Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезіндежүктеу 7.44 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата13.02.2017
өлшемі7.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне

жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ

санында шек болмады. Бєрі де кезінде

№ 81 (18290)

24 шілде  2015  ж.                          ж±ма

Кембаѓал жандарды ќолдау - жалпы ќоѓамныњ

парызы. Б±л ретте белсенділік танытатын

бірќатар ±йымдарды да атап μткен жμн.

Солардыњ бірі - "Н±р Отан" партиясы.

16-бет

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК

Ќарлыѓаш

     ОСПАНОВА

М‰гедектерге с‰йеніш болѓан

"‡міт-Надежда" ќоѓамдыќ бірлестігі 10 жылдыѓын атап μтті

μздеріне ќамќорлыќ танытып, μмірге деген

ќ±лшыныстарын арттыруѓа жєрдемдескен

бірлестік басшыларыныњ ќуанышына

ортаќтасып, μздерініњ жылы лебіздерін

жеткізуге келіпті. Сондай-аќ, мерейтоймен

ќ±ттыќтауѓа арнайы халыќ ќалаулылары –

Ольга Киколенко мен Ирина Аронова жєне

Астана, Аќтμбе μњірлеріндегі ќоѓамдыќ

±йымдардыњ басшылары да ат терлетіп

келген екен...

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

2-бет

Ќала мен аудан

єкімдері есеп берді

Б±ѓан дейін хабарлаѓанымыздай, ќала жєне аудан єкімдері жар-

ты жылдыќты ќорытындылап есеп берді. Тμрт к‰н бойы облыс

єкімдігінде μткен мєжілісте ќала мен аудандардыњ єлеуметтік-эко-

номикалыќ дамуы сарапталып, мемлекеттік баѓдарламалардыњ

орындалу барысы баяндалды.

Єсіресе, бюджеттік жоспарлау ћєм шаѓын жєне орта бизнесті,

ауыл шаруашылыѓын дамытудаѓы кемшіліктер сынѓа алынып, же-

тістіктері сμз болды. Ѓаламдаѓы ќаржы даѓдарысы салдарынан ел-

дегі, μњірдегі т±ралап ќалѓан кєсіпорындардыњ болашаѓы да на-

зардан тыс ќалмады. Мєселен, тау-кен μндірісініњ дамуы єзірге кμњіл

кμншітпей т±р. Басты себебі, с±раныстыњ аздыѓы жєне баѓаныњ тым

ќ±лдырап кетуі.

 Ауылшаруашылыќ μндірісі кешені туралы сμз ќозѓаѓан μњір бас-

шысы Н±ралы Садуаќасов Єулиекμл, Денисов, Таран, Федо-

ров аудандарында мал басыныњ кеміп кеткенін алѓа тартты.Н±рболат

        МЕШІТБАЕВ

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

 24 шілде 2015 жыл

2

Ќостанайда полицейлер Адам ќ±ќыќтары жμніндегіхалыќаралыќ бюроѓа ±рланѓан ноутбукты ќайтарып берді.

Ќостанай ќаласы ІІБ Солт‰стік полиция бμлімініњ ќызметкерлері

Адам ќ±ќыќтары жμніндегі халыќаралыќ бюроныњ Ќостанай филиа-

лыныњ офисінде жасалѓан ±рлыќты ашты. К‰дікті б±ѓан дейін бірне-

ше рет сотталѓан 36 жастаѓы ер адам екен. ¦рланѓан ноутбуктардыњ

біреуі ‰кіметтік емес ±йымныњ μкілдеріне ќайтарылды.

¦рлыќ 19 шілде к‰ні тањертењ жасалды. Ќаск‰немдер Победа

кμшесіндегі ѓимараттыњ бірінші ќабатындаѓы офиске пластик тере-

зені ашып кірген. ¦рылар офистен екі ноутбукты алып кетті.

– Аталмыш факті бойынша ќылмыстыќ іс ќозѓалды. Жедел-іздес-

тіру шараларыныњ барысында тєртіп саќшылары к‰діктіні аныќта-

ды. Ол нашаќор болып шыќты, оѓан сот осындай ќылмыс жасаѓаны

‰шін бостандыѓын шектеу жазасын белгілеген екен, – дейді Ќоста-

най ќаласы ІІБ Солт‰стік полиция бμлімініњ аныќтау бμлімшесініњ

бастыѓы полиция капитаны Руслан Таутенов.

Ноутбуктерді ±ры сатып ‰лгіріпті. К‰діктіден бір танысы ноутбукті

10 мыњ тењгеге сатып алѓан.  Екінші ноутбукті кім алѓаны аныќталуда.

¦рланѓан ноутбукты

ќайтарып берді

Ќаламыздыњ "Жаса, Рудный!" єн±ра-

нын бір рет тыњдаѓанныњ μзінде естен

кетпесі аныќ. Ќандай μлкеде ж‰рсењ де

ол єн±ран ж‰регіње жылулыќ береді.

Жуырда Рудный ќаласына осы єнніњ

авторы, композитор жєне єнші Ќайрат

Н±рѓазин концерттік баѓдарламасымен

келіп кетті.

Оќушылар жєне жастар сарайыныњ

концерттік залында жерлесіміздіњ

μнерін ќ±рметтейтіндер, шыѓармашы-

лыќ жолдаѓы серіктестері, жаќсы дос-

тары жиналды. Оныњ тањдаѓан орны

кездейсоќтыќ емес. – Б±л сахна – мен

‰шін μте ќымбат. Мен м±нда кμптеген

жылдар бойы єн айттым – деп мойын-

дайды єртіс.

Биылѓы жыл – Ќайрат Н±рѓазин ‰шін мерейтойлыќ жыл болып

есептеледі. Мерейтой ќ±рметіне арнап ол ќазіргі уаќытта ел бойын-

ша концерттер ќойып ж‰р. Кеште ќ±ттыќтау сμзімен ќалалыќ мєде-

ниет жєне тілдерді дамыту бμлімініњ басшысы Ирина Лисицина

шыѓып, єртіске Рудный ќаласыныњ мєдениетін дамытуѓа ќосќан ‰лесі

‰шін алѓысын білдірді.

Кеш бойы єнші, композитордыњ жања жєне кμпшіліктіњ с‰йіп тыњ-

дайтын ењ ‰здік єндері шырќалды. Б±л кеште міндетті т‰рде "Жаса,

Рудный!" єн±раны да айтылды.

Артында μшпес із

ќалдырѓан

Ќадаѓалау ќарымы

арта т‰суде

дыњ актілері бойынша 20 лауазымды т±лѓа, соныњ

ішінде ќ±рылысы аяќталмаѓан кμпќабатты т±рѓын

‰йді пайдалануѓа ќабылдаѓан  облыстыќ мекеме

басшысы жєне облыс орталыѓы басшысыныњ

орынбасары тєртіптік жауапкершілікке тартылды.

Жалпы кμлемі 263 мыњ гектар 52 жер телімі

маќсатќа сай  пайдаланылмаѓандыќтан мемлекет

меншігіне  ќайтарылды.

Айналымы 26,5 млрд. тењгені ќ±райтын кєсіп-

орындарды "жалѓан т±лѓа" атына ќайта тіркеудіњ

13 фактісі  сот арќылы жойылды, айналымы 3,2

млрд. тењгені ќ±райтын осындай кєсіпорындар

бойынша  таѓы 6 талап арыз ќаралуда.

Ќылмыстыќ жаѓдай т±раќты болып ќалуда, ќыл-

мыстылыќтыњ  жобаланѓан μсуі (26,5%) орын

алды. Сонымен ќатар, ±рлыќќа ќарсы  жоспарды

ж‰зеге асыру нєтижесінде облыста пєтер ±рлыѓы

– 18,7 %-ѓа  ( 1059-дан 860-ќа дейін), ±ялы теле-

фондарды ±рлау-4,4%-ѓа  (1 426-дан 1 362-ге

дейін), жалпы ±рлыќ жасау  3%-ѓа (7209-дан  6

998-ге дейін) тμмендеді.

Аталѓан 2014-2015 жж. арналѓан жоспарда бел-

гіленген іс-шараларды ж‰зеге асыру нєтижесінде

облыс кμшелерінде, сауда орталыќтарында,

‰йлердіњ алдарында 974 баќылау камерасы  ор-

натылды, 56 ‰й консьерж ќызметімен ќамтамасыз

етілді, 7 469 домофон ќосылды, тєртіпті саќтауѓа

68 к‰зет ќ±рылымдары тартылды, 76 оќу орнында

бейнебаќылау камералары орнатылды.

Азаматтыќ сот істерін ж‰ргізуде 240 млн. тењге

сомасында мемлекеттік бюджеттен шыѓындарѓа

жол берілмеді.Зањсыз шешімге ќарсылыќ білдіру

арќылы экологиялыќ талаптарды  б±зып, аймаќ

т±рѓындарыныњ денсаулыѓына зиян келтіретін

ж±мыс жасаѓан "Алюминстрой" ЖШС асфальт-бе-

тон зауытыныњ ќызметі тоќтатылды. Єкімшілік сот

істерін ж‰ргізу саласында 2 миллион тењгеден ас-

там айыпп±лдарѓа зањсыз кесілген 9 азаматтыњ

ќ±ќыѓы ќорѓалды. Атќару μндірісі саласында 812

азаматтыњ  ењбекаќы алуѓа деген ќ±ќыќтары ќор-

ѓалды, берешек кμлемі 100 миллионнан 900 мыњѓа

дейін, немесе 100 есеге тμмендетілді. Аймаќтаѓы

зањдылыќ пен ќ±ќыќтыќ тєртіпті ќамтамасыз ету-

ге баѓытталѓан басќа да бірќатар шаралар ќолда-

нылды.


Облыс прокуратурасында ‰стіміздегі

жылдыњ бірінші жартыжылдыѓында

атќарылѓан ж±мыс ќорытындыларын

талќылауѓа арналѓан алќа отырысы

μтті. Басќосуѓа облыс

прокуратурасыныњ ќызметкерлері

жєне Ќоѓамдыќ кењес м‰шелері

ќатысты.

Облыс прокуроры Марат Ќайыбжанов  μткен

жартыжылдыќта облыстыќ прокуратура органда-

рыныњ єлеуметтік шиеленіс ошаќтарыныњ пайда

болуыныњ алдын алуѓа, азаматтардыњ конститу-

циялыќ ќ±ќыќтары мен мемлекеттіњ экономикалыќ

м‰дделерін ќорѓауѓа ерекше назар аударѓанын

атап μтті. Ќолданылѓан шаралардыњ нєтижесін-

де 5,5 мыњ ж±мыскердіњ ќ±ќыќтары ќорѓалып,

олардыњ пайдасына 265 млн. тењге μндіріп алын-

ды. Ењбекаќы бойынша жинаќталѓан берешектіњ

кμлемі 126,5 млн. тењгеден 1,1 млн. тењгеге дейін

азайтылды.

Сондай-аќ, Рудный ќаласындаѓы ќоѓамдыќ

кμлікте ж‰ру ќ±ныныњ жоѓарылауын болдырмау

‰шін шаралар ќолданылды, сол арќылы осы ќала

т±рѓындарыныњ ќ±ќыќтары ќорѓалды.

Облыстыќ  прокуратура  органдарыныњ баста-

масымен аймаќта балалардыњ μздеріне μздері

ќол  ж±мсауыныњ  алдын  алу бойынша   мекеме-

аралыќ  жоспар ж‰зеге асырыла бастады. Осы

ж±мыстыњ шењберінде облыстыњ орта білім беру

мекемелеріндегі психологиялыќ ќызмет туралы

‡лгілік ережеге μзгерістер енгізілді. Нєтижесінде

балалардыњ μздеріне μздері ќол ж±мсауымен бай-

ланысты келењсіз жаѓдай т±раќтандырылды,

м±ндай фактілердіњ саны 43-тен 20-ѓа азайды.

Кєсіпкерлердіњ ќ±ќыќтарын ќорѓау саласында

¦лттыќ кєсіпкерлер палатасыныњ облыстыќ фи-

лиалымен бірлесіп, Ќостанай ќаласы єкімдігініњ

жарнама бизнесі саласында 12 кєсіпкердіњ

ќ±ќыќтарын шектейтін зањсыз ќаулысыныњ к‰ші

жойылды.

Жемќорлыќпен к‰рес саласында прокурорлар-ОБЛЫС  ПРОКУРАТУРАСЫНДА

Мнауара

             ЌАБДРАХМЕТОВА

Ќуаныш

      ЕСЌАБЫЛ

Рудныйлыќтар ¦лы Отан

соѓысыныњ ардагері, ќаланыњ

ќ±рметті азаматы, Ќазаќ КСР

дербес зейнеткері, ЌР мєдени-

ет ќайраткері, Рудный ќаласы

тарихи-μлкетану м±ражайы-

ныњ ќ±рметті директоры,

"Ќазына" меценаттары сыйлы-

ѓыныњ лауреаты, жазушы жєне

кμсемсμзші – Иван Дьячковпен ќош айтысты.

Иван Ивановичпен ќоштасу ќалалыќ м±ражайда μтті. Аты ањызѓа

айналѓан ардагердіњ соњѓы ќарызын μтеуге Рудный ќаласынан ѓана

емес, Ќостанай, Астана, Таран, басќа да ќалалар мен ауылдардан

туыстары келді. Иван Дьячковпен ќоштасуѓа єкімдік μкілдері, ќала-

лыќ мекемелер мен кєсіпорындар, "ССК¤Б" АЌ басшылары, май-

дангерлер, ќоѓамдыќ ±йымдар мен єскери-патриоттыќ клубтардыњ

жас жауынгерлері, достары мен єріптестері келді. Рудный ќаласы-

ныњ ќорѓаныс істері жμніндегі бμліммен ќ±рметті ќарауыл ±йымдас-

тырылды.


Азаматтыќ ќоштасуда сμз сμйлеушілер μскелењ ±рпаќты патриот-

тыќ тєрбиелеудегі ардагердіњ рμлі, μлкетану, туѓан жердіњ тарихы

бойынша ењбектері, И. Дьячковтыњ мєдениеттегі, журналистикадаѓы,

μмірдегі басќа да салалардаѓы ењбектері жμнінде айтылды."Жаса, Рудный!"

"Сыбаѓа", "Алтын асыќ"

баѓдарламаларын игеру

Жітіќара, Ќарасу, Федо-

ров, Мењдіќара, ¦зынкμл аудан-

дарында баяу ж‰ріп жатќан

кμрінеді. Ќарабалыќ, Ќарасу,

Науырзым аудандарында "Ќ±-

лан" баѓдарламасы аќсањдап

т±р. Соњѓы уаќытта Ќостанай мен

Таран ауданында єлі бір де бір

баѓдарлама орындалмапты.

Біраќ, єкімдері жыл аяѓына дейін

орындап ‰лгіретінін айтып

аќталды.

Диќандардыњ былтырѓы ма-

Ќостанай облысы бойынша

Мемлекеттік кірістер департа-

менті азаматтардыњ ќылмыс

жєне ќ±ќыќ б±зушылыќ фактілері

туралы, немесе салыќ жєне ке-

ден саласындаѓы зањнамасын-

даѓы ќылмыстыњ дайындалуы,

мемлекеттік кірістер органдары-

ныњ лауазымды т±лѓаларыныњ

тарапынан сыбайлас жемќорлыќ

жєне басќа да зањсыз іс єрекет-

тері туралы аќпаратты   WhatsApp

арќылы 8 771 0179900 нμміріне

Енді азаматтар  ќылмыс туралы

WhatsApp арќылы хабарлай алады

1-бет

Ќала мен аудан

єкімдері есеп берді

мыр айыныњ екінші жєне ‰шінші

апталарында молынан жауѓан

жањбырдыњ єсерінен егістік ал-

ќапќа кештеу шыѓып, кейін алѓан

μнімін жинап ‰лгере алмай, ќар

астына ќалдыруына ќарамастан,

биылѓы егін себу науќанына ќызу

кірісіп кеткен. Ќазіргі жаѓдайы да

жаќсы кμрінеді. Алдаѓы к‰згі егін

жинауѓа дайындыќ та осы бастан

басталып кетіпті.

– Жаѓдай ќиындап т±р. Жања

нысандар ашу керек. Шаѓын жєне

орта бизнесті ќарќынды дамыту

ќажет. Барлыѓын даѓдарысќа

тіреп ќою д±рыс емес. Тыѓырыќ-

тан шыѓудыњ амалын ќарастыру

абзал, – деп Н±ралы Садуаќасов

мєжілісті ќорытындылап, ќала

мен аудан єкімдеріне тапсырма

ж‰ктеді.


Мемлекеттік баѓдарламалар-

ды орындауѓа немќ±райлы ќара-

мауын, б±йырѓан ќаржыны тиімді

пайдаланып, игеру ќажеттігін, ха-

лыќты ж±мыспен ќамтуѓа кμњіл

бμлу керектігін мыќтап ж‰ктеді.

Жыл аяѓына дейін алѓа ќойѓан

міндеттердіњ орындауын ќатты

ќадаѓалайтынын да жеткізді.

хабарлай алады.

Ќылмыстардыњ жєне ќ±ќыќ

б±зушылыќтардыњ куєсі болѓан

азаматтар, сондай-аќ мемлекеттік

кірістер органдарыныњ лауазым-

ды т±лѓалардыњ єдепсіз тєртіп-

тері туралы айтылѓан фактілер

бойынша фото жєне баспабей-

нелерін кμрсетілген WhatsApp

нμміріне жіберулеріне, сондай-

аќ Департаменттіњ 53-65-80 сенім

телефонына (тєулік бойы ж±мыс

істейді) немесе кезекші бμлімініњ

53-67-93 телефонына хабарлау-

ларына болады.

Сонымен ќатар ќылмыстыќ

єрекет  жєне  ќылмыстыќ іс жа-

салѓаны туралы жалѓан ќ±пия ха-

бар ‰шін Ќазаќстан Республика-

сыныњ Ќылмыстыќ кодексініњ

419-бабына сєйкес ќылмыстыќ

жауапкершілікке тартылатыны

туралы еске саламыз.Департаменттіњ баспасμз

ќызметі.

Соњынан ерген сіњлілері мен ќыздарына μздерініњ бойларындаѓы

имандылыќ, ибалылыќ, ізгілік секілді асыл ќасиеттері мен μнеге

кμрсетіп келе жатќан аналарымыз аз емес.

Рамазан айында 15 апаларымыз, яѓни єйел жамаѓаты Ќ±ранды

толыќ хатым етіп шыќты. Сμйтіп, олар бір ай бойы ќасиетті Ќ±ранды

‰збей оќыды.

Облыстыњ Бас имамы Асылхан ќажы Т‰сіпбек м±ндай ізденістер

мен тыњ жањалыќтарѓа ‰немі сергек ќарайды. Аналарымыздыњ осы

ѓибраттарына шексіз тєнті болды. Олардыњ адамгершілік, мейірімділік

сынды ќырларын жастарѓа ‰лгі етті. ¤зі басќаратын  мешіт атынан

Алѓыс хат тапсырды.

Жоѓарыда Ќ±ранды толыќ оќып шыќќан аќ жаулыќты апалары-

мыздыњ  ењ ‰лкені Єдиба єжей. Ол кісі мешіттіњ т±раќты намазханы,

жылы сμзімен баршаны имандылыќќа ±йытып келе жатќан ќажы.

ЌМДБ-ныњ Ќостанай облысындаѓы μкілдігініњ

баспасμз ќызметі

Аналарѓа Алѓыс хат

тапсырылды


24 шілде 2015 жыл

3

Жаз ќызыѓы – демалыста¦зынкμл. Мектеп оќушылары ‰шін ‰ш  ай жазѓы демалысты

ењ ±мытылмас к‰ндер деп айтуѓа болады. Жазѓы демалу-сауыќ-

тыру орындарына  бара алмаѓан Киев ауылыныњ балалары ‰шін

мектептіњ бастауыш сынып м±ѓалімдері В.Яуфман, А.Баймухам-

бетова, М.Ќарабалина "Балдєурен", "Радуга" ойын-сауыќ алањда-

рын ±йымдастырды. Балалар орманѓа, кμл жаѓасына саяхат жаса-

ды, емдік μсімдіктер жинады, табиѓат ќ±былыстарын тамашалап,

зерттеулер жасады, ал енді біреулері мектеп жанында аббаттан-

дыру ж±мысымен айналысты.

 Бір айда  1,3 млн. тењге ќолды болды

Облыста. Ќаржылыќ баќылау инспекторлары 2015 жылдыњ

шілде айында жалпы сомасы 1,3 млн. тењге бюджет ќаражатын

жымќыру фактілерін аныќтады. Жымќыру Ќарасу ауданыныњ

білім  беру  бμлімініњ  "Балапан"  балабаќшасыныњ  бухгалтері

мен  мењгерушісініњ  ќаражатты  μздерініњ шоттарына аудару

жолымен ж‰зеге асырылѓан. Тексерудіњ алдын ала ќорытынды-

лары Мемлекеттік ќызмет істері жєне сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы іс-ќимыл агенттігініњ Ќостанай облысы бойынша департа-

ментіне жолданды.

Балалардыњ терезеден ќ±лауы жиілеуде

Облыста. Жыл   басынан  бері кμпќабатты ‰йлердіњ терезеле-

рінен 10 бала ќ±лаѓан. Облыстыќ балалар ауруханасыныњ дєрігер-

лері биіктен ќ±лау жараќаты балалар алањындаѓы жараќаттан

кейін екінші орында т±рѓанын айтады. Аќ халаттылар кішкентай-

ларды ‰йде ќараусыз ќалдырмау ќажеттігін ескертеді. ¤ткен сен-

біде Жітіќара ауданында баќылаусыз ќалѓан б‰лдіршін терезе-

ден ќ±лап, мерт болѓан еді.

 "Ариран" єндері фестивалі μтті

Ќостанай ќ. Республикалыќ корей єндері фестивалініњ μњірлік

іріктеу сатысына корей ±лтыныњ жастары ќатысты. Корей этно-

мєдени  орталыѓы  тμраѓасыныњ  орынбасары Марина Лянніњ

айтуынша, корей тілі мен мєдениеті тек корей ±лтыныњ μкілдерін

ѓана емес, μзгелерді де ќызыќтырады. Корей єндері фестиваліне

6 єнші ќатысып, оныњ екеуі  финалѓа шыќты. Осы екі єнші енді

Алматы ќаласында μтетін республикалыќ фестивальге ќатыса-

тын болады.Таланттар байќауы

Ќостанай ќ.  Алдаѓы  сенбіде  "Мирас"  ќалалыќ  мєдениет

сарайында "Бала Т‰ріквижн  2015" І халыќаралыќ балалар єн кон-

курсына іріктеу кезењі μтеді. Б±л заманауи т‰ркі тілдес елдердіњ

тарихындаѓы ењ мањызды єрі алѓашќы жоба. Байќауѓа 8-13 жас

аралыѓындаѓы  балалар, ќ±рамы 6 адамнан аспайтын ±жым да

ќатыса  алады.  Жєне сол к‰ні іріктеу кезењініњ Ќостанай облысы

бойынша жењімпазы аныќталатын болады.

М±ражайдыњ мєнді ісі

Арќалыќ. Облыстыќ дала μлкесі м±ражайы балалардыњ жазѓы

демалысын мєнді μткізулеріне ‰лес ќосуда. Мєдениет ошаѓы-

ныњ μкілдері мектеп жанындаѓы жазѓы лагерьлерге барып,

оќушыларды ќолμнер шеберліктеріне баулып жатыр. Кезекті

шарада №1 мектеп жанында демалушылар м±ражайѓа келіп, ќол-

μнер  б±йымдарымен танысты. Ой бμлісіп, пікір алмасты.Басты ќ±ндылыќ –

бейбітшілік пен келісімЌ±лпытастарды ќиратќандар іздестірілуде

Мењдіќара. Боровское ауылында ќ±лпытастарды ќиратќан

белгісіз  б±заќыларѓа  ќатысты  ќылмыстыќ  іс ќозѓалды. Б±л

хабарламаны Мењдіќара АІІБ растады. Белгісіз біреулер ондаѓан

моланы  ќиратќан,  марќ±мдардыњ туыстары мен жаќындары

дереу ќ±лпытасты ќалпына келтіруге кіріскен. Б±заќылар крес-

терді ж±лып, тастарды б±зѓан, ескерткіш белгілерді, суреттерді

заќымдаѓан.

Рудный ќалалыќ оќушылар мен жастар сарай-

ында "ЌХА – 20 игі іс" эстафетасы шењберінде об-

лыстыќ Ассамблеяныњ аќпараттыќ-насихат тобы

келіп, ж±ртшылыќпен кездесті. Басты маќсат Ел-

басы Н.Є.Назарбаев ±сынѓан "100 наќты ќадам"

¦лт Жоспарындаѓы бес институционалдыќ рефор-

маныњ маќсаты мен міндеттерін халыќќа т‰сіндіру,

єрт‰рлі диаспора мен ±лыстар арасында мєдени

диалогты ныѓайту.

Шара басталмас б±рын кμрермен назарына

Ќазаќстан Халќы Ассамблеясыныњ 20 жылдыѓы-

на арналѓан бейнеролик кμрсетілді. Кездесудіњ

басты бμлімін ашќан ќала єкімініњ орынбасары

Елена Скаредина басты ќ±ндылыќ – еліміздегі

бейбітшілік пен келісім екенін айтып, атќарылып

жатќан іргелі істерге тоќталды. Одан кейін Ассам-

блеяныњ ѓылыми-сараптамалыќ тобыныњ жетек-

шісі, зањ ѓылымдарыныњ кандидаты, Челябі мем-

лекеттік университетініњ профессоры Єлімжан

Бекмаѓамбетов жалынды сμз сμйлеп, ¦лт жоспа-

ры – "100 наќты ќадам" туралы маѓл±мат беріп

μтті.

Кездесу соњы єн мен биге ±ласты. Атап айтсаќ,Ќостанай шаћарынан келген Облыстыќ Ассам-

блеяныњ Орыс орталыѓыныњ μкілі, биші Татьяна

Деменская "¤збек биін" сахналаса, єзірбайжан

этномєдени орталыѓыныњ жетекшісі Рагим Аби-

лов "Лезгинка" билеп кμрерменніњ ыстыќ ыќыла-

Ќуаныш

      ЕСЌАБЫЛ

Аукцион μткізіледі

2015 жылдыњ 12 тамызында

"Ќарасу" сауда-μнеркєсіптік ком-

паниясы" ЖШС (Ќостанай облы-

сы, Ќарасу ауданы, Восток кенті)

ќазаќы аќбас жєне єулиекμл

т±ќымдас асыл т±ќымды ІЌМ сату

маќсатында кезекті "KARASU

Farm – 2015" аукционын μткізеді.

"Казагромаркетинг" АЌ осы шара-

ны ќоса μткізетін болады.

Аукцион барысында барлыѓы

60 бас асыл т±ќымды ірі ќара мал

саудаѓа шыѓарылатын болады,

оныњ 20 басы – єулиекμл т±ќым-

дас ќашарлар, 10 басы – ќазаќы

аќбас т±ќымдас ќашарлар, 30

басы – ќазаќы аќбас т±ќымдас

тайыншалар.

Барлыќ асыл т±ќымды тайын-

шалардыњ μнімділігін А.Байт±р-

сынов атындаѓы Ќостанай мем-

лекеттік университетініњ ѓылыми

ќызметкерлері баѓалаѓан.

Саудаѓа шыѓарылатын асыл

т±ќымды тайыншалар еттерініњ

айрыќша сапалыѓымен жєне жо-

ѓары μнімділігімен ерекшеленеді.

Тєулігіне шамамен алѓанда 900-

1000 грамнан салмаќ ќосып отыр-

ѓанда, 15 айлыќ тайыншалардыњ

салмаѓы 450-480 келіге дейін

жетеді.

Саудаѓа шыѓарылѓан асылт±ќымды ќашарлардыњ салмаѓы

12-13 айда   300 келіден 340 келі-

ге дейін жетеді.

Сонымен ќатар, μткізілетін

аукцион барысында "Казагромар-

кетинг" АЌ  IT- мамандары ±йым-

дастырѓан "Ауыл шаруашылыѓы

жануарларын бірдейлендіру"

(АЖБ) Web-порталымен жєне

Мал шаруашылыѓындаѓы аќпа-

раттыќ-талдамалыќ ж‰йемен

(АТЖ) ж±мыс істеу бойынша се-

минар μткізіледі.

Сондай-аќ, аукцион баѓдарла-

масында шаруашылыќта бір-

неше жылдар бойы ќолданылып

келе  жатќан  биогаздыќ ќондыр-

ѓыныњ ж±мысын кμрсету жоспар-

ланѓан. Ќондырѓы жылына 16

мыњ тоннаѓа дейін мал шаруа-

шылыѓы кешенініњ табиѓи ќал-

дыќтарын ќайта μњдеп, 800 мыњ

текше метр биогаз, 5 мыњ тонна-

дан артыќ с±йыќ жєне 8 мыњ тон-

надан артыќ ќатты тыњайтќыш-

тар μндіруге, сонымен ќатар

электр жєне жылу энергиясын

μндіруге м‰мкіндік береді.

Аукционѓа ќатысу с±раќтары

бойынша келесі телефондарѓа

хабарласуѓа болады: +7 777 490

6105, +7 (714-52) 26-4-94.ДОСТЫЌ – ¦ЛЫ К‡Ш

сына бμленді. Сондай-аќ ќаламыздыњ ењ ‰здік

шыѓармашылыќ ±жымдары μз μнерлерін кμрсетіп,

концерттік баѓдарламаны ќорытындылады.

Жазѓы демалыстаѓы єр к‰н – мерекелік к‰н. Жаз

айлары кμњілдіњ жайдарлы болатын балалардыњ

ењ жаќсы кμретін мезгілдерініњ бірі. Осы уаќытты

тиімді жєне кμњілді μткізуде "Аќбота" балабаќша

±жымыныњ атќарып жатќан істері айшыќты. М±нда

б‰лдіршіндердіњ бос уаќытын ќызыќты μткізуге

ерекше кμњіл бμлінеді. Ол ‰шін кєсіби мамандар

балаларды єрт‰рлі шыѓармашылыќ баѓыттарѓа,

ќызыќты тапсырмаларѓа, ойындарѓа ж±мылдыру-

да. Жазѓы уаќытта тыныѓу, ‰йрену шаралары єр-

т‰рлі болѓанымен, маќсаты мен міндеттері бірдей:

Балаларды тыныќтыру, ќызыќтыру, денсаулыѓын

ныѓайту, білімін кењейту, ±йымшылдыќќа тєрбие-

леу. Осындай міндеттемені ала отырып, орындау

барысында єрќашан єрт‰рлі ойындарды пайда-

ланамыз. Балаларѓа жаќсы кμњіл-к‰й сыйлаѓан,

ќуанышќа бμлеген "Батыр Баќалар" мерекесі бол-

ды. Балалар жазѓы демалыстыњ кμњілді сєтін та-

машалады. Єрт‰рлі ќимылды ойындар жарыс

т‰рінде ±йымдастырылып, жоѓарѓы дєрежеде μтті.

Сонымен ќатар, жылдыњ елеулі таќырыбы бо-

лып саналатын Жењістіњ 70 жылдыѓы аясында

"Жењіс туы желбіре" атты таќырыбында педагог-

тарымыз балаларды ±лтжандылыќќа, халќы мен

Отанына деген сезімдерін ќалыптастыра, білімін

кењейте тєрбиелеуге тырысуда. Балаларымыз

жігерлі болсын деген маќсатта μткізілген іс-шара-

да б‰лдіршіндер ескерткішке г‰л ќойып, μздері

білетін ерлік, Отан, туѓан жер туралы жыр жолда-

рын жеткізді.

Біздіњ іскер, ізденімпаз ±стаздарымыз жаздыњ

єр к‰нін жоспарлы т‰рде балаларѓа  ќызыќты

μткізуге ‰немі жаѓдай жасап келеді. Єдіскеріміз

Кμркем Сарманованыњ басшылыѓымен єр

μткізілген іс-шара μз нєтижесін кμрсетіп отырды.

Жаз мезгілінде ‰лкен де, кіші де табиѓатты тама-

шалаудан жалыќќан емес. Осы баѓытта балабаќ-

шада ‰йымдастырылѓан "Жас туристер саяхаты"

жобасын ж‰зеге асырып, ќатысушылармен сая-

хат жμнінде єњгіме μрбіді. Осыдан кейін,

б‰лдіршіндерімізбен кμњілді саяхатќа шыќтыќ.

Саяхат барысында ќ±стардыњ дауысыныњ єр

т‰рлілігін, аѓаштарды айыра білу, желдіњ баѓы-

тын баѓдарлай білуге кμњіл бμлінді. Балалар

т‰рлі табиѓат ќ±былыстарын кμзбен кμріп, ќ±лаќ-

пен естіп, тылсым табиѓат туралы танып білді.

Саяхат барысында т‰рлі ќызыќты ойындар ба-

лалардыњ  ќызыѓушылыѓымен  ойналып,  μз

ќалаулары бойынша т‰рлі жарыстар да μткізілді.

Жазѓы демалыс єр баланыњ еркіндікте μзі ‰шін

ќызыќты істерді жасау жєне м‰дделерініњ еркін

дамуы ‰шін ќажеттіліктерін ж‰зеге асыратын

кезењ. Осы сєтте єр б‰лдіршінніњ ж‰регіне жол

тауып, шаттыќќа бμлеу, ‰немі олардыњ кμзінен

ќуаныш, ж‰здерінен к‰лкі кμру – єрине баќыт.

Балалар кешке ‰йлеріне жаќсы кμњіл-к‰ймен ќай-

тып, ертењгі келер к‰ндерін асыѓа к‰тетіні біз ‰шін

‰лкен жетістік, ќуанышты жаѓдай.Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2015 -> №117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбі
2015 -> 5 маусым 2015 ж жұма
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»
2015 -> Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының да
2015 -> №149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±ма
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет