6 маусым, 2014 жыл Газет 2007 жылдың 14 желтоқсанынан шыға бастады Газет әр аптаның жұма күні шығады МҰнайлы аудандық ҚОҒамдық-саяси газетжүктеу 4.9 Mb.
Pdf просмотр
бет2/5
Дата24.03.2017
өлшемі4.9 Mb.
1   2   3   4   5

Мұнайлы ауданында аз қамтамасыз 

етілген отбасыларға (азаматтарға) 

тұрғын үй көмегін көрсетудің 

мөлшерін және тәртібін айқындау 

туралы

«Қазақстан  Республикасындағы  жергілікті  мемлекеттік  басқару  және  өзін  –  өзі  басқару  ту ра лы» 

2001  жылғы  23  қаңтардағы,  «Тұрғын  үй  қатынастары  туралы»  1997  жылғы  16  сәуірдегі  Қа зақстан 

Республикасының Заңдарына, Маңғыстау облысының әділет департаментінің 2014 жылғы 11 ақпандағы 

№02­11­313 ұсынысына сәйкес, аудандық мәслихат 

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Мұнайлы ауданында аз қамтамасыз етілген отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін көр сетудің 

мөлшері және тәртібі қосымшаға сәйкес айқындалсын.

2. Аудандық мәслихаттың 2011 жылғы 3 маусымдағы №35/350 «Аз қамтамасыз етілген от басыларға 

(азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері мен тәртібі туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11­7­93 болып тіркелген, 2011 жылғы 1 тамыздағы «Мұнайлы» газетінде 

жарияланған); 2012 жылғы 13 қыркүйектегі №6/52 «Аудандық мәслихаттың 2011 жылғы 3 маусымдағы 

№35/350  «Аз  қамтамасыз  етілген  отбасыларға  (азаматтарға)  тұрғын  үй  көмегін  көрсетудің  мөлшері 

мен  тәртібі  туралы»  шешіміне  өзгерістер  енгізу  туралы»  (Нормативтік  құқықтық  актілерді  мемлекеттік 

тіркеу тізілімінде №2160 болып тіркелген, 2012 жылғы 12 қазандағы «Мұнайлы» газетінде жарияланған) 

шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

3.  «Мұнайлы  аудандық  мәслихаты  аппаратының  басшысы  (А.  Жанбуршина)  осы  ше шімнің  әді лет 

органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның «Әділет» ақпараттық­құқықтық жүйе сі мен бұ қа ра лық ақпарат 

құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

4.  Осы  шешімнің  орындалуын  бақылау  Мұнайлы  аудандық  мәслихатының  әлеуметтік  мә се ле лер, 

заңдылық, құқық тәртібі, депутаттар өкілеттілігі және әдеп мәселелері жөніндегі тұрақты ко миссиясына 

жүктелсін (комиссия төрайымы Г. Себепбаева). 

5. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және ол 

алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа ен гі зіледі.

 

Сессия төрағасы    

 

Аудандық мәслихат

 

 

 

 

 

 

хатшысы  

 

 

 

С. АБИШЕВ 

  

 

 

Б.НАЗАР

Қазақстан  Республикасының  Әділет  министрлігі  Маңғыстау  облысының  Әділет  де пар­

таменті Нормативтік құқықтық акт 2014 жылғы 26 мамыр Нормативтік құқықтық ак ті лер ді 

мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №2431 болып енгізілді

РЕШЕНИЕ МУНАЙЛИНСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

06 мая 2014 года 21/244

Об определении размера и 

порядка оказания жилищной

помощи малообеспеченным

семьям (гражданам) в

Мунайлинском районе

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 

управ  лении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 16 апреля 1997 года «О жилищных отно ше­

ниях», представлением Департамента юстиции Мангистауской области от 11 февраля 2014 года № 02­11­

313, районный маслихат

 РЕШИЛ:

1. Определить размер и порядок оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) 

в Му найлинском районе согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения районного маслихата от 3 июня 2011 года №35/350 «О размере 

и  порядке  оказания  жилищной  помощи  малообеспеченным  семьям  (гражданам)»  (зарегистрировано  в 

Реестре  государственной  регистрации  нормативных  правовых  актов  №11­7­93,  опубликовано  в  газете 

«Му найлы»  1  августа  2011  года);  от  13  сентября  2012  года  №6/52  «О  внесении  изменений  в  решение 

район ного маслихата от 3 июня 2011 года №35/350 «О размере и порядке оказания жилищной помощи 

мало обеспеченным семьям (гражданам)» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нор­

ма тивных правовых актов №2160, опубликовано в газете «Мунайлы» 12 октября 2012 года.

3. Руководителю аппарата Мунайлинского районного маслихата (А. Жанбуршина) обеспечить госу дарс­

твен ную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в инфор­

ма ционно­правовой системе «Әділет» и в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Мунайлинского 

район  ного маслихата по социальным вопросам, законности, правопорядка, по депутатским полномочиям 

и этике (председатель комиссии Себепбаева Г).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вво­

дит ся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опуб ли­

кования.

 

Председатель сессии 

 

 

Секретарь районного

 

 

 

 

 

 

маслихата

 

С. АБИШЕВ 

 

 

 

Б.НАЗАР

Министерство  Юстиции  Республики  Казахстан  департамент  Юстиции  Мангистауской 

области  Нор   мативный  правовой  акт  был  внесен  в  Реестр  государственной  регистрации 

нормативных пра во вых актов за №2431 26 мая 2014 года

Утверждено решением

районного маслихата

от 06 мая 2014 года №21/244

Размер и порядок оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) в 

Мунайлинском районе

Настоящий размер и порядок оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) в 

Мунайлинском районе разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 

года «О жилищных отношениях», постановлениями Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 

2009  года  №2314  «Об  утверждении  Правил  предоставления  жилищной  помощи»,  от  14  апреля  2009 

года  №512  «О  некоторых  вопросах  компенсации  повышения  тарифов  абонентской  платы  за  оказание 

услуг  телекоммуникаций  социально  ­  защищаемым  гражданам»  и  Приказом  Председателя  Агентства 

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно­коммунального хозяйства от 5 декабря 2011 

года №471 «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода семьи (гражданина), претендующей 

на  получение  жилищной  помощи,  а  также  на  предоставление  жилища  из  государственного  жилищного 

фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде» и 

определяет размер и порядок оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам).

 

1. Общие положения 

1. В настоящих размерах и порядках оказания жилищной помощи используются следующие основные 

понятия:

1) доля предельно ­ допустимых расходов – отношение предельно ­допустимого уровня расходов семьи 

(гражданина) в месяц на содержание жилого дома (жилого здания), потребления коммунальных услуг и 

услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, 

арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном 

жилищном фонде, к совокупному доходу семьи (гражданина) в процентах;

2)  совокупный  доход  семьи  (гражданина)  –  общая  сумма  доходов  семьи  (гражданина)  за  квартал, 

предшествующий кварталу обращения за назначением жилищной помощи;

3) орган управления объектом кондоминиума – физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

функции по управлению объектом кондоминиума;

4) уполномоченный орган – государственное учреждение «Мунайлинский районный отдел занятости и 

социальных программ», осуществляющее назначение и выплату жилищной помощи;

5) расходы на содержание жилого дома (жилого здания) – обязательная сумма расходов собственников 

помещений  (квартир)  посредством  ежемесячных  взносов,  установленных  решением  общего  собрания, 

на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума, содержание земельного участка, 

расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и проверку общедомовых приборов учета потребления 

коммунальных  услуг,  расходы  на  оплату  коммунальных  услуг,  потребленных  на  содержание  общего 

имущества  объекта  кондоминиума,  а  также  взносы  на  накопление  денег  на  предстоящий  в  будущем 

капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума или отдельных его видов;

6) малообеспеченные семьи (граждане) – лица, которые в соответствии с жилищным законодательством 

Республики Казахстан имеют право на получение жилищной помощи.

2. Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета малообеспеченным семьям 

(гражданам), постоянно проживающим в Мунайлинском районе на оплату:

1)  расходов  на  содержание  жилого  дома  (жилого  здания)  семьям  (гражданам),  проживающим  в 

приватизированных жилых помещениях (квартирах) или являющимися нанимателями (поднанимателями) 

жилых помещений (квартир) в государственном жилищном фонде;

2) потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, 

подключенный  к  сети  телекоммуникаций  семьям  (гражданам),  являющимся  собственниками  или 

нанимателями (поднанимателями) жилища в порядке установленном законодательством в области связи;

3)  арендной  платы  за  пользование  жилищем,  арендованным  местным  исполнительным  органом  в 

частном жилищном фонде.

3.  Жилищная  помощь  оказывается  по  предъявленным  счетам  на  оплату  коммунальных  услуг  на 

содержание  жилого  дома  (жилого  здания),  согласно  смете,  определяющей  размер  ежемесячных  и 

целевых  взносов,  на  содержание  жилого  дома  (жилого  здания)  за  счет  бюджетных  средств  лицам, 

постоянно проживающим в данной местности.

4. Выплата компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказания услуг телекоммуникаций 

производится согласно «Правил компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг 

телекоммуникаций социально ­ защищаемым гражданам», утвержденных Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 14 апреля 2009 года № 512.

5.  В  состав  суммы  за  потребление  коммунальных  услуг  входят:  водоснабжение,  канализация, 

газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, мусороудаление и обслуживание лифтов.

6.  Доля  предельно  ­  допустимых  расходов  семьи  (гражданина)  в  месяц  на  содержание  жилого 

дома (жилого здания), потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увелечения абонентской 

платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, арендной платы за пользование жилищем, 

арендованным  местным  исполнительным  органом  в  частном  жилищном  фонде  устанавливается  в 

размере десяти процентов к совокупному доходу семьи (гражданина).4

№34-35(412-413) 6 маусым 2014 

ж

.

munaily@mail.ruРЕСМИ        БӨЛІМ

2. Тұрғын үй көмегін тағайындау тәртібі

7. Тұрғын үй көмегін тағайындау үшін отбасы (азамат) уәкілетті органға тоқсанның бірінші айының 20 

кү ніне дейін өтініш береді және мынадай құжаттарды ұсынады:

1) өті ніш берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

2) тұр ғын үйге құқық беретін құжаттың көшірмесі;

3) аза маттарды тіркеу кітабының көшірмесі не мекенжай анықтамасы, не өтініш берушінің тұрғылықты 

тұ ра тын  жерi  бойынша  тiркелгенiн  растайтын  ауыл  және  (немесе)  ауылдық  округтер  әкiмдерінiң 

анықтамасы;

4) отбасының табысын растайтын құжаттар. Тұрғын үй көмегін алуға үміткер отбасының (Қазақстан 

Рес публикасы азаматының) жиынтық табысын есептеу тәртібін тұрғын үй қатынастары саласындағы уәкі­

лет ті орган белгілейді;

5) тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп­ұстауға арналған ай сайынғы жарналардың мөлшері туралы 

шот тар;

6) коммуналдық қызметтерді тұтынуға арналған шоттар;

7) те лекоммуникация қызметтері үшін түбіртек­шот немесе байланыс қызметтерін көрсетуге арналған 

шарт тың көшірмесі;

8) жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жергілікті 

ат қарушы орган берген жалдау ақысының мөлшері туралы шот.

8. Тұрғын үй көмегі өтініш берілген айдан бастап ағымдағы тоқсанның соңына дейін тағайындалады.

9.  Тұр ғын  үй  көмегін  тағайындағанға  дейінгі  коммуналдық  қызметтер  бойынша  берешектер  есепке 

алын байды.

10. Азаматтардың келесі санаттары үшін өтемақы шараларымен коммуналдық қызметтерді тұтынуға 

жә не телефон үшін абоненттік төлемақының ұлғаюы бөлігінде байланыс қызметтеріне қамтамасыз етілетін 

тұр ғын жай алаңының нормалары, пайдаланып отырған тұрғын жайдың бір бірлігінің нақты аумағына, бі­

рақ алпыс екі шаршы метрден аспайтын болып: зейнеткерлер, ауру себептеріне қарамастан мүгедектер 

жә не оларға күтім жасайтын азаматтар, тұл жетім балалар, ата ­ анасыз қалған балалармен бірге тұратын 

қам қоршылар, күндізгі оқу нысанындағы жалпы орта, техникалық және кәсіптік оқу орнын бітіргенге дейін, 

кә мелетке толмаған балалармен бірге тұратын немесе үш жасқа толмаған баланы тәрбиелеп отырған ба­

ла сымен бірге тұратын зейнеткерлер мен мүгедектер отбасы, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім 

жүйе сінде оқитын балалармен бірге тұратын зейнеткерлер мен мүгедектер отбасы және басқа санаттағы 

аза маттар үшін тұрғын үй заңнамасымен белгіленген тұрғын жай алаңының нормасы шегінде белгіленеді.

Тұрғын  үй  көмегін  көрсетуде  өтемақы  шараларымен  қамтамасыз  етілетін  тұрғын  жай  алаңының 

нормалары  кондоминиум  объектісінің  ортақ  мүлкін  күрделі  жөндеуге  және  (немесе)  күрделі  жөндеуге 

қаражат жинақтауға арналған жарналарға, жалға алған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жалға алу ақысы 

тұрғын жайдың бір бірлігінің нақты аумағына, бірақ елу шаршы метрден аспайтын болып белгіленеді.

Тұрғын үй көмегін көрсетуде электр энергиясын тұтынудың нормасы бір адамға ай сайын тоқсан ки ло­

ватт/сағат, және электр плиталарымен жабдықталған үйде тұратындарға электр энергиясын тұтынудың 

нор масы бір адамға ай сайын жүз он бес киловатт/сағат.

11. Жеке меншігінде бір тұрғын жай бірлігінен артық тұрғын жайы немесе тұрғын жайын жалға (жалдама) 

не месе жартылай жалға берген отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегі тағайындалмайды.

Үш жасқа дейінгі баланы тәрбиелеп отырған, күтімге мұқтаж мүгедектерді күтетін тұлғаларды, сонымен 

қа тар емдеу мекемелерінде есепте тұрған психикалық аурулармен ауыратындар және уақытша жұмысқа 

жа рамсыздығы жөнінде дәрігерлік ­ кеңестік комиссияның қорытындысы барларды қоспағанда, еңбекке 

жа рамды, бірақ жұмыс істемейтін, оқымайтын, әскери қызмет атқармайтын және жұмыспен қамту қыз ме­

тін де жұмыссыз ретінде тіркелмеген мүшелері бар отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегі берілмейді.

12. Тұрғын үй көмегін алушылар тұрғын үй көмегін тағайындауға қатысы бар қандай да болмасын өз­

ге ріс тер жөнінде он жұмыс күн мерзім ішінде (отбасы құрамы, оның бюджеті, жылжымайтын мүлік алуы 

және та ғы басқа), сондай ­ ақ көмекті қате есептеу жайттары жөнінде уәкілетті органға хабарлайды.

Уәкілетті органға қасақана қате мәліметтер бергендігі салдарынан көтермеленген немесе заңсыз өте­

ма қы  тағайындалса,  заңсыз  түрде  алынған  тұрғын  үй  көмегі  түріндегі  сомалар  меншік  иесімен  (жалға 

беруші) ерік ті түрде, ал бас тартқан жағдайда – сот тәртібімен қайтарылады. Келесі мерзімге арналған 

тұрғын үй кө мегі заңсыз алынған тұрғын үй көмегі бюджетке қайтарылған соң тағайындалады.

13. Тапсырылған құжаттардың растығына көз жеткізу үшін уәкілетті орган арыз иесінің тұрып жатқан 

үйі нің материалдық­тұрмыстық жағдайын тексеруге құқылы.3. Тұрғын үй көмегін төлеу

14.  Аз  қамтамасыз  етілген  отбасыларға  (азаматтарға)  тұрғын  үй  көмегін  төлеу  жергілікті  бюджет 

қаражаты есебінен екінші деңгейдегі банктер арқылы жүзеге асырылады.

15. Уәкілетті орган ай сайын тағайындалған көмек сомасының контингентін қорытындылап, тұрғын үй 

кө мегінің сомасын көрсетумен, меншік иелерінің тізімін жасайды, тұрғын үй көмегін алушылардың мекен­

жайы бойынша тағайындалған көмек сомасын қызмет жеткізушілердің шотына аударады.

16. Тағайындалған тұрғын үй көмегінің тізімі негізінде ай сайын қызмет көрсетуші кәсіпорындар та­

ғайын далған көмек сомасына екі данада салыстыру актін жасайды.2. Порядок назначения жилищной помощи

7. Для назначения жилищной помощи семья (гражданин) обращается в уполномоченный орган до 20 

чис ла первого месяца квартала с заявлением и представляет следующие документы:

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) копию правоустанавливающего документа на жилище;

3) копию книги регистрации граждан либо адресную справку, либо справку акимов сел и (или) сельских 

окру гов, подтверждающую регистрацию по постоянному месту жительства заявителя; 

4) документы, подтверждающие доходы семьи. Порядок исчисления совокупного дохода семьи (граж­

данина Республики Казахстан), претендующий на получение жилищной помощи, определяется в соот­

ветс твии с действующим законодательством Республики Казахстан;

5) счета о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома (жилого здания);

6) счета на потребление коммунальных услуг;

7) квитанцию ­ счет за услуги телекоммуникаций или копию договора на оказание услуг связи;

8) счет о размере арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным 

ор ганом в частном жилищном фонде, предъявленный местным исполнительным органом.

8. Жи лищная помощь назначается с месяца подачи заявления сроком до конца текущего квартала.

9.  За долженность  по  коммунальным  услугам,  образовавшаяся  до  назначения  жилищной  помощи  не 

учитывается.

10.  При  оказании  жилищной  помощи  норма  площади  жилья,  обеспечиваемая  компенсационными 

мерами на потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за те ле­

фон, устанавливается равной фактически занимаемой площади одной единицы жилья, но не более шес­

ти десяти двух квадратных метров для следующей категории граждан: пенсионеры, инвалидов независимо 

от причин заболеваний и граждан, осуществляющих уход за таковыми, дети – круглые сироты, опекуны, 

про живающие с детьми, оставшимися без родителей, до окончания общего среднего, технического и про­

фес сионального учебных заведений очной формы, семей пенсионеров и инвалидов, где вместе с ними 

про живают несовершеннолетние дети или дети, воспитывающие детей до трех лет, семей пенсионеров и 

ин валидов, где вместе с ними проживают лица, которые учатся в учебных заведениях очной формы обу­

че ния в системе среднего, технического и профессионального образования, и другой категории граждан в 

пре делах норм площади жилья, установленной жилищным законодательством.

При оказании жилищной помощи норма площади жилья, обеспечиваемая компенсационными мерами, 

на капитальный ремонт и (или) взносов на накопление средств на капитальный ремонт общего имущества 

объек та кондоминиума, арендной платы за пользование жилищем, устанавливается равной фактически 

за нимаемой площади одной единицы жилья, но не более пятидесяти квадратных метров.

При оказании жилищной помощи норма отпуска потребления электроэнергии в месяц на одного че ло­

века девяносто киловатт/час, и проживающего в доме оборудованном электрической плитой норма от пус­

ка потребления электроэнергии в месяц на одного человека сто пятнадцать киловатт/час.

11. Семьям (гражданам), имеющие в частной собственности более одной единицы жилья или сдающие 

по мещение в наем (аренду) или поднаем, жилищная помощь не назначается.

Жилищная помощь не предоставляется в случаях, если среди членов семьи (граждан) имеются: тру­

дос пособные лица, которые не работают, не учатся, не служат в армии и не зарегистрированы в службе 

за нятости в качестве безработных, за исключением занятых воспитанием ребенка в возрасте до трех лет, 

лиц осуществляющих уход за инвалидами, нуждающимися в уходе, а также страдающих психическими 

за болеваниями, состоящих на учете в лечебных учреждениях и имеющие заключение врачебно ­ кон суль­

та ционной комиссии о временной нетрудоспособности.

12. Получатели жилищной помощи в течение десяти рабочих дней информируют уполномоченный ор ган 

о любых изменениях, влияющих на начисление жилищной помощи (состава семьи, ее бюджета, приоб ре­

те ние недвижимости и так далее), а также в случаях неправильного начисления помощи.

В случаях предоставления в уполномоченный орган заведомо недостоверных сведений, повлекших за 

собой назначение завышенной или незаконной компенсации, собственник (наниматель) возвращает не за­

кон но полученную жилищную помощь добровольно, а в случае отказа – в судебном порядке. Жилищная 

по мощь на следующий срок назначается после возврата в бюджет незаконно полученной жилищной по­

мо щи.


13. В случае необходимости подтверждения достоверности представленных документов уполномоченный 

ор ган вправе производить обследование материально ­ бытовых условий проживания заявителей.3. Выплата жилищной помощи

14. Выплата жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) осуществляется упол но мо чен­

ным органом через банки второго уровня за счет местных бюджетных средств.

15. Ежемесячно уполномоченный орган формирует списки собственников квартир с указанием сумм 

жи  лищной помощи, выводит контингент, сумму назначенной помощи, перечисляет сумму назначенной по­

мо  щи на счета поставщиков услуг по месту жительства получателей жилищной помощи.

16. Ежемесячно на основании списка по назначенной жилищной помощи, поставщиками услуг сос тав­

ляю т ся акты­сверки в двух экземплярах на сумму назначенной жилищной помощи.

Өзіңіз мінсіз деп білетін қоғамды 

елес тетуге тырысыңыз. Мықты ден­

сау лық, жақсы жұмыс, қамсыз тірлік, 

өм ір  сүруге  қолайлы  жағдайлар  ­ 

бұл  тізім  ұзыннан­ұзақ  жалғасуға 

бар,  жә не  жеке  басымдықтарға 

бай ла ныс  ты  қа жетті  аспектілермен 

то лық тырылуы  да  мүмкін.  Әйтсе 

де,  мұндай  қоғамның  ажы рамас 

бөлшегі мемлекет болып та былады. 

Азаматтарының  қамын  ой лайтын 

мемлекет. Әрбір азаматтың әлеу етін 

мейлінше жүзеге асыруға мүм кіндік 

тудыратын мемлекет. Аза маттардың 

заңды  құқығының  қор ға луы  мен 

сақталуына  кепілдік  беретін  мем­

лекет.  Азаматтардың  мұқтаждығы 

мен  қажеттіліктеріне  бағдарланған 

мем лекет. 

Арадағы 


өзара 

әрекеттестік  қа рапайым,  ұғынықты 

және  қол же тім ді  болатын,  адамдар 

үшін құрылған мем лекет.

Қазақстандағы  ақпараттық­ком­

му ни кативтік 

технологиялардың 

дамуы  кем  дегенде  соңғы  екі 

пікірдің  жүзеге  асуына  кепілдік 

бере алады. Дәл осы азаматтар мен 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТ ПОРТАЛЫ АРҚЫЛЫ 

КӨРСЕТІЛЕТІН

 ҚЫЗМЕТТЕР

мемлекеттің  өзара  әре кет тестігін 

ыңғайлы,  қарапайым,  қол же тімді 

және түсінікті ету үшін элек тронды 

үкімет тұжырымдамасы әзір ленді.

Электронды үкімет құру ісі билік 

ор гандарының жұмысын анағұрлым 

тиім ді,  азаматтарға  қолжетімді  ету 

үш ін  қажет  болды.  Бұрындары  әр­

бір  мемлекеттік  орган  өз  бетінше 

«оқ шау  өмір  сүріп»,  басқаларымен 

бай ланысқа түсе қоймайтын, ал аза­

маттардың  алуан  түрлі  анық тама, 

растама  секілді  өзге  де  қағаз дар ды 

жинау  үшін  толып  жатқан  инс тан­

ция лардан өтуіне тура келетін. Осы­

ның барлығы бір ғана қызмет тү рін 

пайдалану  үшін  толып  жатқан  ме­

ке мелер  табалдырығын  тоздыруға 

мәж бүр лейтін.  Бүгінде  электронды 

үкімет  жо баларының  арқасында  ол 

заман кел меске кетті.

Электронды  үкімет  –  ақпараттық 

тех нологиялар  көмегімен  ішінара 

ке лісушілікті  қамтамасыз  ететін, 

мем лекет пен азаматтар арасындағы, 

сон дай­ақ, мемлекеттік органдардың 

өза ра әрекеттестігінің бірыңғай ме­

ха низ мі. Мемлекеттік органдарға ке­

зек ті  қысқартып,  анықтама,  куәлік, 

рұқ сат  құжаттарын  және  тағы  бас­

қа ларын алуды жеңілдетуге әрі жыл­

дам да туға  мүмкіндік  берген  де  дәл 

осы ме ханизм.

Басқаша  айтқанда,  электронды 

үкі мет деп лицензияны рәсімдеу үш­

ін  жеке  сәйкестендіру  номері  ғана 

ке рек  болатын  (басқа  ақпараттың 

бә рі  дағдылы  сұранымдар  арқылы 

алы на ды),  коммуналдық  қызмет 

ақылары 

мен 


айыппұлдарды 

онлайн жүйесінде тө леуге болатын, 

анықтама  алу  үшін  ХҚКО­ға 

жеке  куәлік  қана  талап  еті летін, 

бизнесіңізді  өз  бетіңізше  тір кеуге, 

немесе  электронды  үкімет  пор­

талында небәрі 10­15 минут ішін де 

анықтама алуға, күн­түн де мей, кез 

кел ген уақытта баланың ба ла бақ ша­

ға  кезегін  көруге,  мекенжай  анық­

та масын ұялы телефонға алдыртуға 

бо  латын  және  осы  секілді  басқа  да 

көп  теген жағдайларды айтамыз.

Электрондық  үкімет  порталы  – 

қол  жетімді  және  қарапайым.  Онда 

тө  мен дегідей қызмет түрлерін алуға 

бо   лады:

­  тұрғылықты  жерінен  мекенжай 

па  рағын алу;

­ жылжымайтын млікке тіркелген 

құ  қық тар (ауыртпалықтар) және он­

ың тех никалық сипаттамалары ту ра­

лы анық тама алу;

­ жылжымайтын мүлікке тіркелген 

жә не тоқтатылған құқықтар туралы 

анық  тамаларды алу;

­ жылжымайтын мүліктің болмауы 

(бо  луы) туралы анықтама алу;

­ мектепке дейінгі балалар ұйым­

да  ры на кезекке қою;

­ коммуналдық қызметтерді төлеу;

­  жол  қозғалысы  ережесін  бұз ға­

ны  үш ін  айыппұлдар  төлеу  (ма ши­

на және тех никалық паспорт нө ме рі 

бойынша, жүр гізуші куәлігі бойын­

ша, хаттама бойын ша);

­ же ке тұлғалардың мүлкіне салық 

тө леу;


­  елді  мекендердегі  жерге  жеке 

тұл ға  лардың жер салығын төлеу;

­ ХҚКО кезек алу;

­ жеке тұлғалардың салықтары үш­

ін  өсімпұл,  айыппұл,  берешектерді 

тө  леу;


­ мемлекеттік баж алымдарды тө­

леу (же ке куәлік алу үшін, жеке куә­

лік жә не төлқұжат алу үшін, тұр ғы­

лық ты  же рі  бойынша  тіркеуге  тұру 

үш ін);

­ мемлекеттік қызметкерлерге ар­налған тестілеуге жазылуға;

­ зейнетақы аударымдары туралы 

анық тама алу;

­ сотталғандығы немесе соттал ма­

ғандығы туралы анықтама алу;

­ некені тіркеуге электрондық өті­

ніш беру;

­ ұялы байланыс төлемін жүргізу;

­ дәрігердің қабылдауына жазы лу­

ға бо лады.

Егер  де  электрондық  үкімет  пор­

та лында  қызметтерді  алу  кезінде, 

қан дай  да  техникалық  себептермен 

қыз метіңізді  толықтай  орындай  ал­

ма саңыз,  Халыққа  қызмет  көрсету 

ор  та лығының  инспекторларына  не­

ме се  бірыңғай  байланыс  орталығы 

1414  (8­800­080­7777)  нөмеріне  ха­

бар ласуға  болады.  Қоңырау  шалу 

тегін.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет