5В060200, 050602 – Информатика 5В060200, 050602 – Computer sciencePdf көрінісі
бет1/4
Дата31.03.2017
өлшемі245.46 Kb.
#10914
  1   2   3   4

                                                    5В060200,  050602 –  Ақпараттану

5В060200,  050602 – Информатика

5В060200,  050602 – Computer  science

PI 1210. Ақпараттану практикумы

– 2 кредит

Пререквизиттер: Inf 1104

Word  мәтіндік  редакторы.  Іс  қағаздарын

ұйымдастыру. 

ЭЕМ 


арифметикалық

негіздері.  Он  алтылық  санау  жүйесі.

Excel  кестелік  процессор.  Есепті  шешу.

Функцияны  табуляциялау.    Машиналық

кодтар  (Тура  код;  Кері  код;  Қосымша

код.    Модифицирленген  кері  және

қосымша  кодтар).  Excel  ақпаратты

қорғау  және  форматтау.  Сандық  ақпарат

көрініс формасы. Power Point редакторы.

Access  ДҚБЖ  презентациясын  өңдеу

және  құру:  кесте  құру.  Тиянақты  үтірлі

формадағы  сандарды  бөлу.  Сұраныс

құру.  MS  DOS  негізгі  командалары.

Форма 


мен 

есеп 


беруді 

құру.


Гипермәтіндік 

сілтеме. 

Бір 

санау


жүйесінен  екінші  санау  жүйесіне  бүтін

және бөлшек бөлімді ауыстыру.PI 1210. Практикум по информатике

– 2 кредита

Пререквизиты: Inf 1104

Текстовый  редактор  Word.  Организация

деловой 

переписки. 

Арифметические

основы  ЭВМ.  Шестнадцатеричная  система

счисления.  Табличный  процессор  excel.

Решение  задачи.  Табулирование  функции. 

Машинные  коды  (прямой  код;  обратный

код; 


дополнительный 

 

код.Модифицированные 

обратные 

и

дополнительные  коды).  Форматирование  изащита  информации  в  Excel.  Формы

представления 

числовой 

информации.

Редактор 

Power 


Point. 

Создание 

и

разработка  презентаций СУБД    Access:Создание  таблиц.  Создание  запросов.

Основные 

команды 

MS 


DOS.

Гипертекстовые ссылки. Переводы  целой и

дробной  части  числа  из  одной  системы

счисления в другую.PI 1210 Workshop on computer science

– 2 credits

Prerequisites: Inf1104

The  text  editor  Word.  Organization  of  business

correspondence. 

Arithmetical 

basis 

of

computers. Hexadecimal 

system. 


Table

processor  excel.  The  solution  of  the  problem.

Tabulating function. Machine codes (direct code

back code; editing code; Modified backward and

additional  codes).  Formation  and  protection  of

information  in  Excel.  Forms  of  presentation  of

numerical  data.  Editor  of  Power  Point.  The

establishment  and  development  of  presentations

SEBD  Access:  Creating  tables.  Creating

inquiries. Main commands of MS DOS. Text’s

links.  Transfers  whole  and  a  fractional  part    of

number to  number system to another.NGiGGr 23011. Сызба геометрия және

компьютерлік графика – 2 кредит

Пререквизиттер: GEO 1205, Inf 1104

СГ  және  Г  –  техникалық  білім  негізі

және  кейінгі  оқылатын  техникалық

NGiGGr 

23011. 

Начертательная

геометрия и компьютерная графика 

– 2 кредита

Пререквизиты: GEO 1205, Inf 1104

НГ и Г – основа технического образования иNGiGGr  23011.  Descriptive  geometry  and

graphic – 2 credits

Prerequisites: GEO 1205, Inf 1104

DG and G is a basis of a technical education and

the  first  step  in  studying  the  next  technical


пәндері мен арнайы курстарды ұғынудың

бірінші    сатысы.  Сызба  –  техникалық

идеяны енгізу құралы және халықаралық

техника  тілі.  Сызбаны  орындау  –

теориялық 

негіздері, 

көлемі 

бар


денелерді жазықтыққа салу және зерттеу

–  графикалық  әдістері,  инженерлік

есептерді  графикалық  жолымен  шешу

тәсілдері. 

Жобалау 

объектілерді

кескіндеу – көріністер, тіліктер, қималар.

Бұйым  түрлері  және  конструкторлық

құжаттар. Бұйымды құрайтын бөлімдерді

біріктіру 

түрлері, 

оларды 


сызбада

белгілеу 

және 

кескіндеу. Тетіктің

нобайы,  жұмыс  сызбасы,  құрастару

сызбалар,  жалпы  түрді,  сызбаны  оқу

және бөлшектеу.

первая  ступень  в  изучении  последующих

технических  дисциплин  и  спецкурсов.

Чертеж  –  средство  выражения  технической

идеи  и  международный  язык  техники.

Теоретические основы выполнения чертежа,

графические 

методы 

построения и

исследования  пространственных  форм  на

плоскости,  графические  способы  решения

инженерных 

задач. 

Изображениепроектируемых  объектов  –  виды,  разрезы,

сечения.  Аксонометрические  проекции.

Виды 

изделий 


и 

конструкторских

документов.  Виды  соединений  составных

частей изделия, их изображение и деление.

disciplines  and  special  courses.  The  drawing  -

means  of  expression  of  technical  idea  and 

international  language  of  technics.  Theoretical

bases  of  performance  of  the  drawing,  graphical

methods  of  construction  and  research  of  space

forms on planes, graphical ways of the decision

of 

engineering tasks. 

Projecting 

tasks

representation kinds, 


cuts, 

sections.

Axonometrical  projections.  Types  of  products

and  design  documents.  Types  of  connecting

components of product, their image and division.

MG 23011.1 Машиналық графика 

– 2 кредит

Пререквизиттер:

MAAFOP  1202,  YaTP

1207, GEO 1205

Машиналық  графика  жүйесіне  кіріспе.

Интерактивті  компьютерлік  графиканың

аппараттық 

қамтамасыздандыруы.

Растрлық  графика.  Векторлық  графика.

Векторлық  графиканың  математикалық

негіздері. 

Растрлық 

графика.


Сызықтарды 

салудың 


Брезенхем

алгоритмі. 

Растрлық 

графика


Сызықтарды 

салудың 


Брезенхем

алгоритмі. 

Растрлық 

графика


Қадамдықты 

жою 


әдістері.

MG  23011.1.  Машинная  графика  –  2

кредита

Пререквизиты:

MAAFOP  1202,  YaTP  1207,

GEO 1205

Введение в машинную графику. Аппаратное

обеспечение 

компьютерной 

графики.

Векторная 

графика. 

Кривая 


Безье.

Векторные графические форматы. Растровая

графика.  Алгоритм  Брезенхема  рисования

линии. 


Растровая 

графика. 

Методы

устранения  ступенчатости.  Геометрическиепреобразования.  Алгоритм  Кируса-Бека.

Построение  реалистических  изображений.

Моделирование  освещения.  Трассировка

лучей.  Алгоритм  определения  видимыхMG 23011.1. Graphics – 2 credits

Prerequisites:

MAAFOP 1202, YaTP 1207, GEO

1205

Introduction  to  Computer  Graphics.  Hardware

provision  of  Computer  Graphics.  Vector

graphics.  Bezier  curves.  Vector  graphical

formats. 

Raster 


Graphics. 

Algorithm

Brezenhema  drawing  lines.  Raster  Graphics.

Methods  of  stage  elimination.  Geometric

transformation.  Algorithm  of  Kirus-Beck.

Building  of  realistic  drawings.  Modeling  of

lighting.  Ray  tracing.  The  algorithm  of

determining visual surfaces by ray tracing. Main

possibilities  of  OpenGL.  Architecture  and

features 

of 

syntax. 


Transformation 

of


Геометриялық 

түрлендіру. 

Компьютерлік 

графикадағы 

түс.

Жазықтықтағы  фигуралардың  кесілуі.Көрінбейтін  сызықтарды  жою  Шын

кескіндеулерді 

құру. 

Сәулелердіңтрассировкасы 

OpenGL 


негізгі

мүмкіншіліктері 

Open

GL-де


проекциямен.

поверхностей  путем  трассировки  лучей.

Основные 

возможности 

 

OpenGL.


Архитектура  и  особенности  синтаксиса.

Преобразование  координат  и  проекции  в

OpenGL.

coordinates and projection in OpenGL.MZ1211 Математикалық есептеулер

– 2 кредит

Пререквизитер:

MAVA 1201

, Alg 1204,     

DU 2206 

Математикалық  есептердің  қойылымы,

зерттелуі және шешімі мына жағдайларға

байланысты 

туындайды: 

түрлендіру

әдісінің 

құрылуы, 

зерттелуі 

және


таратылуымен, 

бейне


тапсырмаларындағы  ақпаратты  талдау

және бағалау, сандық, мәтіндік массивтер

түріндегі  шығыс  мәліметін  ұсынудағы

классификациясы 

мен 

болжамы,


сараптаудағы 

деректер, 

 

сигнал


таратылымы, 

көріністер, 

уақытша

қатарлар және 

ақпараттық

технологиялардың  алгоритмдік  негізін

құрайтын  анализ,  синтез  жасайтын,

күрделі графикалық ақпаратты өңдейтін, 

математикалық  және  есептеу  әдістерін

жүйелеу,  модификациялау.  Студенттер

берілген 

пән 

бойынша 


негізгі

түсініктемелері, 

терминдер 

мен


MZ1211 Математика в задачах 

– 2 кредита

Пререквизиты:

MAVA 1201,

 Alg 1204,           

       DU 2206 

Постановка,  исследование  и  решение

математических задач, возникающих в связи

с 

разработкой, исследованием 

и

реализацией методов 

преобразования,

анализа  и  оценивания  информации  в

задачах.  Распознавание,  классификация  и

прогноз  при  представлении  исходных

данных  в  виде  числовых  и  текстовых

массивов,  экспертных  данных,  реализаций

сигналов,  изображений,  временных  рядов,

случайных многомерных полей либо в виде

смеси указанных типов данных. Разработка,

исследование 

составляющих

алгоритмическую  основу  информационных

технологий,  анализ,  синтез  и  обработка

сложной 

графической 

информации 

и

пространственно  распределенных  данных.Разработка  и  реализация  математических

моделей описания графических документов.MZ1211 

Math 

problems 

in 

pattern

recognition – 2 credit

Prerequisites:  MAVA  1201,  Alg  1204,  DU

2206

Arrangement,  research  and  decision  of

mathematical 

tasks 


giving 

from 


the

development,  research  and  realization  of

conversion  methods,  analyze  and  evaluating

information 

in 

the 


tasks. 

Recognition,

classification  and  prognosis  when  raw  data

presenting  in  the  form  of  numerical  and  text

arrays,  examining  data,  implementation  of

signals, 

images, 

time 


series, 

random


multidimensional  fields  or  in  the  form  of  a

mixture  of  these  types  of  data.  Development,

study,  modifying  of  algorithmic  basis  of

information  technology,  analysis,  synthesis  and 

implementation  of  graphic  information  and

space  spread  of  data.  Development  and

realization  of  mathematical  models  description

of  graphic documents.концепцияларды меңгеруі және практика

жүзінде оны қолдана алуы.BP 24022. Визуальды жобалау 

– 2 кредит

Пререквизиттер: MG 23011.1, YaTP

1207, ASD 1213

Жүйелерді 

визуальды 

жобалау 


обьектілік 

жақындауға 

негізделген

программалау  технологиясы  сияқты.

Қосымшаның  (RAD)  жылдам  құру

концепциясы,  көріністі  программалау

мен 


оқиғалық 

программалау

технологиялары.  Көріністі  жобалаудың

қазіргі  ортасы.  Үстемелеудің  көріністі

құралдарын 

қолданып, 

интерфейсті

жобалаудың  негізгі  принциптері  және

арнайы 

кітапханалық компоненттер

орнату.  Жобалау  ортасының  көріністі

компоненттері;  жобаны,  мәзірді  және

палитра 


компонеттерін 

басқару


құралдары.  Компоненттер  көрінісі  және

олардың 


қолдану 

ерекшеліктері,

қасиеттерін 

сипаттау, 

жеке

компонеттерді өңдеу үшін оқиғаны өңдеуәдістері.  Жеке  компоненттерді  құру

құралдары.BP 24022. Визуальное проектирование

– 2 кредита

Пререквизиты:  MG  23011.1,  YaTP  1207,

ASD 1213

Визуальное  проектирование  систем    как

технология  программирования,  основанная

на объектном подходе. Концепция быстрого

создания  приложений  (RAD)  и  технология

визуального 

проектирования 

и

программирования.  Современные  средывизуального  проектирования.  Основные

принципы  проектирования  интерфейсов  с

применением 

визуальных 

средств

добавления  и  настройка  специальныхбиблиотечных компонентов. Компьютерные

средства 

визуального 

проектирования.

Визуальные  компоненты  среды  разработки,

средства  управления  проектами,  меню  и

палитрой  компонентов.  Средства  создания

мультимедиа – приложений. BP 24022. Visual designing – 2 credits

Prerequisites: MG 23011.1, YaTP 1207, ASD

1213

Visual  designing  system  as  the  technology  of

programming  based  on  the  objective  approach.

The  concept  of  fast  creation  of  applications

(RAD)  and  technology  of  visual  designing  and

programming.  Modern  environments  of  visual

designing.  Main  principles  of  designing  of

interfaces  with  application  of  visual  means  of

addition and adjustment option of special library

components.  Computer  means  of  visual

designing.  Visual  components  in  this  field  of

development  and  methods  of  management  of

projects,  menu  and  palette  of  components.

Means of creation multimedia applications. FLP 24022.1. Функционалдық және

логикалық программалау – 2 кредит

Пререквизиттер: Inf l104, TYaA 2212, 

OP 23013 

FLP 

24022.1. 

Функциональное 

и

логическое программирование

– 2 кредита

Пререквизиты: Inf l104, TYaA 2212,

FLP  24022.1.  Functional  and  logical

programming – 2 credits

Prerequisites: Inf l104, TYaA 2212, OP23013

Main  notions  of  functional  and  logicalФункционалдық 

және 


логикалық

программалаудың 

негізгі 

түсінігі;

предикаттарды  есептеу  теориясының

негізгі  түсінігі,  құралған  предикаттар,

унификация  және  қайтару  арқылы  іздеу

процедуралары; 

Лисп 

базалық


функциясы;  рекурсия  механизмі;  Лисп

және Пролог тілдеріндегі синтаксис және

программалау 

негіздері; 

анализ

жасағанда  және  программа  жобалағандақолданылатын негізгі басқару.

OP23013

Основные  понятия  функционального  и

логического  программирования;  основные

понятия  теории  исчисления  предикатов;

встроенные 

предикаты, 

процедуры

унификации  и  поиска  с  возвратом;  базовые

функции 

Лиспа; 


механизм 

рекурсии;

синтаксис и особенности программирования

на  языках    Лисп  и  Пролог;  основные

управляющие  конструкции,  применяемые

при анализе и проектировании программ.

programming; the main notions of theories of the

calculus  predicate;  the  built-in  predicates,

procedures  to  unifications  and  search  with

return;  the  base  functions  of  Lisp;  the

mechanism 

of 


recursions; 

syntax 


and

particularities of the programming on languages

Lisp  and  Prologue;  the  main  controlling

constructions using at analysis and the designing

programs.

OCTH 35019. Компоненттік

технологиялар негіздері – 3 кредит

Пререквизиттер:

OP 23013, YaTP 1207

Ақпараттық  жүйе  технологиялары  мен

концепциясының  эволюциясы.  Деректер

қорының  ақпараттық  және  файлдық

жүйесі.  СОМ  технологиясы.  DDE  –

динамикалық  дерек  алмасу.  OLE  –

технологиясы.  СОМ  –  технологиясының

құрама 


бөліктері. 

Интерфейстер.

Компоненттердің 

программалық

үлестірілуі. 

Қосымшада 

DLL

кітапханаларын қолдану. 

ActiveX


басқару  элементтерін  қолдану.  MIDAS

қолданбаларының 

құрамы. 

MIDAS


қолданбаларының 

жұмыс 


істеу

механизмі.  MIDAS  компоненттері.  MTS

үшін 

қолданба құру. 

MTS 


компоненттері. 

MTS 

көп 


звенолы

қолданбалар.  ADO  технологиясыныңOCTH 35019. Основы компонентных

технологий – 3 кредита

Пререквизиты:

OP 23013, YaTP 1207

Эволюция 

концепции 

и 

технологийинформационных систем. Технология СОМ.

DDE – динамический обмен данными. OLE-

технологии. 

Составные 

части

СОМ-технологии. Интерфейсы.

Программная 

реализация 

компонент.  

Использование 

в 

приложениях DLL

библиотек. 

Использование 

элементов

управления  ActiveX.  Состав  приложений

MIDAS.  Механизм  работы  приложения

MIDAS.  Компоненты  MIDAS.  Создание

приложений  для    MTS.  MTS-  компоненты.

Многозвенные приложения в MTS. Базовые

концепции  технологии  ADO.  Компоненты

ADO, их назначение и использование.

OCTH  35019.  Bases  of  componential

technologies – 3 credits

Prerequisites:

OP 23013, YaTP 1207  

The  evolution  of  concept  and  technology  of

information  systems.  COM  technology.  DDE  -

dynamic  data  exchange.  OLE  -  technology.

Constituent  of  COM  technology.  Interfaces.

Program  realization  of  component.  Using  in

applications  of  DLL  libraries.  Use  of  control

elements  ActiveX.  The  composition  of

applications  MIDAS.  The  mechanism  of  work

application  MIDAS.  The  components  of

MIDAS.  Creating  applications  for  the  MTS.

MTS - components. 

Multilink  applications  in  MTS.  The  basic

concepts  of  ADO  technologies.  Components

ADO, their purpose and use.


базалық 

концепциясы. 

ADO

компоненттері, олардың міндеттері.SPO 35019.1.  Жүйелік бағдарламаны

қамтамасыз ету – 3 кредит

Пререквизиттер:  

SP2302, FLP24022.1,

OP23013

Жүйелік 


программаны

қамтамасыздандыру. 

Тағайындалуы,

құраушылары. 

Компьютерде

мәліметтерді 

келтіру. 

I8086


микропроцессорының 

архитектурасы. 

Ассемблер программалау тілі. Ассемблер

тіліндегі 

программаның 

құрылымы.

I8086  микропроцессорында  сегменттерді

қолдану. 

 

Мәліметтерді сипаттау.

Адрестеу 

режімдері. 

Микропроцессордың 

командалары.

Файлдық жүйе құрылымы. Процестердің

файлдар  мен  каталогтарға  рұқсаты.

Рұқсат  құқықтары.  Жүйені  жүктеу

кезеңдері. 

Сыртқы 


құрылғылармен

жұмыс. Пакеттерді басқару.SPO 35019.1. Системное программное

обеспечение – 3 кредита

Пререквизиты:

SP2302, FLP24022.1,

OP23013

Системное 

программное 

обеспечение.

Назначение,  составляющие.  Представление

данных 


в 

компьютере. 

Архитектура

микропроцессора  I  8086.  Язык  ассемблер.

Структура  программы  на  ассемблере.

Использование 

 

сегментов в

микропроцессоре  I8086.  Описание  данных.

Режимы 

адресации. Команды

микропроцессора. 

Структура 

файловой


системы.  Доступ  процессов  к  файлам  и

каталогам.  Права  доступа.  Этапы  загрузки

системы.  Работа  с  внешними  устройствами.

Конфигурационные  файлы.  Управление

пакетами.

SPO 35019.1.  The system software

– 3 credits

Prerequisites:

SP2302, FLP24022.1, OP23013

The system software. Purpose, components. Data

presentation  in  a  computer.  Architecture  of

microprocessor  I8086.  Language  the  assembler.

Structure  of  the  program  on  the  assembler.  Use

of  segments  in  microprocessor  I8086.  The

description  of  data.  Modes  of  addressing.

Commands of the microprocessor.

Structure  of  file  system.  Access  of  processes  to

files and catalogues. Rights of access. Stages of

loading  of  system.  Work  with  external  devices.

Configuration files. Management of packages.Каталог: files -> catalog elek discip 2011 -> Bakalavr
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
Bakalavr -> 5В071600, 050716 – Аспап жасау


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет