АҢдатпа 6-бет 5-бетжүктеу 4.28 Mb.
Pdf просмотр
бет5/6
Дата24.03.2017
өлшемі4.28 Mb.
1   2   3   4   5   6

ИП Íîâîñåëîâà Ïåòроïàâл қàлàñû, 

Êоíñòиòóциÿ Қàзàқñòàí êөøåñі, 

28 үй, 1-қàбàò òåл: (87152) 46-74-77

«Вåðñàëü  Бèçíåñ»  Àòûрàó  қàлàñû, 

Мàхàмбåò êөøåñі, 107-à, 2-êàб., òåл: 

32-14-29, 30-65-24, 8701 920 45 38

ÆÊ «Ìàðцåфåй», Өñêåмåí қàлàñû, 

60 òåл, 8(7232) 578414, 87772256506ÆÊ  «Бàõäàуëåòîâà  А.»  Àлмàòû 

қ.,  Æібåê  жолû  ê.,  55,  Àлмà  ñàó-

äà  орòàлûғû,  4-қàбàò,  426-íүê-

òå.  Òåл:  2714939.  87052083694 

Email:ardawka_94@mail.ru

ЖАРНАМА 


ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

050012, Алматы қаласы

Х.Досмұхамедұлы көшесi 

(бұрынғы Мичурин), 68 «б»-үй.

Қабылдау бөлмесi: 

292-43-43; 292-79-61 (факс); Астана  қаласы  Абай  көшесі,  78, 

105-кеңсе

тел: 8 (7172) 34-58-28

E-mail: zan@zanmedia.kz

«Заң газеті» аптасына 2 рет –  

сейсенбі, жұма күндері жарық көреді.

РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ: 

Жеке таралым 10128 дана

Апталық таралым 20256 дана

Тапсырыс №7  Индекс 65921Газет Қазақстан Республикасы 

бойынша таралады

ӘРТҮРЛІ


ЖАРНАМА

ТАРАТУ


БАНКРОТТЫҚ

ЕЛДЕН-ЖЕРДЕН

Оң қадам

Пәрмен


ДАҒДАÐЫÑ ÎÐТАËЫҚТАÐЫ 

ҚÎËÄÀУ ÊӨРÑÅÒУГÅ ÄÀЙЫН

6.  Алматы  қаласы  МАЭ  сотының  05.01.2017  ж.  ұйғары-

мымен «Ленс Казахстан» ЖШС-не қатысты банкроттық туралы 

іс қозғалды.

2. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ төмендегі тауарларды сатып алу бойынша қайталанған ашық тендерді өткізетінін жариялайды: Лот №1 

– Ысырма Ду 150 Ру 25 30с64нж, 14 дана санында. Қызмет көрсетудің талап етілетін мерзімі: 2017 ж. 1-4 тоқсанында. Тауарларды жет-

кізу орны: Петропавл қ. Тендерге Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі 2015 жылғы 20 қаңтардан №18 бұйрығымен 

бекітілген Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін және 

тарифтік сметаларды бекіту кезінде шығындары ескерiлетiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді табиғи монополиялар субъек-

тiлерiнiң сатып алу Ережесінің 7-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарға сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілерге қатысуға 

мүмкіндік беріледі. Тендерлік құжаттамалар пакетін 2017 жылғы 26 қаңтарды қоса алғанда сағ. 15:00-ге дейін келесі мекенжайдан 

алуға болады: Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215, №5 кабинет, сағ. 9:00-ден 18:00-ге дейін. Тендерлік құжаттама тегін беріледі. Тендер-

ге қатысу үшін әлеуетті жеткізушілер тендерлік өтінімдерін конвертке салып, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС-ға келесі мекенжай 

бойынша тапсырулары тиіс: Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215, №5 кабинет. Тендерлік өтінімдерді соңғы ұсыну мерзімі: 2017 ж. 27 

қаңтарда  13 сағат 00 минутқа дейін. Тендерлік өтінімдері бар конверттерді тендерлік комиссия 2017 ж. 27 қаңтарда  сағ. 15:00-де 

келесі мекенжайда ашады: Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215. Сатып алуларды жүзеге асыру үшін бөлінген сомасы: Лот №1 - Ысырма 

Ду 150 Ру 25 30с64нж, 14 дана санында – 5 600 мың теңге. Әлеуетті жеткізушілер мен олардың өкілдері (бірінші жетекшінің қолы 

және мөрімен куәландырылған сенімхатты ұсыну арқылы) тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу барысына қатыса алады. Табиғи 

монополия субъектісі қызметінің тұтынушылары «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ өткізетін қызметтерді сатып алу тендеріне бақылаушы ретінде 

қатысуға құқылы. Қосымша анықтамалар мен ақпараттарды 8 (7152) 31-43-92 телефоны арқылы алуға болады.

3. «КӨКШЕТАУ ЭНЕРГО» ЖШС 2017 жылға келесі тауарларды, жұмы-

старды және қызметтерді сатып алу бойынша ашық тендер өткізетіні тура-

лы хабарлайды: «КӨКШЕТАУ ЭНЕРГО» ЖШС (сатып алынатын тауарлардың, 

жұмыстардың және қызметтердің толық тізімі тапсырыс берушінің тендерлік 

құжаттамасында көрсетілген).

Тауарлар,  жұмыстар,  қызметтерді  жеткізіледі,  орындалады/көр-

сетіледі: Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарының аумағында. 

Тауарларды,  жұмыстарды  және  қызметтерді  талап  етілетін  жеткізу 

(орындау, көрсету) мерзімі 2017 жыл. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 20.01.2015 ж., 

№ 18 бұйрығымен бекітілген, Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді 

(бағаларды,  алымдар  мөлшерлемелерін)    немесе  олардың  шекті  деңгей-

лерін  және  тарифтік  сметаларды  бекіту  кезінде  шығындары  ескерiлетiн 

тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтерді табиғи монополиялар 

субъектiлерiнiң сатып алу қағидаларының 7-тармағында көрсетілген білік-

тілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер тендерге 

қатысуға жіберіледі.

Тендерлік құжаттама пакетін 2017 жылдың 06 ақпанды қоса алғанда 

сағат 12:00-ге дейін келесі мекенжай бойынша алуға болады: 020000, Қа-

зақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Центральный шағ. ауд. 

5, «КӨКШЕТАУ ЭНЕРГО» ЖШС, № 26 кабинет, сағат 09.00-ден 12.40-қа дей-

ін және сағат 14.00-ден 18.20-ға дейін. 

Тендерлік құжаттама тегін ұсынылады.  

Хатқалтаға жапсырылған тендерге қатысуға тендерлік өтінімдерді әле-

уетті өнім берушілер келесі мекенжайда орналасқан «КӨКШЕТАУ ЭНЕРГО» 

ЖШС-ке ұсынады: 020000, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көк-

шетау қ., Центральный шағ.ауд. 5, № 26 кабинет.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 2017 жылдың 07 ақпан 

сағат 10.00-де. 

Тендерлік өтінімдермен хатқалталарды келесі мекенжай бойынша 2017 

жылдың 07 ақпан сағат 12.00-де тендерлік комиссия ашады: 020000, Қа-

зақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қ., «КӨКШЕТАУ ЭНЕРГО» 

ЖШС, Центральный шағ.ауд., 5, мәжіліс-зал. 

Әлеуетті  өнім  берушілер  және  олардың  өкілдері  (бірінші  басшының 

қолымен және мөрмен расталған сенімхат ұсына отырып) тендерлік өтінім-

дермен конверттерді ашуға қатыса алады.

Табиғи  монополиялар  субъектісінің  қызметтерді  (тауарларды,  жұмы-

старды)  тұтынушылары  «КӨКШЕТАУ  ЭНЕРГО»  ЖШС  өткізетін  тауарларды 

(жұмыстарды,  қызметтерді)  сатып  алу  бойынша  тендерге  бақылаушылар 

ретінде қатысуға құқылы.

4 (төрт) лотты сатып алуға «КӨКШЕТАУ ЭНЕРГО» ЖШС бөлінген сома 

ҚҚС қоса алғанда 1 418 796 622 (бір миллиард төрт жүз он сегіз миллион 

жеті жүз тоқсан алты мың алты жүз жиырма екі) теңге.

Қосымша ақпаратты және анықтамаларды мына телефондар бойынша 

алуға болады: 8 (7162) 29-02-59. 

«КӨКШЕТАУ ЭНЕРГО» ЖШС әкімшілігі.

4. «Атырау облысының Денсаулық сақтау басқармасы» ММ, 

060000, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қала-

сы,  Әйтеке  би  көшесі,  77,  облыс  әкімдігі  ғимараты  Атырау  қа-

ласында «Өркен шағын ауданында 250 орынға арналған емхана 

құрылысы»  концессиялық  жобасына  концессионерлерді  таңдау 

бойынша ашық конкурс өткізілетіні туралы хабарлайды.

Концессия жобасы: емхананы қоса алғанда, емхана ғимара-

ты, жер телімі Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Жұмы-

скер поселкесі, Өркен ықшам ауданында орналасқан.

Концессия мерзімі: 17 жыл.

Құрылысы: 2 жыл.

Іске қосу: 15 жыл.

Конкурсқа Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шіл-

дедегі  Концессиялар  туралы  Заңының  18-бабында  көрсетілген 

біліктілік  талаптарына  сай  барлық  әлеуетті  концессионерлер 

жіберіледі.

Конкурсқа қатысу үшін конкурсты ұйымдастырушыға тапсы-

ратын қажетті құжаттар тізімі конкурстық құжаттамада көрсетіл-

ген.


Конкурстық құжаттама пакетін осы хабарлама жариялаған-

нан  кейін  «Атырау  облысының  Денсаулық  сақтау  басқармасы» 

ММ,  Қазақстан  Республикасы,  Атырау  облысы,  Атырау  қаласы, 

Әйтеке би көшесі, 77, облыс әкімдігі ғимараты,  305-бөлме мекен-

жайы бойынша 9:00-ден 12:30-ге дейін және 14:00-ден 18:30-ге 

дейінгі мерзімде алуға болады. 

Конкурстық құжаттама пакеті тегін беріледі.

Әлеуетті  концессионер  конкурсқа  қатысу  үшін  конкурстық 

өтімді  мөрленген  конвертке  салып  «Атырау  облысының  Денса-

улық сақтау басқармасы» ММ, 060000, Қазақстан Республикасы, 

Атырау  облысы,  Атырау  қаласы,  Әйтеке  би  көшесі,  77,  облыс 

әкімдігі ғимараты,  305-бөлмеге тапсырады.

Конкурстық өтінім ұсынудың ақырғы мерзімі 2017 жылдың 15 

наурызға 11:00-ге  дейін.

Конкурсқа  қатысу  туралы  конкурстық  өтінімдер  салынған 

конверттер «Атырау облысының Денсаулық сақтау басқармасы» 

ММ,  060000,  Қазақстан  Республикасы,  Атырау  облысы,  Атырау 

қаласы, Әйтеке би көшесі, 77, облыс әкімдігі ғимараты 314-бөлме 

2017 жылдың 15 наурыз Астана уақытымен сағат 15:00-де ашы-

латын болады.

Әлеуетті  өнім  берушілерге  тендерлік  өтінімдер  салынған 

конверттерді ашу кезінде қатысуына болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8 (7122) 32-11-79 немесе 

8 702 258 81 08 ұялы телефоны бойынша алуға болады.

9.  Қазақстан  Республикасы  Әділет  министрлігі  «Қа-

зақстан  Республикасы  Әділет  министрлігінің  Ұлттық 

зияткерлік  меншік  институты»  шаруашылық  жүргізу 

құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны ди-

ректорының бос лаузымына конкурс жариялайды. 

Кәсіпорынның  негізгі  қызметі  мемлекеттік  монопо-

лияға жатқызылатын салалардағы қызметті (зияткерлік 

меншік объектілерін қорғау саласында қызметк көрсету) 

жүзеге асыру болып табылады.  

Конкурсқа  қатысушыларға  қойылатын  талаптар: 

жоғары (заңгерлік) білім, кемінде 5 жыл басқарушылық 

еңбек өтілі бар білікті басқарушы.

Комиссия конкурсқа қатысушылармен әңгімелесу өт-

кізу кезінде мемлекеттік кәсіпорын қызметі саласындағы 

қатынастарды  реттейтін  Қазақстан  Республикасының 

нормативтік құқықтық актілерін білуін тексереді.

Сондай-ақ, тиісті саланың уәкілетті органы (жергілік-

ті  атқарушы  орган)  бекіткен  тиісті  кәсіпорын  басшысы-

ның  біліктілік  талаптары  мен  лауазымдық  нұсқаулығы-

ның  негізінде  конкурсқа  қатысушылардың  кәсіби  білімі 

анықталады.

Конкурсқа қатысуға тілек білдірген адамдар мынадай 

құжаттарды ұсынуы тиіс:

1)  конкурсқа қатысу туралы өтініші;

2) байланыс телефоны мен тұрақты мекенжайы көр-

сетілген, мемлекеттік және орыс тіліндегі фотосуреті бар 

түйіндемесі;  

3)  еркін нысанда жазылған өмірбаяны;

4) білімі туралы құжаттар қосымшасымен бірге, нота-

риус куәландырған; 

5) еңбек кітапшасының, нотариус куәландырған, не-

месе белгіленген тәртіппен расталған көшірмесі;

6) денсаулық жағдайы туралы анықтамасы (086 у);

7) соттылығының бар/жоқ екендігі туралы анықтама-

сы;

8) жеке куәліктің көшірмесі. Конкурсқа қатысу үшін құжаттар, хабарландыру жа-

рияланған күннен бастап 15 күн ішінде келесі мекенжай-

да қабылданады: Астана қ., Мәңгілік ел к., 8, Министрлік-

тер үйі, 937-каб. байланыс тел.: 8 (7172) 74-06-39.  

Әңгімелесудің өткізілетін күні туралы конкурсқа қа-

тысушылар қосымша хабардар етілетін болады.

11. «Мунай инвестмент груп» АҚ Директорлар кеңесі (бұрынғы «Мунай инвест», 

лицензия №157» 2017 жылы 21 ақпан Астана уақытымен     сағат: 10.00-де (тіркеу 

сағат 9.00-де) мына мекенжайға: ОҚО, Шымкент қ., Тәуке хан даңғ., 49, акционерлерді 

кезектен тыс  жалпы жиналысына шақырады. 

Күн тәртібі:     

1. «МУНАЙ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП» АҚ-ның  қайта құру түрінде «МУНАЙ ИНВЕСТМЕНТ 

ГРУП» ЖШС болып ерікті түрде қайта құрылатыны туралы. 

2. Қоғамның жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып қайта құрылуына байла-

нысты «МУНАЙ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП» АҚ-ның шығарылады деп жарияланған акцияла-

рының күшін жою туралы. 

3. «МУНАЙ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП» АҚ-ның «МУНАЙ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП» ЖШС болып 

қайта  құрылуын  жүзеге  асыру  шарттары  мен  тәртібі  туралы;  «МУНАЙ  ИНВЕСТМЕНТ 

ГРУП» ЖШС қатысу үлесін анықтау тәртібі және «МУНАЙ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП» ЖШС 

үлесіне «МУНАЙ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП» АҚ-ның акция айырбасы тәртібін бекіту.

4. «МУНАЙ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП» ЖШС-не «МУНАЙ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП» АҚ өткізілім 

актісін бекіту. 

Кворум  болмаған  жағдайда  акционерлердің  жиналысы  қайтадан  2017  жыл  22 

ақпан Астана уақытымен сағат: 10.00-де өтеді. Жалпы жиналыс күн тәртібіне қатысты 

ақпараттарды жоғарыда көрсетілген мекенжайдан алуға болады. «МИГ» АҚ акционер-

лердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі, 2017 жыл 21 

қаңтарға жасалған. 

5. «Валют - Транзит Банк» АҚ-ның 01.01.2017 ж. жағдайындағы  тарату өндірісі барысы туралы ақпарат.  

«Валют - Транзит Банк» АҚ тарату комиссиясы (ары қарай – Банк) үшінші  кезектегі - «Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру 

қоры» АҚ (ары қарай – Қор) Банк несиегерлерімен есеп айрысуды іске асырады. 01.01.2017 ж. жағдайына Қордың талабы 51,31 %-ға 

қанағаттандырылды, бұл ақшаға шаққанда 9 418 000 теңге. 2016 жылы Қордың шотына қарыздарды өтеуге аударылған жалпы со-

масы, 605 000 теңгені құрады. Банктің тарату комиссиясымен Банктың бағаланған жекеменшіктегі мүлкін сату жолымен дебиторлық 

қарыздарды өндіру және дебиторлық қарызды өндіру жөніндегі жұмыстары атқарылуда. Банк таратылғаннан бері  жалпы сомасы 4 

377 603 теңгеге мүлік сатылған. Банк таратылғаннан бері  дебиторлық қарыздырды жабу есебінен тарату қоржынына 7 033 863 теңге 

мөлшерінде қаржы түсті. 01.01.2017 ж жағдай бойынша  Банк кредиторларының комитеті 129 отырыс өткізді. Банктің тарату комисси-

ясының жұмысы және несиегерлер комитетінің барлық сұрақтары бойынша  банктің тарату комиссиясының  төрағасы А.А.Бердикуло-

ваға немесе Банктің несиегерлер комитетінің төрағасы И.Н.Левченкоға  Қарағанды қаласы, Бұқар жырау, 51/1, қабылдау бөлімі тел.: 

8 (7212) 996-406,405 мекенжайы бойынша хабарласа аласыздар.

12. «Ulmus Besshoky» (Улмус Бесшокы) ЖШС, мекенжайы: ҚР, 050002, Алматы қ., Жібек Жолы 

к., 64/47 үй, 620 кеңсе, келесі қызметтерді сатып алулар туралы хабарлайды: 

1. Ашық байқау тәсілімен «2017 жылға Қазақстан Республикасы Қарағанды облысындағы Бес-

шоқы алаңына бұрғылау жұмысын жүргізу қызмет кешені». Тапсырыс берушінің орналасқан мекен-

жайы:  ҚР, 050002, Алматы қ., Жібек Жолы к., 64/47 үй, 620 кеңсе., Сатып алуға бөлінген қаржы 

сомасы, ҚҚС қоспағанда – 57 408 958,00  теңге. СКП Код: 43.13.10.900А., Сатып алу коды: 2017.

ОК-139187. Ғаламтор-ресурсының адресі: reestr.nadloc.kz.  

2. Ашық байқау тәсілімен «Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Бесшолақ ау-

мағына 2017 жылға кешенді жерүсті геофизикалық қызмет көрсету»Тапсырыс берушінің орналасқан 

мекенжайы:  ҚР, 050002, Алматы қ., Жібек Жолы к., 64/47 үй, 620 кеңсе., Сатып алуға бөлінген қаржы 

сомасы, ҚҚС қоспағанда – 42 327 230,00  теңге. СКП Код: 43.13.10.200А., Сатып алу коды: 2017.ОК-

139191. Ғаламтор-ресурсының адресі: reestr.nadloc.kz.  

8.  Казахмыс  сақтандыру  компаниясының  MYS  1625440 

сақтандыру полисінің жоғалуына байланысты заңды күші жоқ 

деп саналсын.

7. «Бесінші элемент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі   (БСН 

131040016292)  өзінің  таратылатыны  туралы  хабарлайды.  Талаптар 

хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай  мерзім ішінде мына  

мекенжай бойынша  қабылданады: ҚР, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 

27 ықшамауданы, 52-9. 

10. «Шаруашылық-А» жауапкершілігі шектеулі  серіктестігі өзінің 

таратылатыны туралы хабарлайды.

Кінәрат-талаптар хабарландырудың жарияланған күнінен бастап 

2 ай ішінде 110300, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Арқа-

лық қаласы, Абай даңғылы, 20 мекенжайы бойынша қабылданады. 

Тел.: 8 (71430) 70121.

13. «Kulberg Investors Ltd.» (Кулберг Инвесторз ЛТД) Компаниясы 

Атырау қаласындағы филиалының таратылатынын хабарлайды.

Заңды  тұлғаның  мекенжайы:  Атыpay  қаласы,  Абылхайыр  хан 

даңғылы, 2/6 А, БСН 061041002926.

Көрсетілген мекенжай немесе телефон бойынша  + 7 7111-209286 

барлық мүдделі тұлғалар, оның ішінде кредиторлар бойынша хабар-

ласуыңызды сұраймыз.

14.  «Алмалысу»  су  пайдаланушылар  селолық  тұтыну  коопера-

тивінің  жабылуына  байланысты,  екі  ай  мерзімде  мына  мекенжайда 

өтініштер қабылданады: Алматы облысы, Панфилов ауданы, Алмалы 

ауылы, К.Сембаев көшесі, № 9 үй. 

Байланыс телефоны: 8 (72831) 4-51-01.

Ұялы телефон: 8771-495-96-79.

15. «Абди Ибрахим Илач Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети» 

компаниясының  өкілдігі,  БСН  040  342  002  936  (заңды  мекенжайы: 

Алматы қ., Жандосов к., 184Г),  өзінің таратылатыны (тіркеу есебі-

нен шығу) туралы хабарлайды. Талаптар хабарландыру жарияланған 

күннен бастап екі ай  мерзім ішінде мына  мекенжай бойынша  қа-

былданады: Алматы қ., Жандосов к., 184Г. Тел.: +7  (727) 232 44 80, 

+701 789 72 09. Өðêåíèåòòің  àëғàøқû  íûøà-

íûíûң  біðі  –  әйåë  òåңäіãі  åêåíі 

бåëãіëі.  Тәуåëñіçäіêòің  àëғàøқû 

жûëäàðûíäà  Åëбàñûìûçäûң 

бàñòàìàñû  бîйûíøà  Ұëòòûқ 

жîñ пàðғà Гåíäåðëіê òåңäіê ñòðà-

òåãèÿñû åíãіçіëіп, 1998 жûëäûң 29 

øіëäåñіíäå «Әйåëäåðäі êåìñіòуäің 

бàðëûқ  òүðëåðіí  жîþ  òуðàëû» 

ұëòòûқ êîìèññèÿñû құðûëäû. 

Àл 1999 жûлäûң 19 àқïàíûíäàғû 

ҚР  Іøêі  іñòåр  миíиñòрлігіíің  бұй-

рûғûмåí  рåñïóблиêà  êөлåміíäå 

íәзіê жàíäûлàрäûң қоғàмäûқ-ñàÿñи, 

әлåóмåòòіê-эêоíомиêàлûқ,  рóхàíи 

өмірäåгі бåлñåíäілігі мåí қоғàмäà-

ғû  рөліí  àрòòûрó  жәíå  олàрäûң 

àзàмàòòûқ  құқûғûí,  мүääåлåріí 

қорғàó  мàқñàòûíäà  «Әйåлäåрäі 

зорлûқ-зомбûлûқòàí қорғàó òобû» 

құрûлûï,  олàр  18  жûл  êөлåміíäå  

жåміñòі қûзмåò åòіï êåлåäі.

Іøêі іñòåр оргàíäàрûíà øàғûм-

äàíûï  êåлгåí  жәбір  êөрóøі  қûз-

êåліíøåêòåрäің, àíàлàрäûң àрûзäàрû 

íàзàрäàí  òûñ  қàлғàí  åмåñ.  Îлàр 

бойûíøà  òиіñòі  òåêñåрó-àíûқòàó 

жұмûñòàрû жүргізіліï, íәòижåñіíäå 

зàңäû  øåøімäåр  қàбûлäàíóäà. 

Мәñåлåí,  2016  жûлû  әйåлäåргå 

қàòûñòû  òірêåлгåí  қûлмûñòûқ 

әрåêåòòåр  өòêåí  жûлäûң  12  àйû-

мåí  ñàлûñòûрғàíäà  18  ïàйûзғà 

òөмåíäåгåí. 

Зåрäåлåó жұмûñòàрûí жүргізó 

бàрûñûíäà, қûлмûñòàрäûң  бірàзû 

жәбірлåíóøілåрäің  òұрғûлûқòû 

мåêåíжàйлàрûíäà болғàí ұрûñ-êåріñ 

êåзіíäå орûí àлñà, бàñûм êөïøілігі 

àлêогольäіê мàñàң жàғäàйäà, ÿғíи, 

ñïирòòіê іøімäіêòåр іøó ñàлäàрûíàí 

òóûíäàғàíûí êөрñåòіï оòûр.

Àлàйäà,  оòбàñûíäàғû  зорлûқ-

зомбûлûқ құрбàíäàрûíûң êөïøілігі 

морàльäûқ  òұрғûäàғû  міíåóäåí 

қорқûï, құқûқ қорғàó оргàíäàрûíà 

øàғûмäàíóäàí  бàñ  òàрòûï  жàòà-

äû.  Îñûғàí  ñәйêåñ,  әйåлäåр  мåí 

қûзäàр  àрàñûíäà  әйåлäåрäің 

құқûқòûқ ñàóàòòûлûғûí àрòòûрûï, 

зорлûқ-зомбûлûқòûң òүрлåрі мåí 

ñåбåïòåріí зåрäåлåï, àлäàғû óàқûòòà 

қûлмûñòûқ әрåêåòòåрäі болäûрмàó 

бàғûòûíäà òиіñòі ïрофилàêòиêàлûқ іñ-

øàрàлàр жүргізілóäå. Мåêòåïòåрäå, 

мåêåмåлåрäå,  ұжûмäàрäà  ïñихо-

логòàр,  мåäициíà  жәíå  мåøіò 

қûзмåòêåрлåрімåí бірлåñіï, ñóициäòі 

болäûрмàó  жәíå  оíûң  àлäûí  àлó 

жолäàрû  бойûíøà  êåзäåñóлåр 

ұйûмäàñòûрûлûï,  ïроблåмàíûң 

øåøілó жолäàрû òàлқûғà ñàлûíûï, 

лåêциÿлàр  оқûлóäà.  Ñоíûмåí 

қàòàр,  êөмåêêå  мұқòàж  àíàлàрғà 

мàòåриàлäûқ-морàльäûқ òұрғûäàí 

қолäàó êөрñåòіï, олàрäû қàíäàй äà бір 

åңбåêïåí қàмòиòûí, ïñихологиÿлûқ 

жàғûíàí  ñàóûғóûíà  êөмåêòåñåòіí, 

қàлûïòû өмір ñүрóіíå жәрäåмäåñåòіí 

äàғäàрûñ  орòàлûқòàрû  жұмûñ 

іñòåóäå. Қûçûëîðäà ÎІІД бàñпàñөç 

қûçìåòі

Òәрòіïêå 

бàғûíбàғàíäàр 

жàóàïқà 


òàрòûлäû

Îңòүñòіê  Қàзàқñòàí  облûñòûқ  ïро-

êóрàòóрà оргàíäàрûмåí 2016 жûлû бірқàòàр 

òåêñåрóлåр  жүргізіліï,  íәòижåñіíäå  253 

зàңбұзóøûлûқ àíûқòàлғàí. Қàбûлäàíғàí 

ïроêóрорлûқ қàäàғàлàó àêòілåрі íåгізіíäå 

172 òұлғà òәрòіïòіê, 77 òұлғà әêімøіліê жәíå 

5  òұлғà  мàòåриàлäûқ  жàóàïêåрøіліêêå 

òàрòûлûï оòûр.

Мûñàлû,  облûñ  ïроêóрàòóрàñûмåí 

облûñòûқ  жүйêå  àóрóлàрû  äиñïàíñåрі 

қûзмåòіíå жүргізілгåí òåêñåрó íәòижåñіíäå 

Қàзàқñòàí Рåñïóблиêàñû «Хàлûқ äåíñàó-

лûғû жәíå äåíñàóлûқ ñàқòàó жүйåñі òóрàлû» 

êоäåêñі,  «Æåêå  жәíå  зàңäû  òұлғàлàр-

äûң  өòіíіøòåріí  қàрàó  òәрòібі  òóрàлû» 

зàңíûң, «Мåмлåêåòòіê ñàòûï àлó òóрàлû» 

зàңíàмàлàрäûң òàлàïòàрûí бұзó жàйòòàрû 

àíûқòàлғàí. Ñоғàí орàй, зàңбұзóøûлûқòû 

жою òóрàлû ұñûíûñ åíгізіліï, 3 лàóàзûм иåñі 

(бàñ äәрігåр, 2 äәрігåр) òәрòіïòіê жàóàïқà 

òàрòûлäû. 

Ñол ñåêілäі, облûñ ïроêóрàòóрàñûмåí 

Øûмêåíò  қàлàлûқ  №2  àрíàóлû  әлåó-

мåòòіê  қûзмåò  êөрñåòó  орòàлûғûíà,  №6 

бàлàлàр  àрíàóлû  әлåóмåòòіê  қûзмåò 

êөрñåòó  орòàлûғûíà  жәíå  Òүрêіñòàí 

қàлàñû ïñихоíåâрологиÿлûқ әлåóмåòòіê-

мåäициíàлûқ  мåêåмåлåріíің  қûзмåòіíå 

òåêñåрó жүргізіліï, зàңíàмà òàлàïòàрûíûң 

бұзûлғàíäûғû бåлгілі болûï оòûр. Îñûғàí 

ñәйêåñ,  зàңбұзóøûлûқòû  жою  òóрàлû 

ұñûíûñ  åíгізіліï,  15  лàóàзûм  иåñі  (3 

äирåêòор,  7  äәрігåр,  5  мàмàí)  òәрòіïòіê 

жàóàïқà òàрòûлäû. 

Îңòүñòіê Қàçàқñòàí îбëûñòûқ 

пðîêуðàòуðàñûíûң бàñпàñөç қûçìåòі 


8

№4 (2929) 

17 қаңтар 2017

zangazet@maiI.ruТҮЗЕУ МЕКЕМЕСІ

Сұхбат


(Соңы. Басы 1-бетте)

–  Алыпқашты  қаңқу  әңгіме  ғой. 

Шын  мәнінде  жедел  қызметкер  мен 

р е ж и м   с а л а с ы   қ ы з м е т к е р л е р і н е 

берілген  өкілеттіктердің  арасында 

пәлен дей артықшылық жоқ. Екі салаға 

да  жүктелген  ортақ  міндет  –  түзеу 

мекемесіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету  болғандықтан,  бұл  жерде  бөлісе 

алмайтындай  түк  те  жоқ.  Режимдік 

шаралардың  жалпы  тәртібі  жаңадан 

қолданысқа енгізілген Қылмыстық атқару 

кодексінің 97-бабында анық көрсетілген. 

Онда сот үкімімен жазаға тартылған кез 

келген адамның түзеу мекемесінің ішкі 

тәртібіне мүлтіксіз бағынуға тиіс екендігі 

тұжырымдалған.  Бұл  талапты  орындау 

әрбір  сотталушының  міндеті.  Шектеулі 

аймаққа заңмен тыйым салынған бөгде 

заттардың  еніп  кетпеуін  бақылап, 

күнделікті  келетін  сәлем-сауқаттарды 

жіті тексеру күзет пен режимнің негізгі 

атқаратын жұмысы болса, сотталғандар 

арасындағы тәртіп бүзушылықтың алдын 

алып,  оған  қарсы  шаралар  қолдану, 

қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  жедел 

уәкілдердің міндеті болып табылады. 

Жоғарыдағы  баптың  6-бөлігінде 

сотталғандардың  ақша,  тағы  да  басқа 

құнды  қағаздар  мен  құжаттарды, 

мекеменің  ішкі  тәртібіне  қайшы  келе-

тін  басқа  да  азық-түліктерді  пайда-

лануына  тыйым  салынған.  Ондай 

заттар  сотталғанның  бойынан  табыл-

ған  жағдайда  қолданыстағы  заңның 

талабына  сәйкес  мекеме  әкімшілігімен 

алынады. Әңгіме әрбір мекеме қызмет-

керінің  сотталушымен  жұмыс  істеу 

барысында  өзіне  берілген  өкілеттіктің 

шеңберінен  шықпай,  заңдық  тұрғыда 

қарым-қатынас  жасай  білуінде.  Өз 

тәжірибемнен бір байқағаным, бізде осы 

қасиеттер ғана олқы соғып жатады. Ал, 

Абай  хакім  оны  «Адамды  тәрбиелеуге 

болмайды деген кісінің тілін кесіп алар 

едім» деп баяғыда айтып кеткен. Ақылға 

салып қарасаңыз, жедел уәкіл мен күзет 

және  режим  бөлімі  қызметкерлері-

не  берілген  өкілеттіктердің  арасында 

бөліп-жаратындай ешнәрсе жоқ. Әркім 

заңда белгіленген міндетін талапқа сай 

атқарса жетіп жатыр.

Қылмыстық атқару жүйесі саласына 

қылмыс  жасағаны  үшін  сотталып, 

жаза сын  түзеу  мекемесінде  өтеуге 

жіберіл ген адамдарды қайта тәрбиелеп, 

қатарға  қосу  міндеті  жүктелген.  Қол-

даныстағы қазіргі заң қателігін түсініп, 

түзу  жолды  таңдағандардың  жазасын 

жеңілдетіп, еркіндікке шығуына қолайлы 

мүмкіндіктерді  қарастырып  қойған. 

Мекеменің  ішкі  тәртібін  бұлжытпай 

орын дап,  қылмыспен  келтірілген  зала-

лын өтеген сотталушыға берілген ұнам-

ды  мінездеме  жазасын  өтеушінің  ісі 

сотта  қаралған  кезде  көп  пайдасын 

тигізеді.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі және орта білім департаменті
2015 -> Jaguar 11 / jaguar 24 Котлы для отопления и горячего водоснабжения
2015 -> Профессия моей мечты
2015 -> Сочинение «Профессия моей мечты»
2015 -> Программа по русскому языку для IX класса составлена на основе
2015 -> БАҒдарламасы астана 2016 2 Жоба Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Мектепке дейінгі балалық шақ»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет