Алматы экономика және статистика академиясыжүктеу 2.06 Mb.
Pdf просмотр
бет1/2
Дата06.03.2017
өлшемі2.06 Mb.
  1   2

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 

 

 

 

  

 

 

 Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің 

мәжілісінде бекітілген 

Қаулы № 1 «27 тамыз» 2014 ж. 

ОӘК төрағасы,  оқу ісі жөніндегі 

проректор, п.ғ.к.,  

профессор___________ Бекенова Л.М. 

 

 

  

 

«050703 – Ақпараттық жүйелер» мамандығының 

«

РНР тілінде программалау» пәні бойынша ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

(ПОӘК) 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

Алматы, 2014 ж.  

 

   

 

ӘОК 530.1 

Бөрібаев  Б.  «5В070300  –  Ақпараттық  жүйелер»  мамандығына  арналған  «РНР  тілінде 

программалау» пәнінің оқу-әдістемелік кешені. –Алматы: АЭСА, 2014. -116 б.     

 

 

  

 

 «5В070300 – Ақпараттық жүйелер»  мамандығына арналған «Программалау 

технологиялары» пәнінің оқу-әдістемелік кешенін 

жасаған «Информатика» кафедрасының профессоры, т.ғ.к. Бөрібаев Б. 

 

Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындағант.ғ.к., профессор Бөрібаев Б.  

 

 Информатика кафедрасының 2014 ж. «25» тамыздағы мәжілісінде 

талқыланып, № 1 қаулы  бойынша ұсынылған   

 

Кафедра меңгерушісі _________________  п.ғ.к.,доц. Мадьярова Г.А.                      

Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің 2014 ж. «27» тамыздағы мәжілісінде   

№ 1  қаулы бойынша мақұлданған 

 

Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы      

___________________ 

п.ғ.к., профессор Бекенова Л.М.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 МАЗМҰНЫ 

 

«РНР тілінде программалау»                                                                   пәнінің оқу-жұмыс бағдарламасы................................................ 

 «РНР тілінде программалау»                                                                   

пәнінің студенттерге арналған  оқу бағдарламасы.................... 

 «РНР тілінде программалау» 

пәнінің дәрістік кешені................................................................. 

 

18 Зертханалық (лабораториялық) сабақтарды орындау бойынша 

әдістемелік нұсқаулар................................................................... 

 

65 Студенттің оқытушының басшылығымен орындайтын өзіндік 

жұмыстары бойынша әдістемелік нұсқаулар.............................

 

 89 

Студенттің өзіндік жұмысын орындауы бойынша                   әдістемелік нұсқаулар.................................................................. 

 

112 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы...........................

 

 

115  

 

 

  

Алматы экономика және статистика академиясы

 

 

 

«Информатика» кафедрасы 

 

  

 

  

 

«РНР тілінде программалау»  

 

ПӘНІНІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

«050703 – Ақпараттық жүйелер»  мамандығы 

 

  

Оқыту нысаны 

Күндізгі  

 

Сырттай   

Барлық кредит саны Курс Семестр Емтихан (семестр) Барлық сағаттар, соның ішінде: 

135 


135 

Дәрістер (сағат) 

30 Тәжірибе  (семинар) сабақтары (сағат)  

 

Зертханалық сабақтар (сағат) 15 

СОӨЖ (сағат) 45 

СӨЖ (сағат) 45 

120 


 

 

  

 

  

 

  

 

Алматы, 2014  

 

   

1. Оқытушы туралы мәліметтер:

 

 т.ғ.к., проф.  Бөрібаев Бақыт 

«Информатика» кафедрасы, 505 бөлме Телефон, эл. пошта   309-58-15,қосымша  110, 8-777-362-38-16,  baxit@mail.ru 

Пәнді оқыту орны мен уақыты – сабақ кестесіне сәйкес 2. Пререквизиттер:       Алгоритмдеу және программалау тілдері; Web-технологиялар 

3. Постреквизиттер:Объектіге бағытталған программалау; Қазіргі программалау  

технологиялары 4.  Пәннің  сипаттамасы:Кредиттік  технологиялар  талаптарына  сүйене  отырып,  «РНР 

тілінде  программалау»  пәні  ақпараттық  жүйелер  мен  Интернет  желісін  қолдану 

аймақтарында  кеңінен  қолданылатын  жаңа  технологияларды  үйретеді.  Бұл  пән 

мамандыққа  сәйкес  басқа  пәндерді  оқытуда  жан-жақты  қолданылады,  сондықтан  ол 

болашақ маманның компьютерлік желілер технологиясы саласындағы білімдерінің негізі 

болып  табылады.  «РНР  тілінде  программалау»пәні  лекциядан  және  лабораториялық 

сабақтардан  тұрады.  Салыстырмалы  түрдегі  тұрақты  негізгі  теориялық  білім  (ядро) 

лекциялық  сабақтарда,  ал  кез  келген  маман  білуге  қажет  динамикалық  түрде  өзгеретін 

білім (практикалық мәліметтер) лабораториялық сабақтарда беріледі.  

5.  Пәнді оқыту мақсаты – қазіргі кезде программалаудың жаңа технологияларын игерген 

мамандар  күннен-күнге  көптеп  қажет  етілуде.  Осы  пән  аймағында  студенттер  РНР 

программалау  тілрмен  танысып,  компьютерде  сайттар  құру  принциптерін  игеріп, 

соларды  өздерінің  болашақ  мамандықтарында  пайдалануды  үйренеді.  Пәнді  оқытуға 

қойылатын талап –  РНР программаларын құрудың әдістері мен тәсілдерімен танысу. 

Пәннің  негізгі  мақсаттары:сайттарды  құру  құралдарының  құрамы  мен  құрылымын 

игеру    және  соларды  студенттердің  болашақ  мамандықтарында  пайдалана  білуге 

үйрету;компьютер  желілерінің  және  ақпараттық  web-технологиялар  құрудың  теориялық 

негіздерін  меңгеру;осы  аймақтағы  мәселелерді  жүзеге  асыру  үшін  керекті  практикалық 

дағдыларды игеру; желідегі web-парақтар құру жұмысын және олардың құрылымын білу 

және  соларды  іс  жүзінде  пайдалану;web-парақтар  жасау  істерінің  мақсаты  мен  міндетін 

анықтай білу;РНР тілінде программалауды үйрену. 

6. Пәнді оқыту міндеттері.

Осы пәнді оқығаннан кейін студенттер мынадай біліктілік 

пен  дағдыларды  игеруі  тиіс:программалар  жұмысын  және  олардың  құрылымын  білу 

және  соларды  іс  жүзінде  пайдалана  білу;желіде  жұмыс  жасау  істерінің  мақсаты  мен 

міндетін  анықтай  білу;белгілі  желілік  технологияларының  артықшылықтары  мен 

кемшіліктерін  анықтай  алу  және  оларды  дамыту  істерін  білу;қазіргі  ақпараттық 

технологияларды білу және мекемені (ұйымды) басқаруда соларды тиімді пайдалану. 

7. 

Жалпы құзыреттер: 

• 

Құралдық құзырет: Интернет кеңістігінде еркін бағытын табуы, «РНР тілінде программалау» 

ғылым  және  пән  ретінде  ұғымдық-категориялық  аппаратын  тану  және  пәнін,  мақсатын, 

міндеттерін  білу,  қазіргі  заманғы  әлеуметтік-мәдени  шындықты  сыни  тұрғыдан  қабылдау 

дағдыларын дамыту, төтенше жағдайлар пайда болғанда шешiм қабылдай білу; 

• 

Тұлғааралық  құзырет:  Қабілеттілікті  пәнаралық  командада  жұмыс  істеу  арқылы  дамыту; 

мәдени аралық айырмашылықтар мен оның әртүрлілігін қабылдау қабілеті болу; қауiпсiздiк 

және қоршаған ортаны қорғау саласында заңды және нормативтiк құқықтық актілерiн кәсiби 

қызметте қолдана білу. 

• 

Жүйелік  құзырет:  Қазіргі  заңдылықтар  талабын  білу  және  орындау;  заманауи  ақпараттық 

білім технологияларын пайдалана отырып, жаңа білім алуға қабілетті болу. 

• 

Пәндік  құзырет:  Әртүрлі  типтегі  компьютерлік  жүйелерде  жұмыс  істеу  тәжірибесі  болу, 

алгоритмдік тілдерді қолдана білу, жуықтап есептеу тәсілдерін және қолданбалы есептерді 

шығару  үшін  стандартты  программалық  жабдықтамаларды,  қолданбалы  программалар 

дестелерін  және  мәліметтер  базасын,  машиналық  графика  құралдарын,  сараптамалық 

жүйелер мен білім базаларын пайдалану. 

 8. Пәннің  күнтізбелік-тақырыптық  жоспары 

Апта-


лар

 

Пән бөлімдері мен тақырыптар атаулары 

Лекция


 

Лабор. 


жұмыс

 

ОСӨЖ 

СӨЖ


 

1

 

Пәннің мақсаты мен мәні. Интернет ортасында программалауды автоматтандыру тәсілдері.

 

2 

1

 3

 

3 

2

 

РНР тілі негіздері, оның даму кезеңдері.РНР тілінің артықшылықтары мен кемшіліктері

 

 2

 

1 

3

 3

 

3

 

HTML ортасынан РНР тіліне көшу. Операторларды жіктеу. Арнайы символдар. Сандар типтері

 

 2

 

1 

3

 3

 

4 

Сөз тіркестері. Жиымдар (Массивтер). Null 

типі.Resource, object (объектілер)типтері

 

  

2

 3

 3

 

5

 

РНР тіліндегі операторлар.Шартты оператор,таңдау операторы

 

2 

1

 3

 

3 

6

 

Циклдер:while, do... while, for, foreach операторлары 

 

  

 

      

 

     

 

 2

 

1 

3

 3

 

7

 

Кірістіру операторлары:include және require операторларын қолдану.

 

2 

1

 3

 

3 

8

 

РНР тілінде сөз тіркестерін пайдалану тәсілдері. Сөз тіркестерін құжаттама құруда пайдалану 

 

2 

1

 3

 

3 

9

 

Клиент-сервер технологиялары. HTTP протоколы, серверге мәлімет беру тәсілдері. Сұранысты өңдеу

 

2 

1

 3

 

3 

10

 

РНР функциялары. Қолданушы функциясын жазу жолдары. Қайтарылатын мәндер. Ішкі функциялар

 

2 

1

 3

 

3 

11

 

URL және формалар. HTTP сұраныстары, URL параметрлері және HTML формалары

 

 2

 

1 

3

 3

 

12

 

Cookies және PHP сессиялары. Cookies құралын PHP көмегімен басқару

 

2 

1

 3

 

3 

13

 

РНР программалау ортасында файлдармен жұмыс  істеу. Сайтты көру (қарау) журналын ұйымдастыру

 

2 

1

 3

 

3 

14

 

РНР программалауортасында мәліметтер базасын қолдану. 

MySQL-


мен жұмыс істеу құралдары 

2

 1

 

3 

3

 15

 

РНР ортасындағы сайт архитектурасы. Абстракция-лау деңгейлері.

 

 2

 

1 

3

 3

 

 Барлығы

 

30

 

15

 

45 

45

 

 

 

9. Лекциялар мен лабораториялық жұмыстар жоспары 

А

п

та

 

Тақырыптар мен сабақтар аты 

сағ 


 

№1 модуль. РНР программалау ортасында (желі сервері арқылы) жұмыс істеу 

 

 

1 

Л:  Пәннің мақсаты мен мәні. Интернетте программалауды жүзеге асыру тәсілдері. 

 

2 

ЛС: РНР ортасында тіркестік айнымалылармен, тұрақтылармен, логикалық типпен және 

сандармен   жұмыс істеуді игеру

 

1 

2

 

Л: РНР тілі негіздері, оның даму кезеңдері. РНР тілінің артықшылықтары мен кемшіліктері

 

2 

ЛС: РНР тіліндегі сөз тіркестерін түрлендіру, heredoc-тіркестер. Құрамында айнымалылар бар 

сөз тіркестерімен жұмыс істеу 

1

  

№1 модуль бойынша қорытынды

 

6

 

 

 

 

 

№2 модуль.  РНР тілінде программалаудың негізгі құраушылары

 

 

3 

Л:HTML ортасынан РНР тіліне көшу. Операторларды жіктеу. Арнайы символдар. Сандар 

типтері


 

2

 ЛС:РНР тілінде әртүрлітиптердегі (int, float, double, bool) мәліметтермен жұмыс істеу

 

1 

4

 

Сөз тіркестері. Жиымдар (Массивтер). Null типі.Resource, object (объектілер)типтері

 

2

 ЛС.:Жиымдармен жұмыс істеу. Жиымдарды қайта индекстеу. Оларды өңдеу

 

1

   

5

 

Л:РНР тіліндегі операторлар.Шартты оператор,таңдау операторы

 

2

 ЛС.: If, elseif операторлары. Switch операторыныңқұрылымы, оларды қолдану

 

1 

 

№2 модуль бойынша қорытынды

 

9

 

 

 

 

 №3 модуль. РНР тілінде функцияларды пайдалану арқылы программалау

 

 

6 

Л:Циклдер:while, do... while, for, foreach операторлары

 

2 

ЛС.:РНР тіліндегіwhile операторыныңdo while, for, foreach циклоператорлары. Қайталау 

операторларын пайдалану 

1

 7

 

Кірістіру операторлары:include және require операторларын қолдану. 

2

 ЛС.: Includeоператорыменrequireоператорын пайдалану жолдары.

 

1

 8

 

Л:РНР тілінде сөз тіркестерін пайдалану тәсілдері. Сөз тіркестерін құжаттама құруда 

пайдалану.

 

2

 ЛС.:Сөз тіркестерін түрлендіру тәсілдері. Тіркестерді пайдалануға есептер шығару

 

1

 9

 

Л:Клиент-сервер технологиялары. HTTP протоколы, серверге мәлімет беру тәсілдері. 

Сұранысты өңдеу 

2

 ЛС.:Клиент-серверлік технологияны пайдалану негіздері

 

1

 10

 

Л:РНР функциялары. Қолданушы функциясын жазу жолдары. Қайтарылатын мәндер. Ішкі 

функциялар 

2

 ЛС.:Қолданушы функцияларымен жұмыс істеу. Стандартты функцияларды қолдану

 

1

 11

 

Л:URL және формалар. HTTP сұраныстары, URL параметрлері және HTML формалары

 

 ЛС.:Жиымдарды өңдеу. Count, in_array, array_search, array_keys функциялары.

 

 

12 

Л:Cookies және PHP сессиялары. Cookies құралын PHP көмегімен басқару

 

2

 ЛС.: Мәліметтерді сұрыптау. Sort, asort, rsort, arsort функцияларынпайдаланып есептер 

шығару


 

1

  

№3 модуль бойынша қорытынды

 

21

 

 

 

 

 №4 модуль. Файлдармен, мәліметтер базасымен жұмыс істеу

 

 

13 

Л:РНР программалау ортасындафайлдармен жұмыс  істеу. Сайтты көру (қарау) журналын 

ұйымдастыру 

2

 ЛС.:Файлдармен жұмыс істейтін функцияларды пайдаланып есептер шығару жолдары

 

1

 14

 

Л:РНР программалауортасында мәліметтер базасын қолдану.

MySQL-


мен жұмыс істеу 

құралдары 

2

 ЛС.:

SQL


мәліметтер базасын пайдалану тәсілдерін игеру

 

1

 15

 

Л:РНР ортасындағысайт архитектурасы. Абстракциялау деңгейлері.

 

2

 ЛС.:

SQL


мәліметтер базасын пайдалану тәсілдерін пайдаланып есептер шығару

 

1

 №4 модуль бойынша қорытынды

 

9

 

 

Семестр бойынша қорытынды

 

45

 

10-

11. Студенттің өзіндік жұмысын орындау және тапсыру кестесі 

 

Рет 


№ 

СӨЖ  тапсырмасы тақырыбы 

Бақылаутүрі, 

әдебиет 


Өткізу 

мерзімі 


балл 

РНР тілінде мәлімет енгізу/ шығару. Меншіктеуоператоры.Тармақты  

алгоритмдер құру 

 

Есеп шығару. [1] 1-тапсырма,            6-

16 б.; [2] 1-тап. 5-29 б. 

2 апта 

Циклдік операторлар for, while, do, 

continue; 

таңдау операторыswitch, 

шығу- break,  көшу-goto операторы  

Есеп шығару, коллоквиум. 

[2] 3-


т. 36-42 б., 46 б. 11-30-

тап., 60 б. 1-20- тап. 

4 апта 

Жиым элементтеріндегі max, min, 

summa табу. Көп өлшемді жиымдар. 

Кездейсоқ сандарды қолдану. 

Есептер шығару, коллоквиум. [1] 

5-

т.64-73 б., 81б.; 1-40-т. [3]  13-

т. 306 б. 

6 апта 

Матрицаларды  өңдеу тәсілдері. 

Тұтынушы функциялары 

Есептер шығару. [2] 12 т. 257-

272 б. 1-20-т. [3] 5-т. 139 б.  

10 апта 

5  Символдарды,  тіркестерді өңдеу 

функциялары. Файлдарды қолдану 

Есептер шығару. [1] 7 т. 120-

123 б. 1-20-нұс.[2]13т. 273б.  

12 апта Мәліметтер базаларын пайдалану 

Есептер шығару, реферат жазу. 

14 апта 

 

Рет 

№ 

СӨЖ  тапсырмасы тақырыбы Бақылаутүрі, 

әдебиет 


Өткізу 

мерзімі 


балл 

тәсілдерін игеру жолдары. 

[1] 11 

т. 155-158 б. 1-15-тап. РНР тілінің элементтері 

Тест тапсыру 

15 апта 


 

Барлығы: 

 

 

21 12. 

Курстық жұмыс тақырыптары 

Бұл пән бойынша курстық жұмыстар  қарастырылмаған. 

 

13. Негізгі оқулықтар және  оқу құралдары 

1.

 Бөрібаев Б., Абдрахманова М.Б. Web-технологиялар: зертханалық жұмыстарға арналған 

әдістемелік нұсқаулар, 1 бөлім.. –Алматы: АЭСА, 2014. -228 б. 

2.

 

Бөрібаев Б., Мадьярова Г. Web-технологиялар: Оқулық. –Алматы: «Дәуір» ЖШС, 2011. -208 б. 3.

 

Мазуркевич А., Еловой Д. РНР: настольная книга программиста.- М.: Новое знание, 2004. -479 с. 4.

 

Основы программирования РНР: курс лекций: уч. Пособие для ст-тов вуза / Н.В.Савельева. – М.: Интернет-Ун-т информ. технологий, 2005. –264 с. 

5.

 Федотов Ф.М. Введение в Интернет. http://www.ict.nsc.ru/win/fedotov/inter 

6.

 Джон Коггзолл. PHP5. Полное руководство. -М.: Диалектика. 2006. 

7.

 Люк Веллинг, Лаура Томсон. Разработка Web-приложений с помощью PHP и MySQL. -М.: 

Вильямс. 2007. 

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет