Алматинского университета энергетики и связиPdf көрінісі
бет23/23
Дата29.04.2022
өлшемі0.92 Mb.
#32832
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Keywords:

 DataBase, DBMS, SIEM, MySQL, SQL, NoSQL, Security management. 


 

 

  

Басылымның шығыс деректері 

Мерзімді баспасөз басылымының атауы 

«Алматы  энергетика  және  байланыс  университетінің  Хабаршысы» 

ғылыми-техникалық журналы 

Мерзімді баспасөз басылымының меншік иесі 

«Ғұмарбек  Дәукеев  атындағы  Алматы  энергетика  және  байланыс 

университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

Бас редактор  

Профессор, т.ғ.к., В.В. Стояк 

Қайта есепке қою туралы куәліктің нөмірі мен 

күні және берген органның атауы 

№ KZ14VPY00024997, күні 17.07.2020,  

Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 

Мерзімділігі 

 Жылына 4 рет (тоқсан сайын) 

Мерзімді баспасөз басылымының реттік нөмірі 

және жарыққа шыққан күні 

Жалпы нөмір 54, 3-басылым, 2021 жылғы 30 қыркүйек 

Басылым индексі 

74108 

Басылым таралымы  200 дана 

Баға 


Келісілген 

Баспахана атауы, оның мекен-жайы 

 «Ғұмарбек  Дәукеев  атындағы  Алматы  энергетика  және  байланыс 

университеті»  КЕАҚ  баспаханасы,  Байтұрсынұлы  көшесі,  126/1  үй, 

А120 каб. 

Редакцияның мекен-жайы 

0 5 0 0 1 3 ,  Алм ат ы  қ.,  «Ғ ұ м ар б ек   Д ә ук е ев   ат ы нд ағ ы  Ал м ат ы 

эн ер гет и ка 

ж ән е 

ба й ла н ыс 

ун ив ер с ит еті » 

КЕ АҚ,  


Ба йтұ р с ынұ лы  к - сі,  1 2 6 /1   ү й,  к аб.  А  2 2 4 ,  те л.:  8   (7 2 7 )  2 9 2 

5 8   4 8 ,   7 0 8   8 8 0   7 7   9 9 ,   e - m a i l :  

v e s t n i k @ a u e s . k z

   


 

Выходные данные 

Название периодического печатного издания 

Научно-технический  журнал  «Вестник  Алматинского  университета 

энергетики и связи» 

Собственник периодического печатного 

издания  

Некоммерческое  акционерное  общество  «Алматинский  университет 

энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» 

Главный редактор  

Профессор, к.т.н., Стояк В.В. 

Номер и дата свидетельства о постановке на 

переучет и наименование выдавшего органа 

№ KZ14VPY00024997 от 17.07.2020   

Министерство информации и общественного развития Республики 

Казахстан 

Периодичность 

 4 раза в год (ежеквартально) 

Порядковый номер и дата выхода в свет 

периодического печатного издания 

Валовый номер 54, выпуск 3, 30 сентября 2021 

Подписной индекс  

74108 

Тираж выпуска 200 экз. 

Цена 


Договорная 

Наименование типографии, ее адрес 

Типография  НАО  «Алматинский  университет  энергетики  и  связи 

имени  Гумарбека  Даукеева», ул. Байтурсынулы, дом 126/1, каб.  А 120 

Адрес редакции 

050013,  г.  Алматы,  НАО  «Алматинский  у ниверситет  э нергетики  и 

с вязи  имени    Гумарбека Даукеева», ул. Байтурсынулы, дом 126/1, каб. 

А 224, тел.: 8 (727) 292 58 48, 708 880 77 99, e-mail: 

vestnik@aues.kz

 

 Issue output 

Name of the periodical printed publication 

Scientific and technical journal "Bulletin of the Almaty University of Power 

Engineering and Telecommunications" 

Owner of the periodical printed publication 

Non-profit  joint-stock  company  "Almaty  University  of  Power  Enginnering 

and Telecommunications named after Gumarbek Daukeev" 

Chief Editor 

Professor, candidate of technical sciences Stoyak V.V. 

Number and date of the registration certificate and 

the name of the issuing authority 

№ KZ14VPY00024997 from  17.07.2020   

Ministry of Information and Social Development of the Republic of 

Kazakhstan 

Periodicity 

 4 times a year (quarterly) 

Serial number and date of publication of a 

periodical printed publication 

Number 54, edition 3, September 30, 2021 

Subscription index 

74108 

Circulation of the issue 200 copies 

Price 


Negotiable 

The name of the printing house, its address 

Printing  house  of  Non-profit  joint-stock  company  "Almaty  University  of 

Power  Enginnering  and  Telecommunications  named  after  Gumarbek 

Daukeev", 126/1 Baitursynuly str., office A 120 

Editorial office address 

050013,  Non-profit  joint-stock  company  "Almaty  University  of  Power 

Enginnering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeev",   

A  2 2 4 ,   t e l .: 8 (727) 292 58 48, 708 880 77 99, e-mail: 

vestnik@aues.kz 

 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет