№48 (5435) 28 қараша 2015 жыл Газет 1932 жылдан бастап шығадыжүктеу 1.46 Mb.
Pdf просмотр
бет4/7
Дата08.02.2017
өлшемі1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Оспанов Батырхан: «...Мен жаңа тех-

ника шығарушы едім, табиғатты сақтап,

қорғаушы, аялаушы едім. Мал

шаруашылығын жақсарту үшін еңбек етер

едім. Біздің заманымыз өзгереді. Менің

елімде ақылды, инабатты, əділетті адам-

дар көп болады».

Калиев Досжан: «...Мен ауылдар мен

қалаларда қоқыстарды жинатар едім.

Жаңа саябақ салар едім. Көлдер мен

өзендерді, табиғатты тазалықта, қоқыссыз

сақтап, елдің денсаулығын қамтамасыз

етемін. Денсаулық – байлық. Мен əкемнің

тірегі болып, жолын қуамын.»

Абдыкаримов Шаймерден: «...Мен көп

фонтандар жасар едім, қарттар, кісілер де-

малып отыру үшін. Машиналар газбен

ауаны кірлетпеу үшін оған басқа

қолданатын отын табар едім, оқып, ойла-

нып.»


Бакишева Сабина (6 «а» сыныбы)     

«...Президент болу өте қиын. Мен алды-

мен өзімнен бастар едім. Біздің Елбасы

сабырлы, адал, əділ адам.  Мен басқа ел-

дермен достықты жоғалтуға жол бермес

едім. Бірлікте – тірлік».Ахмедьянова Гүлім: «...Кітапхана көп

қосар едім, қарттарға бар көмек жасап,

заттардың бағасын азайтып, балаларға

толық білім алу үшін шара қолданып,

қадағалаушы едім. Оқуды тегін қылар

едім.»


Жұмаділда Елизавета: «Мен Президент

болсам ештеңе өзгертпей сол жолмен,

бағытпен жүрер едім. Нұрлы Жол ашқан

Елбасына алғысымды айтам».Ағынбай Айбат: «...Мен жаңадан фаб-

рика, зауыт ашар едім, жұмыссыз адам-

дарды, жастарды алар едім. Ең басты –

тəртіп, ұрлық болмау керек. Ертедегі та-

рихты білсек – болашағымыз зор болар».

Нұрмағамбет Айнаш: «...Мен біздің елге

кесене, ғимараттар салғызып, туристерді

еліме жинап, қазақтардың атын шығарар

едім».


Мектеп оқушылардың пікірлерін, сана-

ларында жүрген қиял-мақсаттарымен та-

нысып таң қалдым. Оларды əлі кішкентай,

ешнəрсені біз сияқты сезбейді деп үйде де

– жүзде де ойлаймыз. Ол қате көзқарас

екенін балалардың жазбаларынан

байқауға болады. Қазақ айтады: «Болар

бала – басынан, жасынан». Өсіп келе

жатқан біздің кішкентай азамат пен

азаматшалардың ойларында жалғыз

қияңқылық пен ойын емес, олар əр

мəселелер туралы ойланып, оның өзгерту

жолын қарастыра алары білінді.

Біздің Тұңғыш Президенттің күніне қарсаң

жан-жақты іс-шаралар, кездесулер, сайы-

стар, дөңгелек үстелдер өтіп жатыр. Оның

бəрінің түпкі мақсаты – Елбасының елге,

əлемге қалаулы АЗАМАТ екенін көрсету.

Өз көшін -  Тəуелсіз Қазақстан мемлекетін

– Нардай болып алға бастауда. 

Президентіміз айтқандай: «Біз

көшпенділердің ұрпағымыз! Ержүрек

халықтың жалғасымыз!». 

Білімсіз, еңбексіз, ынтасыз, талантсыз еш

нəрсе бітпейді. Бүгінгі таңда ХХІ ғасырдың

елі, отандастарымыздың Тұнғыш Прези-

дентіміз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев

шексіз сенім білдіреді. 

Себебі: «Өзің лаулап тұрсаң ғана, өзгеге

от бере аласың ...»Есмагамбетова А.К.

Аудандық тарихи – өлке тану

Біз кǿшпенділер ўрпаѓымыз!

Ержỳрек халыќтыџ жалѓасымыз!

1 желтоќсан - ЌР Тўџѓыш Президенті кỳні7

28 қараша

2015 жыл

Н   Ў   Р   А  

Ќожахметов Базарбай Мухамедияўлы

ауылымыздыџ ќадірменді ќарияларыныџ

бірі.  Атамыздыџ халыќќа сіџірген еџбегі

ескеруге лайыќ екенін айтќымыз келеді.

Ǿмірде ǿз орнын еџбегімен тапќан жан.

Базарбай атамыз 1935 жылы бўрынѓы

Целиноград (ќазіргі Астана) ќаласында

дỳниеге келеді. Отан алдыџдаѓы борышын

1954-1957 жылдары Иркутск ќаласында

ǿткізеді. 1957-1958 жылдары ǿзі туып

ǿскен ќаласындаѓы ќўрлысшылар дайын-

дайтын курсты бітіріп. 1958 жылдан 1964

жылѓа дейін ќўрылыс саласында мастер,

бригадир, инженер болып ќызмет

атќарады. 1964 жылдан 1988 жылѓа дейін

ќўќыќ ќорѓау саласындаѓы ішкі-істер

бǿлімінде  учаскелік инспектор болып

ќызмет жасады. Сырттай Ќараѓанды

ќаласындаѓы  Ќараѓанды Мемлекеттік

Университетініџ заџ факултетін бітіреді.

Ќызмет жолындаѓы ǿлшеусіз еџбек,

тǿккен тер елеусіз ќалѓан жоќ.Ǿз кезінде

лайыќты баѓаланып жỳрді. «Милиция

озаты» («Отличник милиции») белгісін, «Мін-

сіз ќызмет жасаѓаны ỳшін» («За безупреч-

ную службу») 1,2,3 дєрежелі

медальдарымен, бірнеше мєрте ќўрмет

грамоталары жєне  алѓыс хаттармен,

ќўнды сыйлыќтармен марапатталѓан. Ке-

зінде КПСС мỳшесі, ќазіргі таџда «Нўр

Отан» партиясыныџ мỳшесі. 

Зейнеткерлікке шыќќаннан соџ да ата-

мыз бос отырмады ауылымыздаѓы «Ысќан»

мешітініџ имамы, ауыл єкімшілігінде бір-

неше жыл аќсаќалдар алќасыныџ

тǿраѓасы болып, саналы ǿмірін елдіџ да-

муына, ќоѓамныџ ќарыштауына арнап,

сỳрініп кетіп, бỳлініп жỳрген таѓдыр иеле-

ріне ќамќорлыѓын танытып, олардыџ

єлеуметтік жайы дўрыс болу ỳшін тер

тǿккен абзал азамат. 

Базарбай Мўхамедияўлы тек ќана

ќызметте ѓана емес, отбасында да тєртіп

пен адалдылыќты жоѓары ќоятын.  Зай-

ыбы Орынова Тиыштыќ Шабданќызымен

1960 жылы отау тігіп,  тату-тєтті, шат-ша-

дыман береке бірлігі жарасќан шаџыраќта

8 бала, 19 немере, 8 шǿбере   сỳйіп отыр.

Балаларыныџ бєрі Астана ќаласында

тўрады. Єр салада ќызмет жасайды. Єке,

ата жолын ќуѓан  баласы Ќайрат  майор,

жол полициясында, ал немересі Єділбек

МАИ-да полиция капитаны   болып ќызмет

жасап жатыр.

Алдыџѓы толќынды аѓалардыџ ǿмірі

мазмўнды, ǿнегесі ỳлгілі, саналы ǿмірін

елдіџ дамуына арнаѓан ќадірменді ауыл

аќсаќалы Базарбай Мўхамедияўлы биыл 80

жасќа келіп отыр. Ардаќты атаныџ

ѓибаратты ѓўмыры кейінгілерге ǿнеге.

Атамызѓа балаларыџыздыџ ортасында,

ќызыќ-ќуанышќа бǿлісіп, немере-

шǿберелерін  ќызыќтап, мейіріміне бǿленіп

жỳре беруіне, деніне саулыќ, тірлігі

ќуаныш пен ќызыќќа толы болысын 

дейміз.                           

Дỳйсекеев Ж.Ж            

Аќмешіт ауылыныџ     єкімі 

Ауылымыздыџ

ќадірменді

аќсаќалы

Ел маќтанышы

Елімізде жыл артќан сайын «Жол

картасы - 2020» баѓдарламасы ая-

сында кєсібін ашуѓа ниетті

азаматтардыџ саны артуда.  Тǿрт

баѓыт бойынша ќолдау кǿрсететін

баѓдарлама ўсынысымен Нўра

ауданы бойынша аѓымдаѓы жылы

30  азамат мемлекеттен демеу

ќаржы алып, кєсібін ашып, нєсібін

кǿріп отырѓан жайы бар. Солардыџ

бірі кертінділік Шалабаева Жаџагỳл

Мєжитќызы. 

-«Ќǿз ќорќаќ ќол батыр» демекші

алѓашќысында мыџ ойланып жỳз

толѓанып, жаџа кєсіп ашу туралы

кǿп  ойда жỳргенім рас, - деп ба-

стады єџгімесін жаџа кєсіпкер

Жаџагỳл Мєжитќызы.  

-Соџында наќты шешімге бел

буып, бизнес жоспарымды жасап,

аќыры «Даму» ќорыныџ ќолдауымен

3 млн. теџгеге тарта несие алдым.

Негізінен бўл баѓытты туѓан апам

Раушан  ўсынѓан болатын. Ол ǿзі

ỳйде отырып, кондитерлік таѓамдар

пісіріп, елдіџ кǿџілінен шыѓып

жỳрген жан,- дей келе наубайхана-

сымен таныстырды.

Жаџа істі бастаѓанына бір айдыџ

жỳзі болмаса да ќазірдіџ ǿзінде ỳш

ауылды дастархандаѓы басты таѓам

нанмен ќамтып отырѓан кǿрінеді.

Тек бір таѓам тỳрімен шектеліп

ќалмай тєтті тоќаш, кондитерлік

ǿнімдерді де пісіріп, ўсынып

отырѓанын айтты. Баѓасы да кǿџілге

ќонымды.

Еџ бастысы, тўтынушы ỳшін

кǿрсетілетін ќызметтіџ сапасы бі-

рінші кезекте тўру керектігін басты

ўстанымы етіп алѓан кєсіпкер алды-

мен жалѓа алѓан ѓимаратќа жǿндеу

жўмыстарын жỳргізген. Кейін

дауірдіџ бар талабын кǿтере алатын

нан жєне кондитерлік таѓам пісіре-

тін екі пеш сатып алѓан. Ќазіргі кỳні

нан пісіретін бір пеш аздыќ ќылып,

ќосымша таѓы бір бешке сўраныс

бергенін де атап ǿтті. Ќолѓа алѓан

саласын ўлѓайтып жер аяѓы кеџіген

соџ ауылдан сатып алѓан жаџа

ѓимаратќа  жǿндеу жўмыстарын

жỳргізіп, ǿз алдарына наубайхана

жєне оны халыќќа ўсынатын дỳкен

ашпаќ. 

Ǿрісі ǿрелі істі ќазір ǿзі жєнекǿмекшісі Аюпова Гỳліммен бірлесе

жỳзеге асыруда. Бўѓан дейін

жўмыссыз, бала – шаѓаныџ жа-

нында отырѓан жан, екі ќолѓа бір

жўмыс іздеген жандарѓа мемлекет

тарапынан кǿрсетіліп жатќан кǿмек

ќолына ризашылыѓы шексіз.

Ќазірдіџ ǿзінде «Жол картасы -2020»

баѓдарламасы аясында аудан

орталыѓы Киевка кентіндегі кǿп са-

лалы колледжде туѓан апасы Искин-

дирова Раушанды аспазшы

мамандыѓы бойынша оќытуда.

Ǿйткені, халыќтыџ ǿнімге деген

сўранысы артќан сайын жўмыс

ќолыныџ тапшылыѓы да байќалуда

екен. Екініџ бірі кейінгі талаптаѓы

наубайхана ќўрал-жабдыѓыныџ

ќўлаѓында ойнай алмасы аныќ.

Оѓан арнайы білімі бар мамандар

сǿзсіз ќажет.    

Тазагỳл Пішенбаева

Жол картасы – 2020

Ǿрісі ǿрелі іс

Балыќтыкǿл негізгі мек-

тебінде «Єнші балапан»,

«Жас ќанат», «Топпен єн»,

«Биші балапан», «Еџ ỳздік

бишілер» номинациялары

атауымен балалардыџ жас

ерекшеліктеріне ќарай

шыѓармашылыќ байќауы

ǿтті.  

Бўл байќау балалардыџǿнерге деген ќызыѓушы-

лыќтарын арттыру,

єншілік ќабілеттернін да-

мыту, дарынды балаларды

ќолдау, ǿнерлі жас жеткін-

шектерді аныќтап, олар-

дыџ єрі ќарай шыѓарма-

шылыќ ќабілеттерігніџ да-

муына, ǿсуіне, ỳлес ќосу

маќсатында ǿткізілді. 

Салтанатты шараны

мектеп директоры

Мўсабеов Ќайрат

ќўттыќтау сǿзімен ашты.

Ќатысушыларѓа сєттілік

тіледі. Оќу ісініџ

меџгерушісі Жўмабаева

Айша, тєрбие ісініџ

меџгерушісі Сарсенова

Ќымбат, ауыл мєдени

ошаѓыныџ меџгерушісі

Ќўлтасова Баѓаш. Жєне

Башагийн Гỳлдария

оќушылардыџ ǿнерін

баѓалап, єділќазылыќ

кǿрсетті.

Сонымен, ǿткен

сайыстыџ «Єнші балапан»

бǿлімі бойынша бас

жỳлдені Тỳсіпов

Нўррахман иеленсе,  І

орынды Ќазбек Бекарыс,

ІІ орынды Ерболат Жана-

сыл, ІІІ орынды Шеруова

Мейірім ќанжыѓалады.

Негізгі буын оќушылары

арасында ǿткен «Жас

ќанат» бǿлімінде

Мўсабекова Фариза

ǿнеріне еџ ỳздік баѓа

ќойылып, бас жỳлдені ие-

ленді. Ары ќарай І орынды

Хамит Нўрайлым, ІІ

орынды Ќанатова Ма-

дина, ІІІ орынды Ќасенова

Диляра иеленді. «Топпен

єн айту» номинациясында

«Ару» тобы бас жỳлде,

«Лашын» тобы І орын,

«Ќыздар-ай» тобы ІІ орын,

«Ќуыршаќтар» тобы ІІІ

орынды иеленді. 

Мыџ бўралѓан бишілердіџ

де ǿнері жиналѓан

кǿрермендерді тєнті етті.

Еџ кішкентай бишілер

арасында ǿткен «Биші ба-

лапан» байќауыныџ бас

жỳлдесін Ерболат Єлия, І

орынды Хамит Сезім, ІІ

орынды Жайн Єділет ие-

ленсе, негізгі буын

оќушылары арсындаѓы

«Еџ ỳздік бишілер» сайы-

сынщда «Ару» тобы бас

жỳлде, «Балауса» тобы І

орын, «Жігіттер» тобы  ІІ

орын иеленіп, ІІІ орныды

«Ару» тобы мен «Восток»

тобы теџ бǿліп алды.

Байќауѓа ќатысќан

ỳміткерлер мен

жеџімпаздар маќтау

ќаѓаздарымен марапатта-

лып, сый-сияпат

кǿрсетілді. Оќушыларды

дайындаѓан тєлімгерлері

де ќўрметсіз ќалмады.

Атап айтќанда: А.С.Смагу-

лова, Ж.Х.Башагийн,

К.Р.Канатбаева, Е.Д.Тусу-

пов, К.Н.Сарсеноваларѓа

мектеп ўжымы атынан

алѓыс хаттар табысталды.

Мектеп басшысы Ќайрат

Есжанўлы байќауѓа

мўрындыќ болѓан мектеп

ўстаздары Тǿребеков

Ислам мен Сарсенова

Ќымбатќа ерекше

алѓысын білдірді.

Сонымен ќатар мектеп

ўстаздарымен бірге демеу-

шілік кǿрсеткен Рабиѓа

Бекова, Айнўр

Досмаѓанбетова,  Жанар

Тỳсіповаларѓа мектеп

ўжымы атынан алѓыс біл-

діреміз.    

Тǿребеков Ислам 

тєлімгер

Балыќтыкǿл 

негізгі мектебі.

Мектеп ǿмірі

Мектепте ǿткен байќаудан


8

28 қараша

2015 жыл

Н   Ў   Р   А  

Согласно Закону Республики Казахстан «О воинской

службе и статусе военнослужащих» от 16.02.1012

года  №561-IV ст.39 и  Приказа  Министра обороны

Казахстан от 17.03.2014года  №109, ежегодно, с ян-

варя по апрель- месяц идет набор граждан в военно

- учебные  заведения Республики Казахстан.

В  Республике Казахстан имеются следующие во-

енно-учебные заведения:    На защите Отечества

Выбирай профессию военного!

Военный институт сухопутных войск г. Алматы

1 Командная тактическая мотострелковых   войск

2. Командная тактическая артиллерии

3. Командная тактическая танковых войск

4. Офицеры воспитательных структур

5. Командная тактическая аэромобильных войск  

6. Командная тактическая инженерных войск

7. Командная тактическая технического обеспечения сухопутныхВоенный институт сил воздушной обороны г. Актобе

1.

Командная тактическая фронтовой авиации2.

Командная тактическая армейской авиации

3. Эксплуатация и боевое применение летальных аппаратов военно – транспортной  авиации

4.

Командная тактическая  боевого управления авиацией5.

Техническая эксплуатация летальных аппаратов и двигателейВоенно – инженерный институт радиоэлектроники и связи  г. Алматы

1. Радиосвязь и радионавигация 

2. Сети связи и системы коммутации 

3. Автоматизированные системы управления

4. Организация и технология защиты информации

5. Боевое применение ЗРВ ПВО (одноканальные системы)

6. Боевое применение ЗРВ ПВО (многоканальные системы)

7. Боевое применение  ПВО СВ 

8. Боевое применение  РТВ

I Высшие ВУЗы  Министерства обороны РК

В военные учебные заведения (на военные факуль-

теты) имеют право поступать:

1)граждане, не проходившие воинской службы, достиг-

шие в год поступления возраста семнадцати лет, но не

старше двадцати одного года;

2) граждане, прошедшие воинскую службу, и военно-

служащие, проходящие срочную воинскую службу до

достижения ими в год поступления возраста двадцати

четырех лет;

3) военнослужащие, проходящие воинскую службу по

контракту до достижения ими возраста двадцати пяти лет.

Поступление граждан в военные учебные заведения

осуществляется на конкурсной основе в соответствии

с Правилами приема в военные учебные заведения,

утверждаемыми уполномоченным органом. В случае

одинаковых показателей при проведении конкурса на

зачисление в состав обучающихся  военных учебных

заведений преимущественное право имеют : 

выпускники Республиканской школы «Жас- улан»;

воспитанники организаций образования с дополни-

тельными программами по военной подготовке;

дети военнослужащих, погибших, пропавших без вести

во время прохождения службы или получивших инва-

лидность в период прохождения воинской службы.

Правила приема на военные факультеты высших во-

енных учебных заведений  и порядок организации

обучения в них утверждаются Министерством обо-

роны совместно с уполномоченным органом в обла-

сти образования.

2.Началом исполнения обязанностей  воинской службы

курсанта (слушателя) считается дата зачисления его в

военное учебное заведение, на военных факультетах –

с момента заключения контракта о прохождении воин-

ской службы.

3.Граждане, зачисленные в военные учебные заведе-

ния (на воен. факультеты), назначаются на воинские

должности в соответствии с Правилами  прохождения

воинской службы.  

II.  Средние  военно-учебное заведения  Кадетский корпус  имени Ш.Уалиханова

Кадетский корпус проводит набор по специальности

1122000 «Военное управление».

В Кадетский корпус принимаются :

1)Лица из числа граждан РК , выпускники Республи-

канской школы «Жас-улан» имени генерала Нурмагам-

бетова С.К. и республиканских военных

школ-интернатов, имеющие ( общее среднее образо-

вание ,техническое и профессиональное образование)

послесреднее образование, достигшие семнадцати-

летнего возраста на день зачисления на учебу, но не

старше двадцати одного года, отвечающие  всем тре-

бованиям профессионального отбора.

2) Военнослужащие независимо от своей военной спе-

циальности  и срока службы , военнообязанные  из

числа уволенных в запас  военнослужащих срочной

службы в  возрасте не старше двадцати четырех лет, от-

вечающие всем требованиям профессионального отбора.    

Время прибытия в Кадетский корпус  кандидатам со-

общают через местные органы военного управления.

Кандидаты прибывают в кадетский корпус  под руко-

водством представителей местных органов военного

управления. Питание и проживание кандидатов в пе-

риод поступления производится за счет Кадетского кор-

пуса. Срок обучения в Кадетском корпусе - один год

десять месяцев.III. Школа «Жас улан» имени генерала Нурмагамбетова С.К

Основной целью деятельности школы является пре-

доставление гражданам Республики Казахстан гаран-

тированного государством  права и возможность

получения бесплатного среднего общего образования

в пределах государственных общеобязательных стан-

дартов образования. В школу принимаются лица, окон-

чившие в год поступления 9 классов

общеобразовательной школы Республики Казахстан,

получившие свидетельство об основном среднем об-

разовании, по состоянию здоровья отвечающие требо-

ваниям  психологического отбора и физической

подготовленности.

Профессиональный  отбор в школу осуществляется в

четыре этапа:

1) I – этап - профессионально – психологический отбор

2) II – этап- проверка физической подготовки

3) III- этап – медицинское освидетельствование

4) IV- этап – конкурсный отбор и зачисление.

Кандидат,  изъявивший желание  поступать в школу

до 1 августа года поступления,  прибывает со своими

родителями или законными представителями в школу,

которые пишут заявление о приеме. К заявлению о

приеме поступающие прилагают подлинники свиде-

тельства о рождении, свидетельства   об основном

среднем образовании , медицинскую справку по форме

№ 086-У, с приложением документов, согласно Прави-

лам проведения –врачебной экспертизы, и 4 фотокар-

точки размером 3х4.

У Вас есть время подумать над тем, чем заняться и

кем стать. И вы имеете полную возможность стать офи-

цером армии РК. 

Офицер, Защитник Отечества - эти два понятия не-

разделимы. Защитник Отчества всегда был, есть и

будет достойным образцом для подражания, почтения

и уважения. Патриотизм, любовь к Отечеству, служе-

ние Родине  во все времена были основными мери-

лами национальной гордости.                            

Сегодня создаются все условия для прохождения

службы. Высокий уровень социального обеспечения

военнослужащих делает воинскую службу более при-

влекательной и престижной, особенно для молодых

людей. 

В последние годы  у военнослужащих увеличеныоклады по воинским званиям, надбавки летчикам,

оклады и надбавки за классную квалификацию   воен-

нослужащим по контракту. Кроме того, пристальное

внимание придается обеспечению военнослужащих

жильем: выплата целевой компенсации за наем

(аренду) жилища производится военнослужащим по

контракту, состоящим на воинской службе не менее де-

сяти лет на 1 января 2013 года.

Военнослужащим, состоявшим на воинской службе

10 лет и более в календарном исчислении на 1 января

2013 года, предоставляется служебное жилище из го-

сударственного жилищного фонда, которое они имеют

право приватизировать. В случаях, когда служебное

жилище не подлежит безвозмездной приватизации, в

том числе вследствие его расположения в закрытых и

обособленных военных городках, на пограничных за-

ставах и комендатурах, право безвозмездной привати-

зации компенсируется стоимостью соответствующего

жилища в порядке, определенном Правительством РК.

В 2015 году по Нуринскому району в высшее воен-

ное учебное заведение поступил  выпускник КСШ № 2

Кабыкеш Жарас. Он учится в  Военно–инженерном ин-

ституте радио-электроники и связи. Хочу выразить ог-

ромную благодарность за  патриотическое воспитание

сына родителям Ержану Кабыкешулы  и Кумар Акыл-

баевне  Бокеновым, также огромное спасибо его учи-

телям и директору школы, которые сумели заложить в

него стремление служить Отчизне.

А также благодарим Нурпеисова Искендира Калка-

мановича за воспитание сына Қалқаман Əсета

Ескендірұлы, поступившего в  школу «Жас улан» в

2014 году. Примите слова искренней благодарности за

достойный вклад в воспитание подрастающего поко-

ления


Выражаю свою признательность Эрику Александро-

вичу и Ирине Михайловне Стефанович   и говорим ог-

ромное «СПАСИБО» за  воспитание сыновей.

Стефанович Станислав Эрикович закончил Военный

институт Сухопутных войск г. Алматы, в данное время

проходит службу в подразделении Арлан ,второй сын

Стефанович Виталий Эрикович учится  в Военном ин-

ституте Сухопутных войск г. Алматы на 4 курсе на фа-

культете ВДВ.   

Надеюсь, это будет достойным примером для подра-

жания молодому поколению

К.Жолболдин 

начальник отдела по делам обороны

Нуринского района, подполковник 

С.Сейфуллин атындағы

мектеп оқушыларының

шығармалары

Қазақстан

Арайлап атқан таңы бар,

Өріс толы малы бар,

Алмасы бар, талы бар,

Менің Қазақстаным бар.

Мөлдір-мөлдір көлі бар,

Көкорай шалғын жері бар,

Асқар таулы белі бар,

Менің туған жерім бар.

Төлеген Əділет

9-сынып оқушысы 

Туған ел

Туып өскен туған өлкем,

Неткен сұлу, неткен көркем.

Тəуелсіздік күйін кешкен.

Осы менің туған өлкем.

.

Туған елде шаттанамын,Туған елмен мақтанамын.

Тəуелсіз елміз деп əлемге

Жан сырымды ақтарамын.

Иса Аружан

9-сынып оқушысы 

Астана

Өркендеген жас қала,

Гүлдей берші Астана.

Тəуелсіз Қазақстанға

Бола білген бас қала.

Салынып жатыр сарайлар,

Салынады əлі талайлар,

«Астана əсем қала» деп,

Айтып жүрсін  ағайлар.


Каталог: files -> chinovnik
chinovnik -> Нұра окж нұралықтар Ұлы Отан соғысы жылдарында Киевка 2015 жыл
chinovnik -> Сборник сценариев
chinovnik -> Өмірбаяны. Сәкен (Сәдуақас) Сейфуллин
chinovnik -> Тематические списки за ІV квартал 2014 года Жаратылыстану ғылымдары Естественные науки
chinovnik -> 5416 18 шілде 2015 жыл Àóäàíäûқ қîғàìäûқ-ñàÿñè ãàçåò³ н ұ р а с ǿ з а т а с ы а ќ и ќ а т «Жўмыспен ќамту жол картасы – 2020»
chinovnik -> А т а с ы а ќ и ќ а т àóäàíäûқ қîғàìäûқ-ñàÿñè ãàçåò³ президент 18 марта прошло заседание
chinovnik -> №21 (5409) 23 мамыр 2015 жыл
chinovnik -> №27 (5414) 4 шілде 2015 жыл


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет