Алматы экономика және статистика академиясыжүктеу 1.61 Mb.
Pdf просмотр
Дата09.03.2017
өлшемі1.61 Mb.

 

 

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 

 

 

 

  

 

 

 Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің 

мәжілісінде бекітілген 

№1 хаттама «27» тамыз 2014 ж. 

ОӘК төрағасы,  оқу және тәрбие ісі 

жөніндегі проректор, п.ғ.к., 

профессор___________ Бекенова Л.М. 

 

 

  

«5В060200 - Информатика»  және «5В070300 – Ақпараттық жүйелер»   

мамандықтарына арналған 

«Web-

технологиялар» пәні бойынша 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

(ПОӘК) 

 

                                                               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Алматы, 2014 ж.  

  

 

 

ӘОК 530.1 

Б92  Бөрібаев  Б.  «5В070300  –  Ақпараттық  жүйелер»  мамандығына  арналған  «Web-

технологиялар» пәнінің оқу-әдістемелік кешені. –Алматы: АЭСА, 2014. -196 б.     

 

  

 

 «5В060200 - Информатика»  және «5В070300 – Ақпараттық жүйелер»  мамандығына 

арналған «Web- технологиялар» пәнінің оқу-әдістемелік кешенін 

жасаған «Информатика» кафедрасының профессоры, т.ғ.к. Бөрібаев Б. 

 

 

 3.08.317-2006 ҚР Мемлекеттік стандарты негізінде, жоғары оқу орындарына арналған  

«Web-


технологиялар» пәнінің типтік бағдарламасы  негізінде құрастырылған 

 

 2014 ж. «25» тамыздағы Информатика кафедрасының оқу-әдістемелік секциясының 

отырысында  талқыланып, №1  хаттама бойынша ұсынылған   

 

Кафедра меңгерушісі _________________  п.ғ.к.,  проф. Мадьярова Г.А.                     

 

  

Академияның  оқу-әдістемелік  кеңесінің  2014  ж.  «27»  тамыздағы    мәжілісінде  №  1  

хаттама бойынша мақұлданған 

 

Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы      ___________________ п.ғ.к., профессор Бекенова Л.М.                     

                                                                           

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


 

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 

  

 

  

 

  

«5В060200 - Информатика»  және "Ақпараттық жүйелер" – 5В070300  

мамандықтарына арналған 

"Web-

технологиялар"  пәнінің   жұмыс бағдарламасы 

 

             

Оқыту формасы 

Күндізгі  

 

Сырттай   

Барлық кредит саны Курс Семестр Емтихан (семестр) Барлық сағаттар, соның ішінде: 

180 


180 

Дәрістер (сағат) 

30 

12 


Тәжірибе  (семинар) сабақтары (сағат) 

 

 Зертханалық сабақтар (сағат) 

30 


СОӨЖ (сағат) 

45 СӨЖ (сағат) 75 

162 


 

 

  

 1. Оқытушы туралы мәліметтер: 

т.ғ.к., проф. Бөрібаев Б. 

«Информатика» кафедрасы,   505 бөлме 

Телефон:  309-58-15 қосымша: 110,   ұялы тел. 8 777 362 38 16 

Эл.пошта:

  

baxit@

mail.ru


 

Пәнді оқыту орны мен уақыты – сабақ кестесіне сәйкес  2.  Курс  пререквизиттері:  «Алгоритмдеу  және  программалау  тілдері»,  «Программалау 

технологиялары». 3. Курс постреквизиттері: «Объектіге бағытталған программалау», «Ақпараттық 

жүйелер негіздері».  4. 

Пәннің сипаттамасы: Қоғамымыздың қазіргі даму кезеңіндегі бәсекелестік жағдайын-

да  басқалардан  басым  болу  үшін  web-технологияларды  кеңінен  пайдалана  білу  қажет. 

Бүкіл  әлемде  Интернет  жүйесі    қуатты  коммуникациялық  құрал  болып  табылады,  ол 

арқылы  мәліметтерді  тек  жариялап  қана  қоймай,  тауарлар  мен  қызмет  баптарына  деген 

сұраныстар мен тапсырыстарды да қабылдай аламыз.  Осы пән аймағында студенттер жаңа 

web-


технологиялармен танысып, web-сайттар жасау принциптерін игеріп, соларды өзде-

рінің болашақ мамандықтарында пайдалануды үйренеді.  Пәннің  негізгі  мақсаттары  –  сайттарды  құру  құралдарының  құрамы  мен  құрылымын 

игеру және соларды студенттердің болашақ мамандықтарында пайдалана білуге үйрету; ком-

пьютер желілерінің және ақпараттық web-технологиялар құрудың теориялық негіздерін игеру. 

Пәннің  міндеттері.  Осы  пәнді  оқығаннан  кейін  студент  мынадай  біліктілік  пен 

дағдыларды игеруі тиіс: желідегі web-парақтар жұмысын және олардың құрылымын білу 

және  соларды  іс  жүзінде  пайдалану;  web-парақтар  жасау  істерінің  мақсаты  мен  міндетін 

анықтай  білу;  HTML,CSS, Javascript,  РНР  тілдерінде  программалауды  үйрену.  Осы  пән 

бойынша студенттерді оқыту бағдарламасында web-технологиялардың негізгі мәселелері 

қамтылған,  соларды  оқып  үйрену  техникалық    мамандықтар  бойынша  білім  алып 

жатқандардың білімінің қажетті бөлігін құрайды. 

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері): 

Құралдық  құзырет:  «Программалау  технологиялары»  ғылым  және  пән  ретінде 

ұғымдық-категориялық  аппаратын  тану  және  пәнін,  мақсатын,  міндеттерін  білу,  қазіргі 

заманғы  әлеуметтік-мәдени  шындықты  сыни  тұрғыдан  қабылдау  дағдыларын  дамыту, 

төтенше жағдайлар пайда болғанда шешiм қабылдай білу; Тұлғааралық  құзырет:  Қабілеттілікті  пәнаралық  командада  жұмыс  істеу  арқылы 

дамыту; Мәдени аралық айырмашылықтар мен оның әртүрлілігін қабылдау қабілеті болу; 

қауiпсiздiк  және  қоршаған  ортаны  қорғау  саласында  заңды  және  нормативтiк  құқықтық 

актілерiн кәсiби қызметте қолдана білу. Жүйелік  құзырет:  Қазіргі  заңдылықтар  талабын  білу  және  орындау;  Заманауи 

ақпараттық білім технологияларын пайдалана отырып, жаңа білім алуға қабілетті болу. Пәндік  құзырет:  Әртүрлі  типтегі  компьютерлік  жүйелерде  жұмыс  істеу  тәжірибесі 

болу,  алгоритмдік  тілдерді  қолдана  білу,  жуықтап  есептеу  тәсілдерін  және  қолданбалы 

есептерді шығару үшін стандарты программалық жабдықтамаларды, қолданбалы програм-

малар пакеттерін және мәліметтер базасын, машиналық графика құралдарын пайдалану. 5.

 

Пәннің  күнтізбелік-тақырыптық  жоспары 

Апта


лар 

Пән бөлімдері мен тақырыптар атаулары 

Лекция  Зертхана- 

лық жұмыс 

ОСӨЖ  СӨЖ 

1 

Web-


технологиялар» пәнінің мақсаты мен мәні. Жаңа 

web-


технологияларға шолу. WWW(World Wide Web), 

URL (Uniform Resource Locator), HTTP (HyperText 

Transfer Protocol) түсініктері, HTML (HyperText Mark-  

up Language) 

тіліне қысқаша шолу.  Статикалық HTML. HTML-құжаттың құрылымы. Сим-

волдарды, автономды тәгтерді қолдану. Мәтіннің, гра-

фикалық бейнелердің форматтары, олардың ерекшелік-

тері. Түстерді берудің RGВ-мәндері. 

3   

Маркер


лі, нөмірлі және анықтамалық тізімдер құру. 

Сырғымалы жолдарды ұйымдастыру және кестелер 

тұрғызу тәсілдері.

 

  

 

 

Фреймдер құру. Форма элементтері. Мәтінді енгізудің 

көп жолдық өрісі. Меню жасау. Форма элементтерін 

стандартсыз қолдану. Стильдердің сатылы кестелері:

 

жеке тәгке, 

жеке файлға, 

бірнеше HTML-файлдарға арналған стиль енгізу.  

CSS  қасиеттеріне шолу. Стильдерде қолданылатын өл-

шем бірліктері. Стильдерді мұралау жолдары. 

 

Контекстік селекторлар, абсолюттік орналастыру, класс, 

z-

индекс ұғымдары, соларды пайдалану жолдары  

 

 

 

JavaScript тілі және оның элементтері. Негізгі мағлұ-

маттар. 

HTML ортасына скриптер енгізу. Ақпараттық 

терезе шығару. 

JavaScript тіліндегі айнымалылар, тұрақтылар, функ-

циялар. Басқару операторларын пайдалану жолдары. 

10 

Date 

құрамдас объектісі және оның тәсілдері. Ағым-

дағы мерзім және уақыт бірліктерін пайдалану.  

11 

Array 

объектісі және оның тәсілдері. Жиымдарды 

сұрыптау.  

String  объектісін пайдалану есептері. 

12 

Window, document объектілері және олардың тәсілдері. 

Интерактивті құжаттар мысалдары.  

13 

Оқиға ұғымы және оқиғаларды өңдеу жолдары. 

Focus, 

Blur, Select оқиғаларын өңдеу тәсілдерін пайдалану. 

Программалық басқару қағидасы. Батырма, форма құру. 14 

PHP тілінің қысқаша даму тарихы. Тілдің синтаксисі. 

HTML-

дан РНР-ға өту тәсілдері.Комментарийлер. Ай-нымалыларды, тұрақтыларды қолдану 

15 

Мәліметтер типтері. PHP операторларын пайдалану. 

Басқару құрылымдары. Тармақты және циклдік опера-

торларды қолдану. Таңдау операторы. 

 

 

БАРЛЫҒЫ 

30 

15 

45 

45 

6.

 

Пәннің  дәрістері мен зертханалық жұмыстар  жоспары 

Ап

та Тақырыптар мен сабақтар атаулары 

Са-


ғат 

 

№1 модуль. HTML-тілінде статикалық web-парақтар  жасау 

 Дәріс (Д): «Web-технологиялар» пәнінің мақсаты мен мәні. Жаңа web-технологияларға шолу. WWW, URL, HTTP түсініктері, HTML тілінің қысқаша сипаттамасы. Зертханалық жұмыс (ЗЖ). HTML-құжатын құрудың базалық негізі. HTML тілі негізгі 

тәгтері. Құжаттың құрылымы, оны форматтау. Символдар мен фонның түсін өзгерту. Д: Статикалық HTML. HTML-құжаттың құрылымы. Символдарды, автономды тәгтерді 

қолдану. Мәтіннің, графикалық бейнелердің форматтары, олардың ерекшеліктері.  ЗЖ: HTML жабдықтарымен сырғымалы жолдарды ұйымдастыру. Сырғымалы жолдардың 

тәгтерінің атрибуттары. Жол мөлшерінің және қозғалу бағытының өзгеруі. 

3  


Д: Маркер

лі, нөмірлі және анықтамалық тізімдер құру. Сырғымалы жолдарды 

ұйымдастыру және кестелер тұрғызу тәсілдері.

 

  2 ЗЖ: Тізімдер құру, кестелерді тұрғызу тәсілдері. Гипермәтіндік сілтемелер жасау. Гра-

фикалық бейнелер форматтары, ерекшеліктері.  

  Д: Фреймдер құру. Форма элементтері. Көп жолдық өрістер. Меню жасау. Форма элемент-

терін стандартсыз қолдану. ЗЖ: Фрейм құру. Форма жасау жолдары. Батырмалар, жалаушалар жасау және оларды 

басқару тәсілдері.

          1 

модуль бойынша барлығы 

12 

 

 2 модуль. Динамикалық  HTML. Стильдердің сатылы кестелері  

 Д: Стильдердің сатылы кестелері:

  

жеке тәгке, 

жеке файлға, бірнеше HTML-файлдарға арнал-

ған стиль енгізу.

  

ЗЖ: Жеке тәг үшін CSS кестесін анықтап, қасиеттерін пайдалану. Өрістер мен жақтаулар Д: CSS  қасиеттеріне шолу. Стильдерде қолданылатын өлшем бірліктері. Стильдерді 

мұралау жолдары.

 ЗЖ: Қаріп, түс, мәтін стильдерін беру. Стильдердегі өрістер мен жақтауларды тағайындау.  

Д:  Контекстік селекторлар, абсолюттік орналастыру, класс, z-индекс ұғымдары

соларды пайдалану жолдары

 ЗЖ: Контекстік селекторлар, кластар жасау. 

 және  тәгтері. Объектіні 

белгіленген орынға қою, z-index стильдік қасиеті.          2 модуль бойынша барлығы

 

 

 

3 модуль. Динамикалық  HTML. JavaScript тілі 

 Д: 

JavaScript тілі. Сценарий мысалдары.

 

Программаға скриптер енгізу. Ақпараттық терезе шығару. 

JavaScript тілі элементтері. Мәлімет енгізу, шарт беру. ЗЖ: Программаға скриптер енгізу. Меншіктеу амалдары. Функцияларды сипаттау және 

функциясы бар сценарий мысалы. Alert, prompt, confirm функцияларын пайдалану. Д: JavaScript тілі элементтері. Айнымалылар, тұрақтылар, функциялар. Басқару 

операторларын пайдалану жолдары. Мәліметтер енгізу және шығару жолдары. ЗЖ: Стандартты тұрақтылар мен функциялар. 

Объект түсінігі. Тәсілдер мен қасиеттер

 10 Д: 

Date 

құрамдас объектісі және оның тәсілдері. Ағымдағы мерзім және уақыт 

бірліктерін пайдалану.  ЗЖDate 

объектілерінің тәсілдерін қолдану мысалдарын орындау. 

11 Д: 

Array 

объектісі және оның тәсілдері. Жиымдарды сұрыптау жолдары. String  

объектісін пайдалану жолдары.  ЗЖ: Сөз тіркестерін, жиымдарды өңдеу, олардың ұзындығын анықтау, сұрыптау. 

 

12 Д: Window, document объектілері және олардың тәсілдері. Интерактивті құжаттар 

мысалдары.  ЗЖ:

 

Window, document объектілерін қолдану есептерін шығару 13 


Д: Оқиғаларды өңдеу жолдары.

 

Focus, Blur, Select оқиғаларын өңдеу тәсілдерін пай-

далану.

 

Программалық басқару қағидасы. Экрандық батырмалар және формалар құру. ЗЖ:

 

Focus, Blur, Select оқиғаларын өңдеу, батырмалар мен формалар жасау 

         

3 модуль бойынша барлығы 

18 

 

4 модуль. РНР скрипт жазу тілі 

 

14 


Д: PHP тілінің қысқаша даму тарихы. Тілдің синтаксисі. HTML-дан РНР-ға өту тәсілдері. 

Комментарийлер. Айнымалыларды, тұрақтыларды қолдану, айнымалылар типін өзгерту. 

  2 

ЗЖ: Windows жүйесіне  РНР орнату.  РНР-скриптпен жұмыс істеуге арналған мәтіндік 

редактор терезесінде жұмыс істеу. Айнымалылар типін анықтау және өзгерту. 

15 


Д: Мәліметтер типтері. PHP операторларын пайдалану. Басқару құрылымдары. Тармақты 

және циклдік операторларды қолдану. Таңдау, ауыстыру операторлары. ЗЖ:

 

PHP тілінің негізгі конструкциялары, салыстыру, таңдау операторларын қолдану Тіркестік айнымалылармен және тұрақтымен жұмыс істеу

  модуль бойынша барлығы 

 

СЕМЕСТР БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ 45 

7. Студенттің өзіндік жұмысын орындау және тапсыру кестесі 

№  

 

СОӨЖ тапсырмалары 

СОӨЖ жүргізу 

түрлері 

1.

  

Алғашқы HTML-құжатты дайындау. Негізгі тәгтерді қолдану 

Үй тапсырмасы 

2.

  

Гиперсілтеме бойынша ауысу. HTML-құжатқа суреттер енгізу  

Тренинг, пікірталас 

 3.

 

 Фреймдерді ұйымдастыру.  тәгі. HTML  құжаттарындағы 

формалар.

 тәгін пайдалану  

Презентация 

4.

  

Cтильдердің сатылы кестелері (CSS) 

Электрондық құжат 

5.

  

Стильдерді мұралау, контекстік селекторлар, абсолюттік орналастыру, 

класс, z-индекс 

Жазба жұмысы 

6.

 

 Стильдердегі мәтін қасиеттерін, түстерді, өрістерді, жақтауларды беру  Презентация 

7.

  

Javascript тілінің негізгі түсініктері. Сценарий мысалдары. 

Тәжірибелік жұмыс 

8.

  

JavaScript тілі элементтері. Айнымалылар, тұрақтылар, функциялар 

Тәжірибелік жұмыс 

9.

  

Dat, 

объектісі және оның тәсілдері 

Презентация 

10.


 

 

Array, String  

объектілері және олардың тәсілдері 

Электрондық құжат 

11.

 

 Window, document объектілері.  

Тәжірибелік жұмыс 

12.

 

 Оқиғаларды өңдеу жолдары. 

Тәжірибелік жұмыс 

13.

 

 PHP тілінің синтаксисі. HTML-дан РНР-ға өту тәсілдері 

Тренинг, пікірталас 

14.

 

 PHP операторларын пайдалану. Басқару құрылымдары 

Электрондық құжат  

8. 

Студенттің өзіндік жұмысын орындауға арналған тапсырмалар                               

және оларды бақылау 

№  


СӨЖ тапсырмалары 

Бақылау түрлері 

Тапсыру 

мерзімі 


 

 

Кітапхана қорымен танысу, қажетті әдебиеттермен қамтамасыз ету 

Ауызша талқылау 

апта 


 

 

№1 СӨЖ тапсырмалары. HTML, CSS кестелері Электрондық құжат  2 – 6 апта 

 

 №2 СӨЖ тапсырмалары. 

Javascript тілінің

 

скриптерін құру сатылары Баспадан 

шығарылған құжат 

8 - 9 

апта 


 

 

№3 СӨЖ тапсырмалары. Javascript тілінің объектілерін қолдану жолдары 

Баспадан 

шығарылған құжат 

11 - 12 


апта 

 

9. Курстық жұмыс тақырыптары 

Бұл пән бойынша курстық жұмыстар  қарастырылмаған.                                   

10. 

Оқу-әдістемелік құралдар  

Негізгі: 

1.

 Бөрібаев Б.,Мадьярова Г. Web-технологиялар. -Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011. -360 б. 

2.

 Бөрібаев Б., Абдрахманова М. Web-технологиялар: зертханалық жұмыстарға арналған әдістеме-

лік нұсқаулар (HTML және  PHP тілдері). Жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы, 1-

бөлім. –Алматы: АЭСА, 2014. -228 б. 

3.

 Хоган Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения. –СПб.: Питер, 2012.  

-

272 с. 4.

 

Дунаев В. Web-программирование для всех. –СПб.: БХВ-Перербург, 2008. -560 с. 5.

 

Прохоренок  Н.А.  HTML,  JavaScript  и  MySQL.  Джентльменский  набор  Web-мастера.  –СПб.: БХВ-Перербург, 2010. -640 с. 

6.

 Савельева Н.В. Основы программирования на РНР: курс лекций для ст-тов.  -М.: Интернет-

университет информационных технологий, 2005. -264 с. 

7.

 

Жумагалиев Б.И. Лабораторный практикум по Интернет-технологиям: уч.пособ. -Алматы, ААЭСА, 2003. –63 с. 

Қосымша: 

1.

 Васильев В.В., Сорокалетова Н.В., Хливненко Л.В. Практикум по Web-технологиям. -М.: 

Форум, 2009. -416 с. 

2.

 

Колисниченко Д.Н. Современный сайт на РНР и JavaScript (+CD). -СПб.: Питер, 2009. -176 с. 3.

 

Гаевский А.Ю., Романовский В.А. 100% самоучитель по созданию Web-страниц и Web -сайтов. HTML 

и JavaScript. -М.: Технолоджи-3000: Триумф, 2008. -464 с. 

4.

 

Дуванов А.А. Web-констуирование  DHTML. –СПб.: БХВ-Петербург, 2003.  -512 с. 5.

 

Джамса Крис. Эффективный самоучитель по креативному Web-дизайну. HTML, XHTML, CSS, Javascript, PHP, ASP, ActiveX. Пер. с англ./Крис Джамса, Конрад Кинг, Энди Андерсен. –М.: 

ООО «ДиаСофтЮП», 2005. -672 с. 

6.

 

Справочное руководство по языку РНР. http://www.php.net 7.

 

http://www.php.net/manual/ru/   


АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА  АКАДЕМИЯСЫ 

 

 

 

 

  

«Информатика»    кафедрасы 

 

 БЕКІТЕМІН 

                                                                                             

оқу ісі жөніндегі проректор  

                                                    

профессор  Бекенова Л.М. 

________________________ 

«       » ____________2014 

ж. 


 

 

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS) 

 

Пәннің аты  –  Web-технологиялар 

 

Мамандығы (шифры, аты):     «5В060200 - Информатика»  және                    

«5В070300 – Ақпараттық жүйелер»   

 

 

             Оқыту нысаны 

Күндізгі  

 

Сырттай   

Барлық кредит саны Курс Семестр Емтихан (семестр) Барлық сағаттар, соның ішінде: 

180 


180 

Дәрістер (сағат) 

30 

12 


Тәжірибе  (семинар) сабақтары (сағат) 

 

 Зертханалық сабақтар (сағат) 

30 


СОӨЖ (сағат) 

45 СӨЖ (сағат) 75 

162 


 

 

 

 

АЛМАТЫ  2014 

 1. Оқытушы туралы мәліметтер: 

т.ғ.к., проф. Бөрібаев Б. 

«Информатика» кафедрасы,   505 бөлме 

Телефон:  309-58-15 қосымша: 110,   ұялы тел. 8 777 362 38 16 

Эл.пошта:

  

baxit@

mail.ru


 

Пәнді оқыту орны мен уақыты – сабақ кестесіне сәйкес  2.  Курс  пререквизиттері:  «Алгоритмдеу  және  программалау  тілдері»,  «Программалау 

технологиялары«. 3. Курс постреквизиттері: «Объектіге бағытталған программалау», «Ақпараттық 

жүйелер негіздері».  4. Пәннің сипаттамасы: Қоғамымыздың қазіргі даму кезеңіндегі бәсекелестік жағдайын-

да  басқалардан  басым  болу  үшін  web-технологияларды  кеңінен  пайдалана  білу  қажет. 

Бүкіл  әлемде  Интернет  жүйесі    қуатты  коммуникациялық  құрал  болып  табылады,  ол 

арқылы  мәліметтерді  тек  жариялап  қана  қоймай,  тауарлар  мен  қызмет  баптарына  деген 

сұраныстар мен тапсырыстарды да қабылдай аламыз.  Осы пән аймағында студенттер жаңа 

web-


технологиялармен танысып, web-сайттар жасау принциптерін игеріп, соларды өзде-

рінің болашақ мамандықтарында пайдалануды үйренеді.  Пәннің  негізгі  мақсаттары  –  сайттарды  құру  құралдарының  құрамы  мен  құрылымын 

игеру және соларды студенттердің болашақ мамандықтарында пайдалана білуге үйрету; ком-

пьютер желілерінің және ақпараттық web-технологиялар құрудың теориялық негіздерін игеру. 

Пәннің  міндеттері.  Осы  пәнді  оқығаннан  кейін  студент  мынадай  біліктілік  пен 

дағдыларды игеруі тиіс: желідегі web-парақтар жұмысын және олардың құрылымын білу 

және  соларды  іс  жүзінде  пайдалану;  web-парақтар  жасау  істерінің  мақсаты  мен  міндетін 

анықтай  білу;  HTML,CSS,  Javascript,  РНР  тілдерінде  программалауды  үйрену.  Осы  пән 

бойынша студенттерді оқыту бағдарламасында web-технологиялардың негізгі мәселелері 

қамтылған,  соларды  оқып  үйрену  техникалық    мамандықтар  бойынша  білім  алып 

жатқандардың білімінің қажетті бөлігін құрайды. 

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері): 

Құралдық  құзырет:  «Программалау  технологиялары»  ғылым  және  пән  ретінде 

ұғымдық-категориялық  аппаратын  тану  және  пәнін,  мақсатын,  міндеттерін  білу,  қазіргі 

заманғы  әлеуметтік-мәдени  шындықты  сыни  тұрғыдан  қабылдау  дағдыларын  дамыту, 

төтенше жағдайлар пайда болғанда шешiм қабылдай білу; Тұлғааралық  құзырет:  Қабілеттілікті  пәнаралық  командада  жұмыс  істеу  арқылы 

дамыту; Мәдени аралық айырмашылықтар мен оның әртүрлілігін қабылдау қабілеті болу; 

қауiпсiздiк  және  қоршаған  ортаны  қорғау  саласында  заңды  және  нормативтiк  құқықтық 

актілерiн кәсiби қызметте қолдана білу. Жүйелік  құзырет:  Қазіргі  заңдылықтар  талабын  білу  және  орындау;  Заманауи 

ақпараттық білім технологияларын пайдалана отырып, жаңа білім алуға қабілетті болу. Пәндік  құзырет:  Әртүрлі  типтегі  компьютерлік  жүйелерде  жұмыс  істеу  тәжірибесі 

болу,  алгоритмдік  тілдерді  қолдана  білу,  жуықтап  есептеу  тәсілдерін  және  қолданбалы 

есептерді шығару үшін стандарты программалық жабдықтамаларды, қолданбалы програм-

малар пакеттерін және мәліметтер базасын, машиналық графика құралдарын пайдалану. 4.

 

Пәннің  күнтізбелік-тақырыптық  жоспары 

Апта


лар 

Пән бөлімдері мен тақырыптар атаулары 

Лекция  Зертхана- 

лық жұмыс 

ОСӨЖ  СӨЖ 

Web-технологиялар» пәнінің мақсаты мен мәні. Жаңа 

web-


технологияларға шолу. WWW(World Wide Web), 

URL (Uniform Resource Locator), HTTP (HyperText 

Transfer Protocol) түсініктері, HTML (HyperText Mark-up 

Lan


guage) тіліне қысқаша шолу. 

 

Статикалық HTML. HTML-құжаттың құрылымы. Сим-

волдарды, автономды тәгтерді қолдану. Мәтіннің, гра-

фикалық бейнелердің форматтары, олардың ерекшелік-

тері. Түстерді берудің RGВ-мәндері. 

 

Маркерлі, нөмірлі және анықтамалық тізімдер құру. 

Сырғымалы жолдарды ұйымдастыру және кестелер 

тұрғызу тәсілдері. 

 

 

  

Фреймдер құру. Форма элементтері. Мәтінді енгізудің көп жолдық өрісі. Меню жасау. Форма элементтерін 

стандартсыз қолдану. 

Стильдердің сатылы кестелері: жеке тәгке, жеке файлға, бірнеше HTML-файлдарға арналған стиль енгізу.  

CSS  қасиеттеріне шолу. Стильдерде қолданылатын өл-

шем бірліктері. Стильдерді мұралау жолдары. 

 Контекстік селекторлар, абсолюттік орналастыру, класс, 

z-

индекс ұғымдары, соларды пайдалану жолдары  

 

  

JavaScript тілі және оның элементтері. Негізгі мағлұмат-тар. HTML ортасына скриптер енгізу. Ақпараттық терезе 

шығару. 
JavaScript тіліндегі айнымалылар, тұрақтылар, функция-лар. Басқару операторларын пайдалану жолдары. 10 Date құрамдас объектісі және оның тәсілдері. Ағымдағы 

мерзім және уақыт бірліктерін пайдалану.  

11 


Array объектісі және оның тәсілдері. Жиымдарды 

сұрыптау.  String  объектісін пайдалану есептері. 

12 


Window, document объектілері және олардың тәсілдері. 

Интерактивті құжаттар мысалдары.  

13 


Оқиға ұғымы және оқиғаларды өңдеу жолдары. Focus, 

Blur, Select оқиғаларын өңдеу тәсілдерін пайдалану. 

Программалық басқару қағидасы. Батырма, форма құру. 14 PHP тілінің қысқаша даму тарихы. Тілдің синтаксисі.  

HTML-


дан РНР-ға өту тәсілдері.Комментарийлер. Айны-

малыларды, тұрақтыларды қолдану 

15 


Мәліметтер типтері. PHP операторларын пайдалану. 

Басқару құрылымдары. Тармақты және циклдік опера-

торларды қолдану. Таңдау операторы. 

 

 

БАРЛЫҒЫ 

30 

15 

45 

45 

5.

 

Пәннің  дәрістері мен зертханалық жұмыстар  жоспары 

Ап

та Тақырыптар мен сабақтар атаулары 

Са-


ғат 

 

№1 модуль. HTML-тілінде статикалық web-парақтар  жасау 

 Дәріс (Д): «Web-технологиялар» пәнінің мақсаты мен мәні. Жаңа web-технологияларға шолу. WWW, URL, HTTP түсініктері, HTML тілінің қысқаша сипаттамасы. Зертханалық жұмыс (ЗЖ). HTML-құжатын құрудың базалық негізі. HTML тілі негізгі 

тәгтері. Құжаттың құрылымы, оны форматтау. Символдар мен фонның түсін өзгерту. Д: Статикалық HTML. HTML-құжаттың құрылымы. Символдарды, автономды тәгтерді 

қолдану. Мәтіннің, графикалық бейнелердің форматтары, олардың ерекшеліктері.  ЗЖ: HTML жабдықтарымен сырғымалы жолдарды ұйымдастыру. Сырғымалы жолдардың 

тәгтерінің атрибуттары. Жол мөлшерінің және қозғалу бағытының өзгеруі. Д: Маркерлі, нөмірлі және анықтамалық тізімдер құру. Сырғымалы жолдарды 

ұйымдастыру және кестелер тұрғызу тәсілдері.

 

  2 


ЗЖ: Тізімдер құру, кестелерді тұрғызу тәсілдері. Гипермәтіндік сілтемелер жасау. Гра-

фикалық бейнелер форматтары, ерекшеліктері.  Д: Фреймдер құру. Форма элементтері. Көп жолдық өрістер. Меню жасау. Форма элемент-терін стандартсыз қолдану.

 

10  

ЗЖ: Фрейм құру. Форма жасау жолдары. Батырмалар, жалаушалар жасау және оларды 

басқару тәсілдері.

          1 модуль бойынша барлығы 

12 

 

 2 модуль. Динамикалық  HTML. Стильдердің сатылы кестелері  

 Д: Стильдердің сатылы кестелері:

  

жеке тәгке, 

жеке файлға, бірнеше HTML-файлдарға арнал-

ған стиль енгізу.

  

ЗЖ: Жеке тәг үшін CSS кестесін анықтап, қасиеттерін пайдалану. Өрістер мен жақтаулар Д: CSS  қасиеттеріне шолу. Стильдерде қолданылатын өлшем бірліктері. Стильдерді 

мұралау жолдары.

 ЗЖ: Қаріп, түс, мәтін стильдерін беру. Стильдердегі өрістер мен жақтауларды тағайындау.  

Д:  Контекстік селекторлар, абсолюттік орналастыру, класс, z-индекс ұғымдары, 

соларды пайдалану жолдары

 ЗЖ: Контекстік селекторлар, кластар жасау. 

 және  тәгтері. Объектіні 

белгіленген орынға қою, z-index стильдік қасиеті.          2 модуль бойынша барлығы

 

 

 

3 модуль. Динамикалық  HTML. JavaScript тілі 

 Д: 

JavaScript тілі. Сценарий мысалдары.

 

Программаға скриптер енгізу. Ақпараттық терезе шығару. 

JavaScript тілі элементтері. Мәлімет енгізу, шарт беру. ЗЖ: Программаға скриптер енгізу. Меншіктеу амалдары. Функцияларды сипаттау және 

функциясы бар сценарий мысалы. Alert, prompt, confirm функцияларын пайдалану. Д: JavaScript тілі элементтері. Айнымалылар, тұрақтылар, функциялар. Басқару 

операторларын пайдалану жолдары. Мәліметтер енгізу және шығару жолдары. ЗЖ: Стандартты тұрақтылар мен функциялар. 

Объект түсінігі. Тәсілдер мен қасиеттер

 10 Д: 

Date 

құрамдас объектісі және оның тәсілдері. Ағымдағы мерзім және уақыт 

бірліктерін пайдалану.  ЗЖDate 

объектілерінің тәсілдерін қолдану мысалдарын орындау. 

11 Д: 

Array 

объектісі және оның тәсілдері. Жиымдарды сұрыптау жолдары. String  

объектісін пайдалану жолдары.  ЗЖ: Сөз тіркестерін, жиымдарды өңдеу, олардың ұзындығын анықтау, сұрыптау. 

 

12 Д: Window, document объектілері және олардың тәсілдері. Интерактивті құжаттар 

мысалдары.  ЗЖ:

 

Window, document объектілерін қолдану есептерін шығару 13 


Д: Оқиғаларды өңдеу жолдары.

 

Focus, Blur, Select оқиғаларын өңдеу тәсілдерін пай-

далану.

 

Программалық басқару қағидасы. Экрандық батырмалар және формалар құру. ЗЖ:

 

Focus, Blur, Select оқиғаларын өңдеу, батырмалар мен формалар жасау 

         

3 модуль бойынша барлығы 

18 

 

4 модуль. РНР скрипт жазу тілі 

 

14 


Д: PHP тілінің қысқаша даму тарихы. Тілдің синтаксисі. HTML-дан РНР-ға өту тәсілдері. 

Комментарийлер. Айнымалыларды, тұрақтыларды қолдану, айнымалылар типін өзгерту. 

  2 

ЗЖ: Windows жүйесіне  РНР орнату.  РНР-скриптпен жұмыс істеуге арналған мәтіндік 

редактор терезесінде жұмыс істеу. Айнымалылар типін анықтау және өзгерту. 

15 


Д: Мәліметтер типтері. PHP операторларын пайдалану. Басқару құрылымдары. Тармақты 

және циклдік операторларды қолдану. Таңдау, ауыстыру операторлары. ЗЖ:

 

PHP тілінің негізгі конструкциялары, салыстыру, таңдау операторларын қолдану Тіркестік айнымалылармен және тұрақтымен жұмыс істеу

  модуль бойынша барлығы 

 

СЕМЕСТР БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ 45 

6.

 

Студенттің өзіндік жұмысын орындау және тапсыру кестесі 

№  

 

СОӨЖ тапсырмалары 

СОӨЖ жүргізу 

түрлері 

1.

  

Алғашқы HTML-құжатты дайындау. Негізгі тәгтерді қолдану 

Үй тапсырмасы 

2.

  

Гиперсілтеме бойынша ауысу. HTML-құжатқа суреттер енгізу  

Тренинг, пікірталас 

3.

  

Фреймдерді ұйымдастыру.  тәгі. HTML  құжаттарындағы 

формалар.  тәгін пайдалану  

Презентация 

11 

 


4.

 

 Cтильдердің сатылы кестелері (CSS) 

Электрондық құжат 

5.

 

 Стильдерді мұралау, контекстік селекторлар, абсолюттік орналастыру, 

класс, z-индекс 

Жазба жұмысы 

6.

  

Стильдердегі мәтін қасиеттерін, түстерді, өрістерді, жақтауларды беру  Презентация 

7.

 

 Javascript тілінің негізгі түсініктері. Сценарий мысалдары. 

Тәжірибелік жұмыс 

8.

 

 JavaScript тілі элементтері. Айнымалылар, тұрақтылар, функциялар 

Тәжірибелік жұмыс 

9.

 

 Dat, 

объектісі және оның тәсілдері 

Презентация 

10.


 

 

Array, String  

объектілері және олардың тәсілдері 

Электрондық құжат 

11.

 

 Window, document объектілері.  

Тәжірибелік жұмыс 

12.

 

 Оқиғаларды өңдеу жолдары. 

Тәжірибелік жұмыс 

13.

 

 PHP тілінің синтаксисі. HTML-дан РНР-ға өту тәсілдері 

Тренинг, пікірталас 

14.

 

 PHP операторларын пайдалану. Басқару құрылымдары 

Электрондық құжат 8. 

Студенттің өзіндік жұмысын орындауға арналған тапсырмалар                               

және оларды бақылау 

№  


СӨЖ тапсырмалары 

Бақылау түрлері 

Тапсыру 

мерзімі 


 

 

Кітапхана қорымен танысу, қажетті әдебиеттермен қамтамасыз ету 

Ауызша талқылау 

апта 


 

 

№1 СӨЖ тапсырмалары. HTML, CSS кестелері 

Электрондық құжат  2 – 5 апта 

 

 

№2 СӨЖ тапсырмалары. Javascript тілінің

 

скриптерін құру сатылары Баспадан 

шығарылған құжат 

6 - 7 

апта 


 

 

№3 СӨЖ тапсырмалары. Javascript тілінің элементтерін қолдану жолдары 

Баспадан 

шығарылған құжат 

9 - 


10 апта 

 

9. Курстық жұмыс тақырыптары 

Бұл пән бойынша курстық жұмыстар  қарастырылмаған.                                   

10. 

Оқу-әдістемелік құралдар  

Негізгі: 

1.

 Бөрібаев Б.,Мадьярова Г. Web-технологиялар. -Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011. -360 б. 

2.

 Бөрібаев Б., Абдрахманова М. Web-технологиялар: зертханалық жұмыстарға арналған әдістеме-

лік нұсқаулар (HTML және  PHP тілдері). Жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы, 1-

бөлім. –Алматы: АЭСА, 2014. -228 б. 

3.

 Хоган Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения. –СПб.: Питер, 2012.  

-

272 с. 4.

 

Дунаев В. Web-программирование для всех. –СПб.: БХВ-Перербург, 2008. -560 с. 5.

 

Прохоренок  Н.А.  HTML,  JavaScript  и  MySQL.  Джентльменский  набор  Web-мастера.  –СПб.: БХВ-Перербург, 2010. -640 с. 

6.

 Савельева Н.В. Основы программирования на РНР: курс лекций для ст-тов.  -М.: Интернет-

университет информационных технологий, 2005. -264 с. 

7.

 

Жумагалиев Б.И. Лабораторный практикум по Интернет-технологиям: уч.пособ. -Алматы, ААЭСА, 2003. –63 с. 

Қосымша: 

1.

 Васильев В.В., Сорокалетова Н.В., Хливненко Л.В. Практикум по Web-технологиям. -М.: 

Форум, 2009. -416 с. 

2.

 

Колисниченко Д.Н. Современный сайт на РНР и JavaScript (+CD). -СПб.: Питер, 2009. -176 с. 3.

 

Гаевский А.Ю., Романовский В.А. 100% самоучитель по созданию Web-страниц и Web -сайтов. HTML 

и JavaScript. -М.: Технолоджи-3000: Триумф, 2008. -464 с. 

4.

 

Дуванов А.А. Web-констуирование  DHTML. –СПб.: БХВ-Петербург, 2003.  -512 с. 5.

 

Джамса Крис. Эффективный самоучитель по креативному Web-дизайну. HTML, XHTML, CSS, Javascript, PHP, ASP, Ac

tiveX. Пер. с англ./Крис Джамса, Конрад Кинг, Энди Андерсен. –М.: 

ООО «ДиаСофтЮП», 2005. -672 с. 

6.

 Справочное руководство по языку РНР. http://www.php.net 

7.

 http://www.php.net/manual/ru/  

 

12  

11. Студенттің оқу бойынша жетістіктерін бақылау сұрақтары  

      

Аралық бақылауға арналған тест сұрақтары   

1. Құжат фрагменттерін белгілеу үшін және оның экранда бейнелеуін  басқаруға арналған HTML 

тілінің арнайы элементтері, яғни компоненттері: 

1. тәгтер 

2. блоктар 

3. тізімдер 

4. сілтемелер 

5. кестелер 

2. HTML. Мына тұжырымдардың қайсысы дұрс: 

1. HTML тілінің барлық тәгтері «>» символынан басталады 

2. Блокнот арқылы гипермәтіндік құжатты жасауға болмайды 

3. Тәгтер жазу кезінде бас әріп пен кіші әріп бірдей болып саналады 

4. HTML құжатына коментарийлер енгізуге болмайды 

5. HTML  мәтіндік элементтері ішіне <,>, “, @  символдары жазылады 

3. HTML элементтері мынадай екі топқа бөлінеді: 

1. Блоктық және мәтіндік 

2. Мәтіндік және сандық 

3. Символдық және цифрлық 

4. Жай және күрделі 

5. Қарапайым және құрамалы 

4. HTML.  тәгінің мәтін түсін анықтайтын атрибуты: 

1. BGCOLOR 

2. TEXT 

3. COLOR 

4. LINK 

5. VLINK 

5. HTML.  

тәгінің мәтін фоны ретінде тұратын суретінің URL-адресін беретін атрибут: 

1. BACKGROUND 

2. TEXT 


3. COLOR 

4. LINK 


5. VLINK 

6. HTML.  тәгінің курсор көрсетіп тұрған гиперсілтеме сөз түсін беретін атрибуты... 

1. VLINK 

2. TEXT 


3. COLOR 

4. LINK 


5. АLINK 

7. HTML.  тәгінің мәтін айналасындағы біркелкі фон түсін беретін атрибуты: 

1. BGCOLOR 

2. TEXT 


3. COLOR 

4. LINK 


5. VLINK 

8. HTML.   тәгінің алдында қаралған сілтеме сөз түсін беретін атрибуты... 

1. BGCOLOR 

2. TEXT 


3. COLOR 

4. LINK 


5. VLINK 

9. HTML тілі мәтін бөліктерін форматтаудың қандай стильдерін жүзеге асыра алады? 

1. 

логикалық 2. физикалық 

3. мәтіндік 

4. математикалық 

13 


 

5.  логикалық және физикалық 

10. HTML тілінде тұтынушы мәтіні ішіне «>» символын енгізу керек болса, онда қандай 

символдар тіркесі жазылады? 

1. &It 


2. > 

3. & 


4. &guot 

5.   

1

1.    Гипермәтіндерді  түрлендіре  алатын  арнайы  программалау  тілінде  жазылған  программалық кодтар былай аталады: 

    


1. скриптер 

    


2. жазбалар 

    


3. тәгтер 

    


4. айнымалылар 

    


5.функциялар 

1

2. CSS. Стилдік анықтаулар (селекторлар) қандай блок ішінде жатады?      1.    

     2.


 

...   

     3.    ...      4.   Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет