Аудандық олимпиада 2016 ж. Географиядан теориялық тур сұрақтары (8 сынып) Тапсырманы орындау уақыты – 150 минутбет17/17
Дата24.02.2022
өлшемі1.1 Mb.
#26350
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Итого 30 баллов 

Задание 3.

Определите зону и ПТК Казахстана на равнинной территории. Заполните таблицу.
Схема физико-географического районирования 

Область 

Зона 

ПТК (природно-территориальный комплекс) 


Равнинные территории 


Тобыло-Ертисская равнинная 


Северная низкогорная возвышенно-равнинная 


Центральная низкогорно-мелкосопочно-равнинная 


Мангистау-Устюртская возвышенно-равнинная 


Приаральско-Сырдарьинская низменно-равнинная 

За определение зоны – по1 баллу 

За определение ПТК – по 1 баллу 

Итого 10 баллов 

ВСЕГО: 50 баллов 

Аудандық олимпиада 2016 ж. 

Географиядан практикалық тур сұрақтары (10 сынып) 

Тапсырманы орындау уақыты – 150 минут 

1-тапсырма. 1-кестедегі мәліметтерге сәйкес көпбелгілік жіктеме әдістемесін қолдана отырып, осы аталған елдердің мәліметтер матрицасын құрастырыңыз. Ранг матрицасын есептеңіз. Көрсетілген елдер қандай типке қатысты? 

1-кесте.

Дүниежүзіндегі кейбір елдердің әлеуметтік-экономикалық

даму деңгейінің көрсеткіштері, 2016 ж. 


Көрсеткіштер 


Болгария

Буркина-Фасо 

Мозамбик

Ресей

АҚШ

Швейцария

Қазақстан


1. Валютаны сатып алу бойынша қабілеті жан басына шаққандағы ЖІӨ, халықаралық доллар 


19100 

1700 

1200 

25400

55800

58600 

24300 

2. ЖІӨ құрылымы, %: ауыл шаруашылығы үлесі 

5,2 

22,9 

28,1 

4,4 

1,6 

0,8 

4,8 

3. ЖІӨ құрылымы, %: өнеркәсіп үлесі 

27,4 

25,7 

21,6 

35,8 

20,8 

26,7 

35,3 

4. ЖІӨ құрылымы, %: қызмет көрсету үлесі 

67,4 

51,5 

50,2 

59,7 

77,6 

72,6 

59,9 

5. Қала халқы үлесі, % 

73,9 

29,9 

32,2 

74,0 

91,6 

73,9 

53,2 

6. Орташа күтілетін өмір сүру ұзақтығы, жас: ерлер 

71,2 

53,4 

52,6 

65,0 

77,5 

80,3 

65,6 

7. Орташа күтілетін өмір сүру ұзақтығы, жас: әйелдер 

78,0 

57,6 

54,1 

76,8 

82,1 

85,0 

75,7 

8. Туу коэффициенті, ‰ 

8,8 

41,6 

38,3 

11,3 

12,5 

10,5 

18,7 

9. Өлім коэффициенті, ‰ 

14,5 

11,5 

11,9 

13,6 

8,2 

8,2 

8,2 

10. Халықтың өсу қарқыны, % 

-0,6 

3,0 

2,5 

-0,1 

0,8 

0,7 

1,1 

11. Сәби өлімінің коэффициенті, ‰ 

8,5 

73,8 

67,9 

6,9 

5,8 

3,6 

20,3 
2-кесте

Ранг матрицасы


Көрсеткіштер 


Болгария

Буркина-Фасо 

Мозамбик

Ресей 

АҚШ

Швейцария

Қазақстан

10 11 Ранг сомасы 
Типтер 


Бағалау өлшемдері: 

Матрица рангын дұрыс құрастырған әр елге – 2 ұпай 

Елдің типін дұрыс анықтағанға – 1 ұпай 

Нәтижесі 21 ұпай 

2-тапсырма. Қазақстанның таулы аймағындағы табиғи - аумақтық кешені мен зонасын анықтаңдар. Кестені толтырыңдар. 
Физикалық – географиялық аудандастыру сызбасы 


Облыс 

Зона 

ТАК (табиғи - аумақтық кешен) 


Таулы аймақтар 


Оңтүстік- Орал аласа тауы 


Алтайлық аласа – биік таулар 


Сауыр-Тарбағатай аласа – биік таулар 


Қазақстандық -Жоңғар аласа – биік таулар 


Солтүстік –Тяньшань аласа – биік таулар 


Батыс-Тяньшань аласа – биік таулар 

Бағалау өлшемдері:

Зона атауын дұрыс анықтағаны үшін – 1 ұпайдан

ТТК дұрыс анықтағаны үшін – 2 ұпайдан 

Нәтижесі 18 ұпай 

3-тапсырма. Кестеде әртүрлі салалар бойынша (компания немесе сауда таңбасы) өндірістің жетекші атаулары берілген. Кәсіпорын мен қалалардың сәйкестігін белгілеп, олардың қандай өнім өндіретіндігін көрсетіңдер. 

№ п/п 
Компания немесе сауда таңбасы 


Өнім 


Орналасу облысы (қаласы) 


«Тулпар-Тальго» 


«Султан» 


«Баян Сулу» 


«Химфарм» 


«Цесна» 


«СарыаркаАвтоПром»


«АрселорМитл» 


«Зенит» 


«АзияАвто» 

10 

«Рахат» 

11 

«ФилипМоррис» Бағалау өлшемдері: 

Әр дұрыс жауапқа 0,5 ұпайдан 

Нәтижесі: 11 ұпай 

Барлығы 50 ұпай 

Районная олимпиада 2016 г. 

Вопросы практического тура по географии (10 класс) 

Время выполнения задания – 150 минут 

Задание 1. На основании данных таблицы 1 выделите типы стран с использованием методики многопризнаковой классификации и составьте матрицу данных для этих стран. Просчитайте матрицу рангов. К каким типам относятся указанные страны 

Таблица 1. 
Показатели уровня социально-экономического развития некоторых стран мира, 2016 г. 


Показатели 


Болгария

Буркина-Фасо 

Мозамбик

Россия

США

Швейцария

Казахстан


1. ВВП на душу населения, по покупательной способности валют, межд. долл. 


19100 

1700 

1200 

25400 

55800

58600 

24300 

2. Структура ВВП, %: доля сельского хозяйства 

5,2 

22,9 

28,1 

4,4 

1,6 

0,8 

4,8 

3. Структура ВВП, %: доля промышленности 

27,4 

25,7 

21,6 

35,8 

20,8 

26,7 

35,3 

4. Структура ВВП, %: доля сферы услуг 

67,4 

51,5 

50,2 

59,7 

77,6 

72,6 

59,9 

5. Доля городского населения, % 

73,9 

29,9 

32,2 

74,0 

91,6 

73,9 

53,2 

6. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, лет: мужчин

71,2 

53,4 

52,6 

65,0 

77,5 

80,3 

65,6 

7. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, лет: женщин 

78,0 

57,6 

54,1 

76,8 

82,1 

85,0 

75,7 

8. Коэффициент рождаемости, ‰ 

8,8 

41,6 

38,3 

11,3 

12,5 

10,5 

18,7 

9. Коэффициент смертности, ‰ 

14,5 

11,5 

11,9 

13,6 

8,2 

8,2 

8,2 

10. Темпы роста населения, % 

-0,6 

3,0 

2,5 

-0,1 

0,8 

0,7 

1,1 

11. Коэффициент младенческой смертности, ‰ 

8,5 

73,8 

67,9 

6,9 

5,8 

3,6 

20,3 Таблица 2.

Матрица рангов


Показатели 


Болгария

Буркина-Фасо 

Мозамбик

Россия

США

Швейцария

Казахстан

10 11 Сумма рангов 
Типы 


Критерии оценки: 

За правильное составление матрицы ранга по каждой стране – 2 балла 

За правильное определение типа страны – 1 балл 

Итого 21 баллов 

Задание 2. Определите зону и ПТК Казахстана в горной территории. Заполните таблицу. 
Схема физико-географического районирования 


Область 

Зона 

ПТК (природно-территориальный комплекс) 


Горные территории 


Южно-Уральская низкогорная 


Алтайская низкогорно-высокогорная 


Саур-Тарбагатайская низкогорно-высокогорная 


Казахстанско-Джунгарская низкогорно-высокогорная 


Северо-Тяньшаньская низкогорно-высокогорная 


Западно-Тяньшаньская низкогорно-высокогорная 

Критерии оценки: 

За определение зоны – 1 балл 

За определение ПТК – 2 балла 

Итого 18 баллов 


Задание 3.

В таблице вам даны названия лидеров производства (названия компании и торговых марок) по разным отраслям. Установите соответствие между предприятиями и городами, а также укажите, какую продукцию они производят.


№ п/п 
Компания или торговая марка 


Продукция 


Область (город) базирование 


«Тулпар-Тальго» 


«Султан» 


«Баян Сулу» 


«Химфарм» 


«Цесна» 


«СарыаркаАвтоПром»


«АрселорМитл» 


«Зенит» 


«АзияАвто» 

10 

«Рахат» 

11 

«ФилипМоррис» Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ по 0,5 балла 

Итого: 11 баллов 


ВСЕГО: 50 баллов 


Аудандық олимпиада 2016 ж. 

Географиядан практикалық тур сұрақтары (11 сынып) 

Тапсырманы орындау уақыты – 150 минут 
1-тапсырма

Дүниежүзінің аймақтары және әлеуметтік-экономикалық дамуы бойынша ірі агломерацияларды бөліңіз.1-кесте 

Аймақ 

Агломерациялар саны 

Барлығы 

Соның ішінде экономикасы дамыған елдерде 

Соның ішінде дамушы 


Европа Азия Ағылшынсаксондық Америка 
Латын Америкасы 
Африка Австралия және Мұхиттық аралдар 
Барлығы 

30 
Бағалау өлшемдері: 

Әр дұрыс жауапқа – 1 ұпай 

Нәтижесі 18 ұпай 
2-тапсырма.

ҚР облыстары бойынша экономикалық белсенді халықтарды бөлуді көрсететін, кестедегі мәліметтермен бағаналы диаграмма құрыңдар.


Облыстар бойынша экономикалық белсенді халықтарды бөлу, мың. адам (2016 жыл) 


Өңірлер 

Экономикалық белсенді халықтар 
Оның ішінде 


Жұмыспен қамтылған 


жұмыссыздар 

Ақмола облысы 


445 

423 

22 

Ақтөбе облысы 

441 

420 

21 

Алматы облысы 

1034 

984 

50 

Атырау облысы 

312 

296 

16 

Батыс Қазақстан 

334 

318 

16 

Жамбыл облысы 

539 

512 

27 

Қарағанды облысы 

730 

694 

36 

Қостанай облысы 

520 

494 

26 

Қызылорда облысы 

325 

309 

16 

Маңғыстау облысы 

292 

277 

15 

Оңтүстік Қазақстан 

1216 

1152 

64 

Павлодар облысы 

439 

418 

21 

Солтүстік Қазақстан 

336 

320 

16 

Шығыс Қазақстан 

732 

696 

36 

Астана қаласы 

489 

466 

23 

Алматы қаласы 

885 

838 

47 


Өңірлер бойынша экономикалық белсенді халықтарды бөлудің ерекшеліктері жайында диаграммаға талдау және қорытынды тұжырымдар жасаңдар. Қазақстан облыстарындағы жұмыссыздар дәрежесін есептеңдер. Айырмашылықтары қаншалықты? Олар қаншалықты қамтылған? Жұмыссыздықпен күресу үшін қандай шаралар қажет?

Халық саны 100 млн. адам мемлекет оның ішінде 16 жастағы балалар 24 млн. адам 30 млн адам зейнеткер, 4,6 млн. адам жұмыссыздар, 1 млн. адам толымсыз жұмыс күнімен қамтылған және жұмыс іздеушілер. Осы елдің жұмыссыздық дәрежесін есептеңдер. Бағалау өлшемдері: 

Диаграммаларды дұрыс құрастырғанға – 2 ұпай 

Тұтас Қазақстан және оның облыстары бойынша жұмыссыздық дәрежесін анықтағаны үшін 1 ұпайдан - 16 ұпай 

Келтірілген елдің жұмыссыздық дәрежесін анықтағаны үшін– 2 ұпай 

Нәтижесі 20 ұпай 

3- Тапсырма. 
Әлем қалаларының шеткі кедей аудандары (жалған урбандалу). Суреттер бойынша қаланың шеткі кедей аудандары қай елде орналасқан және оларды атаңдар. 

 

 

 Бағалау өлшемдері: 

Мемлекеттің дұрыс атауына – 1 ұпай 

Қаланың шеткі кедей аудандары атауының дұрыстығына – 1 ұпай 

Нәтижесі 12 ұпай 
Барлығы 50 ұпай 

Районная олимпиада 2016 г. 

Вопросы практического тура по географии (11 класс) 

Время выполнения задания – 150 минут 
Задание 1.

Распределение крупнейших агломераций мира по регионам и типам социально-экономического развития


Регион 

Число городских агломераций 

Всего 

В т.ч.в экономически развитых странах 

В т.ч. в развивающихся 


Европа Азия Англосаксонская Америка 
Латинская Америка 
Африка Австралия и Океания 
Итого 

30 
Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ по 1 баллу 

Итого 18 баллов 

Задание 2.

Постройте по данным таблицы столбиковые диаграммы, показывающие размещение экономически активного населения страны по областям.


Распределение экономически активного населения по областям, тыс. чел (2016 год) 


Регионы 


ЭАН 


В том числе 


занятые 


безработные 

Акмолинская область


445 

423 

22 

Актюбинская область

441 

420 

21 

Алматинская область

1034 

984 

50 

Атырауская область 

312 

296 

16 

Западно-Казахстанская 

334 

318 

16 

Жамбылская область 

539 

512 

27 

Карагандинская область 

730 

694 

36 

Костанайская область 

520 

494 

26 

Кызылординская область 

325 

309 

16 

Мангистауская область 

292 

277 

15 

Южно-Казахстанская

1216 

1152 

64 

Павлодарская область 

439 

418 

21 

Северо-Казахстанская 

336 

320 

16 

Восточно-Казахстанская 

732 

696 

36 

г.Астана 

489 

466 

23 

г.Алматы 

885 

838 

47 


Сделайте анализ диаграммы и сформулируйте выводы об особенностях распределения экономически активного населения по регионам? Рассчитайте уровень безработицы в областям Казахстана. Насколько велики различия? Чем они обусловлены? Какие меры необходимы для борьбы с безработицей?

Вычислить уровень безработицы в стране, численность населения которой 100 млн. человек. Из них 24 млн. дети до 16 лет, 30 млн. человек выбыли из состава рабочей силы по возрасту, 4,6 млн. человек - безработные, 1 млн. человек заняты неполный рабочий день и ищут работу. 


Критерии оценки: 

За правильное оформление диаграммы – 2 балла 

За определение уровня безработицы в целом по Казахстану и его областям – по 1 баллу - 16 баллов 

За определение уровня безработицы в приведенной стране – 2 балла 

Итого 20 баллов 
Задание 3

Трущобные районы (ложная урбанизация) мира. Определите по рисункам в какой стране находятся трущобные районы и назовите их. 

 

 Критерии оценки 

За правильное название страны – 1 балл 

За правильное название трущобного района – 1 балл 

Итого 12 баллов 

ВСЕГО: 50 баллов

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет