Ассамблея народа казахстана и ее роль в консолидации казахстанского обществажүктеу 3.62 Mb.
Pdf просмотр
бет1/41
Дата03.03.2017
өлшемі3.62 Mb.
түріСборник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

1
 Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасы
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ
ЖƏНЕ ОНЫҢ ҚОҒАМДЫ БІРІКТІРУДЕГІ РӨЛІ
Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның
 МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ
8 сəуір 2015 жыл
АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА
И ЕЕ РОЛЬ В КОНСОЛИДАЦИИ
КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
Международной научно-практической конференции
8 апреля 2015 года
Астана, 2015

2
УДК 323/324 (574)
ББК 66.3 (5 Каз)
Қ18
Редакционная  коллегия:
Сыдыков Е.Б.
ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, д-р ист. наук, академик НАН
Қамзабекұлы Д.
проректор по социально-культурному развитию
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, д-р филол. наук, чл-корр. НАН
Талтенов А.А.
проректор по научно-исследовательской работе
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, д-р хим. наук
Башмаков А.А.
заместитель Председателя Ассамблеи народа
Казахстана, заведующий кафедрой АНК
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, д-р экон. наук
Козыбаева М.М.
заместитель заведующего  кафедрой АНК
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, докторант PhD (отв. ред.)
Маслов Х.Б.
старший преподаватель кафедры АНК
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, докторант PhD
Жанатаева А.Н.
инженер кафедры АНК ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
(отв. секретарь)
Қ18  Қазақстан халқы Ассамблеясы жəне оның қоғамды біріктірудегі
рөлі: Халықар. ғыл.-практ. конф. материалдар жинағы (8 сəуір 2015 ж.) =
Ассамблея народа Казахстана и ее роль в консолидации казахстанского
общества. Сб. мат-лов Междунар. науч.-практ. конф. (8 апреля 2015 г.)
– Астана: «Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева», 2015 – 304 б. – қазақша, орысша.
ISBN 978-9965-31-693-7
Жинақта  Л.Н. Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық  университетінің  Қазақстан  халқы
Ассамблеясы  кафедрасында 2015 жылдың 8 сəуірінде  өткізілген «Қазақстан  халқы  Ассамблеясы
жəне оның қоғамды біріктірудегі рөлі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның
еңбектері  ұсынылды. Жинақта  этникалық  саясаттың  халықаралық  тəжірибесі, Қазақстандағы
этнодемографиялық  процестердің  тарихы, Қазақстан  халқы  Ассамблеясы  қызметіне  талдау  жəне
этнографиялық  зерттеулер  жүргізуде  ғылыми-əдістемелік  қолдау  көрсетілу  туралы  мақалалар
қамтылған. Жинақ  ғылыми  қызметкерлерге, оқытушылар, студенттер  жəне  Қазақстан  халқы
Ассамблеясының қызметі мен көпұлтты қоғамның қазақстандық моделін зерттеушілерге арналған.
В  сборнике  представлены  труды  Международной  научно-практической  конференции
«Ассамблея народа Казахстана и ее роль в консолидации казахстанского общества», прошедшей
8 апреля 2015 г. на базе кафедры АНК Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева
(Астана, Казахстан). В  сборнике  содержатся  научно-методические  статьи, посвященные  мировому
опыту  этнополитики, истории  этнодемографических  процессов  в  Казахстане, анализу  деятельности
Ассамблеи народа Казахстана, научно-методическому  обеспечению этнографических исследований.
Сборник  адресован  научным  сотрудникам, преподавателям, студентам  и  всем, кто  интересуется
изучением  казахстанской  модели  полиэтнического  общества  и  деятельностью  Ассамблеи  народа
Казахстана.
Ó Издательство ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2015

3
ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗ
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ректора Евразийского национального университета
им. Л.Н. Гумилева, профессора Е.Б. Сыдыкова
Құрметті конференцияға қатысушылар!
Баршаға  аян, 2015 – жыл  Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдық мерей тойы.
Елбасы  атап  өткендей: «Қазақстан  халқы  Ассамблеясы - ол  əрі  іргетас, əрі  бейбітшілік,
рухани  келісім  мəдениетінің  негізгі  қағидаты. Ассамблея - мемлекеттік  органдардың
халықпен жемісті үнқатысуын, барлық этностар өмірлерінің өзекті мəселелерінің шешілуін
қамтамасыз етуші ұйым. «Дамудың сыры - бірлікте, Табыстың сыры - тірлікте».
Демек, Қазақстан  халқы  Ассамблеясының 20 жылдығына  арналған  іс-шаралар
жоспарынан  Л.Н.Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық  университетінің  Қазақстан  халқы
Ассамблеясы  кафедрасы  да  тыс  қалмайды. Бүгінгі  ұйымдастырып  отырған «Қазақстан
халқы Ассамблеясы жəне оның қоғамды біріктірудегі рөлі» атты Халықаралық ғылыми-
практикалық конференция – осының айғағы.
Кафедра  меңгерушісі  ҚХА  төрағасының  орынбасары, қоғам  қайраткері,  экономика
ғылымдарының 
докторы, профессор
Анатолий 
Афанасьевич 
Башмаковтың
басшылығымен  университетімізде  қоғамдық  келісім  мен  тұрақтылықты  нығайтуға
бағытталған  түрлі  іс-шаралар  өткізіліп, студент  жастарымызды  өзара  татулық  пен  бірлікте
өмір  сүруге  үндейтін  талай  игі  жұмыстар  атқарылды. Біз  əсіресе  кафедраның  қоғаммен,
депутаттық  корпуспен  байланысын  ерекше  айтқымыз  келеді. Алда  бəрімізді  жауапты  істер
күтіп тұр.
Уважаемые участники конференции!
Наша  сегодняшняя  конференция  проходит  в  стенах  нашего  университета  в  рамках
объявленного  Президентом  Н.А. Назарбаевым  Года  Ассамблеи  народа  Казахстана  с  целью
пропаганды  этнополитики  в  сфере  укрепления  межэтнического  мира  и  согласия  в
Казахстане.
Для  нас, профессорско-преподавательского  состава, студентов  университета  это
вдвойне  важно, ведь  наш  университет  носит  имя  выдающегося  ученого  Льва  Николаевича
Гумилева. В  его  теоретических  работах  заложены  основы  этногенеза  тюркских  народов  с
присущей  им  комплементарностью  и  толерантностью, он  писал  о  гармонии  культур, о
почитании  традиций  предков, дружбе  и  согласии  этносов, проживающих  на  территории
Евразии.
Именно  на  базе  нашего  Вуза 28 июня 2013 года  на  основании  меморандума  о  взаи-
мопонимании  и  сотрудничестве  Ассамблеи  народа  Казахстана  и  ЕНУ  была  открыта
уникальная  кафедра  Ассамблеи  народа  Казахстана. Целью  кафедры  является  выработка
теоретико-методологическое  обеспечения  преподавания  дисциплин, связанных  с
этнополитической сферой, а также развитие методологии этнополитических исследований.
Кафедра  Ассамблеи  народа  Казахстана – это  ее  трибуна, её  научный  и  политический
рупор. Сотрудники  кафедры  работают  над  созданием  научно-методического  обеспечения
работы  Ассамблеи  народа  Казахстана. Так  планируется  проводить  совместную  работу  с
другими  научными  подразделениями  ЕНУ  им. Л.Н. Гумилева, а  также  НПО  по  разработке
памятки по формированию толерантного стереотипа поведения молодежи.
Как  известно, под  эгидой  Ассамблеи  пройдет  празднование  таких  знаковых  событий
как 550-летие  образования  Казахского  ханства, 70-летие  Великой  Победы, 20-летие
Конституции. Этот  факт  не  случаен  и  означает  признание  достижений  мирной  политики
независимого Казахстана, торжество уникальной казахстанской модели этнического мира и

4
согласия.  Эти  торжества  составляют  четыре  субстанции  единого  духовного  полотна,
лежащего в основе патриотизма казахстанского общества.
Показательно, что  наша  конференция  проходит  накануне  исторического  события,
призванного  сплотить  народ  перед  глобальными  вызовами  в  виде  экономических  и
цивилизационных  кризисов, - Выборы  Президента  Республики  Казахстан. Именно
Ассамблея, представляя  интересы  единого  казахстанского  народа, выступила  с
предложением  о  проведении  досрочных  выборов  Президента  РК. Выборы  мобилизуют
общество. Сегодня  каждый  гражданин  суверенного  Казахстана  имеет  возможность  отдать
свой голос в пользу своего кандидата 26 апреля, отдав тем самым мандат доверия в пользу
общенационального  мира  и  согласия. Еще  одно  мероприятие, которое  ожидает  широкая
общественность – это  на  предстоящая XXII сессия  Ассамблеи  народа  Казахстана, которая
пройдет 23 апреля 2015 года в городе Астана под лозунгом: «Мəңгілік Ел: одна страна - одна
судьба».
Желаю участникам конференции творческих успехов и  благополучия!
Конференция  сəтті  өтсін! Ғалымдар  мен  қайраткерлерге  зор  шығармашылық  табыс
тілеймін. Ал, ҚХА кафедрасы талай асуларды бағындырады деп сенемін.

5
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана,
заведующего кафедрой АНК ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
профессора А.А. Башмакова
Уважаемые участники конференции!
Добро  пожаловать  на  Международную  научно-практическую  конференцию  на  тему:
«Ассамблея  народа  Казахстана  и  ее  роль  в  консолидации  казахстанского  общества»,
посвященную 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, организованную кафедрой Ассамблеи
народа  Казахстана  ЕНУ  им. Л.Н. Гумилева. Ассамблея  народа  Казахстана  и  модель
межэтнической  толерантности  и  общественного  согласия  Нурсултана  Назарбаева  стали
самыми яркими внутренними и международными брендами нашей страны.
Кафедры Ассамблеи народа Казахстана - это не классические академические кафедры,
задачи перед ними стоят несколько иные. Наши кафедры – это своего рода рупор Ассамблеи
народа  Казахстана, и  их  основная  задача - способствовать  максимально  эффективной
реализации  государственной  политики  в  сфере  межэтнических  отношений. Кафедра  в
Евразийском национальном университете самая первая – она была создана в 2013 году, но с
тех  пор  по  всему  Казахстану  их  открылось  уже  больше  десятка, практически  во  всех
регионах. В  октябре  прошлого  года  создана  Ассоциация  кафедр  АНК  для  того, чтобы
координировать и направлять их работу.
Каждая кафедра призвана решать три основные задачи. В первую очередь, это участие
в общественно-политической жизни региона. Кафедра стала своего рода опорным пунктом в
формировании  этнической  толерантности, внедрения  принципов  казахстанской  модели
общественного  согласия. Вторая  функция – образовательная. Например, сотрудниками
наших кафедр уже разработан типовой спецкурс по этнической толерантности, по культуре
межнациональных  отношений, который  после  утверждения  будет  внедряться  в  качестве
факультативного  междисциплинарного  курса  в  программу  высших  и  средних  специальных
учебных  заведений. И  третья  задача – это  научное  обеспечение  внутренней  политики
Казахстана в области межэтнических отношений.
В  целом, большая  работа  предстоит  по  изучению  зарубежного  опыта  проведения
этнополитики. Самое главное принципиальное отличие западной идеи мультикультурализма
от казахстанской модели межэтнического мира и согласия в том, что, как показала практика,
мультикультурализм в его европейском понимании и построении во многом неэффективен.
В то время как казахстанская модель успешно функционирует на протяжении вот уже двух
десятилетий. Мультикультурализм  структурно  предполагает  развитие  отдельно  взятого
этноса, его культуры и так далее в рамках замкнутого пространства. То есть представители
этнической  группы  развиваются  внутри  своего  сообщества, а  не  в  контакте  с  другими
культурами  и  этническими  анклавами. Происходит  самоизоляция, и  это  самая  главная
проблема – они  не  становятся  частью  гражданского  общества  страны  проживания, они  не
вписываются  со  своими  правилами  в  жизнь  в  контексте  того  государства, что  стало  им
домом.
Казахстанская  модель  предполагает  гармоничное  сосуществование  всех  этносов.
Думаю, здесь  уместно  прибегнуть  к  метафоре  и  сравнить  наше  общество, нашу  модель
сосуществования  с  симфоническим  оркестром. Каждый  инструмент, как  и  каждый  этнос,
самостоятельный, уникальный, хорошо различимый, но все они исполняют общую мелодию,
которая  возможна  во  всей  своей  полноте  и  красоте  только  в  том  случае, если  все
инструменты  звучат  слаженно, не  перебивая, и  не  заглушая  друг  друга. Это  своего  рода
этническая  диффузия  –  в  самом  позитивном  смысле  этого  слова.  Есть  ядро  –  это
государствообразующая  нация, и  та  оболочка, которая  формируется  вокруг  него – это
представители  всех  этносов, населяющих  страну. Идет  взаимопроникновение  культур, но
при этом каждая сохраняет свою уникальность и самобытность. Не должно быть границ во

6
взаимодействии  представителей  различных  этносов  друг  с  другом, представители  любой
национальности должны в равной мере ощущать свою принадлежность к обществу, стране и
свою принадлежность к тому или иному этносу.
Как  известно,  нынешний  год  объявлен  Главой  государства  Годом  АНК.  При  этом  не
раз подчеркивалось, что это не будет просто празднованием 20-летия этой структуры, смысл
мероприятия  гораздо  глубже. Когда  в 1991 году  Казахстан  обрел  суверенитет, он  считался
зоной повышенной опасности в  плане межнациональных отношений. Но благодаря мудрой
политике  Главы  государства, чьим  именем  сейчас  названа  наша  модель  межэтнического
согласия  и  толерантности, наш  конфликтогенный  потенциал  стал  нашим  стратегическим
преимуществом. Во  многом  здесь  помогла  Ассамблея  народа  Казахстана, идею  создания
которой Президент озвучил еще в 1992 году, уже тогда сумев понять и, самое главное, сумев
дать понять всем казахстанцам, что стабильность и мир – это единственный путь для нашей
страны и народа.
Мы  часто  слышим  фразу, что  межэтническое  многообразие  и  дружба – это
международный бренд Казахстана. Каждый казахстанец должен с новой силой осознать, что
сохранение мира и согласия – это дело всех вместе и каждого в отдельности. Это будет год
толерантности, время для того, чтобы люди смогли заглянуть себе в душу и сердце и найти
там новый источник, подпитывающий эти наши самые главные ценности, – стабильность и
единство.
Актуальность  темы  конференции  подтверждает  тот  факт, что  высокими  гостями
нашего  мероприятия  стали  представители  посольского  корпуса  зарубежных  государств,
Ассамблеи народа Казахстана, ученые, общественные деятели, преподаватели и сотрудники
ВУЗов, этнокультурных  центров  г. Астана. На  конференции  предполагается  рассмотрение
актуальных  вопросов  в  сфере  этнополитики, международного  взаимодействия по  вопросам
культуры  и  формирования  толерантности  в  эпоху  глобализации. По  итогам  конференции
планируется  публикация  сборника  материалов, включающего  более 80 научных  докладов
ученых Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.
Желаю участникам конференции успехов и плодотворной работы!

7
ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫС
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА –
УНИКАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
Ничкасов А.И.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Беларусь в Республике Казахстан
Қош келдіңіздер!
Уважаемые друзья!
Паважаныя сябры!
2015  год  –  год особенный и богат юбилейными событиями,  как для  Казахстана,  так и
для Беларуси.
Это  год 20-летия  Конституции  Республики  Казахстан, 550-летия  Казахского  ханства,
70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
2015 год – это  и  год  председательства  Казахстана  в  СНГ  и  год  вступления  в  силу
Договора  о  Евразийском  экономическом  союзе, а  также  год  председательства  Беларуси  в
ЕАЭС и год 20-летия Ассамблеи народа Казахстана.
В период становления независимости Казахстана на Первом Форуме народа Казахстана
в 1992 году  Президентом  Республики  Казахстан  Н.А. Назарбаевым  была  высказана  идея  о
необходимости перевода работы форума на постоянную основу.
1 марта 1995 года  на  общественно-политической  арене  суверенного  государства
появился новый институт в области национальной политики – Ассамблея народа Казахстана.
Казахстан  стал  первой  страной  на  постсоветском  пространстве, в  которой  был  создан
уникальный  институт — Ассамблея  народа  Казахстана. Этот  уникальный  институт  во
многом способствовал становлению и утверждению казахстанской модели полиэтнического
общества, деятельность  которого  направлена  на  укрепление  межэтнического  и
межконфессионального согласия.
Ассамблея  с  момента  своего образования  играла  большую  роль  в  укреплении  мира  и
согласия  между  этносами  и  народами, проживающими  в  Казахстане. С  удовлетворением
отмечаем, что в последние годы консолидирующая роль в обществе стала особенно заметной
и значимой.
По случаю 20-летия Ассамблеи в марте текущего года Президент Республики Беларусь
Александр Григорьевич Лукашенко направил поздравительное послание в адрес Президента
Казахстана, Председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева.
В  частности, в  Послании  Главы  государства  говорится: «Созданный  по  Вашей
инициативе  уникальный  общественный  институт  Ассамблеи  народа  Казахстана
способствовал  сохранению  и  развитию  национальных  культур, языков  и  традиций
многочисленных  этносов  и  национальностей, которые  в  мире  и  согласии  живут  на
казахстанской земле. Сформированная в Казахстане модель межэтнических отношений стала
примером  подлинного взаимопонимания и  уважения прав и свобод граждан независимо от
их национальности, важным фактором обеспечения стабильности в регионе».
Как мы с Вами хорошо знаем, 6 февраля 2015 года в  столице Казахстана – г. Астане
был  дан  официальный  старт  Году  Ассамблеи  народа  Казахстана. Этот  день  золотыми
буквами  вписан  в  летопись  новейшей  истории  независимого  Казахстана. И  белорусские
этнокультурные  центры  Казахстана  не  остались  в  стороне. Сегодня  в  Казахстане  в  мире  и
согласии проживает порядка 70 тысяч этнических белорусов.

8
Мы  искренне  рады  тому, что  наши  соотечественники  белорусы  волей  исторических
перипетий и человеческих судеб обрели на казахстанской земле свою вторую Родину.
Сегодня  в  Казахстане  существует 13 белорусских  культурных  центров, деятельность
которых  направлена  на  укрепление  духовного  единства  народов  Казахстана,
межнациональной дружбы и согласия среди 130 наций и народностей, проживающих одной
дружной семьёй на казахстанской земле.
В Республике Беларусь высоко ценят гостеприимство казахстанского народа, который
собрал  вокруг  себя  более  сотни  национальностей  и  народностей, за  поддержку
общественных объединений белорусов руководством Республики Казахстан.
В  мае-июне  этого  года  ряд  белорусских  этнокультурных  объединений  также  будут
отмечать и 15-летие своей деятельности.
Например,  Общественное объединение «Культурный центр «Беларусь» г. Павлодара и
Павлодарской  области, который  имеет 6 филиалов  в  Павлодарской  области. Возглавляет
центр –  Богнат  Любовь  Ивановна, которая  входит  в  состав  Ассамблеи  народа  Казахстана
Павлодарской области.   Л.И.Богнат  с 2012 года  является  членом  Консультативного
совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве культуры и Республики Беларусь, а
в марте с.г. включена в состав Консультационного совета по делам белорусов зарубежья при
Министерстве иностранных дел Республики Беларусь.
В  сентябре 2014 года  в  городе  Минске  делегация  Республики  Казахстан  в  лице
представителей этнокультурных объединений  приняли участие в работе Второго фестиваля
белорусов зарубежья.
На страницах белорусских СМИ и в республиканской газете «Голас Радзімы» - (Голос
Родины)  читатели  узнают  о  белорусках  Казахстана  и  деятельности  белорусских
этнокультурных центров.
Ассамблея народа Казахстана — это результат уникального политического новаторства
Казахстана. Сегодня опыт ее работы становится привлекательным и полезным для Беларуси
и многих стран мира.
Доверие, традиции, транспарентность, толерантность, — это  основополагающие
принципы, которые  легли  в  основу  многонационального  процветающего  государства –
Республики  Казахстан. В  основу  политики  государства  в  межэтнической  сфере  положен
принцип «Единство в многообразии».
Создание  и  плодотворная  деятельность  Ассамблеи  стало  логическим  продолжением
взвешенной  внутренней  и  внешней  политики  Казахстана  и  его  лидера – уважаемого
Нурсултана  Абишевича  Назарбаева  с  момента  обретения  независимости. Казахстан
изначально  взял  курс  на  построение  современного, светского  государства, приверженного
идеалам  мира, толерантности  и  конструктивного  диалога. Создание  Ассамблеи  стало
институциональным  оформлением  сферы  межэтнических  отношений  в  республике, своего
рода органом народной дипломатии.
Деятельность  Ассамблеи  способствует  росту  международного  авторитета  Республики
Казахстан  как  страны  эффективно  решающей  проблемы  межнациональных  отношений.
Вклад Ассамблеи по достоинству оценен на самом высоком уровне.
Пользуясь  данной  возможностью, позвольте  поздравить  всех  участников  и  гостей
нашего прекрасного мероприятия с 20-летием Ассамблеи народа Казахстана и пожелать Вам
крепкого  здоровья, неиссякаемой  энергии  и  новых  созидательных  успехов, а
дружественному народу Казахстана – новых свершений, мира и процветания.
Благодарю за внимание!
Дзякуй за увагу!
Рахмет!

9
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И КАЗАХСТАНОМ:
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ
Токарь П.В.
директор Украинского центра науки и культуры
при Посольстве Украины в Республике Казахстан,
зарубежный профессор ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва
Рубан С.
магистрант кафедры политологии
ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва
Отношения между Украиной и Казахстаном своими корнями уходят в эпоху скифов и
саков,  Киевской  Руси  и  Золотой  Орды.  Великая  степь  от  Алтайских  до  Карпатских  гор,  от
Иртыша до Днепра и Дуная издревле служила связующим мостом между народами Азии и
Европы. С  востока  на  запад  и  с  запада  на  восток  перекатывались  через cлавянские,
кыпчакские  и  половецкие  степи  племена  и  народы: скифы, сарматы, гунны. Все  они  были
вскормлены  этими  землями, оставляя  свой  уникальный  след  на  территориях, входящих
сегодня в состав Украины, Казахстана и других государств.
Наши  народы  соединены  миллионами  нитей, в  которых  переплетены  нити  истории
судеб  двух  народов  со  времен  становления  двух  государств  Киевской  Руси  и  Золотой
Орды. Общие  страницы  нашей  истории  дополнились  в  новое  время, когда  в 1768 году  на
территорию нынешнего Казахстана стали высылать  участников гайдамацкого национально-
освободительного движения против Российской империи и многие другие.
 После уничтожения Запорожской Сечи казахстанская земля стала второй родиной для
многих тысяч гонимых и преследуемых по  указаниям российских императоров  украинских
казаков, предки  которых живут  в  Казахстане  и  поныне. А Тарас Шевченко, прославившего
на  весь  мир  Украину, достойно  почитается  в  Казахстане  как  народный  акын  Тарази
(народный  поэт  Тарас). Очень  похожие  судьбы  украинцев  с  казахами  как  минимум  в
последние 350 лет, находящиеся  под  давлением  Российской , Австро-венгерской  и  других
империй.
В 20 веке  Украина  и  Казахстан  практически  одновременно  взяли  на  себя
целенаправленные  тяжелейшие  удары  Голодомора  и  репрессий  против  наших  народов,
организованных сталинским политическим режимом. Казахстанцы бережно хранят память о
депортированных  сюда  почти 500 тыс. украинцев (а  также  сотни  тысяч  немцев, поляков,
литовцев, крымских татар, словаков, корейцев и других народов) и мы искренне благодарны
им  за  это. Мы  помним  и  о  том, что  тысячи  казахов, в  основном  состоятельные  баи, были
также  переселены  в  украинские  степи, многие  из  которых  сохранили  свою  этническую
идентичность поныне. Прежде всего потому что эти нити сегодня сплетенные узами дружбы
и  взаимопонимания. Результатом  всей  истории  стали  дружеские  и  бесконфликтные
партнерские  двусторонние  межгосударственные  отношения, которые  в  новейшее  время,
несмотря  на  глобальные  вызовы, обозначенные  в  Послании  Президента  РК [1], особенно
успешно развиваются.
Так  исторически  сложилось, что  обе  страны  в  силу  объективных  географических,
политических, экономических, демографических  факторов  занимают  ключевые  позиции  в
своих регионах. И с этого закономерно вытекает сходство геополитических интересов наших
государств: Казахстан стремится укрепить свои позиции в европейском регионе, а Украина -
расширить  свое  присутствие  в  Центральной  Азии.  Стать  звеньями одной  цепи,  которая  бы
соединяла Европу и Азию, входит в намерения и Украины, и Казахстана.
Дух  Великой  степи  и  сейчас  продолжает  жить  в  наших  народах. Этот  дух  на
подсознательном  уровне  роднит  наших  людей  и  вызывает  неизменное  взаимное
расположение. Главная  задача  политиков, предпринимателей  дипломатов, научно-

10
образовательной  и  культурной  интеллигенции  двух  стран - помочь  всепроникающему
велению духа Великой степи реализоваться в реальных делах.
После  распада  Советского  Союза  на  политической  карте  мира  появился  ряд  новых
независимых государств. Руководство молодой перспективной Украины изначально выбрало
курс  на  европейскую  и  евроатлантическую  интеграцию, но  пыталось  максимально
поддерживать  связи с ключевым  партнером  в Центральной Азии - Республикой  Казахстан,
избравшего  многовекторную  внешнюю  политику, главным  из  которых, явился  вектор
экономических  связей  со  странами  ЕС. Обычно  это  было  обусловлено  традиционными
историческими, политическими, экономическими и культурными связями. В течение многих
лет  сотрудничество  с  Украиной  для  РК  происходило  в  рамках  СНГ. Основными
направлениями  сотрудничества  для  Украины  с  Казахстаном  являются: вопросы
энергетической  политики, развития  новых  энерготранспортных  коридоров, расширение
своего  присутствия  на  казахстанском  рынке, участие  в  разработке  нефтегазовых
месторождений  на  территории  Казахстана, привлечение  казахстанских  инвестиций  в
экономику  нашего  государства, поддержка  многочисленной  украинской  диаспоры  в
Казахстане  и  расширение  культурно-гуманитарных  связей. Так, бывший  посол  Республики
Казахстан  в  Украине  Амангельды  Жумабаев  в  ряде  интервью  определяет  современное
состояние  отношений  между  двумя  государствами  как  перспективные [2; 3; 4]. В  первую
очередь  он  выделяет  важность  экономических  связей, развитие  межрегионального
сотрудничества  и  культурно-гуманитарных  аспектов  сотрудничества. Посол  Украины  в
Казахстане  Олег  Демин  в  своей  статье  в  газете "Казахстанская  правда" [5] подчеркивает
значение политического диалога между Казахстаном и Украиной, а именно поддержку друг
друга  в  международных  организациях.  В. Литвин  достаточно  глубоко  проанализировал
историческое прошлое становления отношений между украинским и казахским народами и
показал динамику развития экономических отношений [6].
 Поэтому  вопросы  анализа  основных  направлений  и  эффективности  двустороннего
сотрудничества, сложившихся на современном этапе развития обоих государств, выявление
путей его углубления и развития является чрезвычайно актуальным.
Еще  в 1991 году  между  Украинской  Советской  Социалистической  Республикой  и
Казахской  Советской  Социалистической  Республикой  был  подписан  Договор, в  котором
определялся формат отношений между сторонами как сотрудничество [7]. Одним из первых
государств, которое сразу после провозглашения Республикой Казахстан независимости (16
декабря 1991) признало  его  независимость, была  Украина. Дипломатические  отношения
между  странами  были  установлены 23 июля 1992 года. С  этой  даты  установления
дипломатических  отношений  сотрудничество  между  обеими  странами  динамично
развивается  и  укрепляется  во  всех  сферах  жизнедеятельности. С  каждым  годом  находится
все  больше  и  больше  точек  соприкосновения, расширяется  поле  активного
взаимодействия. Это касается и политики, и экономики, и гуманитарных отношений во всем
их разнообразии. Важным этапом развития договорно-правовой базы стали 1994-1997 годы,
когда  в  рамках  взаимных  визитов  президентов  наших  государств  в  целом  было  подписано
более 30 двусторонних  документов, то  есть  почти  половина  из  числа  ныне
действующих. Именно  в  этот  период  нарабатывались  основные  концептуальные  аспекты
сотрудничества между Украиной и Казахстаном, определялись приоритеты взаимодействия,
разрабатывалась  законодательная  база  двусторонних  отношений, а  в  Алматы  и  в  Киеве  на
взаимной  основе  открылись  дипломатические  миссии. С  мая 1994 в  Казахстане  действует
Посольство  Украины  в  Алматы (с 2001г. в  Астане), а  с  декабря 1994 - Посольство
Республики  Казахстан  в  Киеве. Кроме  этого, в  г.Алматы  было  открыто  Генеральное
консульство  Украины (2001г.), а  затем  и  офисы  Почетных  консулов  в  г.Львов (2008),
г.Костанай (2004), г.Караганда (2012).
Политические контакты на высшем уровне засвидетельствовали политическую волю и
обоюдное желание обоих государств развивать взаимовыгодное сотрудничество в различных

11
сферах, углублять  сотрудничество  с  учетом  современных  геополитических  и
геоэкономических  процессов  и  национальных  интересов. Во  время  официального  визита
Президента  Казахстана  в  Украину  в  январе 1994 года  были  подписаны  базовый  Договор о
дружбе  и  сотрудничестве  и  Декларация  президентов «Современный  мир  мир: вызовы  и
опасности» [8], которая обозначила основные общие задачи внешней политики обеих стран
на  ближайшую  перспективу. Среди  них  наибольшее  значение  приобрели  вопросы
разоружения и отказа от ядерного арсенала времен Советского Союза. В числе прочего, были
созданы  комиссии  по  вопросам  сотрудничества  в  сфере  внешней  политики, ставили  на
повестку дня вопросы европейской и евроатлантической интеграции, сотрудничество в ООН,
СНГ  и  других  международных  организациях. Украинско-казахстанский  диалог  был  в
значительной  степени  активизирован  официальными  визитами  Президента  Украины  Л.
Кучмы  в  Казахстан  в  сентябре 1995г., в  октябре 1997, с  рабочим  визитом  Президента  в
новую  столицу  Казахстана  Астану  в  июне 1998 года. Большим  вкладом  в  развитии
двусторонних  отношений  стал  визит  Президента  РК  Н. Назарбаева  в  Украину  в 1999
году. Итогом визита стало подписание договора об экономическом сотрудничестве на 1999-
2009  годы  [9]. 
Этот 
договор 
способствовал  развитию  торгово-экономического
сотрудничества, основная  задача  которой - диверсификация  источников  и  путей  поставок
нефти и газа в Украину.
На украинский энергорынок пытались выйти казахские нефтяные компании, появились
идеи  совместного  участия  Украины  и  Казахстана  в  достройке  нефтепровода  Одесса-Броды
до Плоцка; путем использования морского пути поставок энергоносителей в порты Украины
через  Грузию  планировалось  дать  толчок  идее  восстановления «шелкового  пути». Это
геополитическое  задание  является  крайне  важным  для  РК. Во-первых, это  бы  открыло
косвенный  доступ  Казахстана  до  Черного  моря. Во-вторых, дало  бы  географическому
положению  Казахстана  нового  геополитического  значения, сделав  его  вместе  с  Украиной
своеобразным  мостиком  между  Европой  и  Азией, что  в  перспективе  могло  принести  не
только  политические  дивиденды, но  и  экономические. Для  Украины  тогдашнее оживление
сотрудничества  с  Казахстаном  имело  стратегическое  значение, ведь  программа
диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей получила практическое
измерение.
Энергетический сегмент во внешней политике Украины и РК является одним из самых
важных. Идея  создания  программы  диверсификации  источников  и  путей  поставок
энергоресурсов  возникла  еще  в 90-х  годах, но  утверждение  её  реализовалось  лишь  в 2006
году. Она  предусматривала  налаживание  диалога  в  формате  ЕС - Украина - Казахстан  для
реализации  проекта  Евро-Азиатского  нефтетранспортного  коридора, предусматривающего
создание  условий  для  поставки  азиатских  нефти  и  газа  в  европейские  страны  и  является
стратегиями проектом платформы ЕС «Энергетическая безопасность» в рамках инициативы
«Восточное партнерство »[10].

Каталог: upload -> pdf
upload -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
upload -> Этнолингвистические свойства фразеологизмов с компонентом
upload -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
upload -> Қоғамдық қатынас құралы ретінде тіл бірнеше формада өмір сүреді. Әдеби тіл
upload -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
upload -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
upload -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
pdf -> Қазақ және орыс тілдері кафедрасы


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет