6М070100 Биотехнология мамандығы бойыншажүктеу 0.67 Mb.
Pdf просмотр
бет1/13
Дата02.01.2017
өлшемі0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6М070100 – Биотехнология мамандығы бойынша  

оқитын магистранттарға арналған  

 

ТАҢДАМАЛЫ (ЭЛЕКТИВТІ) ПƏНДЕР КАТАЛОГІ 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Астана 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƏӨЖ 574 

 

 

 

Құрастырушылар:  ҚР  БҒМ  С.  Сейфуллин  атындағы  Қазақ  агротехникалық университетінің  микробиология  жəне  биотехнология  кафедрасының  профессоры, 

в.ғ.д.. А.Қ. Бұлашев, доценті, б.ғ.д. С.С. Бекқожина, б.ғ.к., аға оқытушы Ш. Серикова 

 

Таңдамалы (элективті) пəндер каталогы. – Астана, 2014. – 54 б. 

 

С. Сейфуллин атындағы ҚазАТУ ғылыми кеңесінің мəжілісінде қаралып бекітілді жəне оқу үдерісінде қолдануға ұсынылды («10» маусым 2014 жыл. Хаттама № 11). 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 © С. Сейфуллин атындағы ҚазАТУ, 2014 

 

 

ТҮСІНІК ХАТ 

 

Құрметті  магистранттар!  Оқудың  кредиттік  жүйесінде  мамандық  бойынша  оқу 

əдістемелік  кешеннің  міндетті  элементі – таңдау  бойынша  оқытылатын  (элективті) 

пəндер  каталогі  болып  табылады.  Оған  таңдау  бойынша  пəндер  тізімі  енеді.  Таңдау 

бойынша  оқытылатын  (элективті)  пəндер  каталогін  ЖОО  əр  мамандық  бойынша 

магистранттың  жан-жақты  өздігінен  тиімді  білім  алуын  қамтамасыз  ету  үшін 

дайындайды. Каталогте барлық мамандандыруды жəне кəсіби қызметтің  түрлері мен 

бейімділігін  қамтитын  пəндер  жиыны  кіреді.  Бұл  ЖООның  қалыптасқан  ғылыми-

педагогикалық  мектебінің  түрлі  өзгерістерге  бейімделуіне  жəне  оны  дамытуға,  оқу 

орнының  ақпараттық-кітапханалық  ресурстары  мен  оқу-зертханалық  базасын    тиімді 

қолдануға  мүмкіндік  береді.  Сіздерге  ұсынылып  отырған  ЭПК  жалпыға  міндетті 

стандартта анықталған кəсіби құзыреттілікті толық меңгеруге мүмкіндік береді. 

Таңдау  бойынша  оқытылатын  (элективті)  пəндер  каталогін  пайдаланып, 

магистрант    эдвайзердің  (академиялық  тəлімгері)  басшылығымен,  өз  жеке 

мүмкіндігімен, өсу мүмкіншілігіне еңбек пен өндіріс нарығының қажеттілігіне сəйкес 

өзінің оқу жоспарын құрастырады.  Каталогте мамандық бойынша типтік оқу жоспары 

сияқты пəндер екі циклге біріктірілген: міндетті пəндер циклі, бейіндік пəндер циклі. 

Өзінің  білімдік  бағдарламасын  қалыптастыру  үшін  магистрант  барлық  міндетті 

компоненттегі  пəндерді  меңгеруі  (ЖММС  бекітілген)  керек.  Сонымен  қатар, 

ұсынылып отырған тізімнен таңдау бойынша пəндерді таңдап оқуға  болады. Таңдау 

бойынша  оқытылатын  (элективті)  пəндерді  таңдағанда  магистрант  олардың 

академиялық  өзара  байланысының  сəйкестігін  жəне  курстардың  (пəндердің) 

бірізділігін, курстың пререквизиті мен постреквизитін талдап, оны эдвайзермен кеңесе 

отырып орындауы керек.  

Жалпы  білім  беретін  пəндер  циклі  бакалавриат  бағдарламасын  меңгеру  кезінде 

сіздер  маманның  жалпы  интеллектуалды,  тұлғалық  жəне  əлеуметтік  даярлығын 

қамтамасыз  ету  мақсатында  оқып  үйрендіңіздер.  Міндетті  пəндер  циклі  болашақ 

маманның  сəйкес  мамандығы  фундаменталды  білімнің  қалыптасуына  бағытталған, 

сондықтан да бұл цикл бойынша магистранттың 16 кредит жинақтауы қажет. Бейіндік 

пəндер циклі маманның нақты кəсіби қызметіне аймағында арнайы білім, білік, дағды, 

компетенцияның  тізімін  анықтайды.  Магистрант  бұл  циклден 18 кредит  жинақтауы 

қажет  (каталогке  қосымшаны  қара).  магистранттың  білім  траекториясының 

қаншалықты  ойластырылғанынан  жəне  толықтығынан  оның  болашақ  маман  ретінде 

кəсіби  дайындығының  деңгейі  анықталатынын,  яғни  қалыптасатынын  əрдайым  есте 

ұстау қажет. 

 

Сіздерге оқуда жəне таңдамалы пəндерді дұрыс таңдауда табыс тілейміз! 

 

  

 

 

 

 

 

НЕГІЗГІ ПƏНДЕР МЕН ПРОФИЛЬДЫ ПƏНДЕРДІҢ ТІЗІМІ  

 

6М070100 – Биотехнология мамандығы бойынша 

оқитын магистранттарға арналган  

 

 

№ 

Пəннің атауы 

Кредит 

саны 

Бет.  

1 2 
НЕГІЗГІ ПƏНДЕР (НП) – 20 кредитов, олардың: 1.1.

 

Таңдау бойынша компонент ТК – 12 кредит 

Модуль 4 – Биоқауіпсіздік жəне экология 

1.

 Эксперимент теориясы мен əдістері  

10 


2.

 

  Ғылыми зерттеу негіздері 10 3.

 

 Ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

 методологиясы 

11 

4.

  

Танаптық жəне зертханалық тəжірибе жүргізуді 

үйлестіру 

12 


5.

 

  Патенттану 13 6.

 

 Биологиялық зерттеулерді математикалық модельдеу 

жəне мəліметтерді статистикалық өңдеу 

14 

7.

   Биотехнологиялық зерттеулердің автоматизациясы 

15 8.

 

  Биопрепараттар өндірісінің экологиялық аспектілері 16 9.

 

 Тағам жəне өнеркəсіп өндірісіндегі биоқауіпсіздіктің 

заманауи мəселелері 

16 

10.


 

 

Балық шаруашылығындағы  жəне жабайы құстарды көбейтуде  биоқауіпсіздіктің мəселелері 

17 


11.

 

  Топырақтың биоремедиациясы   18 

12.


 

  Экологиялық жəне санитарлық паразитология 18 

13.

 

 Биотехнология өнімдерін маркерлеу жəне тестілеу 

əдістері 

19 

14.


 

  Өсімдік қорғаудың  биологиялық негіздері 20 

15.

 

 Ветеринарлық биологиялық препараттарды 

қолданудың мемлекеттік бақылануы 

21 

16.


 

 

Эпизоотологиялық мониторинг жəне ветеринарлық шараларды ұйымдастыру 

22 17.

 

  Биопрепараттарды бақылау əдістері 23 18.

 

  Өсімдіктер иммунитеті 24 19.

 

  Тағамдық өндірістің микробиологиялық қадағалануы 25 20.

 

  Жануарлар өнімінің тауартануы мен экспертизасы   25 

21.


 

  Молекулалық-генетикалық зерттеулердің əдістері 26 

22.

 

 Биотехнологияның заңдары, құқықтық жəне 

нормативтік актілері 

27 

23.


 

  Өсімдік өнімдерін бағалау жəне бақылау 

 

 

 28 


Модуль 5 – Селекциялы-генетикалық 

24.

 

 Биотехнологияның молекулалық-генетикалық 

негіздері 

29 

25.


 

 

Жануарларды көбейту биотехнология жəне селекция негіздері 

30 


26.

 

  Гендің жəне генетикалық инженерия негіздері 31 27.

 

 Нуклеин қышқалдарының молекулалық биологиясы 

негіздері 

31 


28.

 

  Микроағзалардың өндірістік штаммдарын сұрыптау 32 29.

 

  Биопрепарат алудың гендік-инженерлік əдістері 33 30.

 

 Өсімдіктер генқорын құру мен сақтаудың селекция-

генетикалық негіздері 

34 

31.


 

  Молекулалық генетика жəне генетикалық инженерия 35 

32.

 

  Өсімдіктердің генетикалық инженериясы 36 33.

 

  Ветеринариялық генетика 37 


Модуль 6 – Мамандық бойынша бағытталған 

34.


 

  Эпизоотология жəне жұқпалы аурулар 38 

35.

 

  Паразитология жəне инвазиялық аурулар 39 36.

 

 Ветеринарлық-санитарлық сараптама жəне шикізат 

пен азық түлік қауіпсіздігі 

39 

37.


 

  Топырақ биологиясы 40 

38.

 

  Топырақтану биогеотехнология негіздерімен 41 39.

 

  Қазақстанның перспективті дақылдары 42 40.

 

  Мал шаруашылығы 43 41.

 

  Құс шаруашылығы 44 42.

 

  Жылқы шаруашылығы 45 


ПРОФИЛЬДЫ ПƏНДЕР (ПП) – 22 кредит, оладың: 

2.1 Таңдау бойынша компоненттер – 20 кредит 

Модуль 7 – Биотехнологияның қазіргі заманғы мəселелері мен əдістері 

43.


 

 

Ветеринарлық медицина мен мал шаруашылығының заманауи биотехнологиялық  мəселелері 

46 


44.

 

 Салалық  биотехнология  мен  селекцияның  қазіргі  

мəселелері (салалары бойынша) 

47 

45.


 

 

Микология жəне альгологияның заманауи биотехнологиялық  мəселелері 

48 


46.

 

 Өсімдік шаруашылығы мен топырақтанудың 

заманауи биотехнологиялық  мəселелері 

48 

47.


 

 

Балық жəне аң шаруашылығының заманауи биотехнологиялық  мəселелері 

 

  

 49 

48.


 

 

Мақсатты өнімдерді тазалау жəне бөлудің заманауи əдістері 

50 


49.

 

 Заманауи биохимиялық жəне гематологиялық 

зерттеулері 

51 

50.


 

  Биологиялық белсенді заттарды айқындайтын əдістері

52 

51.


 

  Биотехнологиядағы заманауи əдістері 53 

52.

 

 Өсімдік шаруашылығының өнімділігін 

жоғарылатудың заманауи əдістері  

54 


53.

 

  Биотехнологияда биохимиялық зерттеулер   55 

54.


 

 

Акушерліктің биофизикалық жəне зертханалық зерттеулері 

56 


55.

 

  Биогеотехнологияның қазіргі таңдағы əдістері 56 56.

 

  Жеке биохимия 57 57.

 

  Бионанотехнология негіздері 58 Модуль 8 – Биотехнологиялық өндіріс 

58.


 

  Биотехнология жабдықтары (профиль бойынша) 59 

59.

 

  Биотехнология өндірісінің негіздері 60 60.

 

  Микроағзалар биотехнологиясы 60 61.

 

  Өсімдіктер биотехнологиясы 61 62.

 

  Жануарлар биотехнологиясы 62 63.

 

  Медициналық жəне ветеринарлық биотехнология 63 64.

 

  Тағам биотехнологиясы 64 65.

 

  Экологиялық биотехнология 64 66.

 

 Биотехнологиялық өндіріс процестері мен 

аппараттары 

65 


67.

 

  Саңырауқұлақтар биотехнологиясы 66 68.

 

 Өсімдік жасушаларын өсірудің физиологиялық 

аспектілері 

66 

69.


 

  Вирустар биотехнологиясы 67 

70.

 

  Тағамдық қоспалардың биотехнологиясы 68 71.

 

  Ашу негізіндегі тағам технологиясының негіздері 68 72.

 

  Ет жəне ет өнімдерінің қолданбалы биотехнологиясы 69 73.

 

 Ауыл шаруашылық жəне сəндік жануарларды көбейту 

биотехнологиясы 

70 

74.


 

  Орман дақылдарының биотехнологиясы   

70 

75.


 

  Жоғары өсімдіктердің жасуша жəне ұлпа өсіндісі 

71 


Модуль 9 – Биотехнологияның қазіргі заманғы əдістері (сала бойынша) 

76.


 

 

Адамдар жəне жануарлардың аса қауіпті ауруларының зертханалық балауы 

72 


77.

 

  Ауылшаруашылық дақылдарының ауруларын балау 72 78.

 

 Жануарлар, өсімдік жəне микробтық жасушасының 

биологиялық белсенділігін айқындайтын əдістер 

73 

79.


 

  Ет жəне ет өнімдерінің биохимиясы 74 

80.

 

  Ветеринарлық гематология 74 81.

 

 Биотехнология өнімдерін сақтау жəне тасымалдау 

əдістері 

75 

82.


 

 

Төлдердің жұқпайтын ауруларын балаудың заманауи əдістері 

76 


83.

 

 Зооантропоноздық аурулардың балаулық жəне 

профилактикалық заманауи əдістері   

77 

84.


 

 

Тұқым  қуалайтын аурулардың алдын алатын заманауи əдістері 

77 85.

 

 Дəрілік түрлердің дəріханалық технологиясы жəне 

фармациясы 

78 

86.


 

 

Фармакокинетиканың жəне 

 

молекулярлық фармакологияның негіздері 

79 


87.

 

 Ауыл шаруашылық дақылдарын жақсарту жəне 

модификациялау əдістері 

80 

88.


 

 

Мал шаруашылығы, аң шаруашылығы жəне балық шаруашылығы өнімдерінің радиациялық қауіпсіздігі 

81 


89.

 

 Экстракорпоралдық ұрықтандыру жəне суррогаттық 

аналық  


82 

90.


 

  Ірі масштабтық өнеркəсіптік биотехнология 83 

91.

 

 Ауыл шаруашылық дақылдарының қор сақтау 

технологиялары 

84 

92.


 

  Өсімдік шаруашылығының диверсификациясы 85 

93.

 

  Өсімдік қорғаудың  биологиялық негіздері 86 


Модуль 10 – Мақсатты өнімді өндіру технологиясы 

94.


 

 

Тағам жəне биотехнологиялық өндірістің микробиологиялық негіздері 

87 


95.

 

 Балау жəне дауалау биопрепараттарын өндіру 

технологиясы 

88 

96.


 

  ББЗ өндіру биотехнологиясы 89 

97.

 

 Жертыңайтқыштары жəне  энтомопатогендік 

препараттардың өндірістік негізі 

90 

98.


 

 

Заттың екіншілік метаболизм өнімдерін алу процесінің технологиясы   

91 


99.

 

 Кəсіптік балықтарды жəне жабайы құстарға өсіру 

жəне көбейтуге арналған препараттар 

биотехнологиясы 

92 


100.

 

 Биологиялық белсенді заттар қосылған ет-сүт өнімін 

өндіру технологиясы  

93 

101.


 

 

Өсімдік  шаруашылығының  өнімдерін  сақтау  жəне өңдеу технологиясы 

94 


102.

 

 Мал  шаруашылығының  өнімдері  жəне  шикізатын 

өндеу технологиясы 

95 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

ТАҢДАМАЛЫ ПƏНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

 

 

І.   НЕГІЗГІ ПƏНДЕР (НП) 

 

Модуль 4: Биоқауіпсіздік жəне экология 

 

ETA 5205 Эксперимент теориясы мен əдістері  

 

Кредит саны - 

Пререквизиттер: Генетика, Математика, Компьютерлік биостатистика, Информатика, 

Биометрия.  Постреквизиттер:  Биогеотехнология,  Медициналық  биотехнология,  Ветеринарлық 

биотехнология, Экологиялық биотехнология. Мақсаты:  Маманның  өннеркəсіптік  жүйелерде  сапаны  бақылаудың  инновациялық 

əдістерін  іздестіруді,  əзірлеуді  жəне  еңгізуді  қамтамасыз  ететін  ғылыми-  зерттеу 

қызметіне қабілетін қалыптастыру.   

Мазмұны: Ғылыми зерттеу  əдістемесінде танып білудің деңгейі. Ғылыми танымның 

теоретикалық  жəне  эмпирикалық  əдістері.  Жалпы  ғылыми  танымдық  əдістердің 

мазмұны,  құрылымы,  маңызы.  Зерттеу  нысандарын  жүйелік  талдау  əдістері  мен  оны 

қолдану  əдістері.  Тəжірибелік  зерттеу  жəне  олардың  ерекшеліктері.  Эксперименттер 

қойылымының əдістемелік тəсілдері, зерттеу əдістемесінің негізгі принциптері. Оқшау 

топтар  əдістері,  олардың  кезеңдері,  үйлестірілген  топ-аналогтар  əдісі,  кезеңдер  жəне 

параллельді  топ-кезеңдер  əдісі,  қайта  орынбасу  əдісі,  латын  квадрат  əдісі. 

Биотехнология мен селекция ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары, тəжірибелерге 

қойылатын  талаптар,  бақылау  нəтижелері  мен  оның  түрлерін  сипаттау.  Тəжірибелік 

зерттеулерді жоспарлау. Күтілетін  нəтижелер:  Ғылыми-зерттеулер  мен  жұмыстардың  бастапқы  кезеңін  

жүргізуді; ғылыми зерттеудің тақырыбын таңдауды жəне ғылыми зерттеу жұмысының 

тақырыбына  сай  қажетті  библиографиялық  басылымдар  мен  ақпараттық 

материалдарды  іздеу  дағдысын  қалыптастыру.  Ғылыми  зерттеуді  жоспарлау  мен 

ұйымдастыру бойынша атқарылатын негізгі əдістерін меңгеру. 

 

GZN 5205 Ғылыми зерттеу негіздері  

 

Кредит саны - 

Пререквизиттер:  Биохимия,  Генетика,  Молекулалық  биология,  иммунология, 

Микробиология жəне вирусология  Постреквизиттер: 

Ветеринариялық 

жəне 

медициналық биопрепараттар 

биотехнологиясы 

(антибиотиктер, 

пробиотиктер, 

ферменттер 

жəне 


т.б.),  

Биопрепараттарды  бақылау  əдістері,  Биотехнологиялық  өнімдерді  стандарттау  жəне 

сертификаттау, курстық жəне дипломдық жоба, болашақ кəсіби мамандық.

 

 Мақсаты:  Ғылыми  зерттеулерді  ұйымдастыру  жəне  басқарудағы  спецификалық 

ерекшеліктерін, мазмұнын, терминологиясын, түсінігін, принциптерін, заңдарын білу. Мазмұны: Магистранттар пəнді оқу кезінде селекция мен биотехнологиядағы ғылыми 

зерттеулердің  негізгі  бағыттары,  эксперименттерге  қойылатын  талаптар,  байқау 

нəтижелерін сипаттау, оның түрлері туралы білім алады. Эксперименттік зерттеулер, 

олардың  ерекшеліктері  жəне  түрлері.  Эксперименттердің  əдістемелік  тəсілдері, 

зерттеу  əдістерінің  негізгі  принциптері.  Жеке  топтар  əдісі  жəне  оның  кезеңдері, 

теңгерілген аналог-топтар əдісі, кезеңдер жəне параллельді кезең-топтар əдісі, орнын 

қайта  басу  əдісі,  латын  квадраты  əдісі.  Топтағы  мал  саны,  тəжірибенің  қайталануы, 

оны  жүргізу  мерзімі,  тəжірибелік  малды  азықтандыру  техникасы,  өлшемдердің  реті 

мен  сипаттамасы,  құжаттау.  Эксперименттік  зерттеуді  жоспарлау.  Зерттеу 

нəтижелерін талдау жəне қорытындылау. Ғылыми есеп. Ғылымның, ғылыми бағыттың 

жəне ғылыми нəтижелердің мазмұны, оның кез келген қоғамның дамуына қажеттілігі. 

Ғылыми  қызметті  іске  асырудағы  негізгі  теоретикалық  ережелермен,  заңдармен, 

принциптермен, 

терминологиямен, 

мазмұнымен, 

түсінігімен, 

үрдістерімен, 

əдістерімен  танысу.  ҚР  жəне  шет  елдегі  ғылыми  зерттеулердің  негізгі  бағыттарымен 

танысу.  Ғылыми  ізденісті  жүргізудің  дəстүрлі  механизмін  игеру:  іздеу,  талдау, 

тəжірибе  өткізу,  танаптық  тəжірибелер,  пікіртерім  ұйымдастыру,  анкета  құрастыру. 

Ғылыми-зерттеулер мен жұмыстардың бастапқы кезеңін  жүргізуді меңгеру. 

 Күтілетін нəтижелер: Пəннің зерттеу объектісі мен нысандарын білу, негізгі мақсаты 

мен  міндеттерін,  ғылыми-зерттеулерді  жəне  іздестіруді  ұйымдастыру  əдістерін, 

зерттеу тақырыбына сəйкес жəне мамандығы бойынша ғылыми-техникалық ақпараты 

бар  материалдарды  іздестіру  əдістерін  игеру.  Ғылыми-зерттеулер  мен  жұмыстардың 

бастапқы  кезеңін    жүргізуді;  ғылыми  зерттеудің  тақырыбын  таңдауды  жəне  ғылыми 

зерттеу  жұмысының  тақырыбына  сай  қажетті  библиографиялық  басылымдар  мен 

ақпараттық  материалдарды  іздеу  дағдысын  қалыптастыру.  Ғылыми  зерттеуді 

жоспарлау мен ұйымдастыру бойынша атқарылатын негізгі əдістерін меңгеру.

 

 

GZZhM 5205  Ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

 методологиясы 

 

Кредит саны - 2 

Пререквизиттер:  Математика,  Информатика,  Генетика,  Биометрия,  Компьютерлік 

биостатистика. Постреквизиттер:  Ветеринарлық  биотехнология,  Медициналық  биотехнология, 

Экологиялық биотехнология, Биогеотехнология. 

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет