Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының даPdf просмотр
бет4/5
Дата31.03.2017
өлшемі6 Mb.
1   2   3   4   5

Єйгерім С¦ЛТАНОВА,

Димитров атындаѓы

№1 орта мектептіњ

ќазаќ тілі мен єдебиеті

пєні м±ѓалімі.

Федоров ауданы.

Біздіњ Димаш

Жастар ќосымшасыныњ редакторы

Айтолќын АЙЌАДАМОВА.

– Ержан, ќызметіњ ќ±тты бол-

сын! ІІМ Ќостанай  академиясын-

даѓы тμрт жыл зымырап μте шыќ-

ты. Енді міне полиция ќызметкері

атандыњ, кμтерер ж‰гі де ауыр шы-

ѓар?

– Бірінші курсќа келгенде полицей-

лер ќоѓамда кμрініс тапќан ќ±ќыќ б±зу-

шылыќтарды реттеп, олардыњ салдары

мен себептерін аныќтайтын ќызметкер

деп т‰сінетінмін. Алайда  сол салаѓа

етене араласќанда, зањ ќызметініњ ќан-

шалыќты к‰рделі, мањызды екенін

ањѓардым. Б±л ретте білікті маманда-

рымыздыњ берген тєлім-тєрбиесі ‰лкен.

Тєртіп саќшысыныњ ќызметі ќылмыс-

ты ашумен шектеледі десек, ол ќате

пікір. Білімділік, парасаттылыќ, жана-

шырлыќ, ењбекќорлыќ, ќайраттылыќ

секілді ќасиеттердіњ т‰гелі дерлік на-

ѓыз парасатты полицейдіњ бойынан та-

былуы тиіс. Мен ‰шін ќ±ќыќ ќорѓау са-

ласыныњ μкілі болу бір жаѓынан мєрте-ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ

бе болса, бір жаѓынан, ќоѓам алдындаѓы

‰лкен жауапкершілік.

– Кμршілес Есіл ауданындаѓы

ќызметіњді бастап кеттіњ. Ќостанай-

да ‰йренгендеріњді тєжірибе ж‰зінде

кμрсете алдыњ ба?

– Академия ќабырѓасындаѓы єр тыњ-

даушыныњ сапалы білімді алуы– басты

талап. Болашаќ ќ±ќыќ ќорѓау ќызмет-

кері μзі ‰шін ізденіп, ел болашаѓын

ќатар  ойлауы  тиіс. Ењ алдымен, пат-

риоттыќ жєне адамгершілік т±рѓыда

тєрбиелену маќсатын алѓа ќою керек

деп ойлаймын. Ќазір ќызмет істеп жат-

ќан μњірге келгеніме кμп болѓан жоќ,

ќылмыстыќ атќару ж‰йесіндегі

тєжірибесі мол мамандармен кење-

семін. Ењ бастысы, алѓан білімімді ел

тыныштыѓы ‰шін ж±мсау.– Білуімізше, сен самбо жєне ќазаќ

к‰ресінен ЌР спорт шеберлігіне

‰міткерсіњ. Осы екі спорт т‰рін μз

ж±мысыњмен ќатар алып ж‰ру

ќиынѓа т‰спеді ме?

– Аз-м±з жетістікке жетсем акаде-

мияда алѓан тєлімімніњ жемісі деп

т‰сінемін. ¤йткені, бізде салауатты

μмір салтын ќалыптастыруѓа баса на-

зар аударылѓан. Тыњдаушылар ж‰йелі

т‰рде спортпен ш±ѓылданады. Ќызмет-

ке т±рѓаннан кейін, єрине, ќиындыќ

кездеспей т±рмайды. "‡здіксіз жат-

тыѓу ±лы м±ратќа жеткізеді" деп аты

ањызѓа айналѓан Жаќсылыќ ‡шкемпі-

ров айтќан екен. Сол сияќты, ж±мыс-

тан кейін жаттыѓу залына асыѓып т±ра-

мыз. 10 наурызда Есіл ауданыныњ аты-

нан Аќтμбе ќаласында μтетін самбо к‰ре-

сіне аттанбаќшымыз. Жарыс ЌР ќыл-

мыстыќ атќару ж‰йесі мекемелері ма-

мандарыныњ арасында μтеді. Ќазірден

бастап дайындыќты бастадыќ.

– К‰ресті академия ќабырѓасын-

да бастадыњ ба? Таѓы ќандай жетіс-

тіктеріњ бар?

–Алѓаш ќазаќ к‰ресімен мектеп

ќабырѓасында айналыстым. К‰реске

жастайымнан баулыѓан аѓаларым

Н±рхан жєне Едіге Бекібаевтар еді.

Соныњ нєтижесінде ќазаќ к‰ресі жєне

самбо, дзюдо к‰рестерінен облыстыќ

жарыстарды ±ттым. 2012 жылы "ЌР

ІІМ Ќостанай академиясыныњ ‰здік

спортшысы" деген атаќќа ие болдым.

Ќызмет істеп ж‰ріп те спортты таста-

маймын. Командирім айтпаќшы, жан-

жаќты маман – ел тыныштыѓыныњ

кепілі. Полиция ќызметкері ќоѓамныњ

психологиясын білу керек деп жатады.

Меніњ ќызметтегі маќсатым да осы. Бо-

лашаќта Ќостанай академиясындаѓы

ќайта даярлау жєне біліктілікті артты-

ру курстарынан μтуді жоспарлап отыр-

мын. Ќазаќта ‰йдіњ кенжесі  ќара ша-

њыраќта ќалатыны мєлім. Жоспарла-

рым іске асса, ауылдаѓы ата-анама

ќарайласып, ж±мысымды сол жаќта

жалѓастырсам ба деймін.– Єњгімењізге рахмет! Ел тыныш-

тыѓын саќтайтын ќостанайлыќ т‰лек-

тердіњ ќатары кμбейе

берсін.

С±хбатты

ж‰ргізген

Ќасќырбай

ЌОЙШЫМАНОВ.

Еліміздегі ќ±ќыќ ќорѓау органдарыныњ кєсіби маман

даярлайтын жоѓары оќу орындарына ќойылатын талап жоѓары.

Б±л т±рѓыда ішкі істер министрлігі Ќостанай академиясы сапалы

кадрларды дайындауды маќсат еткен. Яѓни ємбебап, ќолынан іс

келетін мамандарды еліміздіњ т‰кпір-т‰кпіріне жібереді. Биылѓы

жылы академияны аяќтаѓалы отырѓан т‰лектердіњ бірі – Ержан

Жалм±хамбетов. Ол Аќмола облысы, Есіл ауданындаѓы

ќылмыстыќ атќару ж‰йесі мекемесіне ќызметке кірісті.

8

25 аќпан 2015 жыл

 Биыл ¦лы Отан соѓысындаѓы  Жењіске  70 жыл тол-

маќ. Б±л соѓыстыњ ызѓары ќай отбасын болмасын ай-

налып  μтпегені  мєлім. Б±ѓан есейе келе  кμзіміз  жетті.

Мен 1946 жылы Торѓайдаѓы он екінші  ауылдыњ

Тауман  атты  ќыстаѓында д‰ниеге келдім. Ол кезде

ауыл аттары цифрмен  белгіленетін.  Балалыќ  ша-

ѓымныњ 4 жылын  ќуатты  отбасында  μткіздім. Себебі

ол кезде єкем С‰леймен Ж‰збай±лы  тірі  болатын.

Єкем  μз  ісініњ  шебері,  іскер   єрі  тігінші  еді. ¤зініњ

тігін  машинасы мен жан±ясын  ќамтамасыз етумен

ќатар, кμрші-кμлем  ауыл  т±рѓындарыныњ  да  м±ќта-

жын   шыѓарып  отырѓан. Кμйлек-кμншік, костюм-

шалбар сынды  киім-жараќ,   єрі  саптама  етікке дейін

тіге білген. Сонымен  ќатар, доѓа, арба жасау, шана

жμндеу сияќты істердіњ де хас шебері атанѓан. Содан

болар  біз   ешќандай  жоќшылыќ   кμрмей   μстік.

Біраќ  б±л   баќыт   бізге  кμпке   б±йырмады. Мен тμрт

жасќа толар толмаста сырќаттан кμз ж±мѓан єкемніњ

соњында ќ±рсаѓында тумаѓан жеті айлыќ бала мен ана-

мыз ¦рќия Жолмаѓанбетќызы  бес  баламен  жесір

ќалды. Бауырларымныњ  ењ  ‰лкені  он ‰ш  жаста. Ол

заманда   жетім  бала,  жесір єйел  дегенді  бастыќсы-

маќтар  адам  ќатарына   ќоспайтын. Шешеміз жања

туѓан  сєбиімен  соњынан  ерген  бес  боздаѓын  асырау

‰шін  тањныњ  атысы, к‰нніњ  батысына  ќарамастан

‰кімет   малын   баѓумен   тірлік   кμрді. Он ‰ш жасар

аѓам  Х±сайын  жас та болса   анамызды  аяп, бірге

ж±мысќа  шыѓатын. Бай, бастыќсымаќ   бала-шаѓа, єйел

атаулыны  баќылаудан  шыѓармай,  ±рып-соѓып

ж±мсайтын. М‰мкін осы ауырпалыќ  батты ма, єкем

ќайтќаннан кейін ‰лкен аѓам Х±сайын он ‰ш жасында

кенеттен  ауырып, кμз ж±мды. Жыѓылѓанѓа ж±дырыќ

дегендей,  шешеміздіњ ќайѓысы  жан азабын  тартќыз-

ды.

Біраќ м±нша  азапќа шыдап берген  анамыз  латынєліпбиін  жетік   мењгерген, діни  сауатты  кісі еді.

Б±ѓан  себеп  туѓан  наѓашымыз  Єбілкєкімді 12-13

жасында  намазѓа   жыѓып, латынша  ѓаріп  ‰йреткен

молдалардыњ  бірі. Сол сауаттылыќтыњ   арќасында

шешеміз   ешкімді   жμнсіз   басындырмапты. Небір

сауатсыздардыњ  екпінін   басып, кімніњ   болса да   тілін

таба  білген. Ел  арасында   да ±рыс,   жанжалдан аулаќ,

алдыњѓы  ќатарлы  адал  ж±мыскерлердіњ   бірі   болып

танылды. Бізді де аќырѓы  к‰ніне дейін бір Аллаѓа

ЖЕЊІМПАЗДАР ЖАДЫМЫЗДА

(¦рќия  Жолмаѓанбетќызы  туралы бір ‰зік  сыр)

сенім   артып, жаманшылыќтан   аулаќ   болуѓа    ‰йретті.

Сол бір  жылдардан бастап барлыќ ауыр ж‰кті ана-

мыз μзі арќалап келді. Тынымсыз тіршіліктіњ    ќойна-

уында   к‰ндемей,  т‰ндемей   ќыстыњ   суыќ  ызѓарына

тμзіп,  жаздыњ аптап  ыстыѓына    ќарамастан   ењбек

етті. Ол  кездегі  ауыл т±рѓындарыныњ  тірлігі  к‰ні-

т‰ні   малдыњ  соњында  ж‰ру. Ќазіргідей техника  жоќ.

Бєрі де ќолмен жасалады. ¤гіз  арбамен  немесе  шана-

мен  су  тасиды,  шμп  тасиды. Жаздыњ   жалпаѓында

тањ атпастан  т±рып,  μрістегі  малдыњ  жемін, шμбін

дайындап, к‰ні бойы майданда ж‰рген  жауынгерлер-

ге   азыќ    ретінде    ќ±рт,   майын    толтырып, ж‰н

тоќып, басќа да    ќолда   бар  заттарын   жіберетін.

 Біз  т±рѓан  ќыстаќта   мектеп  болѓан   жоќ. Сондыќ-

тан 1956 жылы  12 ауылѓа    кμшіп   келіп, мені    кеш те

болса 10 жасымнан  бірінші сыныпќа берді. Шешеміз

мектеп-интернатына  аспазшы   болып  орналасты.

Бізге интернатќа   жаќын  ќоржын  ‰йдіњ  бір  бμлмесін

берді. Ќандай тірлік болсын, оњайѓа соќпасы  аныќ.

Себебі 25-30-дан астам   балаѓа   нан   кμміп, ‰ш  мезгіл

к‰нделікті  асын  дайындау. Ќазіргідей  тоќ пеш неме-

се газ болѓан  жоќ. Бєрін  от  жаѓып, пешке   пісіресіњ.

Оѓан  жаѓатын  отынныњ т‰рі ќамыс, азын-аулаќ   те-

зек, ол да  кμп  бола   бермейді. Оныњ  сыртында, ас

дайындау   сияќты   тірліктіњ    барлыѓын   жалѓыз   μзі

кμтеріп   келді. М‰мкін  сол  шешеміздіњ  ізеттілігі

мен ќамќорлыѓыныњ  арќасында болар, интернаттыњ

барлыќ  балалары, ‰лкенді-кішілі анамызды "мама"

деп  атап кетті.  Ол  кездері "мама" деген атау  м‰лдем

жоќ  болатын. Барлыќ  ќыстаќ  бойынша  біздіњ  ше-

шеміз  алѓашќы "мама" атанды.

 Шешеміз 35 жасында  жесір  ќалса да,   жан аза-

бын, тєн  азабын кμрсе де бар к‰ш ќуатын еліне, ты-

ныштыќ  заманѓа, бес жапыраќ  балаларына  арнады,

соларѓа сенім  артты.  Жаста  болса  отбасын  ќ±руды

ойына   алмады.  Жас  ќыршындарыныњ   біреуге   жал-

таќтап  μсуін   ќаламады.  Ержете келе барлыѓымызды

ќалаѓан   мамандыѓымыз   бойынша   оќытты. Аѓам

бухгалтер, мен   зоотехник, інім  ж‰ргізуші   болды.

¦лын   ±яѓа, ќызын ќияѓа  жеткізді.  Б‰гінде  анамыз-

дыњ   жаќсылыѓына   дєн  ризамыз.

Кμзініњ   тірі   кезінде  анамызды   ‰кімет   ±мытпай,

тыл  майданында  ењбек   еткен   ардагерлер   ќатарына

жатќызып, жыл   сайын   ¦лы  Жењіс  к‰ніне    шаќыры-

лып, бірнеше  мєрте тыл  медалімен  марапаттаѓан.

Б‰гінде  сол  ардагерлеріміздіњ  арќасында, тєуелсіз

ел  атанып, шат-шадыман   μмір  с‰ріп  жатырмыз.

Б±л,  єрине,  сол соѓыс  кезінде біздіњ аналарымыз

сияќты  ардагер-майдангерлеріміздіњ аянбай  ж±мыс

атќарѓан ењбегініњ  жемісі  деп  білеміз. Батыр ЕСТЕКБАЙ,

зейнеткер.

СУРЕТТЕ: ¦рќия Жолмаѓанбетќызы.

Біздіњ елде Максим деген орыс кино-

механик болды. Аты Максим болѓанымен

заты ќазаќ, екі кμзі ойнаќтаѓан, μзі бір еті

тірі, пысыќ жігіт болатын. Шамасы ки-

номеханик курсынан кейін біздіњ елге

жіберсе керек.

Ал енді сол Максим біздер (балалар)

‰шін ењ бір керемет, ењ ѓажап адам бола-

Ќойшы Бекмаѓамбетов туралы саѓыныш сыр

Ќойшы Бекмаѓамбетов туралы саѓыныш сыр

Ќойшы Бекмаѓамбетов туралы саѓыныш сыр

Ќойшы Бекмаѓамбетов туралы саѓыныш сыр

Ќойшы Бекмаѓамбетов туралы саѓыныш сыр

тын. Кино жμнінен сμз бола ќалса, екі

сμзіміздіњ бірінде:" Максим ‰й деді, Мак-

сим б‰й деді. Ол керемет, бєрін біледі ..."-

ге басатынбыз. Біздіњ Аќсуат ±зыннан-

±заќ созылѓан ауыл ѓой. Максим велоси-

педпен реклама жазуѓа ана шеттен, мына

шетке жеткенше "Максим, ќандай кино

болады?" деп, анасы бір с±рап, мынасы

бір с±рап ќара таќтайшаѓа хабарландыру

жазѓанша  жарты ауыл кешкі сеансты

біліп алатын. Ал біздер болсаќ: " Максим,

б±л соѓыс туралы кино ма?"  – деп  с±рап

ќалатынбыз. Кейде оныњ "иє, соѓыс тура-

лы" деп μтірік айта салатын  да кездері

болатын.

...Ей, балалыќ-ай десењші!  Сонда біздер

соѓыс туралы киноны жаќсы кμреміз.

Ќазаќы елдіњ баласы, киноныњ сμзін

т‰сінбесек те,  атысып-шабысып жатќан-

дарын кμргенімізге мєз боламыз. Клуб-

тан шыќпай жатып-аќ т‰сінбегенімізді

ойдан шыѓарып, бір-бірімізбен бірде

келісіп, бірде келіспей ‰йімізге жеткен-

ше ќызылкењірдек болып жатќанымыз.

Осындай бір кинодан кейін, "апа, б‰гін

соѓыс туралы єйдік тамаша кино кμрдік.

(Анамды мен апа дейтінмін). Біздіњ єскер-

лер немістіњ бєленше танкысын пушка-

мен атып быт-шытын шыѓарды. Т‰генше

танкысын гранат атып к‰йдірді. Кμпте-

ген самолеттерін ќ±латты. Біздіњ єскер-

лер немістердіњ к‰л-талќанын шыѓар-

ды..." деп єњгімелеген сайын ќыза

т‰скенімді жаратпай, "соѓыстыњ несі жаќ-

сы дейсіњ !  Онда кілењ немістер ѓана μліп,

біздіњ єскерлер μлмеген болса, осы ауыл-

дыњ жартысынан артыќ азаматтары ќайда

ќалды!?" деп, кμзін сыйпалаѓан бойы єкем

орнынан т±рып кетті. М±ны байќап ќал-

ѓан анам:"Єй, балам-ай!   Иє, соѓыстыњ

несі жаќсы дейсіњ. Соѓыс болмаса єкењніњ

жан дегенде жалѓыз інісі Ќойшы аѓањ μзі

бір ‰й болып, жанымызда отырмас па еді"

деп   кμзіне жас алып, бас орамалыныњ

шетімен с‰ртіп жатты. М±ны ести сала,

(ой, балалыќ-ай десењші); "апа, апа Ќойшы

аѓам танкист  болды ма, єлде летчик бол-

ды ма? Неше неміс μлтірді? Оныњ орден-

дері кμп пе?.." деген сияќты с±раќтарды

жаудыра бастаѓаным єлі есімде.

"Ой, ќалќам-ай, оныњ неше неміс

μлтіргенін ќайдан білейін. Соњѓы хатын-

да: "ертењ ертемен шайќасќа шыѓамыз.

Кім біледі алдымызда не к‰тіп т±рѓанын.

Хабарсыз ќалмасын деп жазып отырѓа-

ным ѓой" деген соњѓы хабары Ленинград

т‰бінен келген болатын деп, Ленинградќа

тілі келіњкіремей  єрењ  айтып бір к‰рсініп

алды. Шамалы уаќыт ‰нсіздіктен кейін,

"елін саѓынып, туыстарына арнап жаз-

ѓандарын оќыѓанда кμздеріне жас алма-

ѓан жан ќалмап еді" деп анам таѓы бір

к‰рсінді. Хатты оќып болып, "апырмай,

жазуы ќандай таспен басќандай тамаша

еді!" деп Ѓарып аѓањныњ (Оспанов) тањ-

ѓалѓанын кμрсењші деп алды да, "жарай-

ды, балам, тањертењ ерте т±ру керек, жа-

тайыќ" деп, орнынан т±рып кетті.

 Тєні μлсе де, жаны μлген жоќ аѓамныњ,

Атќан тањнан кμргендеймін жанарын.

М‰мкін жаны к‰ншуаќќа айналып,

Т±рѓан болар,   г‰лі болып даламныњ.Абдрахман БЕКМАЃАМБЕТ.

9

25 аќпан 2015 жыл

Адам баласыныњ бойына

Алланыњ ќ±діреттілігімен,

ананыњ аќ с‰тімен дарыѓан

μнер ел ішіне кењінен наси-

хатталмаса ќ±дды бір жел-

ге ±шып, ќонарын сай

білген ќањбаќтай еленбесі

де бесенеден белгілі. ¤нерді

μгейсітіп ќадірін жете

білмесек, баянды єрі   жар-

ќын болашаќтыњ тамыры-

на балта шабылмасына кім

кепіл. Киелі  Торѓай жері

батырлар мен аќындардыњ,

би-шешендердіњ ќасиетті

мекені деп жатамыз. Ал

б‰гінгі ±рпаќ осы атќа лай-

ыќты ма? Соњѓы жылдары

талантты μнер иелері жоќ-

тыњ ќасы демесекте, ілеуде

– біреу ортадан суырылып

шыѓып жатады. Б±л μнердіњ

ќайнаѓан ордасына айнал-

ѓан ќ±тты мекенніњ атына

мін болмаса да сын болары

сμзсіз.

Б±ѓан дейін Б.Хамзинатындаѓы μнер мектебі ты-

нымсыз ењбек атќарып,

ауылды жерлерде асыќ ой-

нап, ќ±мныњ арасында кμрінбей

ж‰рген тума таланттарды жа-

рыќќа шыѓарып, бойларындаѓы

булыѓып шыќпай ќалѓан μнер-

лерін дєріптеп, аудан, облыс тіпті

республикалыќ байќауларѓа

ќатыстырып, баќтарын ашќан

болатын. Сол μнерлі балалар

ќазіргі тањда μнер саласы бойын-

ша μздері тањдаѓан жоѓарѓы оќу

орындарына т‰сіп, одан єрі μнер-

лерін шыњдап, шетелдерде оќып

жатыр. Меніњ б‰гінгі маќалама

арќау болып отырѓан кейіпкерім

бала кезінен єнші болуды арман-

дап, діттеген маќсатына ќол жет-

кізген μнер иесі. Ол Жанкелдин

ауданы, Шеген ауылыныњ т±рѓы-

ны Асхат Шыњѓысов.

Мектеп табалдырыѓын алѓаш

аттаѓан Асхат сыныптастарыныњ

арасында сабаќ оќуѓа деген

ќ±лшынысын былай ќойѓанда

мектепшілік байќауларѓа ќаты-

сып, μнерімен кμзге т‰сіп, ±стаз-

дардыњ назарына іліне бастайды.

Єн-к‰й сабаѓынан дєріс берген

м±ѓалімі бала Асхаттыњ єн айтуѓа

талпынысы бар екендігін іштей

сезеді. Кейін єуені мен ‰ні келіс-

кен жас єншіні аудандыќ бай-

ќауларѓа ќатыстыруѓа бел ше-

шеді. Ойы ж‰зеге асќан

м±ѓалімніњ арманы орындалып,

аудандыќ байќауда Асхаттыњ

баѓы жанып, ж‰лделі бірінші

орынды иеленеді. Б±л да єнші ба-

ланыњ бала к‰нгі арманы еді.

Осыдан кейін Асхат аудандыќ

байќауларда жењімпаз атанып,

облыстыќ оќушылар фестивалі-

не жолдама алады. ¤зіне тєн єуезді

‰німен облыс ж±ртшылыѓын

тєнті еткен Асхаттыњ мерейі μсті.

11 жыл бойы Аманкелді орта

мектебініњ мєртебесін асќаќтат-

ќан Асхат 2006 жылы Ќостанай

экономикалыќ колледжіне оќуѓа

т‰седі. Аталмыш оќу орнында

оќып ж‰ргенде де мерекелік

мєдени  кμпшілік іс-шараларда єн

айтып, білікті музыканттардыњ

кμњілінен шыќќан. Жанына жат

болса да диплом ‰шін амалсыз

т‰скен колледжді тємамдап, 2008

жылы музыкалыќ білім маман-

дыѓы бойынша сырттай оќуѓа

т‰скен. 2010 жылы Жан±заќ Ай-

саѓалиевтіњ шаќыруымен Мењ-

діќара аудандыќ мєдениет ‰йіне

ќызметке орналасады. Жања

ќызметке орналасќан Асхат осы

жылы "Мендіќара достарын ша-

ќырады" атты облыстыќ ретро

фестиваліне ќатысып, бас

ж‰лдені иеленген. Артынша

Халыќаралыќ Шабыт фести-

валінде Ќанат Ражанов, Мєди

Н±рм±ханбетов ‰шеуі ‰ш

дауыста єн салып, "Кμрермен-

дер кμзайымы" номинация-

сына лайыќты деп баѓалана-

ды. Осыдан бастап Асхат

м‰мкіндігі мол ізденіске зейін

ќойып, біржола єн айтуѓа

бетб±рыс жасайды.

¤мірдегі сыњарын тауып,

тењіне ќосылѓан Асхат Тμле-

ген±лы шањыраќ кμтеріп, єке

атанды. Мењдіќара ауданы-

нан ауысып, аудан орталы-

ѓындаѓы Н.Ахметбеков атын-

даѓы мєдениет ‰йіне ж±-

мысќа т±рды. Аудан мєде-

ниетініњ μркендеуіне μзіндік

‰лесін ќоса ж‰ріп, 2013

жылы Атырау облысында

μткен "Атырауым – асыл ме-

кенім" атты республикалыќ

єнші-сазгерлер конкурсында

баќ сынап, нєтижесінде дип-

ломант атаѓын иеленсе, 2014

жылы Аќтμбе облысы, Ыр-

ѓыз ауданында "Аймаќты

єнмен тербетіп" атты Ырѓыз μнер

мерекесінде єн номинациясы

бойынша бас ж‰лдені иеленіп,

ауданымыздыњ абыройын ‰стем

етті. Отбасылыќ жаѓдайѓа байла-

нысты туѓан жері Шеген

ауылындаѓы  Аманкелді атындаѓы

орта мектебінде єн-к‰й пєні

бойынша ќызметін жалѓастыру-

да. Аудан кμлемінде μтетін мере-

келік кештерге арнайы келіп, ре-

пертуарындаѓы єндерін наќышы-

на келтіріп орындап, кμрермен-

дердіњ ыстыќ ыќыласына бμле-

нуде. Ќазіргі шыѓып жатќан жас

єншілер ж±лдызды єншілерге

еліктеп, єдемі єнніњ шырќын

б±зып жатады. Ал, Асхаттыњ

"Айќаракμз" єнін айтудаѓы

ерекшелігі м‰лде ешкімге ±ќса-

майды.


"Уаќыт емші"  Алла сєтін са-

лып, ортамыздан μнерге жана-

шырлыќ танытып, ќолдау

кμрсетіп, демеушілік жасайтын

атымтай – жомарт азаматтар та-

былып жатса, н±р ‰стіне н±р бо-

лар еді. Себебі Асхаттыњ ендігі

асќаќ  арманы "Ќазаќстан дауы-

сы" байќауына ќатысу.

 Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.

 Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.

 Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.

 Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.

 Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.

 Жанкелдин ауданы.

Асхаттыњ

асќаќ арманы

 Жанкелдин аудандыќ ішкі істер бμлімінде аудан

єкімі А.Кенжеѓарин, аудан єкімініњ ќ±ќыќтыќ мєселе

жμніндегі кењесшісі Ќ.Кєдірментаев жєне ішкі істер

бμлімініњ ќызметкерлерініњ ќатысуымен жиын μтті.

Басќосуда ішкі істер бμлімі бастыѓыныњ

орынбасары Б.Ж‰нісов μткен жылы атќарылѓан

ж±мыстардыњ нєтижесін баяндады.

Є.Боранбаев атындаѓы кинотеатрда облыстыќ

"Дала μлкесі тарихы" м±ражайы аќын, ±стаз А.Ќали-

евтыњ портреттік кешін μткізді.

Кешке ќаладаѓы мєдени ошаќтардыњ басшы – ќыз-

меткерлері, мєдениет ќайраткерлері, Арќалыќ мем-

лекеттік педагогикалыќ институты жанынан ќ±рылѓан

М.Дулатов атындаѓы єдеби бірлестік (жетекшісі А.Ќали-

ев), "Жас±лан" жасμспірімдер орталыѓындаѓы "Алтын

кμмбе отауы" (жетекшісі Ш.Ќапаќов), ќосымша білім

беру мектебіне ќарасты "Сєлем жас тілшілер (жетекшісі

С.Жиенбаева) ‰йірмесі жєне шыѓармашылыќты жаны

с‰йетін жастар жиналды.

Айтыстыњ аќтањгері атанѓан Айбек Киікбай±лы

б‰гінде ‰ш м‰шелге аяќ басып отыр екен. Ол Жанкел-

дин ауданыныњ Албарбμгет ауылында д‰ниеге келген.

Алѓашќы айтысы оќушылыќ μмірден басталып, т±њѓыш

рет белгілі айтыскер аќын Б‰ркіт Бекетовтіњ ќызы Ди-

нара Бекетовамен айтысќа шыѓады. Республикалыќ

айтыстаѓы алѓашќы ж±бы, айтыс с‰йер ќауымныњ кμзай-

ымына айналѓан атаќты айтыскер аќын Бекарыс Шой-

беков болѓан. Мектеп ќабырѓасында ж‰ргенде ал-

ѓашќы μнерге баулыѓан ±стазы Ѓалымжан Бекетов еді.

Халыќ аќыны Ќ. Єбілдіњ шєкірті атанып, сан д‰бірлі

додаларда топ жарды. Торѓай аќындыќ мектебініњ т‰п-

т±ќиянын зерттеп, ѓылымѓа ќ±лаш ±рды.

 Портреттік кешті ж‰ргізген м±ражайдыњ ѓылыми

ќызметкері, аќын М±ќият Ќойшыбай мєдени шараны

кеш иесіне арнаѓан арнау μлењімен ашып, жыр жол-

дарымен айшыќтап отырды. Айтыскер аќынмен еркін

с±хбат ќ±руѓа м‰мкіндік туѓан орайлы сєтте студент

жастар кμкейде ж‰рген с±раќтарын ќойып, жас аќын-

дар Айбек аѓаларына арнап шыѓарѓан арнау жыр-

ларын оќыды.

 Ќашанда сабырмен, биязы, кішіпейілділікпен сμз

саптайтын аќын, ±стаз, ѓалым, ќажы А.Ќалиев μзіне

ќойылѓан с±раќтардыњ ќай ќайсына да тосылмай

жауап беріп, баспадан жарыќ кμрген "Торѓай аќын-

дарыныњ антологиясы" кітабыныњ бірінші томын м±ра-

жай ±жымына тарту етті.

 Таѓылымды кеште Айбектіњ бірнеше єндері орын-

далып, ЌР Мєдениет ќайраткері О.М±ќатова, м±ра-

жай директоры Г.Елтебаевалар сμз сμйледі.

 Арќалыќ ќаласы.ЕЛ ІШІ – ¤НЕР КЕНІШІ

Айбек аќынмен кездесті

Кеткен

кемшіліктерден

сабаќ алуѓа

тиіспіз

Жалпы, ауданда ќылмыстыњ

алдын алу, оны болдырмау маќ-

сатында профилактикалыќ

ж±мыстар аз ж‰ргізілген сыњай-

лы. Себебі, 2013 жылмен салыс-

тырѓанда μткен жылы ќылмыс

жасаѓандар мен єкімшілік ќ±ќыќ

б±зѓандардыњ саны артып отыр.

Єсіресе, бμтенніњ м‰лкін ±рлау,

ішімдік ішіп кμлік ж‰ргізу факті-

лері кμптеп кездесуде. Мєселен,

былтыр мас к‰йлерінде кμлік

ж‰ргізіп, жауапсыздыќ танытќан

ж‰ргізушілердіњ салдарынан

сегіз адам кμз ж±мѓан. Статисти-

калыќ мєліметтерге с‰йенсек,

б±л кμрсеткіш облыс бойынша

да алдыњѓы ќатарда. Кμлік

ж‰ргізу ќ±жатын сатып алып,

жол ережелерін б±зѓандарды

ќоспаѓандаѓы мєлімет осындай.

Барлыќ єкімшілік жауапкерші-

лікке тартылѓандар саны 2013

жылы 531 адам, ал  2014 жылы

864 адам. Яѓни єкімшілік ќ±ќыќ

б±зушылыќтыњ да μсім пайызы

анаѓ±рлым артќандыѓы байќа-

лады. Дегенмен, Жанкелдин

ауданыныњ ішкі істер бμлімініњ

єкімшілік полиция бμлімшесі-

мен μткен жылы аудан кμлемін-

де єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ

пен ќылмыстыњ алдын алуда

ш±ѓыл іс-шаралар ж‰ргізілген.

Комиссия м‰шелерімен есепке

алу-тіркеу тєртібімен ауылдыќ

округтерге шыѓу, тексерістер

ж‰ргізу шаралары жалѓасуда.

Жиын барысында аудандыќ

ішкі істер бμлімініњ бастыѓы, по-

лиция майоры Ж.Н±рѓазин

μткен жылѓы кеткен кемшіліктер

мен алдаѓы атќарылатын

ж±мыс жоспарларымен таныс-

тырды.


– Ќыраѓылыќ танытып,

аудан, ауыл т±рѓындарымен

ќоян-ќолтыќ ж±мыс жасасаќ,

ќандай да болмасын ќылмыс-

тыњ алдын аламыз. Жасμспірім-

дер арасындаѓы єкімшілік ќ±ќыќ

б±зушылыќтыњ алдын алу ‰шін,

барлыќ мектептерде айына бір

рет ата-аналар мен оќушылар

арасында т‰сінік ж±мыстарын

ж‰ргізіп отыруѓа тиіспіз. Б±л тек

айтылѓан єњгіме болмауы керек.

Єбден зерттеп, оны саралап,

нєтижелі ж±мыс жасауѓа

ќ±ќылымыз. Біз тек жазалап

ќана ќоймай, барлыќ ќылмыс-

тыњ алдын алып, байсалды-

лыќпен т‰сінік беруіміз керек.

Ауылдыќ жерлердегі учаскелік

инспекторлардыњ ќанаѓатсыз

ж±мыс жасап отырѓандыќтары-

нан ќылмыс жасау фактілері

азаймай отыр. Мєселен, Кμка-

лат, Ќалам-Ќарасу, Жаркμл

ауылдыќ округтерінде осы мєсе-

ле белењ алуда. Сондыќтан, ал-

даѓы уаќытта кеткен кемшілік-

тердіњ орнын толтырып, сабаќ

алуымыз  керек, – дейді бμлім

бастыѓы Жас±лан Н±рѓазин.

Жиын соњында сμз алѓан

аудан басшысы Асќарбек Ах-

метбек±лы ішкі істер бμлімініњ

ќызметкерлеріне єлі де болса

ќанаѓаттанарлыќ ж±мыс жасау-

лары керектігін баса айтты. Жа-

салѓан єрбір ќылмыстыњ ара-

жігін ажырата білу ‰шін терењі-

рек зерттеп, єкімшілік ќ±ќыќ

б±зѓан адамдармен жеке-жеке

ж±мыс жасап, алдын алу маќса-

тында т‰сінік ж±мыстары да

уаќытылы ж‰ргізілсе, б±лардыњ

бірі де болмайтындыѓын алѓа

тартты. Ал кємелеттік жасќа тол-

маѓандар арасындаѓы ќ±ќыќ

б±зушылыќты болдырмас ‰шін

аудан єкімдігі, аудандыќ ішкі

істер бμлімі мен аудандыќ білім

бμлімі бірлесе отырып, тыѓыз

байланыста ж±мыс жасалуы ке-

ректігі де тілге тиек етті. Соны-

мен ќатар, аудан єкімі аталмыш

мекеме ќызметкерлерініњ

ењбектеріне толаѓай табыс, от-

бастарына амандыќ, жауапты

ќызметтеріне сєттілік тіледі.


Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2015 -> №117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбі
2015 -> Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезінде
2015 -> 5 маусым 2015 ж жұма
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»
2015 -> №149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±ма
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет