5В071600, 050716 – Аспап жасаужүктеу 338.43 Kb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата06.04.2017
өлшемі338.43 Kb.
  1   2   3   4   5   6

                                                                                                5В071600,    050716 – Аспап жасау                        5В071600,    050716 – Приборостроение  

                      5В071600,    050716 – Instrument making 

 

    

 

 MR 2201 Мехатроника және 

роботтытехника – 3 кредит 

Пререквизиттер: Fiz 1202 (I,II) , Inf1104, 

Meh 1209, AP 2209 

Робототехника  мен  мехатрониканың  даму 

тарихы. Мехатроника және робототехника 

пәні, анықтамасы. Мехатрониканың  пайда 

болуына  және  дамуына  себеп  болған 

негізгі 


факторлар. 

Мехатроника, 

робототехника, 

т.б. 


ғылыми 

салалар 


арасындағы 

өзара 


байланыстар. 

Мехатрондық жүйелердің құрылымы және 

жіктелуі. 

Мехатрондық 

және 

робототехникалық жүйелерді 

басқару 


жүйелері. 

Интеллектуалдық 

басқару 

технологиялары. 

Мехатрондық 

және 


робототехникалық  жүйелердің  құраушы 

модульдері. 

Ақпараттық-өлшеу 

және 


коммуникациялық  жүйелер.  Мехатрондық 

қозғалыс 

модульдері. 

Мехатрондық 

техника. 

Роботтардың 

жіктелуі, 

тағайындалуы  және  қолдану  салалары. 

Параллельді 

манипуляторлы 

роботтар. 

Платформалы манипуляторлы роботтар. 

  MR 2201 Мехатроника и робототехника  

– 3 кредита 

Пререквизиты: Fiz 1202(I,II), Inf 1104,  

Meh 1209, AP 2209  

История 


развития 

робототехники 

и 

мехатроники. Определение 

и 

предмет мехатроники  и  робототехники.  Основные 

факторы, 

обусловившие 

зарождение 

и 

развитие мехатроники. 

Взаимные 

связи 

между  мехатроникой,  робототехникой  и другими  научными  отраслями.  Структура  и 

классификация 

мехатронных 

систем. 


Системы 

управления 

мехатронных 

и 

робототехнических систем. 

Технология 

интеллектуального  управления.  Составные 

модули  мехатронных  и  робототехнических 

систем.  Информационно-измерительные  и 

коммуникационные  системы.  Мехатронные 

модули  движения.  Мехатронная  техника. 

Классификация, 

назначение 

и 

области применения 

роботов. 

Роботы 

с 

параллельными  манипуляторами.  Роботы  с платформенными манипуляторами.   

 

 MR 2201  Mechatronics and Robotics  

– 3 credits 

Prerequisites: Fiz 1202(I,II), Inf 1104, 

Meh 1209, AP 2209  

The  history  of  robotics  and  mechatronics. 

Definition  and  scope  of  mechatronics  and 

robotics.  The  main  factors  behind  the 

emergence 

and 


development 

of 


mechatronics. 

Mutual 


communication 

between  mechatronics,  robotics  and  other 

scientific 

industries. 

Structure 

and 


classification 

of 


mechatronic 

systems. 

Control  systems  of  mechatronic  and  robotic 

systems.  Intelligent  control  technology. 

Components of the mechatronic module and 

robotic  systems.  Information-measuring  and 

communication 

systems. 

Mechatronic 

modules 


movement. 

Mechatronic 

engineering.  Classification,  designation  and 

the  application  of  robots.  Robots  with 

parallel  manipulators.  Robots  with  a 

platform manipulators. 

 

 

   

 

 

RRS 2202 Робототехника және 

робототехникалық жүйелер – 3 кредит 

Пререквизиттер:  Fiz1202(I,II),  Inf1104, 

Meh1209, AP2209  

  RRS 2202 Робототехника и робототехнические системы – 3 кредита 

Пререквизиты: Fiz1202(I,II), Inf1104, 

Meh1209, AP2209  

 

RRS2202 Robots and Robot Systems  – 3 credits 

Prerequisites: Fiz1202(I,II), Inf1104, 

Meh1209, AP2209  

 

Робототехниканың  

даму 


тарихы. 

Робототехника  және  робототехникалық 

жүйелер 

пәні, 


анықтамасы. 

Робототехниканың  пайда  болуына  және 

дамуына  себеп  болған  негізгі  факторлар. 

Робототехника 

т.б. 

ғылыми 


салалар 

арасындағы 

өзара 

байланыстар. Робототехникалық  жүйелердің  құрылымы 

және 


жіктелуі. 

Роботтар 

және 

робототехникалық жүйелерді 

басқару 


жүйелері. 

Интеллектуалдық 

басқару 

технологиялары. 

Роботтардың 

және 


робототехникалық  жүйелердің  құраушы 

модульдері. 

Ақпараттық-өлшеу 

және 


коммуникациялық 

жүйелер. 

Қозғалыс 

модульдері. 

Кибернетикалық 

техника. 

Роботтардың жіктелуі, тағайындалуы және 

қолдану 


салалары. 

роботтар. 

Платформалы  типті  және  параллельді 

манипуляторлы роботтар. 

История 

развития 

робототехники. 

Определение 

и 

предмет 


робототехники 

робототехнических 

систем. 

Основные 

факторы, 

обусловившие 

зарождение 

и 

развитие  робототехники.  Взаимные  связи между  робототехникой  и  другими  научными 

отраслями. 

Структура 

и 

классификация робототехнических 

систем. 


Системы 

управления  роботов  и  робототехнических 

систем. 

Технологии 

интеллектуального 

управления.  Составные  модули  роботов  и 

робототехнических  систем.  Информационно-

измерительные 

и 

коммуникационные системы. 

Модули 


движения. 

Кибернетическая  техника.  Классификация, 

назначение  и  области  применения  роботов. 

Роботы 


платформенного 

типа 


и 

с 

параллельными манипуляторами.   

The history of robotics. Definition and scope 

of  robotics  robotic  systems.  The  main 

factors 


behind 

the 


emergence 

and 


development  of  robotics.  The  mutual 

relationship  between  robotics  and  other 

scientific 

industries. 

Structure 

and 


classification  of  robotic  systems.  Control 

system  of  robots  and  robotic  systems. 

Intelligent  control  technology.  Compound 

modules  robots  and  robotic  systems. 

Information-measuring  and  communication 

systems.  Modules  movement.  Cybernetic 

technology.  Classification,  designation  and 

the  application  of  robots.  Robots  and 

platform type parallel manipulators. 

 

 

   

 

 RPTM 2203  Дәлдік өлшеу 

механизмдерін есептеу және жобалау – 3 

кредит 

Пререквизиттер: Mat 1201(I,II),  

Ele 2205, OE 2208, Meh 1209 

 Дәлдік  өлшеу  механизмдерін  есептеу 

және 

құрастыру пәні 

– 

нақты механизмдердің  түйін  мен  бөлшектер 

теориясы,  есептеу  және  құрастыру  мен 

машиналарды құрастыру қағидаларынан – 

тұрады. 


Бакалавр 

дайындауда 

пән 

материалдық  құндылықты  жасауда  өзінің негізгі шығармашылық жетістігін қосатын 

  RPTM 2203 Расчет и проектирование точных  механизмов  – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1201 (I,II), Ele 2205, 

OE2208, Meh1209 

Дисциплина  «Расчет  и  конструирование 

точных 

измерительных механизмов» 

включает  в  себя  основы  теории,  расчет  и 

конструирование  деталей  и  узлов  точных 

механизмов  и  принципы  конструирования 

машин. 

При 


подготовке 

бакалавров 

дисциплина 

формирует 

будущего 

конструктора  как  специалиста,  вносящего 

основной  творческий  вклад  в  создании 

 

RPTM 2203 Calculation and designing of exact measuring mechanisms – 3 credits 

Prerequisites: Mat 1201(I,II), Ele 2205, 

OE 2208, Meh 1209 

The  discipline  «  Calculation  and  designing 

of  exact  measuring  mechanisms  »  includes 

bases  of  the  theory,  calculation  and 

designing  of  details  and  units  of  exact 

mechanisms  and  principles  of  designing  of 

machines.  By  preparation  of  bachelors  the 

discipline  forms  the  future  designer  as  the 

expert 

bringing the 

basic 


creative 

contribution  in  creation  of  material  assets.  

болашақ  құрастырушыны  маман  ретінде қалыптастырады.  Осыдан  басқа  түйіндік 

дәлдік 


механизмдерінің 

бөлшектерін 

есептеу мен құрастыруды автоматтандыру 

негіздері,  машиналық  график  элементтері 

және 

жобалауды оптимизациялауды 

үйретеді.  Құрастырушылық  дайындық  – 

сонымен қатар, технологиялық жабдықты, 

механизация,  автоматизация  құралдары, 

өлшеу  аспаптары  жобалауға  қажетті, 

арнайы жабдықты жасауға қажет. 

материальных 

ценностей. 

Кроме 

этого 


изучаются  основы  автоматизации  расчетов  и 

конструирование 

деталей 

узлов 


точных 

механизмов,  элементы  машинной  графики  и 

оптимизации 

проектирования. 

Конструкторская 

 

подготовка также 

необходима  в  связи  с  необходимостью 

проектирования  технологической  оснастки, 

средства  механизации,  автоматизации  и 

измерительных приборов, участия в создании 

специального оборудования.   

Except  for  it  bases  of  automation  of 

calculations and designing of details of units 

of  exact  mechanisms,  elements  machine 

schedules  and optimization of designing are 

studied. Design preparation also is necessary 

in connection with necessity of designing of 

industrial 

equipment, 

means 

of 


mechanization,  automation  and  measuring 

devices,  participations  in  creation  of  the 

special equipment.   

 

 

   

 

 DPOK 2204 Аспаптардың бөлшектері 

мен құрастыру негізі – 3 кредит 

Пререквизиттер: Mat 1201(I,II),  

Ele 2205, OE 2208, Meh 1209 

Аспаптардың    бөлшектері  мен  құрастыру 

негіздері 

пәні 


– 

арнайыкурстарды 

үйренудің  және  практикалық  жұмыста 

жобалау, 

қолдану, 

технологиялық 

аспаптар  мен  механизмдерді  жөндеудің 

негіз  болып  табылады.  Курста  аспап 

бөлшектерінің  типтік  конструкциялары 

мен  аспаптар  механизмдерінің  түйіні, 

нақты 

аспаптар мен 

механизмдердің 

дәлдік  және  сенімділік  элементтерін, 

олардың  қасиеттері,  қолдану  саласы  де 

машиналық  график  элементтерін  есептеу 

автоматтандыруды 

үйретеді. 

Берілген 

шығыс 

деректер бойынша 

қажетті 


тағайындалуы 

бар 


аспапты 

механизмдердің 

түйіндерін, 

өзіндік 


құрастыру.  Құрастырушылық  дайындық-

ты  өлшеу  құрылғыларын,  технологиялық 

  DPOK 2204 Детали  приборов и основы 

конструирования – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1201(I,II), Ele 2205,  

OE 2208, Meh 1209 

Дисциплина  «Детали  приборов  и  основы 

конструирования» 

является 

базой 

для 


освоения  спецкурсов  и  в  практической 

деятельности 

при 

проектировании, эксплуатации, 

ремонта 


отраслевых 

технологических  приборов  и  механизмов.  В 

курсе 

изучаются типовые 

конструкции 

деталей 

приборов 

и 

узлов 


приборных 

механизмов, 

элементы 

точности 

и 

надежности  точных  приборов  и  механизмов, их  свойства  и  области  применения,  а  также 

автоматизации расчетов, элементы машинной 

графики. 

Необходимо 

самостоятельно 

конструировать  узлы  приборных  механизмов 

требуемого 

назначения 

по 

заданным выходным 

данным. 


Конструкторская 

подготовка 

необходима 

в 

связи с 

необходимостью 

проектирования 

 

DPOK2204 Details and devices and a basis of designing – 3 credits 

Prerequisites: Mat 1201 (I,II), Ele 2205, 

OE 2208, Meh 1209 

The discipline « Details of devices and bases 

of  designing  »  is  base  for  development  of 

special  courses  and  in  practical  activities  at 

designing,  operation,  repair  of  branch 

technological  devices and  mechanisms. In a 

rate typical designs of details of devices and 

units of instrument mechanisms, elements of 

accuracy and reliability of exact devices and 

mechanisms,  their  properties  and  a  scope, 

and 

also 


automation 

of 


calculations, 

elements  machine  schedules  are  studied. 

Independently  to  design  units  of  instrument 

mechanisms  of  required  purpose  on  the  set 

target  data.  Design  preparation  is  necessary 

in communication by necessity of designing 

of  measuring  devices,  means  of  industrial 

equipment. Together with an academic  year 

project  the  given  discipline  finishes  general 


 

жабдық  құралдарын  жобалауға  қажетті. Бұл  пән  –  курстық  жобамен,  жалпы 

білімдік дайындықты аяқтайды.   

 

измерительных приборов, 

средств 


технологической 

оснастки. 

Вместе 

с 

курсовым проектом 

данная 


дисциплина 

завершает общеобразовательную подготовку. 

educational preparation.       

 

  

   

 

 

PSMS 2205 Жүйелерді моделдеудің 

бағдарламалық құралдары – 3 кредит 

Пререквизиттер: Mat 1201(I,II),  

AP 2209, Inf 1104 

MATLAB  ортасы.  Командалық  режимдегі 

жұмыс. 

Массивтермен жұмыс. 

m-

файлдарды құру және қолдану. Графиктер салу.  Бағдарламалау.  Циклдік,  тармақталу 

және 


ауыстыру 

операторлары. 

Дифференциалдық теңдеулер мен олардың 

жүйелерін  MATLAB-та  шешу.  Сызықты 

және  сызықсыз  теңдеулер  мен  олардың 

жүйелерін 

шешу. 

Simulink-ң жалпы 

сипаттамасы. 

Модель 

құру. 


Simulink 

кітапханасының  негізгі  компоненттері. 

Simulink-тегі  сигналдар  және  олардың 

атрибуттары. Ішкі жүйелер. Басқарылатын 

және конфигурацияланатын ішкі жүйелер. 

 

  PSMS 2205 Программные средства моделирования систем(Matlab) – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1201(I,II), AP 2209,  

Inf 1104 

Среда 


MATLAB. 

Работа 


в 

командном 

режиме.  Работа  с  массивами.  Создание  и 

использование 

m-файлов. 

Построение 

графиков.  Программирование.  Операторы 

цикла,  ветвления  и  переключения.  Решение 

дифференциальных  уравнений  и  их  систем  в 

MATLAB.  Решение  линейных  и  нелинейных 

уравнений 

и 

их систем. 

Общая 


характеристика  Simulink.  Создание  модели. 

Компоненты  основной  библиотеки  Simulink. 

Сигналы 

в 

Simulink и 

их 


атрибуты. 

Подсистемы. 

Управляемые 

и 

конфигурируемые подсистемы.   

 

PSMS 2205 Discipline "Software tools for modeling systems – 3 credits 

Prerequisites: Mat 1201(I,II), AP 2209, 

Inf 1104 

Environment  MATLAB.  Work  in  batch 

mode.  Working  with  arrays.  Creating  and 

using 


m-files. 

Plotting. 

Programming. 

Looping, branching, and switching. Solution 

of differential equations and their systems in 

MATLAB.  The  solution  of  linear  and 

nonlinear  equations  and  their  systems. 

General  description  of  Simulink.  Creating  a 

model.  The  components  of  the  core  library 

Simulink.  Signals  in  the  Simulink  and  their 

attributes. 

Subsystems. 

Managed 

and 


configured subsystems. 

 

  

   

 

 

KTYa 2206. Техникалық қазақ тілі   

– 3 кредит 

Пререквизиттер: K(R)Ya 1102 

«Техникалық 

қазақ 

тілі» 


– 

жоғары 


техникалық  оқу  орындарында  оқитын 

барлық  мамандықтарға  арналған  пән. 

Аталған 

пәнде, 


студенттер 

өздерінің 

таңдап алған техникалық мамандықтарына 

сай тау-кен, металлургия, құрылыс-сәулет, 

  KTYa 2206 Казахский технический язык  

– 3 крепдита 

Пререквизиты: K(R)Ya 1102 

Дисциплина  «Казахский    технический  язык» 

ориентирован  на  специальности  КазНТУ 

(горно-металлургический, 

архитектурно-

строительный, 

экономический, 

промышленной  инженерии  и  полиграфии, 

информационных  технологий, нефти и газа и 

 

KTYa 2206 Kazakh technical language  – 3 credits 

Prerequisites: K(R)Ya 1102 

The discipline Kazakh technical language is 

oriented  to  KazNTU  specialties  mining-

metallurgical, 

architecture-construction, 

economical,  industrial  engineering  and 

polygraph,  information  technologies,  and 

gas.  The  content  of  the  elective  course  is  

экономика,  машинажасау, ақпараттану 

технологиясы, 

мұнай-газ, 

полиграфия, 

геологиялық-барлау, 

т.б. 


салалардан 

мәлімет алып, жете танысып,  меңгереді. 

 

др.). 


Содержание 

элективного 

курса 

определяется коммуникативными 

потребностями 

студентов 

в 

научно-технический сфере. 

 

determined  by  the  students  in  scientific-technical sphere. 

 

 

   

 

 Еle 2207 Электр жетегі – 3 кредит 

Пререквизиттер: Ele 2205, PM 1204,  

Fiz 1202(I, II), OE 2208 

Электр  жетектері  мен  классификациясы. 

Электр 

жетегінің қозғалу 

теңдеуі. 

Өндірістік 

механизмдердің, 

қоздыру 

орамдары 

тәуелсіз 

және 


тізбектей 

қосылған 

тұрақты 

токты 


электр 

қозғалтқыштарының  механикалық  сипат-

тамалары.  Асинхронды  және  синхронды 

электр  қозғалтқыштар.  Электр  жетектердің 

бұрыштық  жылдамдығын  реттеудің  негізгі 

көрстекіштері.  Моменттер  және  инерция 

моменттерін  келтіру.  Дара,  топтық,  көп 

қозғалтқышты  электржетектері.  Синхронды 

микромашиналар. 

Тұрақты 


ток 

тахогенераторы, 

микроқозғалтқыштары. 

Дроссельді 

басқарудағы 

электрогид-

равликалық іздік жетектер.   

  Еle 2207 Электропривод – 3 кредита Пререквизиты: Ele 2205, PM 1204, Fiz 

1202(I,II), OE 2208 

Типы,  классификация  и  уравнение  движения 

электроприводов. 

Механические 

характеристики двигателей постоянного тока. 

Приведение  моментов  и  моментов  инерции. 

Регулирование  координат  электропривода. 

Характеристики  и  режимы  при  независимом 

и 

последовательном возбуждении. 

Асинхронные 

двигатели 

и 

синхронные машины.  Исследование  динамики  системы 

управления 

электропривода. 

Синхронные 

микромашины. 

Электрические 

двигатели, 

микродвигатели 

и 

тахогенераторы постоянного  тока.  Электрогидравлические 

следящие  приводы  дроссельного  управления. 

Методы  регулирования  угловой  скорости 

электроприводов постоянного тока. 

 

Еle 2207 The electric drive – 3 credits 

Prerequisites: Ele 2205, PM 1204, Fiz 

1202(I, II), OE 2208 

Types,  classification  and  the  equation  of 

movement  of  electric  drives.  Mechanical 

characteristics of engines of a direct current. 

Reduction of the moments and the moments 

of  inertia.  Regulation  of  coordinates  of  the 

electric  drive.  Characteristics  and  modes  at 

independent 

and 

consecutive driving. 

Asynchronous  engines  and  synchronous 

machines. Research of dynamics of a control 

system  of  the  electric  drive.  Synchronous 

micromachines. 

Electric 

motors, 

micromotors  and  тахогенераторы  a  direct 

current. Electrohydraulic watching drives of 

throttle  management. Methods regulation of 

angular  speed  of  electric  drives  of  a  direct 

current. Каталог: files -> catalog elek discip 2011 -> Bakalavr
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
Bakalavr -> 5В060200, 050602 – Информатика 5В060200, 050602 – Computer science


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет