5 маусым 2015 ж жұма


Құрметті  қостанайлықтар!жүктеу 10.48 Mb.
Pdf просмотр
бет2/8
Дата26.02.2017
өлшемі10.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Құрметті 

қостанайлықтар!

Сіздерді  Қазақстан 

Республикасы  мемле-

кеттік рәміздер күні ме-

рекесімен шын жүректен 

құттықтаймын. 

1992  жылғы  мау-

сымның  4-де  Тәуелсіз 

Қазақстанның  жаңа 

мемлекеттік  рәміздері 

алғаш рет бекітілді – бұл 

күн ел тарихында жаңа 

мемлекеттік  рәміздер 

күні ретінде мәңгі есте 

сақталады. Мемлекеттік 

рәміздер – мемлекеттің мызғымас негіздерінің бірі. 

Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік Елтаңба және Мемле-

кеттік Әнұран мемлекеттің негізгі рәміздері саналады.

Еліміздің жарқын болашағының, ұрпақтың бақыт-

ты келешегінің жаршысы – тәуелсіздік еншімізде, 

ендігі  меже  еліміздің  елдігін  сақтай  отырып,  оны 

асқақтату үшін қазақ елінің ұлттық идеясы – Мәңгілік 

ел ұлы бағдарын жүзеге асыру. 

Бұл бағдарға барар жолда баршамызға бірлік, 

денсаулық пен ізгілік тілеймін. 

Құрметпен, 

Ғ.Мырзаке, Қостанай облыстық 

сотының төрағасы

ҰБТ-ның  екінші 

күнінде...

 

Гүлназым  

САҒИТОВА

Үстіміздегі жылғы 3 маусымда еліміз бойын ша 

өткен  Ұлттық бірыңғай тестілеудің екінші күнінің 

нәтижесіне тоқталып өтсек дейміз. ҰБТ  59 тес-

тілеу орталығында  болды. Барлығы өтініш берген 

19 326 мектеп бітіруші түлектің 18 177 қатысты. 

Жалпы  алғанда,    тестілеу  тапсырған  мектеп  

түлектердің орташа баллы – 80,5. 100 баллдан 

жоғары нәтижені 3 211 (17,7%) түлек алды.

Ал, енді жағымды хабарымыз сол,  Астана қа-

ласындағы №59 мектеп-лицейдің  мектеп бітіруші 

оқушысы  Риана Мустафина 125 балл алды.

Сонымен бірге  ұлттық тестілеу барысында 

8682 тыйым салынған заттар алынды, атап айт-

қанда,    4402  ұялы  телефон,  4036  шпаргалка, 

153 калькулятор, 5 фотоаппарат, 3 рация, 3 гад-

жет, 1 блютуз, 28 Altel 4G, 43 модем, 5 наушник 

(құлаққап), 3 смарт-сағат. 

Жеті түлектің қорытынды нәтижелері жойыл-

ды. 50 баллдық деңгейден 2895 мектеп бітіруші 

түлек(15,9 %) өте алмады.  Өткен жылғы бұл көр-

сеткіш – 3883 болатын-ды. Ескертетін бір жәйт, 

тестілеудің нәтижелері ҰБТӨБ тақтайшаларында 

және де ҰТО сайтында жарияланады.Қымбат 

 

ДОСЖАНОВА

Көк Тудың желбірегені жанға 

қуат, ойға шабыт, көңілге қуаныш 

сыйлайды.  Ал  Әнұранды  екі 

аяқтан тік тұрып, оң қолын жүрек 

тұсына  қойып,  қосыла  шырқа-

майтын қазақ жоқ шығар. Мем-

лекеттік  рәміздермен  алаштың 

әр баласы мақтанады. Ол заң-

ды құбылыс. Себебі Ту, Елтаңба 

және Әнұран елдігіміздің ерекше 

белгісі. 

Осынау мелекеттік рәміздер-

ге деген ерекше сезімді  Қоста-

найдағы Сити-орталықта өткен 

«Менің Қазақстаным!» патриот-

тар  форумында  сезінгендей 

болдық.  Себебі  аталған  жерде 

көпшілік Әнұранды қосыла орын-

дады. Әрбір жастың қолынан кө-

гілдір түсті жалаушаларды көрдік. 

Тәуелсіздігіміздің  нышандарын 

кейінгі  толқынның  құрметтеп 

жатқаны қуантарлық жағдай.

Форумға облыс әкімінің орын-

басары  М.Дәрібаев,  облыстық 

ішкі саясат басқармасы басшы-

сының орынбасары Е.Қалмақов 

және қаладағы жоғары оқу орын-

дарының студенттері, белсенді 

жастар қатысты. Билік өкілдері 

қазақстандық патриотизм тура-

лы сөз сөйледі. Ал жастар жағы 

«Қазақстан алға, биіккке самға!», 

«Біз,  жастар,  елдің  болашағы-

мыз!» деп ұрандатты. 

– Осыдан 23 жыл бұрын «ҚР 

мемлекеттік  рәміздері  туралы» 

заң  қабылданды.  Мемлекеттік 

нышандар еркіндіктің, егемендік-

тің айқын белгісі. Өскелең ұрпақ 

тәуел сіздік  атрибуттарына  құр-

метпен қарауы керек, – деді облыс 

әкімінің орынбасары М.Дәрібаев.

Сондай-ақ  «Отанымның 

рәміздері – объективте» бейне-

ролик байқауының жеңімпазда-

ры марапатталды. Байқауды об-

лыстық ішкі саясат басқармасы 

ұйымдастырды. Биылғы жылдың 

сәуір айынан бастап «Қазақстан 

халқы Ассамблеясының 20 жыл-

дығы», «Қазақ хандығының 550 

жылдығы»,  «Ұлы  Жеңістің  70 

жылдығы», «ҚР Конституциясы-

ның 20 жылдығы», «ҚР мемле-

кеттік  рәміздері»  аталымдары 

бойынша  жұмыстар  қабылдан-

ды. Нәтижесінде үздік видеоро-

ликтер  таңдалып  алынды.  Ма-

рапат иелерінің арасында біздің 

әріптестеріміз де бар. Олар «Қа-

зақстан-Қостанай»  теларнасы-

ның режиссері Болатбек Саней 

«Қазақ  хандығының  550  жыл-

дығы» аталымында және атал-

мыш  телеарнаның  қызметкері 

Берік  Салпенов  «ҚР  Конститу-

циясының 20 жылдығы» аталы-

мында жеңіске жетті. СУРЕТТЕ:  облыстың  пат-

риоттар форумынан көрініс.

Суретті  түсірген  Бағдат  

АХМЕТБЕКОВ.

Бұл – менің Қазақстаным!

5 маусым 2015 жыл

4

 ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ2015 жылѓы

1 маусымнан бастап

Банк ВТБ (Ќазаќстан)

салымшылары ‰шін,

аясында 335 аќшалай

ж‰лделер

ойнатылатын "Аќша

аќшаѓа" акциясы

басталады!

"Аќша аќшаѓа" акциясына

ќатысу ‰шін 2015 жылѓы

1 маусымнан бастап 1 ќыр-

к‰йекке  дейінгі  кезењде ке-

мінде 15 000 тењге, 100 АЌШ

доллары/еуро, немесе 3000

ресей рублі сомасында депо-

зит ашу немесе толыќтыру

керек.


Акцияѓа ќатысќан барлыќ

ќатысушылар депозит

мμлшерлемесіне ќосымша

1% бонус алады (акция шарт-

тарына сєйкес) жєне ай сайын μткізілетін

±тыс ойынныњ ќорытындысы бойынша 15 000

тењгеден 110 аќшалай ж‰лделер жєне ќоры-

тынды ±тыс ойыны бойынша 1 000 000 тењ-

геден 5 аќшалай ж‰лделер аударылатын

Visa Instant Issue картасына ие болады.

Банк ВТБ (Ќазаќстанныњ) депозиттері –

Б‰кіл єлемді д‰р сілкіндірген 11 ќыр-

к‰йектегі "μркениеттер ќаќтыѓысы" деп

аталѓан сойќан лањкестік єрекеттен кейін

Єлемдік жєне дєст‰рлі діндер форумын

μткізуді ±сынуыныњ μзі – Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ Президенті Н.Є. Назарба-

евтыњ кμреген саясаткерлігін байќатады.

Съездіњ негізгі т±жырымдыќ ойы –

діндер келіссμзін конфессияаралыќ жєне

±лтаралыќ ќатынастардаѓы зорлыќ пен

терроризм єдістеріне ќарсы ќою.

Съездіњ маќсаты – єлемдік жєне дєс-

т‰рлі дін кμшбасшыларыныњ басын ќоса-

тын, дін келіссμзін ж‰зеге асыратын жєне

келісілген шешімдерді іске асырып, т±раќ-

ты єрекет ететін халыќаралыќ конфессия-

аралыќ институт ќ±ру.

І Съезд аясында ќазіргі єлемдегі дін

рμлі жєне кез келген дінніњ негізгі адам-

гершілік ќ±ндылыќтарыныњ жалпы адам-

заттыќ сипаты туралы ашыќ пікір алысуѓа

ќол жеткізілді.

І Съезде μркениеттер, конфессиялар,

елдер мен халыќтар арасында ќ±рылым-

дыќ келісімді ныѓайту мен келіссμз орнату

жолында батыл ќадам жасалды. Дінара-

лыќ келіссμз ќоѓамдыќ даму мен барлыќ

халыќтыњ єл-ауќатын жаќсартудыњ негізгі

кілттерініњ бірі болатынына баса назар

аударылды.

Ќатысушылар Съезд ќорытындысы

бойынша діндер келіссμзі б±дан єрі терењ-

деуі жєне пікірталастар ж‰ргізуге ќ±рылуы

керек деген тоќтамѓа келді. Сондай-аќ,

діни негіздегі даулардыњ себептерін аныќ-

тауѓа, дінаралыќ ‰йлесімді жетілдіру

ќажеттігіне, бір-біріне деген μзара ќ±рмет-

ке, μзге халыќтардыњ дєст‰рін де зерттеп-

білуге байланысты мєселелер кμтерілді.

Ерекше жєне есте ќаларлыќ оќиѓа ре-

тінде форум б‰кіл єлем адамдарыныњ

бейбіт жєне ынтымаќты μмір с‰руі алдын-

да т‰рлі дін μкілдерініњ татулыѓы мен бірігу

идеясыныњ μзектілігін, оны іске асыру

ќажеттігін таѓы бір кμрсетті.

Съезд идеясын К.Аннан, Дж.Буш, М.Тэт-

чер, Цзянь Цземинь, Н.Манделла, Ж.д'Эс-

тен секілді беделді саясаткерлері ќолда-

ды.


Форум ќорытындысы бойынша Декла-

рация ќабылданды, онда рухани лидер-

лер адамзат ‰шін бейбітшілік пен алѓа

жылжуды жєне келешекте бейбітшілік

негізі ретінде ќоѓамда т±раќтылыќты ќам-

тамасыз ету бойынша бірлесе атќаратын

іс-єрекеттерді айтты.

І Съездіњ негізгі жењісі – 3 жылда 1 рет

дінаралыќ форум μткізу туралы шешімніњ

бекітілуі.

Єлемдік жєне дєст‰рлі дін лидерлерініњ

ІІ Съезін де Ќазаќстан Республикасыныњ

Елордасы – Астана ќаласында ±йымдас-

тыру туралы шешім ќабылданды, сондай-

аќ Съезд Хатшылыѓын ќ±руѓа байланыс-

ты барлыќ аспектілерді єзірлеу тапсырыл-

ды.

2006 жылѓы 12-13 ќырк‰йекте Астанаќаласында Ќазаќстан Республикасы Пре-

зиденті Н.Є. Назарбаевтыњ тμраѓалыќ етуі-

мен єлемдік жєне дєст‰рлі дін лидер-

лерініњ ІІ Съезі μтті. Съезд жања, арнайы

форум μткізу ‰шін салынѓан "Бейбітшілік

жєне келісім сарайында" "Дін, ќоѓам жєне

халыќаралыќ ќауіпсіздік" жалпы таќыры-

бымен μтті.

Форумныњ бірінші к‰ні "Дінаралыќ

келіссμз ќаѓидаттары" ќабылданды.

Съезде сμз сμйлегендер μз баяндама-

ларында Ќазаќстан Республикасыныњ

атына, оныњ Президентіне конфессияара-

лыќ жєне ±лтаралыќ ќатынастардаѓы зор-

лыќ пен террордыњ ќарсы ќойылатын Дін

форумын ±йымдастырѓаны ‰шін алѓыста-

рын айтты.

Съезд ќорытындысы бойынша ќаќты-

ѓыстар тудырмауѓа шаќыратын бірлескен

Декларация ќабылданды. Б±л ќ±жатта

"μркениеттер ќаќтыѓысуын" "μркениеттер

тоѓысуына" алмастырудыњ жаћандыќ

ќажеттілігі кμрініс тапты.

Форумѓа ќатысушылардыњ келісімі бой-

ынша єлемдік жєне дєст‰рлі дін лидер-

лерініњ келесі ІІІ Съезін де 2009 жылы Ас-

тана  ќаласында  μткізу  туралы  шешім

бірауыздан ќабылданды.

Єлемдік жєне дєст‰рлі дін лидерлерініњ

ІІІ Съезі ќабылданѓан шешімге орай 2009

жылы 1-2 шілдеде Астана ќаласында

μткізілді.

Єлемдік жєне дєст‰рлі дін лидерлерініњ

ІV Съезі де Астана ќаласында 2012 жыл-

дыњ 30-31 мамыр к‰ндері Астана ќала-

сында μткені белгілі.

Єлемдік жєне дєст‰рлі дін лидерлерініњ

ІV Съезін ашарда сμйлеген сμзінде ¦лт

кμшбасшысы Н.Є.Назарбаев: "Алѓашќы

Съездер  діндер  "ќаќтыѓысы"  ќатеріне

жауап ретінде жєне дінді халыќаралыќ

терроризм мен экстремизмніњ ќатерлі маќ-

сатына ќарсы ќолдану ‰шін ±йымдасты-

рылды.


‡шінші Съезд ењ к‰шті єлемдік ќаржы-

экономикалыќ даѓдарыс ќызып т±рѓан

шаќта μтті.

...биылѓы форумды да б‰кіл єлем ‰шін

бетб±рысты кезењде μткізіп отырмыз.

Єлемдік тєртіптіњ жаћандыќ трансформа-

циясы басталды", – деп єлемдік мањызы

бар б±л Форумныњ ѓаламдыќ мєніне тоќ-

талѓан болатын.

Ќабылданѓан дінаралыќ с±хбат ќаѓида-

ларына негізделген Єлемдік жєне дєст‰рлі

дін лидерлерініњ кезекті V Съезі де биыл

10-11 маусымда Астанамызда  μткелі

отыр.


Єлемдік жєне дєст‰рлі діндер лидерлері

съезініњ ѓаламдыќ мањызы

 335 аќшалай ж‰лделердіњ ±тыс

 335 аќшалай ж‰лделердіњ ±тыс

 335 аќшалай ж‰лделердіњ ±тыс

 335 аќшалай ж‰лделердіњ ±тыс

 335 аќшалай ж‰лделердіњ ±тыс

ойынымен "Аќша аќшаѓа" акциясы

ойынымен "Аќша аќшаѓа" акциясы

ойынымен "Аќша аќшаѓа" акциясы

ойынымен "Аќша аќшаѓа" акциясы

ойынымен "Аќша аќшаѓа" акциясы

Банк ВТБ


Банк ВТБ

Банк ВТБ


Банк ВТБ

Банк ВТБ


(Ќазаќстаннан)

(Ќазаќстаннан)

(Ќазаќстаннан)

(Ќазаќстаннан)

(Ќазаќстаннан)

б±л сенімділіктіњ жоѓары пайызы жєне жи-

наќтарды саќтаудыњ жєне кμбейтудіњ тиімді

шарттары!

Акция шарттары туралы толыќ аќпаратты

5050 номері бойынша (кез келген ±ялы те-

лефоннан тегін) Банктіњ Байланыс орталы-

ѓынан біле аласыздар.С.ДУАНАЕВА,

ЌР МСМ ДІК Мєдениеттер мен

діндердіњ халыќаралыќ орталыѓы

БАЌ-ќа мониторинг бμлімініњ

басшысы

Еліміздіњ ењ ќастерлі мере-

кесініњ бірі – Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ Мемлекеттік Рєміздер

к‰ні. Мањызды мерекеніњ ресми

т‰рде аталып μтілуіне биыл 23

жыл толып отыр. Б±л егемендік

пен тєуелсіздігіміздіњ, халыќ пен

мемлекеттік билік бірлігініњ ай-

ќын нышандары. Олар еліміздіњ

халыќаралыќ дењгейдегі беделін

арттыра отырып, біздіњ мемле-

кеттілікке, ±лттыќ, жалпы адам-

дыќ ќ±ндылыќтарѓа ±мтылыс

идеямызды бейнелейді.

Еліміздіњ мемлекеттік рємізде-

ріне: Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік

Елтањба жєне Мемлекеттік

Єн±ран жатады. Мысалы, Єн±ран

б±л мадаќтау, салтанатты єн де-

генді білдіреді. Халќымыздыњ

шынайы рухы мен ќуатын, маќ-

сат-м‰ддесін танытады.

Еліміздіњ Елтањбасы туралы

айтатын болсаќ, ондаѓы шаны-

раќ елтањбаныњ негізі болып

алынѓан, яѓни оныњ ж‰регі десе

де болады. Шањыраќ – отбасы-

ныњ биігінде т±ратын асыл д‰ние,

ал єр отбасы – мемлекеттіњ т‰п

негізі. Сондыќтан, ол біздіњ ортаќ

‰йіміз деген маѓынаны білдіреді.

Ал Мемлекеттік Туымыз

кμгілдір т‰спен белгіленген. Оныњ

ортасында арайлы к‰н, к‰нніњ

Мемлекеттік рєміздер

– ел маќтанышы

астында ќалыќтаѓан ќыран ±шып

барады. Б±л халќымыздыњ бірлік

пен ынтымаќ жолына деген адал-

дыѓын ањѓартады. Сондыќтан, кμк

аспан т‰сті Туымыз, айбынды Ел-

тањбамыз, асќаќ Єн±ранымыз –

баѓа жетпес ќ±ндылыќтарымыз.

Ал осы ќ±ндылыќтарѓа деген ха-

лыќтыњ ќ±рметін ќалыптастыру,

жас ±рпаќтыњ санасына Отан-

шылдыќ сезімді сіњіру, патриот-

тыќ ањсарды тєрбиелеу – басты

маќсатымыз бен парызымыз болу

керек. Єрине, б±л орайдаѓы

±дайы ж‰ргізілетін тєлімдік-

тєрбиелік, ‰гіт-насихат ж±мыста-

ры балабаќша мен мектептерден

бастау алып жатќаны ќ±ба-ќ±п.

Ата зањымыздыњ 34 бабында

– "Єркім Республиканыњ мемле-

кеттік рєміздерін ќ±рметтеуге

міндетті" – деп  тайѓа  тањба  бас-

ќандай жазылѓан. Сондыќтан,

Еліміздіњ єр азаматы, сондай-аќ

республикамыздыњ  аумаѓында

ж‰рген  адамдар  мемлекеттік

рєміздерімізді ќ±рметтеуге

міндетті.

С.ЃАНИМАТОВ,

Ќостанай областыќ

прокуратурасыныњ жедел-

іздестіру ќызметініњ

зањдылыѓына ќадаѓалау

басќармасыныњ прокуроры.


5

5 маусым  2015 жыл

ОЛ КҮНДЕРДІҢ ӨШПЕС ДАҢҚЫ

Венаға жеткен 

жауынгер

Меңдіқара аудандық ІІБ-да  Ұлы 

Отан соғысының ардагері Жүкен 

Сансызбаевқа арналған жады 

бұрышы ашылды. Соғыстан 

кейін ардагер жергілікті полиция 

бөлімінде қызмет етіп, полиция 

майоры шенінде зейнеткерлікке 

шыққан болатын. АІІБ ұжымы өз 

ардагерлерін ұмытпайды

Жүкен Сансызбаев 1924 жылы туған. Жеті жылдық 

мектепті, одан соң фельдшерлік мектепті бітірген. Жан-

келдин атындағы колхозда есепші болып жұмыс істеген. 

1942 жылдың желтоқсан айында Қызыл Армия қатары-

на  шақырылған.  Әскери  училищені  бітіргеннен  кейін 

16-шы әуе-десант бригадасына  жіберілді. 1944 жылы 

Карель мойнағы үшін болған шайқастарға қатысты. Ба-

тыс майданының құрамында Венгрия, Австрияға дейін 

жетті. Венаны азат етуге қатысты. Отан үшін аянбай шай-

қасқан майдангер «Қызыл жұлдыз», 2-ші дәрежелі «Отан 

соғысы» ордендерімен, «Ерлігі үшін»,  «Венаны алғаны 

үшін»,  «Германияны жеңгені үшін» медальдарымен наг-

радталды. «Ерлігі үшін» медалін біздің жерлесіміз үш 

фашисті тұтқынға түсіргені үшін алды.  Соғыстан соң 

Жүкен Сансызбаев барлау бөлімінің командирі болды. 

Болгарияда қызмет етті. 1947 жылдың сәуірінде  елге 

оралды. Ішкі істер органдарына қызметке кірді. АІІБ-де 

жауапты лауазымдарда абыройлы қызмет етті. «Милиция 

үздігі» төсбелгісімен,  «Мінсіз қызметі үшін» медалімен 

марапатталды. 

Бүгінде атасының жолын немересі полиция капитаны 

Сәбит жалғастырып, Алматы қаласының полициясында 

істеп жүр. Бұрыштың ашылу салтанатына майдангердің 

ұлы Есен Сансызбаев қатысып(суретте), Меңдіқара АІІБ 

басшылығына  әкесіне көрсетілген құрмет үшін отбасы-

ның атынан ризашылығын білдіріп, әкесінің формалық 

киімі мен наградаларын сыйға тартты. 

Соғыс  уақытында  талай 

батырларымыз  жат  жерде 

қаза  тапты.    Елге  аман-есен 

оралғандар  да  болды.  Солар-

дың  ішінде  Торғай  жеріндегі 

Байғабыл  (Қырықжылдық) 

ауылының мақтанышы, менің 

атам    Сағындықұлы  Сарман 

мен Үрпек (Иманов) ауылының 

тумасы,  менің  нағашы  атам  

Доспанұлы  Сейілхан  да  бар 

еді. Қос атам сонау  сұрапыл 

соғысты  бастарынан  кешіп, 

елге  аман-сау оралды. Естен 

кетпес  Екінші  дүниежүзілік 

соғыста  аталарым  аз  қиын-

шылық көрген жоқ . Жас кез-

дерінен бастап соғыстың ащы 

дәмін  татып,  ауыртпалығын 

көріп  өскен.  Соғыс  басталы-

сымен  қолдарына  қару  алып 

неміс-фашист  басқыншыла-

рымен  күресті.  Елге  қорған 

болу,  Отан  үшін  кез-келген 

қиындыққа төзу аталарымның 

басты мақсаты еді. Бұл мақсат-

тары орындалып, елге оралған 

аталарым  дамыл  таппастан 

еңбек етіпті. Ауылда мал ша-

руашылығымен    айналысу 

кәсіптеріне айналған. Олардың 

төккен тер, сіңірген еңбектері 

елеусіз  қалмады  да.  Бірнеше 

ордендермен  марапатталып, 

сый-құрметке ие болды. Құдай 

қосқан қосақтары, менің әже-

леріммен отау құрып, өмірдің 

қуанышын  да,  қайғысын  да 

бірге көрді. Сарман атамның 

жары 


– 

Зибагүл  менің  туған 

әжем.  Ал  Сейілхан  атамның 

жұбайы 
 

Дәметкен  нағашы 

әжем.  Ол  кісілер  соғыс тың 

бел ортасында болмаса да тыл-

да еңбек етіп, жауынгерлерге  

азық-түлік,  киім-кешек  жі-

беріп отырған. Аталарым мен 

дүниеге келгенге дейін өмірден 

өтіп  кетті.  Қазір  тек  нағашы 

әжемнің көзі тірі. Әжем атам-

ды  сағынышпен  еске  алып 

отырады. Сарман атамның да, 

Сейілхан атамның да ерен ең-

бектері жайлы әкем мен анам-

нан естідім.

– Көкем керемет кісі еді. 

Мінезі  жұмсақ,  жаны  жай-

саң,  үндемейтін,  көп  ойла-

натын  кісі  еді.  «Әке  балаға 

сыншы»  дегендей,  мені  көп 

сынап отыратын, – деп әкем 

Сәрсен  Сарман  атамды  еске 

алады.  Ал,  анамның  айтуын-

ша, Сейіл хан атамның мінезі 

қатал болған. Табиғатынан біт-

кен қаталдығына қарамастан 

кең  пейіл ді  жан  болған.  Қос 

атамның қайсарлығы туралы 

әңгімелерді естігенде көкіре-

гімді мақтаныш сезімі билейді. 

Аружан ЕМБЕРГЕНОВА,

9-сынып оқушысы.

Қарынсалды ауылы,

Аманкелді ауданы.Соғыстан қайтқан қос батыр

Сағындық Сарман

Доспанұлы Сейілхан

Ері елі үшін елі ері үшін,

Қайран туған жер үшін.

Достығымыздың – нұры боп,

Есімізде біздің қаларсың, 

Бәрімізге үлгі боп, –   

деп  жазылған  жыр  шумақтарының 

терең  мағынасы  бар  екенін  енді 

түсінгендеймін.  Неге  десеңіз,  күні 

кеше ғана Жеңістің 70 жылдығына 

арналған шеруді көріп, еріксіз қолы-

ма қалам алдым.

Әулиекөл ауданынан  шыққан он 

шақты жеңіл  көлік Науырзым ауда-

ны Шилі ауылына келе жатырмыз. 

Ауа-райы қолайсыз, жаңбыр жауып 

тұр. Он екі шақырымға келгенімізде 

жол үсті езіліп кеткен екен. Екі-үш  

жеңіл көлік  тұралап жолда қалды. 

Біріміздің    жеңіл  көлігімізді  біріміз 

итеріп шығарып, көмек бердік, сон-

дағымыз тезірек ауылға жетсек деген 

ой. Ауылға асыққанымыз, біреуіміз 

әкеміздің, екіншіміз атамыздың басы-

на барып, гүл шоғын қойып, ескерт-

кіштеріне тағзым ету. Ал,Төлеу жең-

геміздің ойы – аталарының алдына 

барып,  қазақтың  ежелгі  салтымен 

сәлем жасау. Қасымда 92  жасқа кел-

ген анам Әсия, 80-ге келген жеңгем 

Төлеу, төрт жастағы немерем Жанас 

бар. Жол қашықтығына қарамастан 

көңіліміз көтеріңкі, оған себеп те жоқ 

емес.

Осыдан  екі-үші жыл бұрын ауыл болып жиналып,  отыз алты соғыс 

ардагеріне  арнап  «Олар  жеңіспен 

оралды» атты монумент орнатқан-

быз. Бұған ұйытқы Бисен Ерғалиұлы, 

Дінмұханбет Қонарбайұлы және де 

ауыл  үлкендері:  Ж.Шаймолдин, 

С.Айғазин, Т.Жүндібаев, Ж.Бекетаев 

басшы болса, А.Исмухамбетов, С.Қа-

рауылбеков  сынды жастар қосылып,  

сол  монументті  ашуға  мұрындық 

болған едік.  Осы салтанатты жиынға 

Астана, Орынбор, Семей, Қостанай 

қалалары  мен  Алтынсарин,  Әу-

лиекөл  аудандарынан,  Құсмұрын, 

Диев, Шолақсай, Қарамеңді ауылда-

рынан  ел-жұрт ілек-ілек боп келді.  

Айтарлығы сол келушілердің көбісі  

–  жастар.  Оларға    салтанатта  сөз 

бергенде  жастармыз  Елбасының 

саясатын  қолдайтындығын  айтып, 

аталарымыздан  үлгі  алып,  мақтан 

етіп, Отанына адал қызмет ететіндігін  

жеткізіп жатты. 

Ауылға  жеткенде  жауын  да 

тоқтап, күн де күлімдеп ашыла кетті. 

Монументтің қасында  салтанатты 

шеру басталды. Шеруді ауыл әкімі – 

Дінмұханбет Әсіпов ашты.  Алдыңғы 

лекті Шилі орта мектебінің оқушы-

лары бастады. Балалардың жүрісі, 

тұрысы көңіл тоярлықтай, жүздері  

қуанышты. Сондықтан да Шилі орта 

мектебінің ұстаздарына, директоры 

М.Қаратаевқа, мұғалім Ж.Бекетаев-

қа    алғысымыз  шексіз.  Салтанат 

барысында сөз кезегі Қ.Иманқұлов, 

Р.Бірмағанбетов,  К.Жаукин, Т.Жүн-

дібаев, Ж.Шаймулдин, Т.Байбатыр-

қызы, Н.Гриценко, С.Молдақалықов 

(Орынбор  қ.)  сынды  үлкендерге 

берілді.  Немере-шөберелер  гүл 

шоқтарын  қойды.  Шилі  ауылының 

имамы Ж.Ағзамов сөз сөйлеп, Құран 

хатым түсірді.

Шеруден кейін асханада ас беріл-

ді. Шағын концерт болды. Бахыткүл 

Хасенова, Кәдіржан Сыз дықов, Ай-

шагүл  Молдақалықова  сынды  ән-

шілердің шырқаған әндері жиналған 

көпшіліктің  көңілінен  шықты.  Осы 

жастарға  қарап  отырып,  ауылда  

атқарылған істің көп екенін, әлі де 

атқарылмаған  жұмыстың  одан  да 

көп екенін аңғардым.  Шилі өңірінен 

соғысқа аттанып,  ауылға 106 боздақ 

оралмады. Жеңіске жетуге тыл арда-

герлері және бала-шаға аянбай ең-

бек еткені ақиқат. Осылардың есімін 

мәңгілік есімізде сақтасақ деген ой 

туды.  Ол ойды іске асыруға бола-

ды да. Шилі азаматтары бәріміз де 

осы ойды әрі қарай іске асыруға бір 

кісідей атсалысайық! Енді оған уақыт 

төреші. Сөз соңында Ұлы Жеңістің 

70 жылдығын мерекелеп, оның жақ-

сы ұйымдастырылуына үлес қосқан 

Шилі орта мектебінің оқушыларына, 

ұстаздарына, ауыл әкімі Д.Әсіповқа 

және  де  Әжібаев,  Жүндібаев,  Бе-

кетаев, Хасеновтар, Бимендиндер, 

Ағзамовтар әулеттеріне шексіз ри-

зашылығымызды білдіреміз. 

Сәбитбек МОЛДАҚАЛЫҚОВ.

Әулиекөл ауданы.Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2015 -> №117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбі
2015 -> Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезінде
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»
2015 -> Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының да
2015 -> №149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±ма
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет