«Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен»


ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІжүктеу 5.89 Mb.
Pdf просмотр
бет4/40
Дата22.12.2016
өлшемі5.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 
1  «Жаңа  онжылдық  –  жаңа  экономикалық  жетістік  –  Қазақстанның  жаңа  мүмкіндіктері»  атты 
2010 жылғы Елбасының жолдауынан, 15-ші бет. 
2
 
Елбасының 2012 жылдың 14 желтоқсанындағы Қазақстан халқына жолдауынан. 
3
 
«www.bnews.kz». 
4
 
Л.Фиглин  «Қоғамдық  жауапкершілік  және  басқарудың  териялық,  практикалық 
мәселелері», 2003 жыл, 88 бет.  
5
 
   government.kz  сайтының site/news/2013/003/33 парағынан 
6
 
И.В.Бойко «Инновациялық дамудан жалтара аламыз ба?» - 
http://www.opec.ru
  
7
 
«Шағын  және  орта  бизнесті  кеңейту»  тақырыбы  бойынша  2006  жылғы  ғылыми 
конференция материалдырының басылымы, Алматы қаласы, 76-77 беттер.  
8
 
baq.kz   электрондық газет сайтынан алынған ақпарат. 
 
Резюме 
В  статье  рассматриваются  экономическая  и  социальная  деятельности  малого  и  среднего 
бизнеса в рыночной экономике. Экономическая роль малого и среднего бизнеса проявляется в том, 
что  она  влияет  на  внутренний  валовый  доход,  на  структуру  экономики  и  на    формирование 
конкурентоспособности  в  экономической  среде.  Также  укрепляет  экономическую  независимость 
народа и способствует увелечению способности платы спроса. 
 
Resume 
The  article  discusses  the  economic  and  social  activities  of  small  and  medium-sized  businesses  in  a 
market economy. The economic role of small and medium-sized businesses is manifested in the fact that it 
affects  the  gross  domestic  income,  the  economic  structure  and  the  formation  of  a  competitive  economic 
environment.  Small  and  medium-sized  businesses  strengthen  the  economic  independence  of  people  and 
contribute by increasing demand’s ability to pay
 
Özet 
Makalede bir piyasa ekonomisinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik ve sosyal faaliyetleri 
ele  alınmaktadır.  Küçük  ve  orta  ölçekli  işletmelerin  ekonomik  rolü    yurtiçi    gelirlerinde,  faydası  ve 
rekabetçi  bir ekonomik ortamın oluşmasını etkileyen faktörlerdendir.  Insanların  ekonomik bağımsızlığını 
güçlendirir ve ödeme talep yeteneğini azaltarak katkıda bulunmaktadır. 
 
 

ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТІ 
МЕНЕДЖМЕН ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ КАФЕДРАСЫ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР КАФЕДРАСЫ 
1/2 – секция 
COMMON PROBLEMS OF THE MODERN ECONOMY AND WORLD POLITICS 
 
ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТІ 
МЕНЕДЖМЕН ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ КАФЕДРАСЫ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР КАФЕДРАСЫ 
 
 
УДК 323.1; 327.39 
 
KAZAKHSTAN’S PATH TOWARD CIVIC NATION BUILDING AND THE NEED IN 
POSITIVE NATIONALISM 
 
A.S. Kaliyeva 
Scientific Supervisor Dr.PhD Galym Zhussipbek  
Suleyman Demirel University, Faculty of Economics 
 
Annotation 
This  article  contains  analysis  of  nation-building  policy  of  Kazakhstan’s  government  since  gaining 
independence. Article argues that government’s ‘Kazakhification’ policy, ‘Oralman’ program (repatriation 
of ethnic Kazakhs) and promotion of Kazakh language and culture were not aimed at giving titular nation 
a  dominant  position,  pressuring  ethnic  minorities  and  building  ethnic  state  model.  Instead  Kazakhstan’s 
government  granted  the  right  to  use  and  develop  their  own  mother  tongue  and  culture  to  all  ethnicities 
manoeuvring between the revival and consolidation of Kazakh identity and recognition that Kazakhstan is 
a multiethnic state which resulted in creating two nations: Kazakh and Kazakhstani. Government’s attempt 
in  building  civic  state  model  at  this  moment  is  failing  because  dilemma  between  Kazakh  nation  and 
Kazakhstani nation is leading to increase of negative nationalism.  The main conclusion that is outlined in 
this  article  is  to  supplement  nation-building  policy  with  positive  nationalism  for  consolidation  of  nation 
under common will.  
Түйін  
Бұл мақала  Қазақстан үкiметiнң тәуелсiздiктен бері  ұлт-құрылыс саясатын талдайды.  Мақала 
үкiметтің "Қазақландыру" саясатының, «Оралмандар» бағдарламасының, қазақ тiлi мен мәдениетін 
қолдауның  мақсаты  титулдық  ұлтқа  басымдық  жағдай  жасау  үшін,  азшылықтарға  қысымшылық 
көрсете  үшін  немесе  мемлекеттiң  этникалық  үлгiсiн  құру  үшін  жасалмағаның  айтады.  Керісінше 
Қазақстан  үкiметі  барлық  ұлттарға  өз  тілі  мен  мәдениетін  дамыту  хақтарын  беріп,  бір  жағынан 
қазақтық рухын қайта күшейтіп, қазақтарды біріктіру, екінші жағынан  Қазақстанның көп ұлттық 
мемлекет  екенін  мойындап,  екеуінің  арасында  маневр  жасағаны  екi  ұлттын  құрылуына  әкелді: 
Қазақ  және  Қазақстандық.  Сондықтан  осы  сәтте  мемлекеттiң  азаматтық  үлгiсiн  құру  барысында 
үкiметтiң әрекетi сәтсiздiкке ұшырап тұр, өйткенi Қазақ ұлты мен Қазақстандық ұлт аралығындағы 
дилемма негативтi ұлтшылдықтың ұлғаюына алып келдi. Халықты ортақ мүддеге ынтымақтастыру 
үшiн  мемлекеттiң  ұлт-құрылыс  саясатына  қосымша  ретiнде  позитивтi  ұлтшылдық  қажет  екені 
мақаланың басты түйіні болып табылады.  
Keywords:  Kazakhstan,  nation-building,  positive  nationalism,  negative  nationalism,  national  unity, 
ethnic politics. 
 
Introduction 
One of the main legacies that Soviet Union left for Kazakhstan after its collapse was (and it is today) 
multiethnic  population  in  which  ethnic  Kazakhs  constituted  less  than  a  half.  However,  since  gaining 
Independence in 1991 the ethnic portrait of the country gradually changed for the benefit of natives i.e. the 

share  of  Kazakhs  in  total  population  reached  63%  in  2010  which  owes  on  the  one  hand  to  the  massive 
emigration of non-Kazakhs during 1990’s and on the other - to the repatriation programmes. /1, p.15/This 
is  the  result  of  government’s  nation-building  policy  aimed  at  transforming  Kazakhstan  to  really  ‘land  of 
Kazakhs’  by  increasing  representation  for  its  titular  nationality  but  at  the  same  time  supporting  other 
ethnic groups.  
This policy became a subject for criticism for many scholars as an attempt for nationalising country. 
However,  as  a  resident  of  Kazakhstan  who  can  see  in  fact  the  result  of  nation-building  policy,  in  this 
article  I’ve  tried  to  look  into  government’s  policy  deeper  and  analyse  from  other  side  of  coin.  In  fact, 
people of Kazakhstan live in peace regardless of its multiethnic society and we may say with confidence 
that  government  partly  achieved  its  goal.  According  to  the  Census  2009  there  are  125  ethnicities  and 
nationalities in Kazakhstan. /2, p.20/  
After analyzing the evolution of national-building policy after 22 years I’ve came to conclusion that 
government’s  goal  was  based  on  smooth  move  toward  civic  state  model.  However,  disputes  between 
Kazakh  nation  and  Kazakhstani  nation  may  be  seen  today.  Obvious  example  may  be  given  by 
disagreement over adoption of National Unity Doctrine in 2009. 
Nation-building theories (ethnic and civic),  strategic programmes of President  Nazarbayev, National 
Unity Doctrine, statistical  data, scientific research works  and analytical  reports  of prominent foreign and 
local  scientists  are  used  for  analysis.    In  the  article,  I  relied  on  such  research  methods  as  comparison, 
epistemological foundations, analysis, synthesis, abstraction, statistical and content analysis.  The first part 
of article considers the nation-building strategy of Kazakhstan’s government  since independence and the 
next will be stressed on how this policy reflected to modern Kazakhstan concluding with the improvement 
proposal.  
National-building policy of Kazakhstan’s government since Independence 
In the wake of independence with the fact that there was only 40,1 % of ethnic Kazakhs in the country 
with  the  name  “the  land  of  Kazakhs”  the  government’s  policy  was  oriented  toward  increasing  titular 
nation at least to half from the whole population.  As Nazarbaev outlined in his strategy for development 
in 1992 “the interests of the native nation (Kazakhs) in individual instances will be stipulated in particular, 
as  is  done  in  a  series  of  states.  This  concerns  the  revival  of  the  national  culture  and  language,  the 
restoration of spiritual-cultural and other ties with the Kazakh Diaspora, and the creation of some kind of 
preconditions for the return to their homeland of people who were forced to leave Kazakhstan.”/3/  
This policy was largely criticized as Kazakhification in negative sense, as ‘nationalizing nationalism’, 
as  exclusion  and  oppression  of  other  ethnic  groups  which  can  be  described  as  preservation  of  ethnic 
nationalism.  However,  all  of  those  negative  feedbacks  have  no  ground  because  of  many  reasons. 
According  to  Anthony  D.  Smith  (1991)  and  Melvin  Kohn  (1969),  an  ethnic  state  model  emphasizes  a 
community of birth and native culture, associated with a form of biological / genealogical determinism. A 
nation,  under  this  conception,  is  a  community  of  common  descent.  In  Hobsbawm’s  view  (1992)  it  is  a 
community  which  existed  prior  to  nationalist  mobilization  and  distinguished  itself  in  some  way  from 
foreigners.  The  type  of  nationalism  which  no  way  could  even  thought  to  be  established  in  newly 
independent Kazakhstan with more than hundred ethnicity groups. Kazakhstan could not even be able to 
preserve  ethnicity-based  conception  of  nationhood.  On  the  one  hand  Kazakhstan  has  close  ties  with 
Russia,  on  the  other  hand  because  of  its  geographic  location  that  demand  to  maintain  friendly  relations 
with  all,  particularly  neighbouring,  countries,  and  Kazakhstan’s  preservation  of  ‘multivectoral’  foreign 
policy.  
Besides the promotion of Kazakh language and culture was not new phenomenon, it was active even 
during  Soviet  time.  Widely  spread  Soviet  culture  along  with  Russian  language  long  before  the 
independence  came  had  been  splitting  the  Kazakh  society  into  two  groups:  Kazakh  -  and  Russian-
speaking.  /4,  p.  441/  The  government  has  attempted  Kazakhification  to  counterbalance  the  strong 
Russification  of  ethnic  Kazakhs  during  the  Soviet  period  that  led  to  a  decline  in  their  mother  tongue, 
Kazakh.  How  other  ethnicities  and  nationalities  would  smoothly  integrate  into  Kazakhstani  society 
without  concord  among  Kazakh  ethnicity  itself  and  move  further  in  a  harmony  under  one  common 
national  idea.  The  unity  of  Kazakh  ethnicity  was  regarded  as  the  main  guarantee  for  co-existence  of  all 
nationalities and peoples on the territory of republic.  

The  policy  oriented  to  the  return  to  homeland  of  Kazakhs  who  were  forced  to  leave  resulted  in 
repatriation policy of N.A. Nazarbayev called “Oralman programme”. However, this programme also did 
not force to leave other ethnicities and actually did not decrease the percentage of other ethnicities. Over 
the past 20 years, only about a million ethnic Kazakhs have returned or migrated to Kazakhstan under the 
state-run Oralman scheme. /5/ It is true that at the beginning of 1990 big amount of population emigrated 
the  country.  The  loss  of  population  amounted  –  57686  in  1991  and  in  1993  this  number  was  already 
fourfold and reached –219025 but the peak of net emigration fell to 1994 when the country left more than 
400  thousand  people.  /1,  p.9/Nevertheless,  the  reason  cannot  be  referred  to  government’s  pressure  to 
leave.  As G.  R. Dadabayeva, Doctor  of Sciences,  noted that “the  economic crisis  advent  in  early  1990-s 
became the main reason of the Slavic people exodus from Kazakhstan.” /4, p.441/ Further she also noted 
about  stopping  Russian  people  exodus  in  the  second  half  of  1990s  that  “could  be  explained  not  only  by 
growing economic conditions but also because the president had become the main guarantor of interethnic 
concord.” /4, p. 443/ 
Eventually, Kazakhstan government’s practice shows that is not attempting to build national identity 
based solely on Kazakh ethnicity and to force other ethnic groups to assimilate, indeed the policy based on 
preserving  multiethnic  civic  nation  that  would  embrace  all  of  its  citizens,  regardless  of  their  national, 
ethnic  or  cultural  identities  in  which  Kazakh  culture  and  language  serves  as  the  instruments  of  national 
consolidation.  Civic  nationalism,  according  to  Maurizio  Viroli  (1995),  portrays  itself  as  a  voluntaristic 
political  community  formed  by  the  recognition  that  the  self-interest  of  each  citizen  is  promoted  by 
commitment  to  the  common  good.  Central  concept  of  civic  nationalism,  as  Hobsbawm  notes,  is  the 
equality  of  a  sovereign  citizen-people  with  the  state,  regardless  of  language  spoken,  distinct  cultural 
practices, racial characteristics or other potential cleavages 
As  Beate  Eschment  writes  “nation-building  policy  in  Kazakhstan  has  so  far  never  enforced  a 
systematic  programme  of  Kazakhification.  Rather,  it  has  manoeuvred  between  the  revival  and 
consolidation of Kazakh identity and recognition  that Kazakhstan is  a multiethnic state.” /6,  p. 130/  The 
Kazakhstani  elites  have  sought  to  portray  the  country  primarily  as  a  homeland  of  Kazakhs  as  well  as  a 
multiethnic republic in which various nationalities peacefully cohabit. /7, p.17/ As R.G. Suny wrote in his 
article in 2001 about Kazakhstan that “what is most evident after a decade of post-Soviet “transition” is 
that  moderate  state  officials  have  made  strategic  choices  to  promote  an  inclusive  civic  identity  that  best 
guarantees peaceful relations among its multiethnic population. /8, p 884/ 
Kazakh nation or Kazakhstani nation? Ethnic nation or Civic nation? 
In  the  programme  “Kazakhstan  –  2030”  President  Nazarbayev  put  a  question:  “Today  it  is  not 
everybody that can answer the seemingly simple question: ‘Who are we – the Kazakhstanis?’ Settlement 
of  the  problem  of  self-identification  will  take  a  certain  amount  of  time  and  require  a  certain  level  of 
historic development.”/9, p. 10/ Our President, therefore, realised from the beginning that the process of 
nation-building is not an easy task ipso facto outlining the seriousness of this issue.  
Asking this question Nazarbayev first introduced the term ‘Kazakhstani’. It is clear that next to  the 
‘Kazakhification’  of  the  state,  the  government  has  been  considering  its  non-Kazakh  population  as  a 
consolidation factor of a nation with a serious, too. Rather than assimilating minority ethnicities within the 
Kazakh nation, government kept  them within the boundaries of a civic Kazakhstan creating Kazakhstani 
nation.  In  the  wake  of  independence  citizenship  was  granted  to  all  people  in  Kazakhstan,  regardless  of 
ethnic background.  The  main institution  created  by government  for  building Kazakhstani  nation  was  the 
Assembly of People of Kazakhstan which was established in 1995 and chaired by President Nazarbayev, 
in  order  “to  work  out  proposals  over  the  state  policy,  making  for  the  development  of  friendly  relations 
between peoples residing on the territory of Kazakhstan, to promote their cultural and spiritual revival and 
development  on  the  basis  of  observance  to  principles  of  equality.”    As  of  today,  government’s  policy 
resulted  in  work  of  more  than  100  national  and  170  weekend  schools  in  the  country  where  23  native 
languages have  been  teaching.  29  divisions  on  teaching  of  12  native  languages  work  in  three  schools  of 
national.  The  Government  of the  country  allocates KZT  12  million  for  finance  support of  these  schools. 
/10/ In the information field, more than 35 ethnic newspapers and magazines work actively. The largest 6 
ethnic republican newspapers operate under government’s support./11/ 

After 22 years of independence, problems in identifying national identity of people of Kazakhstan and 
in  nation-building  policy  still  occur.  Since  Independence,  Kazakhstan’s  government  has  been  balancing 
between on the one hand identifying Kazakhstan’s nation as the ethnic centre for Kazakhs and on the other 
hand  as  country  with  multiethnic  identity  which  resulted  in  formation  of  two  nations:  Kazakh  and 
Kazakhstani.    So  that  national  minorities  are  excluded  from  the  origins  of  the  statehood,  the  Kazakh 
nation, but  are kept  within the boundaries  of a civic Kazakhstan. /12,  p.51/  At this  moment,  Kazakhstan 
government’s  attempts  to  create  a  civic  national  identity  somehow  are  failing  because  it  has  not  yet 
provided a  consolidating national  identity  that causes  tensions  between ethnic  nation  and civic  nation  of 
Kazakhstan. 
Apparent  clash  between  Kazakh  nation  and  Kazakhstani  nation  happened  over  the  adoption  of 
National Unity Doctrine in 2009 when activists called themselves Kazakh National Patriots made a strong 
opposition to it. In October 2009, with the initiative of President Nazarbayev, the Assembly of People of 
Kazakhstan (APK) which was established with the purpose to oversee the work of ethnic minority cultural 
preservation  and  as  a  major  institution  for  civic  nation-building,  presented  National  Unity  Doctrine 
according  to  which  all  citizens  of  Kazakhstan  were  regarded  as  ‘Kazakhstanis’.   It  was  aimed  at 
"consolidating political stability, unity, and accord,"  Nazarbayev said.  The Doctrine was met with  strong 
opposition  by  Leaders  of  Kazakh  Nationalist  movements  including  Dos  Kushim  of  Ult  Tagdyry  and 
Mukhtar  Shakhanov  of  Memlekettik  Til.  As  a  response  they  issued  “Concepts  of  National  Policy  of  the 
RK”  in  January  2010.  This  document  called,  first  of  all,  for  change  of  country’s  name  to  the  Kazakh 
Republic; to recognize the Kazakh nation as state-forming; to reject the idea of a ‘Kazakhstani nation’ and 
accept  ‘Kazakh  nation’;    turning  the  Kazakh  language  into  uniting  factor  for  all  ethnic  groups.  This 
statement was received with  surprise, and did  not  represent  majority  population’s view including  ethnic 
Kazakhs.  
In  February  2010,  the  Institute  of  Political  Solutions  carried  out  a  survey  that  examined  public 
attitudes on inter-ethnic relations. The survey among 2,300 people in 16 towns and cities showed that the 
percentage  of  individuals  characterizing  relations  between  ethnic  groups  as  friendly  was  at  39  %;  46  % 
saw certain problems. The poll showed most people rejecting the idea of ethnic Kazakhs having a special 
role: 31 % backed the concept,  but 60 % supported the idea that all citizens should thought  of as  "state-
forming." Just one in five people supported changing the official name of the country. /13/ 
Nevertheless,  both  sides  achieved  consensus  after  the  dialogue  on  the  final  version  of  the  National 
Unity Doctrine, and it was made public in May 2010. The revised Doctrine brought about three National 
Unity Principles:  “One country, one destiny”, “Various origins, equal  opportunities”, and “Development 
of a national spirit”.  
After  a  year,  in  May  2011,  the  IPS  made  again  a  mass  survey  on  interethnic  relations.  The  results 
showed  that  the  number  of  respondents  viewing  interethnic  relations  as  good  keeps  increasing  in  all  the 
regions. /14/ The people who characterize interethnic relations friendly with no problem at all consist 56.2 
%. However, answer ‘no relationship and no common interests’ prevail too with 20.1 %.    
In  this  perspective  and  in  the  light  of  last  tensions  between  two  nations,  to  my  mind,  Kazakhstan 
needs in consolidation of nation under common will and build connections between two nations. In order 
to  achieve it, positive  nationalism  could  be  used in  its  nation-building policy.   Because we may  observe 
some features of negative nationalism in Kazakhstan’s society, especially among ethnic minority groups. 
According  to  IPS  survey  2011  positive  assessment  of  interethnic  relations  among  ethnic  Kazakhs  was 
relatively  higher  (60.5%)  in  comparison  with  ethnic  Russian  (50.1%)  and  other  ethnic  groups  (48.2%). 
Negative  nationalism  means  defining  itself  in  terms  of  what  it  is  not.  /15/So  that,  for  example,  being 
Russian is not being Kazakh. The key feature of negative nationalism is a sense of victimhood /13/ which 
is present in each ethnicity groups in Kazakhstan. During an address to the UN General Assembly, Pope 
John Paul II spoke of these two nationalisms. One was positive nationalism, which the pontiff defined as 
the “proper love of one’s country . . . and the respect which is due to every other culture and every nation.” 
The other was negative nationalism, “an unhealthy form of nationalism which teaches contempt for other 
nations or cultures . . . and seeks to advance the well-being of one’s own nation at the expense of others.” 
/16, p.81/ 

What is the nation? According to Max Weber the common quality of nations is the fact that groups of 
people are expected to have a specific feeling of solidarity for one another. According to Hobsbawm, the 
nation is an imagined (and, what is more, a newly imagined) community. According to David Brown the 
nation  is  depicted  as  united  by  a  common  public  culture,  a  way  of  life,  a  national  character,  which  is 
shared by all citizens irrespective of ethnic origin. This means that a nation may be constructed regardless 
of ethnicity, language, culture but only is needed is common will, interests, believes, leaders. Moreover it 
is possible in Kazakhstan, even at this stage, to build connections between Kazakh nation and Kazakhstani 
nation.  Those modern states which have been most successful in providing social harmony and political 
stability  to  their  societies,  have  done  so  because  they  have  managed  to  persuade  these  societies  that  the 
gap between the community denoted by civic nationalism, and that denoted by ethnic nationalism, was not 
a  significant  one,  since  it  was  in  the  process  of  being  bridged.  The  consequent  development  of  civic 
pride—in the institutions of the state or in those of civil society (or both)—becomes sufficient to generate 
a sense of common citizenship /17, p.37-38/ Nazarbayev stresses the attention that people of Kazakhstan 
already naturally unified nation because “it is our land in its borders, our parents who cultivated it, it is our 
common  history  in  which  we  jointly  suffered  from  bitter  failures  and  shared  the  delight  of  our 
achievements. It is our children who are destined to jointly live and work in this land.” /9, p. 1 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет