Алматы экономика және статистика академиясыжүктеу 1.42 Mb.
Pdf просмотр
бет1/15
Дата12.03.2017
өлшемі1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің 
мәжілісінде бекітілген 
Қаулы № 1 « 08»  сентябрь 2012ж. 
ОӘК тӛрағасы,  оқу ісі жӛніндегі проректор, 
п.ғ.д., профессор___________ Машанова Р.К. 
 
 
 
 
 
 
 
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
(ПОӘК) 
 
«Бухгалтерлік есеп » пәні бойынша 
10FNSK0101 «Қаржы мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 ж. 

  
Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындаған «Есеп  және аудит» кафедрасы 
 
 
Кафедраның мәжілісінде талқыланып ұсынылған «Есеп және аудит»,  қаулы №  
____  « ____» сентябрь 2012 ж. 
 
Кафедра меңгерушісі «_________»                       _э.ғ.к

 доцент Штиллер М.В                     
                                                   (қолы)            
 
Академияның 
оқу-әдістемелік 
кеңесінің 
мәжілісінде 
мақұлданған 
____________________, қаулы № ____  «_____» сентябрь 2012 ж. 
 
Академияның оқу-әдістемелік 
кеңесінің тӛрағасы                         
     ___________
п.ғ.д., профессор Машанова Р.К. 
                   
                                                                    (қолы)            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Мазмҧны 
 
   
Бет  
1.
 
  Пәннің типтік оқу бағдарламасы 
 
2.
 
  Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы  
 
3.
 
  Студенттерге арналған пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus)  
 
4.
 
  Дәрістер кешені 
 
5.
 
  Тәжірибе (семинар) сабақтарын орындау бойынша әдістемелік нұсқау 
 
6.
 
  Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау 
 
7.
 
  Студенттің  оқытушының  басшылығымен  ӛздік  жұмыстарды  орындауы 
бойынша әдістемелік нұсқау  
 
8.
 
  Студенттің ӛздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау 
 
9.
 
  Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 
 
 
 

                                                                  
 
ВЕ 2208 БУХГАЛТЕРЛІКС ЕСЕП
 
3 кредит  
АЛГЫ СӚЗ
 
1.
 
Т. Рысқұлов атындагы Қазақ Экономикалық Университеті  
Ә31РЛЕГЕН ЖӘНЕ ҦСЫНҒАН.
 
2. ПІК1Р ЖАЗҒАНДАР: э.г.д., доцент Т.С. Саржанов – Қазақ 
 
қатынас жолдары университеті; э.ғ.к., доцент Н.С. Нұрқашева. Халықаралық бизнес университеті
 
3.    Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым    Министрлігі2009  жылғы  30  желтоқсан  №  611 
бұйрығымен БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ.|
 
4. Титптік  оқу  бағдарламасы  мемлекеттік жалпыға  міндетті  білім  беоу  стандартына  сәйкес«050509-
Қаржы» мамандығы бойынша ӘЗІРЛЕГЕН. 
5.  Республикалық  Оқу  әдістемелік  кеңесінің  отырысында  ҚАРАЛДЫ    2009жыл  25  маусым  №1 
хаттама
 
  Бұл  типтік  бағдарламаны  Қазақстан  Республикасы  Білім және ғылым  Министрлігінің рұқсатынсыз 
кӛбейтуге және таратуға болмайды. 
 
ТҤСІНІКТЕМЕ ЖАЗБАХАТ 
«Бухгалтерлік  есеп»  пәні  бухгалтерлік  есептің  фундаментальдық  негізі  болып 
табылады  және  теориясы  мен  тәжірибесінің  кіріспесі  ретінде  түсінік  береді.  Бұл 
бағдарламада  нарықтық  экономика  жағдайында  әртүрлі  салалардағы  және  меншіктегі 
ұйымдардың  бухгалтерлік  есеп  және  аудит  саласының  мамандарына  қаржылық  есептілікті 
құрудың  халықаралық  жалпы  қабылданған  бухгалтерлік  есептің  принциптері,әдістері  мен 
тәсілдері  қарастырылады. 
Бухгалтерлік  есеп  курсы  оқытылуы  барысында  нарықты  экономика  кезеңіндегі 
бухгалтерлік есептің негізгі принциптерін, бухгалтерлік  есеп ақпараттарын дұрыс пайдалану 
мен  оның  талаптарға  сай  әдістемелік  тұрғысынан  ұйымдастырылуы  жайлы  қажетті  білім 
береді. 
Курсты оқытудың мақсаты  ұлттық қаржылық есептілік және халықаралық қаржылық 
есептілік    стандарттарына,сондай-ақ    нормативтік  құқықтық    құжаттарға  сәйкес 
кәсіпорындардағы  бухгалтерлік  есеп  жұмысының    ұйымдастырылуының  негізін  оқыту 
болып табылады.    
                              ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
1.Нарықтық экономикадағы бухгалтерлік есептің концепциалдары.  
2.Баланстық теңдеудің екіжақтылық қағидасы. 
3.Бухгалтерлік шоттар және екі жақты жазу қағидасы. 
4.Ақша қаражаттары және кірістер есебін жүргізу тәртібі. 
5.Қорлар және сатылған ӛнімнің ӛзіндік құнын есептеу тәртібі. 
6.Айналымнан тыс активтер:тозуды есептеу тәртібі. 
7.Шығындарды есептеу тәртібі . 
8.Меншікті және тартылған капиталдың есебі тәртібі. 
9.Қаржылық есеп беруді дайындау. 
                                      
                                    ПӘННІҢ МАЗМҦНЫ 
                                            КІРІСПЕ 
    Бұл  курс  нарықтық  экономикадағы    бухгалтерлік  есеп  қағидаларын,оның  ішінде 
баланстық  теңдеу  және  екіжақтылық  қағидасын,  «шаруашылық  операциялар»  түсінігін,екі 
жақты  жазудың  мәнін  бухгалтерлік    шоттардың  анықтамасы  мен  мағынасын  оқытып 
үйретеді.Алғашқы бухгалтерлік  құжаттардың ролін,мағынасын және қолдану  қажеттілігін , 
алғашқы есеп құжаттарының міндетті деректемелерін,алғашқы есеп  құжаттардың жіктелуін  
ашып кӛрсетеді. Бухгалтерлік есептегі есептеу әдісі. Ақша қаражаттарының ӛлшемі. Кірістер 
түсінігі  және  оны  тану  әдістері.  «Есепті  кезең»түсінігі.Дебиторлық  берешектерді    бағалау 
және  тану.Күмәнді  дебиторлық  берешектердің  түсінігі. Қорлар  түсінігі.Қорлардың  жіктелуі 
және  бағалауы.Ұзақ  мерзімді  активтердің  түсінігі  және  жіктелуі.Материалдық  емес 

активтердің,негізгі    құралдардың  және  биологиялық  активтердің  анықтамасы  .Сәйкестілік 
қағидасы.Есепті  кезеңдегі  шығындар  мен  шығыстардың  ӛзара  байланысы.  «Меншікті 
айналым  құралдарының  «  түсінігі.Меншікті  және  жалға  алынған  капитал.Акционерлік 
капитал оның құрылуы және ӛзгеру тәртібі.Тӛленбеген капитал.Резервтік капитал.Есеп беру 
ұйымның шаруашлықытағы іс-әрекетерінің жүйелік кӛрсеткіш ретінде оның қаржылық және 
мүліктік  жағдайын  кӛрсетеді.  «Бухгалтерлік  есеп  беру»,  «Қаржылық  есеп  беру» 
түсінігі.Қаржылық есеп берудің сапалық қағидалары.     
     
 Негізгі бӛлім 
1-тақырып.Нарықтық экономикадағы бухгалетрлік есептің  концепциялары. 
     Бүгінгі күнгі бухгалтерлік есептің қажеттлігі.Басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есеп. 
Бухгалтерлік  есептің  нышандары  және  ақпараттық  база  ретінде  маңызы.Бухгалтерлік 
ақпарат  және  басқарушлық  шешім  қабылдау..Бухгалтерлік  есептің  атқаратын  қызметі  және 
оның  міндеттері.Қазақстан  Республикасында  бухгалтерлік  есепті  ңзаң  жүзіндегі 
реттелуі.Бухгалтерлік  есептегі  этика.Қаржылық  есептілік:экономикалық  ақпарат  ретінде 
оның  жіктелінуі    және  оны  пайдаланушылар.Халықаралық  бухгалтерлік  есеп  оның 
Қазақстандағы  бухгалтерлік  есептің  ұйымдастырылуына  әсері.Қаржылық  есептілік 
элементтері  және  бухгалтерлік    есеп  обьектілері.Актив,міндеттемеікапитал,ұйымның 
кірістері мен шығыстары  туралы түсінік. 
2-тақырып.   Екіжақтылық принципі және баланстық теңдік. 
     Бухгалтерлік  есептің  ролі  және  маңызы.Негізгі  бухгалтерлік  теңдік.Үздіксіз 
принципі 
.Ӛзіндік 
құн 
 
принципі.Бухгалтерлік 
баланстың 
құрмаы 
мен 
құрылымы.Бухгалтерлік 
баланстың 
бӛлімдері.Бухгалтерлік 
баднастың 
негізгі 
баптары.Активтердің  құрамы  және  сипаттамасы.Қысқа  мерзімді  активтер:ақша  қаражттары 
және  оның  эквиваленттері,қаржылық  инвестициялар,қорлар,дебиторлық  борыштар.Ұзақ 
мерзімді  активтер:негізгі  құралдар,материалдық емес активтер,ұзақ мерзімді  инвестициялар 
және  оның  эквиваленттері.Қысқа  және  ұзақ  мерзімді  міндеттемелердің  құрамы  және 
сипаттамасы.Меншікті 
капиталдың 
құрамы 
және 
сипаттамасы.Шаруашылық 
операцияларының бухгалтерлік баланс баптарына әсері.Бухгалтерлік баланстың түрлері.  
3-тақырып.Екі жақты жазу принципі және бухгалтерлік есеп шоттары. 
    Шаруашылық  опрациялары  туралы  түсінік.Екі  жақты  жазудың  мәні.Бухгалтерлік 
есеп  шоттарының  анықтамасы  және  мақсаты.Бухгалтерлік  есептің  типтік  шоттар  жоспары. 
«Дебит»және  «Кредит»  турлы  түсінік.Бухгалтерлік  есеп  шоттардың  құрылымы  мен 
мазмұны.Бухгалтерлік  есеп  шоттардың    экономикалық  мазмұны    бойынша  атқаратын 
қызметі  бойынша  жіктелуі  (негізгі,реттеуші,калькуляциялық,қаржылық  нәтижелік,баланс 
сыртындағы    және  т.б.)жүйесі.Шоттар  корреспонденциясы.Жай  және  күрделі    бухгалтерлік 
жазулар.Топтамалық  (синтетикалық  және  талдамалық(аналитикалық)шоттар  мен  олардың 
ӛзара 
байланысы.Талдамалық 
(аналитикалық)және 
топтамалық 
(синтетикалық)есеп.Айналым  ведомосттері,олардың  мәні  мен  оларды  құру,толтыру 
тәртібі.Бухгалтерлік шоттарды жабу процесі Сынақ баланс. 
4-тақырып.Бухгалтерлік есептегі қҧжат айналымын ҧйымдастыру. 
   «Алғашқы  есеп  құжаттары»турлы  түсінік.Бухгалтерлік  алғашқы  құжаттарды 
қолданудың  қажеттілігіжәне  оның  ролі,атқаратын  қызметі.Есеп  құжаттрныдағы  міндетті 
реквизитті  .Алғашқы  есеп  құжаттарының  жіктелінуі.Құжат  айналымы.  «Бухгалтерлік  есеп 
регистрлері»туралы 
түсінік.Бухгалтерлік 
есеп 
регистрлерінің 
формалары 
мен 
жіктелінуі.Бухгалтерлік есеп жүргізу формалары.Бухгалтерлік жазулардағы қателерді түзету 
тәсілдері.Есеп саясаты.  
5-тақырып.Кірістер және ақша қаражаттарының есебі тәртібі. 
   Консерватизм  принципі.Материалдық  принципі.Сату  принципі.Бухгалтерлік  есептегі 
есептеу  әдістері.Ақша  қарахжаттарын  ӛлшеу.Кірістер  туралы  түсінік  және  оның  танылуы. 
«Есепті 
кезең»түсінігі.Есепті 
кезеңдегі 
кірістер. 
«Ақша 
қаражаттары»туралы 
түсінік.Кассадағы  қолма-қол  ақша.Кассалық  кіріс  және  шығыс  орлерлері,оларды 

құру,толтыру  және  рәсімдеу  тәртібі.Касса  кітабы,оның  енгізілуі.Қолма---қолсыз  есеп 
айырысудың  нысандары  мен  олардың  сипаттамасы.Ағымдағы  банктік  шоттардағы 
ақшалардың есебі,ақша эквиваленттерінің есебі.Есеп берілетін сомалардың есебі(кіші касса). 
     Дебиторлық  борыштың  танылуы  мен  бағалануы.Күмәнді  (күдікті)дебиторлық 
борыштар  турлы  түсінік.Алынуға  тиісті  вексельдердің  есебі.Ӛтелуге  қосылған  құн  салығы 
сомасы.Қаржылық есептілікті ашып кӛрсету. 
 6-такырып. Қорлар және сатылған ӛнімнің ӛзіндік қҧны тәртібі.  
    Қорлар  жайлы  түсінік.Қорлардың  жіктелуі.Қорларды  бағалау  әдістері  (орташа 
есептік 
құны 
бойынша,ФИФО 
және 
арнайы 
ұқсастық 
әдістері).Әдістерді 
салыстыру.Түгендеудің  анықтамасы  және  мақсаты.Қорларды  есептеу    түрлері.Қорлардың 
ӛзіндік  құнын    анықтау  принципі.  «Ӛндірістік  шығындар»  және    «мерзімдік  шығындар» 
туралы түсінік.Үстеме шығындар мӛлшері.Қорлардың айналымдылығы.Қорларды есептеудің 
үзіліссіз  және  кезеңдік  жүйелерін  қолдану.Тӛменгі  құны  бойынша  және  ӛзіндік  құны  мен 
нарықтық құны бойынша бағалануы. 
7-такырып.Айналымнан тыс активтер:есебі және тозуы 
   Ұзақ  мерзімді  активтер  жайлы  түсінік,олардың  жіктелінуі.Материалдық  емес 
активтер,негізгі 
құралдар 
және 
биологиялық 
активтердің 
анықтамасы 
және 
сиапттамсы.Түгендеу  (Инвентарлық)обьект.Ұзақ  мерзімді  активтердің  бғлануы.Бастапқы 
құны,ағымдағы  құны,баланстық  құны,ӛткізу  құны  және  активтердің  амортизациясы  және 
тозуы:анықтамасы және мәні.Негізгі  құралдардың  табиғи және сапалық  тозуы.Есептелінген 
амортизациялық аударым сомаларының бухгалтерлік есеп шоттарда бейнеленуі. 
8-тақырып.Шығыстар есебі тәртібі. 
 «Шығыстар»  және  «ұсталымдар»түсінігінің  мәні.Белгіленген  есепті  уақыттағы 
шығындардың  анықтамасы.Сәйкестілігі  принципі.Ұсталымдар  мен  шығындардың  және 
есепті 
кезең 
шығыстарының 
ӛзара 
байланысы.Қаржылық 
нәтижені 
анықтау 
принципі.Қаржылық 
есептілікті 
бағалау 
принциптері 
(Бастапқы 
ағымдағы,нарықтық,дисконтталған  ,сатылған  және  т.б.)Пайда  және  зқиян  туралы  есеп 
шоттарында  бейнеленуі.Транзиттік  шот  туралы  түсінік.Қаржылық  және  шаруашылық  
процестері. 
 9-такырып. Меншікті және тартылған капиталдың  есебі тәртібі. 
   «Меншікті  айналым  қорлары»туралы  түсінік.  Қарыз  алынған  және  меншікті 
капитал,қалыптасу  мен  ӛзгруінің  тәртібі.Тӛленбеген  капитал.Резервтік  капитал.  Резервтік 
капиталды  құру  және  пайдалану  (жұмсалыну)тәртібі.Бӛлінбеген  пайда(жабылмаған 
зиян)және есепті кезеңдегі (ӛткен кезеңдердегі)дивиденттер. 
10-такырып. Қаржылық есеп беруді дайындау 
Есеп беру, кәсіпорынның шаруашылық қызметінің нәтижесін,оның қаржылық,мүліктік 
жағдайын  анықтайтын  кӛрсеткіштер  жүйесі  ретінде.  «Бухгалтерлік  есептілік»,  «қаржылық 
есептілік»түсінігі. 
Қаржылық 
есептіліктің 
сапалық 
мінездемелері 
түсініктілік,орныдылық,сенімділік 
және 
салыстырмалылық.Қаржылық 
есептілікті 
құрастыруға 
қойылатын 
принциптер 
.Қаржылық 
есептіліктің 
құрамы 
(формалары).Бухгалтерлік 
балансты 
ұсынк.Пайда 
және 
зиян 
туралы 
есепті 
ұсыну.Ақшалардың 
қозғалысы 
туралы 
есепті 
ұсыну.Түсініктемлік 
жазбаның 
мәні.Қорытынды 
есептердің 
ӛзарабайланыстылығы.Қаржылық 
есептілікті 
кәсіби 
талқылау.Бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктің біріктірілуі. Бухгалтерлік есеп және аудитті 
стандарттау және үйлестіру. 
  
ПРАКТИКАЛЫҚ-СЕМИНАРЛЫҚ
 
САБАҚТАРДЫҢ
 
ТАҚЫРЫПТАРЫ 
 
1.   Қаржылық
 
есептіліктің
 
элементтері
 
және
 
бухгалтерлік
 
есеп
 
обьектілері
.
 
2.   Активтердің құрамы мен сиапттамасы.
                        
;
 
3.   Ұзақ және қысқа мерзімді міндеттемелердің құрамы мен сипаттмасы 
4.   Капиталдың құрамы мен сипаттамасы. 

5.   Табыстар жайлы тусінік және оны танудың әдістері 
6.   Шығыстар жайлы түсінік  
7.   Бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұны және негізгі бухгалтерлік тендеу. 
8.   Шаруашылық операцияларының бухгалтерлік баланс баптарына әсері. 
9.   Бухгалтерлік шоттар жайлы тусінік және оның жіктелінуі 
10. Екі жақты жазу жуйесі. 
11. Есептік цикл. 
12. Бухгалтерлік құжаттар, олардың аткаратын кызметі мен жіктелінуі 
13: Түгендеу. 
14. Бухгалтерлік есепке енгізу формалары. 
15. Бухгалтерлік жазулардағы қателерді тузету тәсілдері 
16. Ағымдағы активтердің анықтамасы: ақшалар және оның  сипаттамасы. 
17. Дебиторлық борыштың танылуы мен бағалануының есебі. 
18. Корлар есебі және оларды бағалау. 
19. Ұзақ мерзімді активтер жайлы түсінік, олардың жіктелінуі мен бағалануы. 
20. Міндеттемелердің анықтамасы мен жіктелуі. 
21. Бюджет пен есеп айырысу операцияларының кӛрсетілінуі 
22. Капитал туралы түсінік: Жарғылық капитал, Резервтік капитал. 
23.Есепті кезеңдегі (ӛткен кезеңдердегі)бӛлінбеген кіріс және есепті кезеңнің шығысы. 
24.Қаржылық есептілікті ұсыну. 
        
 Ҧсынылған әдебиеттер тізімі 
1.      2007-жылғы  28-4-ақпандағы  №234-III  Қазақстан  Республикасының    «Бухгалтерлік 
есеп және қаржылық есеп беру туралы» заңы. 
2.   Ұлттық, каржылық есептілік стандарттары. 21.06.2007ж 
3.   Халыкаралық каржылық есептік стандарттары 2006ж 
4.      Бухгалтерлік  есеп  шоттарының  жоспары.  Қазақстан  Республикасы  қаржы 
Министрінің 2007-жылғы 23-мамырдағы №185 бұйрығымен бекітілген. 
5.   Андросов В. Д. «Бухгалтерский учет». М:, ФинСтат.1996 
6.   Астахов В.П. «Бухгалтерский финансовый учет». Ростов на Дону: Март, 2002. 
7    Әбдіманапов Ә.Ә. «Бухгалтерлік есеп пен есеп беру принциптері». Алматы, 2006. 
8.   Бабаев Ю.А. «Теория бухгалтерского учета». М:, 1999. 
9.   Безруких П.С. «Бухгалтерский учет». М:, ФинСтат. 1995 
10. Блейк Д., Амат О. Европейский бухгалтерский учет Пер англ. М:, 1997.
                                                                           
 
11.  Гетьман, Терехова, Шнейдман и др. «Финансовый учѐт М:, ФинСтат. 2002. 
12. Ержанов М.С., Ержанова С. «Учетная политика». Алматы 1997. 
13.  Ержанов  М.С.,  Ержанова  С.  «Основы  бухгалтерского  учета  и  новая 
корреспонденция счетов» 
 Алматы, Ержанов и К 2003., 
14. Ержанов М.С. «Финансовая отчетность». Алматы, 2007| 
15.  Качалин  В.В.  «Финансовый  учет  и  отчетность  в  соответствии  со  стандартами 
GААР». М:, 2000. 
16.  Кеул^мжаев  К,.К.,  Эж1баева  З.Н.,  Кдоайбергенов  Н.А.  «I  галтерлж  есеп 
принциптерЬ). Алматы, Экономикс 2003. 
П.Кеул^мжаев К..К., К^дайбергенов Н.А. «Бухгалтерлш ес« теориясы жэне нег!здер1». 
Алматы, 2006. 
172 
18. Кеулімжаев Қ.К. «Шоттар корреспонденциясы». Алматы, БИКО 2006. 
19. Кирьянова З.В. «Теория бухгалтерского учета». М., 1995. 2О.Кутер М.И. «Теория и 
принципы бухгалтерского учета».М
.,2000.                     ::
 
21. Кузьминский А.Н. «Теория бухгалтерского учета». Киев, 1990. 

22.  Назарова  В.Л.  Бухгалтерлік  іскерлік  корреспонденция..Оку  куралы.  Алматы: 
Экономика, 2002. 
23. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет хозяйствующих субъектов. Алматы: Экономика, 
2004. 
24. Нидлз Б., Андерсон X., Колдуэлл Н. «Принципы бухгалтерского учета». М., 1998. 
25. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.Ю. «Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп» 
Алматы. 2002. 
26.  Ряжнова  О.В.  «Международные  стандарты  бухгалтерского  учета  и  финансовой 
отчетности». М., 2002. 
                                         АВТОРЛАР 
Экономика ғылымдарының докторы, профессор СТ. Миржақыпова; 
Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Г.С. Каипова;  
Аға оқытушы С.Ш.Лапбаева  
Аға оқытушы Б.И.Кунисова 
173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы экономика және статистика академиясы 
 
 «Есеп және аудит» кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
ПӘННІҢ ОҚУ ЖҦМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
             
«Бухгалтерлік есеп » пәні бойынша 
10FNSK0101 «Қаржы мамандығы 
 
 
             
             
Оқыту нысаны 
Күндізгі  
 
Сырттай  
 
Барлық кредит саны 


Курс 


Семестр 


Емтихан (семестр) 


Барлық сағаттар, 
Соның ішінде: 
90 
45 
Дәрістер (сағат) 
15 

Тәжірибе  (семинар) сабақтары 
(сағат) 
15 

Зертханалық сабақтар (сағат) 

 
СОӚЖ (сағат) 
15 
15 
СӚЖ (сағат) 
45 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 ж. 

1.   Оқытушы туралы мәлімет: «Есеп және аудит» кафедрасының д.м.а. Тойлыбек Т.Г
.
 
2.   Пәннің переквизиті: Білімгер нақты курсты оқып білуі үшін, келесі пәндерден базалық 
білімі болуы қажет: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, 
Статистика. 
3. 
Пәннің 
постреквизиті: 
«Экономикалық 
теория», 
«Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Статистика».
 
4.      Пәннің  сипаттамасы:  Бухгалтерлік  есеп  және  аудит    –  кәсіпорынның  қалыпты 
шаруашылық қызметін жүргізу үшін жоғарғы оқу орындарында оқитын студенттерге бизнес 
пен  бухгалтерлік  есепті  таныстыруға  арналған  бірқатар  тақырыптардың  құрылымынан 
тұрады. 
5.    Пәнді оқыту мақсаты: экономика саласында кез- келген мамандыққа оқып жатқан 
студенттерді  бизнес  тілімен  таныстыру.  Оларға  бухгалтерлік  есеп  ақпараттарын  қалай 
қолдану  қажеттілігін  және  осы  ақпараттардың  қайдан  алынғандығы  жайлы  түсінікпен 
таныстыруды кӛздейді. Бұл курс қаржылық есептің бастамасы, яғни бастапқы курсы болып 
табылады және де мұнда қаржылық қорытынды есеп беруді дайындау мен бухгалтерлік есеп 
кезеңдеріне шолу жүргізіледі. 
6.      Пәнді  оқыту  міндеттері:    Бұл  бухгалтерлік  есеп  және  аудит  курсы  бухгалтерлік 
есеп  ақпараттарын  дұрыс  пайдалану  үшін,  қаржылық  есепті  енгізу  тәртібі  мен  оның 
талаптарға  сай  әдістемесі  және  ұйымдастырылуы  жайлы  маркетинг  пен  менеджмент 
салаларында маманданып жатқан студенттерге қажетті білімбереді. 
7.  Пәннің мазмҧны (таңдау компоненті пәндері үшін
          8. Пәннің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары  «Бухгалтерлік есеп» 
Р/н  
№ 
 
 
Тақырыптың атауы 
Сағат саны 
Күндізгі бӛлім
 
Сырттай бӛлім*
 
 
 
Ба
рлы
ғы 
 
Дә
рі
стер
 
Тәж

са
ба
қ.
 
СОӚЖ
 
СӚЖ
 
Ба
рлы
ғы
 
Ба
рлы
ғы
 
Дә
рі
стер
 
Тәж

са
ба
қ.
 
СОӚЖ
 
СӚЖ
 

Нарықтық  экономикадағы 
бухгалтерлік 
есептің 
концепциалдары. 
 
7,5 
 

 

 

 
4,5 
 
 

 
0,5 
 
0,5 
 

 

 

Екіжақтылық 
принципі 
және баланстық теңдік. 
 
 
7,5  
4,5 
 

0,5 
0,5 


 

Екі жақты жазу принципі 
және бухгалтерлік есеп 
шоттары. 
10,5 4,5 
 
 

0,5 
0,5 


 

Бухгалтерлік есептегі 
құжат айналымын 
ұйымдастыру. 
7,5 4,5 
 

0,5 
0,5 


 

Кірістер және ақша 
қаражаттарының есебі 
тәртібі. 
10,5 4,5 
 

0,5 
0,5 


 

Қорлар және сатылған 
ӛнімнің ӛзіндік құны 
тәртібі. 
 
10,5 4,5 
 

0,5 
0,5 


 

Айналымнан тыс 
активтер:есебі және тозуы 
10,5 4,5 
 

0,5 
0,5 


 

Шығыстар есебі тәртібі. 
7,5 4,5 
 

 
0,5 
0,5 


 

Меншікті  және  тартылған 
7,5 4,5 
 

0,5 
0,5 


 

капиталдың  есебі тәртібі. 
 
10 
Қаржылық есеп беруді 
дайындау 
10,5 4,5 
 

1,5 
1,5 


 
 
Барлығы: 
90 
15 
15 
15 
45 
 
45 


15 
18 
 


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет