№47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыржүктеу 19.06 Mb.
Pdf просмотр
бет9/10
Дата22.12.2016
өлшемі19.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

29 сєуір 2015 жыл

Ел ‰мітін  ер аќтар,

Ер атаѓын ел саќтар."Алтынсарин ауданы єкімініњ

аппараты" мемлекеттік меке-

месініњ бірыњѓай конкурстыќ ко-

миссиясы бос мемлекеттік

єкімшілік  лауазымына  орнала-

суѓа   конкурс   жариялайды:

"Алтынсарин ауданы єкім-

дігініњ кєсіпкерлік, ауыл шаруашы-

лыќ жєне ветеринария бμлімі"

мемлекеттік мекемесініњ бас мама-

ны, санаты  Е- R -4  - санаты, лауа-

зымдыќ  жалаќысы  ќызмет  атќар-

ѓан  жылдарына  56 375 тењгеден

76 235  тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:

Ауданда негізгі азыќ-т‰лік тауары

ќоры, ЖЖМ баѓасы мониторингін

ж‰ргізу. Ауданда базар жєне т±рмы-

стыќ ќызмет, єлеуметтік д‰кендер

желісін дамыту мониторингі. Ќайта

μњдеу кєсіпорындарында (ISO) стан-

дарттау бойынша Халыќаралыќ

±йымдарда стандарттауды  енгізу

бойынша  дайындау жєне μткізу. Се-

лолыќ аймаќтарды дамытудыњ

¤њірлік баѓдарламасын іске асыру

мониторингін енгізу. Инновациялыќ

жєне ивестициялыќ баѓдарламасын

іске асыру жєне єзірлеуге ќатысу,

жобалар, іс-шара жоспары, оларды

ж‰зеге асыруѓа мониторинг ж‰ргізеді.

Кєсіпкерлік мєселелері бойынша жи-

налыстарѓа єзірлейді, семинарларѓа

жєне жиналыстарѓа ќатынасады.

Кєсіпкерлік бμлімімен  т±жырымда-

латын,  ќаѓаз жєне электрондыќ ен-

гізуге берілген база ‰лгісін жєне ќ±ра-

мын белгілейді. Мемлекеттік мекеме-

лер жєне жеке ќ±рылымдардан аќпа-

рат жинауды ж‰ргізеді. Функционал-

дыќ міндеттері ќ±рамына кіретін

мєселелер бойынша аудандыќ, об-

лыстыќ жєне басќа да ќ±рылымдар

хаттарына жауап єзірлеу. Тоќсан

сайын ¤њірлік баѓдарламаны іске

асыру барысы туралы жєне шаѓын

кєсіпкерлікті ќолдау, ай сайын жања

ж±мыс орнын ќ±ру бойынша дайын-

дыќ. Бюджетке ШКС-нен жалпылама

салыќ тμлемініњ т‰суіне ќорытынды

жасау. Азыќ-т‰лік μндірісі туралы

есеп, шаѓын кєсіпкерлікті дамыту

кμрсеткіштері бойынша айсайынѓы

есеп.


Конкурсќа ќатысушыѓа ќойы-

латын талаптар: Жоѓарѓы, ортадан

кейінгі, єлеуметтік ѓылымы,  эконо-

мика жєне бизнес (экономика, ме-

неджмент, есеп жєне аудит, ќаржы,

мемлекеттік жєне жергілікті басќару),

ќ±ќыќ, ауыл шаруашылыѓы ѓылымы,

техникалыќ ѓылым жєне технология.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан

кем емес, осы санаттаѓы наќты

лауазымныњ функционалдыќ баѓы-

тына сєйкес салаларда екі  жылдан

кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-

дайда ортадан кейінгі білімі барларѓа

р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-

ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы",  "Жеке жєне

зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау

тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-

тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-

стан Республикасындаѓы жергілікті

мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі

басќару туралы" Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ  Зањдарын, осы санат-

таѓы наќты лауазымныњ  маманда-

нуына сєйкес  салалардаѓы ќаты-

настарды реттейтiн Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ нормативтiк ќ±ќыќтыќ

актiлерiн, "Ќазаќстан –2050"  Стра-

тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ

жања саяси баѓыты стратегиясын

білуі.


Осы санаттаѓы  лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ міндеттерді

орындау  ‰шін  ќажетті басќа да

міндетті білімдер.Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті

ќ±жаттар:

1) осы  Ќаѓидалардѓа 2-ќосым-

шаѓа сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы

Ќаѓидаларѓа  3-ќосымшаѓа сєйкес

нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-

тариалды куєландырылѓан кμшiр-

мелерi;

4) ењбек ќызметін растайтынќ±жаттыњ нотариалды куєландыры-

лѓан кμшiрмесі;

 5) Ќазаќстан Республикасы Ден-

саулыќ саќтау министрлігініњ 2010

жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-

ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-

тілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 жел-

тоќсанда № 6697 болып тіркелген)

нысандаѓы денсаулыѓы туралы

аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-

матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде

шекті мєннен тμмен емес нєтижемен

тестілеуден μткені туралы ќолда-

ныстаѓы сертификат (немесе нота-

риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі

туралы хабарландыру  соњѓы жари-

яланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс

к‰ні ішінде "Алтынсарин ауданы

єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-

кемесініњ кадр ќызметі бμліміне тап-

сырылуы  тиіс. Мекенжайы:    110100,

Алтынсарин ауданы, Обаѓан ауылы,

Ленин кμшесі,  4, аныќтама  телефо-

ны: 8 (71445) 49-027, факс 34248,

электрондыќ мекенжайы:altynsar@kostanay.gov.kz.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте

немесе пошта арќылы ќ±жаттарды

ќабылдау мерзімінде берген ќ±жатта-

ры (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсеті-

ле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа са-

лынѓан)конкурстыќ комиссияныњ

ќарауына ќабылданады. Конкурсќа

ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрондыќ

пошта арќылы берген азаматтар

ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімеле-

су басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні

б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-

даттар оны кандидаттарды єњгімеле-

суге жіберу туралы хабардар ету

к‰нінен бастап  5  к‰н  ішінде "Ал-

тынсарин ауданы єкімініњ аппараты"

мемлекеттік мекемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссиясы ж±мысы-

ныњ ашыќтылыѓы мен объективтілігін

ќамтамасыз ету ‰шін оныњ отыры-

сына байќаушыларды ќатыстыруѓа

жол беріледі.

Конкурстыќ комиссиясыныњ оты-

рысына байќаушылар ретінде Ќазаќ-

стан Республикасы Парламентініњ

жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат де-

путаттарыныњ, Ќазаќстан Республи-

касы зањнамасында белгіленген

тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ

аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа мем-

лекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ

бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-

дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-

дыњ жєне саяси партиялардыњ

μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-

керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-

сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін

т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1

ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктер-

мей персоналды басќару ќызметіне

(кадр ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу

‰шін т±лѓалар  персоналды басќару

ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке ба-

сын куєландыратын ќ±жаттыњ

кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін

растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-

сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу

жμніндегі шыѓындарын (єњгімелесу

μтетін жерге келу  жєне ќайту, т±ра-

тын жерді жалдауды, байланыс ќыз-

метініњ барлыќ т‰рлерін пайдалану)

μздерініњ жеке ќаражаттары есебінен

ж‰ргізеді.

                    ЌАЗАЌ МАЌАЛЫ.


19

29 сєуір 2015 жыл

"Интергаз Орталыќ Азия" АЌ

"Аќтμбе" МГЌБ Ќостанай торап-

тыќ-μндірістік арналы газ ќ±быр-

лары басќармасы Ќостанай облы-

сыныњ аумаѓында километрлік

баѓаналармен жєне ескерту тањба-

ларымен белгіленген "Б±хара-

Урал", "Ќарталы-Рудный" жоѓа-

ры ќысымды газ ќ±бырлары –

б±рмалар ж‰ргізілгендігін, МГЌ

ќ±рамына кіретін технологиялыќ

байланыс, телемеханика жєне

электр желілерініњ тармаќтары-

мен жєне ќ±рылыстарымен КС

жєне АГТС орналасќанын ескер-

теді.

Магистральдыќ газ ќ±бырла-рын к‰зету ережелеріне жєне

Ќазаќстан Республикасында бай-

ланыс желілерін к‰зету ережеле-

ріне сєйкес келесі к‰зету аймаќ-

тары:

– магистральдыќ газ ќ±бырла-рыныњ трассасы бойында – ќ±быр

желісініњ білігінен єр жаќќа 25

метр ќашыќтыќта орналасатын,

шекарасы шартты сызыќтармен

белгіленген жер телімі т‰рінде;

–  кμп арналы ќ±быр желі-

лерініњ трассасы бойында – шеткі

ќ±быр желілерініњ білігінен 25

метр ќашыќтыќта орналасатын,

шартты сызыќтармен шектелген

жер телімі т‰рінде;

– компрессорлыќ станция айна-

ласында – аумаќтыњ шекарасы-

нан 100 метр ќашыќтыќта жан-

жаќќа т±йыќ сызыќтармен шек-

телген жер телімі т‰рінде.

–  байланыс желілерініњ трасса-

сы бойында – байланыс желісініњ

білігінен  єр жаѓынан  2 метр

ќашыќтыќта орналасатын шарт-

ты сызыќтармен шектелген жер

телімі т‰рінде белгіленеді.ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

Ќ±быр желілерін жєне байла-

ныс желілерін к‰зету аймаѓында

ќ±быр желілерін жєне байланыс

желілерін ќалыпты пайдалануын

б±зуы м‰мкін, немесе олардыњ

заќымдалуына єкелуі м‰мкін кез-

келген т‰рдегі єрекеттерді

ж‰ргізуге, атап айтќанда:

– айыру белгілерініњ, баќылау

μлшеу пункттерініњ орнын ауыс-

тыруѓа, оларды кμмуге жєне сын-

дыруѓа;

– газ ќ±бырыныњ шеткіжелісініњ білігінен 300 метр

ќашыќтыќ ауданында жобалауѓа

жєне ќ±рылыс салуѓа, сондай-аќ

газ ќ±бырларын ќандай да бір ин-

женерлік коммуникациялармен

(арналармен, арыќтармен,

кєріздермен, кез-келген маќсат-

таѓы жолдармен) кесіп μтуге;

– ќызмет кμрсетілмейтін

к‰шейткіш кабельдік байланыс

пункттерініњ люктерін, ќаќпала-

рын жєне есіктерін, желілік арма-

тура тораптарыныњ, катодтыќ

ќорѓау станциясыныњ, желілік

жєне баќылау ќ±дыќтарыныњ

жєне μзге де желілік ќ±рылѓылар-

дыњ ќоршауын ашуѓа, крандар

мен ысырмаларды ашуѓа жєне

жабуѓа, байланыс, энергиямен

жабдыќтау жєне ќ±быр желісініњ

телемеханикасы ќ±ралдарын

сμндіруге;

– кез-келген т‰рдегі ќоќыс тас-

тайтын жерге айналдыруѓа, ќыш-

ќылдардыњ, т±здардыњ жєне

сілтілердіњ ерітінділерін тμгуге;

– жаѓаныњ бекініс ќ±рылыста-

рын, су μткізетін ќ±рылѓыларды,

ќ±быр желілерін, байланыс желі-

лерін б±зылудан, ал іргелес жат-

ќан аумаќ пен ќоршаѓан жерді

тасымалданатын μнімніњ апатты

т‰рде аѓып кетуінен саќтандыра-

тын ‰йінді жєне μзге де ќ±рылыс-

тарды (ќ±рылѓыларды) б±зуѓа,

– от жаѓуѓа жєне ќандай да бір

ашыќ немесе жабыќ т‰рдегі от

кμздерін орналастыруѓа тыйым

салынады.

"Интергаз Орталыќ Азия" АЌ

"Аќтμбе" МГЌБ-ныњ жазбаша

р±ќсатынсыз магистральдыќ

ќ±быр желілерін жєне байланыс

желілерін к‰зету аймаќтарында:

–  кез-келген ќ±рылыстарды са-

луѓа;


–  кез-келген т‰рдегі аѓаштар

мен б±таларды отырѓызуѓа, жем-

шμпті, тыњайтќыштарды, мате-

риалдарды, пішенді жєне сабан-

ды ќоймалауѓа, атќазыќтарды

ќаѓуѓа, мал ±стауѓа, м±зды жа-

руѓа жєне ќатыруѓа, мал суары-

мын жасауѓа;

–  ќ±быр желілерініњ, байланыс

желілерініњ трассалары арќылы

μтпе жолдарды салуѓа, автомо-

бильдік кμліктіњ, тракторлардыњ

жєне механизмдердіњ т±раѓын

±йымдастыруѓа, бірлескен баќтар

мен баќшаларды егуге;

–  мелиоративтік жер ќазу

ж±мыстарын ж‰ргізуге, жерді

суару жєне ќ±рѓату ж‰йелерін ор-

натуѓа;

– кез-келген т‰рдегі ашыќ,кμтеру, таулы, ќ±рылыс, монтаж-

дау жєне жару ж±мыстарын

ж‰ргізуге, жерді тегістеуге;

– геологиялыќ т‰сіру, геологи-

ялыќ барлау, іздестіру, геодезия-

лыќ жєне ±њѓымаларды, шурф-

тарды ±йымдастыруѓа байланыс-

ты μзге де ж±мыстарды ж‰ргізу-

ге жєне жердіњ сынамаларын

алуѓа (жер ќыртысыныњ ‰лгілер-

інен басќа) тыйым салынады.

Магистральдыќ ќ±быр желі-

лерін, жоѓары ќысымды газ

ќ±бырлары-б±рмаларды, МГЌ

ќ±рамына кіретін технологиялыќ

байланыс, телемеханика жєне

электр желілерініњ тармаќтары-

мен жєне ќ±рылыстарымен КС

жєне АГТС к‰зету аймаѓында кез-

келген ж±мыстарды жєне єрекет-

терді орындау ќажеттілігі туын-

даѓанда, ±йымдар жєне азаматтар

мыналарѓа:

"Интергаз Орталыќ Азия" АЌ"Аќтμбе" МГЌБ-дан магистраль-

дыќ ќ±быр желілерініњ к‰зету

аймаѓында ж±мыстарды ж‰ргізу

‰шін жазбаша р±ќсат алуѓа

міндетті. Ж±мыстарды ж‰ргізуге

р±ќсат тек ќана, ж±мысты

ж‰ргізушіде ќолданыстаѓы

ќ±быр желілері мен байланыс же-

лілері кμрсетілген жобалыќ жєне

атќарушылыќ ќ±жаттама болѓан

жаѓдайда ѓана беріледі.

– 5 тєуліктен кешіктірмей "Ин-

тергаз Орталыќ Азия" АЌ "Аќтμ-

бе" МГЌБ μкілдерініњ ќатысуы

ќажет етілетін ж±мыстарды

ж‰ргізу уаќыты туралы хабар-

лауѓа;


– ж±мыстарды ќ±быр

желісініњ, МГЌ ќ±рамына кіретін

технологиялыќ байланыс, телеме-

ханика жєне электр желілерініњ

тармаќтарыныњ жєне ќ±рылыста-

рыныњ жєне айыру белгілерініњ

саќталуын ќамтамасыз етіп орын-

дауѓа міндетті.

Ауыл шаруашылыѓы ж±мыста-

рын ж‰ргізуді к‰зету аймаѓында

жерді μњдеу ережелерін ќатањ

саќтап орындау керек (μњдеу те-

рењдігі 0,4м аспайды, μњдеу баѓы-

ты газ ќ±бырыныњ білігіне тек

перпендикулярлы т‰рде).

"Интергаз Орталыќ Азия" АЌ"Аќтμбе"  МГЌБ магистральдыќ

ќ±быр желілерін жєне телеком-

муникация желілерін к‰зету ере-

желерін, сондай-аќ к‰зету айма-

ѓында ж±мыстарды ж‰ргізуге бе-

рілген р±ќсатта кμрсетілген та-

лаптарды б±зумен орындалатын

ж±мыстарды тоќтатуѓа ќ±ќылы.Магистральдыќ ќ±быр желі-

лерін к‰зету, байланыс желілерін

жєне электрлік желілерді к‰зе-

ту ережелері жергілікті билік

жєне басќару органдарыныњ,

сондай-аќ ќ±быр желілері μтетін

аумаќта ж±мыстарды немесе

ќандай да бір єрекеттерді

ж‰ргізетін μзге де кєсіпорын-

дардыњ орындауы ‰шін міндетті

болып табылады.

Баяндалѓан талаптарды, ере-

желерді, зањды б±зуда кінєлі ла-

уазымды т±лѓалар мен азамат-

тар белгіленген тєртіпте жау-

апкершілікке тартылады.

Жоѓарыда жазылѓандарѓа

ќатысты барлыќ мєселелер

жμнінде мынадай мекен-жайы-

мызѓа хабарласу керек: "Интер-

газ Орталыќ Азия" АЌ "Аќтμ-

бе"  Магистральдыќ Газ Ќ±быр-

лары Басќармасы

 Аќтμбе ќ., Есет Батыр кμшесі,

39а ‰йі.

Телефондар:

Диспетчерлік ќызмет  – 8 (7132)

74-13-05 (тєулік бойы).

Байланыс ќызметініњ операто-

ры: 8 (74-14-00) 400.

8 (7132) 74-13-19 (факс).

Ќостанай тораптыќ-μндірістік

арналы газ ќ±бырлары басќар-

масы

Ќостанай ќ., Абай дањѓылы,

1а ‰йі.

Байланыс ќызметініњ операто-ры: (7142) 25-70-43, 25-70-45,

25-70-47   305.

Рудный ќаласы, Ж¤Б:

Байланыс ќызметініњ операто-

ры: (8-714 31) 5-23-80.

Ќостанай облысыныњ μнеркєсіп,

ќ±рылыс, ауыл шаруашылыѓы, кμлік

жєне байланыс кєсіпорындарыныњ

басшылары мен ќызметкерлеріне

ЕСКЕРТУ

Араќараѓай орман шаруашылыѓында

орман μртін ауыздыќтауѓа арналѓан оќу-

жаттыѓу шаралары μтті. Оѓан табиѓатты

ќорѓау, ќ±тќару жєне μрт сμндіру маман-

Ш±ѓа

   ЌОЊЌАБАЙ

¤рттіњ алдын алу жаттыѓулары μтті

дары ќатысты. ¤ртті алдымен μрт сμндіру-

шілер байќады. Арада бірер минут μткен-

де μрт ошаѓына арнайы техника жедел

келіп жетті. Орманды алќапта т±танѓан

ќызыл жалын аса ќауіпті болып санала-

ды. Сондыќтан оѓан ж±мылдырылатын к‰ш

те осал емес. Ќауіпті аймаќќа дереу ор-

ман отряды жетті. Орман алањќайына де-

малушы жаќќан от μшірілмей ќалѓан, жа-

лын орманды шарпыѓан.

– Ќызыл жалын шекараны тањдамайды.

Жел ќай жаќтан соќса, сол жаќты жайпай-

ды. Б‰гінгі жаттыѓу алдымен барлыќ ма-

мандар арасында тμтенше жаѓдайда

бірігіп ж±мыс жасауѓа ж±мылдырылѓан.

Болашаќта егер ќауіп тμнетін болса, біз

саќадай-сай боламыз, – дейді жаттыѓуѓа

ќатысушылар.


20

29 сєуір 2015 жыл

Костанайское ЛПУ УМГ "Ак-тобе" АО "Интергаз Центральная

Азия" предупреждает, что на тер-

ритории  Костанайской области

проложены магистральные газо-

проводы "Бухара-Урал", "Карта-

лы-Рудный", газопроводы – отво-

ды высокого давления, КС и АГРС

с линиямии и сооружениями тех-

нологической связи, телемехани-

ки и электрических сетей входя-

щих в состав МГ, которые отмече-

ны километровыми столбиками и

предупредительными знаками.

Согласно Правилам охраны ма-

гистральных трубопроводов и

Правилам охраны линии связи  в

Республике Казахстан, устанав-

ливаются следующие охранные

зоны:


– вдоль трасс магистральных га-

зопроводов – в виде участка зем-

ли, ограниченного условными ли-

ниями, проходящими в 25 метрах

от оси трубопровода с каждой сто-

роны;


– вдоль трасс многониточных

трубопроводов – в виде участка

земли, ограниченного условными

линиями, проходящими в 25 мет-

рах от осей крайних трубопрово-

дов;


– вокруг компрессорных стан-

ций – в виде участка земли, огра-

ниченного замкнутой линией, от

границ территории на 100 метров

во все стороны;

– вдоль трассы линии связи – в

виде участка земли, ограниченно-

го условными линиями, проходя-

щими в 2 метрах от оси линии свя-

зи с каждой стороны.ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

В охранных зонах трубопрово-

дов и линий связи запрещается

производить всякого рода дей-

ствия, могущие нарушить нор-

мальную эксплуатацию трубопро-

водов и линий связи, либо привес-

ти к их повреждению, в частности:

–  перемещать, засыпать и ло-

мать опознавательные знаки, кон-

трольно измерительные пункты;

– проектирование и строитель-

ство в районе 300 метров от оси

крайней нитки газопровода, а так-

же пересечение газопроводов ка-

ким-либо инженерными комму-

никациями (каналами, арыками,

дренажами, дорогами любого на-

значения)

– открывать люки, калитки и

двери необслуживаемых усили-

тельных пунктов кабельной свя-

зи, ограждений узлов линейной

арматуры, станции катодной за-

щиты, линейных и смотровых ко-

лодцев и других линейных уст-

ройств, открывать и закрывать

краны и задвижки, отключать

средства связи, энергоснабжения

и телемеханики трубопровода;

–  устраивать всякого рода свал-

ки, выливать растворы кислот, со-

лей и щелочей;

– разрушать берегоукрепитель-

ные сооружения, водопропуск-

ные устройства, земляные и иные

сооружения (устройства), предох-

раняющие трубопроводы, линии

связи от разрушения, а прилега-

ющую территорию и окружающую

местность от аварийной утечки

транспортируемой продукции;

–  разводить огонь и размещать

какие-либо открытые или закры-

тые источники огня;

В охранных зонах магистраль-

ных трубопроводов и линии связи

без письменного разрешения

УМГ "Актобе" АО "Интергаз Цен-

тральная Азия" запрещается:

– возводить любые постройки и

сооружения;

– высаживать деревья и кустар-

ники всех видов, складировать

корма, удобрения, материалы,

сено и солому, располагать коно-

вязи, содержать скот, произво-

дить колку и заготовку льда, уст-

раивать водопои;

– сооружать проезды и переез-

ды через трассы трубопроводов,

линий связи, устраивать стоянкиПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

к руководителям и работникам

предприятий промышленности

строительства, сельского хозяйства,

транспорта и связи Костанайской области

автомобильного транспорта, трак-

торов и механизмов, размещать

коллективные сады и огороды;

– производить мелиоративные

земляные работы, сооружать оро-

сительные и осушительные систе-

мы;


–  производить всякого рода от-

крытые, подъемные, горные,

строительные, монтажные и

взрывные работы, планировку

грунта;

–  производить геологосъемоч-ные, геологоразведочные, поиско-

вые, геодезические и другие изыс-

кательские работы, связанные с

устройством скважин, шурфов, и

взятие проб грунта (кроме почвен-

ных образцов).

При необходимости выполне-

ния любых работ и действий в ох-

ранной зоне магистральных тру-

бопроводов, газопроводов-отводов

высокого давления, КС и АГРС с

линиями и сооружениями техно-

логической связи, телемеханики

и электрических сетей входящих

в состав МГ, организации и граж-

дане обязаны:

получить от УМГ "Актобе" АО

"Интергаз Центральная Азия"

письменное разрешение на произ-

водство работ в охранной зоне ма-

гистральных трубопроводов. Раз-

решение на производство работ

может быть выдано только при ус-

ловии наличия у производителя

работ проектной и исполнитель-

ной документации, на которой

нанесены действующие трубопро-

воды и линии связи;

–  не позднее чем за 5 суток уве-

домить о времени производства

работ, при которых необходимо

присутствие представителей  УМГ"Актобе" АО "Интергаз Централь-

ная Азия";

–  выполнять работы с соблюде-

нием условий, обеспечивающих

сохранность трубопровода, линий

и сооружений технологической

связи, телемеханики и электри-

ческих сетей входящих в состав

МГ и опознавательных знаков.

Сельскохозяйственные работы

необходимо выполнять при стро-

гом соблюдении правил обработки

земли в охранной зоне (глубина

обработки не более 0,4м, направ-

ления обработки только перпен-

дикулярно оси газопровода).

УМГ  "Актобе"   АО "Интергаз

Центральная Азия" имеет право

приостановить работы, выполняе-

мые с нарушением правил охраны

магистральных трубопроводов и

сетей телекоммуникаций, а так-

же требований, указанных в раз-

решении на производство работ в

охранной зоне.


Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
pdf -> №141-142 (18502-503) 30 желтоќсан 2016 ж ж±ма
2015 -> №117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбі
2015 -> Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезінде
2015 -> 5 маусым 2015 ж жұма
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»
2015 -> Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының да
2015 -> №149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±ма
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет