Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасыжүктеу 0.75 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата03.03.2017
өлшемі0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ КӚПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ 

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ КАФЕДРАСЫ 

 

 

                Бекітілді 

Абай атындағы ҚазҰПУ  Ғылыми 

Кеңесінің отырысы 

Ғылыми Кеңес тӛрағасы/ 

           «Утверждено» 

на заседании Ученого Совета 

КазНПУ им. Абая 

Председатель Ученого Совета 

Ректор _______ С.Ж. Пралиев 

Протокол № ___ от «__»___201_ 

 

 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ  

 

5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті  

Түсу жылы 2016/2017 

 

 

 

Авторлары:     Асқарова Г.C. -  ф.ғ.к., аға оқытушы 

                             Аширов Ж.С.- магистр, аға оқытушы 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 

2016 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ

 

 

ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ КӚПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ   

Мамандық 5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті  

Академиялық дәрежесі  – 5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім бакалавры 

1 курс 4ж. 

 

№ 

р/с Пәннің атауы 

 

Пәннің қысқаша мазмұны  

Негізгі бӛлімдер 

 

К

р.са

н

ы Се

м. 


 

Пререкви 

зиттері  

Постреквиз

иттері 

Пәнді оқытудан күтілетін нәтижелері (білім алушылардың білімі, біліктілігі, 

дағдысы және құзыреттіліктері) 

1 курс 

1.

   Практикалық 

қазақ тілі 

Практикалық 

қазақ 


тілі  

пәнінің  мақсаты-    негізгі 

мақсаты 

мектеп 


бағдарламасы 

кӛлемінде 

қазақ  тілінен  алған  білім, 

білік 


дәрежелерін 

бір 


жүйеге  келтіріп,  тиянақтау. 

Алда  ӛтілетін  қазіргі  қазақ 

тілінің  теориялық  курсын 

нәтижелі  оқуға,  меңгеруге 

даярлау. 

Студенттердің 

сӛздік 

қорын 


байыту. 

Мақал-мәтел, 

фразеологизмдерді, 

сӛз 


мағынасын  еркін  меңгеруге 

баулу.  Сӛз  тіркесі,  сӛйлем 

қолданыстарын 

мәтінде 


дұрыс  түсініп,  игере  білуге, 

сауатты  жазуға,  әдеби  тілде 

сӛйлей білуге дағдыландыру 

Тіл  туралы  мәлімет. 

Лингвистиканың 

салалары. 

Фонетика 

туралы  түсінік.  Дыбыс 

құрамы. 

Сингармонизм.  Буын. 

Екпін.  Лексика.  Сӛз 

және 


оның 

мағыналары. 

Метафора,  метонимия, 

синекдоха. 

Тұрақты 

тіркестер  және  оның 

түрлері. 

Омоним, 


синоним,  антонимдер. 

Сӛздің  морфологиялық 

құрамы.  Түбір  және 

туынды  сӛздер.  Сӛз 

таптары.  Жай  сӛйлем 

синтаксисі. 

Құрмалс 

сӛйлем синтаксисі. Тіл біліміне 

кіріспе,  

Түркі 

филологиясына кіріспе 

Қазіргі 


қазақ 

тілінің 


фонетикас

ы,  


Қазіргі 

қазақ 


тілінің 

сӛзжасамы, 

Қазіргі 

қазақ 


тілінің 

морфологи

ясы, 

Қазіргі 


қазақ 

тілінің 


синтаксисі 

 

Қазақ  тілінің  негізгі  құрылымдық жүйесін 

фонетикалық, 

лексикалық, 

грамматикалық  жүйесін;  Қазақ  тілін 

грамматикалық  заңдылықтарға  сәйкес 

жаза  және  оқи,  тиянақты  түрде  сӛйлей 

біледі; 

Ӛз  ойын  еркін  шешен  түрде  жеткізе 

алады; 

Әдеби  тілде  мәдениетті  сӛйлеуге дағдыланады; 

Сӛйлемге  сатылай  кешенді  талдау 

жүргізуді меңгереді. 

 

Нормативті қазақ тілі 

Нормативті 

қазақ 

тілі  


пәнінің 

мақсаты- 

 

тіл 


жүйғсіндегі 

білімдерін, 

сӛйлеу 

және 


жазу 

дағдыларын 

біріздендіру, 

нормалау.  Алда  ӛтілетін 

қазіргі 

қазақ 


тілінің 

Тіл және оның қызметі 

 

Тілдің дыбыс жүйесі  

Тіл және мағына 

 

Тілдің  грамматикалық  

 

 Қазіргі 

қазақ 


тілінің 

фонетикас

ы,  

2.Қазіргі қазақ 

Қазақ  тілінің  негізгі  құрылымдық 

жүйесін 

фонетикалық, 

лексикалық, 

грамматикалық 

жүйесіндегі 

тілдік 


нормарды;  Қазақ  тілін  грамматикалық 

заңдылықтарын біледі; 

Ӛз  ойын  еркін  шешен  түрде  жеткізуге 

дағдыланады; теориялық  курсын  нәтижелі 

оқуға,  меңгеруге  даярлау. 

Студенттердің  сӛздік  қорын 

байыту.  Тілді  қолдануда 

мақал-мәтел, 

фразеологизмдерді, 

сӛз 

мағынасын  еркін  меңгеруге баулу.  Әдеби  тілде  сӛйлей 

білуге дағдыландыру 

жүйесі 

тілінің 


сӛзжасамы, 

Қазіргі 


қазақ 

тілінің 


морфологи

ясы, 


Қазіргі 

қазақ 


тілінің 

синтаксисі 

 

Әдеби  тілде  мәдениетті  сӛйлеуге дағдыланады; 

Тілдік талдау дағдысы қалыптасады. 

2.

 

  Тіл біліміне кіріспе 

«Тіл 


біліміне 

кіріспе» 

пәнінің 

мақсаты 


білім 

алушыларды  тіл  білімінің 

негізгі  ұғымдар  жүйесімен 

таныстыра  отырып,  тілдің 

табиғаты,  мәні,  қоғамдық 

қызметі,  тіл  жүйесі  мен 

құрылымы  туралы  алғашқы 

ғылыми  теориялық  түсінік 

беру, қазіргі тіл ғылымының 

негізгі  зерттеу  бағыттары 

мен  салалары  жайлы  жалпы 

мәлімет  қалыптастырып,  тіл 

ғылымының жеке тараулары 

мен  салаларына  қатысты 

теориялық  білімді  оқып 

меңгеруге бағыттау. 

«Тіл 

біліміне кіріспе» 

пәнінің негізгі міндеті: білім 

алушыларды  тіл  ғылымы 

және 


оның 

нысанымен 

таныстыру;  тіл  ғылымының 

ӛткені  мен  қазіргі  деңгейі 

туралы 

ақпаратты шығармашылықпен  игеруге 

баулу;  ғылыми  әдебиетті 

талдап,  саралап,  зерттеп 

оқып,  ӛз  білімін  жүйелі 

түрде жетілдіруге бейімдеу. 

Тілдің табиғаты мен 

қоғамдық қызметі, 

оның түрлері. 

Тілдің таңбалық, 

жүйелік, құрылымдық 

сипаты. 

Фонетика, зерттеу 

нысаны. Фонетикалық 

процестер мен 

заңдылықтар. 

Тілдің лексикалық 

жүйесі мен құрамы. 

Тілдерді жіктеу 

мәселесі. 

Типологиялық жіктеме. 

Тілдердің 

генеалогиялық 

жіктемесі Қазіргі қазақ 

тілі.  


Фонетика. 

Лексикология 

Қазақ 

диалектологиясы. 

Философия.  

Тарих.  

Психология.  

Қазіргі 

қазақ тілі. 

Морфологи

я. 


Синтаксис.  

Жалпы тіл 

білімі. 

Қазақ 


әдеби 

тілінің 


тарихы. 

Қазақ 


тілінің 

тарихи 


грамматика

сы. 


Түркітануғ

а кіріспе. 

«Тіл  біліміне  кіріспе»  пәнін  оқу 

негізінде студент:  

-  тіл  білімінің  негізгі  зерттеу  нысаны, 

тараулары  мен  салалары,  оның  басқа 

ғылым салаларымен байланысы, алатын 

орны туралы; 

-  қазіргі 

тіл 


білімінің 

негізгі 


бағыттары, 

ішкі 


және 

сыртқы 


лингвистика мәселелері; 

-  тілдің  шығуы  мен  дамуы,  тілдің 

қызметі, оның түрлері; 

-  дүниежүзі 

тілдерінің 

жіктелуі 

(генеалогиялық, 

типологиялық, 

ареалдық) жайлы хабардар болуы;  

-  тіл 


ғылымы  жайлы  теориялық 

тұжырымдарға  қатысты  ӛз  ойларын 

айта  білу,  пікірлерін  дәлелдей  алатын 

болуы; 


-  сӛздіктермен жұмыс жасай білулері; 

-  ӛз  бетінше  оқып,  ізденуге,  семинар 

сабақтарына  белсенді  түрде  қатысуға 

үйренуі қажет. 

«Тіл  біліміне  кіріспе»  пәнін  оқу 

негізінде студент: 

-  тіл  және  сӛйлеу  мәселесін  ажырата 

білуі; 


-  тіл  ғылымының  әр  саласы  нені 

зерттейтінін, оның  негізгі  тармақтарын, 

терминдерін; 

-  тіл  ғылымының  танымал  ғалымдары 

жайлы мол ақпараты алуы; 


-  тілдің  даму  заңдылықтарын  анықтай 

алуы; 


-  негізгі  тіл  семьялары  және  түркі 

тілдері 


семьясы 

туралы 


нақты 

деректерді меңгеруі керек. 

 

Тіл білімінің негіздері 

«Тіл  білімінің  негіздері» 

пәнінің 

мақсаты 


білім 

алушыларды  тіл  білімінің 

негізгі  ұғымдар  жүйесімен 

таныстыру,әлем  тілдерінің 

жүйесі  мен  табиғаты,  мәні, 

қоғамдық 

қызметі, 

тіл 


жүйесі 

мен 


құрылымы 

туралы  алғашқы  ғылыми 

теориялық 

түсінік  беру, 

қазіргі 

тіл 


ғылымының 

негізгі  зерттеу  бағыттары 

мен  салалары  жайлы  жалпы 

мәлімет  қалыптастырып,  тіл 

ғылымының жеке тараулары 

мен  салаларына  қатысты 

теориялық  білімді  оқып 

меңгеруге бағыттау. 

Тіл және оның 

қызметтері 

 

Тіл және дыбыс. Дыбыстық 

заңдылықтар 

 

Тілдің лексикалық жүйесі 

 

Тілдің грамматикалық жүйесі 

 

 Қазіргі қазақ 

тілі.  


Фонетика. 

Лексикология 

Қазақ 

диалектологиясы. 

Философия.  

Тарих.  

Психология. 

Қазіргі 

қазақ тілі. 

Морфологи

я. 


Синтаксис.  

Жалпы тіл 

білімі. 

Қазақ 


әдеби 

тілінің 


тарихы. 

Қазақ 


тілінің 

тарихи 


грамматика

сы. 


Түркітануғ

а кіріспе 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

-тілдің жалпы табиғатын, ойлау мен тіл 

арасындағы байланыстарды түсінеді; 

тіл ғылымындағы 

зерттеу 


бағыттарының 

мақсаты 


мен  

нысандарын анықтай алады

тілдегі 


сыртқы 

және 


ішкі 

факторларды,  олардың  тілге  әсерін 

негіздей алады. 

3.

  

Ауыз әдебиеті 

«Ауыз әдебиеті»-жоғары 

оқу орындарында халықтық 

сӛз ӛнері мұраларының 

жанрлық түрлерін толық 

қамтитын пән. Халық 

әдебиетінің ежелгі 

замандардан бастап 

қалыптасқан үлгілерінің 

тақырыптық, кӛркемдік 

сипаттары фольклортану 

ғылымының бұрынғы-соңғы 

зерттеулерінің аясында 

теориялық және 

практикалық тұрғыда жан-

жақты талдана түсіндіріледі. 

Бірінші бӛлімде 

фольклор және 

фольклортану 

ғылымының негізгі 

ерекшеліктері, екінші 

бӛлімде фольклордың 

жанрлық түрлері 

байыпталады. Бірінші 

бӛлімде фольклортану 

ғылымы туралы 

түсінік, қазақ 

фольклорының даму, 

қалыптасу кезеңдері, 

екінші бӛлімде тұрмыс-

салт жырлары, мақал-

мәтелдер, жұмбақтар, 

шешендік сӛздер, 

ертегілер, аңыздар, 

эпостық жырлар, лиро-

эпостық жырлар, Әдебиеттануға 

кіріспе. 

 

Тіл біліміне кіріспе. 

 

Ежелгі дәуір әдебиеті 

Әдебиет 


теориясыӘ

деби сын 

тарихы 

Қазақ 


әдебиетінің 

тарихы 


-Фольклордың ауызша сӛз ӛнерін 

зерттейтін ғылым саласы екендігін; 

-фольклордың даму, қалыптасуы 

жӛніндегі ой-пікірлерді

-фольклордың кӛп қырлы бітімі мен 

синкреттілігін; 

- ауызша туындылардағы сӛздің 

жетекші қызметін; 

- ауызша шығарманың туу, таралу, 

сақталу ерекшеліктерін; 

- фольклордың кӛркемдік жүйесі, 

жанрлары, поэтикалық тәсілдері мен 

құралдарын; 

- фольклордың зерттелу тарихын; 

- фольклор мен жазба әдебиеттің 

айырмашылығын ғылыми тұрғыда 

танып-білетін болады. 


айтыс, балалар 

фольклоры, тарихи 

жырлар, фольклордың 

зерттелу тарихы 

мәселелері қамтылады. 

 

Фольклор тану 

«Фольклортану»- жоғарғы 

оқу орындарында халықтың 

ауызша сӛз ӛнерін 

зерттейтін ғылым саласы 

ретінде фольклор тарихын, 

теориясын, жанрлық 

түрлеріне тән 

ерекшеліктерін жан-жақты 

талдап түсіндіретін пән 

болып табылады. 

Бірінші бӛлімде- 

фольклортану ғылымы 

туралы түсінік және 

оны тарихи зерттеу 

принциптері, әлемдік 

фольклортану 

ғылымындағы 

теориялық бағыттар 

мен мектептер, тарихи 

поэтика мәселелері, 

екінші бӛлімде- қазақ 

фольклорының 

қалыптасу және даму 

кезеңдері ал үшінші 

бӛлімінде- 

фольклорлық 

жанрлардың теориясы 

мәселелері қамтылады. 

 

 Ауыз әдебиеті, 

Әдебиеттануға 

кіріспе 

Ежелгі дәуір 

әдебиеті 

Тіл біліміне 

кіріспе 

Әдебиет 


теориясы, 

Әдеби сын 

тарихы 

Қазақ 


әдебиетінің 

тарихы. 


-Фольклордың кӛп қырлы бітімі мен 

синкреттілігін; 

-фольклордың халықтық сипатын; 

-фольклор мен жазба әдебиеттің 

айырмашылықтарын; 

-фольклордың ӛзгермелілігін; 

-фольлордың құрылымдық-

типологиялық, жүйелі талдау, кешенді-

тұтастық зерттеу әдістерін

-Фольклордың кӛркемдік-идеялық, 

және тегіне қарай бӛліну принциптерін; 

-фольклор жанрларының дамуындағы 

ортақ процестерді; 

-фольклор шығармаларындағы 

эпикалық, лирикалық, драмалық 

белгілерді танып-білуді міндеттейді. 

4.

 

  Ежелгі дәуір әдебиеті 

      Қазақ  халқының  ата-тегі 

саналатын 

сақтар 


мен 

ғұндардың 

қаһармандық 

дастандарынан 

5аста, 

қазақтың ӛзіндік 

тӛл 


әдебиеті 

қалыптасқанға 

дейінгі  әдеби  мұралар  тұтас 

қамтылған. 

     Ежелгі  дәуір  әдебиетін 

құрайтын 

ұғымдармен, 

категориялармен  танысады, 

заңдылықтары 

бойынша  

пән 

маманына тиісті 

құзыреттілікті иеленеді. 

    Ежелгі әдеби 

туындылардың ішкі, сыртқы 

аспектілерін саралап, түрлі 

қырынан талдауды, 

кӛркемдік талаптар 

негізделген құзыреттілік 

 Бірінші, 

YI-IX 


ғасырлардағы 

кӛне 


түркі 

әдебиетінің 

ескерткіштері 

/«Күлтегін», 

«Білге 

қаған», 


«Тоныкӛк 

жырлары», 

«Қорқыт 

ата  кітабы»,  «Оғыз-

наме»,  Әбу  Насыр  әл-

Фарабидың 

әдеби 

мұралары/.       Екінші, X-XII 

ғасырлардағы әдебиет 

/Махмуд Қашғари. 

«Диуани лұғат ат-

түрік»; Жүсіп 

Баласағұн. «Құтадғу  

біліг»; Ахмет Иүгінеки. 

«Хабатул –хакайық»; 

Ахмет Яссауи. «Диуани «Әдебиеттануға 

кіріспе», 

«Халық ауыз 

әдебиеті», 

«Мәдениеттану

». 


 

 

Қазақстан тарихы, 

Қазақ 


әдебиеті 

тарихы, 


Антикалық 

әдебиет, 

Шығыс 

әдебиетінің тарихы. 

 

 -Қазақ халқының ата-тегі саналатын 

сақтар мен ғұндардан бастап,тӛл 

әдебиетімізге дейінгі аралықтағы   

әдеби асыл мұраларды танып біледі; 

   - ежелгі дәуір әдебиетінің 

шығармалары  арқылы студенттер 

ұлттық құндылықтарды тани отырып

сӛйлеу шеберліктерін арттырады;  

  -  әрбір  кӛркем  мәтінді  оқығанда 

ұлттық  бояуын  ӛзге  әдебиеттермен 

салыстыра отырады; 

    -   қазақ әдебиетінің түркі халықтары 

әдебиетімен 

үндестігін 

жан-жакты   

ғылыми  тұрғыда білетін   болады; 

 


игеріледі 

хикмат»; Сүлейман 

Бақырғани. «Бақырғани 

кітабы»/ 

     Үшінші, XIII-XY ғ.ғ. 

яғни Алтын Орда 

дәуіріндегі әдебиет 

/Рабғузи. « Рабғузи 

қиссалары»; «Кодекс 

Куманикус»; Хорезми. 

«Мухаббат-наме»; 

Құтб. «Хұсрау-

Шырын»; Сайф Сарай. 

«Гүлистан бит-түрки»; 

Дүрбек. «Жүсіп-

Зылиха»; Әбілғазы. 

«Шежіре-и түрік»; 

Қадырғали Жалайыри. 

«Жамиғ-ат тауарих»; 

Хайдар Дулати «Тарих-

и Рашиди»; Бабыр. 

«Бабыр-наме». 

 

Жазушы 


шеберлігі 

   Курстың  басты  мақсаты-

ізденушілерге 

кӛркем 


шығармашылықтың 

сан 


алуан 

ерекшеліктері, 

шығарманың 

жазылу 


үдерісіндегі әр қилы күрделі 

сипаттар, 

жазушының 

қоғамдық  тұлғасы,  оның 

психологиялық 

болмысы, 

жазушы  еңбегінде  бақылау, 

сезімталдық,  қиял,  шабыт, 

қабілет 

және 


т.б 

қасиеттердің  алатын  орны 

туралы жан-жақты мағлұмат 

беру.


 

Қаламгердің ӛмір 

құбылыстарын  

(материалдар) жинау 

жолдары 

Қазақ әдебиетіндегі 

тәжірибелер негізінде 

шығармаға тақырып 

табу ерекшелігін 

айқындау. 

Суреткердің жұмыс 

тәртібі  

Жазушы еңбегі және 

ӛмір шындығы 

Тірек бейне-прототип 

және кӛркем бейне 

Әдеби  шығармашылық 

және 


авторлық 

редакция. 

 

 

 Қазіргі 

қазақ 


әдебиеті, 

Әдебиет 


теориясы, Қазақ 

әдеби 


сын 

тарихы 


Кӛркем 

антрополог

ия 

және 


әдеби 

шығармаш


ылық, 

Әдебиеттан

удың  жаңа 

бағыттары 

 

Кӛркем 


шығармашылықты 

оқып 


танудың 

жолдары, 

оның 

жазылу 


барысы, 

жазушылық 

еңбектің  

алғышарттары  мен    әдістері  туралы 

мағлұмат 

алуға, 


шығармашылық 

еңбектің  негізгі  заңдылықтарын,  әдеби 

шығармашылықтың  эстетикасы  мен  

психологиялық  негізін  білуі  қажет. 

Алған  теориялық  білімді  практида 

қолдана  алатын  дағды  қалыптастыру, 

сыни 

тұрғыда 


ойлап 

шығармашылықпен  жұмыс    істеуге 

дағдыландыру. 

 

5. 

  Балалар 

әдебиеті 

Балалар әдебиеті – жас 

буынның сана-сезімін 

оятып, ақыл-есін 

1.Балалар фольклоры- 

балалар әдебиетінің 

алтын қоры. Әдебиеттануға 

кіріспе 


Қазақ халық 

Қазақ 


әдебиеті 

тарихы 


1.Балалар 

фольклорын 

және 

әр 


кезеңдегі 

балалар 


әдебиеті  

туындыларындағы 

тақырыптық- 


дамытатын, оларды 

адамгершілікке, үлкен 

істерге тәрбиелейтін ӛмір 

оқулығы. Сондықтан 

«Балалар әдебиеті» жоғары 

оқу орнында жеке пән 

ретінде оқытудың мән-

маңызы зор. 

Балалар әдебиеті – сӛз 

ӛнерінің жеке бір ӛзекті 

саласы. Балаларға арналып 

жазылатын шығармалардың 

жасӛспірімдердің ой-ӛрісін, 

сана-сезімін дамыта 

отырып, оларға заман 

талабына сай тәлім-тәрбие 

беруге бағытталатындығы 

осы пәннің айрықша 

ерекшелігі. 

 

2.1960-2000 жылдардағы проза 

 

ауыз әдебиеті (балалар 

фольклоры) 

 Педагогика 

 (тәрбие 

теориясы Қазақ 

этнопедагогика

сы) 

Сын  


тарихы  

(балалар 

әдебиеті 

жӛніндегі 

сын 

мақалалар мен 

зерттеулер 

Әдебиет 

теориясы) 

мазмұндық, 

кӛркемдік-эстетикалық 

ерекшеліктерін,  ,шығармадағы  ӛмір 

кӛріністерін 

бала 

психологиясына лайықты  суреттеу  дәстүрін,  балалар 

әдебиеті 

жӛнінде 

жазылған  

еңбектердегі 

ой- 


тұжырымдарды 

дәйектей білуі керек

2.Балаларға 

арналып 


жазылған 

шығармалардың 

жанрлық 

түрлерін 

ажырата алуы; 

3.Балалар 

әдебиеті 

халқымыздың 

рухани мұраларымен, әлем әдебиетімен  

үндестік қырларын  саралай, салыстыра, 

талдай алуы керек. 

 

 

 Балаға 

арналған 

шығармалар 

Жас буынның сана-сезімін 

оятып, ақыл-ойын дамыту, 

оларды адамгершілікке, 

отансүйгіштікке, т.б. ізгі 

мұраттарға баулу. Балаға 

арналған шығармалар оның 

сырлас досы, қорғанышы 

және ақылшысы да болып 

табылады және қысқа да 

мейлінше түсінікті, айқын 

да дәл, әрі әсерлі болуға 

тиісті.  

Балалар шығармалары 

– балалар әдебиетінің 

алтын қоры. 

 

2.1960-2000 жылдардағы 

шығармалар 

 

Қазақ халық 

ауыз әдебиеті 

(балалар 

фольклоры) 

кіріспе 

Қазақ 


әдебиеті 

тарихы 


Сын  

тарихы  


(балалар 

әдебиеті 

жӛніндегі 

сын 


мақалалар 

мен 


зерттеулер 

Әдебиет 


теориясы) 

1.Шығармадағы  ӛмір  кӛріністерін  бала 

психологиясына 

лайықты 


суреттеу 

дәстүрін,  балалар  әдебиеті  жӛнінде 

жазылған 

 

еңбектердегі ой- 

тұжырымдарды дәйектей білуі керек; 

2.Балаларға 

арналып 


жазылған 

шығармалардың 

жанрлық 

түрлерін 

ажырата алуы; 

3.Шығармалардағы 

халқымыздың 

рухани мұраларымен, әлем әдебиетімен  

үндестік қырларын  саралай, салыстыра, 

талдай алуы керек. 

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет