5 маусым 2015 ж жұмажүктеу 10.48 Mb.
Pdf просмотр
бет8/8
Дата26.02.2017
өлшемі10.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5 маусым 2015 жыл

¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

6.00 Т.х. "Вкус граната". 6.45

Жањалыќтар. 7.10 101 кењес. 7.45

Х.ф. "Гений". 11.00 "Двадцать лет без

любви". 13.00 "С‰йген жар". 13.50

"Джодха жєне Акбар". 14.35 Ж±ма

уаѓызы. 14.50 Ќылмыстыќ іс №. 15.30

112. 15.40 Х.ф. "12 месяцев". 17.40

Жди меня. 18.50 Поле чудес. 20.00

Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40

Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне

Акбар". 23.25 П@утina. 23.55 Х.ф.

"Джокер".

6.30 КТК ќоржынынан. 7.15 "Ма-

хаббатта шек бар ма?". 8.05 "Махаб-

бат м±њы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00

"Ќайран заман. Жалѓасы". 10.10

"Гром". 12.00 Новости. 12.40 Наша

правда. 13.35 Х.ф. "День отчаяния".

15.45 Не ври мне. 16.45 "Карадайы".

19.45 Ж±лдызды аќиќат. 20.30 Жања-

лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Наша

правда. 22.40 Х.ф. "Конец света".

1.00 Тайный шоу-бизнес.

тар. 9.00 Новости. 9.10 Смак. 9.45

Х.ф. "В плену обмана". 11.40 Фабри-

ка грез. 12.05 "Ду ќол шоколад". 13.00

Караоке такси. 13.30 101 кењес. 14.00

П@утina+. 14.50 Идеальный ремонт.

15.50 Х.ф. "Отцовский инстинкт".

20.00 Первая программа. 20.35 Єн

дария. 21.30 Кешкі кездесу. 22.50

Жањалыќтар. 23.30 Х.ф. "Метро".

7.05 К.ф. "Меніњ де атым Ќожа".

8.35 Ж‰рекжарды. 9.15 Алдараспан.

10.00 Кривое зеркало. 12.00 Ново-

сти. 12.40 Наша правда. 13.40 Звез-

дная жизнь. 14.35 Выходной со звез-

дой. 15.20 Ж±лдызды аќиќат. 16.00

"Махаббат м±њы". 17.00 "Карадайы".

20.00 "Kazakhstan cola". 21.00 Дру-

гая правда. 22.00 Очная ставка.

23.05 "Беременна в 16". 0.00 Той

ВestStar.

та". 8.35 Жањалыќтар. 8.45 Воскрес-

ные беседы. 9.00 Новости. 9.10 Здо-

ровье. 10.10 "Казлото". 10.45 Теория

заговора. 11.55 Кешкі кездесу. 13.05

Караоке такси. 13.40 101 кењес. 14.05

Єн дария. 15.05 М.ф. "Отважная

Лифи". 16.50 Х.ф. "Когда наступит

рассвет". 21.00 Аналитика. 22.00

П@утina+. 23.05 Х.ф. "Разрешите

тебя поцеловать... на свадьбе". 1:05

Что? Где? Когда?

7.10 М.с. 7.55 КТК ќоржынынан.

9.30 Звездная жизнь. 10.30 Х.ф. "Од-

нолюбы". 14.50 Дорога домой. 15.00

"Kazakhstan cola". 16.00 "Махаббат

м±њы". 17.25 КТК ќоржынынан. 18.25

Той BestStar. 20.00 ¤нерлі отбасы.

21.00 Портрет недели. 22.00 Слуги

народа. 22.55 ¤нерлі отбасы. 0.05

Х.ф. "Ночные сестры".

Демалыс орындарыныњ жоќ-

тыѓынан емес, ондаѓы баѓалар-

дыњ ќымбаттыѓынан єуре-сар-

сањѓа т‰сетініміз бар. Б±л ретте

жастардыњ бос уаќытын μткізуге

жаѓдай жасалѓан деп те айта ал-

маймыз. "Демалып, єњгіме-д‰кен

ќ±рып отырайыќ десек, м‰м-

кіндіктер ќарастырылмаѓан"

дейді кμпшілік. Шынында да со-

лай. Осыдан кейін жастардыњ

ішімдікке салынып, б±рыш-

б±рышта есірткі пайдаланып,

шылым шегетінін сынаймыз. Егер

билік тарапынан олардыњ

уаќытыныњ тиімді μтуіне баса на-

зар аударылса, м±ндай жаѓдай-

лар азаяр ма еді, кім білсін?! Жє,

б±л – мєселеніњ екінші ±шы. Айт-

паѓымыз, б±л емес.

Жастардыњ кμпшілігі бірінші

кезекте ќайда барады? Єрине, ки-

Ќайда барып демаламыз?

нотеатрларды жаѓалайды. Алай-

да т‰рлі жанрдаѓы фильмдерді

тамашалауды єркімніњ ќалтасы

кμтере бермейді. Киноныњ бір

сеансы - 700 -1000 тењге аралы-

ѓында. Дєлірек айтќанда, к‰ндізгі

уаќытта кинотеатрѓа бара ќалса-

њыз, 700 тењгеге шыѓындаласыз.

Егер 20.00-ден кейін фильм

кμруді ќаласањыз, 1000 тењге

тμлейсіз.

Одан  бμлек, кμрсетілетін

фильмдердіњ барлыѓы орыс

тілінде. Б±л – тек Рудный ќала-

сындаѓы ѓана емес, еліміздіњ єр

аймаѓында кездесетін олќылыќ.

Киноларды ±лттыќ ќ±ндылыќ-

тарды дєріптейтін, мемлекеттік

тілдіњ мєртебесін кμтеретін

тєрбиеші ќ±рал ретінде пайда-

лана алмай, опыќ жеп ж‰рміз.

Ешбір тєрбиелік мєні болма-

са да жастар ойын-сауыќ орта-

лыѓына барып, кμњіл кμтергенді

±натады. М±ндаѓы баѓа тіпті ша-

рыќтап т±р екен. Т‰рлі таќырып-

таѓы би кешіне кіргіњіз келсе,

1000-1500 тењге тμлейсіз. Ал би-

льярд пен боулингке барсањыз,

ќалтањызѓа кемі 7-8 мыњ тењге са-

лып барыњыз. Себебі м±нда

міндетті т‰рде тіскебасар,  ішер

сусын сатып алуѓа тура келеді.

М±ндай ќымбатшылыќ єсіре-

се студенттерге оњай соќпасы

аныќ. Алѓан шєкіртаќысын пєтер

жалдаумен, тамаѓы мен жолаќы-

сына єрењ жеткізіп ж‰рген сту-

дент ќайда барып, ќалай демал-

маќ? Аќылы бμлімде оќитындар

‰шін одан да ќиын. Ата-анасы

тірнектеп ж‰ріп жинаѓан аќша-

сын демалуѓа ќайтіп ќисын?! Ал

студенттік кезењ жастыќ дєу-

ренніњ ќызыќќа толы шаќтары-

ныњ бірі болуы керек ќой. М±ндай

ќымбатшылыќ болѓанда сту-

денттік μмір ќызыќты емес,

кμњілсіз сєттерге ±ласатыны

сμзсіз.

Ќуаныш СЕЙДОЛЛА¦ЛЫ.

Рудный ќаласы.Кμпшілік шаршап-шалдыќќан кезде, демалып,

серпілгенді ќалайды. Єсіресе, жаймашуаќ жаз

мезгілінде кμњіліњ серуенді ќалап т±рады. Біраќ

ќайда барарыњды білмей, дал боласыњ.

ФУТБОЛ

Ќазаќстан Кубогыныњ

1/2 финалдыќ ойында-

рыныњ алѓашќы кезде-

суін μз алањында μт-

кізген  Ќостанайдыњ

"Тобылы" Алматыныњ

"Ќайратынан" 0:3 есебі-

мен ±тылды.

Матчтыњ  14-ші мину-

тында ќонаќтардыњ

есеп ашатын м‰мкіндігі

болѓан. "Тобылдыњ ќор-

ѓаушысы Арунас Климя-

вичуч μз айып алањында Жерар

Гоуды шалып ќ±латты. Тμреші

сол жерден пенальти белгілеген.

Біраќ, Гоу μзіне берілген

м‰мкіндікті сєтті пайдалана алма-

ды. Алайда, арада бес минут

μткенде єлгі Ж.Гоу Александр Пе-

туховтан бєрібір айласын асыр-

ды. Михаил Бакаевтан пас алѓан

алматылыќ футболшы "Тобыл"

ќаќпасын дєл кμздеп, команда-

сын алѓа шыѓарды. Ќос ќарсылас

арасындаѓы бірінші тайм осын-

дай есеппен аяќталды.

Екінші таймда жерлестеріміз

"Тобыл" – "Ќайрат" – 0:3

ќанша тырысќанымен ойынды

ширата алмады. 60 минутта Рие-

раныњ баѓыттаѓан добын ќаќшып

алѓан Бауыржан Исламхан табло-

даѓы есепті еселеді. 2:0. Ал 76 ми-

нутта Исаэл матч таѓдырын біржо-

ла шешіп берді. Ќорытынды есеп

0:3. Енді ќарымта кездесу 23 ќыр-

к‰йек к‰ні Алматыда μтетін бола-

ды. Жартылай финалѓа жолдама

алѓан "Аќтμбе" мен "Астана" ара-

сындаѓы кездесуде ќонаќтардыњ

пайдасына шешілді. Есеп 0:2.Кенже ЌОНЫСБАЙ,

ЌМУ-дыњ 3-курс студенті.

5 маусым 2015 жыл

15

"Ќостанай ауданы єкімініњ аппара-ты"  мемлекеттік  мекемесініњ  бірыњ-

ѓай конкурстыќ комиссиясы Е-G-3 са-

натты "Ќостанай ауданыныњ Мичурин

ауылдыќ округі єкімініњ аппараты"

мемлекеттік мекемесініњ бас маманы

бос єкімшілік мемлекеттік лауазымы-

на орналасуѓа конкурс жариялайды.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет μтіліне

байланысты – 53 813  тењгеден 72 391

тењгеге дейін.Функционалдыќ міндеттер:

Ауылдыќ округі єкімініњ аппаратында

бухгалтерлік есеп жєне есептеме бойын-

ша ж±мыстардыњ ±йымдастырылуын

ќамтамасыз етеді. Ауылдыќ округі єкімініњ

аппаратын ±стау сметасы бойынша

ќаралѓан ќаражаттарды маќсатты жєне

‰немді ±стауѓа баќылау жасайды. Ауыл-

дыќ округі єкімініњ аппараты ќызметші-

леріне ењбекаќыны белгіленген мерзім-

де бμлу жєне тμлеу, зейнетаќы ќорына

ќаражаттарды жєне басќа міндетті тμлем-

дерді дер кезінде аудару. Бухгалтерлік

есепті ж‰ргізудіњ белгіленген ережесін

саќтауѓа, алѓашќы ќ±жаттарды дайын-

дауѓа баќылау ж‰ргізеді. Айлыќ,тоќсан-

дыќ, жылдыќ есептеме ќ±рады. Есеп жєне

есептеме бойынша жоѓарѓы ±йымдармен

хаттасады, кіріс жєне шыѓыс ордерлерініњ

журналдарын, бас кітабын ж‰ргізеді. Єр

т‰рлі келісім-шарттар жасасу жєне сол

келісім-шарттар бойынша тμлеу. Ќазаќ-

стан Республикасыныњ "Мемлекеттік

сатып алу туралы" зањына сєйкес мем-

лекеттік сатып-алу механизмін саќтау

бойынша ж±мыстарды ±йымдастырады.

Бюджетті жоспарлау жєне ќолдану сапа-

сын арттыру бойынша шаралар ќолда-

нады. Ауылдыќ округініњ єкімніњ ќаржы

ќызметіне байланысты μкімдердіњ жоба-

ларын дайындайды.  Материалдыќ, ењбек

жєне ќаржылыќ ресурстарын ќолдану

‰шін баќылауды ж‰зеге асырады. Кєсіби

дењгейін жєне біліктілігін арттырады. Іс

ж‰зіндегі зањнамаѓа сєйкес басќа функ-

цияларды жєне ауылдыќ округі єкімініњ

тапсырмасын ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-

латын талаптар:  Жоѓары - экономика-

лыќ, бухгалтерлік. Мемлекеттік ќызмет

μтілі бір жылдан кем емес немесе осы

санаттаѓы наќты лауазымныњ баѓытына

сєйкес облыстарда екі жылдан кем емес

ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда орта-

дан кейінгі экономикалыќ, бухгалтерлік

бiлiмi барларѓа р±ќсат етiледi. Ќазаќстан

Республикасыныњ Конституциясын,

Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемле-

кеттік ќызмет туралы",   "Сыбайлас жем-

ќорлыќќа  ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-

стан Республикасындаѓы жергілікті мем-

лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару

туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ

μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-

лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы"

Зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауа-

зымныњ мамандануына сєйкес салалар-

даѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан

Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ

актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стратегия-

сы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-

си баѓыты стратегиясын білуі. Осы са-

наттаѓы лауазымдар бойынша функцио-

налдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті

басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ

мемлекеттік ќызмет істері Агенттігі Тμра-

ѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы

№ 06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген бос

єкімшілік мемлекеттік лауазымына орна-

ласуѓа конкурс μткізу жєне конкурс ко-

миссиясын ќалыптастыру Ќаѓидалары

(б±дан кейін – Ќаѓидалар) негізінде

μткізіледі.Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті

ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа  2-ќосымшаѓа

сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓида-

ларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда тол-

тырылѓан сауалнама;

3) білімі  туралы  ќ±жаттардыњ нота-

риалды куєландырылѓан кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-

тыњ нотариалды куєландырылѓан

кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-

лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы

23 ќарашадаѓы   № 907 б±йрыѓымен бе-

кітілген (Ќазаќстан Республикасыныњ

Нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілі-

мінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697

болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы

туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматы-

ныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті

мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеу-

ден μткені туралы ќолданыстаѓы серти-

фикат  (немесе нотариалды куєланды-

рылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндегі ту-

ралы хабарландыру соњѓы жариялаѓан

сєттен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ ішінде

"Ќостанай ауданы єкімініњ аппараты" мем-

лекеттік  мекемесіне мына мекенжайѓа:

Затобол  кенті, Калинин кμшесі, 65  ‰й, 205

каб.,  аныќтама  телефоны  8-71455-2-19-

45, факс 8-71455-2-19-45, электрондыќ

мекенжай ok_kostregion@mail.ru ±сыну

ќажет. Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте

немесе пошта арќылы ќ±жаттарды ќабыл-

дау мерзімінде берген ќ±жаттары (ќоса бе-

рілген ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат

тігілетін м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ

комиссияныњ ќарауына ќабылданады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды элект-

рондыќ пошта арќылы берген азаматтар

ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу бас-

талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешік-

тірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар

єњгімелесуге жіберу туралы хабардар ету

к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде "Ќос-

танай ауданы єкімініњ аппараты" мемле-

кеттік мекемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќынды-

лыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін

оныњ отырысына баќылаушылардыњ

ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќылау-

шылары ретінде Ќазаќстан Республика-

сы Парламентініњ жєне барлыќ дењгей-

дегі мєслихаттардыњ депутаттары, Ќазаќ-

стан Республикасыныњ зањнамасымен

белгіленген аккредитация алѓан б±ќара-

лыќ аќпараттыќ ќ±ралдардыњ μкілдері,

басќа да мемлекеттік органдардыњ,

ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес

±йымдар), коммерциялыќ ±йымдар мен

саяси партиялардыњ, μкілетті ќызметкер-

лері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отырысы-

на баќылаушы ретінде ќатысу ‰шін

єњгімелесу μткізудіњ басталуына бір

ж±мыс к‰ннен кешіктірмей, Ќостанай

ауданы єкімі аппаратыныњ кадр ќызметі

бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа

Ќостанай ауданы єкімі аппаратыныњ кадр

ќызметі бμліміне жеке куєлігініњ

кμшірмесін, ±йымѓа жататынын растай-

тын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе

кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша  шыѓын-

дар   (єњгімелесу μтетін жерге жєне кері

ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай жалдау,

т±ру, барлыќ т‰рдегі байланыс ќызмет-

терін пайдалану) азаматтардыњ μз ќара-

жаттары есебінен ж‰ргізіледі.Еске алу

2014 жылдыњ 26 шілдесінде асќар таудай єкеміз,

атамыз  Тайжан±лы Аќылбай 75 жастан асќан ша-

ѓында жарыќ д‰ниемен ќош айтысып, келмес сапарѓа

кете барды.

Жан±ямыздыњ аќылшысы, шањыраѓымыздыњ тірегі

єкешім, б‰гін саѓынышпен еске аламыз, амал ќанша,

таѓдырдыњ ісіне шара бар ма, жатќан жеріњіз жайлы,

топыраѓыњ торќа, жаныњыз жєнната болсын. Асыл

бейнењіз ж‰регіміздіњ тμрінде саќталады. ¤зіњізге ар-

нап баѓыштаѓан д±ѓамыз ќабыл болсын.

Еске алушылар: балалары мен немерелері.

АСЌА ШАЌЫРАМЫЗ

Рудный ќаласыныњ "Ас ‰й" асханасы, Гагарин

кμшесі, 4, 13 маусым к‰ні 12.00-де єкеміз Тайжан±лы

Аќылбайдыњ жылына байланысты ас беріледі.

13 маусым к‰ні саѓат 12.00-де Мењдіќара

ауданыныњ Аќсуат ауылында аруаќтарѓа

арнап ас беріледі. Ќостанайдан автобус

(Орталыќ мешіт, Єл-Фараби д-лы)

тањѓы 9.00-де шыѓады.

Ќапышевтер, Байжановтар єулеттері.

"Ќостанай ќаласы єкімініњ аппараты" мем-

лекеттік мекемесініњ бірыњѓай конкурс ко-

миссиясы (110000, Ќостанай ќаласы, Пушкин

кμшесі, 98, 301 каб., аныќтама телефоны: 8

(7142)53-03-55, факс: 8(7142)53-39-80, элект-

рондыќ пошта: L.Isabaeva@kostanay.gov.kz)

"Б" корпусыныњ бос єкімшілік мемлекеттік

лауазымдарына орналасуѓа конкурс жария-

лайды;

1. "Ќостанай ќаласы єкімдігініњ ауыл ша-

руашылыѓы жєне ветеринария бμлімі"

мемлекеттік мекемесініњ басшысы  (Е-R-1,

1 бірлік) лауазымдыќ жалаќысы ењбек ет-

кен жылдарына ќарай 109548 тењгеден

147986 тењгеге дейін

Ќызметтік міндеттері: Мемлекеттік меке-

ме ќызметініњ аќпараттыќ-талдау, ±йымдасты-

рушылыќ-ќ±ќыќтыќ жєне материалдыќ-техни-

калыќ ќамтамасыз ету ж±мысын ±йымдасты-

ру; ж±мысты жоспарлауды, нормативтік ќ±-

ќыќтыќ актілерді жєне басќа ќ±жаттаманы

єзірлеуді жєне ресімдеуді ќамтамасыз ету;  же-

ке жєне зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау-

ды баќылау; кадр мєселелері; Зањдардыњ,

Ќазаќстан Республикасы Президенті Жарлыќ-

тарыныњ, мемлекеттік ‰кіметтіњ жоѓары т±рѓан

органдарыныњ НЌА жєне басќа μкімдік ќ±жат-

тардыњ орындалуына басшылыќ ету жєне ба-

ќылау; ауыл шаруашылыќ, ветеринария жєне

т±тыну рыногы саласындаѓы мемлекеттік сая-

сатты іске асыру ж±мысын ‰йлестіру; осы са-

лада кєсіпкерлікті дамыту ‰шін ќолайлы жаѓ-

дайды ќамтамасыз ету; ауыл шаруашылыќ

μнімін μндіруші кєсіпорындардан, сауда, ќоѓам-

дыќ тамаќтану, т±рмыстыќ ќызмет кμрсету,

рынок ќызметі, шаѓын рынок кєсіпорындардан

жєне бау-баќша μсіру ќоѓамдарынан аќпарат-

ты талдау; негізгі азыќ-т‰лік тауарлары баѓа-

сына мониторинг ж‰ргізу; мерекелік іс-шара,

жєрмењке, базар, кμрме, конкурстарда сауда

ќызметін ±йымдастыру; жеке кєсіпкерлерге

жєне зањды т±лѓаларѓа т±тыну нарыѓы мєсе-

лелері бойынша ауыл шаруашылыќ μнімі, мал

шаруашылыѓы, ветеринария, μсімдік μсіру са-

ласында кењестік-єдістемелік кμмек кμрсету.Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын

талаптар:

Білімі жоѓары ауыл шаруашылыѓы (зоотех-

никалыќ, агорономия, мал шаруашылыѓы

μнімдерін μндіру технологиясы), экономика-

лыќ, ветеринарлыќ, зањгерлік, техникалыќ

(стандарттау, метрология жєне сертификаттау)

 Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне

сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi ‰ш жылдан кем

емес;


2) жоѓары немесе жоѓары оќу орындарынан

кейiнгi бiлiм баѓдарламалары бойынша Ќазаќ-

стан Республикасыныњ Президентi жанындаѓы

бiлiм беру ±йымдарында мемлекеттiк тапсы-

рыс негiзiнде немесе шетелдiњ жоѓары оќу

орындарында шетелде кадрлар даярлау

жμнiндегi республикалыќ комиссия бекiтетiн

басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаѓан

жаѓдайда мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр жылдан

кем емес;

3) ѓылыми дєрежесiнiњ болуы;

4) мемлекеттiк органдарда басшылыќ не-

месе μзге лауазымдарда ж±мыс μтiлi бiр жыл-

дан кем емес;

5) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-

ционалдыќ баѓыттарына сєйкес салаларда

ж±мыс μтiлi тμрт жылдан кем емес, оныњ iшiнде

басшылыќ лауазымдарда бiр жылдан кем

емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-сын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Президентi

туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ консти-

туциялыќ зањын, Ќазаќстан Республикасыныњ

"Мемлекеттiк ќызмет туралы", "Сыбайлас жем-

ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкiмшiлiк

рєсiмдер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-

дыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемле-

кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",  "Ќазаќ-

стан Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік

басќару жєне μзін-μзі басќару туралы" зањда-

рын; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ маман-

дануына сєйкес салалардаѓы ќатынастарды

реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныњ

нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан -

2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттiњ

жања саяси баѓыты стратегиясын бiлуi. Осы

санаттаѓы лауазымдар бойынша функционал-

дыќ мiндеттердi атќару ‰шiн ќажеттi басќа да

мiндеттi бiлiмдер.

2. "Ќостанай ќаласы єкімдігініњ

кєсіпкерлік  бμлімі"  мемлекеттік меке-

месініњ μнеркєсіп секторыныњ бас мама-

ны (Е-R-4, 1 бірлік) лауазымдыќ жалаќысы

ењбек еткен жылдарына ќарай 56376 тењге-

ден 76235 тењгеге дейін негізгі ќызметшініњ

бала к‰тімі бойынша демалысы кезењіне.

Ќызметтік міндеттері: Баѓдарламаларды

єзірлеуде, талдауды, аналитикалыќ жазбалар-

ды, есептерді, баѓдарламаныњ орындалуы

жμнінде аныќтамаларды жєне Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ индустриалдыќ-инновациялыќ

даму стратегиясын іске асыру жμнінде Ќоста-

най ќаласыныњ μњірлік баѓдарламасыныњ іс-

шаралар жоспарын даярлауда ќатысу; μнер-

кєсіп кєсіпорындарыныњ, ќ±рылыс индустрия-

ныњ ж±мысын талдау, оныњ дамуын болжау;

ењбек ресурстарын дамыту жєне тиімді пайда-

лану, ќосымша ж±мыс орындарын ќ±ру

жμніндегі іс-шаралардыњ єзірлеуіне жєне іске

асыруында ќатысу; халыќаралыќ стандартќа

сай сапа ж‰йесін енгізуде мониторинг ж‰ргізу;

мекемелер мен μнеркєсіп кєсіпорындарыныњ

басшылары арасында жедел аќпаратпен ал-

масуда м‰мкіндік т±ѓызу.Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын

талаптар:

Білімі жоѓары экономикалыќ, зањгерлік, мем-

лекеттік басќару.

Мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр жылдан кем

емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-

ныњ  функционалдыќ баѓытына сєйкес сала-

ларда екi жылдан кем емес ж±мыс μтiлi бар

болѓан  жаѓдайда  ортадан  кейiнгi  бiлiмi   бар-

ларѓа р±ќсат етiледi.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-

сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік

ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республика-

сындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне

μзін-μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањды

т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",

"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы"

Зандарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ

мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-

тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ

нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –

2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттік

жања саяси баѓытты стратегиясын білуі. Осы

санаттаѓы лауазымдар бойынша функционал-

дыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да

міндетті білімдер.

Конкурс  "Бос єкiмшiлiк мемлекеттiк лауа-

зымѓа орналасуѓа конкурс μткiзу жєне конкурс

комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидаларын

бекiту туралы" Ќазаќстан Республикасы

Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi Тμраѓасы-

ныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32

б±йрыѓы негізінде ж‰ргізіледі (б±дан єрі –

Ќаѓидалар).

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес

нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа 3-

ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сау-

алнама;


3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды

куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-

тариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-

тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы

№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ

тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697

болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы ту-

ралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ

жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті

мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеуден

μткені туралы ќолданыстаѓы сертификат (не-

месе нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс μткізу туралы

хабарландыру соњѓы жарияланѓан сєттен бас-

тап 10 ж±мыс к‰нніњ ішінде 110000, Ќостанай

ќаласы, Пушкин кμшесі, 98, 301 каб. мекен-

жайы бойынша тапсырылуы ќажет.

Азаматтар ќ±жат тiгiлетiн м±ќабада орналас-

тырылѓан жоѓарыда аталѓан ќ±жаттарды ќолма-

ќол тєртiпте немесе пошта арќылы ќ±жаттар-

ды ќабылдау мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жаттарды хабар-

ландыруда кμрсетілген электрондыќ пошта ар-

ќылы берген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-

сын єњгiмелесу басталѓанѓа дейiн бiр ж±мыс

к‰н б±рын кешiктiрмей бередi.

Єњгімелесуге жіберу туралы ‰міткерлерді

хабарландыру к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде

‰міткерлер єњгімелесуді "Ќостанай ќаласы

єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесінде,

309 кабинетте, μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќындылыѓы мен

єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ отырысы-

на баќылаушылардыњ ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќылаушылары

ретінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ

жєне барлыќ дењгейдегі мєслихаттардыњ де-

путаттары, Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-

намасы мен белгіленген аккредитация алѓан

б±ќаралыќ аќпараттыќ ќ±ралдардыњ μкілдері,

басќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ

бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар), ком-

мерциялыќ ±йымдар мен саяси партиялардыњ,

μкілетті органныњ ќызметкерлері ќатыса ала-

ды.


Конкурстыќ комиссияныњ отырысына баќы-

лаушы ретінде ќатысу ‰шін єњгімелесу μткізудіњ

басталуына бір ж±мыс к‰ннен кешіктірмей,

Ќостанай ќаласы єкімініњ аппараты мемлекеттік

мекемесініњ персоналды басќару (кадр ќыз-

меті) бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа

Ќостанай ќаласы єкімініњ аппараты мемлекеттік

мекемесініњ персоналды басќару (кадр ќыз-

меті) бμліміне жеке куєлігініњ кμшірмесін, ±йым-

ѓа жататынын растайтын ќ±жаттардыњ т‰п-

н±сќасын немесе кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша шыѓындар

(єњгімелесу μтетін жерге жєне кері ќарай жол

ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай жалдау, т±ру, барлыќ

т‰рдегі байланыс ќызметтерін пайдалану) аза-

маттардыњ μз ќаражаттары есебінен ж‰ргізіледі.Асќа шаќырамыз

Жарнама

бергіњіз

келсе

54-33-22,

54-99-69 (факс)

Асќа шаќырамыз

Адал жар, асыл єке, ќадірлі ата – ЄбдіѓамидовМ±хтардыњ μмірден озѓанына бір айдыњ ж‰зі болды.

Марќ±мныњ  ќырќына  арналѓан  ас 13 маусымда бе-

ріледі. Мекенжай: Затобол кенті."Водник" шаѓын ауда-

ны. Тел. (8 71455) 2-03-70, 2-15-53, 87029570667,

87777452395

Балалары, немерелері.


16

5 маусым  2015 жыл

Арқалықта: 7-55-91

Рудныйда: 5-57-60

Аманкелдіде: 2-17-40

Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02

Сарыкөлде: 2-25-17Редакцияның

мекенжайы:

110000, Қостанай қаласы, 

Әл-Фараби даңғылы, 90

Меншiк иесi:

Қоғамдық-саяси, экономика: 54-79-36

Әлеумет, білім, мәдениет: 54-26-42

Социологиялық зерттеу орталығы: 

54-53-21,39-26-25

Жарнама бергіңіз келсе: 39-26-88

Бухгалтерия: 

54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталығы:

54-54-45 

Корректура: 54-34-49

Бөлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 11390. Тапсырыс 807.                  Нөмiрдiң кезекшi редакторлары:  Ш.ҚОҢҚАБАЙ, Г.САҒИТОВА.

Директор-Бас редактор

ЖАНұзАҚ

АЯзБЕКОВ

“Қостанай таңы” газетi 

редакциясы” ЖШС

Газет аптасына  үш рет шығады.  

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 

министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куәлiгi 

берiлген. 

Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп

беттелдi. Офсеттiк басылым. 

Бағасы келiсiм бойынша.

Газетте жарық көрген оқырман пiкiрi редакция көзқара-

сымен сәйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 

жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 

асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 

жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 

болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 

мәтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.

Директор-бас редактордың қабылдау

бөлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордың 

 орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22

Бөлім редакторлары: 54-79-68, 54-28-42ФОТОЭТЮД

Алақай, жаз да келді 

жайраңдап...

Фо

то

этю

дті түсірген Б.АХМЕТБЕКОВ.

Шахматтан жарыс 

басталды

Махаббат 

 

БЕКБАЙ

Кеше Қостанайда шахматтан 

республикалық  балалар  кубо-

гының  бірінші  кезегі  басталды. 

Еліміздің 10 өңірінен 180-ге жуық 

жас шахматшылар бақ сынаспақ.  

Солардың бірі Астана қаласынан 

келген Дания Қадырбекова. 

Данияның әжесі Райхан Жау-

кина немересінің  2 жас 9 айынан 

шахматқа  бейімділігін  байқап-

ты.  Содан  балғынды  осы  спорт 

түрімен  айналысуы  жөн  болар 

деп,  оны  Астана  қаласындағы 

шахматшылардың ұлттық одағына білімін шыңдау үшін береді. Қазір 

Дания Қадырбекова 3-разрядты шахматшы. Жақында Астанада өткен 

қалалық чемпионатта 3-орынды иеленген. Болашақта үлкен жетістік-

терге жетеріне үміт зор. Данияның ата-әжесі Сапа мен Райхан  – 

 қостанайлықтар.

Республикалық жарыс 12 маусымға дейін жалғаспақ. Ол үш тур-

нирге бөлінеді. Алғашқы легінде 10 жасқа дейінгі балалар күш сына-

сады. Ал екінші лекте 14 жасқа дейінгі жас жеткіншектер шахматтан 

додаға түседі. Соңғы үшінші турнирде ересектер мен балалар араласа 

жарыспақ. Тобыл өңірінің абыройын 40 жас жеткіншек қорғамақ.

Б

із мектепте Бауыржан Момышұлы  атамыз-

дың өмірі жолы мен шығар-

машылығын  сабақта  оқып 

білгенбіз.  Аты  аңызға  ай-

налған әрі батыр, әрі жазушы-

ның  туып-өскен  ауылында 

болғаным есімнен кетпейді. 

Жамбыл облысы, Жуалы ау-

данының орталығында менің 

нағашыларым  тұрады.  Мен 

жазғы  каникул  күндерінде 

сәтін салса, сол ауылға барғым 

келіп тұрады. Себебі, батыр 

ауылының табиғатын ауыз-

бен  айтып  жеткізу  мүмкін 

емес. Таза ауа, мөлдір бұлақ 

асқар тау. Жаздың күні тау-

ды әппақ қар басып жатады. 

Жаздың жайма- шуақ күнін-

де  аяқ-астынан  жел  тұрып 

нөсер жаңбыр жауа салады. 

Сол жердің тұрғындары бұл 

Баукеңнің мінезі дейді.

Сол  ауылда  Бауыржан 

Момышұлы атында мектеп, 

мешіт,  көше  және  мұражай 

бар. Маған әсіресе мұражай 

қатты әсер етті. Мұражай өте 

әдемі әрі материалдарға бай 

екен. Бауыржан атамыздың 

қолданған  заттары,  оқыған 

кітаптары  әдемі  суреттері 

сақталған.  Әсіресе  Мәскеу 

түбіндегі  шайқасты  бейне-

леген диорамманы көргенде 

нағыз  соғыстың  ортасын-

да  жүргендей  сезінесің.  Ол 

кісінің жұмыс істеген бөлмесі 

бейнеленген, ұйықтаған төсе-

гі,  ыдыс-аяғына  дейін  бар. 

Мұражай  сыртында    батыр 

соғысқан зеңбіректер қойыл-

ған.  Бауыржан  Момышұлы 

кешенінің  алдында  оның 

мәрмәр  тастан  құйылған 

мүсін ескерткіші көз тартады.

Мен  осы  сапардан  кейін 

Бауыржан атамды жақын та-

ныдым, өзімен жүздескендей 

болдым.


Әмина КЕНЖЕӘДІЛ, 

9-сынып оқушысы.

Батыр ауылындаКҮННІҢ ЫСТЫҒЫН-АЙ!..

Сақтансаң 

ғана...

Жандос 

 

ЖҮСІПБЕК

Маусым 


– суға түсу маусымы басталатын ай. Төтенше 

жағдайлар  департаментіндегілер  осылай  жария  етсе  де, 

бастысы,  ауа  райы ның    қолайлы  болғанын  күту  абзалы-

рақ.  Дегенмен  маусым  басталмай  тұрып-ақ  еріктерінше 

шомылып жататындар көптеп кездеседі. Ондай әрекет өмір-

ге  қауіпті.  Кім-кімге  де  мамандар  пікіріне  құлақ  асқан 

артықтық етпейді. 

– Суға түсу үшін суы таза, түбі құмды немесе ірі құм-

ды, онша терең емес  (2м дейін), қатты ағысы жоқ (0,5м/с 

дейін)  жерді  таңдау  керек, 

–  дейді  «Қостанай  облысы 

ТЖД-суда-құтқару қызметі» ММ бас құтқарушысы Еңсеп-

бай Маржан. 

– Мүмкіндігінше, су температурасы 17-19 0С, 

ауа температурасы 20-25 0С кезінде шомылу ұсынылады. 

Суда небәрі 10-15 минут болу, суға түсер алдында денені 

сумен сүрту қажет. 

Суда құтқару қызметінің мамандары маусым басталар 

алдындағы қауіпсіздік шараларын өткізу қамында. Бүгінгі 

уақытқа дейін қаладағы 60 мектептің оқушылары арасында 

арнайы жиындар ұйымдастырылды. Олар дәрістер тыңдап, 

нұсқаулықтармен танысты. БАҚ арқылы да насихат жұмыс-

тары жүргізіліп жатыр. Жергілікті телеарналарда ескертпе 

бейнероликтер көрсетілмек. Радиода қауіпсіздікті насихат-

тау хабарламалары жарияланатын болады.

Құтқарушылар  ақпараттық-насихаттық  жұмыстармен 

шектеліп отырған жоқ. Жағажайлардағы суға түсетін орын-

дардың  лайықты-лайықсызын  анықтап,  арнайы  белгілер 

орнатуда. Тынымсыз рейдтер жүргізіліп, өзен-көлге маңай-

лаған демалушылармен және балықшылармен профилакти-

калық жұмыстар жасалуда.

– Облыс тұрғындарына айтарымыз мынау: жақсы жүзе 

білу 

–  суда  қауіпсіз  демалудың  маңызды  кепілі.  Бірақ жақсы жүзуші де әрқашан сақ болуы, тәртіпті және суда 

өзін  ұстаудың  ережесін  қатаң  ұстануы  керек.  Сақ  бо-

лыңыздар! 

– деп ескерту жасайды бас құтқарушы  Маржан 

Еңсепбай.

«Сақтансаң ғана сақтайды». Бір демалыс бүкіл өмірге 

балта шаппас үшін осы қағиданы ұстанған жөн-ақ. Құтқа-

рушыларды жаз бойы жұмыссыз қалдыру әрқайсымыздың қолымыздан келетінін түсінуіміз керек!

Document Outline

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2015 -> №117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбі
2015 -> Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезінде
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»
2015 -> Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының да
2015 -> №149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±ма
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет