Ақпараттық технологиялар факультеті «Ақпараттық жүйелер» кафедрасыжүктеу 0.49 Mb.
Pdf просмотр
Дата31.12.2016
өлшемі0.49 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН ЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ 

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ 

 

Ақпараттық технологиялар факультеті 

«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы 

 

  

                                                                                                                                                         

                                                                                                              «Бекітемін» 

 

                                                             АТФ деканы _________ Табултаев С.С.                                                                     «_____»______________2014 г. 

 

  

 

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (Силлабус) «Ақпараттану» пәні бойынша 

5В071700 – «Жылу энергетикасы»  

 мамандығының   студенттеріне  арналған 

 

  

 

 Курс – 1 

Семестр – 1 

Барлығы - 3 кредит 

Барлығы ECTS- 6 кредит 

Жалпы сағат саны – 135 

Оның ішінде: 

Дәрістер – 30 сағ. 

Зертханалық сабақ – 30 сағ. 

СӨЖ – 75 сағ. 

Оның ішінде: 

СОӨЖ –30 сағ. 

3 ЕГЖ – 1 семестр 

Емтихан - 1 семестр 

 

  

 

 Алматы 2014 ж. 

 

 Жұмыс  бағдарламасын (Syllabus) «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының 

т.ғ.к., доценті Букашев Аманжол Абанович   5В071700 – «Жылу эенергетикасы»  

мамандығы бойынша пәндердің типтік бағдарламалары (ҚР МЖМБС 3.08.329-

2006) негізінде дайындалды.  

 

Жұмыс  бағдарламасы    (Syllabus)  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының мәжілісінде талқыланды. Хаттама № 11, «23» мамыр 2014 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі  ________________ Иманғалиев Ш.И.  

Жұмыс    бағдарламасы  (Syllabus)  «Ақпараттық  технологиялар»  факультетінің 

оқу-әдістемелік  комиссиясының  отырысында  қарастырылды  және  қабылданды 

(30.05.2014ж. №6-шы хаттамадан) 

 

 

Пәнің аты: Ақпараттану 

Оқытушы: Букашев А.А.,  АЭжБУ, т.ғ.к., доцент 

Ақпаратық  технологиялар факультеті 

Кафедра «Ақпаратық  жүйелер», каб. Б331  

 

 

Пән жөніндегі мәліметтер  

Сабақ  өткізу орны: А және Б корпустары, компьютерлік және дәрістік аудиториялар сабақ  

кестесіне сәйкес;  

Пәннің оқу жұмыс жоспарына (ОЖЖ) сәйкес параметрлері 

     Кесте 1 

Ку

рс 

Семест


р 

кр

едит

 

Академиялық сағаттардың семестр бойынша бөлінуі Д

әр

іс 

Зер


тх

ан

алық 

жұ

мы

с 

  Практ

икалы


қ  

   


жұ

м

ыс 

СӨЖ *  

CОӨЖ  


Бар 

лық 


сағат 

тар              

Қорытынды 

бақылау 


үлгісі 

 Емтихан  

Аудиториялық сабақ курстарының өткізілетін орыны мен уақыты. 

Сабақ кестесімен сәйкес келеді  

 

 

 

 

 

 

1 Пәннің тапсырмалары мен мақсаттары 

1.1

 

Пәнді оқыту мақсаты 

Ақпараттану  пәнін  оқудың  негізгі  мақсаты    -    ақпарат  өңдеуге  арналған  техникалық  

жабдықтарды  пайдалана  отырып,  оларды  технологиялық  салаларында  қолдану  мақсатында 

студенттерді  дербес  компьютерде  жұмыс  істеу  мен  өздерінің  болашақ  кәсіби  мамандығына 

сәйкес  ақпаратты  өңдеуге  арналған  программалық  жабдықтарды  оқытып  үйрету  болып 

саналады.  Студенттерде  қазіргі  ақпараттық  мәдениеттің  іргетасы  қалыптастырылып, 

ақпараттық технологияларды үйрену ісі  қамтамасыз етіледі.   

1.2 Пәнді оқыту міндеттері: «Ақпараттану»  пәні студенттерді компьютерлік техниканың 

және  программалық  жабдықтардың  негізгі  сипаттамаларымен  таныстырып,  компьютердің 

негізгі және шеткері құрылғылары, жергілікті және ауқымды желімен жұмыс істеу негіздерін, 

сонымен  бірге  түрлі  формада  берілген    мәліметтермен  және  мәліметтер  базасымен  жұмыс 

жасап  үйрету.  Ақпараттық    жүйелер  мен  технологияларды    қалай  және  қандай  мақсатта 

қолдану керектігі жайлы мағлұматтар қалыптастыру. Студенттің білуі тиіс:  

     Бұл пәнді оқуды аяқтаған әрбір студент төмендегі жұмыстарды орындай  білуі тиіс:  

экономикалық информацияны өңдеу, бейнелеу және талдау тәсілдерін игеру;    әртүрлі  қолданбалы  программалар  дестелерін  пайдалана  отырып,  мәтіндерді  өңдеп, 

кестелер  жасап,  мәліметтер  базаларын,  суреттерді  және  дыбыстық  мүмкіндіктерді 

пайдалану; 

компьютерлік  желі  қызметтерін  өз  мүддесіне  қолдана  білу,  электрондық  пошта  мен Интернет жүйелерінде мәлімет алмасуды, ақпарат іздеуді үйрену, т.б.; 

ақпараттану пәнінде оқылатын мәліметтерге деген түрлі көзқарас, бұл пәннің мазмұнын және  аймағын  анықтауға  негіз  болды.  Қазіргі  кезде  информатика  пәні  бойынша 

бірнеше  оқу  программалары  бар.  Әрбір  оқу  орны  өз  қажет    не  байланысты  осы 

программалардың  бірін  негізге  алады.  Бұл  программа  ақпараттық  технологиялардың 

негізгі түсініктердін қамтамасыз етеді.  Студент білуі және үйренуі тиіс:  

информатиканың  негізгі  ұғымдарын  игеру,  ақпаратты  қазіргі  қоғамның  қажетті  қоры ретінде бейнелеп, ақпараттық қорларды пайдалануда студенттердің алгоритмдік ойлау 

қабілетін қалыптастыру; 

студенттерді  компьютерлік  техниканың  және  программалық  жабдықтардың  негізгі сипаттамаларымен  таныстырып,  компьютердің  негізгі  құрылғыларының  жұмыс  істеу 

негіздерін үйрету; 

 күнделікті  оқу  процесінде  кездесетін  әртүрлі  құжаттар  даярлауды  меңгеру, студенттерге  компьютерде  мәтін  теру  ісін,  мәліметтерді  дискілерде  сақтауды,  қағазға 

басып  шығаруды,  әр  түрлі  ақпараттарды  компьютерге  енгізіп,  олардың  көшірмесін 

алуды  және  де  графикалық  ортада  электрондық  кестелерді  құрып,  оларды  пайдалану 

ісіне дағдыландыру; 

студенттерді  жергілікті  (локальды)  және  ауқымды  (глобальды)  желі  ерекшеліктерімен таныстырып,  болашақ  мамандарды  дербес  компьютердің  телекоммуникациялық  мүм-

кіндіктерін бүкіләлемдік ақпараттық кеңістікке кіру үшін қолдану ісіне  үйрету болып 

табылады.  

Сонымен қатар білуі тиіс: 

ақпараттану  және оның қоғамның дамуындағы рөлі жайлы тұтас мағлұмат беру; информатиканың  техникалық  және  программалық  құралдарының  ішкі  мүмкіндіктерін 

айқындау; 

информациялық  жүйелер  мен  технологияларды  қалай  және  қандай  мақсатта  қолдану керектігі жайлы мағлұматтар қалыптастыру. 

       1.3  Пәннің    алдында  оқытылатын  реквизиттері:  мектеп  информатикасы  курсы  және 

алгебра 


 

     1.4  Пәннің  артынан  оқытылатын  реквизиттері:  Пәнді  оқыту  барысында  алынған 

білімдер қолданылатын кейінгі пәндер тізімі (мамандықтың жұмыс оқу жоспарына сәйкес). 

      -  алгоритмдік тілдерде программалау; 

      -  интернет технология; 

-  микропроцессорлық жүйелер және кешендер.  

2  Бiлiм бақылауы және бағасы 

 

АЭжБУ  студенттердiң  оқу  жұмыстарына  жүйелi  түрде    бақылауды  қамтамасыз  ету үшiн семестрдiң iшiнде бiлiм рейтингін бақылауы қолданылады. 

Студенттердiң  бiлiмдерiнiң  бағасы  ағымдағы  бақылауына  8    зертханалық  жұмыстар 

және 3 есеп - график түрiнде жұмыстардың орындауы кiредi. 

Ағымдағы бақылаудың нәтижелерiнiң өткiзу мерзiмдерi пән бойынша оқу барысының 

күнтізбелік графиктерiмен анықталады. 

 

 

 

«Ақпараттану» пәні бойынша барлық тапсырмаларды 

тапсырудың күнтізбелік графигі  

 

Апталар  

10  11  12  13 

14 


15 

Бақылаудың 

апталық 

саны 
Бақылау 

түрлері 


З1  З1  З2  З3  ЕГЖ1 

З3 


З4  З4  АБ1 

З5 

ЕГЖ2 

З5 


З 

З З З 

ЕГЖ3 З8 

АБ2 


З8 

Бақылау түрлері:     З – Зертханалық жұмыс, Б – бақылау, ӨЖ – Өзіндік жұмыс, АБ – 

Ағындық бақылау, КЖ – курстық жұмыс, КЖ – курстық жоба, Кл – коллоквиум, Р – 

рефераттар, Эс – эссе, ЕГЖ – есептік графикалық жұмыстар, Кс – кейс-стади және 

басқалар. 

 

 

 

3  Пәннің мазмұны 

 

 «Ақпараттану»  пәнін  оқып  үйрену  міндетті  дәрістер  (2  кредит)  мен  зертханалық 

жұмыстарды  (1  кредит),  сондай-ақ,  студенттің  өзіндік  жұмысын  қарастырады  (СӨЖ  және 

СОӨЖ).  


Оқудың  негізгі  кезеңі  (15  апта  01.09.2014  -  11.12.2015  дейін)  студенттің  оқу  үрдісіне 

деген  жауапкершілігіне  негізделген  кредиттік  технологиямен  жүргізіледі.  Осы  кезеңдегі 

сабақтың сызбасы келесідей: дәріс аптасына – 2 с. (әр дәріс 100 минут), 1 зертханалық жұмыс 

әр аптада  -  2 с.  (әр  сабақ 100 минут), апта сайын дәрістерге, тәжірибелік және зертханалық 

сабақтарға  дайындығы  ретінде  есептік  –  графикалық  түрдегі  студенттің  өзіндік  жұмысы 

(СӨЖ) – 5 с., әр аптада СОӨЖ   - 2 с. (кеңес берулер және есептік-графикалық  жұмыстарды 

тапсыру).   

 

 

3.1 Дәрістер (30сағат). 

 

Дәріс/ 


апта. 

Күні 


Тақырып 

Әдебиет 


тер 

 

1/I  

Негізгі  түсініктер:  сигналдар  мен  деректер,  деректер  мен 

әдістер,  аппараттық  қамтама,  программалық  қамтама, 

Конспект 

Л.1  


 

ақпарат,    ақпарат  саны,  ақпаратты  өңдеу,  файлдар  мен файлдық  құрылым.  Информатика  пәні  мен  есептері. 

Дерек  тасымалдағыштар.  Деректермен  жүргізілетін 

операциялар. Ақпаратты кодтау (2 сағ.). 

2/II 


 

 Санау 


жүйелері. 

Екілік 


кодтармен 

жүргізілетін 

операциялар.  Бір  санау  жүйесінен  екінші  санау  жүйесіне 

ауысу.  Ақпарат  және  информатика.  Компьютердің 

операциялық жүйесі: керектігі, құрамы, жүктелуі. Жұмыс 

режимі.  ОЖ  эволюциясы.  Операциялық  жүйе  UNIX  (2 

сағ.). 

Конспект 

Л. 2 

3/III 


 

Құрудың магистральды-модульдік принципі. Архитектура 

түсінігі. Компьютер құрылымы. Сыртқы құрылғылар. 

Ақпаратты сақтау принциптері. Компьютер жадысының 

негізгі сипаттамалары мен ұйымдастырылуы. Жедел 

жады. Фон Неймана принципі. Иерархия жады. 

Логикалық жады. Дефрагментация (2 сағ.). 

Конспект 

Л. 3 

4/IV 


 

Сандық ақпаратты өңдеу. Кестелік процессорлар. EXCEL-

де электронды кесте құру. Электронды кестелерді 

редакторлау (2 сағ.). 

Конспект 

Л.4 


5/V 

 

Құжаттарды  дайындау  және  редакторлау  жүйесі.  Форму-лалар  және  мәтіндер  редакторлары.Word-та  мәтінді  фор-

маттау.  Кестемен  жұмыс.  Құжаттағы  безендірулер.  Мак-

ростар (2 сағ.).  

Конспект 

Л.5 

6/VI 


 

ДҚБЖ. Деректер қорын басқару жүйесі. Деректер қорының 

құрылымдық  элементтерінің  негізгі    түсінігі.  Деректер 

моделдерінің  түрі.  Инфологиялық  модель  құрудың 

реляциялық әдістемесі (2 сағ.). 

Конспект 

Л.6 

7/VII 


                                         

 

ДҚБЖ  Microsoft  Access.  ДҚБЖ  кестелерінің    функцио-нальды  мүмкіндіктері.  ДҚБЖ  –  мен  жұмыс  істеудің 

негізгі технологиялары (2 сағ.). 

Конспект 

Л.7 


8/VIII 

 

 Компьютерлік графика негіздері. Графикалық редакторлар.  

Wіndows-тағы  бейнелермен  жұмыс.    Paіnt  графикалық 

редакторы.  Компьютерлік  графика  CorelDraw.  Растрлық 

графика векторлық графика (2 сағ.). 

Конспект 

Л.8 


9/IX 

 

Программалау  тілі.  Алгоритм,  программа  ұғымы. Алгоритм  қасиеттері.  Алгоритмнің  өрнектелу  жолдары. 

Сызықтық  алгоритмдер.  Тармақталу  алгоритмдері. 

Жалпы түсініктер. Тілдің қарапайым объектілері (2 сағ.). 

Конспект 

Л.9 

 

10/X  

Программалау  тілі  Объектілік  бағыттағы  программалау. 

Мәліметтерді 

өңдеудің 

реляциялық 

тілдері. 

Программалау  тілдеріндегі  мәліметтер  типтері  мен 

құрылымдары.  Программалау  технологиясы  ерекшелік-

тері.  Процессордың  машиналық  коды.  Компиляторлар 

және интерпретаторлар (2 сағ.). 

Конспект 

Л.10 


11/XI 

 

Компьютерлік  қауіпсіздіктің  негізгі  ұғымдары.  Компью-терлік 

вирустар. 

Программалық 

вирустар. 

Макровирустар.  Компьютерлік  вирустардан  қорғау 

әдістері.  Антивирус  қорғау  құралдары  ZIP,  ARJ,  RAR, 

LZH, LH, CAB (2 сағ.).  

Конспект 

Л.11 

 

 12/XII 

 

Ақпараттық  қауiпсiздiк  ұғымы.  Ақпараттық  қауiпсiздiк. Қауiпсiздiктiң торлық сервистерi. Әкiмдiк ету. Қауiпсiздiк-

тiң  класстары.  Ақпараттық  қауiпсiздiктің  негізгі  құрамы. 

Парольдік аутентификация. Шифрлау әдісі (2 сағ.). 

Л.12 


 

 

13/ XIII 

 

Сырғымалы  жолдар.  HTML  тілі.  Интерактивті  Web-беттер. 

Гипермәтіндік 

технология. 

Web-графика. 

Гипертекстік ссылка (2 сағ.). 

Конспект 

Л.13 

14/ 


XIV 

 

Internet  Explorer.  Web-документ  құру.  Мәтіндік  ақпаратты тег арқылы  өңдеу және көркемдеу. 

Электрондық үкімет. 

Электрондық құжат айналымының дамуының тарихы. 

www.egov.kz

 

электрондық үкіметінің мақсаттары  (2 сағ.). 

Конспект 

Л.14 

15/XV 


 

Жүйелер  туралы  жалпы  мәліметтер,  компьютерлердің 

өзара жүйелі жұмыс істеу алғы шарттары мен қажеттілігі. 

Глобальді  және  локальді  жүйелер.  Локальді  жүйелердің 

негізгі  технологиялары,  протокол  және  стандарттары. 

Байланыс 

жүйесінің 

аппаратуралары 

және 

сипаттамалары. Мәлімметтерді 

беру 


тәсілдері 

(асинхронды, 

синхронды, 

симплексті, 

дуплексті). 

Локальды  жүйенің  негізгі  технологиясы,  протоколдары 

мен  стандарттары.  Жүйені  басқарудың  бағдарламалық 

компонентері World Wide Web (2 сағ.).  

Конспект 

Л.15 


 

3.2 Зертханалық сабақтар (30 сағат). 

Зерт. 


жұм. 

/апта.  


күні 

 

Тақырып Әдебиеттер 

 

1/I- II  

Зертханалық  жұмыс  №1.  Санау  жүйелері.  Екілік 

кодтармен  жүргізілетін  операциялар.  Бір  санау 

жүйесінен екінші санау жүйесіне ауысу (4сағ.). 

1,2 

2/III  


 

Зертханалық  жұмыс  №2.  Компьютердің  операциялық 

жүйесі  Windows:  керектігі,  құрамы,  жүктелуі.  Жұмыс 

режимі. ОЖ эволюциясы (2 сағ.).   

3,4 

3/ IV -V  

Зертханалық  жұмыс  №3.  Сандық  ақпаратты  өңдеу. 

Кестелік  процессорлар.  EXCEL-де  электронды  кесте 

құру.  MS  Excel  Электронды  кестелерді  редакторлау. 

«Инженерлік  есептер»    шығарып,  диаграмма  графиктер 

тұрғызу (4 сағ.). 

5,6 

4/VI-VII   Зертханалық  жұмыс  №4.  Құжаттарды  дайындау  және 

редакторлау  жүйесі.  Формулалар  және  мәтіндер  редак-

торлары.  Word-та  мәтінді  форматтау.  Кестемен  жұмыс 

(4 сағ.).   

7,8 

5/VIII-


IX 

 

Зертханалық жұмыс №5. ДҚБЖ. Деректер қорын басқа-ру  жүйесі.  Деректер  қорының  құрылымдық  элемент-

терінің  негізгі    түсінігі.  Деректер  моделдерінің  түрі. 

Инфологиялық  модель  құрудың  реляциялық  әдістемесі  

(4 сағ.). 

9,10 

6/X-XI 


 

Зертханалық жұмыс №6. Компьютерлік графика негізде-

рі.  Графикалық  редакторлар.    Wіndows-тағы  бейнелер-

мен жұмыс.  Paіnt графикалық редакторы. Компьютерлік 

графика  CorelDraw.  Растрлық  графика  векторлық 

графика (4 сағ.). 

11,12 

7/XII-


XIII 

 

Зертханалық  жұмыс  №7.  Алгоритм.  Негізгі  блок-схема. Программалау тілі. Алгоритм, программа ұғымы. Алгор-

итм  қасиеттері.  Алгоритмнің  өрнектелу  жолдары. 

Сызықтық  алгоритмдер.  Тармақталу  алгоритмдері. 

Жалпы түсініктер Тілдің қарапайым объектілері (4 сағ.). 

13,14 


 

8/XIV-XV 

1415 


Зертханалық  жұмыс  №8.  HTML  тілі.  Internet  Explorer. 

Мәтіндік ақпаратты тег арқылы  өңдеу және көркемдеу. 

Гипермәтіндік технология.   

www.egov.kz

  

браузермен танысу. 

(4 сағ.). 

15,16 

 

 

Есептеу графикалық жұмысы (ЕГЖ) 

ГЕЖ/ 


апта 

Өткізу 


уақыты 

(аптасы) 

 

Тақырып 


Әдебиет 

тер 


1/V 

Графикалық-есеп  жұмыс  №1.  Кестелік  процессор интерфейсі. Электронды кестелердегі мәндер түрлері. 

Салыстырмалы,  абсолютті  және  аралас  сілтемелер.  

Кестелік  процессорлардың  функционалдық  және 

графикалық  мүмкіндіктері.  Олармен  жұмыс  жасау 

технологиясы. 

Конспект, 

Л.10, 11 

2/IX 


Графикалық-есеп  жұмыс  №2.  Мәліметтер  базасын 

басқару  жүйелері  және  олармен  жұмыс  жасау 

технологиясы.  Негізгі  түсініктер.  Мәліметтер  моделі. 

МББЖ.  Мәліметтер  базасын  құрудағы  реляциялық 

көз  қарас.  МББЖ  функционалдық  мүмкіндіктері. 

МББЖ жұмыс жасаудың негізгі технологиялары. 

17,18,19


 

3/  


XIV 

14 


Графикалық-есеп  жұмыс  №3.  Алгоритмдер  қасиеттері. 

Алгоритмерді  жазу  және  бейнелеу  тәсілдері.  Програм-

малау  технологиясы  ерекшеліктері.  Процессордың 

машиналық коды. Компиляторлар және интерпретатор-

лар.  .  Объектілік  бағыттағы  программалау.  Мәлімет-

терді  өңдеудің  реляциялық  тілдері.  Программалау 

тілдеріндегі мәліметтер типтері мен құрылымдары. 

14,15,16,17 

 

 

 

 

 

 3.3 Сабақ жоспары бойынша студенттің мұғаліммен өзіндік жұмысы 

 (30 сағ). 

1.

  Санау  жүйелері.  Екілік  кодтармен  жүргізілетін  операциялар.  Бір  санау  жүйесінен 

екінші санау жүйесіне ауысу. 

2.

 

 Компьютердің  операциялық  жүйесі  Windows:  керектігі,  құрамы,  жүктелуі.  Жұмыс режимі. ОЖ эволюциясы. 

3.

  Сандық  ақпаратты  өңдеу.  Кестелік  процессорлар.  EXCEL-де  электронды  кесте  құру. 

MS  Excel  электронды  кестелерді  редакторлау.  «Инженерлік  есептер»    шығарып,  

диаграмма графиктер тұрғызу. 

4.

  MS  Excel  Электронды  кестелерді  редакторлау.  «Инженерлік  есептер»    шығарып,  

диаграмма  графиктер  тұрғызу.  Компьютерлік  графика  негіздері.  Графикалық 

редакторлар.    Wіndows-тағы  бейнелермен  жұмыс.    Paіnt  графикалық  редакторы.  Ком-

пьютерлік графика CorelDraw. Растрлық графика векторлық графика. 

5.

 

 Құжаттарды дайындау және редакторлау жүйесі. Формулалар және мәтіндер редактор-лары.  Word-та  мәтінді  форматтау.  Кестемен  жұмыс.  Құжаттағы  безендірулер. 

Макростар. 

6.

 

 ДҚБЖ.  Деректер  қорын  басқару  жүйесі.  Деректер  қорының  құрылымдық  элемент-терінің негізгі  түсінігі. Деректер моделдерінің түрі.  

 

7. 

 ДҚБЖ.  Деректер  қорын  басқару  жүйесі.  Деректер  қорының  құрылымдық  элемент-

терінің  негізгі    түсінігі.  Деректер  моделдерінің  түрі.  Инфологиялық  модель  құрудың 

реляциялық әдістемесі. 

8.

 

Алгоритм.  Негізгі  блок-схема.  Программалау  тілі.  Алгоритм,  программа  ұғымы. Алгоритм  қасиеттері.  Алгоритмнің  өрнектелу  жолдары.  Сызықтық  алгоритмдер. 

Тармақталу алгоритмдері. Жалпы түсініктер. Тілдің қарапайым объектілері. 

9.

 

Алгоритмдер қасиеттері. Алгоритмерді жазу және бейнелеу тәсілдері. Программалау технологиясы  ерекшеліктері.  Процессордың  машиналық  коды.  Компиляторлар  және 

интерпретаторлар. 

10.

 

Объектілік  бағыттағы  программалау.  Мәліметтерді  өңдеудің  реляциялық  тілдері.  Программалау тілдеріндегі мәліметтер типтері мен құрылымдары. 

11.


 

Объектілік  бағыттағы  программалау.  Мәліметтерді  өңдеудің  реляциялық  тілдері. 

Программалау тілдеріндегі мәліметтер типтері мен құрылымдары. 

12.


 

HTML тілі. Internet Explorer. Мәтіндік ақпаратты тег арқылы  өңдеу және көркемдеу. 

Гипермәтіндік технология. 

13.


 

Сырғымалы  жолдар.  HTML  тілі.  Мәтіндік  ақпаратты  тег  арқылы    өңдеу  және 

көркемдеу. Интерактивті Web-беттер. 

 

   3.4  Студенттердің өзіндік жұмыстарының графигі (45 сағат). № 

п/п 


Сабақтың 

түрі 


            

           СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ 

 өткізу 


жұмыстары 

Әдебиеттер 

 

  

 3  

 

 Дәріс 

 

 Зертхана 

 

 Есеп-

графикалық 

жұмыс 

 Өткен дәріс материалдарымен 

жұмыс 


 

Алдағы өтілетін зертханалық 

жұмыстарға дайындық 

 

Есеп-графикалық  жұмыстарын оқып дайындалу 

 

Әр апта сайын 

 

Әр апта сайын 

 

5,9,14 апта  

Оқу-әдістемелік 

кешен  

 

Оқу-әдістемелік кешен  

 

Оқу-әдістемелік кешен 

 

   

  Аралық бақылау (АБ): 

АБ 


саны 

Уақыты 


(апта) 

Тақырыбы 

№  

әдебиеттер 

Тақырып  бойынша  тестілеу:  Аралық  бақылау  №1. Тестілеу 

тақырыптарының 

сұрақтары: 

Информатика 

пәні 

мен 


есептері. 

Дерек 


тасымалдағыштар. 

Деректермен 

жүргізілетін 

операциялар.  Ақпаратты  кодтау.  Санау  жүйелері. 

Екілік  кодтармен  жүргізілетін  операциялар.  Бір  санау 

жүйесінен екінші санау жүйесіне ауысу. Ақпарат және 

информатика.  Компьютердің  операциялық  жүйесі: 

Архитектура  түсінігі.  Компьютер  құрылымы.  Сыртқы 

құрылғылар. 

Ақпаратты 

сақтау 

принциптері. Дефрагментация.  Сандық  ақпаратты  өңдеу.  Кестелік 

процессорлар. EXCEL-де электронды кесте құру. Paіnt 

графикалық 

редакторы. 

Компьютерлік 

графика 


CorelDraw.  Растрлық  графика  векторлық  графика. 

Word-та мәтінді форматтау. 

Конспект, 

Л.1,2, 3,4,6,9 

13 


Тақырып  бойынша  тестілеу:  Аралық  бақылау  №ә. 

Тестілеу  тақырыптарының  сұрақтары:  ДҚБЖ. 

Конспект, 

Л.3,9,10,14 


 

Деректер  қорын  басқару  жүйесі.  Деректер  қорының құрылымдық  элементтерінің  негізгі  түсінігі.  Деректер 

моделдерінің  түрі.  Инфологиялық  модель  құрудың 

реляциялық  әдістемесі.  Гипермәтіндік  технология. 

HTML 


тілі. 

Web-документ 

құру. 

HTML-тілі. Гипертекстік 

сілтеме. 

Web-графика. 

Жүйені 


басқарудың  бағдарламалық  компонентері  World  Wide 

Web.  Антивирус  қорғау  құралдары  ZIP,  ARJ,  RAR, 

LZH,  LH,  CAB.  Алгоритм,  программа  ұғымы. 

Алгоритм қасиеттері. Алгоритмнің өрнектелу жолдары 

Программалау 

тілі 


Объектілік 

бағыттағы 

программалау. 

 

 

3.5 Емтихан сұрақтары 

1.

 Информатиканың негізгі  ұғымдары, деректер. Ақпарат. Информатика. 

2.

 Қолданбалы интерфейс. Бағдарламалық интерфейс.  

3.

  Сандық  жүйе.  Сандық    позициясы  және    сандық  емес    позициялары  жүйелері.    Түп. 

Дәреже.  

4.

 

 Аударманың алгоритмдері.   Ондық  жүйесінен  екілікке  және  екілік  жүйеден   ондыққа    келтір.  

5.

 Аударманың    алгоритмдері.  Ондық  жүйесінен  екілікке    және    сегіздік  жүйеге  келтір 

және сегіздік жүйесінен  екілікке  және  ондық  жүйеге келтір.  

6.

 

Аударманың алгоритмдері.  Ондық жүйесінен екілікке  және он алты жүйеге келтір. Он алтылық жүйесінен екілік жүйеге және  ондық  жүйеге келтір.   

7.

 Джон Нейманның ақпаратты қамсыздандыру машинасы. 

8.

 Дербес компьютердің  басты компоненті. 

9.

 Жүйелік  блок компоненті.  

10.


 

Аналық тақшаның  төлемінің  мақсаты. 

11.

 

Деректер  құрылымдарының  енгізу және тұжырымдалуы. 12.

 

 Құрылым және  оның көріністері. 13.

 

Бағдарламалық  қамсыздандыру.  14.

 

Жүйелік  бағдарламалық  қамсыздандыру. 15.

 

Қолданбалы  бағдарламалық  қамсыздандыру. 16.

 

Аспаптың  бағдарламалық қамсыздандыруы. 17.

 

Алгоритм.  Алгоритмнің сипаттамасының  негізгі әдіс-айлалары  18.

 

Ауызша  алгоритмнің  сипаттамасының  жазу-сызудың  пішіні.  19.

 

Ауызша алгоритмнің  сипаттамасының  пішіні.  20.

 

Псевдокод.   21.

 

Деректер құрылымы. Деректердің  құрылымының топтастыруы  22.

 

Негізгі  алгоритмдік  конструкциялар. 23.

 

 Сызықтық    алгоритм.  Жазу  сызудың,  сызықтағы    алгоритмнің    сипаттамасы            үшін  мысал келтір 

24.


 

Жазу сызудың сипаттамасы үшін  мысал келтір. 

25.

 

Циклдік алгоритимдік сипаттамасы үшін мысал келтір. 26.

 

Топтаманың  операторы. Бағдарлама үзіндісіне  мысал келтір 27.

 

 Цикл операторының  топтамасының, бағдарламасына мысал келтір . 28.

 

Топтаманың операторы параметрмен  бағдарлама үзіндісіне  мысал келтір. 29.

 

Өткелдің шартты операторы. Бағдарлама үзіндісіне мысал келтір. 10 

 

30. 

Компьютерлік желі. Компьютерлік желінің  топологиясы. 

31.

 

Компьютерлік желінің көріністері 32.

 

Кеңсенің бағдарламалары. Бағдарлама Microsoft Word. 33.

 

 Жергілікті желінің  құрылымының  құрылымдары. 34.

 

TCP/IP коммуникациясының хаттамасы  35.

 

Интернеттік  жүйенің негізгі сервистері. 36.

 

Желілік ақпараттың жүйелерінің  ізденісі    37.

 

HTML негізгі ұғымдары 38.

 

Ақпарттық қауіпсіздік және оның жасалуы. 4 Әдебиеттер 

Негізгі:  

1. Макарова Н. В., Матвеев Л. А., Бройдо В. Л. и др. Информатика / Подред. Макаровой Н. В. 

М., 2003. 

2. Информатика / Под ред. С. В. Симоновича. – СПб., 2004. 

3. Моисеев А.В. Информатика. – М.: Академия, 1998. 

4. Аветисян Р.Д., Аветисян Д.Д., Теоретические основы информатики. –М.: Наука, 1997. 

5. 

www.egov.kz 

6. Балапанов Е.К.  Новые информационные технологии:  30  уроков  по информатике. Алматы, 

2001. 

7. Воройский Ф.С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-справочник. – М., 2001. 

8.  Рекомендации  по  преподаванию  информатики  в  университетах.  //Санкт-Петербургский 

университет, 2002. – 372с. 

9. Рекомендации по преподаванию программной инженерии и информатики в университетах. 

// Интернет-Университет Информационных технологий. Москва, 2007. 

10.  Романовский  И.В.  Дискретный  анализ.  –  3-е  изд.  –  СПб.:  Невский  Диалект;  БХВ 

Петербург, 2003. 

11.Асанов  М.О.,  Баранский  В.А.,  Расин  В.В.  Дискретная  математика:  графы,  матроиды, 

алгоритмы. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. 

12.Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. – М.: Вильямс, 2001. 

13.Таненбаум Э. Архитектура компьютера. СПб.: Питер, 2002. 

14.Столингс У. Структурная организация и архитектура компьютерных систем. М.: Вильямс, 

2002. 

15.Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. СПб: Невский диалог, 2001. 16.Бондарев  В.М.,  Рублинецкий  В.И.,  Качко  Е.Г.  Основы  программирования.–  Харьков: 

Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1997. 

17.Кнут Д. Искусство программирования, 3-е изд. – М.: Вильямс, 2001. 

18.Бадд  Тимоти  Объектно-ориентированное  программирование  в  действии.  –СПб.:  Питер, 

1997. 

19.Таненбаум Э. Современные операционные системы. СПб.: Питер, 2002. 20.Столлингс  У.  Операционные  системы.  Внутреннее  устройство  и  принципы 

проектирования. М.: Вильямс, 2002. 

21.Олифер В.Г.,Олифер Н.А. Комп.сети. Принципы, технологии, протоколы.СПб.:Питер, 2002. 

22.Таненбаум Э. Компьютерные сети. СПб.: Питер, 2002. 

23.Воронцов П.Г. Компьютерная графика. СПб., 2000. 

24.Порев В. Компьютерная графика. СПб., 2002. 

25.Практикум по экономической информатике. Учебное пособие. /  Под ред. Шуремова Е.Л., 

Тимаковой Н.А., Мамонтовой Е.А. – М.: Перспектива, 2000.  

26. Щербаков А.Ю. Введение в теорию и практику компьютерной безопасности.- М., 2001. 

Қосымша: 

2. Атовмян И.О. Архитектура вычислительных систем. М.: МИФИ, 2002. 11 

 

3.  Гуров  В.В.,  Ленский  О.Д.,  Соловьев  Г.Н.,  Чуканов  В.О.  Архитектура,    структура  и организация вычислительного процесса в ЭВМ типа IBM PC М.: МИФИ, 2002. 

4. Таха Х. Введение в исследование операций. – М.: Вильямс, 2001. 

5.  Йордон  Э.,  Аргила  Карл.  Структурные  модели  в  объектно-  ориентированном  анализе  и 

проектировании. – М.:ЛОРИ,1999. 

6.  Гуськов  А.  Спецификация  объектно-ориентированных  языков  программирования.  –  М., 

2004. – 464 с. 

7. Смит С.Методы объектно-ориентированного анализа и проектирования.– СПб., 2005.–532 с. 

8.  Федосеев  Л.  Основы  программирования  в  объектно-ориентированной  среде.  –  М.,  2005.  – 

378 с. 

9. Дьяконов В. Компьютерная математика. Теория и практика. М.: Горячая линия -Телеком, 2001. 

  

5  Студенттердің жетістіктерін бағалау бойынша ақпараттар: 5.1  Бағалау жүйесі 

Курс  бағдарламасы  бойынша  алынған  бағалар  деңгейі  АЭжБУ-де  бекітілген  жалпы 

қорытынды бағалар жүйесі негізінде бағаланады (кесте 1 қараңыз).  

Кесте 1. 

 

Әріптік жүйе бойынша бағалар 

Балдары 


Балдары 

%-бен берілген 

мазмұн 

Дәстүрлі жүйедегі бағалар 

А 

4,0 


95- 100 


Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 


Өте жақсы 

В+ 

3,33 


85-89 


Жақсы 

В 

3,0 


80-84 


Жақсы 

В- 

2,67 


75-79 


Жақсы 

С+ 

2,33 


70-74 


Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 


Қанағаттанарлық 

С- 

1,67 


60-64 


Қанағаттанарлық 

Д+ 

1,33 


55-59 


Қанағаттанарлық 

              Д- 

1,0 


50-54 


Қанағаттанарлық 0-49 

Қанағаттанарлық 

емес 

Өткізу рейтингісінің (ӨР) бағасы семестр бойынша жинақталады. Оқу жұмысының кез-келген  түрі  100  баллдық  шкала  бойынша  бағаланып,  2  кестеге  сәйкес  коэффициенттік 

салмағына сәйкес өткізу рейтингісіне қосылады.  

 

Кесте 2. Жіберілу рейтингі. Әрбір жүргізілетін жұмыстың маңызы  

Параметрі 

Коэффициенті  

Зертханалық жұмысты орындау әрі қорғау 

0,4 

КЖ 


0,4 

Аралық бақылау 

0,1 

Дәрістік сабақтарға қатысуы 0,1 

Барлығы      ∑ жіберілді 

1,0 

Қорытынды баға келесі түрде болады: ҚБ = 0,6АБ+0,4Е, 

мұндағы Е – емтиханда алған бағасы.  

5.2 Балдарды қою саясаты: 

12 

 

Максималды  бағалық  баллдар  тапсырылатын  жұмыстың  сапасы  мен    уақытында орындалғаны  үшін  қойылады.  Тестілеу  және  дәрістік  сабақтардың  бағалық  баллдары  дұрыс 

жауап беру саны мен босатылған дәрістік сабақтарға байланысты қойылады.  5.3  Университет  оқушыларын  академиялық  мобильдікті  ұйымдастыру  кезіндегі 

бағаларды ауыстыру. 

ECTS  бойынша  баллдық-рейтингілік  әріптік  жүйеге  ҚР  оқушыларының  бағаларын 

ауыстыру 3 және 4 кестелерге сәйкес жасалады.  

 

Кесте  3.  ECTS  бойынша  баллдық-рейтингілік  әріптік  жүйеге  ҚР  оқушыларының  бағаларын ауыстыру 

 

ECTS бойынша 

баға 

Әріптік 

жүйедегі бағасы 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйедегі 

бағасы 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы  В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы  

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

 

 Кесте 4. ECTS бойынша баллдық-рейтингілік әріптік жүйеге ҚР оқушыларының бағаларын 

ауыстыру 

 

Әріптік 

жүйедегі 

бағасы 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйедегі бағасы 

ECTS 

бойынша 

баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

6  Курс политикасы: 

- сабақтарды жібермеу әрі сабақтарға кешікпеу; 

- оқытушымен берілген сабақты жүргізу сценарийін тыңғылықты ұстану әрі сабақтағы 

тапсырмаларды орындау;   

-  себепті  жағдайларға  байланысты  жіберілген  (деканаттан  берілген  рұқсат  қағаз 

бойынша) зертханалық  сабақтарды қайта тапсыру; 

- қорғау үшін берілген курстық  жобаны семестрдің соңғы аптасынан бұрын тапсырып 

үлгеру: 


-  өз бетінше үйде және кітапханада дайындалу. 

7 Академиялық  этика нормалары: 

13 

 

тәртіптілігі; 

- тәрбиелігі; 

- сыпайыгерщілігі; 

- шыншылдығы; 

- жауаптылығы; 

- аудиторияларда өшірілген ұялы телефондармен жұмыстар жүргізуі. 

Конфликтілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушының,  эдвайзердің  болуы  кездерінде 

шешілуі керек, ал тіпті болмаған жағдайларда деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек. 

 

  

 

Каталог: student -> sillabus 2014
student -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
student -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
student -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
student -> Дипломдық жұмыста жылу электр станциясындағы барабанды
sillabus 2014 -> 5В081200 – «Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету»
sillabus 2014 -> Құрастырған: Мұстахишев К. М., доцент
sillabus 2014 -> «Бекітемін» ртжбф деканы У. И. Медеуов
sillabus 2014 -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2014 ж


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет