¹49 (867) Бейсенбі, 4 желтоқсан 2014 жылжүктеу 3.85 Mb.
Pdf просмотр
бет3/3
Дата30.12.2016
өлшемі3.85 Mb.
1   2   3

ЖҰМА, 12 ЖЕЛТОҚСАН 

ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 

шаңырақ» Т/х 11:00 «Айтуға оңай...» 11:45 

«Сұлтан Бейбарыс» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 

12:45 «МЕНІҢ  ҚАЗАҚСТАНЫМ» 13:15 

«Көкпар» 13:55 «Ұлт  мақтанышы»  Д/ф 

14:25 «Майя»  М/х 14:55 «ДЖУНГЛИ 

КІТАБЫ»  САФАРИ  М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 

БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін»  Т/х 17:00 «ЖАН 

ЖЫЛУЫ» 17:25 «Еңбек түбі - береке» 17:30 

ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:05 

«Бірегей сардар» 18:30 «Жаңа Қазақстан 

- 2050» 18:50 «ПАРЛАМЕНТ» 19:10 «Иман 

айнасы» 19:30 «СҰЛТАН  БЕЙБАРЫС» 

Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 

ОҢАЙ...» 21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!» 22:40 

«КЕЛІН».Т/х 23:30 «СІЗ  НЕ  ДЕЙСІЗ?» 

0:00  ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 

0:50 «Сталинге сыйлық» драма 2:25 «Ұлт 

мақтанышы» Д/ф 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:30 

«Парламент» 3:50 «Иман  айнасы» 

ХАБАР 

7:00 ҚР әнұраны 7:05 «Айтұмар» 8:00 

«Жаңа күн» 10:00 Новости 10:10 Т/с «След» 

11:00 Таңғы жаңалықтар 11:15 «Дело вкуса» 

11:45 «Сүрбойдақ» Т/х 12:10 «Сәтті сауда» 

12:40 «100 бизнес – историй» 12:55 «По-

дари детям жизнь» 13:00 Түскі жаңалықтар 

13:15 «Семейные  мелодрамы» 14:05 Т/с 

«Женский доктор – 2» 15:00 Новости 15:15 

«Әр  үйдің  сыры  басқа» 15:50 «Сәтті  сау-

да» 16:25 «Ұлт  саулығы» 16:55 «Подари 

детям  жизнь» 17:00 Кешкі  жаңалықтар 

17:15 «Бармысың,  бауырым?» 18:00 

Новости 18:15 «Жаратқанның  жазуы»  Т/х 

19:15 «Орталық Хабар» 20:05 Қорытынды 

жаңалықтар 20:35 «Одна  судьба» 21:05 

Новости 21:35 «Жұлдызды  дода» 22:50 

Кино «Развод» 1:05 Қорытынды жаңалықтар 

0:30 Новости 1:00 «Әр үйдің сыры басқа» 

1:30  Жаңалықтар ЕВРАЗИЯ 

6:00 «ҒАШЫК  ЖҮРЕК»  Т/х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР 7:00 «ДОБРОЕ  УТРО» 

11:00  Т/с  «ВЕРОНИКА  БЕГЛЯНКА» 12:00 

«ДУ  ҚОЛ  ШОКОЛАД» 13:05 «ЖҰМА 

УАҒЫЗЫ» 13:15 «АШЫҒЫН  АЙТҚАНДА» 

14:15 «П@УТINA» 14:40 «Сүйген жар» Т/Х 

15:30 «112» 15:45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

16:50 «ЖДИ  МЕНЯ»  КАЗАХСТАН 18:00 

ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген  жар»  Т/Х 

19:50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 21:00 «НОВОСТИ 

В 21:00» 21:40 «ПОЛЕ  ЧУДЕС» 23:00 

Кино  «ВЛАДЕНИЕ 18» 1:00 «ЧЕЛОВЕК 

И  ЗАКОН» 2:00 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС  №» 

2:30 «АШЫҒЫН  АЙТҚАНДА» 3:10 «ДУ 

ҚОЛ  ШОКОЛАД» 3:55 «П@УТINA» 4:15 

«ҒАШЫК  ЖҮРЕК»  Т/х 

РОССИЯ 1 

3.00 «Утро России». 6.55 «Мусульмане». 

7.10,1.45 «1944. Битва за Крым». 8.05 «О 

самом  главном». 9.00,12.00,15.00,18.00 

Вести. 9.35,12.30,15.10,17.35 Местное 

время.  Вести - Москва. 9.55 Т/с  «Тайны 

следствия». 10.55 «Особый случай». 12.50 

Вести. Дежурная часть. 13.00 Т/с «Сердце 

звезды». 14.00 Т/с  «Пока  станица  спит». 

15.30  Т/с  «По  горячим  следам». 16.30 

«Прямой  эфир». 19.00 «Петросян-шоу». 

21.15 «Специальный  корреспондент». 

22.50 Х/ф «Обратный путь». 0.50 «Горячая 

десятка». СЕНБІ, 13 ЖЕЛТОҚСАН 

ҚАЗАҚСТАН

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 

қатысуымен концерт 8:40 «АГРОБИЗНЕС» 

9:00 «СЕНБІЛІК  ТАҢ» 10:05 «ДАУА» 

10:35 «АC  БОЛСЫН!» 11:25 «Қазақстан 

дауысы» 13:00 «ПОЭЗИЯ  ӘЛЕМІ» 13:30 

«ТЕЛҚОҢЫР» 14:15 «ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ» 

Т/х 15:55 «МӘЛІМ  ДЕ  БЕЙМӘЛІМ 

ҚАЗАҚСТАН» 16:30 «ЖАРҚЫН  БЕЙ-

НЕ» 17:00 Арнайы  тележоба 17:30 

ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Әлем  таныған 

Қазақстан» 18:00 «БІР ОТАН! БІР ТАҒДЫР! 

БІР  ЕЛБАСЫ!» 19:30 «Әлем  таныған 

Қазақстан» 19:45 «ТАҒДЫР» 20:05 «АР-

НАЙЫ РЕПОРТАЖ» 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 

21:00 «ҰЛТТЫҚ  ШОУ» 22:30 «ЖАЙДАР-

МАН» 0:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 1:00 Кино 

«Жүлдегер» 3:15 ЖАҢАЛЫҚТАР ХАБАР 

7:00 ҚР әнұраны 7:05 «Шаншар» 8:30 

«Ким» М/сы 9:00 «Бармысың, бауырым?» 

9:45 «Продвопрос» 10:05 «Спорт  без 

границ»» 10:05 М/ф  «Дельфин  История 

Мечты» 11:40 М/с  «Эскимоска» 12:10 

Кино  «Отскок» 14:00 «Орталық  Хабар» 

14:50 «Ойжүйрік» 15:40 «Жұлдызды дода» 

17:30 Кино «Гараж» 19:15 «Тағдыр жолы» 

19:50 «Бенефис-шоу» 21:00 «Жетi  күн» 

22:00  Кино  «Риддик» 0:20 Бокс  Елдос 

Саркулов - Михайло  Андриетс,  Бекман 

Сойлыбаев - Евгений  Кондратенко 2:30 

«Іңкәрім»  Т/х ЕВРАЗИЯ 

6:00 «ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 6:50 «БЕ-

ЛЫЙ ТАНЕЦ» 8:25 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 9:00 

Новости 9:10 «СМАК» 9:50 Кино «СИНИЕ 

КАК МОРЕ ГЛАЗА» 11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 

12:05 Кино «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 14:00 «101 

КЕҢЕС» 14:25 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 15:00 

«ЧЕРНО-БЕЛОЕ» 16:00 Кино  «СИВЫЙ 

МЕРИН» 20:00 «X FACTOR» Пятый сезон 

21:00 «НОВОСТИ  В  СУББОТУ» 21:30 

«СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 21:45 «ТІЛШІ 

ТҮЙІНІ» 22:15 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

22:35 «X FACTOR» Пятый  сезон 23:00 

«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 0:30 Детектив «ШПИ-

ОНСКИЕ ИГРЫ» 2:10 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 

2:35 «ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 3:20 «ҒАШЫК 

ЖҮРЕК»  Т/х 

РОССИЯ 1 

2.45  Комедия  «За  витриной  уни-

вермага». 4.35 «Сельское  утро». 5.05 

«Диалоги  о  животных». 6.00,9.00,12.00 

Вести. 6.10,9.20,12.20 Местное  время. 

Вести - Москва. 6.20 «Военная  про-

грамма». 6.50,2.00 «Планета  собак». 

7.25 «Субботник». 8.05 «Моя  планета» 

представляет. «Одна на планете. Курилы. 

Что-то хорошее». 9.30 «Честный детек-

тив». 10.00,12.30 Х/ф  «Под  прицелом 

любви». 12.45 «Это  смешно». 15.40 

«В  жизни  раз  бывает 60!» Юбилейный 

концерт  И.  Крутого,  ч. 2. 18.00 Вести  в 

субботу. 18.45 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь». 22.35 Х/ф «Формула счастья». 

0.30  Х/ф  «Неоконченный  урок». 2.30 

«Комната  смеха». ЖЕКСЕНБІ, 14 ЖЕЛТОҚСАН 

ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0   Қ а з а қ с т а н   э с т р а д а 

жұлдыздарының  қатысуымен  концерт 

8:35 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 9:00 

«Саяхатшы Випо» М/ф 10:00 «АЙГӨЛЕК» 

11:20 «АҚСАУЫТ» 11:55 «Шарайна» 

12:25 «СЫР-СҰХБАТ» 12:55 «Ұлттық 

шоу» 14:15 «ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ» Т/х 16:35 

«ҒАСЫРЛАР ҮНІ» Д/ф 17:05 Құрманғазы 

атындағы Қазақ Ұлттық консерватория-

сына 70 жыл 18:50 «Әзіл  әлемі» 20:00 

«АПТА.КZ» 21:00 «ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ» 

22:45 «АЛАҢ» 23:35 «КӨКПАР» 0:15 Кино 

«Мұхит  тұңғиығында» 2:15 «Телқоңыр» 

3:00 «АПТА.КZ» 

ХАБАР 

7:00  ҚР  әнұраны 7:05 «Шаншар» 

8:30 «Айбын» 9:00 «Жетi күн» 10:00 «Ас 

арқау» 10:25 «Спорт  әлемі» 10:55 М/ф 

«ВЭЛИАНТ» 12:25 Сказки Братьев Гримм 

и  Ганса  Христиана  Андерсана  «Умная 

дочь крестьянина» 13:40 «Бенефис-шоу» 

14:50  Үнді  фильмі  «Рам  мен  Лакхам» 

17:30 «Ойжүйрік» 18:20 «МузАРТ»  то-

бына 10 жыл 19:50 «Ду  думан» 21:00 

«Жетi күн» 22:00 Кино «В долине Эла» 

0:20  Кино  «Скотланд-ярдтың  жедел 

жасағы» 1:30 Кино «Ақырзаманды бірге 

күтетін  дос  іздеймін» ЕВРАЗИЯ 

6:00 «ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 7:30 «101 

КЕҢЕС» 7:55 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

8:00 «ТІЛШІ  ТҮЙІНІ» 8:25 «СЕНБІЛІК 

ЖАҢАЛЫҚТАР» 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 

БЕСЕДЫ» 9:00 Новости 9.10 «ЗДОРО-

ВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО» 10:55 «ТЕО-

РИЯ  ЗАГОВОРА» 12:05 Кино  «БЕЛЫЙ 

ТАНЕЦ» 14:05 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 15:20 

«X FACTOR» Пятый  сезон 16:45 Т/с 

«УЙТИ,  ЧТОБЫ  ВЕРНУТЬСЯ» 21:00 

«АНАЛИТИКА» 22:00 Кино «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ  ПОЦЕЛОВАТЬ…  НА  СВАДЬБЕ» 

0:15 «ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?» 1:25 «П@

УТINA+» 2:15 «БЕЛЫЙ  ТАНЕЦ» 3:50 

«ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 4:35 «КОНТРОЛЬ-

НАЯ  ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1 

3.15  Х/ф  «Слово  для  защиты». 

5.20 «Вся  Россия». 5.30 «Сам  себе 

режиссер». 6.20 «Смехопанорама». 6.50 

«Утренняя почта». 7.30 «Сто к одному». 

8.20  Местное  время.  Вести - Москва. 

Неделя в городе. 9.00,12.00 Вести. 9.10 

«Кулинарная звезда». 10.10 Х/ф «Домра-

ботница». 12.20 Местное  время.  Вести 

- Москва. 12.30 «Смеяться разрешается». 

14.10 Х/ф «Если ты не со мной». 18.00 

Вести Недели. 20.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 21.50 Х/ф 

«Я тебя никогда не забуду». 23.50 Х/ф 

«Мой  нежно  любимый  детектив». 1.25 

«Моя  планета»  представляет. «Одна 

на  планете.  Курилы.  Что-то  хорошее». 

2.10 «Комната  смеха». Меншік иесі және басып 

шығарушысы  «Айыртау-Информ» 

ЖШС-і.

Газет  серіктестіктің  өз  қаржысы 

есебінен  басып  шығарылады.

Редакцияның адресі: Солтүстік Қазақстан облысы, Саумалкөл селосы, 

Конституция көшесі, 72. Телефон 21-4-85, эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

Қазақстан  Республикасының 

Мәдениет,  Ақпарат  және  қоғамдық 

келісім Министірлігінде 30,05, 2008 жылы 

есепке қойылған. Есепке қою № 9246-Г. 

    Газет бейсенбі күні шығады.

Газетте  жарық  көрген  оқырман 

пікірлері редакцияның көзқарасын 

б і л д і р м е й д і ,   ж а р и я л а н б а ғ а н 

материалға  жауап  берілмейді.

Индексі 65844. Таралымы 1140, № 1051 тапсырыс

Газет Петропавл қ., Мүсірепов көшесі 34 В үйдегі «Газетный двор» ЖШС-і баспасында басылған.

«Айыртау тањы» газетініњ электронды т‰рі интернетте мына мекенжай бойынша орналасќан: http://az.ivest.kz

Директор, баспаның бас редакторы 

Ирина БУРКОВСКАЯ

Шеф-редактор

Бағлан ҚОЖАҚОВ

Теруші: Барқыт КОКЕНОВА

Айыртау  таѕы

4

4 желтоқсан  2014 жылАптадаѓы ауа райы

Ауаныњ температурасы, С°

Жауын - шашын (тєулік ішінде)

  

Атмосфералыќ ќысым мм сын. баѓ.Желдіњ баѓыты

Желдіњ шапшањдыѓы

12 с.

0 с.


-18

-24


-11

-21


-17

-21


-25

-31


-11

-20


14

-16


-9

-13


736

О

4730

Б

6736

С

745О-Б

3

746О-Б

5

751О-Б

4

749О-Б

4

Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Уақыт

(жергілікті)4/12

БС

5/12ЖМ

6/12


СН

7/12


ЖК

8/12


ДС

9/12


СС

10/12


СР

3

 эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

Құттықтаймыз!

Кәсіби шеберлік пен құзыреттілікті 

айқындайтын,  шығармашылық 

шеберлікті  насихаттайтын  кәсіби 

байқаулар  әр  бағыттағы  пән 

ұстаздарына  арналып  аудандық, 

облыстық  және  республикалық 

кезеңдерде жыл сайын өткізіліп оты-

рады.  Осы  бағытта  жеңіс  пен  жеміс 

мәресіне жетіп жүрген ауданымыздың 

дарынды да білікті ұстаздары аз емес. 

Өскелең ұрпақтың бойына қазақ тілінің 

нәрін сеуіп жүрген қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімдеріне арналған  «Жүзден 

жүйрік» байқауы да ең маңызды байқау 

болып  саналатыны  рас.  Елбасы-

мыз  Н.Ә.Назарбаевтың    Қазақстан 

халқына  арналған  Жолдауында 

айтылғандай болашақтағы мемлекеттік 

тілді меңгерген қазақстандықтардың  

санының жыл сайын өсіп, өркендеуі - 

осы пән мұғалімдерінің алдына қойған 

мақсаты. Аталған байқауға жыл сай-

ын  қатысушылардың  саны  артуда. 

Былтырғы жылы ауданның  10 мұғалімі 

қасысып, 5 жүлделі орынды иеленсе, 

биыл 15 мұғалім қатысып, олардың 5-уі 

жүлделі орындарға қол жеткізді.  

Байқаудың  мақсаттары  мен 

міндеттері:  қазақ  тілі  мен  әдебиеті 

пәні  мұғалімдерін  өздігінен  кәсіби 

шеберліктерін  жетілдіруге  ынталан-

дыру,  білім  беру  жүйесін  жоғары  

білікті  кадрлармен  қамтамасыз  ету-

ге,  педагог  қызметкерлердің  еңбегін 

мемлекеттік қолдау мен ынталандыру-

ды күшейтуге ықпал ету.  Білім берудің 

жаңа философиясы  тұрғысынан өзінің 

педагогикалық қызметінің миссиясын 

анықтай алған, қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнін оқытудың ғылыми  әдістемесін 

жете меңгерген, кәсіби біліктілігі жоғары, 

шығармашыл  ұстаздарды  анықтап, 

озық тәжірибелерін насихаттау,  ұлттық 

мәдениетті насихаттаушы және ұлттық 

таным  қалыптастырушы  маңызды 

тұлға ретінде қазақ тілі мен әдебиеті 

пәні  мұғалімі    рөлінің  басымдығын 

таныту,  байқауға  қатысушылардың 

кәсіби даму мүмкіндіктерін толығымен Байқау

ЖҮЗДЕН ЖҮЙРІК - 2014

ЖҮЗДЕН ЖҮЙРІК - 2014

жүзеге асыруына жағдай жасау,  қазақ 

тілі  мен  әдебиеті  пәнін  оқытудың 

ұлттық таным қалыптастырушы және 

елжандылық  сезімді  дамытушы  пән 

ретіндегі маңызын арттыру. 

Осындай ауқымды мақсаттар мен 

міндеттерді  айқындайтын  байқау 

қараша айының 20-21 күндері Петро-

павл  қаласындағы  «Өрлеу»  БАҰО 

АҚФ  Солтүстік  Қазақстан  облысы 

бойынша  ПК  БАИ-да  өтті.  Байқау  

барысында    біздің  ұстаздарымыз 

өздерінің  кәсіби  саумалнамаларын 

толтырып, пән бойынша сауаттылығын 

анықтайтын сынақтан өтіп, авторлық 

бағдарламаларының жобасын қорғап, 

жаңашыл  идеялар  жәрмеңкесінде 

өздерінің  озық  идеяларын  ұсынып, 

сайысты. 

Байқау  қорытындысы  бойын-

ша  келесі  ұстаздар  жүзден  жүйрік, 

мыңнан  тұлпар  атанды.  І  орын 

иегерлері - Имантау  ОМ  мұғалімі 

Нұрсеитов  Досжан  Жандарбекұлы 

және  Егіндіағаш  НМ  мұғалімі  Зорае-

ва  Диана  Мейрамбекқызы.  ІІ  орын 

иегері болып Өскен НМ мұғалімі Аки-

пова  Сәния  Қазезтайқызы  атанса, 

ІІІ  орын  иегерлері  Кирилловка  ОМ 

мұғалімі Сейткалиева Әлия Қалиқызы 

мен Бірлестік ОМ мұғалімі Белгібаева 

Алмагүл  Сұлтанқызы  атанып, 

байқаудың барлық қатысушыларына  

сертификаттар  берілді. «Жақсының 

жақсылығын айт, нұры тасысын» - де-

ген киелі сөз осы ұстаздарға арналып 

айтылғандай.  Әсіресе  «жас  келсе – 

іске» - дегендей жас ұстаздарымыздың 

талабы  мен  құлшынысын  көргенде, 

жұмысыңның  нәтижесіне  жеткенде 

төбең көкке жетеді. Жүлдегерлер мен 

жеңімпаздарға және өз шеберліктерін 

сынаған  барлық  ұздаздарды 

жеңістерімен  құттықтап,  болашақта 

зор денсаулық, шығармашылық табы-

стар тілей отыра білім бөлімінің атынан 

алғыс білдіреміз.Балжан БАЙМАҒАМБЕТОВА,

ауданның білім бөлімінің 

әдіскері.

«Ұстаздық  еткен  жалықпас, 

үйретуден  балаға »-дегендей,  бүгінгі 

күні осындай ұлы сөзге лайық шәкіртінің 

сүйіспеншілігіне, әріптестерінің құрметіне 

бөленіп  жүрген  Дүйсенова  Балбөбек 

Қалелқызы  туралы  жүрекжарды 

жақсы ниетімді білдірмекпін. Балбөбек 

Қалелқызы көп жылдан бері Дауқара 

орта мектебінде тарих және география 

пәнінен білім беріп келеді. Ол өз ісінің 

шебері  деп  айтсам  артық  болмас. 

Еңбек  жолдарында  көптеген  ашық 

сабақ өткізіп және тамыз маслихатында 

бірнеше құнды баяндамалар оқыған. 

Іс тәжірбиелері облыс, аудан көлеміне 

таралып, көптеген мадақтауларға ие 

болды.  Балбөбек  Қалелқызы  білім 

беру  ісінің  үздігі,  ұлағатты  ұстаз, 

білікті маман, өз ісіне адал ұстаз. Ол Оқушы бұрышы

Ұстаз


Ұстаз

«шәкірттерімді  қалай  білімді  етем, 

қалай азамат етіп шығарам» деп әрбір 

күнін, әрбір сағатын ізденіспен, оқумен, 

көңілге түюмен өткізіп жүр. Балбөбек 

Қалелқызының еңбектері туралы айта 

кететін болсам. 2010 жылы Балбөбек 

Қалелқызы  мен  Дамира  Әлтайқызы 

өлкетану мұражайын ашты. Осы жылы 

«Ұлы Жеңістің 65 жылдығына» орай 

аудандық  ғылыми  практикалық  кон-

ференцияда бірінші дәрежелі диплом-

мен  марапатталды.  Осы  тақырып 

облыста қорғалып, кітапшасы шықты. 

Сонымен қатар Балбөбек Қалелқызы 

ғылыми  жұмыспен  айналысып 2012 

жылы  шәкірті  Жақсыбаева  Мәншүк 

«Дауқара  ауылының 1975-1990 

жылдар  аралығындағы  әлеуметтік 

экономикасының  дамуының  өзіне 

тән ерекшеліктері» атты тақырыппен 

аймақтық  ғылыми  жоба  қорғады. 

2012жылы  Баймұқанова  Айсұлу  ау-

дан  бойынша  тарих  пәнінен  олим-

пиядада 3-орынды  иеленді.  Мәншүк 

мектепті  тәмәмдап  кеткеннен  кейін 

оның  ізбасары  ретінде  мені  таңдап 

алды.  Менің  де  ғылыми  жұмыспен 

айналысып  жүргеніме  екі  жылдай 

уақыт болды. Осы уақыт ішінде 2014 

жылы мамырдың 21-і «Асық - қазақтың 

ұлттық ойыны» тақырыбымен аудан 

еөлемінде 1 орынға ие болдым. Осы 

тақырыппен аймақтық ғылыми жобада 

биыл  қарашаның 18-і  күні 2-орынға 

ие болып облысқа жолдама алдым. 

Осындай көрсеткіштерге ие болғаныма 

Балбөбек Қалелқызының еңбегі ора-

сан зор. Мақаламды аяқтай келе мен 

ұстазыма  келешекте  алдыңыздан 

осындай жақсы шәкірттер шыға берсін 

деген тілек білдіремін.Айғаным АСЫҒАТОВА,

Дауқара ОМ-нің оқушысы.

  Желтоқсан  айының 6-шы  жұлдызында 

Айыртау  ауданындағы  Сарсай  ауылында 

тұратын елге қадірменді, көпке сыйлы асыл 

жар,  ардақты  әке,  жаны  жомарт  атамыз 

Есмағамбетов  Жақсылық    Мәженұлы 70 

жасқа толып,

 шаңырағымызда үлкен қуаныш 

болмақшы.

Отбасымыздың  алтын  қазығы  болып 

отырған қадірлімізді туған күнімен құттықтап, 

сарқылмас  қуаныш,  мол  бақыт  пен  өмір 

шаттығын және бала-шағаның қызығын көрер 

ұзақ ғұмыр тілейміз! Ортамызда бәйтеректей 

жайқалып,  көркімізді  келтіріп,  берекемізді 

тасытып жүре беріңіз дей отыра перзенттік ыстық ықыласымызды ар-

наймыз:

Асқар таудай әкем –бақытымсың, бағымсың,

Өмірдегі, төрімдегі тағымсың.

Құтты болсын 70 жасың, жан әке,

Сағынышым, қуанышым, асқар шың.

Тілейміз біз таусылмайтын төзімді,

Тілейміз біз сарқылмайтын сезімді.

Денсаулығың мықты болсын, жан әке,

Құттықтайды ұл-қыздарың өзіңді.

Өмір өзен жақсылығын жалғасын,

Тіршілікте сәттіліктер қолдасын.

Жанұямен мақтанамыз қашанда,

Арамызда сіздей әке болғанын.

Ақ  тілекпен:  жұбайы  Алтынай,  ұлдары-келіндері,  қыздары-күйеу балалары, немерелері мен жиендері.

Жетім және ата-аналарының қамқорынсыз қалған балаларға арналған 

Айыртау мектеп-интернатының ұжымы мектеп-интернаттың тәрбиешісі 

Сәуле Мәжитқықы Сүйіндіковаға анасы Әлиева Күлзаданың

ауыр  науқастан  кейін  қайтыс  болуына  байланысты  қайғысына 

ортақтасып көңіл айтады. 

Жақында  мектебімізде  «Таудай  биік  талабым,  оқып  білім  аламын» 

атты бастауыш сыныптарының онкүндігі болып өтті.

1-ші  күні  бастауыш  сынып  оқушыларын  жоспармен  танысытырып 

өттік. 

2-ші күні «Күз мереке, күз береке» ертегілігін өткіздік. Балалар өздерінің күз  мерекесіне  байланысты,  өлең,  ән  шашулары  және  мың  бұралған 

билермен таныстырды.

3-ші  күні  «Бояулар  шыр  шертеді»  атты  бейнелеу  сабағынан 1-4 сы-

ныптар арасында Серіков А. Б. сайыс өткізді. Бұл сайыста 1-ші орын 2 

сынып оқушысы Беққожа Ержанға берілді. 2-ші орын 4 сынып оқушылары 

Балқаш  Айғаным  және  Қалым  Мөлдір  берілді. 3-ші  орын 3 сынып 

оқушылары Қалел Айжарқын және Құнанбай Мадиярға берілді. 

4-ші күні «Су өмірдің нәрі» деп аталатын тақырыппен Мұқажанова Г. 

Қ. даярлық тобында ашық сабақ өткізді. 

Бізде  бастауыш  сыныпқа  сабақ  беретін  орыс  тілі  пәнінің  мұғалімі 

Марфуға Усина мен бастауыш сынып мұғалімі Гүлсара Қиманова үшінші 

деңгей бойынша сабақтар өткізді.  Алайда жеті модульде қарастырылған 

идеялар  сабақта  пайдаланып  жекелеген  стратегиялар  мен  тәсілдер 

қолданылуда.  Осы  мұғалімдердің  іс-тәжірбиесімен  алмаса  отырып, 

әлі осы деңгейлік оқуды оқымаған мұғалімдер сабақтарын түрлендіріп 

өткізуде. 1-ші  сынып  мұғалімі  Жағина  Айнаш  Әлтайқызы  математика-

дан ашық сабақ өткізді. Сонымен қатар Сердалина Мақпал Арапқызы 

математикадан «7 санын  көбейту  және  бөлу  кестесі»  тақырыбында 

электрондық сабақ өткізді. 

2 сыныпта ашық сабақты Нұрмағамбетова Нүргүл Балхашқызы өткізді. 

Тақырыбы: «Өткенді  пысықтау «20-ға  дейінгі  сандарды  кестелік  қосу 

және азайту»». Интерактивті тақтамен топтық, ұжымдық жұмыс жасалды. 

Сабақ өте қызықты, тартымды өтті десек болады. Балалардың білімдері 

бағдаршам түстерімен бағаланып отырды. Әріптестер жеті модульді пай-

далана отырып, жаңа тәсілдерді қолданды. 2 сыныпта ағылшын пәнінен 

Мәжкеева Қ.А. ашық сабақ өткізді.Нүргүл НҰРМАҒАМБЕТОВА,

Дауқара ОМ-ң бастауыш сынып мұғалімі.

Мектеп өмірінен

Таудай биік талабым...

Таудай биік талабым...

Алғыс айтамыз

Алғыс айтамыз

Жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған 

Айыртау мектеп-интернатының әкімшілігі мен ұжымы Айыртау ауданының 

әкімі А.А.Тастеміровке, аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы А.С.Ідірісовке, 

Айыртау ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының бастығы 

С.Ж.Мейрамовқа, «Кутузовка-Әліби» ЖШС-нің директоры В.Я.Казаркинге, 

«Баянтай» ЖШС-нің директоры С.Қ.Есенғалиевке, «Гусаковка» ЖШС-нің 

директоры  Н.М.Сердалинге, «Айыртау  элеваторы»  АҚ-ның  директоры 

Н.О.Өтегеновқа, «Жер-Ана» ЖШС-нің Қ.А.Ерболовқа, «Достық-дән» ЖШС-

нің директоры Қ.Ғ.Махметовке, «Новосветловка-Әліби» ЖШС-нің директоры 

Ф.И.Мусиенкоға, «Мұнай  базасы»  АҚ-ның  директоры  Ж.Қ.Абажановқа, 

Айыртау орман шаруашылығының директоры А.А.Климовичке, Айыртау 

ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің бастығы М.М.Асқаровқа, 

Тайынша  ауданының  қорғаныс  істері  жөніндегі  бөлімінің  бастығы 

Т.С.Тұрабайға, 5510 әскери бөлімінің 3-ші атқыштар ротасының командирі 

А.Қ.Малғаждаровқа, Астана қаласының тұрғыны Е.А.Салахутдиновқа және 

ауданның жеке кәсіпкерлеріне  «Ризашылық» – «Мейірімділік балалар игілігі 

үшін!» мерекесі үшін шексіз алғыс білдіреді.

Ауданның Саумалкөл қазақ, №1 Саумалкөл, Мәдениет орта мектептерінің, 

№2 Саумалкөл мектеп-гимназиясының директорлары мен оқушыларына, 

«Ажар»  халақтық  би  ансамбліне  және  аудандық  Мәдениет  үйінің 

қызметкерлеріне тамаша мерекелік концерттері үшін рехметімізді айтамыз.Қымбатты достар! Жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 

балалардың көкейкесті мәселелерін шешудегі Сіздердің үлестеріңіз – біздің 

мемлекеттің болашағы үшін азаматтық жауапкершіліктеріңіз бен жоғары 

адамгершілік мәдениеттеріңіздің куәлігі. Әрқашан Сіздердің қызметтеріңізде 

жетістіктер мен сәттіліктер болсын. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, 

еліміздің гүлдену жолындағы игі істеріңізге сәттілік тілейміз!  

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет