5B090900 – Логистика 5B090900 –жүктеу 343.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата06.03.2017
өлшемі343.01 Kb.
  1   2   3   4   5

 

194


 

 

 

 

5B090900 – Логистика 

5B090900 – Логистика 

5B090900 –  «Logistics» 

 

 

  

 

MEN 2211 Менеджмент – 3 кредит 

Пререквизиттер: OEt 1109 

Менеджменттің  әдістемелік  негіздемесі  және 

менеджмент  тарихы.  Менеджмент  жүйесінің 

ұйымдастыру  формасы,  қызметтік  іс-әрекетті 

ынталандыру,  реттеу  және  бақылау.    Топты 

және  адамды  басқару,  менеджмент  стилі  және 

менеджмент  бейнесі,  менеджмент  тиімділігінің 

себептері  мен  бейімділігі.  Мекеменің  сыртқы 

және  ішкі  ортасы,  менеджментте  әлемдік 

ақпарат  қорларын  пайдалану,  желілер  жүйесі. 

Стратегиялық  менеджмент,  болашақ  және  

күнделікті  жоспарды  іске  асыру.  Менеджердің 

негізгі  сапалы  жақтары,  менеджер  жұмысы, 

еңбектің 

іс-әрекеттік 

жүйесін 


жасау, 

бағынышты 

қызметкерлердің 

қызметтерін 

ұйымдастыруды бақылау, контроллинг.  

 

MEN 2211 Менеджмент – 3 кредита Пререквизиты: OEt 1109 

История менеджмента, методологические основы 

менеджмента.  Формы  организации  системы  ме-

неджмента,  мотивация  деятельности,  регулирова-

ние  и  контроль.  Управление  человеком  и  управ-

ление  группой,  стиль  менеджмента  и  образ  ме-

неджмента, факторы и тенденции эффективности 

менеджмента.  Внутренняя  и  внешняя  среда 

предприятия,  использование  мировых  информа-

ционных  ресурсов  в  менеджменте.  Стратегиче-

ский  менеджмент,  разработка  и  реализация  пер-

спективных и текущих планов. Основные качест-

ва менеджера,  создание системы мотивации тру-

да,  организация  контроля  за  деятельностью  под-

чиненных, контроллинг. 

 

MEN 2211 Management – 3 credits Prerequisites:  OEt 1109 

History  of  management,    methodological bases 

of  management.  Forms  of  the  organization  sys-

tem of management,   motivation   activity, reg-

ulation and control. The personal   management 

and  group  management,  style  of  management 

and   image of management, factors and tenden-

cies   efficiency of the management. Internal and  

external  environment  of  the  enterprise,  use      of  

world   information    resources in management. 

Strategic  management development and realiza-

tion  perspective  and  current  plans.  The      basic 

manager  qualities,  creation  of    the  motivation 

system  of  work,  controlling  organization  after 

subordinates work, controlling. 

MIK   2209 Микроэкономика – 3 кредит 

Пререквизиттер: Oet 1109 

Сұраныс  пен  ұсыныс  теориясы  тұрғысынан 

тұтыну 

нарығындағы шаруашылық 

субъ-


ектілерді    талдау,  өндіріс  теориясы.  Өндіріс 

шығындары.  Жетілген  бәсеке  нарық  жағда-

йында  монополиялық  және  олигоолиялық 

ортада    фирманың  максималды  пайданы  алу 

мүмкіндігі.  Өндіріс  факторлары    нарықтары. 

Нарықтағы 

жалпы 

тепе-теңдік. Қоғамдық 

игіліктер    мен  сыртқы  тиімділіктер  (экстер 

налиялар)  түсінігі.  Нарықтық  емес  қызмет, 

нарықтық  айырбастау  шарты,  қисық  сұраныс 

пен  ұсыныс,  тұтынушылар  сұранысы  мен 

қауіпі,  өндірістік  қызметте,  қысқа  мерзімді 

және  ұзақ    мерзімді  ұстап  қалу,  нарық 

 

MIK   2209  Микроэкономика – 3 кредита Пререквизиты: Oet 1109 

Анализ  поведения  хозяйствующих  субъектов  на 

потребительском  рынке,  посредством  теории 

спроса  и  предположения.  Теория  производства. 

Издержки производства. Возможность получения 

фирмами  максимальной  прибыли  в  условиях 

совершенно  конкурентного  рынка,  в  монополь-

ной  и  олиголистической  среде.  Рынки  факторов 

производств.  Общее  равновесие  на  рынке.  Поня-

тие  общест  венных  благ  и  внешних  эффектов. 

Рынки, 

нерыночная деятельность, 

условия 


рыночного 

обмена, 


кривые 

безразличия, 

производственные 

функций, 

издержки 

в 

краткосрочном и 

долгосрочном 

периодах; 

рыночные структуры, конкуренция. 

 

MIK   2209   Microeconomics - 3 

 

Prerequisites: Oet 1109 

Analysis of conduct of managing subjects at the 

user market, by means of theory of demand and 

supposition.  Theory  of  production.  Costs  of 

production.  Possibility  of  receipt  of  maximal 

income  firms  in  the  conditions  of  the  accom-

plished competition market, in monopolistic and 

to  the  environment.  Markets  of  factors  of  pro-

ductions.  Common  equilibrium  at  the  market. 

Concept  of  public  benefits  and  external  effects. 

Theory of production. Costs of production. Pos-

sibility  of  receipt  of  maximal  income  firms  in 

the  conditions  of  the  accomplished  competition 

market,  in  mono-polistic  and  to  the  environ-

ment. 


 

195


 

 

құрылымдары, жетілген бәсеке.  Mak  225.1 Макроэкономика – 3 кредит  

Пререквизиттер: Mic 2203, Oet 1109 

Инфляция,  жұмыссыздық,  экономикалық  өсу 

мен  құлдырау  мәселелері.  Макроэкономикалық 

көрсеткіштер.  Жалпы  ұлттық  өнім,  баға 

деңгейі,  жұмыссыздық  деңгейі,  таза  экспорт. 

Қысқа  мерзімді  және  ұзақ  мерзімді  кезеңдегі 

нарықтың    тепе-теңдіктің  макроэкономикалық 

үлгісі,  нарықтардың  өзара  әрекеттесу    үлгілері 

және  оларда  ақша-несиелік  (монетарлы),  салық 

бюджеттік  (фиксалды)  және  сыртқы  саясат 

әсерінен 

туындайтын 

өзгерістер. 

Ашық 


экономика  және  қысқа  мерзімді  модельдері, 

эконо-микалық  цикл;  нарық  қаржысындағы 

қалыптасуының  механизмі  мен  құрылымы, 

банк  жүйесі  мен  несие;  қор  биржасы,  оның 

механизмінің қалыптасуы; қаржы нарығы. 

 

 

Mak  225.1  Макроэкономика – 3 кредита Пререквизиты: Mic 2203, Oet 1109 

Проблемы  инфляции,  безработицы,  спад  и  эко-

номический  рост.  Макроэкономические  показа-

тели:  валовой  национальный  продукт,  уровень 

цен,  уровень  безработицы,  чистый  экспорт.  Мак-

роэкономические  модели  рыночного  равновесия 

в краткосрочном и долгосрочном периодах, моде-

ли взаимодействия рынков и изменения. 

 

Mak  225.1  Macroeconomics - 3 

 

Prerequisites: Mic 2203, Oet 1109 

Problems  of  inflation,  unemployment,  slump 

and  economic  growth.  Macroeconomic  inde-

xes:  gross  national  product,  standard  of  prices, 

unemployment  rate,  clean  export.  Macro-

economic  models  of  market  equilibrium    in 

short-term  and  longterm  periods,  models  of  co-

operations of markets and change. STA 2206 Статистика - 3 кредит 

Пререквизиттер: Vm 1201 

Статистиканың 

жалпы 

теориясы. Статис-

тиканың 


пәні 

мен 


әдісі. 

Қазақстан 

Республикасы 

мемлекеттік 

статистиканы 

ұйымдастыру 

қағидалары. 

Статистикалық 

бақылау. Статистикалық жиынтық, топтастыру, 

жіктеу  және  статистикалық  кестелер.  Тарату 

қатарлары. 

Статистикадағы 

жалпылама 

көрсеткіштер.  Абсолютті  және  салыс  тырмалы 

шамалар 

көрсеткіштер. 

Абсолютті 

және 


салыстырмалы  шамалар,  олардың  графикалық 

көрінісі. 

Орта 

шамалар, вариа 

ция 


көрсеткіштері. 

Таңдамалы 

бақылаулар. 

Қоғамдық 

құбылыс 

тардың 


өзгерістерін 

меңгерудің статистикалық әдістері.   

 

STA 2206 Статистика - 3 кредит Пререквизиты:  Vm 1201 

Общая теория статистики. Предмет  статистики и 

метод статистики. Принципы организации госу-

дарственной  статистики  в  Республике  Казах-

стан.  Статистическое  наблюдение.  Статистичес-

кая  сводка,  группировка,  классификация  и  ста-

тистические  таблицы.  Ряды  распределения  и  ме-

тоды их анализа. Обобщающие показатели в ста-

тистике.  Абсолютные  и  относительные  величи-

ны  и  их  графические  изображения.  Средние  ве-

личины  и  показатели  вариации.  Выборочное  на-

блюдение. Статистические методы изучения ди-

намики общественных явлений. 

 

STA 2206 Statistics -3  

Prerequisites: Vm 1201 

General  theory  of  statistics.  Article  of  statistics 

and  method  of  statistics.  Principles  of  organi-

zation of state statistics in Republic Kazakhstan. 

Statistical  supervision.  Statistical  report,  group-

ment, classification and statistical tables. Distri-

buting  rows  and  methods  of  their  analysis. 

Summarizing indexes  in statistics. Absolute and 

relative 

values 


and 

their 


graphic 

im-


ages.Average  values  and  indexes  of  variation. 

Selective  supervision.  Statistical  methods  of 

studying  dynamics of the public phenomena. 


 

196


 

 

ESTA 226.1 Экономикалық статистика  –3 кредит 

Пререквизиттер: Vm 1201, Oet 1109 

Статистиканың 

жалпы 

теориясы. Статис-

тиканың 


пәні 

мен 


әдісі. 

Статистиканың 

экономикадағы 

орыны. 


Статистикалық 

бақылау. Статистикалық жиынтық, топтастыру, 

жіктеу  және  статистикалық  кестелер.  Тарату 

қатарлары  және  оны  талдау.  Статистикадағы 

жалпылама  көрсеткіштер.  Абсолютті  және 

салыстырмалы 

шамалар 

көрсеткіштер. 

Абсолютті  және  салыстырмалы  шамалар  және 

олардың  графикалық  көрінісі.  Орта  шамалар 

және 

вариация көрсеткіштері. 

Таңдамалы 

бақылаулар. 

Қоғамдық 

құбылыстардың 

өзгерістерін меңгерудің статистикалық әдістері. 

Индекстік  әдістер.  Маңызды  экономикалық 

индекстер. 

Әлеуметтік 

экономикалық 

статистика көрсеткіштерінің жүйесі. Тұрғындар 

және еңбек ресурстарының статистикасы.   

 

ESTA 226.1 Экономическая статистика -3 кредит 

Пререквизиты:  Vm 1201, Oet 1109 

Общая теория статистики. Предмет  статистики и 

метод статистики. Роль статистики в экономике. 

Статистическое 

наблюдение. 

Статистическая 

сводка,  групппировка,  классификация  и  ста-

тистические  таблицы.  Ряды  распределения  и  ме-

тоды их анализа. Обобщающие показатели в ста-

тис-тике.  Абсолютные  и  относительные  величи-

ны  и  их  графические  изображения.  Средние  ве-

личины  и  показатели  вариации.  Выборочное  на-

блюдение. Статистические методы изучения ди-

намики  общественных  явлений.  Индексные  ме-

тоды.  Важнейшие  экономические  индексы.  Ста-

тистические  методы  изучения  взаимосвязи  со-

циально-экономических  явлений.  Социально-

эконо-мическая  статистика.  Система  показате-

лей социально-экономической статистики.   

 

ESTA 226.1 Economics statistics  - 3 

 

Prerequisites: Vm 1201, Oet 1109 

General  theory  of  statistics.  Article  of  statistics 

and  method  of  statistics.The  role  of  statistics  in 

economy.Statistical  supervision.  Statistical  re-

port,  groupment,  classification  and  statistical 

tables.  Distributing  rows  and  methods  of  their 

analysis.  Summarizings  indexes    in  statistics. 

Absolute  and  relative  values  and  their  graphic 

images.  Average  values  and  indexes  of  varia-

tion.  Selective  supervision.  Statistical  methods 

of studying  dynamics of the public phenomena. 

Index methods. Major economic indexes. Statis-

tical methods of studying of intercommunication 

of  the  socio-economic  phenomena.  Socio-

economic statistics. System of indexes of socio-

economic statistics. FIN2207    Қаржы –  3 кредит 

Пререквизиттер: Vm 1201, Mak  2214    

Экономикалық  ғылымдар  жүйесіндегі  қаржы 

туралы  ғылым,  категорияның  теориялық  негіз-

дері,  қоғамдық  ұдайы  өндірісте  қаржыны  пай-

далану.  Қаржының  табиғаты  және  қажеттігі. 

Қазақстан  Республикасының  қаржы  жүйесін 

ұйымдастыру. Қаржы саясаты мен қаржы меха-

низмі. Қаржыны басқару, қаржылық жоспарлау, 

әлеуметтік  –  экономикалық,  жоспарлау  мен 

оның  өзара  байланысы.  Қаржының  құқықтық 

негіздері.  Қаржылық  бақылаудың  объективтік 

шарттастылығы  және  жүргізудің  алғы  шартта-

ры.  Шаруашылық  жүргізуші  субъектілердің 

қаржысы,  қаржы  жүйесінің  бастапқы  буыны 

ретінде,  оның ұдайы өндіріс процесіндегі  оның 

 

FIN 2207   Финансы  - 3 кредита Пререквизиты: Vm 1201, Mak  2214    

Наука  о  финансах  в  системе  экономических  наук, 

теоретические  основы  категории,  использование 

финансов  в  общественном  воспроизводстве.  При-

рода  и  необходимость  финансов.  Организация 

финансовой  системы  Республики  Казахстан.  Фи-

нансовая  политика  и  финансовый  механизм. 

Управление  финансами,  финансовое  планирова-

ние 

и 

его взаимосвязь 

с 

социально-экономическим  плани-рованием.  Правовые  осно-

вы  финансов.  Объ-ективная  обусловленность  и 

предпосылки  проведения  финансового  контроля. 

Финансы  хозяйствующих  субъектов  как  исходное 

звено  финансовой  системы,  их  роль  в  воспроиз-

водственном процессе. Государственные финансы, 

 

FIN 2207 Finances -   3 

 

Prerequisites: Vm 1201, Mak  2214    

Science about finances in the system of econom-

ic sciences, theoretical bases of category, use of 

finances  in  public  reproduction.  Nature  and  ne-

cessity of finances. Organization of the financial 

system  of  Republic  Kazakhstan.  Financial  poli-

cy  and  financial  mechanism.  Financial  man-

agement,  financial  planning  and  it`s  intercon-

nection  with  the  socio-economic  planning.  Le-

gal frameworks  of finances. Objective conditio-

nality and preconditions  conducting of financial 

control.  Finances  of  managing  subjects  as  an 

initial  link  of the financial system, their role, in  

reproduction  process.  State  finances  and  their  

role in the system of financial relations. 


 

197


 

 

рөлі.  Коммерциялық  және  коммерциялық  емес секторлардың 

қаржының 

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері.   

их  роль  в финансовых отношениях. FRIP 

227.1 

Қаржы 

нарықтары 

мен 

делдалдар - 3 кредит 

Пререквизиттер: Оet 1109 

Қаржы  нарығының  мәні  мен  түсінігі.  Қаржы 

нарығының 

жіктелімінің 

ерекшеліктері. 

Қазақстанның  қаржы  нарығы  және  оның 

құрамдас 

бөліктері. 

Ақша 

нарығының мағынасы мен мәні. Қаржы нарығы жүйесіндегі 

несие  нарығының  орны.  Несие  нарығының 

құралдары. Валюта нарығы: түрлері және  оның 

дамуындағы  негізгі  кезеңдер.  Қазақстандағы 

валюталық 

рет-теудің 

негізгі 

бағыттары. 

Бағалы 

қағаздар нарығының 

түсінігі, 

құрылымы  мен  түрлері.  Сақтандыру  нарығын 

дамытудың  негізгі  аспектілері.  Сақтандырудың 

түрлері. 

Сақ-тандырудың 

жіктелімі. 

Сақтандыру  нарығының  құралдары.  Қаржы  на-

рығы  жүйесіндегі  зейнетақы  нарығының  орны. 

Жинақтаушы зейнетақы жүйесі. 

 

FRIP 227.1 Финансовые рынки и посредники 

 - 3 кредита 

Пререквизиты: Оet 1109 

Понятие  и  сущность  финансового  рынка.  Осо-

бенности  классификации  финансовых  рынков. 

Финансовый рынок Казахстана и его составные 

элементы. Сущность  и  значение  денежного  ры-

нка.  Место  кредитного  рынка  в  системе  фи-

нансового  рынка.  Инструменты  кредитного  ры-

нка.  Валютные  рынки:  виды  и  основные  этапы 

развития.  Основные  направления  валютного 

регу-лирования  в  Казахстане.  Понятие  рынка 

ценных  бумаг,  его  структура  и  виды.  Состояние 

рынка ценных бумаг в Казахстане. Виды страхо-

вания.  Классификация  страхования.  Инструмен-

ты  рынка.  Место  пенсионного  рынка  в  системе 

финансового  рынка. Накопительная пенсионная  си-

стема.  


 

FRIP 227.1 Financial markets and mediators  

 

Prerequisites: Оet 1109 

Concept  and  essence  of  financial  market. 

Features  of  classification  of  financial  markets. 

Financial  market  of  Kazakhstan  and  it`s  com-

ponent  elements.  Essence  and  value  of  money-

market. A place of credit market is in the system 

of  financial  market.  Instruments  of  credit 

market.  Markets  of  currencies:  kinds  and  basic 

stages  of  development.  Basic  directions  of  the 

currency  adjustting  in  Kazakhstan.  Concept  of 

market 

of 


equities, 

it`s 


structure 

and 


kinds.Condition 

equities 

market 

in 


Kazakhstan.Types  of  insurance.  Classification 

of  insurance.  Ins-truments  of  insurance  market. 

A  place  of  pension  market  in  the  system  of 

financial  market.  Story  pension  system.  Accu-

mulated pension system. 

MVZL 22208 Логистикалық есептерді 

шығару әдістері – 3 кредит 

Пререквизиттер: Vm 1201 

Сандық  әдістерің  экономикалық  есептерді  

есептеу барысында қолдану және жүзеге асыру. 

Экономикалық  есептерді  нысандандырудағы 

практикалық  дағдыландырылуы.  Математика 

лық  үлгілерді  құру  және  оларды  шешудегі 

барынша 

қолайлы 


әдістерді 

талдау. 


Экономикада  қолданылатын  абсолютті  және 

салыстырмалы  қателігі.  Бұған  қоса  стандартты 

программалар  пакетін  Математикалық  модель 

және  оның  негізгі  элементері.  Экзогендік  және 

эндогендік 

айнымалылар. 

Mathcad, 

Excel 


 

MVZL 22208 Методы вычисления в задачах 

логистики – 3 кредита 

Пререквизиты: Vm 1201 

Использование  и  реализация  численных  методов 

при исследовании  логистических    задач. Класси-

фикация  методов  решения.    Построение  матема-

тических моделей и выбор наиболее приемлемых 

методов  решения.  Моделирование  в  логистике  и 

его использование в формализации логисических 

задач.  Математическая  модель  и  ее  основные 

элементы.Виды  зависимостей  экономических 

переменных  и  их  описание.  Выбор  метода  

решения  и  остроение    алгоритма  решения 

логистических задач в среде Mathcad, Excel.  Оп-

 

MVZ 22208 Calculation methods in logistics 

problems - 3 

 

Prereguisites: Vm 1201 

Use  and  realization  of  numerical  methods  at 

research  of  logistical  problems.Classification  of  

decision 

 

methods. Construction 

of 


mathematical  models  and  a  choice  of  the  most 

comprehensible  methods  of  the  decision. 

Modeling 

in 


logistics 

and 


its 

use 


in  

formalization  logistic  tasks.  Mathematical 

model  and  its  basic  elements.Kinds  of 

dependences  of  economic  variables  and  their 

description.Choice  of  methods  of    decision  of 

logistical  tasks  in  the  environment  of  Mathcad,  

198


 

 

ортасында логистикалық 

есептерді 

шешу 

алгоритмін  құрастыру  және  шығару  әдістерін таңдау.  Кіру  және  шығу  ақпаратын  анықтау. 

Ақпаратты  Mathcad,  Excel-де  көрсету.  Есепті 

шешу  барысында  құрылған  функцияларды 

қолдану. Сандық тәжірибе өткізу. 

ределение входной  и выходной информации. 

Excel.


 

Coordination of  numerical information. 

 

 

INER 

228.1 

Логистикалық 

есептердің 

ақпарат тануы – 3 кредит 

Пререквизиттер: Inf 1105, Vm 1201 

Логистикалық 

есептердің 

құрылуы, 

математикалық 

модельдерінің 

тұрғызылуы 

және  есепті  шығарудың  ең  оңтайлы  әдісін 

таңдау.  Логистикалық  жүйелердің  модельдері: 

қорларды  басқару  модельдері,  экстремальді 

нүктелерді  іздеу  модельдері;  қысқа  жол  іздеу 

модельдері;  жеткізу  тізбегін  басқару  моделі. 

Есепті  сандық  әдіс  арқылы  шешу  және  оның 

MathCad 


математикалық 

процессорының 

ортасында  іске  асырылуы.  Mathcad  ортасында 

логистикалық  есептерді  шешу  алгоритмін 

құрастыру  және  шығару  әдістерін  таңдау.  Кіру 

және  шығу  ақпаратын  анықтау.  Ақпаратты 

Mathcad, 

Excel-де 

көрсету. 

Массивтермен 

жұмыс істеу. Есепті шешу барысында құрылған 

функцияларды  қолдану.  Сандық  тәжірибе 

өткізу. 

 


Каталог: files
files -> Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми әмбебап кітапханасы
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет