Қараша 2015 жыл Қазақстанжүктеу 0.98 Mb.
Pdf просмотр
бет5/6
Дата15.03.2017
өлшемі0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6

Е

СЕНОвА

 Н

ҰРАй

, « Ю-21» 

ТОБЫ

КараТЭШІ-баПКер  баймҰхамедов жаСҰланныҢ лебІзІ:

— м


ен

 

қаладағы №16 

мекеПті


 

бітірдім


. б

алалық


  

әуестікПен

 

бастауыш


 

сыныПтан


 

бастаП


   

сПорттың


 

осы


 

заманауи


  

түріне


 

құмарттым

. ә

кем


 

де

  селтеңдеП

  

бос 

жүрмесін


 

деген


 

болуы


 

керек


бұл


 

тілегімді

 

қабыл


 

алыП


осы


 

саладан


 

тәжірибелі

 

тренер


 г

узеев


 

а

ндрей а

лександровичке

 

жетектеП


  

алыП


 

барды


. а

Птасына


 3 

реттен


 

күніне


 2 

сағаттан


 

каратэмен

  

қаратер


 

болыП


 

жаттығамыз

.  а

л

  бақ

 

сынайтын 

жарыстар


 

алдында


 

күні


-

не

 2 мәрте

 

жаттығу 

залына


 

барыП


карэтенің

  

қыр


-

сырларын


 

меңгеріП


үйрегендерімізді

  

тағы


 

да

 қайталаП

 

шыңдайтын 

едік


. к

ейіннен


 

мүлдем


 

бауыр


 

басыП


 

кеттім


. к

өПтеген


  

деңгейдегі

  

жарыстарға 

қатысыП


жеңімПаз


 

атандымел

 

көрдім


жер


 

көрдім


. қ

аншама


 

достар


 

таПтым


. ө

з

-өзіме

 

деген 

сенімімді

 

бекіттім


. б

ір

 кездегі

  

өзім 

секілді


 

өрімдей


 

ба

-лаларды

 

тәрбиелейтін 

өзім


 

де

 қазір

 

жаттықтырушымын. о

лар


– 

қалалық


облыстық


ха

-лықаралық

 

жарыстарға 

қатысыП


жүлделі


 

орын


 

алыП


 

жүрген


  

үлкен


 

сПорттан


 

үміткер


 

балғындар

. ө

зім


 

тұратын


 

қала


 

сыртындағы

 «П

тичник


» 

деген


 

ауылдағы


 

сПорт


 

залында


   

жаттықтырамын

.   

қ

азір  қиу-

дың


 «қ

ұқықтану


» 

мамандығы

 

бойынша


 2 

курста


 

оқыП


 

жүрмін


. с

абағым


 

жаман


 

емес


. с

Порт


 

Пен


 

өнер


өмір


мәдениет


 

бәрін


 

толықтыра

-

тын


салауатты

 

өмір


 

салтын


 

қалыПтастыратын

 

бір


бірінен


 

ажырамайтын

 

егіз


 

ұғымдар


 

деП


 

білемін


.   ш

әкірттерімді

 

мақтан


 

тұтамын
П

СихологичеСКий

 

Тренинг

  

Со

 

СТуденТами

 

CФеК-

а

 

им

. р. б

айСеиТова

29 


октября

 

студентки  3 

курса


,  к

азахстанского

 

инновационного 

уни


-

верситета

кафедры


 «П

едагогики

Психологии 

и

 дизайн

» 

сПеци-

альности


 «П

сихология

», 

а

 именно

: г


лазинская

 ю

ля, к

адымбаева

 

а

райлым, к

алиева


 л

ейла


, к

ушакова


 б

огдана


, м

ендыбаева

 д

ина


с

абитканова б

алжан


, с

ама


-

рова


 р

ауана


 

Посетили


 

колледж


 

с

 целью

 

Проведения 

Психологических

 

тре


-

нингов


 

наПравленных

 

насПлоче

-

ниеоПределение

 

ценностей 

жизни


раз


-

решение


 

конфликтов

а

 также

 

саморазвитие 

и

 самоПознание

. о


сновной

 

це-

лью


 

всех


 

Проведенных

 

тренингов 

являлось


 

снятие


 

эмоционального

 

наПря


-

жения


 

и

 созда

-

ние 

благоПриятной

 

обстановки 

в

 коллективе

. с


тудентки

 

ра-

ботали


 

с

 груППами

: 1-4 


курса

 

сПециальности «в

ычислительная

 

техника


», 2-3 

курса


 «ф

инансовые

 

организации»,  3 

курса


 

сПециальности

 «у

чет


».  

с

туденты 

колледжа


 

Проявляли

 

активностьинициативность

вы

-Пол

-

няли 

с

 большим

 

желанием 

все


 

условия


 

тренингов

несмотря


 

на

 то

что 

это


 

был


 

конец


 

учебного


 

дня


.  с 

ребя


-

тами


  1 

курса


 

было


 

немного


 

сложнее


так


 

как


 

у

 них

 

есть 

Проблемы


 

с

 дисциПлиной

несмотря

 

на 

все


 

сложности

наши


 

начина


-

ющие


 

Психо


-

логи


 

отлично


 

сПравились

 

с

 Поставленными

 

задачами.

 и 


также

хочется 

отметить


что


 

наши


 

студентки

 

Получили


 

мно


-

го

 По

-

ложительных 

отзывов


 

как


 

от

 Психолога

 

колледжа а

скаровой


 

а.е., 


так

 

и 

от

 самих

 

учащихся. в 

завершении

 

студенткам 

выразили


 

благодарность

а

 также

 

Пригласили 

на

 Повторное

 

Проведение 

тренин


-

гов


.

С

ЕМБАЕвА

 А

РАй

,  «ПС-21»

Қ Ұ Т Т Ы Қ Т А Й М Ы З!Қ

ұрметті

 

әріптестерҚадірлі

 а

йнұр

 Қ

анатбекҚызы

, Қ

уаныш

 с

ұлтанмахмутұлы

!

Қ

аЗаҚстаН 

иННОвацияЛЫҚ

 

УНивЕрситЕтІНІң 

«Э

КОНОМиКаЕсЕП


 

жәНЕ


 

тУриЗМ


» 

КафЕдрасЫНЫң

 

ұжЫМЫ


 с

ІЗдЕрдІ


 

«ф

иЛОсОфия 

дОКтОрЫ


» (P

h

D) ғЫЛЫМи

 

атағЫНа 

иЕ

 бОЛУЛарЫңЫЗ

-

бЕН 

ШЫН


 

жҮрЕКтЕН


  

ҚұттЫҚтаЙдЫ

.

М

аҚсаттарЫңЫЗ 

ОрЫНдаЛЫП

төККЕН


 

тЕрЛЕрІңІЗ

 

бЕН


 

ЕтКЕН


 

ЕңбЕК


-

тЕрІңІЗдІң

 

жЕМІсІН


 

КөрУ


 

ҚУаНЫШтарЫңЫЗ

 

ҚұттЫ


 

бОЛсЫН


а

ЛдағЫ 

УаҚЫтта


 

да

 ұстаЗдЫҚ

 

ҚЫЗМЕттЕрІңІЗгЕ 

ШЫғарМаШЫЛЫҚ

 

табЫс


 

тІЛЕЙМІЗ


. ғ

ЫЛЫМНЫң


 

биІК


 

асУЛарЫН


 

ЕңсЕрІП


ЕгЕМЕНдІ


 

ЕЛІМІЗдІң

 

даМУЫНа


ғЫЛЫМЫНа


  

ЛаЙЫҚтЫ


 

ҮЛЕс


 

ҚОсатЫН


 

бІЛІКтІ


 

дЕ

 бІЛгІр

 

МаМаНдар 

тәрбиЕЛЕУдЕ

 

ҮЛКЕН


 

табЫстарға

 

жЕтЕ


 

бЕрІңІЗдЕр

с

ІЗдЕргЕ 

жәНЕ


  

ОтбасЫЛарЫңЫЗға

 

баҚЫттЫ


 

ғұМЫр


МЫҚтЫ


 

дЕНса


-

УЛЫҚ


ЫрЫс


-

дәУЛЕт


Құт


-

бЕрЕКЕ


 

тІЛЕЙМІЗ


!

«Э

кономикаесеп

 

және

 

туризм

» 

кафедрасының

 

ұжымы

8

ИННОВАЦИЯ – БОЛШАҚинноваЦия - болаШақ

р

едаКЦия

 

меКен

-

жайы

: С

емей

 

К

-

Сы

,

б

айСейІТов

 

КөнеСІ

, 5

б

айланыС

 

Тел

.: 8(7222)565813

info

@

kiu

.

kz

р

едаКТор

 - б

еКТҰрова

 К

амуна

Т

ехниКалық

 

редаКТор

 - С

абдуллин

 е

рлан

а

қылдаСТар

 

алқаСы

: б

еСПаева

 г

үлия

,  

б

Ұхаева

 а

нар

Т

ІрКеу

 

КуӘлІгІ

 № 2812-г

қр м

ӘдениеТақПараТқоғамдық

бІрлеСТІгІмен

 31.03.02 

жберІлген

КүйзелІСТІҢ ПСихологиялық алдын алу

қ

араша  

айының


 17-

ші

 жұлдызында

 

Педагогика 

ғылымдарының

 

магистрі


аға


 

оқытушы


  б.и.  б

айғұдинова

 

жетекшілігімен  «Пс-21» 

тобы


  «с

тресс


стресстің

 

алдын


 

алу


 

шаралары


 

мен


 

Психологиялық

 

Профилактикалары» 

атты


 

ашық


 

сабақ


 

өткізді


. а

шық


 

сабаққа


 «П

едагогика

Психология 

және


 

дизайн


» 

кафедрасының

 

аға


 

оқытушысы

  к

үребаев


  е.а.,  к

аттебаева

.қ.б 

және


  «ПП-31»

тобы


 

мен


  «Пс-

32» 


тобының

 

студенттері 

қатысты


.

с

абақ 

ауқымында

 

алғашқы


 

сөз


 

кезегін


 б.и. б

айғұдинова

 

бастаП


стресс


 

ту

-ралы

 

қысқаша 

түсінік


 

беріП


 

өтті


.  Пс-21

тобының


  

студенті


 с

ембаева


 а

райлым


 

«с

трессяғни


 

күзеліс


 

және


 

стресстің

 

алдын


 

алу


 

шаралары


 

мен


 

Психо


-

Профилак


-

тикалары


» 

атты


 

тақырыПта

 

Презентация 

қорғаП


адамның


 

күйзеліс


/

стресс


/  

жай


-

күйі


 

туралы


 

жан


-

жақты


 

түсінік


 

берді


. с

абақ


 

барысында

 

теорияны


 

Практикамен

  

ұштастыру 

мақсатында

 с

аят


 с

амал


 

мен


 а

рманқызы


 ә

мина


 

әдістемелер

 

өткізді


. ә

дістемелер

 

екі


 

тілде


 

өтіП


бейне


-

тераПиямен

 

ұштастырылды. с

абаққа


 

қатысқан


 «ПП-31»

тобы


 

мен


 «Пс-32» 

тобының


 

студенттері

 

белсенділік 

танытыП


берілген


 

таПсырма


-

лар


 

мен


 

сұрақтарға

 

нақты


 

жауаП


 

беріП


 

отырды


. с

онымен


 

қатар


  

сабаққа


 

қатысушылармен

 

бірге


 «ж

еміс


-

жидектер


 

Психология

-

сы

» атты

 

тест 

өткізіліП

таңдаП


 

алған


 

жемістеріне

 

байланысты 

қызықты


 

деректер


 

оқылды


.

с

абақты 

қорытындылай

 

келе


қатысушылардан

 

қайтарымды 

байланыс


 

жасалыП


олар


 

өткізілген

 

сабаққа


 

байланысты

 

өз

 ойларымен

 

бөлісті.                                                                                                                    

С

АяТ

 С

АМАЛ

, «ПС-21» 

ТОБЫ

 

СТуДЕНТІ

О

лимпиада 

пО

 «истОрии

 К

азахстана»

в 

казахстанском

 

инновационном 

университете

 18 

ноября


 2015 

года


 

состоялась

 

олимПиада 

По

 истории

 к

азахстана 

для


 

учащихся


 11-

х

 классов

 

школ 

города


ц

елями о

лимПиады


 

был


 

мониторинг

 

знаний


 

школьников

 

По

 истории

 к

азахстанавосПитание

 

ПатриотизмаПовышение

 

интереса


 

к

 исто

-

рии 

своей


 р

одины


отбор


 

абитуриентов

 

с

 высокими

 

Показателями 

для


 

ПостуПления

 

в

 университет

Профориентационная 

ПроПаганда

 

и

 разви

-

тие 

у

 учащихся

  

социальной 

активности

.

о

лимПиада 

состояла


 

из

 трех

 

туров. П

ервый


 

тур


 

был


 

Проведен


 

в

 форме

 

комПьютерного 

тестирования

. у

частники


 

ответили


 

на

 30 воПросов

 

По 

истории


 к

азахстана

. П

о

 его

 

результатам 

было


 

отобрано


 12 

сильнейших

которые


 

Прошли


 

в

 следующий

 

этаП 

конкурса


.

в

торой 

тур


 

состоял


 

из

 воПросов

 

По 

истории


экономике

Политической 

истории


 к

азахстана

. П

о

 итогам

 

второго 

тура


 

было


 

отобрано


 

Пять


 

участников

Продолживших 

участие


 

в

 конкурсе

 

и 

Прошедших

 

в

 третий

 

тур,  

в

 ходе

 

которого 

участникам

 

были


 

Предложены

 

задания


 

По

 исто

-

рическим 

личностям

П

обедителем о

лимПиады


 

стал


 

ученик


 11 

класса


 

средней


 

школы


 № 34 қ

асенов


 ә

ділет


. в

торое


 

место


 

заняла


 

Представительница

 

школы


 № 

8 қ


анатова

 а

дия. т

ретье


 

место


 

Получила


 т

урагуловой

 ф

аризе


 (сош № 34).

П

обедителям 

и

 наиболее

 

активным 

участникам

 

олимПиады 

были


 

вручены


 

грамоты


 

и

 благодарственные

 

Письма. б

лагодарственные

 

Письма


 

Получили


 

также


 

учителя


 

истории


чьи


 

ученики


 

Показали


 

отличные


 

знания


 

и

 хорошую

 

Подготовку 

По

 истории

 к

азахстана

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Мемлекеттік сатып алу – маңызды м селе
2017 -> Болашақ қазан 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Жазғы бағдарламалар, ауқым көлеміне байланысты туындаған
2017 -> «МҰҒалімнің акт қҰзыреттілігін дамытудағы тренердің РӨЛІ» Алданыш Ақерке
2017 -> «тарих» кафедрасы
2017 -> Жоба туралы
2017 -> В системе дополнительного образования
2017 -> Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері жалпы білім берудің мақсаттары
2017 -> Мемлекет басшысы жайылымдарды ұтымды пайдалануды


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет