Қараша 2015 жыл Қазақстан


Жырымова Назерке Амангелдіқызыжүктеу 0.98 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата15.03.2017
өлшемі0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6

Жырымова Назерке Амангелдіқызы

     «Ю – 11» тобы

ҒАРЫШКЕР АЙДЫН АЙЫМБЕТОВПЕН БОЛҒАН КЕЗДЕСУ

«қ

азақстанның 

халық


 

қаһарманы

», 

космонавт, қ

азақстан


 қ

а

-рулы

 к

үштері 

Полковнигі

 қ

азақ


 

жерінде


  

ғарышқа


 

ұшқан


 

қандасы


-

мыз


 

космонавт

 а

йдын


 а

йымбетов


 6 

қараша


 

күні


  

қаламыздағы

 

оқу


 

орындарының

  

студенттерімен 

кездесті


. ш

әкәрім


 

атындағы


 сму-

да

 өткен

 

қаһарман 

космонавтың

  

жастармен  

жүздесуі


  

жиынға


 

бару


 

бақытына


 

мен


 

де

 ие

 

болдым. о

ған


 

қала


 

әкімі


 е. с

әлімов


қоғамдық


 

ұйымдарының

 

өкілдері


,  

оқу


 

орын


 

басшылары

көПтеген


 

суденттер

 

қатысыП


көкке


 

ұшыП


 

қайтқан


 

сайыП


-

қыран


 

ағамызбен

 

ашық


жарқын


 

әсерлі


 

әңгіме


 

өткізілді

. ә

рине


ұйыП


 , 

қызығыП


 

аузымызды

 

ашыП


 

тыңдадық


 . 

ж

иналған 

қауым


 

өкілдері


  қ

азақстаннан

 

үшінші


 

болыП


 

кос


-

мосқа


  

ұшқан


 а

йдын


 а

йымбетов


  

ағамызды


 

космосқа


 

ұшыП


 

барыП


,  

туған


 

жердің


 

төсіне


 

аман


-

есен


  

табысты


 

оралуымен

 

шын


 

ықылас


-

Пен


 

құттықтады

.  с

туденттер   

үлкен


 

қызығушылықПен

   

батыр


 

ағаға


 

тылсымы


 

көП


 

тұңғиық


 

көктегі


яғни


   

ғарыш


 

төсіндегі

 

ғылыми


зерттеу


 

мақсатында

 

жүргізілген 

тәжірибелік

-

сынақ


  

жұмыстары

  

барысында 

бірқатар


 

сұрақтар


 

қойды


. қ

оршаған


 

ортаның


 

тауқыметтері

экология


 

жағдайын


   

қадағалау

әсіресе


  а

рал


,  к

а

-сПий

 

теңіздерінің  

ахуалдары

шаңды


 

дауылдардың

 

ұйтқыП


  

жылжуы


мұнаймен


 

ластау


сонымен


 

қатар


   

биотехнология

 

және


 

биомедицина

 

саласында 

жүр


-

гізілген


 

зерттеулер

 

барысына


   

үлкен


 

қызығушылық

  

танытты


.  ғ

арыш


 

батыры


 

қойылған


 

сұрақтарға

 

то

-лымды

 

жауаП 

беріП


қазақстандық

 

және


 

ресейлік


  

оқымысты


 – 

ғалымдар


 

әзірлеген

 

ғарыш


 

бағдарлама

-

сының


 

таПсырмаларын

  

толық


 

орындағанын

 

айтыП


 

берді


1

желтоқсан– «т

ұңғыш


 

Президент

 

күні


» 

қарсаңын


-

да

 «халық

 

қаһарманы, «

көк


 

батырының

» (

екінің


 

бірі


 

ұшПайтындықтан

   

оларды


 

нағыз


 

батыр


 

десек


 

жа

-расады

бұған 

кім


 

таласады


?!)  н.н

азарбаевқа

 

зор


 

алғысын


 

білдіргенін

 

айта


 

кетейін


.  е

лбасының


 

көреген


 

білікті


 

шешімімен

 

және


 

үлкен


 

қолдауымен

  

кезекті


 

қазақстан

-

дық


 

ғарыш


 

саПары


 

сәтті


 

аяқталды


а

сПанға  

соңғы


 

ұшу


 

мен


   

осы


 

жолғы


 а

йдын


 

ағамыздың

 

саПарының 

арасында


 14 

жыл


  

уақыт


 

өтіПті


. с

өзінің


 

соңында


 

ел

 болашағы

  

студентжастармен

   

ғарыштағы 

әсерлерімен

 

бөліскен


 

ол

  осындай

 

емен-

жарқын


  

қызықты


 

кездесуді

 

ұйымдастырған 

қауымға


 

шынайы


  

ризашылығын

 

білдірді


.

ж

әне 

жастарға


 , 

біздерге


 

армандарға

  

қол


 

созыП


жақсы


 

оқыП


терең


 

білім


 

алыП


табандылықПен

 

талаПты


 

болыП


бойымыздағы

  

барлық


 

күш


-

жігерімізді

  

еліміздің 

гүлденуі


  

жолында


 

аянбай


 

жұмсауға


 

жігерлендірді

м

ереке 

құтты


 

болсын


достар


! е

р

 ағаларымыздың

  

үлгісі  

өнеге


 

болсын


!

Б

АЛТАБАЕв

  А

йСҰЛТАН

, «ИС -11» 

ТОБЫ

 

5

ИННОВАЦИЯ – БОЛШАҚСТУДЕНТТЕРІМІЗДІ ТАРБАҒАТАЙ ӘКІМІ МАРАПАТТАДЫ

шқо т


арбағатай

 

ауданы-

ның


  

әкімі


 о

разбаев


 д

ілдәбек


 

т

әжібайұлы  ш

әкәрім


 

атын


-

дағы


    сму-

да

 қарашаның

 

19-шы

 

жұлдызында 

қаланың


  

жоғары


 

оқу


 

орындарының

 

бас


-

ш ы л а


-

р ы м е н

ардагер


-

л е р м е н

,  

студент


-

жастармен

 

кездесу


 

өткізді


.  к

ездесуге


  

а

қсуат 

өңірінен


 

түлеП


 

ұшқан


,  

бүгін


 

де

 семей

 

қаласында 

тұратын


   

көПшілікке

 

танымал


 

аға


 

буын


 

өкілдері


  

шақырылды

. ж

иынға


  

осы


 

өңірдің


 

тумасы


арайлы


 а

қсуаттың


 

абыройлы


 

тұлғасы


,   

ресПубликаға

 

белгілі


 

ғалым


,  қиу 

Президенті

Профессор н

әдірбек


 ә

Псәләмұлы

 

да

  универси

-

тетіміздің  

бір


 

тоП


  

оқуда


 

озат


 

белсенді


 

студенттерімен

 

қатысыП


 

қайтты


 ж

иында 

аудан


 

әкімі


 д. о

разбаев


 т

арбағатай

 

ауданынының 

орталығы


—    а

қсуат


 

өңірінің


   

қазіргі


 

экономикалық

-

әлеуметтік 

дамуы


демографиялық

     

ахуалы


 

туралы


қол


 

жеткізіП


 

отырған


  

жетістіктері

алдағы


 

жосПарлары

   

туралы


   

тартымды


 

мәліметтер

 

келтірді


. н

егізгі


 

экономикалық

 

бағыты


 

мал


 

шаруашылығы

  

өндірісі


 

болыП


 

саналатын

   а

қсуат


  

өңірінде


   

сала


 

бойынша


 

өткен


 

жылы


  

22 


млрд

.  


теңгенің

 

өнімі 

өндіріліПті

. м

ал

  өсіруден

оның 

бағалы


 

өнімдерін

 

өндіріП


Пайда


 

табудан


 

ресПублика

 

бойынша


    1 

орында


 

ауданның


 

тұрған


 

ғажайыП


 

жетістікке

 

қол


 

жеткізгенін

 

естігенде 

сол


 

өңірден


 

түлеП


 

ұшқан


 

қазыналы


 

қарттар


 

бір


 

жасаП


қуаныП


 

қалғаны


 

шын


!  ө

ңірде


 

егін


 

шарушылығы

овощ


-

көкөніс


  

өсіру


 

де

  мықтаП

 

қолға 

алынған


. ә

леуметтік

 

салада


 

да

  қол

 

жеткізген 

жетістіктер

  

көңіл


 

қу

-антады

. б


алабақшалар

 

іске 

қосылыП


мәдениет


 

үйі


 

жөндеуден

 

өткен


,  

ал

 сПорттан

 

аудан  

облыстық


 

сПартакияларда

 

биыл


 

қатарынан

 5-

ші

 рет

  

жеңімПаз 

болыП


,  

чемПион


 

атанған


а

уылдарәсіресе


 

аудан


 

орталықтарының

 

экономикалықәлеу


-

меттік


 

бет


-

бейнесі


мәдениеті

 

өркендеП


-

өзгеріП


тұрмысқа


 

қолайлы


 

үйлер


жаңа


 

тиПті


 

құрылыстар

  

бой


 

көтеріП


 

инфрақұрылымдық

 

ажа


-

ры

  жылдан

-

жылға 

жетіліП


 

өркендеП


 

келеді


. о

ларды


 

шағын


 

қала


 

десе


 

болады


ө

з 

кезегінде

 

әкім


 

аға


 

ұрПақтың


 

өнегелі


 

істерін


 

үлгі


 

ете


 

отырыП


сол


 

дәстүрді


 

жалғастыратын

 

жастарды


 

жұмысПен


 

қамтуды


азық


-

түлік


 

кеніші


— 

ауылдың


 

әлеуметтік

-

мәдени


 

саласын


 

көтеруді


 

қамти


-

тын


 «д

иПломмен


 

ауылға


» 

бағдарламасы

 

бойынша


 

өңірде


 

еңбек


 

жо

-лын

 

бастауға 

шақырды


.  

 

сөзінің

 

соңында   

аудан


 

әкімі


  д.о

разбаев


 

жақсы


 

оқыП


көшбасшылық

 

қасиеттерін 

көрсетіП


жоғары


 

оқу


 

орындарындағы

 

жастар


 

саясатын


 

дамытуға


 

жақсы


 

үлес


 

қосыП


 

жүрген


 

белсенді


 

тар


-

бағатайлық

 

студенттерді  «м

адақтау


» 

қағаздарымен

 

мараПаттадыо

лардың 

арасында


    «а

бай


  – 

дана


 

ақын


»,  «т

әуелсіздік

  – 

тұғырым


 

менің


» 

жас


 

ақындардың

 

және


 

көркемсөз

 

оқу


 

шеберлерінің

   

облыстық


 

сайыста


-

рының


,  «б

олашақ


» 

тренинг


 

бағдарла


-

масының


 

жеңімПаздары

студенттердің    

халықаралық

 

ғылыми


-

Практикалық

  

кон


-

ференцияларының

, «а

заматтық


 

ұстаным


-

ды

 арттыру

 

жолдарын 

ұсыну


» 

облыстық


 

сайысының

  2-

ші

 дәрежелі

,  «т


іл

 – 


ұлттың

 

жаны» 

облыстық


 

сайысының

  3 

дәрежелі


 

диПломанттары

,  «қ

азақ


 

хандығына

  550 

жыл


» 

конференцияларының

 

жеңімПазда-

ры

,  «ия-22» тобының

 

студенттері — ә

б

-дешева

 ә

йгерім 

мен


 е

сболатова

 б

алнұр


-

лардың


 

болуы


— 

біздің


 

университетіміздің

 

абыройын


 

көтерді


 

факультет

 

ұжымы 

алқалы


 

тоПтың


 

алдында


 

мараПатталған

 

осы


 

қос


 

студентті

 

наградаларымен 

құттықтаП

,   

оқу


 

мен


 

шығар


-

машылық


 

сайыстарда

 

өнерімен


 

өрге


 

озыП


,  

табысқа


 

жете


 

берулеріне

 

тілектестік 

білідіріП

,

 1 


желтоқсан

– қр т


ұңғыш

 

Президенті  

күні


 

және


 

алдағы


 т

әуел


-

сіздік


 

мейрамымен

  

құттықтайды.  

БЕСПАЕвА Г.К.

«Қ

ҰҚЫҚ

 , 

БІЛІМ

 

ЖәНЕ

  

ГуМАНИТАРЛЫҚ

 

ҒЫЛЫМДАР

» 

ФАКуЛьТЕТІНІҢ

 

ДЕКАНЫ

   М


еМлекеттік

 

тілді 

білу


— 

өМір


 

талабы


2015

ж

 16.11-20.11. аралығында

 «а


қПараттық

 

жүйелер 

және


 

есеПтеу


 

техникасы

» 

кафедрасының 

аПталығына

 

байланысты 

қарашаның

 18-

і

 күні

 

университетіміздің 1-

курс


 

қазақ


 

тоП


 

студенттеріне

   «м

емлекеттік 

тілді


 

білу


— 

өмір


 

талабы


» 

атты


 

тәрбие


 

сабағы


 

өткізілді

. б

ұл

 іс

-

шараға 

кафедра


  

оқытушылары

 с

мағұлов


 к.б., д

үйсенбаева

 а.с., н

үркенова


 ж.б 

және


 «қ

аржы


» 

кафедрасының

 

меңгерушісі а

йымқұлов


 р.а 

қаты


-

сты


т

әрбие 

сағатының

 

мақсаты


: т

ілдің


 

құдіретін

ұлтымыздың 

мақтанышы

айбарлы


 

екендігін

 

түсіну


. т

ілді


 

ұлттық


 

мұра


 

ретінде


 

қадірлеуге

 

үйрету


туған


 

тілін


 

қастерлеуге

 

тәрбиелеу м

емлекеттік 

тіл


 – 

аса


 

маңызды


 

да

 ең

 

өзекті 

мәселе


тіл


 —  

халықтың


қазақ


 

халқының


  

жан


 

дүниесі


рухани


 

негізі


ел

 еркіндігі

 

мен 

ұлт


-

тығымызды

 

танытатын 

басты


 

рәміз


. о

л

 – ұлт

 

болмысын 

ұғындырыП

төңірегіне 

қолдану


 

аясының


 

ауқымды


  

құдіретімен

 

өзге


 

жұртты


 

тоПта


-

стырушы


біріктіруші

 

фактор


. с

ондықтан


 

мемлекеттік

 

тілді


 

білу


сауатты


 

сөйлей


-

жаза


 

біліу


 – 

өмір


  

талабы


заман


 

сұранысы


қоғам


 

қажеттілігі

о

лай 

болса


тілді


 

өмірдің


 

барлық


 

саласында

 

қолданыП


аясын


 

кеңейту


 

жолында


 

әрбір


 

қазақстандық

 

өз

 азаматтық

 

міндетін 

атқаруға


 

тиіс


.

о

л 

үшін


 

тіл


 

білуді


 

мақсат


 

тұтыП


алдына


 

талаП


 

қоя


 

қажымай


 

ізденіП


айрықша


 

көңіл


 

бөліП


аянбай


 

еңбектенсе

мемлекеттік 

тілді


 

меңгерері

 

анық


.

  қ


азақстанның

 

жедел 

дамыП


 

отырған


 

адамзат


 

қоғамының

 

көшінен


 

қалмай


қазіргі


 

заманға


 

лайық


 

биіктен


 

көрінуі


, м

емлекет


 

бас


-

шысының


 ж

олдауында

 

атаП


 

көрсетілгеніндей

ұлттық


 

білім


 

беру


 

жүйесінің

 

деңгейіне 

байла


-

нысты


. е

лдің


 

ертеңгі


 

өрісі


 

биік


дүниетанымы

 

кең


кемел


 

ойлы


 

азаматтарын

 

өсіру


 

үшін


 

бү

-гінгі

 

ұрПаққа 

ұлттық


 

рухани


 

қазынаны


 

әлемдік


 

озық


 

ой

-Пікірмен

 

ұштастырған 

саПалы


 

білім


 

мен


 

тәрбие


 

берілуі


 

қажет


. е

ліміздің


 

білім


 

беру


 

саласында

   

жүріП


 

жатқан


 

реформаның

 

ең

 басты

 

мақсаты 

осы


.

б

ілім 

мен


 

тәрбие


 

тұғыры


  —

тіл


 

болған


-

дықтан


тілдерді


 

оқыту


 

жайы


 

қашан


 

да

 басты

 

назарда 

тұрады


.  қ

азақстан


  р

есПубликасы

-

ның


  к

онституциясына

,  “б

ілім


 

туралы


”,  “т

іл

 туралы

” 

заңдарғасонымен


 

қатар


 

биылғы


 

жылы


 

бүкілхалықтық

 

талқылауға 

түсіП


,  қ

а

-зақстан

 р

есПубликасының ү

кіметі


 

мақұлдаған

 “қ

азақстан


 р

есПубликасының

 2015 

жылға


 

дейінгі


 

білім


 

беруді


 

дамыту


 

тұжырымдамасына

” 

сәйкес


 

еліміздің

 

жас


 

ұрПағына


 

мемлекеттік

  

тіл


 – 

қазақ


 

тілін


 

жете


 

меңгерту


орыс


 

тілін


 

және


 

шетел


 

тілдерін


 

де

  білу

 

міндеті 

қойылыП


 

отыр


.

қ

азақстан 

тәуелсіздік

 

алғанына


 

да

 21 жыл

 

уақыт 

өтті


. о

сы

 21 жыл

 

ішінде 

ана


 

тілімізге

 

деген


 

құрмет


 

арта


 

түсуде


дегенмен


әлі


 

де

 болса

 

атқарылар 

жұмыстар


 

алда


. е

лбасымыздың

 «т

ілден


 

артық


 

қазына


 

жоқ


», «т

ілден


 

артық


 

қасиет


 

жоқ


» 

деген


 

сөздерінде

 

үлкен


 

мағына


 

жатыр


ө

зіміз 

ана


 

тілінде


 

еркін


 

сөйлемейінше

өзге


 

ешкім


 

де

 бұл

 

тілді 

шындаП


 

құрметтей

 

қоймайтынын 

түсінуге


 

тиісПіз


,  

қазақтың


 

қазақтығының

 

басты


 

белгісі


 – «қ

азақша


 

сөйлеуі


”, “ө

з

 тілімізбен

 

өмір 

сүрейік


!», “қ

азақ


 

қазақПен


 

қазақша


 

сөйлессін

!”, 

яғни


 

қазақ


 

тілінің


 

айқын


 

келешегі


 

мен


 

алар


 

орны


  “қ

азақстанның

 

болашағы


 

қазақ


 

тілінде


 

жатыр


. қ

азақ


 

тілі


 

әлі


 

бірте


-

бірте


 

мемлекеттік

 

қызметте


экономика

 

мен


 

өмірдің


 

барлық


 
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет