Абай атындағы ҚазҦпу-нің Хабаршысы, «Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер» сериясы, №1(7), 2016 жжүктеу 4.09 Mb.
Pdf просмотр
бет1/28
Дата15.02.2017
өлшемі4.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Абай атындағы ҚазҦПУ-нің Хабаршысы, «Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер» сериясы, №1(7), 2016 ж. 

ISSN 1728-5410 
 
Абай атындағы Қазақ ҧлттық педагогикалық университеті 
Казахский национальный педагогический университет имени Абая 
Kazakh National Pedagogical University named after Abai 
 
ХАБАРШЫ 
ВЕСТНИК 
BULLETIN 
 
«Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер» сериясы 
Серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования» 
Series of «Young scientists. Search. Problems. Investigations» 
№1(7) 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
А
л
л
м
м
а
а
т
т
ы
ы
,
,
 
 
2
2
0
0
1
1
6
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(7), 2016 г. 

Абай атындағы Қазақ ҧлттық 
педагогикалық университеті 
 
ХАБАРШЫ 
«Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. 
Зерттеулер» сериясы 
№1(7), 2016 
 
Шығару жиілігі – жылына 2 рет. 
2001 жылдан бастап шығады. 
 
Бас редактор: 
ЖИРЕНОВ С.А. филол.ғ.к., 
қауымдастырылған проф. (доц.) м.а. 
 
Бас редактордың орынбасары: 
Сманова А. п.ғ.к., аға оқыт. 
 
Редакциялық алқа мҥшелері: 
Қорғанбаева Ж.Қ. х.ғ.к., аға оқытушы, 
Ибрагимов А.И. п.ғ.к., аға оқытушы, 
Ағабекова Б.Н. филол.ғ.к., аға оқыт., 
Тулбасиева С.Қ. т.ғ.к., аға оқыт., 
Байтурбаева А.Т. с.ғ.к., аға оқыт., 
УайдуллақызыЭ. PhD доктор, 
Махмутов Б. PhD доктор, 
Ашимова Р.М. PhD доктор, 
Темірбекова Л.Н. PhDдоктор, 
Шоқанова А.Ш. PhDдоктор, 
Исаков Б. PhDдоктор (Қырғызстан), 
 
Жауапты хатшы: 
Бекболатова Қ.М. п.ғ.магистрі 
 
© Абай атындағы Қазақ ҧлттық 
педагогикалық университеті, 2016 
 
 
Қазақстан Республикасының мәдениет және 
ақпаратминистрлігінде 2009 
жылымамырдың 8-де тіркелген N 10108 – Ж 
 
 
Басуға 04.04.2016. қол қойылды. 
Пішімі 60х84 1/8. Кӛлемі 20.5 е.б.т. 
Таралымы 300 дана. Тапсырыс 44. 
 
050010, Алматы қаласы,  
Достық даңғылы, 13. 
Абай атындағы ҚазҦПУ 
 
Абай атындағы Қазақ ҧлттық 
педагогикалық университетiнiң 
«Ҧлағат» баспасы 
М а з м ҧ н ы 
С о д е р ж а н и е 
C o n t e n t 
 
ҚОҒАМДЫҚ ҒЫЛЫМДАР МӘСЕЛЕСІ 
ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
PROBLEMS OF SOCIAL SCIENCES 
 
Тоқшылықова Г.Б. Ересектерге арналған ертегінің ерекшелігі 
(Антуан де Сент-Экзюперидің «Кішкентай ханзадасы» жайында) 
Tocshylycova G.B. Specific features of fairy tales for adults (based 
on the fairy tale by A. de. Saint Exupery's The Little Prince)............. 
Әшіров Ж. Халел Досмҧмедҧлының лингвистикалық мҧрасы... 
Ashirov Zh. Linguistic Halel Dosmumedula's heritages.................... 
Махмутов  Б.Л.  Зарубежный  опыт  организации  и  развития 
местного самоуправления................................................................. 
Makhmutov В. Foreign experience of organization and development 
of local self-government...................................................................... 
Жумагулов  А.А.Современное  состояние  и  развитие  местного 
самоуправления в РК......................................................................... 
Zhumagulov  A.A.  Current  state  and  development  of  local  self-
government in the RK.......................................................................... 
АбдыкадыроваА.З.  Саятшылыққа    қатысты  «тҧғыр»  сӛзінің 
этнолигвистикалық сипаты............................................................... 
Abdykadyrova 
A.Ethno-linguisticmeaning 
to 
theword«tugur»associated 
with 
hunting........................................................................ 
Дҥйсенова  Қ.Е.  Қабыса  байланысқан  сӛз  тіркестерінің 
семантикасы....................................................................................... 
Duisenova K.The semantics of the phrase words with communication 
junction................................................................................................ 
Қырыкбаева Э.О., Сҧлтанова Н.Е. Бҥгінгі қоғам дамуындағы 
ақпараттық жаһанданудың маңызы, рӛлі мен мәні........................ 
Kyrykbaeva Е., Sultanova N.The importance and role of the modern 
development of society in the information structure........................... 
Сулеймен Д. «Гҥлстан би-т-тҥрки» дастанындағы Мәвла Қазы 
Мухсин................................................................................................ 
Suleymen D.Maula Kazy Muhsin in poem «Gulistan bi-t-turki»...... 
Айдосова  Н.Б.  Шәмсиябану  Сәтбаева  "Шоқан  Уәлиханов  – 
филолог" атты еңбегінің ғылыми мәні............................................ 
Aydosova  N.B.  The  scientific  value  of  the  work  Shamshiyabanu 
Satpayev "Shokan Ualikhanov – philologist"...................................... 
Аскарова  А.Ю.  Кӛрсетілетін  қызметке  сҧраным  және 
қазіргіжағдайлардағы 
маркетинг 
тҧрпаттамасы........................................ 
Askarova A.Y. The current state of marketing and the demand for 
services................................................................................................ 
Кауменова  Р.А.  Қазақ  тілінде  тӛл  терминжасамдағы 
калькалаудың тәсілі........................................................................... 
Kaumenova  R.A.Original  ways  derivation  term  tracings  in  the 
Kazakh language.................................................................................. 
Ертаева Ф.Е. Мәдениетаралық тілдесімдегі этностереотиптердің 
рӛлі...................................................................................................... 
Ertayeva  F.E.  The  role  of  ethnic  stereotypes  in  intercultural 
communication.................................................................................... 
Сафуллина Н.Т.«Диуани хикметтегі» арабизмдер...................... 
Safullina N.Arabisms in Diuani Hikmet............................................ 
Оразова Г.А.Қимылдың созылыңқы тәсілі................................... 
Orazova G.A.Methods of process actions......................................... 
Тҧрғынов Е.С.Мҧхтар Шахановтың тілдік тҧлғасы.................... 
TurgunovE.S. Linguistic personality of Mukhtar Shakhanov.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
13 
 
 
 
16 
 
 
 
19 
 
 
 
21 
 
 
 
25 
 
 
27 
 
 
 
31 
 
 
 
34 
 
 
 
37 
 
 
41 
 
44 
 
49 
 
 
53 

Абай атындағы ҚазҦПУ-нің Хабаршысы, «Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер» сериясы, №1(7), 2016 ж. 

Казахский национальный 
педагогическийуниверситет имени Абая 
ВЕСТНИК 
Серия «Молодой ученый. Поиски. 
Проблемы. Исследования» 
№1(7), 2016 
 
Выходит с 2001 года. 
Периодичность –2 номера в год 
 
Главный редактор: 
ЖИРЕНОВ С.А. к.филол.н., и.о. 
ассоциативный проф. (доц.) 
 
Зам. главного редактора: 
Сманова А. д.п.н., ст. преп. 
 
Члены редколлегии: 
Корганбаева Ж.К. к.х.н., ст. преп., 
Ибрагимов А.И. к.п.н., ст. преп., 
Агабекова Б.Н. к.филол.н., ст. преп., 
Тулбасиева С.К. к.и.н., ст. преп., 
Байтурбаева А.Т. к.п.н., ст. преп., 
УайдуллакызыЭ. доктор PhD, 
Махмутов Б. PhD доктор, 
Ашимова Р.М. PhD доктор, 
Темирбекова Л.Н. PhDдоктор, 
Шоканова А.Ш. PhDдоктор, 
Исаков Б. доктор PhD(Қырғызстан), 
 
Ответственный секретарь: 
Бекболатова К.М. магистр п.н. 
 
© Казахский национальный 
педагогический университет 
им.Абая, 2016 
 
Зарегистрированов Министерстве 
культуры и информации  
Республики Казахстан 8 мая 2009 г.  
N 10108– Ж 
 
Подписано в печать 04.04.2016. 
Формат 60х84 1/8.   
Объем 20.5 уч.-изд.л. 
Тираж 300 экз. Заказ 44. 
 
050010, г.Алматы,пр.Достык, 13. 
КазНПУим.Абая 
 
Издательство «Ҧлағат»Казахского 
национального 
педагогическогоуниверситетаимени Абая 
 
Қанленова  Б.Н. 
Қ.Мҧханбетқалиҧлының  "Тар  кезең" 
романындағы тарихи деректілік....................................................... 
Kanlenova  B.N.  Historical  accuracy  of  the  novel"Tar  kezen" 
byK.Mukanbetkaliyev.........................................................................
.... 
Ақышева А.А. Символ – мәдениеттің тҧрақты элементі............. 
Akysheva A.A.Symbol – a steady element of culture....................... 
Мҧхамадиев Д.Б., Бегманова Б.С. М.Мақатаев лирикасындағы 
философиялық сарын........................................................................ 
Mukhamadiyev D.B., Begmanova B.S. Philosophical motive in 
M.Makatayev's lyrics........................................................................... 
Исаков В.Б.Кыргызская клановоя система в современной устной 
историии(на примере поселка Маданият в Кыргызстане)............ 
Isakov  B.B.Kyrgyz  clan  system  in  contemporary  oral  sources(Case 
of Madaniat village in Kyrgyzstan)..................................................... 
Абдул  Рахманҧлы  Абдулкәрім  Қазіргі  қазақ  прозасындағы 
постмодернизм және әдебиет эстетикасы....................................... 
Абдул  Рахманулы  АбдулкеримПостмодернизм  в  современной 
казахской прозе и эстетика литературы.......................................... 
 
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ МӘСЕЛЕСІ 
ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
PROBLEMS OF NATURAL SCIENCES 
 
Тюлепбердинова Г.А., Адилжанова С.А., Черикбаева Л.Ш., 
Темирбекова Ж.Е. Разработка приложений нечеткой логики с 
помощью функции Excel................................................................... 
Tyulepberdinova  G.A.,  Adilzhanova  S.A.,  Cherikbaeva  L.S., 
Temirbekova  Zh.E.  Developing  applications  using  fuzzy  logic 
functions excel..................................................................................... 
Aбдикaимoвa Д.К. Oбзop нaблюдaтeльных дaнных o coлнцe и 
coлнeчнoй cиcтeмe............................................................................. 
Aбдикaимoвa Д.К. Кҥн жәнe кҥн жҥйecінің бaқылaу дepeктepінe 
шoлу.................................................................................................... 
Тоқшылықов Д.Б. Алматы қаласының геоэкологиялық жағдайы 
Toсshylyсov D.B.Geoecological situation Almaty............................ 
Алмаева Э.Ж. Активные процессы на солнце............................... 
Almaeva E.Zh. Active processes in the sun....................................... 
Онгарова З.Н.Всеволновая современная астрономия................. 
Ongarova Z.N. Аll-wave modern astronomy..................................... 
Патман  Абдул  Фатах  Реакции  обратного  β  -  распада  в 
вырожденном электронном газе....................................................... 
Patman Abdoul Fatah Reactions of the return β- disintegration in 
degenerate electronic gas..................................................................... 
 
ПЕДАГОГИКА МЕН ӘДІСТЕМЕ 
ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 
PROBLEMS OF PEDAGOGY AND METHODOLOGY 
 
Хакимова  Т.Х.,  Тюлепбердинова  Г.А.,  Адилжанова  С.А., 
Газиз 
Г.Г. 
Компьютерде 
цифрлық 
бейнелеуді 
ҧйымдастырудыоқытудың 
атқаратын 
рӛлі................................................................. 
Khakimov  T.H.,  Tyulepberdinova  G.A.,  Adilzhanova  S.A., 
Gaziz  G.G.The  role  of  education  to  organize  the  digital  imageon 
the computer........................................................................................ 
Қорғанбаева 
Ж.Қ., 
Сәтімбаева 
А.Қ.Органикалық 
химиякурсында  кіріктіре  оқыту  технологиясын  қолданудың 
ерекшелігі 
Korganbaeva Zh., Satymbayeva A.K. The application features of 
 
 
58 
 
 
61 
 
 
 
66 
 
 
 
71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 
 
 
 
 
78 
 
 
83 
 
85 
 
89 
 
 
93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 
 
 
 
 
102 
 
 
 
106 
 
 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(7), 2016 г. 

Kazakh National Pedagogical University 
named after Abai 
 
Scientific journal «Bulletin» 
Series of «Young scientists. Search. 
Problems. Investigations» 
№1(7), 2016 
 
Periodicity – 2 issues per year. 
Published since 2001 
 
The chief editor: 
ZhirenovS.A. candidate of philological 
sciences,associative professor 
 
Deputy Chief Editor: 
SmanovaA. candidate of pedagogical 
sciences, senior teacher  
 
Editorial board: 
KorganbaevaZh.K. cand.of ch.sc., 
senior teacher, 
IbragimovA.I. cand. of ped.sc., 
senior teacher, 
AgabekovaB.N. cand. ofphil.sc., 
senior teacher, 
TulbasievaS.K.cand. ofhist.sc., 
senior teacher, 
BaiturbaevaA.T. cand. of pholit.sc., 
senior teacher, 
Uaidullakyzy Е.PhD, 
MahmutovB. PhD, 
AshimovaR.M. PhD, 
TemirbekovaL.N. PhD, 
ShokanovaA.Sh. PhD, 
Iskakov B. PhD (Kyrgyzstan), 
 
Responsible secretary: 
BekbolatovaK.M.magister of ped.sc. 
 
© Kazakh National Pedagogical University 
named after Abai, 2016 
 
Registered in the Ministry of Culture and 
Information of the RK, 8May, 2009 №10108-Ж 
 
Signed to print 04.04.2016 
Format 60x84 
1
/
8
. Volume 20.5 – publ.literature. 
Edition 300 num. Order 44. 
 
050010, 13 Dostyk ave., 
Almaty. KazNPU after Abai 
Publisher "Ulagat" Kazakh National 
Pedagogical University named after Abai 
integrated of learning course in of organic chemistry......................... 
Бегманова С.М. Орта білім беру жҥйесінде әдебиетті оқытуда 
қолданылатын әдістері...................................................................... 
Begmanova S.M. The conceptual types of The methods used to study 
literature in high school....................................................................... 
Сатыбалдиева  А.Е.  Ахмет  Байтҧрсынҧлы  қолданысындағы 
әдістемелік терминдер жҥйесі.......................................................... 
Satybaldiyeva A.E.The system of teaching in terms of performances, 
Ahmet Baytursunova........................................................................... 
Серікқалиева  А.Қ.  Қазақ  тілін  танымдық  тҧрғыдан  оқыту 
мәселесі............................................................................................... 
Serkaliyeva A.Cognitive aspect of training of the Kazakh language 
Охапова  С.  Сахналық  костюм  образдарын  дайындауға 
студенттердің кӛркемдік қызығушылығын дамыту....................... 
Ohapova  C.  Development  of  artistic  interest  by  students  in  the 
preparation of the theatrical stage costume images............................. 
Уайдуллақызы  Э.,Қамысбаева  Г.М.  Болашақ  мамандардың 
ақпараттық мәдениетін қалыптастыру............................................ 
Uaydullakyzy E., Kamysbaeva G.M. Development of information 
culture of the future frame................................................................... 
Уайдуллақызы 
Э., 
Нарал 
С.Сын 
тҧрғысынан 
ойлаутехнологиясы 
негізінде 
бастауыш 
сынып 
оқушыларының 
дарындылығын 
арттыру 
жолдары.................................................... 
Uaydullakyzy E.,  Naral  S.Ways to improve  the  talent of  younger 
schoolboys on the basis of critical thinking techniques....................... 
Уайдуллақызы  Э.,  Боранбай  А.Болашақ  бастауыш  сынып 
мҧғалімдерін рухани-адамгершілікке тәрбиелеу............................ 
Uaydullakyzy  E.,  Kamysbaeva G.M.Future primary  school teachers 
of spiritual and moral education.......................................................... 
Уайдуллақызы 
Э., 
Фурсанова 
Д.Роль 
педагогическойдеонтологии 
при 
повышения 
качества 
профессиональнойподготовки  учителя  начальных  классов  с 
применением 
активных 
методов 
обучения.............................................................................. 
Uaydullakyzy E., Fursanova D.Role in teaching deontology improve 
vocational training of primary school teachers with the use of active 
learning methods.................................................................................. 
Уайдуллақызы 
Э., 
Ермагамбетова 
С.М. 
Методика 
разработкиконтрольно-измерительных 
материалов 
по 
дисциплине 
«педагогическая 
деонтология»......................................................... 
Uaydullakyzy E.,  Ermagambetova S.M.Methods of development 
of test materials on the subject "Educational deontology".................. 
Сартаева  Н.Т.  Бастауыш  сынып  оқушыларының  зерттеушілік 
іс-әрекетке мотивациясы................................................................... 
Sartayeva N.T.Motivation of primary school students to research... 
 
ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖАС ӚСКІН 
МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ 
YOUTH IN SCIENCE 
 
Амантай  Ә.Ә.  Тарихи  романдарды  орта  мектептерде  оқыту 
ерекшеліктері..................................................................................... 
Amantai A. Features teaching of historical novels in secondary schools 
Хожаев Д.А. Особенности распространения радиоволн............... 
Khozhayev D. Features of radio wave propagation............................ 
Сансызбаева Г. Шерхан Мҧртаза шығармалары тілінің кӛркемдік 
ерекшеліктері..................................................................................... 
Sansyzbayeva G. Artistic features of language work Sherkhan Murtaza 
Жҧмалиева  Ә.  Қазақ-орыс  тілдеріндегі  тіларалық  ауысым 
 
109 
 
 
 
113 
 
 
116 
 
 
 
119 
 
 
 
 
122 
 
 
 
126 
 
 
 
 
 
129 
 
 
 
 
 

Каталог: docs -> vestnik -> seriya molod u4enni
vestnik -> Хабаршы. «Жас ғалымдар» сериясы
vestnik -> Хабаршы жаратылыстану-география
vestnik -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
vestnik -> Хабаршы вестник
vestnik -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
vestnik -> С. Х. Байдильдина (жауапты хатшы)
vestnik -> Казахский национальный педагогический
vestnik -> «Арнайы педагогика» сериясы Серия «Специальная педагогика»
seriya molod u4enni -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет