Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының даPdf просмотр
бет3/5
Дата31.03.2017
өлшемі6 Mb.
1   2   3   4   5

Бект±рѓан ЖАМБАБАЕВ,

ардагер журналист-зерттеуші.

Кешегісіз б‰гін жоќ деген, ата-

бабадан ќалѓан асыл м±рала-

рымызды т‰гендеу парызымыз.

Барды баѓалай біліп, жоѓын

іздестіріп,  жер  астынан табыл-

ѓанын зерделеу, дєріптеу жєне

кμзіміздіњ ќарашыѓындай саќ-

тау, сμйтіп оны болашаќќа ама-

наттау– б‰гінгілер ‰шін μрелі іс

болмаќ.

1921 жылы, 8 наурызда Аман-ТЄБЄРІК

келді ауданыныњ "Сарыторѓай"

кењшарына ќарасты Маятас

ауылында Ержан мен Ілияныњ

отбасында д‰ниеге келген

Шєрипа Ержанова 90 жасќа кел-

ген шаѓында, 2011 жылы 4

ќањтарда д‰ниеден озды.

Аяулы Шєрипа анамызды Аман-

келді ауданындаѓы Кемер

ауылыныњ ќ±ттыќ-ќыржігіт ќоры-

мына жерледік.

Кєбір ќазѓандар жер астынан

ќ±мыралар тауып алыпты. Ќыс

мезгілі емес пе, жердіњ тоњын

ойып жатќанда с‰йменніњ ±шы

ќыш ыдысќа тиеді. Бірнеше рет

с‰йір, зіл батпан темірдіњ  ±шы

тиген  ќ±мыра  ќатты заќымдан-

ѓан. Сμйтіп, кєбірден іші ќ±мѓа

толѓан ‰ш ќ±мыра шыѓады.

Ќ±мыраларды жаќын мањдаѓы

тастыњ ‰стіне ќойып кетеді. Оны

бауырларым келесі к‰ні  тањер-

тењ ѓана  айтты.

Ќыш ыдыстардыњ б‰йірі

шыѓыњќы. Тараќ ќалыппен

т‰сірілген ою т‰рлерініњ ара-

сында штрихталѓан немесе

ашыќ ‰шб±рыштар,  ќисыќ сы-

зыќтар, ш±њќыршалар бар. Эн-

циклопедияѓа кμз ж‰гіртсек,

осы бейнедегі суреттер біздіњ

заманымызѓа дейінгі 15-14

ѓасырларда т±тынылѓанын

баѓамдауѓа болады. Ќола

дєуірдіњ  ескерткіштері болуы

м‰мкін.

Ата-бабалар аруаѓын ќ±р-

меттеп, анамныњ басына барып

ќ±ран оќытќаннан соњ єлгі ќ±-

мыраларды ‰йге алып келіп, Ар-

ќалыќ ќаласындаѓы тарихи-μл-

кетану м±ражайына  тапсырдыќ.

Б±л кμне ќ±мыралар баѓзыда

ата бабаларымыздыњ  пайда-

ланѓан ыдыстары болса керек.

Анам 1938-39 жылдары Ќып-

шаќтыњ Ќ±ттыќ руынан шыќќан

Уєйіс±лы Єбдуахит атаѓа (есеп-

ші болѓан) т±рмысќа шыќќан.

1941  жылы  ¦лы Отан соѓысы

басталѓанда соѓысќа алынып,

содан хабарсыз кеткен. Есімі

"Боздаќтар" кітабында жазылды.

Анам ол кісіден екі бала

с‰йіпті. Бірінші баласы шетінеп

кеткен. Екінші баласы Єбдіѓа-

лым Єбдуахит±лы ќазіргі кезде

сол Кемер ауылында, немере-

шμберелерініњ ќасында ѓ±мыр

кешіп жатыр. Шєрипа шешем

1950 жылѓа дейін жарын тос-

ќан. ¤зі ќара ж±мыс істеп, шиет-

тей бала-шаѓасын, ‰лкен кісі-

лерді баќќан. Сμйтіп ж‰ріп ауыр

ж±мысты да атќарѓан. Бір μзі

шμпші де, медбике де, сылаќ-

шы да, шопан да болѓан. Ќолы-

нан іс тігу, тоќу да келетін. Кере-

мет шебер кісі-т±ѓын. ¤з ќолы-

мен тоќыѓан шєлісі менде саќ-

таулы. Ата-бабаларынан анама

жеткен к‰міс саќиналар да ќазір

біздіњ ќолымызда.

1951 жылы ‰лкен кісілер

аќылдасып, анамды Єбдуахит-

тыњ інісі Ќарсаќбай Єубєкір±лы-

на ќосќан. Ќарсаќбай бір ата-

дан жалѓыз.Анам одан сегіз

бала с‰йді. Ќазір ‰ш-тμрт бала-

сы аман-есен μмір с‰ріп жатыр.

Ќ±ттыќ Ќарсаќбайдыњ єкесі –

Єубєкірдіњ ж±байы Аќжан єже

ќыржігіт – Н±ржан деген кісініњ

ќызы.  Аќын Файзолла Сатыбал-

ды±лы Аќжан єжеміздіњ аѓасы

болып келеді. Файзолла Саты-

балды±лы 1883 жылы, Аќжан

єже 1888 жылы туѓан. Шєрипа

анамыз Файзолла атаѓа μз ќолы-

нан талай рет шай ќ±йып бер-

генін єњгіме етіп айтќан еді. ‡л-

кен кісілермен єжелер аѓа-ќа-

рындас болып μте жаќын ара-

ласќан деседі. Файзолла ата-

мызѓа жала жабылып, 1929-

1935 жылдары Ќостанайдыњ

μкіл соты аќынды 14 жылѓа ‰кім

кесіп, Аќтењіз-Балтыќ, Мєскеу,

Новосібір каналдарын ќазу ж±-

мысына айдап жіберген. Ата

1946-1947 жылдары Батпаќќа-

раѓа оралады. Ол кездері Шєри-

па апам ќ±ттыќтарда келін бо-

лып ж‰рген кезі. Байдыњ ќызы

болѓанымен байлыќтыњ дємін

тата алмай кеткен жан анам, фє-

ниде  ата-бабалары  ќоныстан-

ѓан ќазынаѓа бай жер ќойнын-

да жатќанын сезер ме екен...Єлия ЄУБЄКІРОВА.

Арќалыќ ќаласы.

Сыныќ

Сыныќ


Сыныќ

Сыныќ


Сыныќ

Ќ¦МЫРАНЫЊ

Ќ¦МЫРАНЫЊ

Ќ¦МЫРАНЫЊ

Ќ¦МЫРАНЫЊ

Ќ¦МЫРАНЫЊ

сыры

сыры


сыры

сыры


сыры

Ќ¦МЫРАНЫЊ

Ќ¦МЫРАНЫЊ

Ќ¦МЫРАНЫЊ

Ќ¦МЫРАНЫЊ

Ќ¦МЫРАНЫЊ

сыры

сыры


сыры

сыры


сыры

25 аќпан 2015 жыл

6

Жастарѓа арналѓан ќосымша

 Мен Астана ќаласында "Арыстан" мамандандырылѓан лицейін-

 Мен Астана ќаласында "Арыстан" мамандандырылѓан лицейін-

 Мен Астана ќаласында "Арыстан" мамандандырылѓан лицейін-

 Мен Астана ќаласында "Арыстан" мамандандырылѓан лицейін-

 Мен Астана ќаласында "Арыстан" мамандандырылѓан лицейін-

де білім алып жатќан жастыњ бірі едім. Б±л оќу орнына т‰скен

де білім алып жатќан жастыњ бірі едім. Б±л оќу орнына т‰скен

де білім алып жатќан жастыњ бірі едім. Б±л оќу орнына т‰скен

де білім алып жатќан жастыњ бірі едім. Б±л оќу орнына т‰скен

де білім алып жатќан жастыњ бірі едім. Б±л оќу орнына т‰скен

єрбір жігіт Отанды с‰ю мен ќорѓауѓа тєрбиеленеді. Сондай-аќ,

єрбір жігіт Отанды с‰ю мен ќорѓауѓа тєрбиеленеді. Сондай-аќ,

єрбір жігіт Отанды с‰ю мен ќорѓауѓа тєрбиеленеді. Сондай-аќ,

єрбір жігіт Отанды с‰ю мен ќорѓауѓа тєрбиеленеді. Сондай-аќ,

єрбір жігіт Отанды с‰ю мен ќорѓауѓа тєрбиеленеді. Сондай-аќ,

т‰рлі ќиындыќтар мен сынаќтардан μте отырып, наѓыз ер жігіттіњ

т‰рлі ќиындыќтар мен сынаќтардан μте отырып, наѓыз ер жігіттіњ

т‰рлі ќиындыќтар мен сынаќтардан μте отырып, наѓыз ер жігіттіњ

т‰рлі ќиындыќтар мен сынаќтардан μте отырып, наѓыз ер жігіттіњ

т‰рлі ќиындыќтар мен сынаќтардан μте отырып, наѓыз ер жігіттіњ

ќасиеттерін μзіне сіњіреді. Терењ білім алып, физикалыќ т±рѓы-

ќасиеттерін μзіне сіњіреді. Терењ білім алып, физикалыќ т±рѓы-

ќасиеттерін μзіне сіњіреді. Терењ білім алып, физикалыќ т±рѓы-

ќасиеттерін μзіне сіњіреді. Терењ білім алып, физикалыќ т±рѓы-

ќасиеттерін μзіне сіњіреді. Терењ білім алып, физикалыќ т±рѓы-

дан шыњдалып, ењсесі биік жарќын т±лѓаѓа айналады. ‡лкен

дан шыњдалып, ењсесі биік жарќын т±лѓаѓа айналады. ‡лкен

дан шыњдалып, ењсесі биік жарќын т±лѓаѓа айналады. ‡лкен

дан шыњдалып, ењсесі биік жарќын т±лѓаѓа айналады. ‡лкен

дан шыњдалып, ењсесі биік жарќын т±лѓаѓа айналады. ‡лкен

ауќымдаѓы кењістікте ±тымды μмір с‰ре отырып, єр жас буын до-

ауќымдаѓы кењістікте ±тымды μмір с‰ре отырып, єр жас буын до-

ауќымдаѓы кењістікте ±тымды μмір с‰ре отырып, єр жас буын до-

ауќымдаѓы кењістікте ±тымды μмір с‰ре отырып, єр жас буын до-

ауќымдаѓы кењістікте ±тымды μмір с‰ре отырып, єр жас буын до-

стыќ, адалдыќ, бауырмалдыќ секілді ќасиеттердіњ иесіне айнала-

стыќ, адалдыќ, бауырмалдыќ секілді ќасиеттердіњ иесіне айнала-

стыќ, адалдыќ, бауырмалдыќ секілді ќасиеттердіњ иесіне айнала-

стыќ, адалдыќ, бауырмалдыќ секілді ќасиеттердіњ иесіне айнала-

стыќ, адалдыќ, бауырмалдыќ секілді ќасиеттердіњ иесіне айнала-

ды. Осы жерде  μтетін ‰ш жылдыќ оќу наѓыз ер жігіттерді бола-

ды. Осы жерде  μтетін ‰ш жылдыќ оќу наѓыз ер жігіттерді бола-

ды. Осы жерде  μтетін ‰ш жылдыќ оќу наѓыз ер жігіттерді бола-

ды. Осы жерде  μтетін ‰ш жылдыќ оќу наѓыз ер жігіттерді бола-

ды. Осы жерде  μтетін ‰ш жылдыќ оќу наѓыз ер жігіттерді бола-

шаќќа, ‰лкен μмірге ќанат ќаќтырады. Мен осы "Арыстанда"

шаќќа, ‰лкен μмірге ќанат ќаќтырады. Мен осы "Арыстанда"

шаќќа, ‰лкен μмірге ќанат ќаќтырады. Мен осы "Арыстанда"

шаќќа, ‰лкен μмірге ќанат ќаќтырады. Мен осы "Арыстанда"

шаќќа, ‰лкен μмірге ќанат ќаќтырады. Мен осы "Арыстанда"

‰шінші жыл оќып жатырмын. Алтын ±яма арнаѓан ж‰рекжарды

‰шінші жыл оќып жатырмын. Алтын ±яма арнаѓан ж‰рекжарды

‰шінші жыл оќып жатырмын. Алтын ±яма арнаѓан ж‰рекжарды

‰шінші жыл оќып жатырмын. Алтын ±яма арнаѓан ж‰рекжарды

‰шінші жыл оќып жатырмын. Алтын ±яма арнаѓан ж‰рекжарды

бірнеше шумаќтарымды жолдаѓым келеді.

бірнеше шумаќтарымды жолдаѓым келеді.

бірнеше шумаќтарымды жолдаѓым келеді.

бірнеше шумаќтарымды жолдаѓым келеді.

бірнеше шумаќтарымды жолдаѓым келеді.

Тањ атып, оянады жас т‰лек,

¦йќылы-ояу бєрі сапќа асыѓып.

К‰тер тыѓыз  к‰н тєртібі, біраз іс,

Білім нєрін ќабылдайды  жас ж‰рек.

Біліп, кμріп, танысып ізденіспен,

Жан-жаќты дамимыз біз к‰ндегі іспен.

Отан ќорѓау ‰шін біз шыныѓамыз,

Отан ќорѓау басты парызымыз.

Офицерлер,  ±стаздар  алаламай,

Баласындай μзініњ оќытады.

Ел ќорѓаны боп μткен бабалардай,

Ерлік рухын жадыња тоќытады.

Єлібек   Ќ

Єлібек   Ќ

Єлібек   Ќ

Єлібек   Ќ

Єлібек   Ќ¦ЛМАЃАМБЕТОВ

¦ЛМАЃАМБЕТОВ

¦ЛМАЃАМБЕТОВ

¦ЛМАЃАМБЕТОВ

¦ЛМАЃАМБЕТОВ,,,,,

 "Арыстан" мамандандырылѓан

 "Арыстан" мамандандырылѓан

 "Арыстан" мамандандырылѓан

 "Арыстан" мамандандырылѓан

 "Арыстан" мамандандырылѓан

лицейініњ оќушысы.

лицейініњ оќушысы.

лицейініњ оќушысы.

лицейініњ оќушысы.

лицейініњ оќушысы.

Отан ќорѓау – абыройлы іс

Патриот,  білімді жас азаматты,

"Арыстан" шыњдап жатыр берік ќылып.

Ќазаќстан – Отаным  деген жастар,

¤суде білім, тєртіпті серік ќылып.

К‰ндер, айлар, жылдар μтіп,

Ќол б±лѓайды жарќын  μмір.

Отан ќорѓау абырой деп,

Асќаќтайды біздіњ кμњіл!

Жаз айларыныњ бірінде бала-

лар ‰йініњ тєрбиеленушілеріне

тєлімгер ретінде машыќтанудан

μткен болатынмын. Сол жолѓы

тєжірибем меніњ жаныма ќатты

єсер етті. Тіптен μзімді шарасыз

жандай сезіндім. Бейбіт елде

ж‰ріп, жетім атанѓан бауырла-

рыма шынымен жаным ашыды.

Балалардыњ кμзќарастары, жара-

лы жандары меніњ єлі есімде.

Мен μмірді енді бастап келе

жатќан жаспын. Сондыќтан

меніњ ќолымнан келері μзгеге ой

тастау. Б‰гінгі заманда ќауырт

тірліктен бір сєт арылып, бала-

лар ‰йіне єр адам барып т±руды

ойласа деймін. Олардыњ келеше-

гіне єсер берер едік. Олар

кμпшілікпен араласып, жасќан-

бай μссе, тас ж‰рек болмай ер

жетер еді. Балаларѓа ‰немі барып,

ќарайласып т±ратын азаматтар

бар. Оларѓа деген алѓысым

шексіз. Десе де ондай жандардыњ

ќатары кμбейсе жаќсы болар еді.

Ќазаќтыњ с‰п-с‰йкімді ±л-ќыз-

дары облыстыќ балалар ‰йініњ 6

тобында желкілдеп μсіп келеді.

Тєрбиешілер міндеттерін

орындап, μмірге жол сілтейді.

Біраќ сол балалардыњ ќандай

азамат болары мына біздерге

байланысты. Сіз μзіњізге балалар

‰йіне барып кμрдім  бе деген сау-

алды ќойыњызшы. Шынымен бір

сєт ойланыњызшы. Барып, ата-

анасы жоќ балѓындарѓа кμмек

беріп, азамат болуына ќолыњыз-

ды создыњыз ба?

Шынымен ойланар сауал.

Меніњ маќаламды оќысањыз,

б‰гіннен ќалдырмай айына бір

рет болса да балалар ‰йіне бары-

њыз. Бала-шаѓањызбен бірге ба-

рып, балалармен танысып, оларѓа

да отбасын жылуын берсењіз,

жаныњыздыњ да раќат тауып

ќалатынына мен сенемін.

Жансая 

Жансая 


Жансая 

Жансая 


Жансая САЙЛАУОВА

САЙЛАУОВА

САЙЛАУОВА

САЙЛАУОВА

САЙЛАУОВА,,,,,

Ќостанай педагогикалыќ

Ќостанай педагогикалыќ

Ќостанай педагогикалыќ

Ќостанай педагогикалыќ

Ќостанай педагогикалыќ

колледжініњ 4 курс студенті.

колледжініњ 4 курс студенті.

колледжініњ 4 курс студенті.

колледжініњ 4 курс студенті.

колледжініњ 4 курс студенті.

Балалар ‰йіне

Балалар ‰йіне

Балалар ‰йіне

Балалар ‰йіне

Балалар ‰йіне

       бардыњыз ба?

       бардыњыз ба?

       бардыњыз ба?

       бардыњыз ба?

       бардыњыз ба?

"Ќостанай тањы" газетініњ беті-

нен бір маќаланы кμзім шалды.

"Ауыл баласы кім болуды арман-

дайды?" деген таќырыпта екен.

"‡лкендердіњ єњгімесіне ќ±лаќ

т‰рсек, кењес кезінде ел басќар-

ѓандардан гμрі ќарапайым ќара

ж±мыста озат атанѓандар μте

сыйлы болѓан. Ќазір ќалай? Ќара

ж±мыста ќара ‰зіп, озат атанып,

атаѓы д‰йім елге д‰ркіреп шы-

ѓып жатќан кімді білесіз? Деген-

мен, адамныњ бала жастан ќан-

дай да бір мамандыќ тањдауына

еркі бар. Б±л, єсіресе, ауыл жас-

тары ‰шін ‰лкен проблема". Б±л

маќаладан ‰зінді. Єрі ќарай

т‰рлі таќырыпшалар. Єрине, єр

адам кім боламын десе де μз еркі.

Біраќ, тек ќана ауыл баласы ќара

ж±мыс істесін деген ќатып ќал-

ѓан ереже жоќ ќой. Ауылда оќып

жатќан бала краншы боламын,

дєнекерлеуші боламын немесе

макарон μндіремін деп єсте ар-

Ауыл баласы да

Ауыл баласы да

Ауыл баласы да

Ауыл баласы да

Ауыл баласы да

биіктерді армандайды

биіктерді армандайды

биіктерді армандайды

биіктерді армандайды

биіктерді армандайды

мандамайтын болар. Адамныњ

μзініњ ќалаѓан, маќсат ќылып

ќойѓан мамандыѓы мен ќазіргі

кезде с±ранысќа сай мамандыќ-

тыњ  ара-жігі  тым  биік.  Ел бас-

ќарып отырѓандардыњ, μнер

иелерініњ кμбі ауылда туып-

μскен.


Єттењ, білім алу тым ќымбат-

тап барады. Егер м‰мкіндік бер-

ілсе, меніњше ауыл баласыныњ

μрісі кењ, баѓындырар белесі єлі

алда. Елбасы айтќандай: "Ауыл

дамыса, еліміз де алѓа баспаќ".

Жыл μткен сайын білім ж‰йе-

сінде μзгерістер орын алып жа-

тыр. Бірер он жылдан кейін б±л

ж‰йе т‰бегейлі μзгеріп кетуі де

ѓажап емес. Б±л μзгерістер білім

сапасына тек ќана жаќсы жаѓы-

нан єсер етсе екен.

Сара ЖАЌСЫЛЫЌ.

Ќазанбасы ауылы,

Єулиекμл ауданы.

Ќайда болса да ќыз балаларѓа

ескертулер айтылып жатады.

Біраќ тыњдар ќ±лаќ аз, дегенмен,

айту парыз, єрине. ¦ят та болса

айтайын, айтпасањ сμздіњ атасы

μледі деген.

Бірде ‰й ауласындаѓы орын-

дыќта 2-3 ќыз жиналып, шылы-

мын сорып, сырасын сіміріп

отыр екен. ¤тіп бара жатып,

"Ќыздар, мына ќылыќтарыњ

лайыќ емес, ±ялсањдаршы, б±л

жер темекі шегіп, сыра ішіп оты-

ратын жер емес ќой", – дедім.

Ќыздардыњ бірі маѓан бажырая

ќарап: "Апай, мы же вам не ме-

шаем, μзіміз білеміз, не істесек

те", – демесі бар ма. Не дерімді

білмей: "Олай болса, шылымда-

рыњныњ т±ќылын, сыраларыњ-

ныњ ыдысын тастамай ала кетіњ-

дер" – дедім.

Б±рыш-б±рышта, ‰йге кіребе-

рісте т±рып алып шылымын бу-

даќтататындардыњ кμбі жас ќыз-

дар. Кейде ‰лкен кісілерді кμріп

ќалып, шылымын жасырып,

ќымсынѓан болады. ¤кінішке

ќарай, м±ндай кμріністер кез-

десіп т±рады. Кейде айтудан тар-

тыншаќтайсыњ, μйткені айтќан

сынѓа ќандай жауап аларыњ

белгісіз.

Айта берсењ айѓаќ кμп, ќайсы

бірін айтайын. Бєріне бірдей к‰л

шашуѓа болмайды. Біздіњ ќоѓа-

мымызда ‰лгілі отбасылары же-

тіп жатыр. Биылѓы жылы отба-

сы мерекесі барысында кμптеген

‰лгілі жан±ялар газет беттеріне

жарияланып, теледидарѓа шыќ-

ќанын кμрдік. Оныњ сыртында

еш жерде кμрінбей-аќ, балала-

рын жаќсы тєрбиелеп, солардыњ

рахатын кμріп отырѓан ата-ана-

ларды да білеміз. Ондай жандар-

ды алыстан іздеудіњ ќажеті жоќ,

ќасымыздан табылады. Жалпы,

отбасы махаббатќа, сыйлас-

тыќќа, μзара т‰сіністікке,

кішіпейілділікке толы болса, оны

кμріп μскен бала да сол ќасиет-

терге ие болады.

"Ќызыњ μссе, ќызы жаќсымен

ауылдас бол" – деп тегін айтыл-

маѓан. Ќызыныњ ќ±рбылары

кімдер, араласып ж‰рген ортасы

ќандай, оќу орнындаѓы тєртібін

ата-аналар баќылауда ±стаѓанда-

ры жμн.

 Оќу орындарында  да жасμсп-ірімдердіњ тєртібі сын кμтер-

мейді. Єсіресе ‰зіліс кезінде бара

ќалсањ, аяќ алып ж‰ру ќиынѓа

соѓады. Ж‰гіріс, айќай-шу,

‰лкен-кішіге жол бермек т‰гілі,

ќаѓып μтеді. ¦л балалармен алы-

сып, шыњѓырып, ж±лќынып

ж‰рген ќыз балаларды кμресіњ.

Ќыз балалар арасында ±рысу кμп

естіліп жататынын жасыруѓа

болмайды. Ќ±лаќќа т‰рпідей ес-

тілетін дμрекі сμздерді айтып,

егесіп жатады. Біреулер арала-

сып, ќойдырмаса, тμбелеске ±ла-

суы сμзсіз. Бойында ешбір сы-

пайылыќ, єдемілік байќалмай-

тын, ±ялып, именбейтін ќыздары-

мыз да бар. "Ќызым ‰йде, ќылыѓы

т‰зде" – деген.     М±хаммед пай-

ѓамбардыњ μсиеттерінде: "Елден

±ял. Мейманѓа ізет-ќ±рмет ќыл.

Сμгуді єдет ќылма. ¤зіње лайыќ-

ты сμз сμйле. ¦ят  – μлімнен

к‰шті екенін  есіњнен  шыѓарма"

– делінген.

Оќушылар мен студенттер ара-

сында "¦лттыќ педагогика" фа-

культативтік дєріс ретінде сабаќ

±йымдастырылса, тєрбиеніњ ќай-

нар кμзі болары хаќ. Жас ±рпаќ,

єсіресе ќыз бала тєрбиесін отба-

сы мен оќу орындары бір-бірінен

ажырамай атќаруы парыз. Ќыз

тєрбиесінде б‰кіл ±лттыњ тєрби-

есі т±р. Єњгімемді Ѓафу Ќайыр-

бековтыњ сμзімен аяќтаѓым ке-

леді:

"¤зіње бір тілегім бараќтарѓан,

Баяѓы кμњіліммен ќ±лап

ќалѓан.

"Па, шіркін, ќыз тμресі –ќазаќта" – деп,

Естіген ќалмасыншы ќ±лаќта

арман."

Баќытжамал ЌБаќытжамал Ќ

Баќытжамал Ќ

Баќытжамал Ќ

Баќытжамал ЌАЛТАЕВА

АЛТАЕВА

АЛТАЕВА


АЛТАЕВА

АЛТАЕВА,,,,,

Арќалыќ медицина

Арќалыќ медицина

Арќалыќ медицина

Арќалыќ медицина

Арќалыќ медицина

колледжініњ оќытушысы,

колледжініњ оќытушысы,

колледжініњ оќытушысы,

колледжініњ оќытушысы,

колледжініњ оќытушысы,

ЌР білім беру ‰здігі,

ЌР білім беру ‰здігі,

ЌР білім беру ‰здігі,

ЌР білім беру ‰здігі,

ЌР білім беру ‰здігі,

ењбек ардагері.

ењбек ардагері.

ењбек ардагері.

ењбек ардагері.

ењбек ардагері.25 аќпан 2015 жыл

7

7

7

7

7

Дєрігер дегенде

кμз алдымызѓа

а у з ы - м ± р н ы н

т±мшалап алѓан,

ќолында шприці,

‰стінде аќ халаты

бар адам елес береді.

Тіпті кейбір ата-ана

балаларын "єне,

дєрігер келе жатыр"

деп ќорќытатыны

да рас. Мен бала ке-

зімде дєрігер атау-

лыдан ќорќатын-

мын. Кейін ес кіре

ќ о р ы ќ ќ а н ы м

ќалып, сол маман

иесіне ќызыѓатын

болдым.  Сол ќызы-

ѓушылыѓым арманѓа

±ласып, мектеп ќабырѓасымен ќош-

тасќан соњ Ќостанай медициналыќ

колледжіне оќуѓа т‰стім. Алѓашын-

да бєрі тосын, т‰сініксіз жаѓдайлар

аз болѓан жоќ. Біраќ ±стаздарым-

ныњ арќасында мені т±мшалаѓан

т±ман сейіліп, кμзім ашыла бастаѓан-

дай.

Бірде бір аптаѓа №1 ќалалыќ ауру-ханасына тєжірибеге бардым. Мен 2-

ші терапия бμлімінде болдым. Ондаѓы

дєрігерлер мен медбикелерден ‰йре-

нерім кμп болды. Алѓаш рет жансаќ-

тау бμлімініњ не екенін кμрдім. ¤мір

‰шін к‰рескен жандарѓа дєрігерлер

бар кμмектерін беруде. Осында 1-ші

пост медбикесі Арайлым Ќозыбаева

есімді ќызѓа кμмекші болдым.

К‰нделікті Арайлыммен бірге пала-

тадаѓы науќастарды аралап, оларѓа

дєрі-дєрмек таратуѓа кμмектестім.

Мамандыѓым –

байлыѓым


Медбикеніњ науќастарѓа ем-дом жа-

саѓанын баќылап, кμњіліме тоќып

ж‰рдім. Арайлымныњ єр істі ерекше

ілтипатпен атќаратынына с‰йсі-

нетінмін.  Палатада емделіп жатќан

науќас єженіњ Арайлым туралы:

"Айналайын, осы ќызым келгенде

ауруым жоќ болып кетеді", – де-

генін естіп, грек философы Сократ-

тыњ "Жанды  емдемей – тєнді  ем-

деуге болмайды" деп айтќан сμздерін

енді т‰бегейлі т‰сінгендеймін.

Оќуымды ертерек бітіріп, мен де

осындай маман болѓым келіп кетті.

Ќызыѓушылыѓым одан бетер арта

т‰сті. Бар болѓаны ішкі сырыммен

μзгелермен де бμліскім келгені еді.

Шырайлым С

Шырайлым С

Шырайлым С

Шырайлым С

Шырайлым СЕЙСЕНБАЕВА

ЕЙСЕНБАЕВА

ЕЙСЕНБАЕВА

ЕЙСЕНБАЕВА

ЕЙСЕНБАЕВА,,,,,

Ќостанай медициналыќ

Ќостанай медициналыќ

Ќостанай медициналыќ

Ќостанай медициналыќ

Ќостанай медициналыќ

колледжініњ 1-ші курс студенті.

колледжініњ 1-ші курс студенті.

колледжініњ 1-ші курс студенті.

колледжініњ 1-ші курс студенті.

колледжініњ 1-ші курс студенті.

Дмитрий Ромащенконыњ

мектебімізге  тєжірибеден

μтем деп келгені кеше ѓана

еді. Б‰гінде сол ќызыќќа

толы бір ай зымырап μтіп кет-

кенін μзіміз де ањѓармай

ќалдыќ. Педагогикалыќ

тєжірибесін  сынып же-

текші ретінде 10

"є"


,  ал пєн

м±ѓалімі ретінде 8

"б"

 сыны-


бында атќарды. М±ѓалім

болудан жасќанбайтын жас

жігіт мектепте μзін еркін

сезінеді. Келген к‰нніњ

μзінде "Мемлекеттік тілдіњ

м±ѓалімі болам" деген ныќ

сμзінен-аќ бойындаѓы алау

отын сезіндім. Єр ісініњ

нєтижесіне жеткенше асы-

ѓатын  Дмитрий μзініњ ал-

ѓырлыѓы мен жас жеткін-

шектердіњ бойына сенім-

ділік ±ялатты. ¦лты басќа

бола т±ра μзінен кейінгі іні-

ќарындастарѓа ‰лгі болуѓа

±мтылѓан жас жігіт шамалы

уаќыттан соњ "Филология"

оныњ  ішінде ќазаќ филоло-

гиясыныњ толыќќанды  мама-

ны болады.

  Мемлекеттік тілді еркін

мењгерген, кей кезде ‰лкен

кμз кμрген аќсаќалдарша

сμзіне "Абайдыњ ќара сμз-

дерін», маќал-мєтел, ќанатты

сμздерді тіліне тиек етіп

отырѓанын кμріп, ќалай ќай-

ран ќалмайсыз?!

¤зініњ ќазаќ тілі маманды-

ѓын тањдаѓанына бір мезетте

μкінген емес. Єрдайым μзініњ

университеттегі м±ѓалімде-

рін маќтанышпен еске алып

ж‰реді. Онысынан оларѓа де-

ген жєне μзініњ курстас дос-

тарына деген кіршіксіз саѓы-

нышын байќауѓа болады.

Жалпы жан д‰ниесі таза,

мемлекетін шын с‰йетін на-

ѓыз  патриоттыњ  тєлімгері

болѓаныма  ќуаныштымын.

Єрдайым μз оќушыларыма

‰лгі ќылып ж‰ремін. Біраќ

оныњ  ізін ќуса да дєл Дмит-

рийдей  елініњ   наѓыз  пат-

риоттарыныњ азайып бара

жатќандары жаныњды ж‰де-

теді. ¤йткені ќазіргі тањда

орыс мектебін жаќсы бітіріп

Ќазаќстанныњ жоѓары оќу

орындарына т‰сетін т‰лектер

азайып, кμбінесе  кμршілес

Ресейдіњ   оќу орындарына

т‰сетіні бєрімізге айѓаќ. Ал

Дмитрий болса μзініњ оќып

ж‰рген оќу орны  Ќостанай

мемлекеттік университетін

Гарвард пен Оксфордтан кем

кμрмейді. Біздіњ "ЌМУ-ѓа

ештење жетпейді " деп сайрай

жμнеледі.

 Болашаѓына зор ‰мітпен

ќараймын. Таѓдырын  мемле-

кеттік  тілмен байланыстыр-

ѓан жас жігіттіњ μмірі де осы

тєжірибесі сияќты еш ќиын-

дыќсыз μтсе екен деген

тілегім бар.

Болашаѓыњ жарќын

болсын, Димашым,

Мен μзіњді шоќ ж±лдызѓа

баладым.


Ќазаќ тілін асќаќтатып

єрќашан,


Таудай болсын, μмірдегі

талабыњ!


– дегім келеді.

Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2015 -> №117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбі
2015 -> Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезінде
2015 -> 5 маусым 2015 ж жұма
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»
2015 -> №149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±ма
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет