Шыѓысќа жіберіп,

Жапонияныњ Квантун армия-

сын жењіп, Оњт‰стік Сахалин,

Курил аралдарын босатуѓа

ќатысады. Осы аталѓан ќала-

ларды азат етуге ќатысќаны

‰шін бірнеше медальдармен

наградталѓан.

Меніњ атам еліне сыйлы

азамат болды. Ќ±ранды жетік

мењгеруініњ арќасында 1970

жылдары Степняк, Амантоѓай

бойында молда болды. Кμзі

ашыќ, сауатты болѓандыќтан

ќой, жылќы фермаларын бас-

ќарып, 1960 жылы ќ±рметті

зейнеткерлікке шыќты. Соѓы-

стан кейін ел ішінде абырой-

лы ењбек етіп, 1979 жылы 79

жасында д‰ниеден μтті.

¤зініњ туѓан μлкесі Мойылды-

да жерленді. Кμзініњ тірісінде

туѓан-туыстарына ќамќор бо-

лып, ќанатыныњ астына алып

отырушы еді.

Атамныњ μзіне таяу інісі

Хамза да соѓысќа ќатысќан.

Хамза атамыздыњ балалары

кішкентай кезінен шетіней

берген екен. ‡йде Шμкен

єжем, ‰лкен єжеміз екеуі ќал-

ѓан. Ол кезде баласы жоќ, жа-

лѓыз басты єйелдерді ењбек

армиясына жібереді екен.

Сонда он жастаѓы атамныњ

‰лкен ±лы Ќуаныш Шємши-

ев "‡лкен єжем жалѓыз ќала-

тын болды. Не істейміз?" деп

атама хат жазѓан. Б±л хатты

оќыѓан атамыз  "Екінші ба-

ламды Хамзаѓа бер. Фами-

лиясын Досмаѓанбетов деп жа-

зыњдар" деп жауап берген

екен. Ол кезде отаѓасыныњ

айтќаны зањ.  Енем осы бала-

ны Хамза атамыздыњ атына

жаздырып береді. Ол кісі ќазір

Степнякта. Жаќында 80 жасќа

толды. Єлі к‰нге дейін μзініњ

жєне артынан ерген бала-ша-

ѓасыныњ фамилиясы Досма-

ѓанбетов. Атам мен аѓам со-

ѓыстан аман-сау оралып, Хам-

за атамнан Т±рѓын, Ќаби,

Жањбыр, Сєуле есімді балала-

ры тараѓан.

Атам тμрт аѓайынды.

‡лкені Смаѓ±л, Хамза, Тμле-

бай. Ќазір б±л кісілер марќ±м

болып кетті. Атам кμзініњ

тірісінде туыстарын бμле жар-

май ќамќор болып отыратын.

Б‰гінде Степнякта ‰лкен

ќорым бар. Сол жерде атам

жєне оныњ інілері, келіндері,

туыстары, меніњ єжем де,

апам да жатыр.

    ТыныштыќАЌЫБАЕВА.

Єулиекμл селосы. ТАЃЗЫМ

Аруаѓына

бас иемін

 ЗЕРДЕ

Єбдіѓали 1906 жылы Мењдіќара ауданы Тењіз

ауылында д‰ниеге келген. Соѓысќа дейін автокμлік

ж‰ргізушісі болып ењбек етеді. 1937 жылы Алматы

ауыл шаруашылыќ мектебін бітіреді. Ел басына к‰н

туѓан 1941 жылдыњ желтоќсанында майданѓа шаќы-

рылып, ІІ Белорус майданы, 107-атты єскерлер диви-

зиясында ќызмет етеді.

Соѓыстыњ алѓашќы кезінде дайындыѓы к‰шті жау

єскері сол кездегі біздіњ елдіњ аумаѓына дендеп кіріп,

еркінсіп ж‰рді. Кескілескен бір шайќаста Єбдіѓали

жаралы болып, есінен танды. Сол к‰йінде жау ќолы-

на т‰сіп, лагерьдіњ азап отында к‰йеді.

Бар маќсат-м‰ддесі б±л ќиямет-ќайымнан ќашып

шыѓып, μз єскерлеріне ќосылу. Ал б±л оњай шаруа

емес еді. Жаудыњ ќыраѓы саќшылары мен арсылда-

ѓан иттері аяѓыњды ќия бассањ, бас салмаќ. Дегенмен

бостандыќты ањсаѓан бір топ т±тќын сєтті к‰ні, т‰н

жамылып ќашып шыѓады.

Бірнеше к‰н бой тасалап, арып-ашып ж‰ріп,

партизандар отрядына ќосылады. Б±лар 115 парти-

зан бригадасыныњ 4 ќ±рама отрядында болады.

Біздіњ ќолымызда соѓыстан кейін Могилев об-

лыстыќ єскери комиссариаты берген ерекше бір

ќ±жат бар. Енді  содан шаѓын ‰зінді келтірейін: «Тов.

Кутпанов А. прибыл в партизанский отряд №4, 115

партизанский бригады, Горецкого района, Могилев-

ской области, БССР 30 сентября 1943 года с группой

товарищей в количество 31 чел., вооруженные, воз-

главляемые тов.Кутпановым Абдыгали, которых он

подготовил будучи в плену у немцев, в период под-

польной им работы в лагере.

...Немецкое командование официально знало ме-

сто расположения 115-й партизанской бригады, ко-Партизан

Єбдіѓали Ќ¦ТПАНОВ

торую и блокировала, почти ежедневно обстрелива-

ла фронтовой своей артиллерией, иногда до сотни

пускала своих самолетов для блокировки и разбра-

сывали провакационные листовки, обещая, что со-

хранят жизнь, кто только придет к немцам... «Лучше

погибнуть с оружием в руках против немецко-фа-

шистских окупанов в открытых, жестоких боях за

нашу славную Советскую Родину, чем попасть в руки

фашистов» говорил Т.Кутпанов.

Партизан отрядыныњ командирі мен комиссары

куєландырѓан мінездемеде біздіњ жерлесіміздіњ ерлік

істері жан-жаќты баяндалыпты. Бір ±рыста Ќ±тпа-

новтыњ 15 жау солдатыныњ кμзін жойѓанын айтып-

ты.

1944 жылы 22 мамырдан 26 маусымѓа дейін 115партизан бригадасы немістердіњ ќоршауында ќала-

ды. Немістер б±л ќ±рылымныњ толыќ кμзін жоюды

маќсат етіп, шабуылды ‰детеді. Осы шайќаста Ќ±тпа-

нов 60 немісті жер жастандырады.

Осындай кμзсіз ерлігі ‰шін ол марапатќа ±сыны-

лады.


Партизан Ќ±тпанов соѓыстан кейін аман-есен елге

оралып, μз ошаѓын ќ±рып, єрт‰рлі салада ењбек етеді.

«Тењіз» кењшарында ќ±рылыс шебері болады, кейін

Тараз ќаласына кμшіп барып, сол шаћарда 81 жасын-

да д‰ниеден μтеді. Ж±байы мен балалары С±лтанбек

пен Мєлік сол Таразда т±рады екен, майдангердіњ

немерелері де ат жалын тартып мінер азаматтар бол-

ѓан.


Олар Ќасым Ќайсенов сияќты ерж‰рек  партизан

μз аталарын ерекше маќтан етеді.

СУРЕТТЕ: партизан Єбдіѓали Ќ±тпанов.

СУРЕТТЕ: партизан Єбдіѓали Ќ±тпанов.

СУРЕТТЕ: партизан Єбдіѓали Ќ±тпанов.

СУРЕТТЕ: партизан Єбдіѓали Ќ±тпанов.

СУРЕТТЕ: партизан Єбдіѓали Ќ±тпанов.

Сєлім

   МЕЊДІБАЙ

Редакцияѓа Аќмола облысы Атбасар ауданынан

Редакцияѓа Аќмола облысы Атбасар ауданынан

Редакцияѓа Аќмола облысы Атбасар ауданынан

Редакцияѓа Аќмола облысы Атбасар ауданынан

Редакцияѓа Аќмола облысы Атбасар ауданынан

Аќан Ќисыќов денген азаматтан  хат келді. Меніњ

Аќан Ќисыќов денген азаматтан  хат келді. Меніњ

Аќан Ќисыќов денген азаматтан  хат келді. Меніњ

Аќан Ќисыќов денген азаматтан  хат келді. Меніњ

Аќан Ќисыќов денген азаматтан  хат келді. Меніњ

атыма тіреп жазѓан екен. Айтайын дегені ¦лы Отан

атыма тіреп жазѓан екен. Айтайын дегені ¦лы Отан

атыма тіреп жазѓан екен. Айтайын дегені ¦лы Отан

атыма тіреп жазѓан екен. Айтайын дегені ¦лы Отан

атыма тіреп жазѓан екен. Айтайын дегені ¦лы Отан

соѓысы кезінде талай ќиыншылыќ кμрсе де саѓы

соѓысы кезінде талай ќиыншылыќ кμрсе де саѓы

соѓысы кезінде талай ќиыншылыќ кμрсе де саѓы

соѓысы кезінде талай ќиыншылыќ кμрсе де саѓы

соѓысы кезінде талай ќиыншылыќ кμрсе де саѓы

сынбаѓан, ерж‰рек партизан Єбдіѓали Ќ±тпановтыњ

сынбаѓан, ерж‰рек партизан Єбдіѓали Ќ±тпановтыњ

сынбаѓан, ерж‰рек партизан Єбдіѓали Ќ±тпановтыњ

сынбаѓан, ерж‰рек партизан Єбдіѓали Ќ±тпановтыњ

сынбаѓан, ерж‰рек партизан Єбдіѓали Ќ±тпановтыњ

ерлік істері.

ерлік істері.

ерлік істері.

ерлік істері.

ерлік істері.

Хаттыњ ішіне сол партизан аѓамыздыњ єскери

Хаттыњ ішіне сол партизан аѓамыздыњ єскери

Хаттыњ ішіне сол партизан аѓамыздыњ єскери

Хаттыњ ішіне сол партизан аѓамыздыњ єскери

Хаттыњ ішіне сол партизан аѓамыздыњ єскери

билетін, наградаларыныњ куєлігін жєне ол кісі туралы

билетін, наградаларыныњ куєлігін жєне ол кісі туралы

билетін, наградаларыныњ куєлігін жєне ол кісі туралы

билетін, наградаларыныњ куєлігін жєне ол кісі туралы

билетін, наградаларыныњ куєлігін жєне ол кісі туралы

єр кезде мерзімді басылымдарда жарияланѓан

єр кезде мерзімді басылымдарда жарияланѓан

єр кезде мерзімді басылымдарда жарияланѓан

єр кезде мерзімді басылымдарда жарияланѓан

єр кезде мерзімді басылымдарда жарияланѓан

маќалалар мен фотосуреттерін де салыпты.

маќалалар мен фотосуреттерін де салыпты.

маќалалар мен фотосуреттерін де салыпты.

маќалалар мен фотосуреттерін де салыпты.

маќалалар мен фотосуреттерін де салыпты.

Енді сол ќ±жаттарѓа с‰йеніп, Єбдіѓали

Енді сол ќ±жаттарѓа с‰йеніп, Єбдіѓали

Енді сол ќ±жаттарѓа с‰йеніп, Єбдіѓали

Енді сол ќ±жаттарѓа с‰йеніп, Єбдіѓали

Енді сол ќ±жаттарѓа с‰йеніп, Єбдіѓали

Ќ±тпановтыњ майдангерлік т±лѓасын сомдап кμрейік.

Ќ±тпановтыњ майдангерлік т±лѓасын сомдап кμрейік.

Ќ±тпановтыњ майдангерлік т±лѓасын сомдап кμрейік.

Ќ±тпановтыњ майдангерлік т±лѓасын сомдап кμрейік.

Ќ±тпановтыњ майдангерлік т±лѓасын сомдап кμрейік.

18


Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
pdf -> №141-142 (18502-503) 30 желтоќсан 2016 ж ж±ма
2015 -> №117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбі
2015 -> Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезінде
2015 -> 5 маусым 2015 ж жұма
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»
2015 -> Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының да
2015 -> №149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±ма
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет