Анықтамалар


ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІбет12/13
Дата19.02.2023
өлшемі234.22 Kb.
#69261
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Байланысты:
юсупова а

ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:


1 Ұлт руханияты гуманитарлық ғылымнан не күтеді? Академик Сейіт Қасқабасовпен әңгіме. // «Егемен Қазақстан», 18 наурыз, 2017 жыл №55 (29036)


2 Қасабек А. Ұлттық руханияттың құндылық болмысы // Қазақтану өрісі: Оқу құралы / Жалпы редакциясын басқарған Ж.Молдабеков. – Алматы: Қазақ университеті, 2005. – 204 б.
3Ахметов Әділ Құрманжанұлы. Еуразия коды. Бесінші өркениет қарсаңында. – Астана: Деловой мир Астана, 2012. – 268 б.
4 «Әлемдік философиялық мұра». Жиырма томдық. 3-том. Аристотель философиясы. – Алматы: Жазушы, 2005. – 568 б.
5 Құндылықтардың төресі. // Қазақ әдебиеті, №8 (3224). 25.02.2011.
6 Смағұлова Г.Н. Құндылықтар әлеміндегі «сұлулық» концептісі // ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. 2015. №1. – 336 бет.
7 Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы. – Алматы: Ғылым, 1984. – 272 б.
8 Бабалар сөзі: Жүзтомдық. – Астана: «Фолиант», 2011. Т.76: Новеллалық ертегілер. – 432 б.
9 Асылбекұлы С. Қазақ повесі (генезис, эволюция, поэтика). Монография. Алматы: «Үш қиян», 2008. – 296 б.
10 Нысанбаев Ә. Қазақ философиясының рухани бастаулары. «Егемен Қазақстан». 17.07.13.
11 V – ХІV ғасырлардағы көне әдебиет нұсқалары // Ертедегі Әдебиет нұсқалары. Құрастырушылар: Б.Кенжебаев, Х.Сүйіншәлиев, М.Жолдасбеков, М.Мағауин, Қ.Сыдиқов. – Алматы: «Мектеп» баспасы, 1967. – 207 б.
12 Сүйіншәлиев Х. Ортағасырлық әдебиет үлгілері // Классикалық зерттеулер: Көп томдық. – Алматы: «Әдебиет әлемі», 2012. Т.6: Көне түркі әдебиеті туралы зерттеулер. – 408 б.
13 А.Егеубай. Тарихи шындық пен көркемдік шындық. Әдеби әдеп. Түр мен мазмұн // Нұрғали Р. Шығармалары. – Астана: Фолиант, 2013. Т.7. Әдебиет теориясы: нұсқалық. І кітап. – 416 б.
14 Әуезов М. Қорқыт. // Қорқыт ата. Павлодар: ҒӨФ «ЭКО», 2003.
– 212 бет.
15 Шериаздан Елеукенов. Тәуелсіздік дәуір романы // Қазіргі әдебиеттегі жалпыадамдық құндылықтар. – Алматы: «Evo Press», 2014 – 708 б.
16 Қадырбаева Н. «Соңғы парыз» – соны шығарма // Қазақ әдебиеті. – 2009. – 15-21 мамыр (№19)
17 Алдамжаров Б. «Соңғы парыз» қай парыз? // Жұлдыз, – 2001. –
№4. – 122-128 б.
18 Қорғасбек Ж. Қазіргі қазақ повестеріндегі психологизм мәселелері. Филол. ғыл кан. ғыл. дәр. алу үшін дайындалған дис. авторефераты. —Алматы: 2015
19 Кенжебай М. Қазақ прозасы туралы ойлар.-Алматы. «Ел-шежіре»,-2013.600 б
20 Нұғыман С. Көркем прозадағы психологизмнің кейбір мәселелері. Алматы: Алаш, 2003 – 327б
21 Қоңырбаева К.М. Қазақ философиялық ойы эволюциясындағы еркіндік идеясы. – Монография // З.К.Шәукенова және С.Е.Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен. Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2013. – 216 б.
22 Абай. Қалың елім, қазағым... Өлеңдер. – Алматы: Атамұра, 2002. – 224 б.
23 Нысанбаев Ә. Кіріспе // Абайдың дүниетанымы мен философиясы. Алматы: Ғылым, 1995. – 184 б.
24 Абай. Қарасөз. Книга слов. @МКА 2007 г. 368 с.
25 Мырзахметұлы М. Абай және Шығыс. – Алматы: Қазақстан. 1994;
26 Ө.Күмісбаев. Абай және Шығыс. – Алматы: 1995. – 344 б.
27 М.Әліпхан. Жүсіп Баласағұн мен Абай арасындағы шығармашылық сабақтастық мәселесі: филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы. 10.01.02 – Қазақ әдебиеті. – Алматы: 1998 ж.;
28 Нұрмұратов С. / ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамы: құндылықтық бағдарлар // Саясат-Policy №9, 2005.
29 Қойгелдиев М. Ұлттық саяси элита. Қызметі мен тағдыры (ХVІІІ – ХХ ғ.ғ.) зерттеулер. – Алматы: «Жалын баспасы» ЖШС, 2004. – 400 б.
30 «Соңғы парыз» кімнің, ненің парызы?; дайынд. Б.Мұратқызы // Халық сөзі. – 2013. – 25 қазан (№48)
31 Есембеков Т.О. Көркем мәтін теориясы: оқу құралы / Т.О.Есембеков. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 186 б.
32 Жарылғапов Ж.Ж. Ұлттық прозадағы әдеби ағымдар типологиясы: Монография. – Қарағанды: ЖШС «Арко», 2011. – 182 б.
33 Нұрпейісов Ә. Соңғы парыз: Роман. – Алматы: Жазушы, 1999.

  • 472 бет

34 Худайбергенов Н. Ә. Нұрпейісовтің «Соңғы парыз» романындағы жалпыадамдық құндылықтар // «Рухани жаңғыру – алаштың асыл мұраты: тіл, жазу, мәдениет» халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары // Жауапты редакциясын басқарған – Е.Қажыбек. – Алматы, 2018. – 421 б.
35 Пірәлиева Г. Көркем прозадағы психологизмнің кейбір мәселелері (Түс көру, бейвербальді ишараттар, заттық әлем). Монография. – Алматы: Алаш, 2003. – 328 бет.
36 Әбдікұлы Т. Парасат майданы: Таңдамалы. – Алматы: Раритет, 2012. – 616б
37 ХХ-ХХІ ғасыр тоғысындағы қазақ романы және тәуелсіздік идеясы: монография. / Ө.Әбдиманұлы, Ж.Дәдебаев, А.Б.Темірболат, Қ.Қ.Мәдібаева, А.Б.Абдуллина, Ш.А.Шортанбаев; жалпы ред. басқарған Ө.Әбдиманұлы. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 230 б.
38 Әдебиеттану. Терминдер сөздігі (Құрастырушылар: З.Ахметов, Т.Шаңбаев) Алматы: «Ана тілі», 1998. – 384 б.
39 Сыдықов Т. Қазақ тарихи романының көркемдік тіні: Оқу құралы. – Алматы: Ер-Дәулет. – 1998. – 164 б.
40 Б. Майтанов Қазіргі қазақ прозасындағы модернистік және постмодернистік ағымдар / Қазақ әдебиеті. – 2004. – 29 қазан (№43-44
41 Қ Мадибай Қазақ әдебиетіндегі елеулә ізденістер. Алматы: 2000,-302б
42 А Мауленов Қазіргі қазақ прозасындағы аңыздар мен мифтердің көркемдік қызметі: филол. ғыл. канд дис. /А.А.Мауленов; Әл- Фараби атын. ҚазҰУ; ғыл. жет. Бисенғали З. – Астана: 2002. – 142 б.
43 Әсемқұлов Т. Қазіргі қазақ прозасының бағыт-бағдары / Таң- Шолпан. – 2004. – №5.
44 Н Қожабекова Қазіргі қазақ прозасы және постмодернизм / ҚазМУ хабаршысы. Филология сериясы. – 2003. – №9.
45 П Исабекова Әңгіме жанрының әдеби сипаты / Жалын. – 2006.– 10.
46. Таңжарықова А. Қазіргі қазақ прозасы мен фольклор арасындағы дәстүр жалғастығы / Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2010. – №12.
47 Орда Г. Ұлт-азаттық көтерілістің әдебиеттегі көркемдік сипаты / «1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс: тарихи маңызы, халық әдебиеті мен өнеріндегі орны, құжаттық дерекнамасы» атты халықаралық ғылыми- теориялық конференция материалдары. – Алматы: «Құс Жолы», 2016. – 25- 35 б.
48 Әл-Фараби. Қайырымды қала. // Қазақ прозасы. Хрестоматия. Үш томдық. Бірінші том. Алматы: Ғылым, 2001. – 564 б.
49 Худайбергенов Н. Б. Нұржекеұлының «Әй, дүние-ай» романындағы жалпыадамдық құндылықтар. Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының Хабаршысы. №1, 2017 жыл.
50 Ақыш Н. Зұлмат жылдары қазақ прозасында (1928–1933 жылдар қасіретінің қазақ прозасында көрініс табуы). Монография. – Алматы: «Нур-Принт 75» ЖШС-і, 2005. – 136 б.
51 Дәдебаев Ж. Жазушы еңбегі. – Алматы: Қазақ университеті, 2001. – 340 бет.
52 Нұрғали Р. Шығармалары. – Астана: Фолиант, 2013. // Әдеби дәстүр.
53 Қирабаев С. Ұлт тәуелсіздігі және қазақ әдебиеті: Әдебиеттік зерттеулер, сын мақалалар, естеліктер. – Алматы: «Жібек жолы» БҮ, . – 2011. – 596 б.
54 Тәуелсіздік идеясы және көркем мәдениет. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. – 304 б.
55 Орда Г. Қазіргі қазақ прозасының көркемдік көкжиегі // Орда Г. Сөз құдіреті. Зерттеулер мен мақалалар. / Г.Орда. – Алматы: «Қаратау КБ» ЖШС: «Дәстүр», 2016. – 384 б.
56 Ысқақ Б.Ә., Ысқақ С.Ә. Әңгіме жанрының түрленуі / Павлодар
МУ Хабаршысы. Филологиялық серия = Вестн. Павлодар. ГУ. Сер. Филологическая. – 2014. – №2.
57 Қазақ әдебиетінің тарихы. Он томдық. 10-том. Алматы. ҚАЗақпарат, 2006. – 528 б.
58 Қазіргі қазақ әдебиеті: даму үрдістері, есімдер мен оқиғалар: Ұжымдық монография. – Алматы: «Print express», 2017. – 512 б.
59 Толысбекова А.Т. Қазіргі қазақ прозасындағы характер мен жағдайдың байланысу түрлері: филол. ғыл. канд дис. / А.Т.Толысбаева; Қ.А.Ясауи атын. Халықаралық қазақ-түрік ун-ті; ғыл. жет. Есембеков Т.О. – Астана: 2010. – 129 б.
60 Ораз Н. Форма және формализм // Қазақ әдебиеті. №41 (3257)
61 Пірәлиева Г. Ішкі монолог. Ішкі монологтың кейіпкер психологиясын ашудағы көркемдік қызметі. – Алматы: Ер-Дәулет – Қазақстан, 1994. – 138 бет.
62 АБдуллина А.Б. Национальная картина мира в повестях С.Санбаева // Национальный космос в контексте современной литературы Казахстана // А.Б.Абдуллина, К.К.Ахмедьяров, Н.М.Могилевская, Х.С.Мухамадиев; Под. ред. У.К.Абишевой. – Алматы: «Қазақ университеті», 2009. – С. 250.
63 Сұлтанбаева Г.С., Құлсариева А.Т., Жұмашова Ж.А. Интеллектуалды әлеуеттен – интеллектуалды ұлтқа. Ұжымдық монография. – Алматы: ИП Волкова Н.А., 2012. – 216 б.
64 Қалиева А. Бүгінгі әдеби үдеріс. // «Қазақ әдебиеті», – 2012. – 2-8 қараша (№45) – 6 б.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет