5 маусым 2015 ж жұма


 «Меңдіқара ауданы әкімдігінің ветерина-жүктеу 10.48 Mb.
Pdf просмотр
бет6/8
Дата26.02.2017
өлшемі10.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

6. «Меңдіқара ауданы әкімдігінің ветерина-

рия бөлімі» ММ бас маманы (санаты  E-R-4, 1 

бірлік), лауазымдық жалақысы қызмет атқарған 

жылдарына байланысты 56376 теңгеден 76235 

теңгеге дейін.Функционалдық міндеттері: Ветеринария 

саласында  бекітілген  ветеринарлық  ережеге 

және    Қазақстан  Республикасының  басқа  да 

нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес аудан 

аумағында  жануарлардың  жұқпалы  аурула-

рының профилактикасы, диагностикасы және 

жою  жөніндегі  ветеринарлық  іс-шараларды 

әзірлеуге  және  құруға  қатысу.    Ветеринария 

мәселесі жөнінде халық арасында ағарту жұ-

мысын  ұйымдастыруға  және  өткізуге  қатысу. 

Малдарды орналастыру,  ауданнан тыс шығару, 

аудан аумағындағы мал обаларының ветери-

нариялық-санитариялық жағдайы, құрылысы, 

ұстау және қайта құру жөніндегі жұмыстарды 

үйлестіру. Ауданның бас мемлекеттік ветери-

нарлық-санитарлық инспекторының ұсынысы 

бойынша  шектеу  режимін  енгізумен  немесе 

оны жоюмен шектеулік зонаны белгілеу тура-

лы шешімді әзірлеуге және малдардың созыл-

малы жұқпалы ауруларынан қолайсыз пунктті 

сауықтыруға және аса қауіпті аурулар ошағы-

ның өршуін жоюды ұйымдастыруға қатысу. Елді 

мекендерде мал ұстау ережесінің жобаларын 

әзірлеу. Жануарлардың саулығы мен адамның 

денсаулығына қауiп төндiретiн, алып қоймай за-

лалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) 

және қайта өңделген жануарлардың, жануар-

лардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты алу, 

болмаса жою  туралы құжаттарды дайындау. 

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануар-

лардың, жануарлардан алынатын өнiмдер мен 

шикiзаттың құнын толтыруға мал иелеріне  құ-

жаттарды ресімдеуге жәрдемдесу. Ветеринария 

саласындағы  уәкілдік мемлекеттік органмен бел-

гіленген тәртіппен ауыл шаруашылығы жануар-

ларын бірдейлендіру жөнінде деректер базасын 

өткізуге  қатысу. Ауыл шаруашылығы жануар-

ларын бірдейлендіруді жүргізу және жергілікті 

атқарушы орган саласына ақпарат беру үшін 

бұйымдарға  (құралдарға)  және  атрибуттарға 

мұқтаждығын анықтау. Ветеринария саласын-

дағы уәкілдік мемлекеттік органмен белгіленген 

тәртіппен және нысан бойынша ветеринарлық 

есеп  және  есеп  беруін  жүргізу.  Ветеринария 

мәселесі жөнінде нормативтік құжаттар жоба-

ларын дайындау және жүзеге асыру. Профилак-

тикасы мен диагностикасы бюджет қаражаты 

есебінен  жүзеге  асырылатын  жануарлардың 

энзоотиялық  ауруларының  тізбесін  әзірлеуге 

қатысу. Кіріс және шығыс хат-хабарларды тіркеу.Конкурсқа қатысушыларға қойылатын та-

лаптар: жоғары ветеринарлық (ветеринарлық 

медицина, ветеринарлық санитария), мемле-

кеттiк қызмет өтiлi бiр жылдан кем емес, немесе 

осы санаттағы нақты лауазымның функционал-

дық бағытына сәйкес салаларда екі жылдан кем 

емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ветери-

нарлық (ветеринарлық медицина, ветеринарлық 

санитария) ортадан кейінгі білімі барларға рұқ-

сат етіледі.

Қазақстан  Республикасының  Конституция-

сын, «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Жеке және 

заңды  тұлғалардың  өтініштерін  қарау  тәртібі 

туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

туралы», «Қазақстан Республикасындағы жер-

гілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 

туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, 

осы санаттағы нақты лауазымның мамандануы-

на сәйкес салалардағы қатынастарды реттей-

тін  Қазақстан  Республикасының  нормативтік 

құқықтық актілерін, «Қазақстан-2050» Стратегия-

сы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 

стратегиясын білуі. Осы санаттағы лауазымдар 

бойынша функционалдық міндеттерді орындау 

үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

7.  «Меңдiқара  ауданы  әкімдігінің  бiлiм 

бөлiмі» мемлекеттік мекемесі  мемлекеттік 

сатып  алу  жөніндегі  бас  маманы  (санаты 

Е-R-4, 1 бiрлiк), лауазымдық жалақысы қызмет 

атқарған жылдарына байланысты 56376 теңге-

ден 76235 теңгеге дейін.Функционалдық міндеттері:  web-порталын-

да мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыра-

ды: конкурстық құжаттарды құру, сайыстарды 

өткізу, келісім-шарттарды тіркеу журналын құру 

және оны жүргізу, web-порталында мемлекет-

тік сатып алулар бойынша есептемелер, web 

-порталына мемлекеттік сатып алулар туралы 

хабарландыру жіберу.

Мемлекеттік сатып алулар бойынша уақы-

тында және сапалы есеп беру. Басшылардың 

бұйрықтары мен жарлықтарын, жоғары тұрған 

органдар және лауазымды тұлғалардың өкілет-

тігі шегінде шығарылған шешімдері мен қаулы-

ларын орындау.Конкурсқа  қатысушыларға  қойылатын 

талаптар: жоғары экономикалық (экономика, 

есеп және аудит, қаржы), заңгерлік, мемлекеттік 

қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы 

санаттағы нақты лауазымның функционалдық 

бағытына  сәйкес  салаларда  екі  жылдан  кем 

емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан 

кейінгі ортадан кейінгі экономикалық (экономика, 

есеп және аудит, қаржы), заңгерлік білімі бар-

ларға рұқсат етіледі.  

Қазақстан  Республикасының  Конституция-

сын, «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Жеке және 

заңды  тұлғалардың  өтініштерін  қарау  тәртібі 

туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

туралы», «Қазақстан Республикасындағы жер-

гілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 

туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, 

осы санаттағы нақты лауазымның мамандануы-

на сәйкес салалардағы қатынастарды реттей-

тін  Қазақстан  Республикасының  нормативтік 

құқықтық актілерін, «Қазақстан-2050» Стратегия-

сы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 

стратегиясын білуі. Осы санаттағы лауазымдар 

бойынша функционалдық міндеттерді орындау 

үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

8.  «Меңдіқара  ауданы  Соснов  ауылдық 

округі әкімінің аппараты» ММ жетекші ма-

маны (санаты Е-G-4, 1 бірлік), лауазымдық жа-

лақысы қызмет атқарған жылдарына байланыс-

ты 48047 теңгеден 64704 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері: шаруашылық 

есебін жүргізу. Барлық белгіленген нысандағы 

есептілікті уақытында құрастыру және ұсыну. 

Әртүрлі  сипаттағы  анықтамалар  беру.  Қатаң 

есептіліктегі бланкілерді сақтауға жауапкершілік. 

Ауылдық округі әкімінің тапсырмаларын және  

ауылдық округі әкімінің құзыретіне кіретін өзге 

де міндеттерді орындау.Конкурсқа  қатысушыларға  қойылатын 

талаптар: білімі жоғары педагогикалық, гума-

нитарлық, заңгерлік, әлеуметтік, экономикалық, 

техникалық (көлік, көлік техникасы мен техноло-

гиясы, стандарттау, сертификаттау және метро-

логия), ауыл шаруашылығы, ветеринариялық, 

мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес 

немесе осы санаттағы нақты лауазымның функ-

ционалдық бағытына сәйкес салаларда екі жыл-

дан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда 

ортадан кейінгі педагогикалық, гуманитарлық, 

заңгерлік, әлеуметтік, экономикалық, техника-

лық (көлік, көлік техникасы мен технологиясы, 

стандарттау, сертификаттау және метрология), 

ауыл шаруашылығы, ветеринариялық барларға 

рұқсат етіледі.

Қазақстан  Республикасының  Конституция-

сын, «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Жеке және 

заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі ту-

ралы»,  «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

туралы»,  «Қазақстан Республикасындағы жер-

гілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 

туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын; 

осы санаттағы нақты лауазымның мамандануы-

на сәйкес салалардағы қатынастарды реттей-

тін  Қазақстан  Республикасының  нормативтік 

құқықтық актілерін, «Қазақстан-2050» Стратегия-

сы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 

стратегиясын білуі. Осы санаттағы лауазымдар 

бойынша функционалдық міндеттерді орындау 

үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Конкурс Қазақстан Республикасының Мемле-

кеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2013 

жылғы 19 наурыздағы № 06-7/32 бұйрығымен 

бекітілген Бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға 

орналасуға конкурс өткізу және конкурс комис-

сиясын қалыптастыру қағидалары  (бұдан әрі 

– Қағидалар) негізінде өткізіледі.Конкурсқа қатысу үшін  қажетті құжаттар:

1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес ны-

сандағы өтініш;

2)  3х4  үлгідегі  суретпен  осы  Қағидаларға 

3-қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған са-

уалнама;


3)  бiлiмi  туралы  құжаттардың  нотариалды 

куәландырылған көшiрмелерi;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нота-

риалды куәландырылған көшiрмесi;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 

бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық 

актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 

жылы 21 желтоқсанда   № 6697 болып тіркелген) 

нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 

куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде жарамды шекті 

мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өт-

кені туралы қолданыстағы сертификат (немесе 

нотариалды куәландырылған көшірмесі).

Көрсетілген құжаттар конкурстың өтетіндігі 

туралы хабарландырудың соңғы жарияланған 

сәтінен бастап 

10 жұмыс күн ішінде «Меңдіқа-

ра ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік ме-

кемесіне мына мекенжай бойынша: Боровское 

ауылы, Королев көшесі, 5, ұсынылуы қажет.

Азаматтар  жоғарыда  санамаланған,  құжат 

тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттар-

ды қолма-қол тәртіпте немесе пошта арқылы 

құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарын электрон-

дық түрде хабарландыруда көрсетілген элек-

трондық пошта арқылы берген азаматтар, құжат-

тардың түпнұсқаларын әңгімелесу басталғанға 

дейін бір жұмыс күні бұрын кешіктірмей береді.

Әңгімелесуге  жіберілген  кандидаттар,  оны 

осы  әңгімелесуге жіберілгені туралы хабарлама 

алған күнінен  бастап  5 жұмыс күнінің ішінде 

«Меңдіқара ауданы әкімінің аппараты» мемле-

кеттік мекемесінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы 

мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның 

отырысына байқаушыларды қатыстыруға жол 

беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқау-

шылар ретінде Қазақстан Республикасы Пар-

ламентінің және барлық деңгейдегі маслихат 

депутаттарының,  Қазақстан  Республикасы 

заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредит-

телген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа 

мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестік-

тердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерция-

лық  ұйымдардың  және  саяси  партиялардың 

өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері қа-

тыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының 

отырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу 

басталуына бір жұмыс күні қалғанға дейін кешік-

тірмей Меңдіқара ауданы әкімі аппаратының 

кадр жұмысы бөлімінде тіркеледі. Тіркелу үшін 

тұлғалар «Меңдіқара ауданы әкімінің аппараты» 

ММ кадр жұмысы бөліміне жеке басын куәлан-

дыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесі-

лілігін растайтын құжаттардың түпнұсқаларын 

немесе көшірмелерін ұсынады.

Азаматтар конкурсқа қатысу жөніндегі шығыс-

тарын (әңгімелесу өтетін орынға және кері жол 

жүрісі, тұрғын үйлік орын-жайын жалдау, тұру, 

байланыстың барлық түрлерін пайдалану) өз 

қаражаты есебінен жүргізеді.

Аудан әкімі аппараты басшысының 

 міндетін атқарушы  Т. М.ШАНАЕВ.

Қостанай облысы Қарабалық ауданының «Қа-

рабалық аудандық мәслихатының аппараты» мем-

лекеттік мекемесі бос әкімшілік мемлекеттік лауа-

зымға орналасуға конкурс жариялайды:

«Қарабалық аудандық мәслихатының аппа-

раты» мемлекеттік мекемесінің бас маманы (Е-4).

Лауазымдық жалақысы қызмет өтіліне байла-

нысты 59579 теңгеден 80720  теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері: Жеке және заң-

ды  тұлғалардың  өтінішімен  жұмысын  ұйымдас-

тыру,    Ф№1-ОЛ  статистикалық  есебін  құру,  но-

менклатурамен белгіленген істердің сәйкестігіне 

жауап береді, аяқталған өндірістік істерді есепке 

алуға  және  сақтау ға  жұмысын  ұйымдастырады, 

оларды мұрағатқа дайындайды және тапсырады, 

кіріс, шығыс құжаттарын тіркеуін жүргізеді, кіріс құ-

жаттарын орындау ға бақылауын жүзеге асырады, 

мәслихат  шешімдерінің,  мәслихат  хатшысының 

өкімдері мәтінінің аудармасын қамтамасыз етеді, 

мемлекеттік  тілде  мәслихаттың  тұрақты  комис-

сия қаулыларын, аудандық мәслихаты сессиясын 

дайын дауда және өткізуде қатысады.         Конкурсқа қатысушыларға қойылатын та-

лаптар: Жоғары: мемлекеттік басқару, гуманитар-

лық, педагогикалық (орыс тілі және әдебиет, қазақ 

тілі және әдебиет), заңгерлік, экономикалық,  ин-

женерлік (бағдарламалық  қамсыздандыру), мем-

лекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе 

осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 

бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес 

жұмыс өтілі болғанда ортадан кейінгі гуманитар-

лық, педагогикалық (орыс тілі және әдебиет, қазақ 

тілі және әдебиет), заңгерлік, экономикалық, ин-

женерлік (бағдарламалық  қамсыздандыру) білімі  

барларға  рұқсат етіледі. 

Қазақстан  Республикасының  Конституция-

сын, Қазақстан Республикасының  «Мемлекеттiк 

қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес туралы», «Жергілікті мемлекеттік басқару 

және өзін-өзі басқару туралы», «Жеке және заң-

ды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», 

«Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер  туралы» 

Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның ма-

мандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды 

реттейтiн Қазақстан Республикасының нормативтiк 

құқықтық актiлерiн, «Қазақстан – 2050» Стратегия-

сы: қалыптасқан мемлекеттiң жаңа саяси бағыты 

стратегиясын бiлуi.      

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функцио-

налдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да 

міндетті білімдер.

Конкурс Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

қызмет істері агенттігі Төрағасының 2013 жылғы 19 

наурыздағы «Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымға 

орналасуға конкурс өткізу және конкурс комиссия-

сын  қалыптастыру  қағидаларын  бекіту  туралы» 

№06-7/32 бұйрығымен бекітілген,  әкімшілік мем-

лекеттік лауазымдарға орналасу конкурсын өткізу 

және конкурс комиссиясын қалыптастыру Қағида-

лары негізінде  жүргізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар:

1. Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан 

бойынша өтініш;

2. Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес ны-

сан бойынша 3х4 көлемінде суретімен толтырылған 

сауалнама;

3. Нотариалды бекітілген білім туралы құжат-

тардың көшірмесі;

4.  Нотариалды  бекітілген,  еңбек  қызметін 

растайтын құжаттың көшірмесі;

5. Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 23 

қарашадағы Денсаулық сақтау министрлігінің №907 

бұйрығымен бекітілген  нысан бойынша денсаулық 

жағдайы туралы анықтама (нормативтік құқықтық 

актілердің  мемлекеттік  тіркеу  Тізілімінде  2010 

жылғы 21 желтоқсандағы № 6697 болып тіркелген);

6. Қазақстан Республикасы азаматының жеке 

куәлігінің көшірмесі;

7. құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен 

төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы 

қолданыстағы  сертификат  (немесе  нотариалды 

куәландырылған көшірмесі).

Аталған құжаттар байқау өткізу туралы хабарла-

маны соңғы жариялау сәтінен бастап 10 жұмыс күн 

ішінде «Қарабалық аудандық мәслихатының 

аппараты» ММ 205 кабинет, 110900, Қостанай 

облысы, Қарабалық ауданы, Қарабалық кенті, 

Космонавтов  к.,  31,  анықтама  үшін  телефон 

8(71441)-32030, мемлекеттік мекемесіне ұсынылуы 

тиіс. 


Азаматтардың қолма-қол тәртіпте немесе пош-

та арқылы (қоса берілген құжаттары көрсетіле оты-

рып құжат тігілетін мұқабаға салынған) қабылдау 

мерзімінде берген құжаттары конкурстық комис-

сияның қарауына қабылданады. Байқауға  қатысу 

үшін құжаттарын электрондық пошта арқылы берген 

азаматтар, құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу 

басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірмей 

береді. 

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар,  осы ха-

барды алған күннен бастап әңгімелесуді 5 жұмыс 

күнінің ішінде байқау жариялаған Қарабалық аудан-

дық мәслихатының аппараты 205 кабинетінде өтеді. 

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы 

мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның оты-

рысына байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқау-

шылар ретінде Қазақстан Республикасы Парла-

ментінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутат-

тарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында 

белгіленген  тәртіпте  аккредиттелген  бұқаралық 

ақпарат құралдарының, басқа да мемлекеттік ор-

гандардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 

ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және 

саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның 

қызметкерлері қатыса алады.  

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының оты-

рысына қатысу үшін тұлғалар Қарабалық аудандық 

мәслихатының аппараты кадрлық жұмыс бөлімінде 

әңгімелесу басталуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін 

кешіктірмей персоналды басқару қызметіне (кадр 

қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар пер-

соналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке 

басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, осы 

Қағидалардың 19-тармағында көрсетілген ұйым-

дарға тиесілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқа-

сын немесе көшірмелерін ұсынады.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әң-

гімелесу  өтетiн  жерге  келу  және  қайту,  тұратын 

жер жалдау, байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн 

пайдалану) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен 

жүргiзедi.

«Маслов Михаил Степанович»  шаруа 

қожалығының  басшысы  М.С.  Масловтың 

сенімді тұлғасы Күдербекова Айнаш Мам-

бетовна кепілдік мүлікті соттан тыс өткізу 

тәртібімен    Қостанай  облысы  Меңдіқара 

ауданы Буденнов селолық округі аумағын-

да орналасқан өлшемі 256,0 га, кадастрлік 

нөмірі 12-185-023-053, бөлінетін жер теліміне 

24.01.2050  жылға дейінгі мерзімге  уақытша   

ұзақ мерзімді жер пайдалану құқығын сату 

жөнінен сауда өткізілетіні туралы хабарлай-

ды. Сатып алу бағасы  сауда өткізілген сәт-

тен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде енгізіледі.

Сауда 2015 жылғы 18 маусымда сағат 

10.00-де мына мекенжайда болады: Меңдіқа-

ра ауданы, Алешин селосы, Центральная 

көшесі,н/ж МТМ.

 Өтінімдер жұмыс күндері 2015 жылғы 17 

маусым сағ. 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді 

тұлғаның орналасқан жерінде қабылданады: 

Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Затобол 

кенті, Школьная көш., 52/2, тел. 87078053724.

Доверенное лицо Главы крестьянского 

хозяйства  «Маслов  Михаил  Степанович» 

Маслова М.С.Кудербекова Айнаш Мамбе-

товна, в порядке внесудебной реализации 

залогового имущества объявляет о прове-

дении торгов по продаже права временного 

долгосрочного  землепользования  сроком 

до 24.01.2050 года на делимый земельный 

участок с кадастровым номером 12-185-023-

053, площадью 256,0 га, расположенный на 

территории Буденновского сельского округа 

Мендыкаринского района Костанайской об-

ласти. Покупная цена вносится в течение 10 

календарных дней после проведения торгов.

Торги  по  внесудебной  реализации 

состоят ся 18 июня 2015 года в 10.00 ч. по 

адресу Мендыкаринский район село Але-

шинка улица Центральная б/н МТМ.

Заявки принимаются в рабочие дни в 

срок до 17 часов 17 июня 2015 года по месту 

нахождения доверенного лица: Костанайская 

областьКостанайский район пос.Затобольск 

ул.Школьная 52/2.тел. 87078053724.


5 маусым 2015 жыл

12

"¦зынкμл ауданы єкімініњ аппараты"мемлекеттiк мекемесi (11800, Ќостанай об-

лысы, ¦зынкμл ауданы, ¦зынкμл селосы,

Ѓ. М‰сірепов кμшесі 14, аныќтама телефо-

ны 8-714-44-79-0-62, электрондыќ пошта

uzunkol@kostanay.gov.kz.) бос єкімшілік

мемлекеттік лауазымдарѓа орналасуѓа кон-

курс жариялайды:

1. Єлеуметтік мєселелер бойынша

¦зынкμл ауданы єкімініњ орынбасары (са-

наты Е-1) - 1 орын,  лауазымдыќ жалаќысы

ќызмет атќарѓан жылдарына байланысты

–  121720 тењгеден 156314 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Білім беру, денсау-

лыќ саќтау, єлеуметтік-мєдени салалар меке-

мелерініњ ќызметтерін ж‰зеге асыру. Баѓыттай-

тын мєселелері: Ќазаќстан халќыныњ мемле-

кеттік тілімен жєне басќа да тілдерімен ж±мыс

жасау, халыќтыњ осал ќатарына мекенжайлыќ

кμмек, аумаќтаѓы аќпараттандыру жєне "элек-

трондыќ ‰кімет" процестерін дамыту, єйелдер

істері жєне отбасылыќ-демографиялыќ саясат

жμнінде комиссия, діни бірлестіктер бойынша

байланыс кењестері, м‰гедектер істері бойын-

ша, жастар істері бойынша, ењбек жєне техни-

калыќ ќауіпсіздік к‰зеті, ±лттыќ-мєдени орта-

лыќтар, дене шыныќтыру жєне спортты дамы-

ту, жастар саясаты, білім беру мекемелерін жа-

нар маймен ќамтамасыз ету, денсаулыќ саќ-

тау, мєдениет.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын

талаптар: Жоѓары (мєдени-аѓартушылыќ, гу-

манитарлыќ, мемлекеттік басќару, педагогика-

лыќ).

Ж±мыс тєжірибесі тμмендегі талаптардыњбіріне сєйкес келуі тиіс:

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш жылдан кем

емес;

2)  жоѓары оќу орнынан кейінгі білім баѓдар-ламалары бойынша Ќазаќстан Республикасы-

ныњ Президенті жанындаѓы білім беру ±йым-

дарында мемлекеттік тапсырыс негізінде не-

месе шетелдіњ жоѓары оќу орындарында ше-

телде кадрлар даярлау жμніндегі республика-

лыќ комиссия бекітетін  басым мамандыќтар

бойынша оќуды аяќтаѓан жаѓдайда мемлекеттік

ќызмет μтілі бір жылдан кем емес немесе ѓылы-

ми дєрежесініњ болуы;

3)  мемлекеттік органдарда басшылыќ не-

месе μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жыл-

дан кем емес;

4)  осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-

ционалдыќ баѓыттарына сєйкес салаларда

ж±мыс μтілі тμрт жылдан кем емес, оныњ ішінде

басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем

емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан

Республикасыныњ Президенті туралы", "Ќазаќ-

стан Республикасыныњ ‡кіметі туралы" Кон-

ституциялыќ зањдарын, Ќазаќстан Республи-

касыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сы-

байлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",

"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Нормативтік

ќ±ќыќтыќ актілер туралы", "Жеке жєне зањды

т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",

"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы"

зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ

мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-

тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ

нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –

2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ

жања саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-

ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті

басќа да міндетті білімдер.


Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2015 -> №117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбі
2015 -> Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезінде
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»
2015 -> Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының да
2015 -> №149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±ма
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет