8D01511 «Физика» білім беру бағдарламасыбет1/7
Дата31.10.2022
өлшемі1.71 Mb.
#46441
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2   3   4   5   6   7

«Бекітемін»
Академиялық мәселелер бойынша басқарма мүшесі - проректор, қабылдау
комиссиясы төрағасының орынбасары
___________ Д.М.Абдрашева
«_____»___________2022 ж.8D01511 - «Физика»
білім беру бағдарламасы

1-блок


###001
Материалық нүктенің кинематикасы
Кинематика материальной точки
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###002
Материалдық нүктенің шеңбер бойымен қозғалысы.


Движение материальной точки по окружности
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###003
Тербелмелі қозғалыс. Гармониялық тербелістер.


Колебательное движение. Гармонические колебания.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###004
{Блок}=1


Материялық нүктенің динамикасы.
Динамика материальной точки.
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###005
Материялық нүктенің импульсі. Импульстің сақталу заңы.


Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###006
Материалық нүктенің импульс моменті, күш моменті, инерция моменті.


Момент импульса материальной точки, момент силы, момент инерции.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###007
Материялық нүктелер жүйесінің динамикасы.Сақталу заңдары.


Динамика систем материальных точек.Законы сохранения
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###008
Қатты денелердің ілгерілемелі және айнымалы қозғалысы.


Поступательное и переменное движение твердых тел.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###009
Қатты денелердің инерция моменті және импульс моменті. Штейнер теоремасы.


Момент инерции и момент импульса твердых тел. Теорема Штейнера.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###010
Серпімділік күштер.


Силы упругости.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###011
Серпімді және квазисерпімді күштер әсерінен болатын қозғалыс.


Движение под действием упругих и квазисупругих сил.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.
###012
Бүкіләлемдік тартылыс заңы. Ауырлық және инерттілік массалар.
Закон всемирного тяготения. Массы тяжести и инертности.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###013
Инерция күштері.Фуко маятнигі.


Силы инерции. Маятник Фуко.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###014
Сұйық пен газдағы қысым.


Давление в жидкости и газе.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###015
Идеал сұйық үшін Бернулли теңдеуі. Торичелли формуласы.


Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. Формула Торичелли.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###016
Тұтқыр сұйықтың қозғалысы. Стокс формуласы. Магнус эффектісі.


Движение вязкой жидкости. Формула Стокса. Эффект Магнуса.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###017
Қарапайым тербелмелі жұйелер және олардың тербелісі.


Простые колебательные системы и их колебания.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###018
Еріксіз тербелістер.Резонанс.


Вынужденные колебания.Резонанс.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###019
Толқындар.Жазық толқынның теңдеуі.


Волны.Уравнение плоской волны.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###020
Дыбыс толқындары. Акустикадағы Допплер эффектісі.


Звуковые волны. Эффект Доплера в акустике.
{Блок}=1
{Источник}= И.В. Савельев. Жалпы физика курсы . 1-ші том. Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физика: Студенттерге арналған оқу құралы/ И.В. Савельев. – Алматы:Мектеп, 2000.-508 б.

###021
Идеал газ. Газдардың кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі.


Идеальный газ. Основное уравнение кинетической теории газов.
{Блок}=1
{Источник}= Асқарова, Ә.С. Молекулалық физик: Оқулық / Ә.С. Асқарова; М.С.Молдабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.

###022
Температура.Температураның Кельвин шкаласы.


Температура. Шкала Кельвина температуры.
{Блок}=1
{Источник}= Асқарова, Ә.С. Молекулалық физик: Оқулық / Ә.С. Асқарова; М.С.Молдабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.

###023
Газ заңдары.


Газовые законы.
{Блок}=1
{Источник}= Асқарова, Ә.С. Молекулалық физик: Оқулық / Ә.С. Асқарова; М.С.Молдабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.

###024


Идеал газ күйінің теңдеуі.
Уравнение состояния идеального газа.
{Блок}=1
{Источник}= Асқарова, Ә.С. Молекулалық физик: Оқулық / Ә.С. Асқарова; М.С.Молдабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.

###025
Идеал газдың ішкі энергиясы.


Внутренняя энергия идеального газа.
{Блок}=1
{Источник}= Асқарова, Ә.С. Молекулалық физик: Оқулық / Ә.С. Асқарова; М.С.Молдабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.

###026
Термодинамиканың бірінші бастамасы. Изопроцестер.


Первое начало термодинамики. Иозпроцессы.
{Блок}=1
{Источник}= Асқарова, Ә.С. Молекулалық физик: Оқулық / Ә.С. Асқарова; М.С.Молдабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.

###027
Термодинамиканың екінші бастамасы. Карно циклі.


Второе начало термодинамики. Цикл Карно.
{Блок}=1
{Источник}= Асқарова, Ә.С. Молекулалық физик: Оқулық / Ә.С. Асқарова; М.С.Молдабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.

###028
Тасымалдау процестері. Диффузия. Жылуөткізгіштік. Тұтқырлық.


Процессы переноса. Диффузия. Теплопроводность. Вязкость.
{Блок}=1
{Источник}= Асқарова, Ә.С. Молекулалық физик: Оқулық / Ә.С. Асқарова; М.С.Молдабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.

###029
Реал газдар. Ван-дер-Ваальс теңдеуі.


Реалный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
{Блок}=1
{Источник}= Асқарова, Ә.С. Молекулалық физик: Оқулық / Ә.С. Асқарова; М.С.Молдабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.

###030
Қатты денелер.Кристалдардың классификациясы.


Твердое тело. Классификация кристаллов
{Блок}=1
{Источник}= Асқарова, Ә.С. Молекулалық физик: Оқулық / Ә.С. Асқарова; М.С.Молдабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.

###031
Заттардың фазалық түрленулері. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі.


Фазовые преходы вещества. Клапейрон-уравнение Клаузиус
{Блок}=1
{Источник}= Асқарова, Ә.С. Молекулалық физик: Оқулық / Ә.С. Асқарова; М.С.Молдабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.

###032
Максвелдік таралуы.


Распределение. Максвелла
{Блок}=1
{Источник}= Асқарова, Ә.С. Молекулалық физик: Оқулық / Ә.С. Асқарова; М.С.Молдабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.

###033
Энтропия. Нернст теоремасы.


Энтропия. Теорема Нернста.
{Блок}=1
{Источник}= Асқарова, Ә.С. Молекулалық физик: Оқулық / Ә.С. Асқарова; М.С.Молдабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.
###034
Ішкі энергия. Макрожүйелердің тепе-тең ықтималдығы туралы постулат.
Внутренняя энергия. Постулат о равновесной вероятности макросистем.
{Блок}=1
{Источник}= Асқарова, Ә.С. Молекулалық физик: Оқулық / Ә.С. Асқарова; М.С.Молдабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.

###035
Газдардағы электр тогы. Газдың ионизациясы және рекомбинациясы. Плазма.


Электрический ток в Газах. Ионизация и рекомбинация газа. Плазма.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / А.С. Кингсеп; Г.Р.Локшин, О.А.Ольхов. Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

###036
Милликен және Иоффе тәжірибесі. Электр заряды.


Опыт Милликена и Иоффе. Электрический заряд.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / А.С. Кингсеп; Г.Р.Локшин, О.А.Ольхов. Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

###037
Электр өрісіндегі өткізгіштер.Өткізгіштердің электрсыйымдылығы.


Проводники в электрическом поле.Электропроводность проводников.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / А.С. Кингсеп; Г.Р.Локшин, О.А.Ольхов. Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

###038
Конденсаторлар.


Конденсаторы
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / А.С. Кингсеп; Г.Р.Локшин, О.А.Ольхов. Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

###039
Диэлектриктердегі электр өрісі.


Электрическое поле в диэлектриках.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / А.С. Кингсеп; Г.Р.Локшин, О.А.Ольхов. Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

###040
Остроградский-Гаусс теоремасы.


Теорема Остроградского-Гаусса.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / А.С. Кингсеп; Г.Р.Локшин, О.А.Ольхов. Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

###041
Тұрақты ток. Ом заңы. Ом заңының дифференциалдық түрі.


Постоянный ток. Закон Ома. Дифференциальная форма закона Ома.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / А.С. Кингсеп; Г.Р.Локшин, О.А.Ольхов. Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

###042
Кирхгоф ережелері.


Правила Кирхгофа.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

###043
Тұрақты тізбектің жұмысы мен қуаты. Джоуль-Ленц заңы және оның дифференциалдық формасы.


Работа и мощность постоянной цепи. Закон Джоуля-Ленца и его дифференциальная форма.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

###044
Термоэлектрондық эмиссия.


Термоэлектронная эмиссия
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

###045
Электролиттердегі электр тогы. Электролиз.


Электрический ток в электролитах. Электролиз.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

###046
Фарадей заңдары. Гальвани элементі. Аккумуляторлар


Законы Фарадея. Гальванический элемент. Аккумуляторы.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

###047
Газдағы разрядтың вольтамперлік сипаттамасы. Газдардағы разрядттың техникадағы қолданылуы.


Вольтамперная характеристика разряда в газе. Применение газового разряда в технике.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

###048
Электрмагниттік өріс, Электрмагниттік толқындар


Электромагнитное поле. Электромагнитоные волны
{Блок}=1
{Источник}= Александров О.А. Экономический анализ: учебное пособие - 3-е изд., перераб. и доп.- Москва: ИНФРА-М , 2016 - 178 с.

###049
Электромагниттік индукция. Фарадей тәжірибесі


Электромагнитная индукция. Опыт Фарадея.
{Блок}=1
{Источник}=Александров О.А. Экономический анализ: учебное пособие - 3-е изд., перераб. и доп.- Москва: ИНФРА-М , 2016 - 178 с.

###050
Ампер заңы.


Закон Ампера
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 051
Био-Савар-Лаплас заңы.


Закон Био-Савр-Лапласа.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 052
Магнит өрісінің қозғалыстағы зарядқа әсері. Лоренц күші.


Действия магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 053
Заттардың магниттік қасиеттері.


Магнитные свойства веществ.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 054
Құйынды электр өрісі. Ығысу тоғы.


Вихревое электрическое поле. Ток смещения.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 055
Электромагниттік өріс теориясы. Максвелл теңдеулері.


Теория электромагнитного поля. Уравнения Максвелла .
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.
### 056
Электромагниттік толқындардың таралуы. Герц вибраторы.
Распространение электромагнитных волн. Вибратор Герца.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 057
Умов-Пойтинг векторы. Радиолокация.


Вектор Умова-Пойтинга. Радиолокация
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 058
Айнымалы ток.


Переменный ток.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 059
Айнымалы ток тізбегіндегі кедергілер.


Сопротивление в цепи переменного тока.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 060
Тербелмелі контур. Томсон теңдеуі.


Колебательный контур. Уравнение Томсона.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 061


Жарықтың бөлшектік-толқындық қасиеті.
Корпускулярно-волновое свойство света.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 062
Жарықтың интерференциясы.


Интерференция света..
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 063
Жарық дифракциясы. Дифракциялық торлар


Дифракция света. Дифракционные решетки
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 064
Дэвиссон-Джермер тәжірибелері. Толқындық функция.


Эксперименты Дэвиссона-Джермера. Волновая функция.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 065
Атом ядросы. Изотоптар және изобарлар.


Атомное ядро. Изотопы и изобары
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 066
Радиоактивтілік. Ығысу ережесі


Радиоактивность. Правило сдвига
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.
### 067
Термоядролық реакциялар.
Термоядерные реакции.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.
### 068
Элементар бөлшектер.
Элементарные частицы.
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 069
Гейзенбергтің анықталмаған шамалар үшін қатынасы.


Соотношения неопределённостей Гейзенберга
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.

### 070
Шредингердің теңдеулері


Уравнения Шредингера
{Блок}=1
{Источник}= Кингсеп, А.С. Основы физики. Курс общей физики. Т.І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика: Учебник в 2-х т. / Под ред. А.С.Кингсепа.- Москва: Физматлит, 2001.- 560 с.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет