Аралық ғылыми­практикалық конференция II томжүктеу 7.07 Mb.
Pdf просмотр
бет78/78
Дата22.12.2016
өлшемі7.07 Mb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   78

 

 

191 Отарбаева  Ғ.  Н.  О.  Бөкейдің  «сайтан  көпір»  повесіндегі  түркілік  мифология 

көріністері

.................. .................. .................. .................. .................. .................. ...........................

 

 

196 Пилипчук  Я.В.  Малые  тюркские  владения  северно­восточного  Кавказа  в  раннем 

средневековье

.................. .................. .................. .................. .................. ............... .......................

 

 

200 Сыздықова Г.О. Сөздің семантикалық құрылымы (эпостық жырлар негізінде)............  206 

Тебегенов Т. С.  Өмір философиясының көркем туындысы

.................. ................................  210 

Turayeva D.D. Özbek çocuk şiirinde maharet meseleleri

.................. ...........................................  219 

Тусупова 

А.К. 

О 

взаимосвязи межлитературной 

и 

межкультурной коммуникации

.................. .................. .................. .................. .................. ....................................... 

 

224 Тусупова А.К., Смагулова А.С. Посол поэзии во всем мире

.................. .............................  229 

Умаров Э.А. Конвергенция гласных староузбекского языка

.................. ...............................  237 

Шындалиева М.Б. А.Сейдімбек повестеріндегі көркемдік

.................. .................................  240 

Халел  А.,  Садықова  Р.К.  Түрік жəне қазақ тілдеріндегі  дипломатиялық терминдер 

жəне олардың коммуникативтік ерекшеліктері

.................. ....................... ................................

 

 

244 Хасен Б. СӨЗ – Экспрессивтіліктің негізгі бірлігі

.................. .................. ..............................  248 

Özyaşar  Y.,  Eren  Ö.  Yabancılara  türkçe  öğretiminde  işlevsel  dilbilgisi    çerçevesinde 

metinbilimsel­tümcesel yapıların işlevsel­anlamsal bağlamda uygulanması

................................

 

 

253  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

627 

 

СЕКЦИЯ 9 SESSION 9 

Заң ғылымдарының қазіргі жағдайы және даму мәселелері 

Current state and problems of development of legal sciences 

Hukuki ilimlerin güncel durumu ve gelişmesi ileilgili meseleler 

Современное состояние и проблемы развития юридических наук 

 

Ағдарбеков Т.А.  Қазақ  халқының  ұлттық  мемлекеттілігінің  феодализм негізіндегі 

қалыптасу ерекшеліктері

................................................................................................................

 

 264 

Акаев  А.М.    Идеологический  плюрализм  в  Республике  Казахстан:                                                   

идеология культуры(правовая основа)

.......................................................................................

 

 266 

Адилова К.А.  Тəуелсіздіктің конституциялық негіздері

......................................................

 

270 


Аманқожаев  А.А.    Ерлі­зайыптылардың  мүліктерінің  заңды  режимі  жағдайында 

əрқайсының жеке меншіктері.

.......................................................................................................

 

 276 

Ашыралиева  Б.С.  международно­правовое  регулирование  отношений  в  сфере 

социального обеспечения

...............................................................................................................

 

 284 

Ахметова  С.  А.  Значение  и  содержание  принципа  законности  в  международном 

уголовном праве

..............................................................................................................................

 

 

289 Буратаева М.К. Қылмыстық істі қысқартудың негізгі жіктелуі 

.......................................

 

293 


Булекбаева  Р.У.    Соотношение  государства  и  экономики  Казахстана.  пределы 

регулирования

...................................................................................................................................

 

 

299 Грек Е.Н.  Вопросы категориальности преступлений по делам частного обвинения… 

305 


Дүйсенбаева  Г.Ж.    Қылмысты  ұйымдастырушы  жауаптылығын  реттейтін  

нормалардың  даму  тарихы

....................................................................................

 

 309 

Дүйсенбаева  Г.Ж.    Кəмелетке  толмағандардың  пайдақорлық  қылмыстарының 

құрамдарының криминологиялық сипаттамасы

.......................................................................

 

 313 

Ергозова Ж.Д.  Қазыбек би жəне қылмыстық даулар

............................................................

 

317 


Кусаинов Х.Х., Кусаинова Л.И, Жуманова М.Х. Особенности  нематериальных 

мотиваций персонала в условиях экономического кризиса............................................ 

 

324 


Kussainov  Kh.Kh.

,

 

Kussainova  L.I.

,

 

Zhumanova  M.Kh.

 

Nuraly  A.B.  Types  of 

personnel’s motivation in crisis conditions

.....................................................................................

 

 329 

Камбарова Н.Ш. Содержание судебных определений по гражданским делам………..  334 

Калкаева Н.Ш.  Компьютерлік қылмыстардың криминологиялық мəселелері............. 

336 


Кенжибекова  Э.П.  Қылмыстық  іс  жүргізу  қатысушыларының  Құқықтық 

мəртебелері

..........................................................................................................................................................

 

 339 

Куандыков  К.Ж.  Дамыған  шетел  мемлекеттеріндегінашақорлыққа  жəне  есірткі 

бизнесіне қарсы күрес тəжірибесі мен өзекті мəселелері

.......................................................

 

 341 

Куандыков К.Ж.,  Құсайынқызы А. «Париждегі Климаттың өзгеруі жөніндегі БҰҰ 

– ның конвенциясы – адамзаттың үміті».

......................................................................................

 

 347 

Курманалиева Э.Б. Халықаралық құқықтағы кейбір мəселелер

..........................................

  353 

Курмангали  М.Ш.    Международно­правовые  аспекты  концепции  устойчивого 

развития 

...............................................................................................................................................

 

 356 

Ли Шань.   Инвестиционная политика  РК и КНР

.....................................................................

 

363 


Медетов Ж.Ж.  Азаматтық процесстік кодексті жаңғырту – заман талабы

.......................

  366 

Өміртай Р.«Құқықтық білім беруді жетілдірудің негізгі мəселелері»

................................

  369 


628 

 

 СЕКЦИЯ 10 

SESSION 10 

 

Халықаралық қатынастар және әлеуметтік ғылымдардың өзекті мәселелері 

Significant issues of International Relations and Social sciences 

Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Bilimlerin Аktuel meseleleri 

Актуальные проблемы международных отношении и гуманитарных наук 

 

Әйтімбет  І.А.,Қасымова  Л.Н.Қазіргі  заманда  социологияның  инновациялық 

потенциалын іске асырудың өзекті мəселелері

................ ................ ................ .........................

 

 406 

Абдигапбарова  А.И.Болашақ  кəсіптік  оқыту  педагогының  өзін­өзі  таныту 

процесіндегі психологиялық­педагогикалық қолдаудың ролі

................ ................ ...................

 

 

411 Абишев  Н.  Қазақстандағы  этносаралық  қатынастарды  зерттеудің  жайы    жəне  даму 

қарқыны


................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........................................

 

 

414 Абсатова  М.А.,  Садыкова  Ж.А.,  Ажибаева  Ж.Ш.  Білім  берудегі  құзыреттілік 

амалды жүзеге асырудың жолдары

................ ................................................................................

 

 

420 Айтымбетов  Н.Ы.,  Сиқымбаева  Д.А.  «Мəңгілік  ел»  идеясы  жəне  жалпы 

қазақстандық ұлттық бірегейліктің дамуы

................ ................ ................ ................ ................

 

 423 

Атыгаев  Н.А.  Исламизации  могулов  по  сведениям  «тарих­и  рашиди»  Мирза 

Мухаммад Хайдара ................................................................................................................. 

 

429 


Алимжанова А.Ш. Батыстандыру жəне  мəдениет əлемі

................ ................ .....................  435 

Алгожаева  Н.С.,  Ертисова  С.Б.,  Аубекерова  М.Б.  Əлеуметтік  ауытқулар­білім 

саласындағы өзекті мəселелердің бірі

................ ................ ................ ................ ........................

 

 

441 Әзімов Н.Б. Қазақ хандығы тарихындағы билердің рөлі

.................. .................. ........... 

446 


Әметбек Д. Suleyman Demirel’s Contribution to the Formation of Nazarbayev’s Image of 

Turkey


................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......

 

 

450 Дариябек Д. 

Қазақ қоғамындағы толеранттылық мəдениет сабақтастығы

.........................

 

455 


ЕлеукуловаГ.  Duality  of  the  tsarist  religious  policy  in  Kazakhstan  in  the  XVIII­XIX 

centuries

................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........................

 

 459 

Жұматаева Д., Тұрлыбек А. Кипрдің мұсылмандар билігіне өтуі

................ .....................  464 

Ибрагимова  М.Н.,  Нусупбаева  С.А.  Шетелдік  тыңдаушыларға  Қазақстан  тарихын   

Салаев  Б.А.    Доказательственное  значение  результатов  применения  реконструкции 

(восстановления) лица по черепу

...................................................................................................

 

 372 

Сейтжан А.А. Қазақстандағы көшіп­қонушылардың құқығын қорғау

...............................

  375 

Сулейманов  А.Ф.,  Айтжан  Б.Е.  Проблемы  использования  интенсивных  методов  и 

игрового  обучения  в  организации  самостоятельной  работы  студентов  юридического 

профиля

............................................................................................................................................... 

 

 379 

Телеуов  Г.Б.    Еуропалық  одақтың  жаңартылатын  энергия  көздерін  құқықтық 

реттеудің ерекшеліктері

..................................................................................................................

 

 382 

Тарап Ж.Д.  Қазақтың əдет­ғұрып құқығындағы . Ар­намыс пен қадір­қасиет............ 

386 


Турунтаева  А.А  Оқыту  үрдісінің  сапалы  да  жемісті  жолы  студенттің  өзіндік 

жұмыстарының жүйесі

.....................................................................................................................

 

 391 

Шеримова Н.Ш.  Водные  ресурсы: состояние и  правовые вопросы их рационального 

использования

.....................................................................................................................................

 

 394 

Шарипов Ш.М. Нравственность и право: истоки и параллели.

...........................................

  399 


629 

 

оқытуда қолданылатын кестелер мен тірек­сызбалардың маңызы................ .......................

  470 


Ибрагимова  М.Н.,  Нусупбаева  С.А.  Тарих  сабағында  түрлі  тест  тапсырмаларын 

қолданудың тиімділігі

................ ................ ................ ................ ................ ................ ..................

 

 474 

Karymsakova К.К., Zhanguttin B.O. Tran boundary rivers in central Аsia

............................  478 

Малгараева З.Б. Актуальные проблемы преподавания философии

................ ....................

  482 

Маманова Х. М. Туристік форумдардағы Қазақстан: үндестік талдауы

................ .............  485 

Молдабаева  Д.  Ж.Түркі  халықтарындағы  мемлекеттік  басқару  жүйесінің  қалыптасу 

тарихына деректік талдау

................ ................ ................ ................ ................ ................ ............

 

 

493 Мұсатаев  С.Ш.,  Сақбекова  Ә.Б.  ЕАЭО  транзиттік  əлеуетін  арттырудағы 

Қазақстанның рөлі

................ ................ ................ ................ ................ ................ .........................

 

 

498 Мұхатова О.Х.Архив құжаттарын деректану пəнін оқытуда пайдалану əдістері

..............  504 

Насимов  М.Ө.,  Паридинова  Б.Ж.  Заманауи  қоғамдағы  əлеуметтік­гуманитарлық 

білімнің орны

................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .................

 

 

508 Насимов М.Ө. Саяси жүйе ұғымы қоғам мен биліктің өзара əрекеті ретінде

.....................  512 

Нусупбаева С.А., Ибрагимова М.Н. Сайыс сабақтарын тарих сабағында қолданудың 

тиімділігі..............................................................................................

 ................ ........................

 

 

516 Нусупбаева С.А., Ибрагимова М.Н. Инновациялық технологияларды пайдаланудың 

білім берудегі маңызы……………………………………………..

............................................

 

 

522 Нұрғалым  К.С.  Студент  жастардың  саяси  мəдениетін  қалыптастырудағы  қазақ 

зиялылары идеяларының рөлі, əлеуметтік негіздері

................ ................ ................ ................

 

 

524 Өтениязов  С.  Қазақстан    гуманитарлық  ғылымдарын  зерттеу  жəне  оқыту 

мəселелері

................... ................... ................... ................... ................... ......................... ................

 

 

529 Самбеткулова  Н.Н.  Өзін­өзі тəрбиелеу болашақ кəсіптік оқыту педагогының кəсіби 

құралы ретінде

................... ................... ................... ................... ........................ ................ ...........

 

 

536 Сейткулов  Н.А.,  Битұрсын  Ғ.Ш.  Мəңгілік  ел  саясатындағы  мемлекеттік  тіл 

мəртебесі

................... ................... ................... ................... ................... ........................... ................

 

 

541 Төлен  Ж.,  Туленова  С.  Жастарда  патриотизмді  қалыптастырудың  түйткілді 

мəселелері

................... ................... ................... ................... ................... ......................... ................

 

 

544 Turlybek A., Zhumatayeva D.Türkistan (hokand) muhtariyeti’nin kuruluşu ve bolşevikler 

tarafindan yikilişi

................... ................... ................... ................... .............. ................ ................

 

 

550 Chongarov  Y.K.  Methodology  Of  Al­Farabi’s  Knowledge  In  The  Context  Of  Medieval 

Gnoseology.

 ................... ................... ................... ................... ......................... ................ ................

 

 556 

Шалбаев.А.А.  Ақсақ  темірдің  анадолыға  жасаған  соғыс  жорықтарының 

салдары


................... ................... ................... ................... ................... .............................. ...............

 

 

561 Шамшиденова 

Ф.М.

Математические 

модели 

исторических процессов

................... ................... ................... ................... ................... ....................... ............... 

 

565 Ұстағалиев  Е.О.Жоңғар  хандығы  құлағаннан  кейінгі  қазақ­орыс  қатынастары  жəне 

қытай


................... ................... ................... ................... ................... ................ ................ ................

 

 

570 Ұстағалиев  Е.О.Қазақ  хандығы  тұсындағы  билер  төңкерісінің  кейбір 

мəселелері

................... ................... ................... ................... ................... ......................... ................

 

 

574  

 

 

 

 

630 

 

СЕКЦИЯ 11 SESSION 11 

Масс коммуникация жәнежурналистікбілімберудіңқазіргізаманғыталаптары 

Contemporary demands for teaching Mass Communication and Journalism 

İletişim ve Gazetecilik Eğitiminin Güncel Sorunları 

Нынешние требования в области преподавания журналистики и массовой 

коммуникации 

 

Асылбек  Г. Мобильді журналистика ­ болашақтың журналистикасы……….................  578 Берикболова  А.Ж.,  Бекбосынова  Г.А.  Журналист  мамандарды  даярлауда  «жас 

жігер» ақпараттық­танымдық басылымын шығарудың мəні мен маңызы...................... 

 

582 


Ергебеков  М.  Қазақстандағы  медиа  саласы  бойынша  мамандар  (журналистика, 

кинотану,  кино  жəне  теле­драматургия,  операторлық,  халықпен  қатынас  ж.т.б.) 

даярлайтын  жоғарғы  оқу  орындарындағы  оқу  бағдарламаларын  демократизациялау 

мəселелері

................... .......................................................................... ................ ................ ............

 

 

  

586 


Кәпқызы Е. Сараптамалық журналистика пəнін оқытудың кейбір аспектілері...............  591 

Қамзин К., Шаймаран М.,

 

Ташбаев А. Расшыл журналистика өрісі...............................  596 

Комекова С.О., Нарсеитова Ф.С. Дарынды балалармен жұмыс – заман 

талабы.................... ................... ................... ................... ................... ................... ................ 

 

601 


Мукашева М.М. Конкурентоспособность сми в условиях кризиса....................

 ..............  607 

Смагулова А.Б., Берикболова А.Ж. Тележурналистің кадрдегі сөз əдебі........

 ..............  610 

Shynat A. The public opinion shaping function of agenda setting theory…………..

................  615 

Тоқтарова З. Е. Қазіргі телевизиядағы сұхбат жанрының ерекшеліктері.........

 ...............  620 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Баяндама мəтінінің мағыналық, грамматикалық сауаттылығы мақала авторының өз 

жауапкершілігінде болады. 

 

Ответственность за научное содержание докладов, их грамматическую и стилистическую корректность несут авторы. 

 

Responsibility for report content, its grammatical and stylistic correctness will be on the part their authors 

 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   78


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет